Här - Väringaskolan år 6

The Big 5
/De generella förmågorna i Lgr 11
!
• Analysförmåga !
• Kommunikativ förmåga !
• Begreppslig förmåga !
• Procedurförmåga
!
• Metakognitiv förmåga ROT-pedagogik
Syfte och mål
Centralt innehåll
Lgr 11 =Metodbok!
Kunskapskrav åk 3, 6 och 9
280 sidor
Min CV
Jag en LUFF-are
!
!
!
!
• Lärare
• Universitetslektor
• Författare
• Föreläsare
40 års erfarenhet
Väringaskolans
fortbildning
1. Föreläsning om The Big 5 - Heldag.
!
2. Alla har läst boken ”De fem förmågorna”.
!
3. Jag besöker lärares lektioner.
!
4. 90 minuters handledning.
!
5. Uppföljning på konferenstid.
!
6. Föräldramöte
SAMMA FÖRMÅGOR!!
!
Gymnasiet
(logaritm)
”Livslångt lärande”
Grundskolan
(radie)
Förskolan
(cirkel)
Ex: Begrepp i matematik
= Styrkan med
The Big 5
Skillnader i VILKA begrepp
Åk 1-3 (grundskolan)
Gymnasiet
Addition
Polynom
Subtraktion
Trigonometri
Multiplikation
Integral
Division
Deriveringsregler
Triangel
Gränsvärde
Kvadrat
Derivata
Det parallella projektet
Vad är värt att satsa på?
•
•
Att utveckla förmågorna
På lektionerna (!) och i hemmen (?) Att bedöma förmågorna
1. ANALYSFÖRMÅGAN
!
!
• Beskriva och förklara samband.
• Jämförande analyser (sortera efter likheter &
skillnader, för- & nackdelar).
!
• Orsaker till - Konsekvenser av Lösningar på.
!
utifrån/växla mellan olika perspektiv (å ena, å
• Se
andra sidan). Problematisera: Föra nyanserade resonemang.
Pollenanalys
Artikel i Sigtunabygden
Pollensäsongen
har startat
•
•
•
Orsaker till…
(Al och hassel)
!
Konsekvenser av…
Pollen?
Symptom? (för individer, grupper
och samhället)
20 - 25 %
Vilken årskurs?
•
Behandling:
Äta medicin
Motionera på morgonen
Åka kollektivt hellre än att cykla
•
•
Hur skapar vi ordning åt
all information?
Kalla kriget, D-day, Nazisternas
maktövertagande, blixtkrig, FN,
Molotov-Ribbentroppakten, EU,
Pearl Harbor, Versaillesfreden, NF,
atombomben, börskraschen, slaget
om Stalingrad, NATO, Väst- och
Östeuropa & Berlin, wild cards…
Analys av
perioden1919-1955
Orsaker till…
WW
II
Konsekvenser av…
Vilken årskurs?
•Eleven berättar om några av
människans kroppsdelar och sinnen
och diskuterar några faktorer som
påverkar människors hälsa.
!
•Eleven anger några orsaker till att
människor flyttar från en plats till
en annan och ger exempel på vad
en flytt kan innebära för barn och
familjer.
Obamapedagogik
+ Pedagogiskt stöd
Yes WE Can!
Värdet av gemensamma visioner
kring förväntningar och attityder.
När eleven resonerar om hälsa och sjukdom så
kan hon/han relatera till några samband i
människokroppen (åk 6)
Sjukdomar
Hudproblem
(acne)
Allergi
Migrän
Ätstörningar
Symptom
Förebygga
Behandling
Vann rätt låt?
Jämförande analys av Mello 2015
Låt
1
2
3
4
Sång
Melodi
Text
Koreografi
2. Kommunikativa förmågan
!
• Resonera
!
• Diskutera
!
• Motivera
!
• Argumentera
!
• Framföra och bemöta åsikter
!
• Samtala, berätta, formulera och besvara frågor.
Kommunikativa
förmågan i matematik
Ai
Åk 6
•
”I redovisningar och samtal
kan eleven föra och följa
matematiska resonemang
genom att ställa frågor och
framföra och bemöta argument
på ett sätt som för
resonemangen framåt och
fördjupar eller breddar dem.” 3. Begreppsförmågan
!
- Varje ämne har sitt specifika ämnes- eller fackspråk
• Känna till begreppens innebörd.
• Kan använda begreppen i olika och nya
sammanhang.
• Kan relatera begreppen till varandra.
Hur skulle t ex en kock, sjökapten, bilmekaniker eller
snickare klara sig utan sina begrepp?
Begrepp i
matematik - åk?
•Eleven har grundläggande kunskaper
om matematiska begrepp och visar
det genom att använda dem i vanligt
förekommande sammanhang på ett i
huvudsak fungerande sätt.
!
•Eleven kan ge exempel på hur några
begrepp relaterar till varandra.
Krav på att begripa 5
begrepp för att förstå
en NV text med 12 ord
!
• ”Blågröna bakterier utvecklade
fotosyntesen och fyllde sakta
hav och atmosfär med syre.” • ”Spektrum biologi” åk 7-9 Liber 4. Procedurförmåga/IHF
!
Veta HUR
• Förmågan att söka, värdera, sortera, kritiskt
granska information. Förstå skillnaden mellan fakta
och värderingar.
!
• Dokumentera en undersökning, labba, planera ett träningsprogram, simma 50 meter ryggsim.
!
• Hantera olika verktyg, maskiner, köksredskap och instrument.
!
• Veta hur man gräddar pannkakor, syr i en
knapp, löser en ekvation, hur en kompass fungerar.
!
• Vet hur man använder (olika) metoder, strategier, ordbok, hanterar en nödsituation vid vatten…
Den nya matematiken:
(”Hur TÄNKER du då?”)
I en fotbollsturnering i Sigtuna delas 8 lag in i två
grupper med fyra lag i varje grupp. I grupperna
möter alla lag varandra. Sedan spelas en final
mellan segrarna i varje grupp. (Ex. på ”rika problem”) !
a) Hur många matcher spelas i turneringen? (PF)
!
b) Rebecca kommer fram till att det i varje grupp spelas 12 matcher och 25 matcher totalt. Hur kan hon ha tänkt? (metakognition)
!
c) Vilket svar fick du & förklara din metod för andra (KF).
5. Metakognitiv förmåga
!
!
!
• Föreslå/överväga alternativa lösningar.
• Ha omdömen om den egna arbetsprocessen & resultatet…
• Skapa nya idéer & frågor…
• Formulera och välja mellan olika handlingsalternativ, strategier och metoder…
!
• Pröva & ompröva. Anpassa matlagning till olika
situationer. Bedöma den egna förmågan efter situationens
krav.
!
• Hur en undersökning/text/bild/pall/redovisning, maträtt,
musikstycke kan förbättras.
Metakognition i..?
Bergsklättring?
!
Gör riskbedömningar av arbetsuppgiften och
situationen samt anpassar efter behov sin
planering.
!
Under arbetets gång upptäcker X eventuella
problem som uppkommer och löser dem.
!
Utvärderar arbetsprocessen och resultatet och
ger förslag på hur dessa kan förbättras.
!
X bedömer den egna förmågan och situationens
krav.
Metakognition i
slöjd och svenska
•”Eleven kan ge…omdömen om sin
arbetsinsats och hur den har
påverkat slöjdföremålets kvalitet.”
!
•”Dessutom kan eleven ge…
omdömen om texters innehåll och
utifrån respons bearbeta texter
mot ökad tydlighet och kvalitet på
ett…fungerande sätt.”
The Big 5 och måltider
Vad är godast, billigast,
bäst för hälsan & miljön?
Vilka förmågor
kan utvecklas
och bedömas
när det gäller
”måltider”?
AF: Sambandet mellan vad vi äter och påverkan på
vår hälsa och miljö. Konsekvenser av att äta t ex
pannkakor, gröt eller hamburgare varje dag. !
KF: Kunna sammanfatta/återberätta /besvara
frågor om vad man exempelvis åt till lunch i
skolan.
!
BF: Känna till begrepp som måltid, bestick, hälsa,
ekonomi, köksredskap, livsmedel, miljö och hygien.
!
PF: Veta hur man dukar samt hur man använder
bestick eller olika köksredskap t ex en mandolin.
MKF: När något går fel så har man idéer om hur
man kan göra för att det ska gå bättre nästa gång.
!
Huvudpoängen med
The Big 5
The Big 5 +
Pedagogiskt
stöd
Knäcka
kunskapskoden
Ökad
måluppfyllelse
Ett exempel
på en tidig
stödstruktur
Miniforskning
Varför
inträffar
cykelolyckor
?
Vilka begrepp
behövs för att
besvara
!
”Den stora frågan”:
!
”Vilka är orsakerna till att
det sker cykelolyckor?”
Begreppen = Redskap för
tänkandet
Cykeln
Cyklisten
Vägen
Vädret
Wild
card
(Åldern 1)
(Djur: Alla)
Varför sker cykelolyckor?
(utifrån för-förståelsen = 40%)
(Den stora frågan + EPA-metoden + Stödmall = TTTT)
!
Think!
(1)!
!
Pair! Square! Share! Write!
(2)!
(2+2)
(alla)
(1)
Vad händer med växter &
djur vid olika årstider?
Språkutveckling + Stora frågorna
Årstid
Vinter
Vår
Sommar
Höst
Björk
Tall
Igelkott
Stödmall + Begrepp
Svala
Du
Vilka begrepp krävs för
att kunna besvara
Den stora frågan?
= Begreppsschema
Djur
Arter!
Växter!
Naturen
Årstider
Näringskedja
Livscykel
Anpassning
Wild card
Vilka problem var
V, X, Y och Z en lösning på?
Från otydlighet till mål i
form av ”Stora frågor”
•
Eleven ska utveckla
förmågan att identifiera
och analysera tekniska
lösningar utifrån
ändamålsenlighet och
funktion.
Ett av målen i TEKNIK
Via centralt innehåll
• ”Kunskaper om teknikval, till
exempel för- och nackdelar med
olika tekniska lösningar.”
och kunskapskrav åk ?
• Eleven kan resonera om
tekniska lösningars för- och
nackdelar för individ- samhälle
och miljö.
Utifrån kursplanen formuleras
”De stora frågorna” (Frågorna = Målen)
1. Vilka problem var t ex kylskåpet och
internet en lösning på?
!
2. Vilka fördelar hade de två tekniska lösningarna?
!
3. Vilka nackdelar hade de två tekniska lösningarna?
Vilka för- och nackdelar finns det
med kylskåpet och internet för
individer, samhället & miljön?
Tekniska
lösningar
Fördelar
med
!
Nackdelar
med
Vilka problem
X
&
Y
för
!
X
&
Y
för!
var X & Y en
individ,
individ,
lösning på?!
samhälle,
miljö!
samhälle,
miljö!
(Drivkrafter)
?!
?
X!
Kylskåp
I!
S!
M
I!
S!
M
Y!
Internet
I!
S!
M
I!
S!
M
Exempel på
FOT-
pedagogik!
Vad du ska göra!
Du ska under veckorna 45-48 forska om
mat och livsmedel. Du ska använda egna
ord och skriva max 5 sidor. Glöm inte att
nämna vilka källor du använt och gör en
snygg framsida. Lämna in i tid. Du kan välja
forska om:
!
• Senap
• Ketchup
• Vitaminer
• Kött
• Kaffe/te
• Filmjölk
• Mineraler
• Läsk
Vad är
alternativet?
!
”Vad du ska
lära dig!
Halv 8 hos mig
En typisk
”Svanelidare”
VAD passar VEM och
VARFÖR? /E = En stödmall
Middagsgäster
Elitidrottare
Gravid
kvinna
Vegetarian
Vad passar
Argument
som förrätt
för varför…
& huvudrätt
Vad passar
inte att
servera?
Argument
för varför
inte…
Begreppsschema /E
!
Förklara innebörden och relatera begreppen till
varandra för att kunna besvara ”Den stora frågan”: VAD passar VEM och VARFÖR?
Mineraler
Proteiner
Vitaminer
Energi
Kostcirkeln
Näring
Kalorier
Maträtter
Wild card
The Big 5 i exemplet
• AF: Samband mellan middagsgästernas olika
behov och val av livsmedel och maträtter.
• BF: Livsmedel, recept, maträtt, hälsa, protein,
kalorier, vitamin, mineral och kostcirkel.
• KF: Föra resonemang och motivera olika val.
• PF: Planera & tillaga en måltid. Använda rätt
köksredskap och utrustning.
• MKF: Pröva & ompröva. Ha omdöme om
matlagnings-processen.
Vad menas med att analysera?
(T ex SIMNING)
Rekord 100 m fjärilsim?
54,61
Vad kan Sarah
förbättra?
1. Reaktionsförmågan vid starten
!
2. Koordination av armar och ben
!
3. Vändningen
!
4. Andningen
!
5. Målgången
Analys av en fotbollsmatch?
STATISTIK
Skott på mål
Bollinnehav
Hörnor
Frisparkar
Passningar
Gula kort
Sirius
AIK
The Big 5
i
engelska
?
Compare &
summarize
three ships,
three
voyages and
three
disasters.
Jämförande analys mellan
Titanic, Estonia och Wasa
Ship
The Titanic
The Estonia
The Wasa
How
many
What, When,
died
&
Where?
survived?
Why?!
(causes)
Useful concepts
”Tools for HOTS”
Disaster
Passengers
Death
Survived
Ship
Lifeboat
Mayday
Rescue
Wild card
Årstider
Begrepp och samband
för 6-åringar
Årstid
(vinter/
sommar)
Väder
(temperatur/
nederbörd)
Lekar
Idrotter
Kläder
Wild card
Hur påverkas du om det är
vinter eller sommar?
Årstid
Vinter!
(månader)
Sommar!
(månader)
Väder!
(Temperatur/
nederbörd)
Lekar
Idrotter
Kläder
Summering:
Genom att fokusera
på förmågorna i
The Big 5 i alla
ämnen kommer
eleverna att klara
skolan bättre!
KF
AF
Text
PF
PM!
BF
MKF
Vilka förmågor kan
utvecklas och
bedömas när det
gäller
”seglingskunskap”?
Vilka förmågor bör en
seglare ha?
AF: Samband mellan vind, segel och fart
!
KF: Kan samtala med olika personer och anpassar då sitt språk efter situationen och mottagare.
!
BF: Förstår innebörden i begrepp som sjökort, kurs, sjöbris, knop, navigering, tamp och nödhamn.
!
MKF: Kan förutse problem som kan uppstå och ompröva tidigare beslut och bedöma alternativ.
!
PF: Veta hur man tolkar ett sjökort, lovar, gippar, revar och hissar segel och lägger till vid en brygga.
Tack för
mig!
Lycka till!