tippen får fler bostäder

TISDAG 10 MARS 2015. MITT I NACKA 5
Nacka Årets frisör kommer från
Nacka. Sofia Geideby vann i lördags
branschens finaste utmärkelse.
– Det känns helt fantastiskt och
det är ett stort lyckorus, säger Sofia
Geideby.
Varje tävlande frisör fick under
90 minuter arbeta med en frisyr
som sedan en jury bedömde. Och
den begränsade arbetstiden var
den allra tuffaste utmaningen
under tävlingen, berättar Sofia
Geideby.
– Jag fick verkligen jobba hårt.
Den frisyr som jag gjorde på tävlingen tar i vanliga fall mellan tre
och fyra timmar.
Det var andra gången som Sofia
Geideby vann titeln Årets frisör.
Första vinsten kom 2012.
Foto: marie-Therese Karlberg
Sofia Geideby blev Årets frisör – igen
En lycklig Sofia Geideby tog emot
hyllningar efter tävlingen.
Lurade fjällturister
– nu nekas hon prövning
NACKA Högsta domstolen,
HD, har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för den
51-åriga kvinna som dömts till
fängelse och skadestånd för
att ha lurat flera personer, där­
ibland en man i Saltsjöbaden,
Lars Oldsberg, Saltsjöbaden, tror på tanken att rusta Tippen – Saltsjöbadens centrum. Själv ser han helst ny asfalt på parkeringen.
på semesterveckor i stugor och
lägenheter i fjällen.
HD skriver i sitt beslut att
domstolen har gått igenom
materialet och att det inte har
kommit fram något skäl att
meddela prövningstillstånd.
Foto: Pekka Pääkkö
Tippen får fler bostäder
l Stadsgata, butiker och lägenheter planeras i Saltsjöbadens centrum
Överdäckad parkering
och fler bostadshus
­väntar när centrala Saltsjöbaden ska byggas om
de kommande åren.
Från i höst finns
­chansen att tycka till.
Nacka kommun planerar att byg­
ga om i centrala Saltsjöbaden.
I översiktsplanen för Nacka
finns uttalat att de lokala centru­
men i kommunen ska utvecklas,
till viss del med bostäder.
Lena Nordenlöw, planarkitekt
på kommunen, säger att de som
bor i Saltsjöbaden absolut kom­
mer att få se mer bebyggelse i de
centrala delarna i framtiden.
Hur byggnaderna ska se ut, och
var exakt de ska ligga, är inte sagt.
En tanke är att göra om trafik­
ådern till Saltsjöbaden, Saltsjö­
badsleden, till mer av en stads­gata
där leden ansluter till centrala
Saltsjöbaden. Sänkt hastighet för
fordonstrafik, hus på ömse sidor
om leden och parkeringar efter
gatan är några åtgärder som kan
bli aktuella.
själva centrumområdet,
med centrumbyggnaden och par­
keringen kan komma att få en an­
siktslyftning.
– En lösning kan bli att däcka
över parkeringen och bygga bo­
städer på överdäckningen, säger
Lena Nordenlöw som betonar att
allt än så länge är lösa idéer.
Lars Oldsberg från Saltsjöbaden
Även
tycker att det vore bra att rusta
upp området. Han vet att många
tycker att själva centrumet är lite
tråkigt. Själv tycker han att utbu­
det av butiker är tillräckligt.
– Jag saknar framför allt en upp­
rustad parkering, nu är det myck­
et gropar i marken, säger han.
De övriga tankarna, som fler bo­
städer, är inget han kan ta ställ­
ning till. För honom skulle ett om­
byggnad inte förändra centrumets
attraktivitet, säger han, vid rekre­
ation föredrar han att röra sig i
grönområden.
Planarkitekt Lena Nordenlöw
räknar med ett samråd om cen­
trala Saltsjöbaden till hösten, där
bland annat allmänheten får vara
med och säga sitt. Tidigast 2018
kan en detaljplan finnas klar. Hur
lång tid det sedan tar att bygga om
centrumområdet är för tidigt att
säga, enligt Lena Nordenlöw.
l  Anders Gustafsson
[email protected]
tel 550 550 87
Vad tycker du om planerna för centrum?
Louise Nordmark,
Saltsjöbaden:
– Det är ett otroligt
fult centrum. Det är
bra om det byggs
men jag tycker
främst att kollektivtrafiken till Saltsjöbaden borde
förbättras.
Malin Samuels­
son, Saltsjö­
baden:
– Centrumet är lite
tråkigt, men det blev
ett litet lyft när det
kom ett kafé. Att
bygga bostäder har jag inte tänkt
på, det blir väldigt nära vägen.
Dessi Rene, Salt­
sjöbaden:
– Jag saknar en
del affärer, som
kläd- och skoaffärer. Jag vet inte hur
det kommer att se
ut med fler bostäder, men det är
­jättekul om det är mycket folk.
Inger Gravestam,
Saltsjöbaden:
– Man kan alltid
sakna någon butik
men jag är jätteglad
för de butiker som
finns. När det gäller
bostäder kan jag undra om det
finns underlag för det.
Claes-Otto Ham­
marlund, Saltsjö­
baden:
– Centrumet är bra.
Men parkeringen
borde få ny asfalt.
Att bygga bostäder
vid leden är olämpligt ur hälsosynpunkt.