Minnesanteckningar från primärvårdssamrådet den 12 mars 2015

2015-03-27
Ledningsstaben
Anna-Karin Woodhouse Löfsved
Minnesanteckningar från primärvårdssamrådet den 12 mars 2015
Närvarande:
Bo Björklund
Eva Friberg
Ursula Kallstenius
Olof Tegsjö
Laszlo Sinkvist
Martin Strömstedt
Anna-Karin Woodhouse Löfsved
Frånvarande:
Kenneth Andersson
Erik Stenquist
Kerstin Aldstedt
Särskilt inbjudna:
Stina Öberg
Claudia Hach
Charlotte Sand
Anna-Karin hälsade alla välkomna. Bo Björklund ersätter Yvonne Lövgren som ska byta
arbete.
1. Behovsanalys om spelberoende
Claudia Hach, ledningsstaben, arbetar med en behovsanalys om spelberoende.
Analysen är avgränsad till spel om pengar. Hon gav en kort beskrivning till
bakgrunden och ställde frågor till samrådet om det arbete som pågår förnärvarande när
det gäller spelberoende och deltagarnas tankar i frågan. Samrådet gav följande inspel:








Tror det är ett växande problem.
Svårt för varje vårdcentral att ha kompetens att behandla dessa patienter.
En central övergripande enhet behövs.
Inte helt lätt hur beroendet ska prioriteras i förhållande till andra
sjukdomar/besvär.
En manual skulle vara bra för primärvården.
En tydligare gräns för ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunerna
behövs.
Beroendeklinikerna, eller enstaka vårdcentraler med tilläggsuppdrag skulle
kunna behandla patienterna.
Regionpolitikerna skulle kunna försöka att på politisk väg verka för en minskad
annonsering om spel i media.
1
2015-03-27
Ledningsstaben
Anna-Karin Woodhouse Löfsved
2. Årets auktorisationsuppföljning
Anna-Karin informerade om auktorisationsuppföljningen av primärvården som är i
full gång nu. Alla vårdcentraler får ut en kvalitetsrapport och följs upp, men bara tio
stycken får regelrätta besök. Alla vårdcentraler får feed-back och uppföljningen
redovisas till såväl Beredningen för primärvård och annan nära vård, som till Hälsooch sjukvårdsnämnden. Vissa framförde åsikten att det är bra att olika typer av
uppföljning samordnas på detta sätt och några sa sig sakna uppföljningsbesöket.
3. Psykisk ohälsa – var hanteras den bäst?
Diskussion om gränssnittet mellan primärvård och psykiatri.
Det är redan nu svårt att få psykiatrin att ta hand om de patienter som primärvården
försöker remittera dit. Det skulle vara bättre att stimulera primärvården att anställa fler
psykologer än att försöka lägga över fler arbetsuppgifter på psykiatrin. På vissa
vårdcentraler kommer psykiatrin ut för gemensamma diskussioner om enskilda
patienter. Samrådet upplever att det under de senaste tio åren skett en glidande
övergång där alltmer hanteras i primärvården. KBT och andra behandlingar finns nu
på vårdcentralerna. Vårdcentralerna vill inte bli av med all psykiatri, men vill ha rätt
patienter. Tråkigt när patienter ibland bollas mellan primärvård och psykiatri. Det är
viktigt att det finns psykosocialkompetens på vårdcentralerna eftersom det inte är
knivskarpa gränser mellan psykiskt och somatiskt.
Martin berättade om det arbete som utförs i delprojekt 1 i Framtidens bästa
primärvård. Jönköpingsfakta görs om till Östgötafakta för att bl.a. klargöra
gränsdragningen mellan primärvård och specialistvård.
4. Primärvårdens uppdrag – small, medium, large?
Idédiskussion om framtida lösningar.
Diskussion om framtidens primärvård. Alla deltagarna vill ha ett omfattande uppdrag
(large-uppdrag). Detta är särskilt viktigt i glesbygd eftersom det ofta inte finns några
andra vårdenheter att samverka med där. Det är svårt för patienter att ta sig långt för
att få vård. Många är positiva till tilläggsuppdrag utöver det uppdrag alla vårdcentraler
har.
Även möjligheten att, under en pressad period, ha ett minskat uppdrag diskuterades.
Ett politiskt beslut skulle krävas och andra alternativ erbjudas för att möta
befolkningens behov. En risk är att det skulle kunna bli svårt för primärvården att ta/få
tillbaka ett större uppdrag sedan.
2
2015-03-27
Ledningsstaben
Anna-Karin Woodhouse Löfsved
Det är svårt att klara sitt uppdrag när det är problem med bemanningen.
Sjukhuskliniker stänger på sommaren, men inte vårdcentraler, vilket upplevs leda till
en övervältring av arbetsuppgifter under den tid vårdcentraler har svårast att bemanna.
Nästa primärvårdsforum är den 7 maj kl 13.30-16.30 i Regionhuset.
Vid anteckningarna
Anna-Karin Woodhouse Löfsved
3