Hösten 2015 - Limhamnsgruppen

Hösten 2015
Det drar ihop sig till en intensiv höst hos oss på Limhamnsgruppen! Vi har laddat
med kurser inom många ämnesområden. För att underlätta när du planerar din
professionella vidareutbildning får du här en rykande färsk katalog över vårt
utbud, som spänner över de flesta juridiska områden, bland annat brottmål,
obeståndsrätt, familjerätt, fastighetsrätt och affärsrätt.
Inom brottmål har vi bl.a. den unika kursen An American Mock Trial, som ges
i form av ett rättegångsspel enligt amerikansk modell. På våra kurser i ekobrott
behandlas bland annat reformen om ett samordnat förfarande av skattetillägg
och skattebrott i allmän domstol.
Vår högaktuella kurs i offentlig upphandling behandlar utmaningar, möjligheter
och nyheter på området. På mångas begäran erbjuder vi nu en kurs i
företagsrekonstruktion, ett insolvensrättsligt förfarande som förväntas få ökad
betydelse.
Kursen Att vinna i domstol vänder sig till advokater och biträdande jurister som
sysslar med både tvistemål och brottmål, och vi tar upp kommunikationen med
domstolen, processens beståndsdelar och förhörsfällor.
Nya resmål för våra utlandskurser 2016 är bland annat Sri Lanka (Försvarstaktik),
Nya Kaledonien (Affärsrättsseminarium), Skottland (Avancerad förhörsteknik)
och Gibraltar (Påföljdsseminarium). Se sidorna 52–55.
På de följande sidorna hittar du alla våra kurser för september–december 2015.
Kursutbudet uppdateras ständigt på vår webbplats ‹www.limhamnsgruppen.
se›.
Saknar du något i vårt kursutbud? Om du har tips på
duktiga praktiker som du skulle vilja se som lärare eller
har tips på kursämnen, hör av dig till oss via e-post till
[email protected] eller på telefon 040-36 90 40.
Vi ses i höst!
Niklas Bönnemark
Vd, Limhamnsgruppen AB
Innehåll
Anmäl dig på www.limhamnsgruppen.se
Affärsrätt
Offentlig upphandling – utmaningar, möjligheter och nyheter
26 nov
Nyhet
s.37
Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal
3 dec
Nyhet
s.44
Stiftelserätt – civilrättsliga aspekter
Affärsrättsseminarium 2016
9 dec
s.49
17-28 mar
s.53
Arbetsrätt
MBL-förhandla – när, hur och varför
Att undvika preskription i arbetsrätten
1 okt
Nyhet
s.8
10 dec
Nyhet
s.51
Associationsrätt/Bolagsrätt
Aktiebolagslagen - en grundlig genomgång
19 nov
s.32
Ensamkommande barn i asylprocessen
25 nov
s.34
Migrationsprocessen i praktiken
2-3 dec
s.42
25-27 sep
s.5
Asyl- och migrationsrätt
Brottmål (Försvararakademin)
Grundkurs för försvarare
Helg
Ekobrott – tankar, förberedelser och frågeställningar
30 sep
Nyhet
s.7
Att förhöra ett vittne – grundkurs
14 okt
Nyhet
s.13
Målsägandebiträde och försvarare
15-16 okt
Kriminaltekniska utredningar
Utland
Skattetillägg och skattebrott i allmän domstol
An American Mock Trial
Fortsättningskurs för försvarare
Helg
Helg
Försvararen i förundersökningen
17-24 okt
Nyhet
s.16
22 okt
Nyhet
s.18
7-8 nov
Nyhet
s.23
13-15 nov
s.28
18-19 nov
s.30
Att förhöra ett vittne – fortsättningskurs
25 nov
Övergrepp mot barn – den rättsliga och praktiska hanteringen
1 dec
Försvarartaktik
Avancerad förhörsteknik
Påföljdsseminarium
Utland
Utland
Utland
s.14
16-15 jan
Nyhet
s.33
s.40
Nyhet
s.52
13-16 apr
s.54
4-8 maj
s.55
Entreprenadrätt
Entreprenadrätt i praktiken
26 nov
s.35
Familjerätt
Familjerättsveckan 2015
26 sep-3 okt
Utland
s.6
Internationell familjerätt i praktiken – en grundläggande kurs
29 okt
s.22
Vårdnad, boende och umgänge
18 nov
s.31
9-10 dec
s.47
Köp av fastigheter genom bolagsförvärv
8 okt
s.11
Arrenderätten – introduktion och fördjupningsfrågor
15 okt
s.15
Lokalhyresavtalet – praktiska problem och lösningar
21 okt
Lokalhyresrätt – fördjupningskurs
17 nov
s.29
1 dec
s.39
7 okt
s.10
KonkursArbetsrätt
13 okt
s.12
Konkursboets miljöansvar
22 okt
s.19
Likvidationsförfarandet och kapitalbrist
28 okt
s.21
Grundläggande konkurshantering
10 nov
s.24
11-12 nov
s.25
Ekonomisk familjerätt
Fastighetsrätt
Nyhet
s.17
Företagsekonomi
Att läsa och förstå årsredovisningar
Obeståndsrätt
KonkursArbetsrätt
Utredning i konkurs
Göteborg
Företagsrekonstruktion
2 dec
Återvinning i konkurs
8 dec
Nyhet
s.43
s.45
Innehåll
Processrätt
Bevisprövning i tvistemål
11 nov
Att vinna i domstol
8 dec
s.26
Nyhet
s.46
Socialrätt
LVU-processen från start till mål
Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV
Helg
12 nov
s.27
27-29 nov
s.38
7 okt
s.9
10 dec
s.50
Övriga kurser
Digital hantering i domstolsprocessen
Konsten att ta och få betalt
Grundkurs för försvarare
– från första mötet med klienten till avslutat uppdrag
Nacka Strand
25–27 september 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Särskilt i början kan det vara svårt att hitta strategier för
hur arbetet som försvarare ska skötas. Att tidigt lära sig en
grundläggande modell är därför viktigt. Konsten att tidigt
under förundersökningen fokusera på rätt frågor samt att få
till stånd ett förtroligt och väl fungerande samarbete med sin
klient är avgörande för ett lyckat arbete som försvarare. Syftet
med denna grundläggande kurs är därför att försöka lära ut en
modell för hur arbetet kan bedrivas samt genom praktiska råd
ge tips om hur arbetet rent faktiskt kan utföras.
Denna kurs behandlar i korthet samtliga moment i försvarar­
gärningen. Från det första mötet med klienten till dess att
uppdraget avslutats.
Vid kursen kommer samtliga moment vid huvudförhandlingen
att beröras med särskild inriktning på huvudförhandlingen i
tingsrätt. Översiktligt kommer även förhandlingen i hovrätt att
gås igenom.
Grundläggande modeller för hur ett aktivt försvar kan
genomföras under förundersökningen kommer också att
ingående beröras.
17 950 kr exkl moms
Kurslängd
18 timmar
Lärare
Johan Eriksson
Advokat
Försvarsadvokaterna,
Stockholm
Lars Kruse
Advokat
Advokatbyrån Kruse&Co
Försvarsadvokater, Helsingborg
Mål
Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur
försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas
förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt
initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt.
Helg
Claudia Vadaszi
Stf. chefsrådman
Södertörns tingsrätt
Målgrupper
Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker
att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd
om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
5
Familjerättsveckan 2015
Excelsior Palace Hotel, Rapallo, Italien
26 september–3 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Familjerättsveckan är en av Limhamns­gruppens mest
omtyckta kurser. En kombination av tre kunniga erfarna
lärare och ett föreläsningsupplägg där de är samtidigt
närvarande under kurspassen borgar för kursens kvalitet.
Det ges gott om utrymme för diskussion och frågor från
deltagarna vilket resulterar i att alla delämnen penetreras
noggrant.
18 900 kr exkl moms
Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister,
bankjurister och jurister på juridiska byråer som i sin
dagliga verksamhet har att handskas med frågor inom den
ekonomiska familjerätten.
Lärare
Kursupplägget är inriktat på den praktiska hanteringen av
ekonomiskt familjerättsliga problem så att kursdeltagaren
ska ha möjlighet att använda sina nyvunna kunskaper så
t programsnabbt
och anmälan
påmöjligt väl tillbaka på kontoret efter
och lätt som
kursveckan. Kursdagarna är uppdelade i ett föreläsningspass
på förmid­dagen och ett kvällspass i seminarieform.
Innehållsmässigt kommer alla relevanta aspekter av den
ekonomiska familjerätten att behandlas och under ett
av förmiddagspassen i mitten av veckan tas även det
internationellt privaträttsliga perspektivet upp.
Kurslängd
30 timmar
Utland
Göran Lindén
Advokat
Advokatfirman Björn Rosengren,
Stockholm
Fredric Renström
Advokat
Lindskog Malmström Advokatbyrå,
Stockholm
Theddo Rother-Schirren
Advokat
Advokatfirman Rother-Schirren,
Stockholm
6
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Ekobrott
– tankar, förberedelser och frågeställningar inför rättegång
Stockholm
30 september 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen ger en genomgång av vanligt förekommande
frågeställningar och tankar om hur du som försvarare genom
förberedelser kan kvalitetssäkra utfallet av rättegången.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
Mål om ekonomisk brottslighet har som regel en annan bakgrund
än traditionell brottslighet. Ofta har Skatteverket gjort en
anmälan om misstänkt brottslighet till Ekobrottsmyndigheten.
Till grund för den anmälan ligger regelmässigt en
skattepromemoria och en skatteprocess pågår eller är avslutad.
Ibland har skattesubjektet/den bokföringsskyldige gått i
konkurs och en misstankesanmälan från konkursförvaltaren
har föranlett en förundersökning. Det kan ha varit en
marknadsplats, en nätmäklare eller Finansinspektionen som
anmält misstanke om brott. Anmälarna i dessa fall har en
lagstadgad skyldighet att anmäla om misstanke finns om brott.
Därefter utreder Ekobrottsmyndigheten misstankarna.
6 timmar
Nyhet
Lärare
Catarina Walldén
Rådman
Stockholms tingsrätt
Om åtal väcks hamnar målet i tingsrätten. Plötsligt gäller andra
regler än hos Skatteverket, hos nätmäklaren, marknadsplatsen
etc. och de allmänna domstolarnas bevisregler och
rättsprinciper träder i förgrunden. Tingsrätten har sin vanliga
sammansättning. Det är viktigt att försvararen förvissar sig om
att alla omständigheter av betydelse för den tilltalades ansvar
faktiskt blir belysta under rättegången på ett sätt som hela
rätten förstår.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
7
MBL-förhandla
– när, hur och varför
Stockholm
1 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar är av central
betydelse på svensk arbetsmarknad. Grundreglerna finns i lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), men
det finns också en rad olika centrala och lokala kollektivavtal
som styr hur och när medbestämmandeförhandlingar skall
genomföras. Förhandlingsrätten omfattar alla frågor som
rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmar
i
arbetstagarorganisationerna
och
förhandlingsrätten
tillkommer såväl arbetsgivare, arbetsgivarorganisation som
arbetstagarorganisation. Denna kurs är inriktad på att omsätta
reglerna om förhandlingsrätt till det praktiska hantverket.
Kursdeltagaren ska snabbt kunna tillämpa reglerna och förstå
hur man förhandlar MBL-frågor. Kursen har fokus på den
praktiska tillämpningen av lagstiftningen varför det är lämpligt
med viss förkunskap om MBL.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
6 timmar
Lärare
Jonas Wiberg
Advokat
Advokatfirman DLA Nordic,
Stockholm
t program och anmälan på
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, arbetsrättsjurister, bolagsjurister samt andra jurister som kommer i kontakt
med arbetsrättsliga frågor och förhandlingar.
8
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Nyhet
Digital hantering i
domstolsprocessen
Stockholm
7 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen vänder sig till jurister som vill inspireras att lämna
pappershanteringen och i stället arbeta digitalt. Syftet med
kursen är att ge juristen kunskap om hur man med hjälp av Ipaden
hanterar omfattande material såsom förundersökningsprotokoll,
åtal och domar. Deltagarna får lära sig hur man behandlar och
gör understrykningar, systematiserar och gör elektroniska
dokument sökbara. Vidare presenterar vi hur man på olika
sätt snabbt kan hitta material under en huvudförhandling.
En genomgång görs även av hur Ipaden kan användas på ett
övertygande sätt under sakframställan och plädering.
Kursdagen varvas med teoretiska avsnitt och många praktiska
övningar varför kursdokumentationen blir begränsad. Ett
e-brev skickas ut ca tio dagar innan kursstart till deltagarna där
man ombeds ladda hem ett antal appar. En förutsättning för
kursens genomförande är att deltagaren tar med sin Ipad. Vi
rekommenderar Ipad 2 eller senare versioner.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
6 timmar
Lärare
Henrik Olsson Lilja
Advokat
Advokatfirman Alhtin,
Stockholm
Obs! Antalet är begränsat till 15 kursdeltagare.
Målgrupper
Advokater och biträdande jurister.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
9
KonkursArbetsrätt
Göteborg
7 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen är ständigt aktuell och ger en överblick över
det numera synnerligen spretiga regelsystemet samt
tillhandahåller praktiska svar på de vanligaste frågorna inom
konkursarbetsrättsområdet. Särskild vikt läggs vid nyheter
inom det arbetsrättsliga och insolvensrättsliga området.
Kurslängd
8 000 kr exkl moms
7 timmar
Med anledning av de nya förmånsrättsreglerna från 2004 och
återställningen 2009 har det blivit både viktigare och svårare
att hantera de arbetsrättsliga frågorna i en konkurs. Samtidigt
har det blivit tydligt hur EG-direktivet om lönegaranti på
ett självständigt sätt avgör i vilka fall en arbetstagare ska ha
rätt till lönegaranti. Till området hör vidare bl.a. reglerna om
lönegaranti vid företagsrekonstruktion, som visat sig innehålla
ett stort antal tillämpningsproblem.
Lärare
Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna
Hamilton Advokatbyrå,
Stockholm
t program
på
självaoch
skaanmälan
kunna ventilera
tillämpningsfrågor och deras
Erik Danhard
Advokat
lösningar.
Erik Danhards bok KonkursArbetsrätt, femte upplagan, ingår
som kursmaterial.
Målgrupper
Kursen vänder sig främst till konkursförvaltare, biträdande
jurister, jurister verksamma vid tillsynsmyndigheter och
kronofogdemyndigheter samt erfarna handläggare av
lönegarantifrågor.
10
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Köp av fastigheter genom
bolagsförvärv
Stockholm
8 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kommersiella fastigheter överlåts idag huvudsakligen
indirekt genom bolag. En central frågeställning är hur den
fastighetsrättsliga systematiken förhåller sig till köp av
fastigheter genom bolagsförvärv, liksom vilken betydelse
köplagens och skuldebrevslagens regler har i dessa fall.
Kurslängd
8 000 kr exkl moms
6 timmar
I indirekta fastighetsöverlåtelser aktualiseras en mer
komplex transaktionskedja än vad som är fallet vid
direkta fastighetsöverlåtelser. Det är vid indirekta
fastighetsöverlåtelser vanligen fråga om flera förvärv, dels en
eller flera fastighetsöverlåtelser (paketeringen), dels en eller
flera bolagsöverlåtelser.
Lärare
En särskild skräddarsydd transaktionskedja uppstår vilken ger
upphov till speciella frågor som måste hanteras.
Lunds universitet
I samband med struktureringen och överlåtelsen måste
sedvanliga frågor kring transaktioner hanteras. Genom att
bolagisera fastighetsöverlåtelsen skapas möjligheter till
optionsstrukturer och finansieringsformer som inte är möjliga
inom ramen för en direkt fastighetstransaktion.
Johan Gadd
En övergripande fråga som gör sig gällande vid indirekta
fastighetsöverlåtelser är frågan om jordabalkens tillämplighet.
Under kursen kommer det att redogöras för de olika steg
som aktualiseras vid en överlåtelse av fastigheter genom
bolagsförvärv. En särskild tyngdpunkt kommer att ligga på
att analysera jordabalkens tillämplighet och funktionalitet i
de olika transaktionsstegen och hur vanligt förekommande
avtalsregleringar förhåller sig till dessa regler.
Ulf Jensen
Professor emeritus
Advokat
Falkenborn Advokatbyrå,
Stockholm
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister
på kommuner, banker, bygg- och fastighetsbolag och andra
företag och myndigheter verksamma inom fastighetsområdet.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
11
KonkursArbetsrätt
Stockholm
13 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen är ständigt aktuell och ger en överblick över det numera
synnerligen spretiga regelsystemet samt tillhandahåller praktiska
svar på de vanligaste frågorna inom konkursarbetsrättsområdet.
Särskild vikt läggs vid nyheter inom det arbetsrättsliga och
insolvensrättsliga området.
Kurslängd
Med anledning av de nya förmånsrättsreglerna från 2004 och
återställningen 2009 har det blivit både viktigare och svårare
att hantera de arbetsrättsliga frågorna i en konkurs. Samtidigt
har det blivit tydligt hur EG-direktivet om lönegaranti på
ett självständigt sätt avgör i vilka fall en arbetstagare ska ha
rätt till lönegaranti. Till området hör vidare bl.a. reglerna om
lönegaranti vid företagsrekonstruktion, som visat sig innehålla
ett stort antal tillämpningsproblem.
Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna
8 000 kr exkl moms
7 timmar
Lärare
Erik Danhard
Advokat
Hamilton Advokatbyrå,
Stockholm
t program
på
självaoch
skaanmälan
kunna ventilera
tillämpningsfrågor och deras
lösningar.
Erik Danhards bok KonkursArbetsrätt, femte upplagan, ingår
som kursmaterial.
Målgrupper
Kursen vänder sig främst till konkursförvaltare, biträdande
jurister, jurister verksamma vid tillsynsmyndigheter och
kronofogdemyndigheter samt erfarna handläggare av
lönegarantifrågor.
12
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Att förhöra ett vittne
– grundkurs
Stockholm
14 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Att förhöra ett vittne på rätt sätt kan vara skillnaden mellan
att vinna och försvinna: klienten vinner eller förlorar
skiljeförfarandet, brottmålet eller vårdnadstvisten.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
Förhörstekniken är densamma i alla sorters mål och bygger på
en viss grundläggande teknik: konfrontation och insinuation.
6 timmar
Under kursen lärs dessa grundläggande metoder ut med hjälp
av konkreta exempel från svenska rättegångar, både tvistemål
och brottmål.
• Rättsregler om förhörsteknik
Nyhet
Lärare
Per E Samuelson
• Hur man håller ett bra huvudförhör
• Introduktion till motförhöret – konfrontation.
Advokat
Advokatfirman SSW, Stockholm
Målgrupper
Advokater, biträdande jurister och andra som i sin
yrkesverksamhet arbetar med både tvistemål och brottmål.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
13
Målsägandebiträde och försvarare
Stockholm
15–16 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen innehåller de olika moment som ingår i såväl
målsägandebiträdes- som försvararuppdraget.
Frågor som uppkommer i avsnittet om målsägandebiträde är
om man bör biträda åtalet, utveckla gärningsbeskrivningen,
kontakter med utredaren, deltagande vid förhör m.m.
14 800 kr exkl moms
Kurslängd
13 timmar
Därtill kommer också yrkande om skadestånd och praxis.
Kursen belyser problematiken kring häktade klienter med
restriktioner och arbetet under förundersökningen. För
försvararuppdraget läggs särskilt tonvikt på diskussionen kring
sakframställningen, egna förhör, korsförhör och plädering.
Dessutom behandlas överklaganden och hovrättsprocessen.
Kursledarna kommer att redovisa egna erfarenheter och
presentera en del praktiska exempel.
Lärare
Claes Borgström
Advokat
Advokatbyrån Claes Borgström,
Stockholm
t program och anmälan på
Eva Lilliesköld
Advokat
Advokat Ewa Lilliesköld AB,
Stockholm
14
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Arrenderätten
– introduktion och fördjupningsfrågor
Stockholm
15 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Arrenderätten är ett komplicerat ämne där det gäller att hitta
rätt bland de olika arrendeformerna samt mellan arrende och
andra nyttjanderätter. Dessutom är det väsentligt att navigera
rätt mellan avtalsmässiga frågor och tvingande lagstiftning.
Den här kursen ger en övergripande introduktion till
arrenderätten men ger också en fördjupning i sådana
frågor, där det enligt lärarens erfarenhet ofta uppkommer
problemsituationer. Läraren kommer att beskriva praktiska
problem och lösningar i samband med granskning och
utformning av arrendeavtal.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
6 timmar
Lärare
Anna Treschow
• Hur skriver man ett bra arrendeavtal?
• Vad händer vid t.ex. uppsägning och villkorsändring?
• Finns det svårigheter att tänka på vid arrende?
Advokat
Advokatfirman Treschow,
Kristianstad
• Alternativa avtalstyper.
Detta är några av de frågor som kommer att belysas under
kursdagen.
Därutöver tar läraren upp den praktiska hanteringen av
tvistlösning i samband med arrende. Under dagen kommer
även läraren att ta upp de senaste nyheterna och förändringarna
inom arrenderätten.
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra
jurister som i sitt arbete kommer i kontakt med arrenderättsliga
frågor och problem.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
15
Kriminaltekniska utredningar
– och tekniken att arbeta med egna utredningar
L’Île-Rousse, Korsika, Frankrike
17–24 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Hur många gånger har du läst ett protokoll från polisens tekniska
rotel och undrat vad det egentligen står och hur slutsatserna
dragits? Hur många gånger har du fått ett protokoll från NFC
som fått grekiska alfabetet att framstå som en barnlek? Handen
på hjärtat – hur många gånger har du ”chansat” när du ställt
frågor till den tekniker åklagaren kallat som vittne?
Kurslängd
Denna kurs vänder sig till de advokater som inte längre vill
chansa utan förstå vad teknikerna, forensikerna och daktylogerna
gjort, vad de skr iver och hur de dragit sina slutsatser. Hur skall
en brottsplatsundersökning utföras? Vilka slutsatser går att dra
av en blodbildsanalys? Vad innebär ackreditering? Går det att
påstå att ett fingeravtryck är färskt? Vilka fällor och fel skall
man leta efter?
Detta och mycket mer kommer vi att gå igenom under kursen.
19 500 kr exkl moms
30 timmar
Utland
Lärare
Johan Eriksson
Advokat
Försvarsadvokaterna,
Stockholm
t program
och anmälan
på bevisvärdet av tekniska spår samt
Vi kommer
att penetrera
noggrant gå igenom det av NFC sedan några år etablerade
Bayesianska nätverk som metod och beslutsmodell för
sannolikhetsbedömningar inom kriminalteknikens område.
Hur kan vi angripa det? Hur kan vi använda oss av det? Vad
säger domstolarna?
Slutligen kommer deltagarna även att få utföra praktiska
övningar såsom analys av en fiktiv brottsplats, pensla
fingeravtryck, topsa, använda släpljus m.m.
Efter genomgången kurs skall deltagarna inte längre vara rädda
att begära kompletteringar, ställa upp alternativa hypoteser till
NFC eller konfrontera sakkunniga vittnen.
Lars Kruse
Advokat
Advokatbyrån Kruse&Co
Försvarsadvokater, Helsingborg
Sonny Björk
Kriminaltekniker
Stockholm
Målgrupper
Kursen vänder advokater till dig som vill fördjupa sina
kunskaper i kriminalteknik och inspireras av erfarna och
kunniga praktiker.
16
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Lokalhyresavtalet
– praktiska problem och lösningar
Stockholm
21 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Lokalhyresrätten är ett komplicerat ämne där det gäller
att balansera rätt i gränslandet mellan kommersiella
avtalsmässiga frågor och tvingande lagstiftning. Kursen riktar
sig till samtliga som kommer i kontakt med lokalhyresrätt och
lokalhyresavtal.
Kurslängd
Läraren ger en övergripande introduktion till den kommersiella
hyresrätten men ger också en fördjupning i sådana frågor, där det
enligt lärarens erfarenhet ofta uppkommer problemsituationer.
Stort fokus under kursdagen ligger på att beskriva och förklara
praktiska problem och lösningar i samband med granskning
och utformning av lokalhyresavtal, som t.ex. hyra, lokalens
skick, sanktionsmedel och uppsägningsfrågor. Exempel på
i praktiken förekommande avtalsklausuler gås igenom och
analyseras.
8 000 kr exkl moms
6 timmar
Nyhet
Lärare
Dennis Dicksen
Advokat
Advokatfirman Lindahl, Örebro
Kursmaterialet består av Bengt Asks publikation Hyresmanual
till vilken Dennis Dicksen fr.o.m. 2013 är medförfattare.
Hyresmanualen utkommer i en 8:e upplaga under 2015.
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som i sitt
arbete kommer i kontakt med lokalhyresrättsliga frågor och
problem.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
17
Skattetillägg och skattebrott
i allmän domstol
Stockholm
22 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Från och med år 2016 är avsikten att en genomgripande
reform ska genomföras i ekomål i för att Europakonventionens
förbud mot dubbla förfaranden och straff ska beaktas. Såväl
skattetillägg som skattebrott ska då prövas samordnat i allmän
domstol på talan av åklagare efter anmälan från Skatteverket.
Kurslängd
Tingsrätt ska som första instans samtidigt pröva om skattetillägg
ska påföras enligt skatteförfarandelagen och om ansvar för
skattebrott ska komma ifråga enligt skattebrottslagen.
Även andra sanktioner på det skatte- och straffrättsliga området
ska omfattas av samordningen i allmän domstol. Reformen med
ett samordnat förfarande av ekomål kommer att få stor betydelse
för den praktiska hanteringen av sådana mål i framtiden.
Limhamnsgruppen bjuder därför in till en heldagskurs i ekomål
där reformen
om ett samordnat
förfarande av skattetillägg och
t program
och anmälan
på
skattebrott i allmän domstol behandlas. Syftet är att presentera
reformen och belysa de praktiska konsekvenserna för alla som
i sin verksamhet kommer i kontakt med ekomål.
8 000 kr exkl moms
7 timmar
Lärare
Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor
Stockholm
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, skatteombud, förhörsledare,
åklagare, domare m.fl. som arbetar med skattetillägg och
skattebrott.
18
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Nyhet
Konkursboets miljöansvar
– praktisk handledning i arbetet med konkurser
Stockholm
22 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Uppdraget som konkursförvaltare är i grunden ett relativt
okomplicerat uppdrag. Det handlar om att förvandla ett bolags
tillgångar till reda pengar och fördela dem till de borgenärer
som har rätt till dem. Självklart innehåller många konkurser
avancerade juridiska problem att ta ställning till såsom
kvittning av fordran, återvinning m.m. I nästan alla konkurser
är ändå grunderna desamma – som förvaltare ansvarar man
för att bolagets tillgångar tillfaller borgenärerna på ett så
optimalt sätt som möjligt. Denna grundprincip kan dock helt
komma att ställas på ända om man som förvaltare har en
konkurs där miljöbalkens och tillhörande lagstiftnings regler
om efterbehandling aktualiseras. I dessa fall hindrar reglerna
förvaltaren från att utföra sitt grundläggande uppdrag. Ansvaret
för efterbehandling tar överhanden. I stället för att fördela
tillgångarna så kommer förvaltaren, vare sig han vill eller inte,
att hamna i ett läge där han ansvarar för efterbehandlingen av
en verksamhet som han eller boet kanske inte har haft något
med att göra.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
6 timmar
Lärare
Viktor Falkenström
Advokat
Hamilton Advokatbyrå, Karlstad
Tidigare fanns i praxis avgöranden som klargjorde gränser för
när man som förvaltare kunde undslippa ansvar. Dessa grunder
för att undslippa ansvar har, i och med de senaste årens praxis,
numera kommit att urholkas i så hög grad att det i dagsläget
är tveksamt om det ens är möjligt att undslippa ansvar. Detta
medför att förvaltaren ställs inför en rad svårhanterliga
praktiska problem i en verksamhet som kan vara mycket
tekniskt komplicerad.
Målgrupper och mål
Kursen vänder sig till konkursförvaltare, advokater och
biträdande jurister och andra jurister som arbetar med frågor
inom konkurs- och obeståndsrätt.
Målet är att deltagarna ska ha en grundläggande förståelse för
miljörelaterade frågor och problem som kan uppkomma vid
konkurser och hur dessa frågor bör hanteras.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
19
Likvidationsförfarandet och
kapitalbrist
Stockholm
28 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Syftet med kursen är att ge deltagarna en genomgång av hela
likvidationsförfarandet från likvidationsinträdet till utskiftning
och slutredovisning, inklusive tvångslikvidationsgrunder,
reglerna rörande kontrollbalansräkning och det personliga
ansvaret som kan uppstå.
Kurslängd
Under kursen behandlas de olika moment som ingår i
handläggning av en likvidation samt de olika typer av
problem som en likvidator kan ställas inför. En likvidation
består av ett spektrum av åtgärder, och till skillnad från
handläggning av en konkurs ska likvidatorn även avlämna
årsredovisning och deklaration, samt i många fall föra
en dialog med likvidationsbolagets revisor. Likvidations
förfarande behandlas från likvidatorns respektive revisorns
perspektiv. Vidare behandlas tidpunkten för skyldigheten att
upprätta kontrollbalansräkning, dess innehåll, den första och
andra kontrollstämman och de beslut som med anledning därav
blir aktuella samt det personliga ansvaret som kan uppstå för
aktiebolagets ställföreträdare och aktieägare.
Bengt Heinestams bok Likvidation – praktisk handbok för
aktiebolag ingår som en del av kursmaterialet.
8 300 kr exkl moms
6 timmar
Lärare
Bengt Heinestam
Diplomerad företagskonsult
Heinestams Bolagstjänst, Umeå
Agneta Gustafsson
Advokat
Ahlgrens Advokatbyrå, Umeå
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra
jurister samt ekonomer som arbetar med likvidationer eller har
att överväga ansvarsfrågor enligt 25 kap. aktiebolagslagen.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
21
Internationell familjerätt i praktiken
– en grundläggande kurs
Stockholm
29 oktober 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Vi lever i en alltmer internationell värld. Människor gifter sig
med personer, som är medborgare i andra länder. Människor
flyttar över nationsgränserna och äger tillgångar i andra länder.
Allt detta gör att de internationella familjerättsfrågorna berör
alltfler människor.
Kurslängd
De internationella familjerättsfrågorna har fått extra aktualitet
genom att EU:s nya arvsförordning kommer att träda i kraft
den 17 augusti 2015. Det innebär att (nästan) alla EU-länder,
inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet.
Förordningen kommer i Sverige att kompletteras av den nya
internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft
samma dag som förordningen. IAL är avsedd att ersätta våra
nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet
av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det
internationella arvsrättsliga området.
8 000 kr exkl moms
7 timmar
Lärare
Ulf Bergquist
Advokat
Bergquist & Partners Advokatbyrå,
Stockholm
t program och anmälan på
Under dagen kommer lärarna att på ett praktiskt och pedagogiskt
sätt att belysa vad det innebär för dig som jurist att arbeta med
internationella familjerättsfrågor.
Lagkomentaren till IAL kommer att ingå i kursmaterialet.
Erica Striby
Advokat
Bergquist & Partners Advokatbyrå,
Stockholm
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra
jurister som i sin yrkesutövning arbetar inom familjerättens
område.
22
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
An American Mock Trial
– ett rättegångsspel från sakframställan till plädering
Stockholm
7–8 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Helg
Limhamnsgruppen har nöjet att erbjuda ett rättegångsspel
enligt amerikansk modell, s k mock trial, där du undervisas av
Nancy Hollander och Linda Moreno. Svenska moderatorer är
advokaterna Johan Eriksson och Lars Kruse.
14 800 kr exkl moms
Deltagarna kommer att få förbereda och genomföra rättegången
från sakframställning till plädering. All undervisning samt
genomförande sker på engelska. Normal skolengelska är
tillräcklig, enligt erfarenhet som vi har av tidigare kurser med
Nancy Hollander och Linda Moreno.
Obs! Kursen ges på engelska.
För att ge deltagarna så stort utbyte som möjligt av kursen är
deltagarantalet begränsat till 20 personer.
Kursmaterialet, på engelska, kommer att skickas ut före kursens
början. Deltagarna förväntas ha läst in materialet i förväg.
Missa inte chansen till att träna dina processfärdigheter under
ledning av två av USA:s främsta processförare. Mycket
handfasta råd och ”korrigeringar” kommer att ges fortlöpande
under kursens/rättegångens genomförande.
Linda och Nancy har varit mycket omtyckta under våra tidigare
kurser i London och Dublin. De kommer att leda dig med fast
hand med glimten i ögat och dela med sig av sina erfarenheter
och sitt kunnande.
Kurslängd
12 timmar
Nyhet
Lärare
Nancy Hollander
Attorney
Albuquerque, USA och London UK
Linda Moreno
Attorney
Tampa, USA och London UK
Johan Eriksson
Advokat
Försvarsadvokaterna, Stockholm
Lars Kruse
Advokat
Adv.byrån Kruse & Co, Helsingborg
Målgrupper
Kursen vänder sig till såväl nya advokater med ett brinnande
intresse för processer som mer erfarna som ytterligare vill slipa
på sina färdigheter.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
23
Grundläggande konkurshantering
Stockholm
10 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen är praktiskt inriktad och vänder sig till handläggare
oavsett bakomliggande utbildning. Avsikten är att ge deltagarna
en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt
kunna bistå konkursförvaltarna i deras arbete. Kursen behandlar
konkursförfarandet med undantag för konkursarbetsrätt med
lönegaranti.
Kurslängd
Handläggare är alltför ofta hänvisade till egen förkovran och att
lära genom egen erfarenhet. Sätten att hantera standardfrågor
varierar betydligt mellan förvaltarbyråerna i landet.
Organisationerna hinner många gånger inte justera sitt arbetssätt
och sina mallar i takt med rättsutvecklingen, detta på punkter
som kan te sig oviktiga men där fel emellanåt kan få obehagliga
konsekvenser.
7 900 kr exkl moms
7 timmar
Lärare
Hans Elliot
Advokat
Limhamn
Kursdeltagarna
ges möjlighet
att påverka kursinnehållet genom
t program
och anmälan
på
att i förväg komma in med frågor eller önskemål. Deltagarna
ges vidare tillfälle att under kursens genomförande ta upp
frågor av allmänt intresse.
Målgrupper
Kursen vänder sig både till dem som har viss erfarenhet och
till nybörjaren. Den mer erfarne har också stor nytta av kursen,
särskilt inom organisationer som vill se över och förbättra sin
hantering.
24
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Utredning i konkurs
– förvaltarberättelsens tillkomst
Stockholm
11–12 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen vänder sig till samtliga som kan komma i kontakt med
konkurshantering, såväl inom förvaltarorganisationer som
utom. Med utom avses främst personal på Tillsynsmyndigheten
i konkurser och representanter för särskilt berörda
fordringsägare, såsom banker och andra kreditinstitut samt
representanter för staten i egenskap av fordringsägare.
Kurslängd
Innehållet i kursen är lämpat för såväl den som har begränsade
kunskaper i konkursrätt som den mer erfarne.
För den som arbetar i en förvaltarorganisation ger kursinnehållet
en struktur över vad som krävs i en korrekt, med betoning på
korrekt, uppgjord förvaltarberättelse. Därtill bidrar kursen med
moment som medför att arbetet med utredningen kring och
utformandet av berättelsen blir kostnadseffektivt.
För andra intressenter är kursen av värde för att klara ut vilka
berättigade förväntningar man kan ha på en förvaltarberättelse
i konkurs och vad man som utomstående eventuellt kan bidra
med för att gagna utredningen. Kunskap om förvaltarens
utredningsarbete är även en väsentlig bas för bedömning av
arvodesyrkanden för detta arbete.
14 300 kr exkl moms
12 timmar
Lärare
Nils Albertsen
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå,
Malmö
Hans Elliot
Advokat
Limhamn
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
25
Bevisprövning i tvistemål
Stockholm
11 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Bevisprövningen i dispositiva tvistemål är betydligt mer
komplicerad än inom andra måltyper. Skälet till detta är just
dispositiviteten, att parterna svarar för bevisningen och kan
bestämma vilken ”sanning” som ska bli föremål för rättens
prövning, men också att bevisbördan används som ett verktyg
för att skapa en rimlig ansvarsfördelning mellan parterna.
Kurslängd
Hur målet utfaller beror i hög grad just på bevisbördans
fördelning och för att kunna förutse utgången måste part ha en
välgrundad uppfattning om hur domstolen kommer att se på
ansvaret för bevissäkring och bevisföring. Den mest radikala
lösningen, att kasta om bevisbördan, används mer sällan.
Däremot finns det en rad andra instrument för att lindra bördan,
bl.a. att fördela utredningsansvaret eller att sänka beviskravet,
som används mer frekvent. För att som ombud kunna skaffa
t program
och
anmälanom
på hur domstolen kommer att tackla
sig en
uppfattning
bevisfrågorna krävs betydande insikter om HD-praxis på detta
område - det finns hundratals NJA-fall bara om bevisbördan.
Denna kurs är (tillsammans med kursboken) ett försök att
strukturera denna praxis så att det blir lättare att orientera sig
bland de principer som domstolen tillämpar.
26
8 300 kr exkl moms
7 timmar
Lärare
Christian Diesen
Professor emeritus
Stockholms universitet
Fredrik Forssman
Advokat
Grönbergs Advokatbyrå,
Stockholm
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
LVU-processen från start till mål
– gällande rätt och praktiska tips och råd
Stockholm
12 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen ger fördjupade kunskaper om hur ett LVU-mål
handläggs, de enskilda aktörernas roller och att ge praktiska
råd om hur man på bästa sätt tar till vara på sin klients
rättigheter före, under och efter den rättsliga processen. Frågor
som kommer tas upp är bl.a. det offentliga biträdets olika roller
samt processföring i Förvaltningsrätten. Med kursen kommer
du att få en överskådlig och praktisk bild av hur ett LVUärende bör drivas från start till mål.
Kursinnehåll
7 900 kr exkl moms
Kurslängd
7 timmar
Lärare
Peter Zeijersborger
• LVU eller SOL
• Förutsättningar för vård enligt LVU och genomgång av
praxis
• Ombudets olika roller
Avokat
Advokatbyrån Zeijersborger & Co,
Göteborg
• Objektivitetsprincipen och socialtjänstens handläggning
• Rättshjälp och LVU
• Omprövning och överväganden av vården
• Rättegångens disposition, bevisfrågor och förvaltningsprocessen i praktiken
• LVU-lagstiftningens ställning i förhållande till annan
tvångslagstiftning
• LVU när det gäller ensamkommande flyktingbarn
• Överklagande och inhibition
• Debatten i dag.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
27
Fortsättningskurs för försvarare
– brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv
Nacka Strand
13–15 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Detta är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som gått
Grundkurs för försvarare eller motsvarande kurs och vill
fortsätta att utveckla dina färdigheter eller till dig som är lite
mer erfaren och vill fräscha upp dina kunskaper.
Under kursen kommer vi att beröra och komma med praktiska
tips rörande samtliga moment i brottmålsprocessen. Vi kommer
särskilt att fördjupa oss i momenten häktning, förhörsteknik,
egna utredningar och hovrättsprocessen.
Kursen kommer att utgå från praktiska frågeställningar i
verkliga mål.
17 950 kr exkl moms
Helg
Kurslängd
18 timmar
Lärare
Johan Eriksson
Advokat
Mål
Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur
försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas
t program
och anmälan på
förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt
initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt.
Försvarsadvokaterna,
Stockholm
Lars Kruse
Advokat
Advokatbyrån Kruse&Co
Försvarsadvokater, Helsingborg
Hjalmar Forsberg
Hovrättslagman
Hovrätten för Västra Sverige
Målgrupper
Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker
att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om
de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat.
28
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Lokalhyresrätt
– fördjupningskurs
Stockholm
17 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Jordabalkens regler om lokalhyresavtal kan ibland aktualisera
relativt invecklade tillämpningsfrågor. Tillämpningen kan
vidare kompliceras av att lokalhyresavtalen många gånger
kombineras med andra åtaganden av icke hyresrättslig karaktär.
Exempel på det är kopplingar till olika sorters samarbetsavtal
eller franchiseavtal.
Kurslängd
Denna kurs syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper
i vissa aktuella och särskilt problematiska lokalhyresrättsliga
frågor. De olika frågorna kommer att analyseras på ett
djupgående plan. Löpande görs även kopplingar till hur
problemställningarna kan hanteras från mer praktisk synpunkt.
Härutöver kommer rent avtalsrättsliga aspekter av problemen
att belysas. Särskilt fokus kommer att ligga på frågor, där det
enligt lärarnas erfarenhet ofta uppkommer problem vid den
praktiska tillämpningen. Under kursen berörs bland annat
spörsmålet om vilket utrymme som finns att tillämpa regler
om passivitet och konkludent handlande i olika hyresrättsliga
situationer, vilka skyldigheter parterna har vid avträdande av
lokal och hur hyresvärdens skyldighet rörande ersättningslokal
närmare ska förstås.
Fördjupningskursen är indelad i fem olika huvudmoment
som alla kommer att belysas under dagen. Vilka momenten är
framgår detaljerat nedan i kursinnehållet.
8 000 kr exkl moms
6 timmar
Lärare
Patric Sandberg
Advokat
Advokatfirman Lindahl,
Uppsala
Erika P Björkdahl
Docent
Juridiska institutionen,
Uppsala universitet
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, men
kan även vara av intresse för jurister på kommuner, byggoch fastighetsbolag och andra företag samt myndigheter
verksamma inom fastighetsområdet.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
29
Försvararen i förundersökningen
– hur man bäst tar tillvara klientens intressen
Stockholm
18–19 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen är en tvådagarskurs och har en praktisk inriktning på
hur en försvarare på bästa sätt kan tillvarata klientens intressen
under förundersökningen.
14 300 kr exkl moms
Kurslängd
Under kursen behandlas frågeställningar kring klientens
rätt till insyn under förundersökningen, också beträffande
spaningsåtgärder, underrättelseverksamhet, informatörer och
infiltratörer, samt beträffande information genom hemliga
tvångsmedel. Även övriga tvångsmedel behandlas.
13,5 timmar
Vi går igenom vilka bestämmelser i rättegångsbalken och
offentlighets- och sekretesslagen som är tillämpbara samt
rättspraxis från Högsta Domstolen, Regeringsrätten och
kammarrätt samt avgöranden från Europadomstolen rörande
Europakonventionens krav på en rättvis rättegång. Beslut från
JO och JK som har betydelse för försvararuppdraget behandlas
t program
och anmälan på
och diskuteras.
Vi behandlar vilka praktiska möjligheter som finns för en
försvarare att agera gentemot polis, åklagare och domstol
för att få ta del av information och verka för att klientens
intressen blir tillvaratagna. Under kursen behandlas också
de möjligheter som finns för en försvarare att agera för att
få till stånd en komplettering av förundersökningen genom
åklagare eller domstol. Vi behandlar också vilka krav som
kan ställas på åklagarens agerande under förundersökningen
och går igenom innebörden av objektivitetskravet under
förundersökningsarbetet samt efter åtals väckande.
Inom ramen för förundersökningen kommer vi vidare att gå
igenom lagen om unga lagöverträdare med fokus på vad man
bör fästa vikt vid när man försvarar unga lagöverträdare.
Dessutom kommer vi att behandla frågan hur man som
försvarare bör agera vid barnförhör. Särskild uppmärksamhet
kommer att ägnas åt hur barnförhör hålles och vilka synpunkter
man kan ha på dessa.
30
Lärare
Catharina Wikner
Advokat
Advokatfirman Wikner, Falun
Claudia Vadaszi
Rådman
Södertörns tingsrätt
Målgrupper
Denna kurs vänder sig till
advokater som åtar sig uppdrag
som offentliga försvarare och
till biträdande jurister som
står i begrepp att bli advokater
och som har för avsikt att åta
sig uppdrag som offentliga
försvarare.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Vårdnad, boende och umgänge
– gällande rätt och klienthantering
Stockholm
18 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Reglerna i 6 kap. föräldrabalken har under de senaste
decennierna genomgått flera reformer i syfte att minska antalet
vårdnadsrelaterade tvister i domstol. Trots detta förefaller
antalet tvister att öka snarare än minska. Stora krav på
kunnande och omdöme ställs på dem som kommer i kontakt
med vårdnadsrelaterade tvister som ombud, utredare eller
domare. Det handlar inte bara om att känna till de rättsliga
reglerna utan även om att besitta en god kännedom om hur
olika konfliktfrågor på bästa sätt ska hanteras.
Syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper
om föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge
och hur reglerna tillämpas och kan tillämpas i praktiken.
Kursen behandlar även frågor om den praktiska hanteringen
av kontakter med klienter, motpartsombud och domstol.
Kursen vänder sig både till dem som har viss erfarenhet av
vårdnadsrelaterade tvister och till dem som står i begrepp att
börja ta sig an sådana tvister. Det är lärarnas förhoppning att
det skapas en diskussion och utbyte av erfarenheter mellan
kursdeltagarna genom de frågor som tas upp. Anna Singer
arbetar också nu som expert till utredningen om en utvärdering
av 2006-års vårdnadsreform.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
6 timmar
Lärare
Anna Singer
Professor
Uppsala universitet
Sophie Palmgren Paulsson
Advokat
Tre Advokater, Malmö
Målgrupper
Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister och
andra som i sin juridiska yrkesverksamhet arbetar med
vårdnadsrelaterade frågor.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
31
Aktiebolagslagen
– en grundlig genomgång
Stockholm
19 november 2015
Kursavgift
Kursbeskrivning
Aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen och
välståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska
konstruktion som innebär att en eller flera personer kan satsa
kapital i bolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i
bolaget har skapat förutsättningar både för dagens storföretag
och för det stora antal mindre aktiebolag som idag finns
registrerade. Aktiebolagsrätten är därför central inom näringsoch förmögenhetsrätten.
Den här kursen är en översiktlig och grundläggande kurs
i aktiebolagsrätt. Yrkesverksamma advokater, biträdande
jurister, bolagsjurister, revisorer och andra som vill lära sig
mer om aktiebolagsrätt får under en intensiv dag en grundlig
genomgång av lagen och dess centrala element.
På kursen kommer du att få kunskaper om hur man bildar,
8 300 kr exkl moms
Kurslängd
7 timmar
Lärare
Carl Svernlöv
Advokat
Baker & McKenzie Advokatbyrå,
Stockholm
t program
och anmälan
på bolag. Ett centralt avsnitt kommer
kapitaliserar
och avvecklar
att riktas mot företagsstyrning och de olika bolagsorganens roll.
Du kommer även att lära dig grunderna i kapitalskyddet och de
begränsningar som lagen uppställer kring värdeöverföringar
och lån. Ett särskilt fokus kommer vidare att riktas mot
tvångslikvidationsreglerna och reglerna om personligt
ansvar i lagen. Kursen innehåller pedagogiska exempel och
du kommer att få lösningsmodeller för att praktiskt hantera
de svåra frågorna kring värdeöverföring, låneförbud och
behörighetsöverskridande.
I kursmaterialet ingår boken Aktiebolagslagen – en översikt,
av Carl Svernlöv.
Målgrupper
Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer
och andra som i sitt juridiska arbete kommer i kontakt med
aktiebolagsrättsliga frågor.
32
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Att förhöra ett vittne
– fortsättningskurs
Stockholm
25 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Att förhöra ett vittne på rätt sätt kan vara skillnaden mellan
att vinna och försvinna: klienten vinner eller förlorar
skiljeförfarandet, brottmålet eller vårdnadstvisten.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
Förhörstekniken är densamma i alla sorters mål och bygger på
en viss grundläggande teknik: konfrontation och insinuation.
6 timmar
Under kursen lärs dessa grundläggande metoder ut med hjälp
av konkreta exempel från svenska rättegångar, både tvistemål
och brottmål.
• Motförhör
Nyhet
Lärare
Per E Samuelson
• Inga frågor tack!
Advokat
• Mer om hur man får till en bra konfrontation
Advokatfirman SSW, Stockholm
• Insinuation
• Förstiktig sondering
• Förhör med barn
• Motförhör med sakkunnig
• Experiment i rättssalen
• Att förhöra ett vittne som ljuger.
Målgrupper
Advokater, biträdande jurister och andra som i sin
yrkesverksamhet arbetar med tvistemål och brottmål.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
33
Ensamkommande barn
i asylprocessen
Stockholm
25 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen ger en grundläggande men också fördjupad praktisk
kunskap om asylprocessen för ensamkommande barn ur
biträdets perspektiv. En process som skiljer sig åt från den
”vanliga” asylprocessen på flera sätt. Under dagen kommer
asylprocessens alla steg att behandlas, och förutom den praktiska
handläggningen kommer åldersutredningar, språkanalyser samt
bevisföring att diskuteras.
7 900 kr exkl moms
Fokus kommer att vara på asylprocessen hos Migrationsverket,
men även handläggningen i Migrationsdomstolen samt
Migrationsöverdomstolen kommer att beröras. Därutöver
kommer ärenden med omedelbar verkställighet samt s.k.
Dublinärenden gås igenom och beskrivas.
Lärare
Kursen ska ge ett bra avstamp för dig som önskar företräda
barn i asylprocessen men är också tänkt att ge det redan
t program
och anmälan
påbiträdet nya infallsvinklar och tips på
praktiserande
offentliga
hur man på bästa sätt kan tillvarata barnens rättigheter.
Kurslängd
7 timmar
Viktoria Nyström
Advokat
AE Nyströms Advokatbyrå,
Stockholm
Viktoria Nyströms alldeles färska bok Handbok för offentliga
biträden i asylprocessen ingår som del i kursmaterialet.
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister i
asylprocessen.
34
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Entreprenadrätt i praktiken
– AB 04, konsult- och försäkringsrätt i förening
Stockholm
26 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Entreprenadrätten omges av de centrala reglerna i avtalslagen,
skadeståndslagen m.m. men saknar en specifik sammanhållande
lagreglering utöver konsumenttjänstlagen, som dock
begränsar sig till de fall då privatpersoner är beställare. Inom
entreprenad- och konsulträtten i övrigt får vi istället hålla
oss till standardbestämmelserna. ”Bibeln” är AB 04. Övriga
bestämmelser (ABT 06, ABT-U 07, AB-U 07, ABM 07 och
ABK 09) är antingen påbyggnader på AB 04 eller tar, när det
gäller den primära juridiken, i vart fall avstamp i AB 04:s
tänkande. Man vill att regelsystemet skall hänga ihop, så att
exempelvis ett krav som riktas från beställare till byggföretag,
men där syndabocken är en anlitad underentreprenör, ska
kunna kanaliseras vidare ner i leden.
Kursen behandlar entreprenadrätten och konsulträtten, med
därtill fogade försäkringsfrågor. Huvudgenomgången inriktas
på AB 04 men kommer även att beröra övriga villkor för att
kursdeltagaren ska få en förståelse för det entreprenadrättsliga
”tänket”. Behärskar man AB 04 har man en bra grund för att
kunna hantera övriga standard och branschvillkor.
8 100 kr exkl moms
Kurslängd
6,5 timmar
Lärare
Rolf Andersson
Advokat
Andersson & Gustafsson
Advokatbyrå, Stockholm
Målgrupper
Målgruppen är advokater, biträdande jurister och bolagsjurister
inom bygg- och fastighetsföretag.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
35
Offentlig upphandling
– utmaningar, möjligheter och nyheter
Stockholm
26 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Den offentliga upphandlingen står inför många och stora
förändringar. Under 2016 kommer tre nya upphandlingslagar
och arbetet med att införa de nya EU-direktiven i svensk
lagstiftning pågår för fullt. Dessutom kommer ständigt
ny rättspraxis såväl från EU-domstolen som från svenska
domstolar.
Kurslängd
Under kursen går vi igenom de grundläggande principerna
inom upphandlingsområdet samt deras praktiska tillämpning.
Vi behandlar upphandlingsformer, upphandlingens olika
faser, offentlig upphandling ur olika perspektiv samt därtill
praxis och nyheter inom ämnesområdet. Vi fördjupar oss i
de viktigaste frågorna och belyser den praktiska hanteringen
kring offentlig upphandling. Kursen syftar till att ge deltagarna
fördjupade kunskaper i vissa aktuella och särskilt problematiska
upphandlingsrättsliga frågor. Efter genomgången utbildning
ska deltagaren ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta med
offentlig upphandling i praktiken.
8 000 kr exkl moms
6 timmar
Nyhet
Lärare
Catharina Piper
Advokat
Advokatfirman Lindahl, Malmö
Målgrupper
Advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin
yrkesverksamhet arbetar med frågor och rådgivning inom
offentlig upphandling.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
37
Särskild företrädare,
LVU, LVM, LPT och LRV
– grundläggande genomgång med praktiska handgrepp
Nacka Strand
27–29 november 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Socialrätten är i mångt och mycket ett mångfacetterat och
komplicerat rättsområde. Det krävs inte bara juridisk kunskap
och kompetens utan innefattar också förståelse för många
andra moment och ageranden i kontakten med klienten och
myndigheter. Denna grundkurs tar sikte på denna helhet och
riktar sig till dig som vill arbeta inom området socialrätt. Denna
tredagarskurs innefattar bl.a.
17 500 kr exkl moms
• grundläggande genomgång av lagstiftningen på området
Lärare
• praktiska handgrepp kring ärendenas hantering
Kurslängd
18 timmar
• biträdets agerande innan, under och i samband med domstolsprocessen
UllaBella af Klercker
• ställföreträdarens uppgifter och förhållningssätt till myndigheter och domstol
Advokatfirman af Klercker,
Stockholm
Advokat
t program
och anmälan
på
• advokatetiska
synpunkter
• överklagande till högre instans.
Kursen bygger på ett aktivt deltagande och det kommer att
ges utrymme för diskussion och debatt mellan deltagarna och
lärarna.
Anna Björklund
Advokat
Sju Advokater, Stockholm
Målgrupper
Kursen riktar sig framför allt till advokater, biträdande jurister
och andra jurister som idag arbetar, eller önskar börja, med
socialrättsliga frågor.
38
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Helg
Att läsa och förstå
årsredovisningar
Stockholm
1 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Att kunna läsa och förstå en vanlig årsredovisning är för en jurist
helt nödvändigt för att kunna dra rätt slutsatser vid kontakter
med klienter, vid förhandlingar med motpartsombud eller vid
upprättande av avtal som baserar sig på årsredovisningar.
Under de senaste åren har redovisningsreglerna genomgått
genomgripande förändringar. Hur man tolkar årsredovisningarna styrs i hög grad efter vilket regelverk de är upprättade –
IAS, IFRS, RR, BFN, ÅRL.
Mål
Deltagaren kommer efter att ha genomgått kursen självständigt
kunna läsa och förstå en vanlig årsredovisning i:
• aktiebolag
7 900 kr exkl moms
Kurslängd
7 timmar
Lärare
Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå,
Stockholm
• handelsbolag
• kommanditbolag
• enskild firma
• bostadsrättförening
• ideell förening
• stiftelse.
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, deras biträdande jurister samt
jurister på juridiska byråer. Kursen är avsedd för dem utan
djupare kunskaper i företagsekonomi.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
39
Övergrepp mot barn
– den rättsliga och praktiska hanteringen
Stockholm
1 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Att företräda utsatta barn innebär juridiska, känslomässiga,
kunskapsmässiga utmaningar och svåra ställningstaganden för
advokaten. Den här kursen ger kunskap och information om
misshandel och sexuella övergrepp mot barn. Kursen tar bl.a.
upp lagtexter, definitioner, vikten och kravet av samarbeten,
aktuell forskningsöversikt, samt handläggning och praxis i
de olika måltyper som aktualiseras under dagen. Ett moment
som också kommer att beröras är barn som vittnen till våld
och handläggningen av detta. Under brottmålsdelen bidrar en
rättsläkare med sin kunskap om vikten av den rättsmedicinska
utredningen och vad den kan bidra med till stöd för utsatta
barn. Syftet med kursen är att deltagaren ska få en större
kompetens och förståelse för fall där barn och unga far illa av
olika skäl, något som efterfrågas alltmer av domstol och polis
vid förordnande.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
6 timmar
Lärare
Lena Feuk
Advokat
Advokat Lena Feuk, Stockholm
at program och anmälan på
Kursdagen är indelad i olika delmoment.
• Brottmål – Kontaktförbud
• Vårdnads-, boende- och umgängesmål
• Verkställighetsmål beträffande vårdnad, boende och
umgänge
Petra Råsten Almqvist
Medicinsk chef
Rättsmedicinalverket, Stockholm
• LVU.
Målgrupper
Kursen vänder sig främst till advokater och biträdande jurister
men även till andra jurister och yrkesverksamma som i sin
yrkesutövning arbetar med frågor inom ämnesområdet.
40
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Migrationsprocessen i praktiken
Stockholm
2–3 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen ger en grundläggande praktisk kunskap om
asylprocessen steg för steg, framför allt under handläggningen
hos Migrationsverket men även hos Migrationsdomstolen och
Migrationsöverdomstolen. Innehållet riktar in sig på att ge nya
infallsvinklar och tips på hur man på bästa sätt kan tillvarata sina
klienters rättigheter. Vilken uppgift har egentligen det offentliga
biträdet och vad ska/kan biträdet kräva av de andra aktörerna i
ärendet? Under kursdagarna behandlas även djupare frågor om
bevisvärdering, minnespsykologi och landinformation som alla
är viktiga inslag i asylprocessen.
Utöver den ”vanliga” asylprocessen kommer frågor om
omedelbar verkställighet och s.k. säkerhetsärenden diskuteras
liksom frågor om vilka rättsmedel och möjligheter som finns att
tillämpa efter ett beslut eller dom vunnit laga kraft. Kursen ska
således förutom att ge en ordentlig översikt av asylprocessen
t program
och anmälan på
göra flera djupdykningar i några av de rättsfrågor som är
frekvent förekommande och ibland av avgörande betydelse
vid bedömningen av ett asylärende. Kursen är därmed till
för dig som arbetar med eller vill arbeta med asylsökande i
migrationsärenden och som önskar vetskap om processen eller
få nya tips, råd och infallsvinklar på hur du kan arbeta.
14 300 kr exkl moms
Kurslängd
13,5 timmar
Lärare
Viktoria Nyström
Advokat
AE Nyströms Advokatbyrå,
Stockholm
Hanteringen av ärenden avseende ensamkommande barn
behandlas i kursen Ensamkommande barn i asylprocessen
28 maj resp. 25 november.
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister i
asylprocessen.
42
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Företagsrekonstruktion
– grunder, förfarande och rättsliga effekter
Stockholm
2 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Företagsrekonstruktionen är ett insolvensrättsligt förfarande
vars aktualitet kommit att öka med tiden. Idag har förfarandet
i hög utsträckning kommit att accepteras som en i många
fall användbar lösning inför hotande konkurssituationer.
Förfarandet kan även förväntas få ökad betydelse i framtiden då
lagstiftaren, på både svensk och europeisk nivå, för närvarande
söker näringslivsfrämjande åtgärder och som en del i detta
arbete utreder hur rekonstruktionsinstitutet kan förbättras.
Denna kurs syftar till att ge deltagaren grundläggande och
praktiska användbara kunskaper om förfarandet. Deltagaren ska
efter kursen ha förståelse för dels rekonstruktionsförfarandet som
helhet, dels dess olika delmoment. Företagsrekonstruktionens
olika rättsliga effekter kommer också att behandlas och hur
dessa påverkar olika av rekonstruktionen berörda grupper,
t.ex. fordringsägare, avtalsparter, etc. I syfte att tillhandahålla
kunskaper som kan omsättas i praktiken och användas i
deltagarens olika yrkes- och rådgivarroller läggs vidare
särskild vikt vid den praktiska sidan av förfarandet. Med
hänsyn till det arbete som för närvarande pågår med att
utveckla företagsrekonstruktionsinstitutet kommer slutligen
inom ramen för kursen även diskuteras de förändringar i
lagstiftningen som kan förväntas framöver.
8 000 kr exkl moms
Kurslängd
6 timmar
Nyhet
Lärare
Ola Sellert
Advokat
Trägårdh Advokatbyrå, Malmö
Patrik Kalman
Advokat
Trägårdh Advokatbyrå, Malmö
Målgrupper
Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och andra
som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med
företagsrekonstruktioner.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
43
Köplagen som utfyllande rätt till
NL 09 och andra standardavtal
Stockholm
3 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
De flesta som skriver lagkommentarer baserar dessa på
förarbeten, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och
remissyttranden, vad andra har skrivit (doktrin) och rättsfall.
Dessa kommentarer blir i regel allmänt hållna och ska täcka
många olika situationer. Eftersom varje mål är unikt får
rättspraxis ett begränsat värde som utfyllande rätt.
Kurslängd
Köplagen är skriven för alla slags köp och måste därför
vara skriven för en bred tillämpning. En del uttryck är
ålderdomliga och oklara, flera bestämmelser är onödiga eller
saknar tillämpning och tidsangivelser är oprecisa och svåra att
tillämpa.
När köplagen skrevs var avsikten att anpassa sig i flera
avseenden till standardavtalsrätten, vilket man gjort i vissa
bestämmelser, samtidigt som man inte ville fjärma sig för
t program
och
på
mycket
frånanmälan
den internationella
köplagen som också gäller som
svensk lag.
8 100 kr exkl moms
7 timmar
Lärare
Ulf Contman
Advokat
Stockholm
Kursens innehåll är samspelet mellan köplagen och NL 09 för
att utröna i vilken utsträckning köplagen kan utgöra utfyllande
rätt.
Mål
Deltagaren kommer efter att ha genomgått kursen kunna
tillämpa köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra
standardavtal, såsom Orgalime S 2102 och ABM 07.
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra
jurister som arbetar med NL 09 och andra standardavtal.
44
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Nyhet
Återvinning i konkurs
Stockholm
8 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen ger deltagarna fördjupade kunskaper i återvinningsinstitutet och belyser återvinningsreglernas olika delrekvisit,
utredningstekniska frågor samt verkan av återvinning.
8 400 kr exkl moms
Kurslängd
Även processuella frågor såsom upprättande av
stämningsansökan, formulering av rättslig grund och
bevisfrågor samt taktiska överväganden vid upprättande av
konkursbouppteckningen och inledande av process, behandlas.
Löpande tas aktuella rättsfall upp, liksom andra nyheter inom
rättsområdet.
7 timmar
Lärare
Hans Renman
Advokat
Hamilton Advokatbyrå, Stockholm
Ulrik Hägge
Advokat
Rosengrens Advokatbyrå, Göteborg
Målgrupper
Målgrupper är konkursförvaltare, deras biträdande jurister
och andra erfarna handläggare samt jurister som på
Tillsynsmyndigheten eller banker har att bedöma frågor om
återvinning.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
45
Att vinna i domstol
Stockholm
8 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Under en intensiv dag går vi igenom mängder av praktiska
tips om hur ombud kan öka sina möjligheter till framgång när
de processar i allmän domstol. Vi bjuder in till diskussion om
både tvistemål och brottmål och tar upp kommunikationen med
domstolen, processens beståndsdelar, förhörsfällor m.m.
Kurslängd
8 500 kr exkl moms
6 timmar
Nyhet
Under dagen berörs följande frågor:
• Var ska fokus ligga i processen?
Lärare
• Kommunikation med domstolen
• Processens beståndsdelar
Hjalmar Forsberg
• Utformning av stämningsansökan
Hovrättslagman
• Hur ska en muntlig förberedelse i tvistemål gå till?
Hovrätten för Västra Sverige
• Häktningsförhandling
t program
och anmälan på
• Förhörsfällor
Erik Sundström
• Argumentation i påföljdsfrågan
• Skyldigheten att återbetala försvararkostnader
• Några hovrättsfrågor.
Lagman
Lycksele tingsrätt
Målgrupper
Kursen vänder sig främst till advokater och biträdande jurister
som sysslar med både tvistemål och brottmål.
46
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Ekonomisk familjerätt
– bredd och fördjupning ur praktikerns synvinkel
Stockholm
9–10 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister
vid juridiska byråer, banker och försäkringsbolag samt andra
som arbetar med bodelnings- och arvsfrågor.
14 700 kr exkl moms
Kurslängd
Kursen ger en fördjupning i flera viktiga och vanligt
förekommande familjerättsliga frågor, t.ex. dold samäganderätt,
pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente.
Under kursen kommer också de nya reglerna i ÄktB 10:2a och
11:4a, om personskadeersättning och skulder som uppkommit
genom brott, att behandlas.
13,5 timmar
Samtliga frågor kommer att diskuteras avseende såväl den
materiella juridiken som hur juristens praktiska handläggning
och hantering kan påverkas av uppdragets karaktär. Vad
ska jag som rådgivare, ombud, bodelningsförrättare och
boutredningsman särskilt tänka på? Och vad ska jag kräva av
de andra aktörerna i ärendet?
Lärare
Margareta Brattström
Professor
Uppsala universitet
Göran Lindén
Ur innehållet:
Advokat
• Familjerättsliga uppdrag
Advokatfirman Björn Rosengren,
Stockholm
• Äktenskapsförord
• Samboavtal
• Dold samäganderätt
• Några särskilda bodelningsfrågor
• Makars pensionsrättigheter
• Testamente
• Villkor vid gåva och testamente
• Avveckling av dödsbon
• Nyheter.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
47
Stiftelserätt
– civilrättsliga aspekter
Stockholm
9 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
År 1996 fick Sverige en civilrättslig reglering av
stiftelseinstitutet. Sedan dess har intresset för stiftelser ökat
markant. Detta har på senare tid kommit till uttryck genom
att betydande förmögenheter avsatts till förmån för t.ex.
forskning.
Kurslängd
Denna fördjupningskurs har fokus på civilrätten, men även de
nya skattereglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014 kommer
att uppmärksammas och framför allt vilka tolkningsfrågor
som dessa kan aktualisera för stiftelser bildade före utgången
av 2013. Efter några inledande avsnitt av mer orienterande
innebörd tar vi upp hur en vanlig stiftelse kommer till stånd,
varför och när en sådan stiftelse bör bildas men också frågan
om och i så fall vilka andra lösningar än stiftelsebildning som
står till buds.
Vidare kommer lärarna att ta upp ett antal frågor kring
styrelsen, t.ex. hur många ledamöter bör den bestå av, vilken
kompetens bör finnas där och hur förnyas den? Låneförbudet
och jävsfrågor belyses. Vad det innebär i ansvarshänseende
att vara styrelseledamot i en stiftelse berörs också, liksom de
komplexa reglerna om ändring i ett stiftelseförordnande. Under
dagen kommer även flera viktiga rättsfall att belysas.
8 000 kr exkl moms
6 timmar
Lärare
Henning Isoz
F.d. hovrättsråd
Stockholm
Magnus Carlsson
Jur kand
Stockholm
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater, jurister, styrelseledamöter
och revisorer som i sin yrkesroll arbetar med stiftelserättliga
frågor. Kursen förutsätter att deltagarna har god kunskap inom
stiftelseområdet.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
49
Konsten att ta och få betalt
– regler, möjligheter och praktisk hantering
Stockholm
10 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Det hjälper inte hur skicklig jurist du än är om du inte får rimlig
ersättning för ditt arbete. Advokatyrket kräver en kombination
av juridiska och affärsmässiga färdigheter. Kursen vänder sig
främst till den biträdande juristen och relativt nya advokater,
vilka har offentliga förordnanden inklusive rättshjälp.
Kurslängd
Grundtesen är ju att juristen och advokaten ska ha skälig
ersättning. Vad innebär detta och hur lyckas man med det?
Under kursen kommer de formella förutsättningarna om
ersättning att gås igenom. Även praktiska tips om hur den
perfekta räkningen ska se ut kommer att ges.
7 900 kr exkl moms
7 timmar
Lärare
Anders Samuelson
Rådman
Solna tingsrätt
t program och anmälan på
50
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Att undvika preskription
i arbetsrätten
Stockholm
10 december 2015
Kursbeskrivning
Kursavgift
Att navigera rätt bland arbetsrättsliga tidsfrister är inte lätt
men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Detta
gäller oavsett om du är domare, förhandlare på arbetsgivareller arbetstagarsidan, har hand om personalfrågor i ett företag
eller om du är förbundsjurist eller advokat med uppgiften att
företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig
tvist.
8 300 kr exkl moms
Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna
undvikas i rättstvister. Vi har med vår bok ”Preskription
i arbetsrätten” försökt skapa en handledning som ger en
god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga
regelverket om preskription. Boken är m.a.o. både karta och
lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma
grundstötningar.
Lärare
Kursen innefattar en grundläggande genomgång av systematiken
och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal. Vi
kommer att använda boken som kursmaterial.
Kursens syfte är att ge dig de nödvändiga kunskaperna om
arbetsrättslig preskription för att du skall kunna ge dem du
företräder den bästa rådgivningen och vidta åtgärder på rätt
sätt och i rätt tid.
Kurslängd
7 timmar
Nyhet
Stellan Gärde
Jurist
Gardeproduction, Stockholm
Bo Ericson
Jurist
Stockholm
Ämnesområden vi kommer att gå igenom under kursen kan du
se i kursprogrammet nedan.
Eftersom Arbetsdomstolens domar har stor betydelse inom
svensk arbetsrätt kommer de viktigare avgörandena om
preskription att redovisas.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
51
Försvarartaktik
– från häktningsförhandling till fällande dom
Avani Bentota Resort & Spa, Bentota, Sri Lanka
6–15 januari 2016
Kursbeskrivning
Kursavgift
I anglosaxiska länder tränar sig advokater genom s.k.
mock trials. Alla moment i rättegången slipas genom
dessa träningsrättegångar. Inspirerade av detta erbjuder
Limhamnsgruppen nu en kurs där kursdeltagarna
genom praktiska övningar får öva samtliga moment från
häktningsförhandling till plädering.
Kurslängd
Under kursen kommer därför undervisning att varvas med
praktisk träning av de olika momenten i en rättegång.
Hela kursen kommer att bygga på ett autentiskt rättsfall.
Kursen vänder sig till sig den som vill utveckla sin
teknik och färdighet i brottmålsprocessen på ett nytt och
annorlunda sätt, inspirerat av den anglosaxiska skolan där
denna utbildningsteknik pågått i deras inns sedan förra
t programårtusendet.
och anmälan på
22 900 kr exkl moms
30 timmar
Utland
Lärare
Johan Eriksson
Advokat
Försvarsadvokaterna,
Stockholm
Lars Kruse
“Experience: that most brutal of teachers.
But you learn, my God do you learn.”
– C.S. Lewis
52
Advokat
Advokatbyrån Kruse&Co
Försvarsadvokater, Helsingborg
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Affärsrättsseminarium 2016
Hotel Le Méridien Nouméa, Nouméa, Nya Kaledonien,
med övernattningar i Tokyo, Japan
17–28 mars 2016
Kursbeskrivning
Kursavgift
Att navigera rätt bland arbetsrättsliga tidsfrister är inte lätt
men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Detta
gäller oavsett om du är domare, förhandlare på arbetsgivareller arbetstagarsidan, har hand om personalfrågor i ett företag
eller om du är förbundsjurist eller advokat med uppgiften att
företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig
tvist.
26 700 kr exkl moms
Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna
undvikas i rättstvister. Vi har med vår bok ”Preskription
i arbetsrätten” försökt skapa en handledning som ger en
god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga
regelverket om preskription. Boken är m.a.o. både karta och
lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma
grundstötningar.
Lärare
Kursen innefattar en grundläggande genomgång av systematiken
och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal. Vi
kommer att använda boken som kursmaterial.
Kursens syfte är att ge dig de nödvändiga kunskaperna om
arbetsrättslig preskription för att du skall kunna ge dem du
företräder den bästa rådgivningen och vidta åtgärder på rätt
sätt och i rätt tid.
Kurslängd
30 timmar
Utland
Stefan Lindskog
Justitieråd
Stockholm
Jan Kleineman
Professor
Stockholm
Ämnesområden vi kommer att gå igenom under kursen kan du
se i kursprogrammet nedan.
Eftersom Arbetsdomstolens domar har stor betydelse inom
svensk arbetsrätt kommer de viktigare avgörandena om
preskription att redovisas.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
53
Avancerad förhörsteknik
– med praktisk tillämpning
The George Hotel, Edinburgh, Skottland
13–16 april 2016
Kursbeskrivning
Kursavgift
Limhamnsgruppen har genom våra lärare, Lars Kruse och
Johan Eriksson blivit erbjudna under våra kurser i London
tillsammans med Solicitor Kenneth Carr, att samarbeta med två
av världens absolut främsta försvarsadvokater. Båda har sin bas
i sitt hemland USA och i Storbritannien.
Kurslängd
Nancy Hollander och Linda Moreno har deltagit i stora
internationella terroristmål, bl.a. på Nordirland och
Guantamano Bay. Få försvarsadvokater i USA har deltagit i fler
mål om rikets säkerhet och terrorism än Nancy och Linda. De
räknas bland de bästa försvaradvokaterna i USA, framträder i
nationella teveprogram som experter och ansedda som ”Super
Lawyers”.
Detta är ett unikt tillfälle som har tillkommit på initiativ av de
amerikanska och brittiska advokaterna, som ser fram emot att
t program
ochkontakter
anmälan
påsvenska advokater och dela med sig
få knyta
med
av sin kuskap och erfarenhet. Vi kommer dessutom att bli väl
mottagna av kollegor i Edinburgh.
18 800 kr exkl moms
20 timmar
Utland
Lärare
Johan Eriksson
Advokat
Försvarsadvokaterna, Stockholm
Lars Kruse
Advokat
Adv.byrån Kruse & Co, Helsingborg
Nancy Hollander
Attorney
Albuquerque, USA och London, UK
Linda Moreno
Attorney
Tampa, USA och London, UK
Målgrupper
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i
förhörsteknik och inspireras av de engelska och amerikanska
kollegernas nyanserade förhörsteknik.
Kenneth Carr
Solicitor
London, UK
54
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
Påföljdsseminarium
– påföljdssystemets grund, principer samt
praktiska resonemang
O’Callaghan Eliott Hotel, Gibraltar
4–8 maj 2016
Kursbeskrivning
Kursavgift
Det svenska påföljdssystemet är till sin struktur relativt
komplicerat och därför svårt att tillämpa för både domare,
åklagare och försvarare. Olika delar av systemet bygger även
på olika ideologiska och pricipiella grunder, vilket inte gör
det lättare för den som ska ta ställning till vilken som är den
rätta påföljden i ett enskilt fall. Syftet med kursen är att genom
föreläsningar och praktiska övningar ge deltagaren en ökad
förståelse för hur påföljdssystemet är uppbyggt och principerna
för dess utformning för att denne i sin praktiska yrkesroll ska
kunna föra välgrundade resonemang i påföljdsfrågor.
Kursupplägget är inriktat på att deltagarna tillsammans
i mindre grupper ska diskutera påföljdsfrågor med
utgångspunkt i verkliga rättsfall och att dessa påföljdsfrågor
sedan under ledning av lärarna ska diskuteras gemensamt och
att deltagarna i samband därmed ska få en omfattande och
noggrann genomgång av påföljdssystemets olika delar. Kursen
bygger alltså till stor del på diskussioner mellan deltagarna
och lärarna. Kursupplägget har använts under många år i
samband med utbildning av domare samt även vid kurser
för försvarsadvokater och visat sig mycket uppskattat och
framgångsrikt.
17 800 kr exkl moms
Kurslängd
18 timmar
Utland
Lärare
Staffan Levén
F.d. hovrättslagman
Erik Sundström
Lagman
Lycksele tingsrätt
Målgrupper
Kursen vänder sig till advokater,
biträdande jurister, domare,
åklagare och andra jurister som
arbetar med brottmål och i sin
dagliga verksamhet sysslar med
frågor om påföljdsbestämningar.
Detaljerat program och anmälan på
www.limhamnsgruppen.se
55