Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan
Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, §57
Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2013-01-23
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
Första giltighetsdatum
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Förvaltningens IT-system
Nedanstående system avses när det i dokumenthanteringsplanen omnämns ”i system” under rubrikerna ”förvaras” och ”databärare”:
Extens- system för barn- och elevhantering. Används främst av administratörer.
Heroma- kommunens personalhanteringssystem.
PMO- journalföringssystem som används av elevhälsan.
Unikum- dokumentationssystem för skolan (IUP). Används av skolpersonal och även vårdnadshavare har visst tillträde.
LEX- kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem. Kan användas av alla anställda i kommunen som sysslar med dokumenthantering.
Google Apps- system för skolutveckling. Används främst av skolorna.
1
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2014-06-18 (rev), UN 2014 §32
Handlingstyp
Registreras
Första giltighetsdatum 20140618
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Handlingar i ärenden om nedsättning Ja
av avgiften
Handlingsplaner
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Handlingarna rensas före överlämnande till
centralarkivet.
Ett ärende öppnas i LEX per läsår där
handlingsplaner för förskola läggs in.
Förteckningar över inskrivna barn i
förskola, familjedaghem, fritidshem
Närvarorapporter
Ansökan om plats
Nej
I system
Papper/ I system
Överförs efter 2 år
Nej
Nej
Närarkiv
Arbetsrum/i system
Papper/ i system
Gallras efter 3 år
Gallras 1 år efter
inaktualitet
Barnets schema
Nej
Arbetsrum/ i system
genom e-tjänst
Papper/i system
Gallras 3 år efter
inaktualitet
Inkomstuppgifter
Nej
Närarkiv/ i system
Papper/i system
Uppsägningar av barnomsorgsplats
Nej
Arbetsrum/ system
Papper/i system
Gallras 3 år efter
inkomståret
Gallras vid inaktualitet
Köstatistik
Nej
I system
I system
Vid inaktualitet
Placeringsmeddelande
Nej
Närarkiv, arbetsrum
Papper
Vid inaktualitet
FÖRSKOLA
Ansökan är inaktuell när barnet är placerat,
när köplatsen är uppsagd, eller när
förnyelse av ansökan inte gjorts.
Planerad vistelse, dvs schema. Inaktuell då
barnet lämnat förskolan. Schema kan
lämnas via e-tjänst
Uppgift kan lämnas via e-tjänst
Inaktuell 1 år efter barnet slutat. Återfinns i
Extens
Aktuell kösituation redovisas på
nämndsmöten och återfinns i
nämndsprotokoll
Inaktuell när barnet är registrerat
SKOLA (FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLAOCH SÄRSKOLA)
Elevantal/skolstatistik
Ja
Närarkiv
Papper/i system
Överförs efter 2 år
Ansökan och beslut om placering i
särskola
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Mäts en gång i månaden vid
resursfördelningen
2 år efter avslutad skolgång. Handlingar
förvaras i elevakt.
2
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2013-01-23
Första giltighetsdatum
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Handlingar rörande disciplinära
åtgärder (avstängning, förvisning,
varning mm)
Protokoll från, ämneskonferenser,
arbetslagskonferenser och
Åtgärdsprogram (beslut, utvärdering
etc)
Ja
Elevakt
Papper
Överförs efter 2 år
Handlingarna förvaras i elevakt.
Ja
Arbetsrum/i system
I system
Överförs efter 2 år
Ex Google sites, skrivs ut en gång per år
Ja
Närarkiv, i elevakt
Papper
Överförs efter 2 år
Ansökan och beslut om placering i
särskola
Elevakt
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Ja
Närarkiv/arbetsrum
Papper/ i system
Överförs efter 2 år
Klasslistor, klassförteckningar
original
Nej
I system/papper
I system/papper
Överförs efter 2 år
2 år efter avslutad skolgång. Alla ÅP
registreras i LEX. Viktigt att det i
”avsändare/mottagare” i LEX skrivs in
elevens uppgifter så att återsökbarheten
finns. Om utredning inte leder till ett
åtgärdsprogram så ska även detta beslut
registreras (då beslutet går att överklaga).
ÅP i pappersformat: Efter registrering i
LEX förvaras åtgärdsprogrammet i elevakt.
ÅP i system: registreras i LEX med
nödvändiga uppgifter men tas ej ut på
papper. Återfinns i system.
2 år efter avslutad skolgång. Handlingar
förvaras i elevakt.
2 år efter avslutad skolgång. I elevakten
finns dokumentation rörande eleven. Exvis
protokoll EVK, utredningar, BBiC, beslut
och intyg om anpassad studiegång, IUP
mm. Handlingarna ska registreras och sedan
förvaras i elevakt.
2 år efter läsårets början. Den upprättade
klasslistan, första och sista för året
Betygskataloger
Nej
Arbetsrum
Papper
Överförs efter 2 år
2 år efter avslutad skolgång. Mycket viktigt
att alla ev. förkortningar och sifferkoder
förklaras.
3
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2014-06-18 (rev), UN 2014 §32
Första giltighetsdatum 20140618
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Dokumentation som påvisar
tillämpningen av läroplanen
Nej
Närarkiv/Arbetsrum
Papper
Överförs efter 2 år
Förteckningar /register över elever
Nej
som undervisas i kommunens skolor
men hör hemma i annan kommun
Förteckningar över elevers
Nej
placeringar under praktik
Arbetsrum
I system/papper
Överförs efter 2 år
Tex lokala arbetsplaner, kursplaner
Överföringen till centralarkivet följer
diariet, dvs innevarande år samt 2 år till.
2 år efter avslutad skolgång
Arbetsrum/i system
Papper
Överförs efter 2 år
Handlingar rörande studieresor,
skolresor och lägerskolor
Intyg/avgång från särskolan
Nej
NärarkivArbetsrum
Papper/ i system
Överförs efter 2 år
Nej
Närarkiv
Papper/i system
Överförs efter 2 år
Listor över elever som inte nått upp
till målen för betyg för varje termin
Nationella prov i svenska/svenska
som andraspråk
Nej
Närarkiv/system
Papper
Överförs efter 2 år
Nej
Arbetsrum/närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Skolkataloger
Nej
Närarkiv/arbetsrum
Papper
Överförs efter 2 år
Slutbetyg, kopior
Nej
Arbetsrum
Papper
Överförs efter 2 år
Slutligt schema för varje läsår och
skolenhet
Förteckning/register över elever från
Partille som har sin skolgång i annan
kommun.
Terminsbetyg
Ansökan och beslut rörande ledighet
för elev
Nej
I System/pärm
I system
Överförs efter 2 år
Nej
Arbetsrum
I system/papper
Överförs efter 2 år
Nej
Nej
Närarkiv
Arbetsrum/i system
Papper
Papper
Gallras efter 2 år
Vid inaktualitet
2 år efter praktiken. Uppgift om elevs
praktik förvaras i elevakt. Samlande listor
över alla elevers praktik kan gallras när
uppgiften om enskild elevs praktik sorterats
ner i elevakt.
2 år efter resan. Digital dokumentation tex
blogg skrivs ut och arkiveras.
Förvaras i elevakt. Överförs 2 år efter
avslutad skolgång
2 år efter avslutad skolgång
Överförs 2 år efter provtillfället. Det som
skall sparas är elevlösningar samt
sammanställningar över resultat.
Kan vara fotokataloger. Ersätter inte
klasslistor
2 år efter avslutad skolgång. Kopian är
skolans original
Gäller klasschema. Lärarschema kan gallras
efter 3 år.
2 år efter avslutad skolgång. Följer läsårets
klasslistor
Inaktuell då eleven slutat skolan
4
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2013-01-23
Första giltighetsdatum
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Förteckning över läromedel
Nationella prov
Nej
Nej
Närarkiv/Arbetsrum
Arbetsrum/närarkiv
Papper
Papper
Överförs efter 2 år
Gallras efter 5 år
Screening läsförmåga och matematik Nej
enligt Partillemodellen
Listor över närvaro och frånvaro
Nej
Arbetsrum/närarkiv
Papper
Gallras vid inaktualitet
5 år efter provtillfället. Alfabetisk ordning,
klassvis
Sorteras alfabetisk ordning, klassvis
Arbetsrum, närarkiv/i
system
Arbetsrum
Papper/ i system
Vid inaktualitet
Inaktuell senast då eleven slutat skolan
Papper
Vid inaktualitet
Inaktuell då barnet börjat grundskolan
Önskemål om placering i
förskoleklass
Nej
Anmärkning
GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
Ansökan och beslut om
gymnasiesärskola
Förteckning/register/yttranden över
elever folkbokförda i Partille men
som går i skolan i en annan kommun
Försöks- och utvecklingsprojekt
Ja
Närarkiv/elevakt
Papper
Överförs efter 2 år
2 år efter eleven slutat
Ja
Närarkiv/EOP
Papper/i system
Överförs efter 2 år
Överförs med diariet. Sekretess på skälen
till byte av skola enligt Sekr L 7 kapitel,
enskilda personliga förhållanden.
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Handlingar rörande disciplinära
åtgärder (avstängning, förvisning,
varning mm)
Planer för skolans arbete (timplaner)
Ja
Elevakt
Papper
Överförs efter 2 år
Varje projekt diarieförs som eget ärende. T
ex Internationella kontakter, EU-projekt
mm
Handlingarna förvaras i elevakt.
Ja
Närarkiv
Papper/ i system
Överförs efter 2 år
Nämndärende, finns bland diarieförda
handlingar
5
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2014-06-18 (rev), UN 2014 §32
Första giltighetsdatum 20140618
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Åtgärdsprogram
Ja
Närarkiv, i elevakt
Papper/i system
 överförs i samband
med elevaktens
överföring till
centralarkiv
Betygskataloger
Nej
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Slutbetyg
Nej
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Nationella prov i svenska/svenska
som andraspråk
Nej
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Nationella prov
Anmälan till prövning
Nej
Nej
Närarkiv
Kurssekreterare
Papper
papper
Gallras efter 5 år
Vid inaktualitet
Centrala
Nej
studiestödsnämnden/månadsrapporter
ing
Klasslistor, klassförteckningar
Nej
original
Kurssekreterare
I system
Vid inaktualitet
Alla ÅP registreras i LEX. Viktigt att det i
”avsändare/mottagare” i LEX skrivs in
elevens uppgifter så att återsökbarheten
finns. Om utredning inte leder till ett
åtgärdsprogram så ska även detta beslut
registreras (då beslutet går att överklaga).
ÅP i pappersformat: Efter registrering i
LEX förvaras åtgärdsprogrammet i elevakt.
ÅP i system: registreras i LEX med
nödvändiga uppgifter men tas ej ut på
papper. Återfinns i system.
2 år efter avslutade gymnasiestudier. Vid
leverans till centralarkiv ska
betygskatalogen vara utskriven på
arkivbeständigt papper samt sorterad
klassvis eller på lärares namn. Förklara
siffror och förkortningar.
2 år efter avslutade gymnasiestudier.
Kopian är skolans original
2 år efter provtillfället. Det som skall sparas
är elevlösningar samt sammanställningar
över resultat.
5 år efter provtillfället
Inaktuell då överföring till betygskatalog
gjorts
Inaktuell då elev slutat skolan
I system/papper
I system/papper
Överförs efter 2 år
2 år efter läsårets början. Den upprättade
klasslistan, första och sista för året
6
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2013-01-23
Första giltighetsdatum
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Slutligt schema för varje läsår och
skolenhet
Nej
Närarkiv
Papper/i system
Överförs efter 2 år
Handlingar rörande studieresor,
skolresor och lägerskolor
Skolkataloger
Nej
NärarkivArbetsrum
Papper/i system
Överförs efter 2 år
nej
Arbetsrum
Papper
Överförs efter 2 år
Studieavbrott, original
Nej
I system/Elevakt
Papper/ i system

Omval och byte av utbildning
Avtal med elever om elevdatorer
Förteckning över läromedel
Nej
Nej
Nej
I System/Elevakt
Expedition i pärm
Närarkiv/Arbetsrum
Papper/i system
Papper
Papper
Vid inaktualitet
Gallras efter 4 år
Överförs efter 2 år
2 år efter läsårets början. Gäller
klasschema. Lärarschema kan gallras efter 3
år.
2 år efter resan. Digital dokumentation tex
blogg skrivs ut och arkiveras.
Kan vara fotokataloger. Ersätter inte
klasslistor
Förvaras i elevakt och överförs när
elevakten överförs till centralarkivet så
länge detta finns på papper. Vid förvaring i
system sker överföring till e-arkiv.
Inaktuell då elev slutat skolan
VUXENUTBILDNINGEN, SFI OCH SÄRVUX
Anbudsförfarande,
uppdragsutbildning, ansökningar om
att anordna utbildning
Inkommande/utgående yttranden
interkommunala vuxenelever
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Finns bland diarieförda handlingar.
Ansökningar kan tex vara till Myndigheten
för yrkeshögskolan.
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Anmälan till prövning
Nej
Kurssekreterare
Papper
Vid inaktualitet
Överförs i då diariet skickas ner.
Delegationsbeslut ska göras i LEX på
yttrandena. Yttranden som görs i system
skrivs ut och hanteras på samma sätt som
pappersyttranden.
Inaktuell då överföring till betygskatalog
gjorts
Ansökan till utbildning från elev
Nej
Närarkiv/i system
I system/ papper
Slutbetyg
Nej
Närarkiv
Papper
Gallras när eleven
avslutat utbildning
Överförs efter 2 år
2 år efter avslutade studier. Kopian är
skolans original
7
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2014-06-18 (rev), UN 2014 §32
Första giltighetsdatum 20140618
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Betygskataloger
Nej
Expeditionen
I system/papper
Överförs efter 2 år
Närvarolistor
Slutligt schema för varje läsår
Nej
Nej
Arbetsrum
Närarkiv
Papper
Papper/i system
Vid inaktualitet
Överförs efter 2 år
2 år efter studiernas slut. Viktigt att alla
förkortningar och sifferkoder förklaras
Inaktuell när kursen är avslutad
2 år efter läsårets början. Gäller
klasschema. Lärarschema kan gallras efter 3
år.
Språktester i svenska för invandrare
(sfi) sk nivåbedömning
Intyg om genomförd utbildning för
SFI och särvux
Besked om antagning/Kallelse till
kursstart
Elevregister/kort
Nej
Arbetsrum lärare
Papper
Nej
Närarkiv
Papper
Gallras när eleven
avslutat utbildning
Överförs efter 2 år
Nej
I system/papper
Nej
Digitalt
I system
Gallras när eleven
avslutat utbildning
Överförs efter 2 år
Administratör
Papper
Gallras vid
inaktualitet/överförs
ihop med elevakt
Administratör
Arbetsrum/administratör
Papper
Papper/i system
Gallras vid inaktualitet
Överförs efter 2 år
Arbetsrum
Papper
Gallras vid inaktualitet
2 år efter avslutad utbildning. Sorteras
klassvis i bokstavsordning
2 år efter att studierna avslutats
MODERSMÅLSUNDERVISNING
Ansökan och beslut om
studiehandledning på modersmål
Ja/nej, se
anmärkning
Anmälan/avanmälan
Nej
Förteckningar över de elever som fått Nej
modersmålsundervisning och
studiehandledning
Närvarolistor
Nej
Inaktuell då eleven slutat skolan. Om
beslutet fattats i form av åtgärdsprogram så
återfinns åtgärdsprogrammet bevarat i
elevakt.
Inaktuell då eleven slutat skolan
2 år efter avslutade studier. Sorteras
alfabetisk ordning, språkvis
Inaktuell då eleven slutat skolan
8
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2013-01-23
Handlingstyp
Första giltighetsdatum
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Ansökan och beslut om
Ja
tilläggsbelopp
Utredningar av Läs- och skrivstudion Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller
flyttat från kommunen
Överförs med diariet. Ärende öppnas i LEX
Närarkiv/personakt
Papper
Överförs efter 3 år
Överförs 3år efter eleven fullgjort sin
skolplikt eller flyttat från kommunen.
Sorteras efter personnummer
Dokumentation kring/efter insats från Ja
samverkansteamet
Närarkiv/personakt
Papper
Överförs efter 1 år
Överförs 1 år efter avslutad skolgång med
diariet. Sorteras på personnummer.
Skolsociala utredningar (EBiC)
Ja
Närarkiv/ i system
Papper/i system
Överförs efter 2 år
Pedagogisk utredning
Ja
Närarkiv
Papper/ i system
Överförs efter 2 år
EHT-protokoll
EVK-protokoll
Psykologjournal
Ja
Ja
Nej
Närarkiv
Elevakt
Personakt/närarkiv/ i
system på Stödenheten
Papper
Papper
Papper/ i system
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Överförs två år efter avslutad skolgång.
Utredningar görs av kuratorer/socionomer
vanligtvis som underlag för annan insats.
Diarieförs som bilaga till insats/beslut. Om
utredningen inte leder till insats/beslut ska
handlingen ändå registreras separat och
sedan förvaras i elevakt.
Registreras som bilaga till åtgärdsprogram i
de fall utredningen föranleder ett beslut
kring sådant. I övrigt registreras handlingen
för sig. Överförs i samband med diariet
Sorteras i eget ärende. Följer med
ELEVHÄLSA/
STÖDENHETEN
Ansökan om insats från stödenheten
Se under ”Elevakt”
2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller
flyttat från kommunen. Sorteras på
personnummer.
9
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2014-06-18 (rev), UN 2014 §32
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
Skolhälsovårdsjournaler
Nej
Logopedjournal
Register/förteckning över journaler
som överlämnats till annan
huvudman
Psykologisk utredning
Första giltighetsdatum 20140618
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Skolsköterskans aktskåp /i Papper/ i system
System
Överförs efter 1 år
Nej
Logoped, närarkiv
Papper/i system
Överförs efter 2 år
Nej
I system
I system

1 år efter avslutad skolgång . Överförs till
gymnasiets skolhälsovård i förekommande
fall. Handlingar i skolhälsovården får
gallras under förutsättning att likalydande
digitala kopior har framställts genom
scanning och tillförts journalen. Beslut i
BUN 20110831
2 år efter avslutad skolgång. Sorteras på
personnummer. I begreppet logopedjournal
ingår: Journalanteckningar, utredningar
tester och undersökningsresultat,
korrespondens, handlingsplaner samt
uppföljningar.
Återfinns i elevens journal som en
journalanteckning
Nej
Personakt/närarkiv/ i
system på Stödenheten
Papper/i system
Överförs efter 2 år
2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller
flyttat från kommunen. Sorteras på
personnummer.
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Ja
Ja
Ja
Ja
Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv/ i system
Papper
papper
Papper
Papper/i system
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år

Överförs med diariet. Binds in
(centralarkivet ansvarar)
Överförs med diariet
Överförs med diariet
ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
Protokoll från nämnden och
arbetsutskott
Protokoll från förvaltningsråd
Protokoll från LSG
Protokoll från MBL-förhandlingar
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut görs i LEX. Redovisas
vid nämndsmöte och återfinns i protokollet
för nämnden. Överförs därmed till arkivet i
samband med att protokollen överförs.
10
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2013-01-23
Första giltighetsdatum
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Registrerade handlingar
Ja
Närarkiv
Papper
Gallras efter 5 år
Avtal med förskoleverksamheter och Ja
pedagogisk omsorg i enskild regi
Avtal mellan vuxenutbildningen och Ja
avtalspartner
Tillsyn av enskilda verksamheter
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
5 år efter registrering. Gäller ej registrerade
och diarieförda handlingar, endast de som
bara har handlingsnummer och ej hör till
specifikt ärende.
Överförs med diariet
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Överförs med diariet
Arbetsrum, närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Avtal med annan kommun om
förskoleplats/skolplats
Protokoll från matråd
Ja
Närarkiv
Papper /i system
Överförs efter 2 år
Tillsynshandlingar kan vara:
tillsynsprotokoll och
verksamhetsbeskrivningar.
Överförs med diariet
Ja
Närarkiv/Elevhälsan/husm Papper
or
HK/resp. enhet
Papper
Överförs efter 2 år
Närarkiv
Papper/i system
Överförs efter 2 år
Förteckning över förvaltningens olika Ja
IT-system
Sociala medier
Ja
Överförs efter 2 år
Handlingar efter samverkan kring matfrågor
med eleverna
Förteckning diarieförs och överförs till
centralarkivet med diariet.
Information på tex bloggar och facebook av
ringa eller tillfällig betydelse kan gallras.
Övrigt skrivs ut en gång per år.
Protokoll från projektgrupper
Protokoll från föräldraråd
Ansökan om att få bedriva
verksamhet i enskild regi
Ja
Ja
Ja
Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv
Papper
Papper
Papper
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Minnesanteckningar från APT
Ärendekort/diariekort med diarieplan
Kallelse nämnd och arbetsutskott
Fadderrapporter lämnade av
nämnden ledamöter
Nej
Nej
Nej
Nej
Närarkiv
Närarkiv
I system
Pärm nämndsekreterare
Papper
Papper
Digitalt
Papper
Gallras efter 2 år
Skickas med leverans tillcentralarkivet
Överförs efter 2 år
Gallras efter 1 år
Gallras senast efter 4 år Gallras vid ny mandatperiod.
Diarieförd handling. Överförs till
centralarkivet i samband med att diariet
överförs.
11
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2014-06-18 (rev), UN 2014 §32
Första giltighetsdatum 20140618
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Korrespondens av tillfällig betydelse
Nej
Administratör
Papper/i system
Vid inaktualitet
Exempelvis meddelanden och information
av tillfällig betydelse från området eller
förskolan/ skolan, e-post som inte diarieförs
eller handlingar av liten betydelse för
verksamheten
Ett ex. av varje informationsskrift,
broschyr och liknande som
framställts inom den egna
verksamheten.
Tidningsurklipp och fotografier,
samlade för att belysa den egna
verksamheten
Rapporter från inspektion av
livsmedelsverksamhet
Inspektionsrapporter enligt
miljöbalken
Handlingar rörande samtycken enligt
PuL
Nej
Närarkiv HK/resp. enhet
Papper
Överförs efter 5 år
Nej
Närarkiv HK/resp. enhet
Papper
Överförs efter 5 år
5 år efter publicering
Nej
Närarkiv
Papper
Gallras efter 1 år
Nej
Närarkiv
Papper
Gallras efter 3 år
Nej
Närarkiv/administratör
Papper
Gallras vid inaktualitet
Diarieförda originalen finns hos SBK.
Inspektionen genomförs årligen.
Diarieförda originalen finns hos SBK.
Inspektionen genomförs var fjärde år.
Inaktuell när eleven avslutat sin skolgång
eller då ny blankett lämnats in.
Anbudshandlingar
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Attestbehörigheter
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Avtal
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
EKONOMI
Ej antagna anbud utgallras 1 år efter
avslutad upphandling
Listan uppdateras i augusti och diarieförs.
Originalet finns centralt på förvaltningen.
Finns bland diarieförda handlingar.
Överförs till centralarkivet i samband med
diariet överförs.
12
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2013-01-23
Första giltighetsdatum
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Beslut om inackorderingstillägg
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Delegationsbeslut om inackorderingstillägg
görs i LEX och återfinns med
nämndsprotokoll.
Statsbidrag- ansökningar och beslut
Beslut om vårdnadsbidrag
Ja
Ja
Närarkiv
Närarkiv
Papper
Papper
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Budgethandlingar, verksamhetsplan,
prognoser, budgetuppföljningar,
tertialrapporter och bokslut
Analyslistor/löner
Budgetunderlag, års- och
flerårsbudget
Externa verifikationer
Ja
Närarkiv
Papper/ i system
Överförs efter 2 år
Nej
Nej
I system
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Nej
Administratör
Arbetsrum, Ek ass.
Porthälla/Förv. chef
Administratör
Papper
Gallras efter 10 år
Interna verifikationer
Ansökan om inackorderingstillägg
Reklamationer
Underlag för utbetalningar till
förskolor och skolor i enskild regi
Arvoden till förtroendevalda
Nej
Nej
Nej
Nej
Administratör
Närarkiv
Närarkiv
Arbetsrum/närarkiv
Papper
Papper
Papper
Papper/ i system
Gallras efter 10 år
Gallras efter 3 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Nej
I system
I system
Ansökan om vårdnadsbidrag
Underrättelser om detaljplaner
Nej
Nej
Handläggares arbetsrum
Närarkiv
Papper
Papper
Personalenheten
ansvarar
Gallras efter 2 år
Gallras efter 1 år
Anbudshandlingar
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Attestbehörigheter
Ja
Närarkiv
Papper
Överförs efter 2 år
Delegationsbeslut görs i LEX. Besluten
återfinns även med protokoll från nämnden.
Finns bland diarieförda handlingar.
Återfinns även i nämndsprotokoll.
Fakturor, utbetalningar, rekvisitioner.
Följesedel sparas vid ej specad faktura.
Bokföringsorder, interna fakturor
Ansökan kan gallras efter 3 år.
Personalenheten ansvarar för gallring
Originalen finns hos SBK. Eventuella
remissyttranden diarieförs.
Ej antagna anbud utgallras 1 år efter
avslutad upphandling
Listan uppdateras i augusti och diarieförs.
Originalet finns centralt på förvaltningen.
Finns bland diarieförda handlingar.
13
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2014-06-18 (rev), UN 2014 §32
Handlingstyp
Första giltighetsdatum 20140618
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv
Arbetsrum
Arbetsrum
I system
Papper
Papper/ i system
Papper/ i system
Papper/ i system
Papper/ i system
Papper/ i system
Papper/ i system
I system
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Överförs efter 2 år
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Överförs efter 2 år
Annons och sökanden till tjänst
Ja
Närarkiv/ i system
Papper/ i system
Gallras vid inaktualitet
Anställningsavtal
Ja
Närarkiv
Papper
Gallras vid inaktualitet
Betyg och intyg över anställning
Nej
Personalakt
Papper
Förvaras i personalakt
Underlag för rapport till
Försäkringskassan,
Anmälan om företrädesrätt (LAS)
Nej
Administratör
Papper/ i system
Personalenheten
ansvarar
Gallras efter 2 år
Nej
Närarkiv
Papper
Ledighetsansökan
Läkarintyg
Längre tjänstledigheter
Nej
Nej
Nej
I system
Administratör
Personalenheten
Digitalt
Papper
Personalenheten
ansvarar
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
 Personalenheten
ansvarar
Företrädesrätt och varsel om varsel leder till
avsked
Personalenheten ansvarar
KVALITETSARBETE
E-post till klagomålshanteringen
Sammanställningar av elevenkäter
Sammanställning av föräldraenkäter
Sammanställning personalenkät
Elevenkäter
Föräldraenkäter
Personalenkäter
Olycksfall, tillbud barn/elev
Överförs till centralarkivet med diariet.
Överförs till centralarkivet med diariet.
Överförs till centralarkivet med diariet.
Inaktuell då sammanställning tagit fram
Inaktuell då sammanställning tagit fram
Inaktuell då sammanställning tagit fram
Lista tas ut ur system en gång per år och
arkiveras
PERSONAL
Den anställdes handlingar överförs till
personakt. Övriga gallras 6 mån efter att
tjänsten tillsats. Registrera lista över
sökande med markering över vem som fått
tjänsten.
Anställningsavtal registreras i LEX och
samtidigt görs ett delegationsbeslut i LEX.
Exempelvis sjukintyg
Finns i personalakten. Vid avgång ur tjänst
förs handlingarna till personalakten
14
PARTILLE KOMMUN
DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Myndighet/arkivbildare: Utbildningsnämnden
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: 2013-01-23
Första giltighetsdatum
Antal år = hela kalenderåret utöver ursprungsåret
∞ = bevaras för all framtid
Handlingstyp
Registreras
Förvaras
databärare
Bevaras/gallras
efter antal år
Anmärkning
Rehab-ärenden
Sjukanmälan/oplanerad frånvaro
Tystnadsplikt/sekretessförbindelse
Nej
Nej
Nej
Till personalakt
I system, Heroma
Personalakt

Gallras efter 2 år

Kopior gallras efter sammanställning
Papper
Uppsägningar
Nej
Personalakt
Papper
Medarbetarsamtal/anteckningar
Nej
Arbetsrum
Papper
 överförs när
anställningen avslutats
Vid inaktualitet
Timrapporter
Nej
Personalenheten
Papper
2 år
Personalförteckning
Personalenheten ansvarar

Årets ackumulerade
lista bevaras
Uppdateras löpande
Pensionshandlingar
Personalakter fasta tjänster och
vikariat längre än tre månader
Personalenheten ansvarar
Personalenheten ansvarar


Läggs i personalakt. Kopia kan sparas hos
administratör
Inaktuell vid nästkommande
medarbetarsamtal
Personalenheten ansvarar. Kopia kan finnas
hos administratör.
Personalförteckning
Pensionshandlingar
Personalakter fasta tjänster och vikariat
längre än tre månader
LOKALER
Uthyrningskontrakt
Ja
Närarkiv
Papper
2 år efter inaktualitet
Hyresavtal, original
Inventarieförteckningar
Nej
Nej
Närarkiv
Närarkiv
Papper
Papper
2 år efter inaktualitet
2 år efter inaktualitet
Inaktuell då kontraktet sagts upp.
15