Mögelskador ska minska i passivhus

18 tema bygg och renovera
torsdag 19 mars 2015 syd-österbotten
Från och med år 2020 ställer EU skräpta krav på energisnålhet för nybyggen. Det här har företa„„
get Sancon i Närpes tagit i beaktande för de nya radhus man planerar att uppföra i Närpes centrum.
Radhusen ska bli energieffektiva, med hög fuktsäkerhet och lågt energibehov och byggs i sten.
Bygger fuktsäkra radhus
– Vi vet att kraven kommer att
skärpas, och genom att bygga
på det här sättet uppfyller vi
redan nu de krav som kommer att gälla från år 2020, säger Peter Rosenholm, vd på
Sancon.
De energieffektiva radhusen
är täta, och bygger på en isolering med styroxmaterialet
Neopor, samt att man tar tillvara den passiva värme som
alstras i huset, och genom solen.
− Värmeåtervinningen är
cirka 80 procent på ventilationssystemet, så det blir ett
litet behov av tilläggsvärme.
Boendekostnaderna blir därmed låga, säger Rosenholm.
För tilläggsvärmen kompletterar man med bergvärme och golvvärme.
– Ventilationsdimensioneringen blir viktig då huset
är så tätt, det är den som ska
sköta andningen i huset, säger Mikael Kauppila som tillsammans med Rosenholm är
grundare av företaget.
Med de nya kraven som
kommer är det ännu viktigare än tidigare att ett hus är
ångtätt och lufttätt.
I byggandet av de nya radhusen har Sancon samarbete
med Passiivikivitalot i Tammerfors.
– Vi har känt till dem några
år, och i somras började vi diskutera med dem vid bostadsmässan i Jyväskylä, säger Rosenholm.
Efter det har man besökt
några av företagets projekt i
södra Finland, samt varit på
en skolning i Tammerfors.
– Den personal som ska utföra byggjobbet måste också genomgå skolning innan vi börjar på, säger Kauppila.
De nya radhusen uppförs
på en tomt vid Åkersgränden
i Närpes centrum.
Har ritat husen
Planeringen av radhusen
har gjorts av Jannike Yrjans,
som kom till Sancon hösten
2013.
– Det här var mitt andra stora projekt, det första var res-
På den här tomten vid Åkersgränden i Näsby ska de nya
radhusen snart uppföras. Jannike Yrjans har planerat
radhusen, medan Peter Rosenholm och Mikael Kauppila
ansvarar för att de blir byggda. foto: Tom sörhannus
taurangen City Brasserie, säger Yrjans.
Det är hon som ritat husen
och rummen.
– En inredningsplanerare
sysslar också med rumsdisponeringar, materialval och
dylikt. Det handlar inte enbart om gardiner och yta, säger Yrjans.
Hon blev färdig med sin inredningsutbildning vid Yrkeskademin i Vasa år 2013, och
blev genast erbjuden en tjänst
hos Sancon där hon utfört en
del av sin praktik och också
sommararbetat året innan.
Tjänsten innebär också administratörsuppgifter.
– Vi såg att hon är en resurs,
men trodde inte att hon skulle
nappa på och flytta från Vasa
till Närpes. Vi är nöjda att hon
kom hit, säger Rosenholm och
Kauppila.
Utvecklats varje år
Det var år 2008 som Rosenholm och Kauppila slog sig
samman och bildade företaget Sancon.
Kauppila hade innan dess
arbetat med byggande i egen
regi, medan Rosenholm arbetat med sanering och skadekartläggning i Vasa. I början specialiserade man sig på
fuktskadesanering och kartläggning
– Sedan har det utvecklats
och vi har ökat personalen
varje år, förutom i fjol då antalet stod vid samma som året
innan. Vi är i dag 15 personer
i företaget, säger Rosenholm
och Kauppila.
Det mesta byggandet har varit
beställningar, radhusen blir det
första vi bygger i egen regi,
Peter Rosenholm, vd på Sancon
Även verksamhetsområdet
har utökats och man har i dag
ett brett utbud av tjänster, både inom fuktskadebranschen
men också inom byggande
och en del annat. I fjol började
man med ventilationsrengöring, vilket inte funnits på orten förr. Energieffektivitet och
sund inomhusmiljö är den gemensamma nämnaren för alla tjänster.
Rosenholm och Kauppila
är båda utbildade byggnadsingenjörer, och utbildning är
något man satsar på också för
personalen.
– Vi har både interna utbildningar, och deltar i utbildningar på annat håll, allt enligt behov, säger Kauppila.
Rosenholm går för närvarande en kurs om byggnadshälsa, och som ger behörighet
att göra granskningar, ge utlåtanden och utföra saneringsplanering.
– Det handlar om hur skadade hus kan påverka människors hälsa, säger Rosenholm.
Trots att det var fuktskador
man började med har också
byggande funnits med i bilden
hela tiden.
– Det är ett komplement, och
en omväxling för personalen så
att de inte bara behöver hålla
på med saneringsarbete. Det
mesta byggandet har varit beställningar från kunder, radhusen blir det första vi bygger
i egen regi, säger Rosenholm.
I dagsläget är sex av de elva radhuslägenheterna förhandsreserverade, och om
allt går enligt planerna inleds bygget på försommaren
eller i sommar och beräknas
stå klart hösten 2016.
Tom Sörhannus
[email protected]
06-7848 703
Mögelskador ska minska i passivhus
„„När Sancon bygger de nya
Byggnadsingenjörerna Mats Johansson och Malin Enroth är två
av de anställda på Sancon vid Stationsvägen i Finby. De arbetar
med kartläggningar och granskningar. foto: tom sörhannus
radhusen i Närpes gör man
det inspirerade av och i samarbete med Tammerforsbaserade företaget Passiivikivitalot, som redan har mångårig erfarenhet av byggande av
passivhus i sten.
– Jag bekantade mig med
byggande av passivhus i Mellaneuropa och blev genast
frälst, och jag började utveck-
la konceptet i Finland 2004.
Det här är det vanligaste sättet att bygga hus i Västeuropa
i dag, säger Esa Tommola, vd
för Passiivikivitalot.
De viktigaste fördelarna
med passivhus i sten är, enligt Tommola, att man kan
sänka värmekostnaderna rejält, får hög fuktsäkerhet samt
undviker fukt- och mögelskador.
– Det finns inget levande material i isoleringen, och därför
kan inte mikrober växa i det.
Just fukt- och mögelskador är
ett problem i Finland, och det
finns enligt statens utredningar flera tusen daghem, skolor
och egnahemshus i akut behov av åtgärder på grund av
mögel.
Isoleringsmaterialet Neopor är en tysk vidareutveck-
ling av ett tidigare styroxmaterial. Det bygger på samma
princip som Goretex, att fukten inifrån trängs ut samtidigt som fukten utifrån stängs
ute.
Passivhusen är täta, och
fungerar till stor del genom
passiv uppvärmning som gör
att man kan hålla värmekostnaderna låga.
Tom Sörhannus