P/N 7560211_01

Instruktionsblad
P/N 7560211_01
- Swedish -
Freedomt Smältlimsslang med
RediFlex II Upphängningssystem
Säkerhetsinstruktioner
VARNING! Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att
använda eller reparera utrustningen. Låter man outbildad eller oerfaren
personal använda eller reparera utrustningen, kan detta leda till
personskada, ev. med dödlig utgång, för ifrågavarande personal, men även
andra, liksom att detta kan leda till skador på utrustningen.
VARNING! Systemet står under tryck! Sänk fullständigt hydraultrycket i
systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar bryts. Försummar
man att sänka hydraultrycket i systemet kan detta leda till ett okontrollerat
utsläpp av het smälta, vilket kan leda till personskada.
ANMÄRKNING: Se den aktuella smältarens användarhandledning för
anvisningar om hur materialtrycket sänks.
OBSERVERA! Värm aldrig upp systemet med en blåslampa eller öppen
flamma. Använd en varmluftsugn eller en hetluftspistol utan öppen flamma.
Värm inte plastdelar över 230 _C (450 _F).
VARNING! Smält material! Använd skyddsglasögon, värmeskyddande
klädsel som skyddar utsatt hud och värmeskyddande handskar vid
servicearbeten på utrustning som innehåller smält material. Även när
materialet har stelnat, kan smältlim fortfarande orsaka brännskador.
Försummar man att använd lämplig personskyddsutrustning kan detta leda
till personskada.
E 2015 Nordson Corporation
Del 7560211_01
2
Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
Översikt
Freedom smältlimsslangar har konstruerats speciellt för att användas av
Freedom smältare och Freedom applikatorer genom att i systemet bygga in
både komponentidentifiering och signaler för aktivering av magnetventiler.
ANMÄRKNING: Freedom slangar kan användas på äldre smältare genom
att använda en adapter för Nordsons 12-poliga kontakt. Emellertid kommer
komponentidentifieringen och aktivering av magnetventiler inte att fungera
och slangen kommer helt enkelt att fungera likadant som den som
konstruerats för äldre smältare. Se Reservdelar och tillbehör angående
adapterns artikelnummer.
Avsedd användning
Nordsons slangar leder fram smältlimmet och andra termoplastiska material
mellan en Nordson smältare och en applikator. Resistansgivare (RTD) finns
inbyggda i slangen för exakt och repeterbar temperaturreglering och
säkerhet. Ett tälindat, spiralformigt värmeelement omger slangens kärna för
att ge en jämn värmeöverföring, och en högtemperaturs aramidisolering
minskar värmeförlusterna.
Specifikationer
Artikel
Del 7560211_01
Specifikationer
Maximum driftstemperatur
204 _C (400 _F)
Maximalt driftstryck
10,34 MPa (1500 psi)
Inspänning
240 VAC
E 2015 Nordson Corporation
Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
3
Installation
OBSERVERA! Säkerställ att en slang med ett flätat hölje (inte
vattenspolning) inte blir våt. Om slangen blir våt, byt omedelbart ut dem och
åtgärda orsaken.
OBSERVERA! Slangen ska inte göra kontakt med kalla golv, kalla stöd eller
andra kalla ytor. Kontakt med kalla föremål begränsar limflödet genom
slangen och kan därmed förorsaka problem under drift.
Demontera den gamla slangen
1. Sänk hydraultrycket i smältaren. Se smältarens användarhandledning
2. Stäng av smältaren och koppla ur den från sin spänningskälla.
3. Stäng av eventuella utlösningsanordningar eller drivenheter på
applikatorer/handhållna applikatorer. Om tillämpligt, stäng av tryckluften
till applikatorn.
4. Koppla loss slangens elkontakter eller ledare från smältaren och
applikatorn.
5. Koppla loss slangens vridbara koppling från smältar- och
applikatoränden av slangadapternippeln.
6. Hantera slangen enligt gällande miljöföreskrifter.
Byte av en gammal slang mot en som tidigare använts
I det fall att man byter ut den gamla slangen mot en som tidigare använts, var
noga med att genomföra dessa steg innan steg 2 i
Anslutning av den nya slangen på sidan 4.
OBSERVERA! Vrid inte muttern på en slang som innehåller stelnat lim. Man
kan i detta fall skada slangen. Komponenter kan tvingas isär på vissa
slangtyper genom att vrida på en fastsittande mutter om slangändan är stel
med fast lim.
OBSERVERA! Lägg inte slangar på golvet medan man utför servicearbete.
Gör man detta kan det leda till värmeförluster och skador på slangen.
1. Värm kopplingarna i ändarna med en varmluftspistol för att vara säker på
att limmet i de vridbara kopplingarna har smält, innan man försöker vrida
muttrarna.
2. När man väl fått slangen att göra kontakt med den andra kopplingsdelen,
låt värmen ledas in i denna så att limmet fotsätter att mjukas upp i
slangens ände. Använd ett lätt tryck när man vrider på muttern för att vara
säker på att smältningen fortsätter tills att muttern kan dras åt ordentligt.
E 2015 Nordson Corporation
Del 7560211_01
4
Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
Anslutning av den nya slangen
1. Rulla försiktigt ut den nya slangen så att den inte får kinkar.
2. Förlägg den nya slangen mellan smältaren och applikatorn.
För ytterligare information, se
Installationsanvisningar för anslutning av slangar.
3. Koppla samman den vridbara kopplingen i smältaränden av slangen med
adapterkopplingen på smältaren. Se Reservdelar och tillbehör på
sidan 9 angående alternativa adapterkopplingar.
ANMÄRKNING: Freedom slangarna har en innerdiameter på of 1/4 tum,
men har 9/16-18 JIC (större) anslutningar, liknande slangar som har en
innerdiameter på 5/16 tum.
4. Sätt elkontakten i smältaränden av slangen i rätt uttag i smältaren.
5. Koppla in smältarens spänningsmatning igen. Låt smältaren och slangen
värmas upp till arbetstemperaturen.
6. Pumpa smältlim genom slangen och ner i ett uppsamlingskärl så att
slangen spolas ren från ev. främmande föremål.
7. Stäng av smältaren.
8. Koppla samman den vridbara kopplingen i applikatoränden av slangen
med kopplingen på applikatorn.
9. Sätt i applikatorändens kontakt i applikatorn, eller koppla in slangen i
applikatorn enligt anvisningarna i den aktuella applikatorns
användarhandledning. Se Slanganslutningar för information om korrekt
inkoppling av slangen.
10. Anslut åter matningsspänningen till smältaren och applikatorns trigg- eller
drivareenhet. Kör smältaren på vanligt vis.
11. Efterdrag slangkopplingarna och undersök om det finns läckage.
12. Isolera de öppna slanganslutningarna. Se Reservdelar och tillbehör för
artikelnummer för isolermanschetter.
Del 7560211_01
E 2015 Nordson Corporation
Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
5
Installationsanvisningar för anslutning av slangar
Fäst slangar med passande fästbyglar. Använd inte byglar som begränsar flödet eller skadar slangarna.
X
Håll minst ett avstånd av 12,7 mm (0.5 tum) mellan slangarna för att kunna hålla rätt temperatur.
Om man gör detta, kan det medföra överhettning, vilket leder till koksning, brännskador eller
orskar en brand.
Använd 45_ eller 90_ kopplingar vid anslutning av slangar.
Om man gör detta, kan det medföra överhettning, vilket leder till koksning, brännskador eller
orskar en brand.
Överskrid inte 203 mm (8 tum) böjningsradie för 5/16 tum slang.
Om man gör detta, kan det medföra överhettning, vilket leder till koksning, brännskador eller
orskar en brand.
P/N 274174
Stöd slangarna korrekt så att flödet inte begränsas.
Använd två fasta nycklar för att dra åt slangkopplingar.
Bild 1
Installationsanvisningar för anslutning av slangar
E 2015 Nordson Corporation
Del 7560211_01
6
Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
Se bästa förläggningsmetoder för Freedom
slangar
Använd fabriksinstallerade RediFlex II slanghängare (eller tillbehörshängare,
se sidan 9) för att fästa slangarna. RediFlex II hängare är konstruerad för
att passa RediFlex II ramfäste eller för att möjliggöra infästning med
buntband på värdmaskinen. RediFlex II ramfästen är tillgängliga separat
(P/N 1124221).
RediFlex II hängare ansluter till ramfästet när du skjuter det på plats och hålls
på plats med en fjäderspärr. Demontera hängaren genom att trycka på
tumfliken och skjuta hängaren ut ur fästet.
Bild 2
RediFlex II
slanghängare fäst på ett
RediFlexII ramfäste på
värdmaskinens ram.
RediFlex II ramfästen r konstruerade för infästning på en rambalk med en
enda M6 eller ¼" insexskruv. För ytterligare information, se instruktionsbladet
för Fästsats för slanghängare i (P/N 1124224_01).
ANMÄRKNING: Säkerställ att slangen har lämplig längd för att förhindra att
den utsätts för dragning, sträckning eller vridning.
Avstånden mellan hängarna ska vara så lika som möjligt, och använd
ramfästena eller andra hjälpmedel för att fästa slangen. Avståndet mellan
stöden ska vara högst 2,5 m (8 fot) för en enkel slang och högst 1,25 m
(4 fot) vid infästning av flera slangar. Högst två slangar per fäste.
Bild 3
Två slangar
anslutna till ett enda
RediFlex II ramfäste.
RediFlex II hängare är konstruerad för att möjliggöra förläggning av
rörledningar för magnetventilrörledningar och signalkablar.
Magnetventilkablar med M8 ändar och rör med 6 mm ytterdiameter kan
förläggas parvis i fästet som visas i Figur 4.
ANMÄRKNING: Om så erfordras kan kabelns kontaktända föras igenom
fästet innan rörledningen installeras.
Bild 4
Del 7560211_01
Magnetventilrör och en signalkabel förlagda genom RediFlex II
slanghängare.
E 2015 Nordson Corporation
Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
7
Slanganslutningar
Applicatorända
Smältaränden
Magnetventil (er)
(Skärm)
(Svart)
(Röd)
PE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Skyddsjord
PE
Slang CID (komponentidentifiering)
GEMENSAM (Svart)
Slang CID DATA (Violett)
Slang RTD
Applikator RTD
Slang värmare
Slang värmare
Jord
Applikator värmare
Applikator värmare
Magnetventil-
3
S4
1
2
S3
S1
Magnetventil+
Applikator CID gemensam
RTD gemensam
Applikator CID data
4
5
6
17
Bild 5
Slanganslutningar
ANMÄRKNING: Komponentens identitets-chip (CID) finns inbyggd i
Freedom kabelharnesket. Denna krets är skrivbar, och den lagrade
informationen kan användas för data- och feldetektering liksom för att
tillhandahålla underhållsdetaljer.
E 2015 Nordson Corporation
Del 7560211_01
8
Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
Felsökning
Slangproblem
Problem
1.
Slangen blir
värmer eller undervärmer
Trolig orsak
Åtgärd
Ingen matningsspänning
Kontrollera att smältaren är tillslagen, att
elektriska anslutningar är ordentligt isatta
och att kanalen har ställt in till rätt
temperatur.
Saknat kontaktstift eller skadad
elkontakt
Reparera kontaktstift eller byt ut slangen.
Defekt värmare eller
temperaturgivare
Anslut slangen till en kanal som man vet
fungerar
S
S
2.
Litet, eller inget limflöde
på utgången (smältaren
OK)
Om slangen värms upp så är den
ursprungliga kanalen defekt.
Om slangen inte värms upp, byt ut
slangen.
Felaktig förläggning av slangen
Slangen skall inte göra kontakt med kalla
golv, kalla stöd eller andra kalla ytor.
Kontakt med kalla föremål begränsar
limflödet genom slangen och kan därmed
förorsaka problem under drift.
Igensatt slang
Undersök slangen:
1
Koppla bort slangen från applikatorn.
2
Starta pumpen och kontrollera att fullt
flöde kan erhållas.
3
Byt ut slangen om flödet är litet eller helt
stoppat.
4
Byt ut slang med flätad mantel om den
blivit våt.
OBSERVERA! Kontrollera att en slang med
flätad mantel (ej vattentät) inte blir våt. Om
slangen blir våt, byt omedelbart ut den och
åtgärda orsaken.
3.
Slangen läcker vid
anslutningen till
smältaren eller
applikatorn
Lösa slanganslutningar
Kontrollera att smältaren och slangen är
uppe vid driftstemperaturen, och drag
därefter åt anslutningarna.
Skadad O‐ring,
slangadapterkoppling eller vridbar
slangkoppling
Byt ut O-ringen eller adapterkopplingen.
Se Reservdelar och tillbehör.
eller
Byt ut slangen om någon av de vridbara
kopplingarna är skadade.
Andra problem i systemet
För att felsöka andra systemrelaterade problem, se Freedom smältarens
användarhandledning för detaljinformation.
Del 7560211_01
E 2015 Nordson Corporation
Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
9
Reservdelar och tillbehör
Tillbehör
Slanghängardel med spärr
Värmeskyddande
handskar
Slangskydd
P/N 1124221
P/N 902514
P/N 273314
Används för infästning
av upp till två slangar
på en enda fästpunkt (Ant.: 2 per
sats)
För användning vid
service av smältlimsslangar
Spiralslang
Isolermanschett
Slangmonterings
block
2.5 tum (64 mm)
P/N 273634
2 tum (51 mm)
P/N 273635
1.75 tum (44 mm)
P/N 274429
används
för
isolering
slangkopplingar
P/N 111940
Gjutet korrugerat
rör och klämmor för
förläggning
och
infästning
av
slangar
Slangsepareringssats
Spiralstöd
Sats med slanghängare
Slangbygel
P/N 1047408
P/N 274174
P/N 1034380
14 ‐ tum
P/N 142513
18 ‐ tum
P/N 142512
Håller att avstånd mellan
två slangar för maximal
överföring av värme
E 2015 Nordson Corporation
Används för att
stödja en slang
med en enda
stödpunkt
Används för att
stödja en slang
med flera
stödpunkt
Del 7560211_01
10 Freedom™ Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem
Adapterkopplingar och O‐ring (5/16‐tum slang, lång kropp)
P/N 972628
P/N 274180
P/N 147352
P/N 945032
Kabeladaptrar
Artikelnummer
Beskrivning
1121590
Adapter, Freedom Hose to ProBlue Melter
1503530
Adapter, Standard T-Style Gun to Freedom Hose
1123881
Adapter, Standard WaterWash Gun to Freedom Hose
För CE deklaration om överensstämmelse, se smältlimsapplikatorns användarhandledning.
Utgåva 06/15
Ursprungligt datum för upphovsrätten 2013. Nordson och Nordson logotyp är registrerade varumärken tillhöriga Nordson Corporation.
- Översättning av originalhandling -
Del 7560211_01
E 2015 Nordson Corporation