Programråd för högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik

Programråd för högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik
Kl 9.15-12:00, 20/4 2015, Fakultetsrummet, Ångströmlaboratoriet
Närvaro:
Emma Kristensen (utbildningsledare, tillfällig programansvarig) Ilia Katardjiev (studierektor),
Martin Holmberg (studievägledare), Åsa Hedlund Lindqvist (SBR representant), Anders
Ragnarsson, (Sveriges byggindustrier), Robin Ajamlou (företagskontakt H-sektionen), Hugo
Nguyen (lärare), Sebastian Bäsen (klassrepresentant år 1), Johan Svensson (klassrepresentant år
1), Pontus Kihlström (studierådsordförande)
§1. Utseende av sekreterare och justeringsperson
Sebastian Bäsen utsågs till sekreterare och Johan Svensson till justerare.
§2. Meddelanden
Ingen ny programansvarig utsedd. Ansvariga jobbar på det.
3:oma har haft möte om hur programmet ska bli bättre.
§3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
§4. Kursvärderingar
Årskurs 1:
Byggteknik: Inställda studiebesök, vilket många tycker är tråkigt. Tentan är för stor mot för
antalet hp den ger. Annars nöjda med kursen.
Byggnadsmekanik: Föreläsningarna går för snabbt. Behövs fler egna exempel från föreläsaren.
Eftersom det är första mekanikkursen känns det bra om övningsledaren har övningarna på
svenska. Det ska bli fler föreläsningar med räkneexempel.
Årskurs 2: Företagsekonomin: Föreläsningarna har inte fungerat så bra. Inte lika upplägg som för
de andra kurserna i programmet. Annars bra.
§5. Studentrepresentanter har ordet
Pontus, studierådsordförande, berättar om studierådet.
Inställda studiebesök för 1:orna. Viktig del av utbildningen att få komma ut och se hur arbeten
utförs.
§6. Företagsrepresentanter har ordet
Anders Ragnarsson:
Frågar om företagsmässan. I :orna tyckte den var mycket bra.
Progressionsmål måste i så fall in i kurserna.
Detta finns det intresse för både från studenterna och från företagsrepresentanterna. Det går att
tittat.ex. på institutionen för informationsteknologis arbete.
Diskussion om det behövs imiktningar i årskurs 3. Nu finns det bara profiler. Med imiktningar
kan man få en mer korrekt titel i sin examen.
Ganska svalt intresse, studenterna på mötet vill ha en bred examen.
Göra kurser fristående så att branschfolk kan gå dem.
Lärarförslag att göra om Byggteknik 1, 2 och 3 till Byggmaterial, Byggfysik och Byggteknik.
Frågan tas upp igen på programråd under hösten.
Fusk under tentamen, klassrepresentanterna ska ta upp det med studenterna.
Om studenterna upplever problem de inte själva kan lösa, t.ex. genom att prata med berörd
lärare, är de välkomna att kontakta Martin Holmberg, Emma Kristensen eller Ilia Katardjiev för
hjälp.
Sebastian Bäsen
~L' -
Eimna Kristensen (ordförande)