Till undersökningen - Alingsås Golfklubb

Medlemsundersökning
2014
Område
Medlemsundersökning
Företag
Attribut
Alingsås golfklubb
Respondenter
Svar
Svarsfrekvens
Vi utvecklar humankapitalet och ökar
lönsamheten för företag
1257
386
31%
Medlemsundersökning 2014
Introduktion
En medlemsundersökning har nyligen genomförts för
golfklubben där medlemmarna fått möjligheten att
svara på ett fyrtiotal frågor kring upplevelsen av
banan, drivingrange, banpersonal, shopen,
restaurangen, kiosken och receptionen.
Samtliga frågor har ställts som påståenden där
respondenten kunnat svara på en sexgradig skala
med svarsalternativen mycket bra och mycket dåligt.
Indexering
Svaren på respektive fråga räknas om till ett
medelvärde som sedan transponeras till en
0-100 skala,där 0 är sämst och 100 är bäst.
Index
Ett övergripande diagram har tagits fram där frågorna
inom varje område slagits samman
och presenterats som ett
medlevärde per område.
Spridningsresultat
Till höger om varje fråga presenteras spridningen. Det
gröna fältet i spridningsdiagrammet representerar den
procentuella andelen som svarat mellan 5 - 6 på den
sexgradiga skalan, gult fält representerar andelen som
svarat mellan 3 - 4 och det röda fältet representerar
andelen som svarat mellan 1 - 2
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Bakgrundsvariabler
Ålder
Demografi
Demografin ger en överblick över de profiler som svarat
på enkäten. Det kan därför finnas skillnader mellan
fördelningen hos de svarande i jämförelse med klubbens
faktiska fördelning.
0
1‐5
5%
4,7%
Sverige index
Golfklubben
31 ‐
Kön
16‐25
4%
5,2%
45%
40,6%
14%
9,1%
33%
23,8%
24%
25,4%
56‐65
24%
65+
HCP
0‐4,4
35,5%
3%
2,1%
Sverige index
Golfklubben
12,5%
20%
11,5‐18,4
28%
26,4%
18,5‐26,4
26%
27,2%
15%
17,7%
26,5‐36
16%
17,7%
36+
19%
27,4%
3%
4,4%
70%
73%
Man
Kvinna
Sverige index
Golfklubben
41‐55
4,5‐11,4
19%
19,3%
6‐20
21‐30
1%
1,0%
26‐40
Diagrammen presenteras i procent där staplarna visar
den procentuella fördelningen.
Antal rundor
1‐15
Sverige index
Golfklubben
30%
27%
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Övergripande index
70
Nöjd kund index
83
78
69
69
65
Banan
65
63
Drivingrange
Banpersonal
Restaurangen
Kiosken
Receptionen
Hemsidan
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Banindex
Banindex är en övergripande bild över hur medlemmarna uppfattar banan/banorna på golfklubben. Varje bana
utvärderas separat inom områdena; kvalité på - tee, -fairway, -greener, ruff och bunkrar, tillgång till starttider och
speltempo, samt den övergripande upplevelsen av banans skötsel.
Ett medelvärde per bana beräknas utifrån de frågor
som ställts. I vissa fall kan det finnas skillnader på
antalet frågor per bana och typ av fråga.
Banindex
Sverige index
Golfklubben
71
Frågor och resultat för respektive bana följer på
nästkommande sidor.
61
Banan
Jämförelseindex
Sverige index
Golfklubben
Kvalitén på bunkrar
62
53
Kvalitén på ruff
63
Kvalitén på greener
Kvalitén på fairway
Kvalitén på tee
68
72
76
61
57
77
71
Jämförelseindex presenteras till vänster i
bilden och visar ett medelvärde per fråga för
golfklubbens samtliga banor i jämförelse med
Svenska golfklubbar där samma
frågeformulering och skala har använts.
Golfklubbens resultat presenteras alltid i
mörkt och jämförelsetalet i ljust.
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Vilket är ditt intryck av följande delar av banan
Banan
Medelvärde Spridning
72
Banan som helhet
57
35% 2%
53
26%
76
Tillgänglighet/tillgång till starttider
58
52%
57%
65%
31%
8%
41%
42%
2%
17%
55%
56%
63
Kvalitén på ruff
48%
37%
72
Kvalitén på greener
Speltempo
63%
36%
61
Kvalitén på fairway
Kvalitén på bunkrar
39%
75
Banans skötsel
Kvalitén på tee
59%
3%
7%
17%
30% 4%
59%
9%
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Vilket är ditt intryck av följande delar
Drivingrange
Medelvärde Spridning
71
Drivingrangen som helhet
Kvalitén på mattor
Kvalitén på bollar
Tillgänglighet
55%
61
43%
34%
63
57%
39%
82
2%
9%
53%
7%
77%
22% 1%
83%
15%
1%
79%
20% 2%
Banpersonal
Banvärdarnas bemötande
84
Banpersonalens bemötande
83
Shopen
Shopen som helhet
0%
Service och bemötande
0%
Utbudet av golfkurser
0%
Öppethållningstider
0%
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Vilket är ditt intryck av följande delar
Restaurangen
Medelvärde Spridning
69
Restaurangen som helhet
67
Utbud
45%
73
Service och bemötande
66
Öppethållningstider
45%
52%
51%
4%
39% 2%
59%
48%
3%
45%
7%
Kiosken
Vilket är ditt intryck av följande delar:
62
Kiosken som helhet
Utbud
60
73
Service och bemötande
Öppethållningstider
57
38%
54%
8%
34%
60%
7%
57%
33%
40%
53%
3%
14%
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Vilket är ditt intryck av följande delar
Receptionen
Medelvärde Spridning
78
Receptionen som helhet
Service och bemötande
68%
82
Öppethållningstider
76
76%
64%
31%
1%
24%
1%
34%
1%
Hemsidan
Vilket är ditt intryck av följande delar:
Hemsidan som helhet
65
47%
46%
7%
Navigeringen
65
43%
52%
5%
Utbudet av information
65
45%
49%
6%
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Sammanfattning
Hemsidan
Hemsidan har utvecklingspotential vad gäller utbud av information och navigering resultatet
får stöd i de fria kommentarerna där uppdatering av hesida och information dyker upp som
utvecklingsområde.
Receptionen
Receptionen får högst betyg av medlemmarna och få negativa kommentarer
Kioskerna
Restaurangen
Banvärdar & Banpersonal
Drivingrange
Banor
Kiosken får neutralt resultat där främst utbudet och tillgänglighet drar ner
resultatet.
Restaurangen har neutrala resultat med spridning. Upplevelsen av utbud och
öppettider tar ner betyget något. Högre kvalite och större utbud efterfrågas av
medlemmarna.
Medlemmarna upplever att bemötandet är bra när det gäller såväl banpersonal som
banvärdar.
Drivingrangen som helhet fåt ett positiv betyg med hög värden gällande tillgänglighet.
Mattor och bollar visar utvecklingspotential. Upplevelsen av banan är positiv . Tee, fairway och bunkrar har däremot viss
utvecklingspotential. Ett stort antal av de fria kommentarerna berör just tee och
fairway. Resultatet och kommentarerna får även stöd av jämförelseindex mot andra
golfklubbar i början av rapporten.
65
78
63
69
83
69
65
En mindre notering kan även göras för "speltempo" som har något lägre resultat som
också visar sig i de fria kommentarerna.
Progressiera AB,Telefon: 08- 400 204 30, [email protected]
Rådmansgatan 88, Stockholm, 113 29 Stockholm
Förbättringsförslag
Återkommande nyckelord
18
17
13
10
10
7
7
6
3
3
3
2
2
2
1
Green
Tee
Restaurang
Kiosk
Tävling
Fairway
Bunkrar
Hemsida
Ruff
Speltempo
Mattor
Övningsområde Tillgänglighet
Starttider
Banpersonal
Nr
1
Kategori
Banan
Fritext
Lättare kunna gå endast sista nio. Det ska vara ok átt gå ut om det inga spelare nått 9 ans green el. någon annan enkel regel. Annars trevlig personal på de flesta områden. Annonsera mer i tidningar om kurser tävlingar nyheter. Golfen borde vara mer närvarande..
bättre klubbtvättstation svårt att veta om bollen framför fikar eller har gått av, såvida inte samtliga bollar "tvingas" passera förbi kiosken. Har inget konkret förslag till åtgärd.
Man skulle ha möjlighet att starta från 10:an några tider mitt på dan då det är många som startar på ettan och bara går 9 hål.
2
Banan
3
Banan
4
Banan
5
Banan
6
Banan
7
Banan
8
Banan
Banan. 1. Tycker att vi har för många tees som är som limpor eller skeva på annat sätt. Det känns som om fler tees borde få sig en ansiktslyftning på liknande sätt som det 15 hålet. Högprioriterat enligt mig! 2. 7:an skulle kunna bli ett fantastiskt hål om det fanns möjlighet att höja tee säg 2‐3 meter, kanske i kombination med att man "skalar av" lite framför tee, så att man skapar en panoramautsikt av hålet och sjön redan från tee. Skulle bli så vackert. 3. Jag tycker att vi ska differentiera längden på våra korthål lite mer. Utnyttja potentialen på det 17:e och sätt tee långt bak. Korta istället kanske av 6:an eller 15:e något, allt för att få mer varierande längd på korthålen. 4. Satsa på lite bättre klippning av orange tee. Är ju inget kul om det är ruffkänsla för den som slår ut där. Drivingrangen. 1. Gör träningen roligare genom att skapa "mjuka" landningsområden i en cirkel på kanske 8‐10 meter i diameter runt varje flagga. Detta skulle ge en mycket bättre känsla för slagen. 2. Längdmått vid varje matta tycker jag är kanon men uppdatera längdmåtten så att de stämmer vid varje matta. 3. Öka mängden flaggor alternativt stora korgar, framförallt mellan 50‐100 meter. Övningsgreener 1. Öka mängden hål/flaggor till minst 9 men gärna 12 per green. Att som nu ha bara 6 stycken känns riktigt snålt och gör att det ofta blir väldigt trångt och väldigt begränsad möjlighet till variation. Detta har hög prioritet enligt mig!
9
Banan
10
Banan
11
Banan
Det viktigaste för vår klubb är kvalitén på banan. Jag saknar den lilla extra finishen, finns intresse att se till att det blir fixat? Exempelvis i våras/somras vid 6‐ans tee, nässlor och annat ogräs växte genom ölands‐tokarna, tiden gick och det såg för tråkigt ut, till slut tog jag med arbetshandskar och tog bort ogräset. Se till att jämna till teerna, OCH jag undrar varför utnyttjar vi inte hela teebredden!? Vidare anser jag att det ser för tråkigt ut med bajamajorna, bygg in, gör snyggt, typ Vara‐Bjärtorp. Är det kanske läge att skapa grupper, "hålvärdar", som hjälper greenkeepern??! Vi är antagligen flera som vill hjälpa till men saknar möjligheten.
Alldeles för ojämn nivå på bunkrarna, antingen är det helt överfyllt med sand och 100% plugg eller så är det nästan ingen sand alls. Hellre ingen sand överallt eller samma standard men olika i varje bunker är inte bra.
Hänvisningsskyltar skulle kunna göras snyggare och mer enhetligt. Ej någon genomtänkt information med dessa .( olika färger och storlekar ) Flaggplaceringar skulle kunna lösas på ett enkelt sätt med olika färg på flaggorna. Röd kort, Gul mitten , Vit lång. En enkel och fin info till både medlemmmar och gäster. Bunkrar behöver en rejäl uppdatering med lika sand, synlighet och kanter.
12
13
Banan
Banan
14
15
16
17
18
19
20
Banan
Banan
Banan
Banan
Banan
Banan
Banan
21
Banan
22
23
Banan
Banan
Jag tycker att det skulle vara bra om vi fick justerat ytan på ett antal av våra tee, de är lite för ojämna, i bland står man betydligt lägre än normalt i förhållandet till bollen, hål 10 och 17 är bra exempel, jag är fullt medveten om att det är en ekonomisk fråga och har tålamod.
Jag tycker speltempot är väldigt dåligt förvånadsvärt ofta, och många som spelar långsamt skulle behöva släppa stoltheten och släppa igenom bakomvarande parti. Man får gärna spela långsamt om man tar hänsyn.
För att få bättre tempo kanske man endast fick vara 3 spelare på varje boll under vissa tider? Ser gärna få återkomma om möjligheten finns.
Tycker att sjuan är ganska bedrövlig, ett så vackert hål och vi får bara stå och vänta och bli irriterade. Gör om och gör rätt!
En kiosk vid 10ans tee vore väldigt trevligt! Markering som visar flaggans placering på green.
Det kan göras snyggare runt tee på många hål. T.ex. har ölandstoken vid hål 6 sett bedrövlig ut hela året, bl.a. växer brännässlorna högre än busken. Detta är bara ett exempel. Fler teer kan piffas upp.
dressning av flera farways är ett måste som bör prioriteras!!!!
Fler avståndsmarkeringar på banan
dressa banan fairway
Fairways är under all kritik. Man måste dressa kraftigt och höja standarden på dessa!
Vi önskar en högtrycksspruta vid 9;de hålet. Alla spelar inte 18 hål!
Olika kvalite vår/sommar/höst
Snabbare greener, fler bunkrar helst med sand i alt mer vattenhinder både på fairway samt runt greener, planare tees,
Plana ut på tee,nu är det väldigt "bulligt".Likvärdiga förhållande i bunkrarna,typ sanddjup bla. Markering på flaggorna om lägesplacering,front,center eller back.Antingen med liten flagga på stången eller färgen på hålflaggan.Finfördela det klippta gräset på fairway,inte som nu stora klumpar.
Saknar ett långt par‐4‐hål.
Skulle vilja ha bollrännan vid början på backen till första tee.
24
Banan
Spelat golf sedan 1979 då det fanns plats för spontan golf, numera krävs det nästan att man skall tävla för att kunna spela på helger, för att inte tala ompensionärs gubbar som har heliga tider tom på sommaren dom skall alltså ha förtur,helt bedrövligt.
25
Banan
26
Banan
Vill tillägga att jag oftast spelar golf tidigt å¨morgonen alternativt sent på kvällen, så många av frågorna är svåra att svara på då restaurang. kiosk o reception inte är öppen, Speltempot är perfekt då man är i stort sett själv, vet dock inte så mkt om att spela på helger klockan 13.00.....
Asfaltering av vägen från 9:ans green till kiosken. Jag tror att avsaknaden av bra "direktväg" till kiosken gör att många avstår från "pausfika" vilket iofs inte bör vara en nödvändighet men jag tror att greenfee‐gäster upplever att det inte är särskilt välkomnande.
27
Banan
Fairway tog mycket stryk av torkan och kvaliteten har varit varierande därför antar jag. Bunkrarna har varit lite ojämna. I restaurangen finns det inte speciellt många alternativ för vegetarianer och det finns inte mackor med bara ost, utan att det får göras speciellt om det finns bröd. Detta tar ofta tid. Pga det dåliga vegetariska utbudet äter vi aldrig i restaurangen.
28
Banan
Ha olika färger på greenflaggorna. Kort flaggplacering röd. Mitten på green gul flagga och vit om flaggan står långt bak.
29
Banan
Väldigt tydligt att det har arbetats hårt för att nå en bättre kvalitet för säsongen 2014. Tycker att ni har lyckats bra med det! Tråkigt att medlemmar och gäster inte fixar nedslagsmärken på greenen och att man inte lägger tillbaks uppslagna grästorvor!
30
31
Banan
Banan
Tycker banan är lite väl blöt efter regn. Annars är det en bra bana.
Banan uppfyller de krav jag har på den. Bredare information om de olika kommittéernas verksamhet tycker jag skulle vara positivt.
32
33
Banan
Banan
34
Banan
35
36
37
Banan
Banan
Banan
38
Banan
Förbättra tee. Vill inte ha "limpor". Rensa våra dammar så vi kan njuta av dem och hitta våra ispelade bollar.
Bättre klippta ruffar på ex.hål 4 och 9.En del bunkrar kan ibland vara stenhårda och även fyllda med vatten.Dressa fairway med sand på hösten då denna kan vara fylld av maskhögar och blir då kletigt och smutsigt.
Banan har aldrig varit i det skick, som den varit i 2, kanske 3 år, ( hade nog bytt klubb om inte detta varit, att tänka på!) Banan är banan, där man spelar!!! Typ överallt, inom 220m :‐)De e ju bara att köra på! Tack sager jag! Tee är för urdåliga på sina ställen. (Finns inte en platt yta så långt ögat når!)
Usla teer. Asfalten på 4an
Fairway är under all kritik, maskrosor och andra bladväxter överallt plus att banan ofta är vattensjuk.
Utslagsplatserna är väldigt ojämna och i ganska dåligt skick och är i behov av renovering. Öppettiderna i receptionen för att köpa t.ex. rangekort gör att det nästan är omöjligt för mig att besöka rangen utanför högsäsong. Tror att det stänger 14 på vardagar och stängt på helgen. Jobbar man i Gbg som jag gör blir det svårt då... Går det inte att lösa på annat sätt? Kortautomat eller liknande? Mynt? Annars uppskattar jag uppfräshningen av banan som skett senaste säsongerna. Det är uppenbart lite högre ambitioner än tidigare i banskötseln. Kul:)
‐ Banan i somras/hösten var MYCKET fin, men snälla gör om skapa nya tees, samtliga! ‐ På andra banor ser man ibland att greenerna "bultas", antar att det är för att skapa jämnare greener, kan vi inte göra lika på vår bana? ‐ Kantskära bunkerkanter och prioritera finsishen i bunkrarna! Ser att ni gör allt ni kan för att förbättra banan hela tiden, eloge till er!
39
Banan
40
41
42
Banan
Banan
Banan
43
Banvärdar & banpersonal
44
Banvärdar & banpersonal
Banvärdar & banpersonal
Banvärdar & banpersonal
TEE ‐ Tycker de är för ojämna, "sköldpadsskal liknande". Hade själv grävt ur dem, fyllt up med sand, så vatten rinner undan snabbare. Sedan jord och nytt gräs, och framför allt lagt mycket jobb på att få dem raka och jämna. Greener ‐ avrinnings ytor från green
Gör nått åt snuspåsar och ciggfimpar som förpestar banan
Skulle gärna see en vit tee på banan som ett alternativ att spela på om man vill göra den svårare och längre.
Stentrappor eller liknande upp på tee hade underlättat för många, Tee måste vara platta, samtliga står du nu ogjämt med fötterna på nu, Annars mycket bra :)
Tack till alla personer som jobbar i klubben och som alltid är hjälpsamma och serviceinriktade mot spelare och övriga gäster som besöker klubben. Sättet som vår nya styrelse tagit tag i klubbens utmaningar är mer än beundransvärd ‐ mycket professionellt arbete.
Det skall vara kul att spela golf, att ha en golfvärd som tar emot och hälsar välkomna särskilt till gäster från andra banor, Bjud in gäster som är med hemmaspelare billigare greenfe ,
Att det finns en person i viss ställningar som leker POLIS på banan. Detta skrämmer gästerna som är helt fria från anklagelserna. Har inte hört någon som skämt ut sig så illa mot gäster.
Återuppta hålvärdskapet. Tex Det saknas "det där sista". Tömda papperskorgar, vatten i bolltvättarna. Ogräs påKring väg hö 3ans green, vä 4ans green etc etc. Det verkar som banpersonalen inte ser dom små VIKTIGA detaljerna som skapar HELHETSINTRYCKET.
47
Drivingrange
Fria ranchbollar ev. mot högre medlemsavgift skulle få mer folk att öva där och på så sätt sänkt Hcp och högre speltempo
48
Drivingrange
Lägg ut fräscha mattor under höstsäsongen i stället för gamla nerslitna. Ta bort gammal info på hemsidan då den ej är aktuell. Gör det möjligt för medlemmar att logga in så vi kan läsa protokoll och intern medl info Toppen är de fina asfalterade vägarna
49
50
51
Drivingrange
Drivingrange
Drivingrange
Städa emellanåt på drivingrange. Byt ut de skitiga och slitna stolarna i huset.
plattor framför bollautomaten, blir vatten och lera framför. bättre mattor där peggen fäster bättre.
Skulle vilja ha fria rangebollar. Då skulle fler träna mer och då få ett snabbare spel på banan! (Kanske bara för A medlemmar)
52
Drivingrange
53
54
Drivingrange
Hemsidan
55
56
Hemsidan
Hemsidan
Infravärme på drivingrange, varma bollar detta under kalla årstiden. Ruffen klippas kortare efter midsommar och framåt. Kulorna på damtee får gärna placeras så man inte alltid behöver stå på en "svinrygg". Skillnaden mellan dam‐ och herrtee är oftast för liten. Fortfarande tråkigt att 18:de inte slutar vid klubbhuset och restaurangen.
Jättebra med belysning på rangen. Generösare öppettider i kiosk vore bra
I klubben finns tre spelare som spelar på hög tävlingsnivå i Sverige och i utlandet! Vore intressant med mer rapporter på hemsidan från deras tävlande! Gärna fler intervjuer så att klubbmedlemmarna blir mer uppdaterade om att dem finns! Dem är ändå bra representanter för klubben på olika sätt ute i stora vida världen! Jag pratar om Sandra Carlborg, Lisa Anderson och Jonas Svensson!
Samordning/uppdatering av information. Det vore kul om tavlan utanför rec. (den med bokade tider,) kom igång.
Hej! Det saknas helt klart ett forum på hemsidan, där medlemmar kan tycka till. Helt ok att kräva att folk identifierar sig.
57
58
Hemsidan
Hemsidan
45
46
Uppdatera hemsidan till ert mordernare snitt.
vill kunna se på hemsidan protokoll från årsmöten och styresemöten. en mer transparant golfförening där man kan se vad som händer och bestäms.
59
60
61
Hemsidan
Hemsidan
Kiosken
Hemsidans olika kommittéer är inte uppdaterade, gammalt skåpmat. Bör förnyas oftare.
Inaktuell information bör inte vara kvar.
Bättre sortiment i kiosken, det finns inget för oss som inte äter så mycket socker och kolhydrater längre. Detsamma gäller restaurangen, bör ha ett lågkolhydratsalternativ på menyn. Jag bidrar gärna med kunskap och förslag till detta, hör av er i så fall. Mvh Tony Berglund, 0702‐393703
Restaurangen & Kiosken bör lägga lite extra fokus på glutenfritt.
Jag har ,högst 3ggr,sedan jag blev mdlem,sett en golfvärd.Priserna&utbudet i kiosken,gör att folk drar sig för att handla,utan tar med sig hemifrån.Spelar på många banor runtom och ser skillnad på priser.Då är det roligt att gynna dom.Det har varit svårt att handla från innresvingen då varor inte finns hemma,utan ska vänta tills dom tagit ner dom hit.,Man kanske behöver varan just den dagen.
Oftas på andra klubbar är tillgängligheten till resturang och kiosk mer uppenbar. Erfarenheten från andra klubbar är att de är mer levande. Skulle också önska att juniorverksamheten växte. Att de fanns mer utbud för juniorer än bara en träningsdag per vecka.
62
63
Kiosken
Kiosken
64
Kiosken
65
Klubben
66
67
68
Klubben
Klubben
Klubben
69
70
71
Klubben
Klubben
Klubben
72
Klubben
Bestäm er för ett attraktivt medlemskap för oss som spelar 5‐6 rundor på en säsong på klubben, alltså definitvt ingen prishöjning under 2015 relativt C‐medlemsskapet under 2014.Det finns många andra alternativ att välja bland i så fall.........
73
Klubben
74
75
76
Klubben
Klubben
Klubben
77
Klubben
78
79
Klubben
Klubben
80
81
Klubben
Klubben
Besviken över att klubben väljer att byta PRO så ofta. Har bara golfat några år och under den tiden så har det byts flera gånger. En nyckel för trivsel för min del är kontinuitet.....jag träffar en PRO och får en relation och känner glädje sedan så får den sluta och sedan kommer en ny och historien upprepas. Jag undrar verkligen vad som händer, är det Alingsås GK's varumärke, en slags klubbkultur?
Förbättra finishen på hela anläggningen. Finns massor att göra.
Låt oss få ha minst 5 gratisrundor inkluderade i årsavgiften.
Vissa dagar även vardagar, kan för många starttider vara bokade för tävlingar. Också viktigt att medlemsavgifterna hålls kvar på samma rimliga nivå som nu.
Har endast gått några 9 håls rundor. Har HCP gått ner från 54 till 45. Löste full medlemsavgift men det blir dyra rundor . Vill ha en tydliget att det är OK att gå ut och träna även utan fadder för att komma ner till hcp 36.
Kommer nog avsluta mitt medlemsskap, spelar för lite, för stor kostnad för dessa få rundor
Personligen som upptagen småbarnsförälder hade jag gärna sett någon ännu mer "fri" medlemsform där man betalar (ännu) mindre i årsavgift och sedan greenfee när man spelar.
Fler golfbollar. Fler lättillgängliga parkeringsplatser. Inte företagsgolf flera dagar i rad
Jag och min fru åker runt mycket på olika banor på helgerna eftersom vi har husbil, det vi då tittar på när vi väljer bana är om det finns el‐platser för husvagn eller husbil och om banan är med i golfhäftet. Jag tror att det skulle locka fler greenfee gäster om detta fanns hos oss. Platserna skall inte kosta mer än 100 kr/natt och skall vara för golfare om dom sedan gillar banan så kan andra natten vara halva priset eller att man får reduserad greenfee om man stannar och vill spela två dagar(ej ihop med golfhäfte)Vi har varit på banor som bjudit på el‐platsen när vi betalat greenfee, och det har gjort att man stannar hela helgen för spel, och det är ju inte fel att få många greenfee gäster. mvh Roger Brovall
82
Klubben
83
Klubben
84
Klubben
85
86
87
88
89
90
Klubben
Klubben
Klubben
Receptionen
Restaurangen
Restaurangen
91
92
Restaurangen
Restaurangen
93
Restaurangen
94
Tävlingar
95
96
Tävlingar
Tävlingar
Klubbens hantering av egen personal och kontrakterade medarbetare måste bli betydligt bättre. Ledande befattningshavare som är klubbens ansikte utåt och inåt skall vara mer måna om sitt uppträdande och yttre.
Gärna fler golbilar
Önskar att få min medlemsavgift till godo för 2015. M.V.H Mats Andersson
Köp röda eller orange rangebollar då slipper vi kanske att se dem på banan. Städa toaletterna bättre. Töm papperskorgar. Integrera intendent och greenkeepertjänsten.
Mer information om att en rond inte skall ta mer än 4 timmar. ‐ Skyltar ‐ Text på scorekort ‐ Etc
Tränare som ser senioren som en positiv utmaning.
Ser gärna en uppfräschning av omklädningsrum samt restaurangen. Många Tee måste förbättras samt greener. Sist men ändå viktigast gör om 7an till ett par 3. Blir ju ett av Sveriges vackraste par 3. Nu är det bara en stoppkloss samt ett dolt hål
Tycker ni kämpar och jobbar mycket bra. Mycket måna och intresserade av att medlemmar skall vara nöjda, vilket är mycket bra. Är nöjd med mitt medlemskap även om jag inte hinner spela så mycket.
Då jag spelat mycket på andra banor så känns de oftast som mycket mer LEVANDE golfklubbar. Så alla de delar som gör klubben mer levande och aktiv bör främjas. Juniorer, tävlingar, restaurang med sällskapsytor, träningsverksamhet, shop och kansli. Här behövs det att man tänker i nya banor och provar någonting annorlunda än vad man gör nu. Får man igång klubblivet så gör det att fler vill vara på klubben och blir mer delaktiga i klubben. Banan är ju alltid viktigast men de är inte den som gör att klubben är "sovande".
har i år varit runt på ett flertal golbanor tack vare golfhäftet. Då jag har husbil har det gått fantastiskt bra att komma till golfklubbar då det alltid har funnits bra uppställningsplatser för husvagnar och husbilar.Det blir golf och boeende till ett mycket bra pris. Då undrar jag ju varför inte Alingsås golfklubb satsar på detta med husbiloch golf.stor förtjänster blir det då det alltid handlas annat i shop och restaurang.
Tycker det mesta fungerar bra.
Behövs ett annat medlemskap/årsavgift för pensionärer som spelar väldigt sällan. 3‐5 ggr per år.
Ta in någon i verksamheten som förstår sig på ledarskap, utveckling, motivation och hur ett serviceyrke fungerar.
Öka engagemanget i receptionen, för gäster och medlämmar.
Restauranten bör ligga vid parkeringen och häl 9 och 18!!
Restaurangen är under all kritik på alla områden. Få till en restaurang som är där för golfarna och inte tvärtom. Och så lite utbildning inom snällhet och service hade varit bra.
Maten i restaurangen är oftas bara ljummen. Bättre värmehållning av maten.
‐ Fräscha upp restaurangmiljön och klubbhus så man vill stanna efter en runda ‐ Fler fasta "mål" på drivingrangen ex stora nätkorgar. Även på de längre avstånden.
Kiosk restaurang. Gärna nyttigare mellanmål. Gärna ngn typ av självservering efter stängningsdags. Möjlighet att swich greenfee.
‐Gärna lite fler tävlingar med 9 hål.Det ödelägger inte en hel dag,kan också avslutas eller på börjas med en lunch för dom som vill. ‐ Putting Master hade vi 2011 det var en trevlig form av tävling,undersök intresset!! ‐ Restaurangen skall vara fräschare,ett gladare bemötande,tänk på att gästande besökare tar med sig intrycket dom får som en helhet av besöket. ‐ Utrustningen på terrassen kompletteras och fräschas upp.
Minska tävlingarna,på vardagarna.
Jag tycker ni skall tala om för damkommitén att de inte äger banan när de är ute och spelar sina tävlingar. Väldigt dåligt bemötande när de är ute.
97
Tävlingar
Inför 9 hålstävlingar. Tar inte så lång tid + halva banan är öppen för vanligt spel,för dom som vill spela lite och halv greenfee.
98
99
100
Tävlingar
Tävlingar
Tävlingar
För många tävlingar som minskar tillgängligheten. Göra avståndslinjer på rangen istället för flaggpunkter
Tävling både L,S samma helg, inte bra!
DET VAR VÄL MYCKET tävlingar under helgerna i höst, vilket gjorde det svårt att finna starttider. Annar var allt kanon!
101
Tävlingar
102
103
104
105
Övningsområde
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Tycker man borde kunna lägga tävlingar som spelas på vardagar på andra tider än em. framförallt när det gäller pensionärs tävlingar!!
Skulle vilja ha några avståndsplattor på övningsfälet.
Har p.g.a.varit vilande medlem varför jag har svårt att ge synpunkter
Dessa svar baserade på 2013 då sjukdom hindrat spel denna säsong
Övrigt: Jag har p g a rörelsesmärta enbart spelat 9 hålsronder,vanligen hål 1‐9. I år har jag inte heller kunnat spela önskat antal ggr.