Untitled

I (I)
Stadsledningskontoret
Ekonomiavdelningen
Datum
Er Referens
2015-05-20
landskrona stad
Handläggare
Vår Referens
tf. Ekonomichef
Jonas Lundqvist
Kommunstyrelsen
Motion väckt av Marko Huttunen "För
fräschare tomma lokaler"
Ärendebeskrivning
Marko Huttunen anser att många butiks- och kontorslokaler i de centrala
delarna i Landskrona har gapat tomt i många år samt att det ger ett tråkigt
intryck av staden. Han har föreslagit kommunfullmäktige besluta att utreda
vilka möjligheter det finns till att inleda samarbete med eller utöva
påtryckningar på fastighetsägare för fräschare tomma lokaler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad
Ärendeberedning
Motionen har remitterats till Landskrona Stadsutvecklig AB som arbetar i
samverkan med fastighetsägare för att förbättra skicket på fastigheter med såväl
lokaler som bostäder. Det ingår i bolagets uppdrag att se till helhetsi ntrycket av
stadens centrala delar för att öka Landskronas attraktivitet för nya presumtiva
invånare och aktörer samt förbättra befintliga invånares boendemiljöer när
oseriösa fastighetsägare verkar på marknaden. Landskrona Stads utveckling AB
menar att påtryckningsmöjligheter gentemot oseriösa fastighetsägare redan idag
existerar genom myndighetsutövningen som bolaget tillsammans med
miljöförvaltningen, räddningstjänsten och stadsbyggnadsförvaltningen
kontinuerligt arbetar med och följer upp.
STADSLEDNINGSKONTORET
per-~)~
tf. Biträdande stadsdirektör
Landskrona stad
Stadshuset
26 1 80 Landskrona
Besö ksadress Drottninggatan 7
2!::;~
Jonas Lundqvist
tf. Ekonomichef
Tfn 04 18·47 00 00
Fax 04 18·xxx
[email protected] se
www.landskrona.se
Bankgiro 868·6 123
Plu'giro 12345·5
Org.nr 2 12000· 11 40
10(14)
Teknik~
och servicenämnden
Datum
2014-09-17
Landskronci siad
TSN § 76
Dnr 2014/547/010.200
yttrande KS 2014/00326 - motion, För fräschare
tomma lokaler
.Ärendebeskrivning
Tekllik- och serviceförvaltningen har från kommunstyrelsen erhållit rubricerad
motion för yttrande.
I ställd motion från Marko Hnttunen, Centerpartiet skriver han att Landskrona
har många lokaler så som butikslokaler och kontorslokaler i de centralare
delarna av staden som gapat tomt i många år. Tomma lokaler ger tyvärr' ett
tråkigt intryck aven stad, det är inte ett intryck av att här händer det salcer.
Somliga fastighetsägare bryr sig mer än andra om att fräscha upp sina lokaler.
Men för det mesta står de bara och gapar tomt.
Marko Huttunen vill i motionen att det utreds vilka möjligheter det fiuns till att
inleda samarbete eller utöva påtryckningar på fastighetsägare för fräshare
tomma lokaler.
Bedömning
Teknik- och servicenämnden avstår från att yttra sig då nänmden anser att
denna fråga tillhör Stadsutveckling AB. Stadsutveclding AB arbetar hårt och
intensivt med dessa frågor.
Teknik- och sel'vicenämnden beslutar
• att avstå från att yttra sig
Exp. kommunstyrelsen
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
1(l)
Teknik-och serviceförvaltningen
Landskrona siad
Datum
Er Referens
2014-08-29
KS 2014/00326
t--Iandläggare
V år Referens
Peter Siilak
2014/547/010.200
Yttrande KS 2014/00326 - motion, För fräschare
tomma lokaler
Teknik- och serviceförvaltningen har från kommunstyrelsen erhållit rubricerad
motion för yttrande.
I ställd motion från Marko Huttunen, Centerpartiet skriver han att Landskrona
har många lokaler så som butikslokaler och kontorslokaler i de centralare
delarna av staden som gapat tomt i många år. Tomma lokaler ger tyvälT ett
tråkigt intryck aven stad, det är inte ett intryck av att här händer det saker.
Somliga fastighetsägare bryr sig mer än andra om att fräscha upp sina lokaler.
Men för det mesta står de bara och gapar tomt.
Marko Huttunen vill i motionen att det utreds vilka möjligheter det firms till att
inleda samarbete eller utöva påtryckningar på fastighetsägare för fräshare
tomma lokaler.
Bedömning
Telmik- och servicenämnden avstår från att yttra sig då närrmden anser att
denna fråga tillhör Stadsutveckling AB. Stadsutveckling AB arbetar hårt och
intensivt med dessa frågor.
Förslag till beslnt
Telmik- och serviceförvaltningen föreslår Teknik- och servicenärrmden besluta
•
att avstå från att yttra sig
/./.------
Teknik - och serviceförvaltningen
l;;""
,IF
(1Iäl'
(
Peter Siilak
Teknisk chef
örvaltningschef
Landskrona stad
Teknik-och scrviceförval1ningcn
Tfn 0418-47 00 00
Fax 0418-47 35 76
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
[email protected]
www.landskrona.se
Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
2014-08-25
LANDSKRONA STAD
Teknik- och selVicefölVallningen
Lnnd,krono ,tod
2014 -08- 21
Remissbrev för yttrande
Diarienr
Datum
Diarieplan 1
KS 2014/00326
2014-06-17
016, INTERPELLATIONER OCH MOTIONER
Ärendemening
Motion: För fräschare tomma lokaler
Avsändare/Mottagare
Marko Huttunen (-)
Förvaltning
Handläggare/Instans
Kommunstyrelsen
Bevaknings,"nmärkning
Bevakn.datum
Svar skickas till
2014-11-14
Landskrona kommun, Kommunstyrelsen/KF
Även remitterat till
Landskrona Stadsutvecklings AB
'-Che~k5_.letter
070123-094640
MOTION:
FÖR FRÄSHARE TOMMA LOKALER
CENTERPART!ET
Utbud och efterfrågan korrelerar inte alltid. Ibland är efterfrågan större än utbudet och ibland är
utbudet större än efterfrågan. För Landskronas del har många lokaler så som butikslokaler och
kontorslokaler i de centralare delarna av staden gapat tomt i många år. Tomma lokaler ger tyvärr
ett tråkigt intryck aven stad, det är inte ett intryck av att här händer det saker. Det är väl ganska
mycket upp till varje fastighetsägare att själv välja hur man vill utsmycka sina tomma lokaler.
Somliga fastighetsägare bryr sig mer än andra om att fräsha upp sina lokaler. Men för det mesta
står de bara och gapar tomt.
För att fräsha upp intrycket av Landskrona skulle det vara intressant att utröna vilka möjligheter
det finns för att antingen samarbeta med fastighetsägarna att utsmycka tomma lokaler på ett
sätt som inte ger ett lika deprimerat intryck. Det skulle även vara intressant att veta vilka
påtryckningsmetoder det finns för att förmå fastighetsägarna att ta tag i utsmyckningen av
lokalerna, för Landskronas bästa.
Därför föreslår undertecknad kommunfullmäktige besluta
att utreda vilka möjligheter det finns till att inleda samarbete med eller utöva påtryckningar på
fastighetsägare för fräshare tomma lokaler
Marko Huttunen (e)
landskrona, 2014-06-17