FRIBO Årsredovisning 2014

FRIBO ÄR:
MILJÖN ÄR VIKTIG!
BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR
FRAMTIDA GENERATION.
Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, både som en naturlig del av vårt
dagliga arbete men också genom en långsiktig plan. Vi är sedan 2001 certifierade
enligt miljöledningsstandarden ISO 14001, vilket årligen ger oss en utomstående
granskning av vårt miljöarbete. Under 2015 kommer vi dessutom att kunna
producera vår egen el med hjälp av en solcellsanläggning på ca 250 kvm.
Vid vår nyproduktion på Åsbovägen har målet varit att få så liten miljö-belastning
som möjligt sett ur ett livscykelperspektiv. Husen är konstruerade i trä, vilket inte
bara är ett förnyelsebart material, det är vackert också!
Läs mer om vårt miljöarbete på fribo.nu
WWW.FRIBO.NU TEL: 033-22 25 50
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
VD HAR ORDET…
Allt fler företag inser vikten av att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller allt från stora
börsbolag till små och medelstora företag. Jag tror den positiva trenden beror på att allt fler inser att det
går att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Arbetet stärker varumärket och skapar
lönsamhet på både kort och lång sikt.
Uppmärksamheten som FRIBO fått med anledning av vår hållbarhetssatsning, att bygga stora
flerbostadshus helt i trä, har varit helt enorm. Över 1500 personer besökte vår byggarbetsplats under
2014 för att se hur man kan bygga moderna bostäder med minsta möjliga miljöbelastning (som
dessutom är vackra att se på och sköna att vistas i). I vår Vision för FRIBO 2025 står det också att vi vill
vara ”fortsatt i framkant inom det lokala och globala miljöarbetet”.
I december 2014 flyttade de första hyresgästerna in på Åsbovägen i centrala Fristad. Det nyproduceras
så pass lite hyresrätter i Sverige att det även i det perspektivet är en stor händelse att ”lilla” Fristad får
44 st nya lägenheter i ett slag. Det är förstås utvecklande för oss som bolag att få växa på detta sätt. Den
9 maj 2015 kommer bostadsområdet Åsbovägen att invigas officiellt med pompa och ståt.
Vi genomförde även en del större underhållsinsatser förra året. Vårt största bostadsområde
Prästaskogen fick ny asfalt på gångar och parkeringar. Vi startade upp badrumsrenoveringar som
kommer att pågå i över 3 år framåt. Över 270 badrum är 20 år eller äldre och behov av insatser för att
förhindra dyrare akuta åtgärder i form av vattenskador eller dylikt. I slutet av året påbörjades
ombyggnad av Centrumhuset. Hela klimatskalet byts ut och lägenheterna får mekanisk ventilation. Det
är omfattande lyft för våra fastigheter som vi pratar om här.
Det ekonomiska resultatet för 2014 är negativt men enligt budget. Vi har investerat intensivt hela året
för att snabbt rätta till saker i underhållsplanen som ger oss bättre ekonomi i det längre perspektivet,
t.ex. sänka vår energiförbrukning. Det är trots allt långsiktig verksamhet vi sysslar med.
Vi minskade vår energiförbrukning ganska rejält under 2014, både indexkorrigerad värme och el. Det
finns en mängd satsningar som vi gör och har gjort som vi kommer att få se resultat av under 2015.
Bland annat kommer el och fjärrvärmeförbrukning per kvm gå ner tack vare den höga energiprestandan
vi byggt nya lägenheter med på Åsbovägen. Egenproducerad solel på Centrumhuset sänker vårt behov
av köpt el. Torktumlare med värmepumpsteknologi sänker elförbrukningen o.s.v.
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla duktiga medarbetare i företaget och till FRIBOs styrelse och
ägare för ett bra samarbete under året. Ett särskilt tack också till alla hyresgäster – tillsammans
utvecklar vi Fristad och Borgstena.
Därmed har vi satt punkt för 2014. En snabb blick
på 2015 ger att det är ett jubileumsår då bolaget
firar 60 år. Även om bolaget är gammalt och anrikt
finns det väldigt mycket nytänkande i vår
organisation. Ett bevis på det är att vi ständigt
siktar framåt. Vi vill gärna ligga i framkant. Jag
vågar utlova att 2015 kommer att visa på detta.
Följ oss på www.fribo.nu.
Fristad i februari 2015
Kjell-Ove Sethson
VD
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Fristadbostäder Aktiebolag, organisationsnummer 5565163119, avger härmed följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
1 januari till 31 december, 2014.
VERKSAMHETEN
Fristadbostäder AB är ett helägt kommunalt bolag med målet att kunna erbjuda goda, sunda och
prisvärda bostäder åt alla och även kunna ta ansvar för att bostäder finns för utsatta och svaga grupper.
Bolaget skall vidare kunna stimulera byggandet av alla former av bostäder samt bevaka miljö- och
kretsloppsanpassning.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i
bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
FÖRVALTNING
Sedan företagets grundande 1955 har förvaltningen bedrivits i egen regi. Grundandet skedde i
stiftelseform genom Fristads kommun i samverkan med de större industriföretagen på orten. 1995
skedde ombildning till aktiebolag. All administration och redovisning jämte övriga förvaltningsärenden
handhas av bolagets kontor. VD är förvaltare och sekreterare samt föredragande i styrelsen. Bolaget har
personal för uthyrning, ekonomi, fastighetsskötsel, reparationer, måleri samt byggnadsarbeten.
FÖRVALTADE FASTIGHETER
Bolagets fastigheter är belägna i Fristad och Borgstena, Borås Stad. Antalet bostäder är 542 samt 14
lokaler. Specifikation över lägenhetssammansättningen finns i tabellform i slutet av årsredovisningen.
UTHYRNING
I genomsnitt har 2 lägenhet av 542 varit outhyrda. Detta har lett till ett relativt litet hyresbortfall. I
Fristad har bolaget kö till samtliga lägenheter.
FÖRSÄKRINGSVÄRDEN
Fastighetsbeståndet är försäkrat till fullvärde hos DINA Försäkring AB tillsammans med en
förvaltningsförsäkring.
STYRELSEN
Styrelsen jämte lekmannarevisorer, vilka är utsedda av Borås Stad samt auktoriserad revisor, utsedd av
bolagsstämman, har utgjorts av följande:
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
ORDINARIE LEDAMÖTER
SUPPLEANTER
Gun-Britt Persson, ordförande
Ålidsvägen 4, 513 32 Fristad
Monia Stråhle
Backvägen 66, 513 32 Fristad
Lars-Eric Lindberg, vice ordförande
Buxbomsvägen 10, 513 35 Fristad
Carl-Olov Söderlind
Ringvägen 5 J, 513 34 Fristad
Ulla-Britt Gustavsson
Hedevägen 15, 513 32 Fristad
Per-Olof Gustavsson
Slånvägen 3, 513 35 Fristad
Magnus Olofsson
Parkvägen 16, 513 33 Fristad
Curt Andersson
Kullasandsv. 23, 513 32 Fristad
Monika Hermansson Friedman
Komlösa Erikslund, 513 96 Fristad
Lars Wahlqvist
Gunnarp Bräckås, 513 95 Fristad
ORDINARIE REVISORER
SUPPLEANTER
Ulrika Berling, aukt revisor
Fägatan 44, 433 51 Öjersjö
Hans Gavin, aukt. revisor
Ernst & Young, 401 82 Göteborg
Inge-Björn Nilsen, lekm.rev.
Tegnérgatan 13, 503 43 Borås
Bo-Lennart Bäcklund, lekm.rev.
Erikslund 13, 506 31 Borås
SAMMANTRÄDEN
Ordinarie bolagsstämma hölls den 1 april 2014.
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 6 protokollförda sammanträden samt
6 presidiemöten.
ORGANISATIONSANSLUTNING
Fristadbostäder AB är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO liksom i
arbetsgivarorganisationen Pacta. Bolaget är även medlem i inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror
HBV. Dessutom är företaget medlem i Framtid Fristad samt Fristads- och Borgstenas vägföreningar.
Vidare är bolaget delägare i SABO Byggnadsförsäkrings AB.
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
VÄSENTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH HÄNDELSER
PROJEKT
På Åsbovägen i centrala Fristad pågår uppförandet av 44 st nya lägenheter i två stycken trähus. 22 st
blev inflyttningsklara i december 2014. Projektet färdigställs i april 2015. Totalt tog det 8 år från det att
idéen lyftes i FRIBOs styrelse till dess att husen stod klara.
UNDERHÅLLS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETEN
I augusti 2014 drog vi igång ett större projekt med badrumsrenoveringar. Totalt har vi ca 270 st
badrum som är 20 år eller äldre och därmed i behov av nya tätskikt. Målet är att klara dessa
badrumsrenoveringar på 3 år. Vi hann med 85 st 2014.
På höstkanten gjordes ett omfattande asfalteringsarbete på vårt största område Prästaskogen. Alla
gångar och alla parkeringsytor toppades och fick ny kantsten.
Centrumhuset på Tärnavägen 2 har varit aktuellt för renovering under många år men under november
2014 blev det äntligen verklighet. Hela klimatskalet byts ut och mekanisk ventilation tillförs. På taket
kommer det bli solceller för egenproducerad solel. Solelen gör oss självförsörjande på el i den
fastigheten, vilket även inbegriper FRIBOs kontor och verkstad som sitter ihop med Centrumhuset.
Centrumhuset består av 17 st lägenheter och renoveringen beräknas vara klar till sommaren 2015.
Planenligt har ett större antal lägenheter också blivit föremål för inre underhåll i form av nya golv,
målning och tapetsering samt i förekommande fall även försetts med nya vitvaror.
Totalt satsades 7 342 kkr på inre, yttre och gemensamt underhåll under året och 66 230 kkr upptogs
som anläggningstillgång i balansräkning som pågående nyanläggning.
ENERGI
Efter fortsatt målmedvetet arbete, i enlighet med miljöledningssystemet, lyckas vi hålla nere
indexreglerad värmeförbrukning. Den faktiska energiförbrukningen för värme och varmvatten
minskade under året till 4111 MWh (4639 MWh år 2013). Största delen av våra lägenheter är anslutna
till fjärrvärmenät, i Fristad försörjt genom Borås Energi o Miljös anläggning vid Folkhögskolan och i
Borgstena genom Vida Timber AB. Huvuddelen av energin utvinns ur biobränsle. Styrningen av
uppvärmningen sker genom ett väderprognossystem.
VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM/MILJÖARBETE
Arbetet med att som komplement till miljöledningssystemet införliva kvalitet och arbetsmiljö i ett
verksamhetssystem har resulterat i att vi nu har ett integrerat system, ett verksamhets-ledningssystem,
med miljö-, kvalitet och arbetsmiljö samlat. Verksamhetsledningssystemet är webbaserat under
www.7miljo.se. Miljömålen inriktar sig på fortsatta energibesparingar och hel del fokus på
inomhusmiljö etc., men även andra lite ”mjukare” värden kommer att beaktas.
Bolaget är fortsatt miljöcertifierat enligt ISO 14001 och ett aktivt miljöarbete bedrivs kontinuerligt.
Målet är att även fortsättningsvis erbjuda våra hyresgäster ett boende präglat av kvalité och god
boendemiljö. I övrigt hänvisas till särskild miljöredovisning, bifogad till årsredovisningen.
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
HANDIKAPPOLITISKT PROGRAMARBETE
Borås Stad har antagit ett handikappolitiskt program som skall omfatta alla grenar av den kommunala
verksamheten, även den som bedrivs i bolagsform. FRIBO har därmed en egen fastställd handikapplan.
I samråd med Borås Stad, bostadsanpassning, har flera av våra hyresgäster kunnat få anpassningar
utförda i fastigheterna för att kunna bo kvar.
INTEGRATIONSARBETE
Borås Stad har antagit en integrationsplan inriktad på att våra invandrare skall komma in i det svenska
samhället på bästa sätt. Även FRIBO har antagit en sådan plan, som har utgångspunkt i planen för Borås
Stad. Under 2014 har några lägenheter upplåtits för flyktingar i samverkan med Migrationsverket.
NÄTVERK SJUHÄRAD
Det goda samarbetet mellan 8 kommunala bostadsbolag i Sjuhäradsbygden har fortsatt under år 2014.
De ingående bolagen är Vårgårda Bostäder AB, Herrljungabostäder AB, Stubo AB, Svenljunga Bostäder
AB, Tranemo Bostäder AB, Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Viskaforshem AB och Fristadbostäder
AB. Inom nätverket samråds det om många frågor, såsom fastighetssystem inom data, bredband,
samordnad utbildning, personalkontakter mm.
MILJÖNÄTVERKET
5 av ovannämnda bolag samverkar avseende miljöarbete i nätverk. Dessa bolag är Stubo, Tranemo
Bostäder, Bollebo, Vårgårdabostäder och FRIBO. Dessa bolag arbetar också vidare med att utveckla
verksamhetsledningssystemet ihop. För ändamålet har vi en gemensam verksamhetssamordnare
anställd.
UTBILDNING
Under 2014 har fortsatt verksamhetsrelaterad utbildning, internt och externt, för bolagets personal
kunnat anordnas såväl i nätverkets regi, vilket ger både sociala och ekonomiska fördelar, som i egen
regi.
FRAMTIDSUTSIKTER
Det finns ett fortsatt starkt efterfrågetryck på våra lägenheter och vakansgraden är liten.
Vi har en stabil personalstyrka som med ökande kompetens arbetar för miljö, kvalitet och en god
service nära de boende. Vi håller alltjämt en hög nivå på underhållet för att långsiktigt bibehålla värdet
på beståndet. Sammantaget ger detta en styrka inför framtiden.
Under december 2014 flyttade de första hyresgästerna in i vår nyproduktion av 22 lägenheter på
Åsbovägen och under 2015 ytterligare 22 st. I detaljplanen för området runt Åsboplan finns möjligheter
till ytterligare byggnation men vi avvaktar igångsättande av nästa etapp för att ”hämta andan” något och
sprida ut tillförseln av nya lägenheter i Fristad.
Vi avvaktar även arbetet med detaljplanen för området i Sparsör.
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Genom aktivt deltagande i ortens utveckling på olika sätt, bl.a. genom intresseorganisationen Framtid
Fristad, vill vi vara med och medverka till att Fristad förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög
service ger nöjda invånare vilket i förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget.
Sett utifrån bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2014 samt utifrån efterfrågesituationen
och utvecklingsplaner ser vi framtiden an med tillförsikt.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Stora delar av fastighetsbeståndet är 50 år eller äldre vilket medför att underhållsplanen är vältecknad
för lång tid framåt.
Mer än 50% av bolagets låneportfölj är räntesäkrad över en längre period vilket ger en stabilitet.
EKONOMI
Vi har en fortsatt god efterfrågan vilket ger en gynnsam effekt på intäktssidan, med relativt små
hyresförluster. Detta skapar fortsatt utrymme för att vidmakthålla vår ambition att leverera en god, hög
service samt hålla en god underhållsvolym med åtföljande kostnader på en god nivå. En jämn, hög takt
med inre och yttre underhåll säkerställer värdet på beståndet långsiktigt och håller nere det dyrare
akuta underhållet.
Driftskostnaderna har ökat något till totalt 16 172 kkr exklusive extern fastighetsskötsel, vilket i
huvudsak beror på taxe-ökningar (fjärrvärmepriset +4% och VA +5,5% 2014). Alla förbrukningar utom
vatten gick ner, från redan låga nivåer, vilket är en direkt följd av vårt idoga miljöarbete.
Kostnaderna för underhåll har ökat från föregående år med 1 901 kkr till totalt 7 342 kkr.
Den 1 april 2014 höjdes hyrorna med 26 kr/m2 och år efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Redovisat resultat om -1 172 kkr före skatt är helt i linje med budget. Soliditeten är 11,0% och
sjunkande på grund av vår pågående nybyggnation och större underhållsprojekt. Det långsiktiga målet
är en soliditet på 30%.
Det ekonomiska resultatet samt den ekonomiska ställningen framgår av resultaträkningen för 2014-0101- -12-31 samt balansräkningen per 2014-12-31 med tillhörande noter. Bolaget redovisar för första
gången helt enligt K2-regelverket vilket innebär att det saknas jämförelsesiffror från föregående år.
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Flerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet (%)
Personal
Balansomslutning (tkr)
Kassalikviditet (%)
2014
2013
2012
2011
27 166
-1 172
26 158
359
27 472
-2 663
27 413
686
11
12
20
12
23
16
26
16
176 235 113 094
13,2
12,6
98 551
48,6
93 505
42,3
Räntabilitet på totalt kapital (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
1,1
-6,7
2,5
1,2
0,2
-10,6
2,8
2,0
Resultatmarginal (%)
Kapitalets omsättningshastighet
6,9
0,154
10,8
0,231
0,7
0,279
9,7
0,293
542
34 411
521
32 899
521
32 899
521
32 899
14
1 600
14
1 600
14
1 600
14
1 600
2
0,3
2
0,3
1
0,2
2
0,3
Hyresbortfall bostäder
Hyresbortfall lokaler (%)
130
0
67
0
43
0
113
0
Genomsnittlig varmhyra kr/m2/år (tkr)
Räntebidragsberoende
760
735
711
696
449,09
165,53
415,11
157,02
399,98
73,83
398,91
62,64
Antal bostäder
2
Area bostäder i m
Lokaler
2
Area lokaler i m
Outhyrt, bostäder
Vakansgrad (%)
Driftskostnad (inkl. adm.) kr/m2/år
Räntekostnad (exkl. bidrag) kr/m2/år
Jämförelsetalen för år 2011-2013 har inte räknats enligt K2
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets resultat
-1 602 359
-1 172 027
-2 774 386
disponeras så att
I ny räkning överföres
-2 774 386
-2 774 386
I balanserat resultat ingår omförd uppskjuten skatt p.g.a. övergång till BFNAR 2008:1 (K2)
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Fristadbostäder AB
Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Hyresintäkter
Förändring av lager av produkter i arbete,
färdiga varor och pågående arbeten för annans
räkning
Övriga förvaltningsintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Direkta fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Not
2014
1
26 501 048
3
-27 985
693 150
27 166 213
4
8,9,10
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
-13 725 998
-1 821 066
-6 834 928
-2 901 464
-25 283 456
1 882 757
6
7
4 921
-3 059 705
-3 054 784
-1 172 027
0
-1 172 027
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader & Mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggning och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not
1
2014-12-31
8
9
10
86 288 374
1 220 490
153 121
11
86 942 528
174 604 513
12
60 000
60 000
Summa anläggningstillgångar
174 664 513
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
67 407
67 407
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
121 237
72 151
1 000 925
1 194 313
17
308 984
1 570 704
176 235 217
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 aktier á kvotvärde 1 000 kr)
Reservfond
1
2014-12-31
13
400 000
21 718 968
22 118 968
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
-1 602 358
-1 172 027
-2 774 385
Summa eget kapital
19 344 583
Avsättningar
Övriga avsättningar för pensioner
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital
40 000
14
145 471 817
145 471 817
8 080 448
405 928
2 892 441
11 378 817
176 235 217
Ansvarsförbindelser
Fastigo
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
0
Inga
Inga
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Noter
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1,
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).
Förstagångstillämpning av BFNAR 2008:1
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre
aktiebolag (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och närmast
föregående räkenskapsår. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast
föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga.
Övergången till K2 har inneburit att bolagets uppskjutna skattefordran återförts. Uppskjutna skatter
redovisas inte enligt K2 regelverket. Se även not 13 Förändringar i eget kapital.
Fordringar, skulder och avsättningar
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om ej
annat anges.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avksrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta
bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader Bostadsfastighet
Byggnader Lokalfastighet
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
50 år
33 år
20 år
5 år
5 år
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har
beaktats.
Intäktsredovisning
Försäljningen redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkterna intäktsredovisas i den period
uthyrningen sker.
Not 2. Koncernförhållanden
Fristadbostäder AB är ett helägt dotterföretag till Borås Stad, org. nr. 212000-1561, som tillika är
moderföretag för hela koncernen.
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Not 3. Hyresintäkter
Uthyrningsenheter (tkr)
Bostäder
Lokaler
Garage
Parkeringsplatser
2014
25 294
642
255
441
26 632
Total hyra
2013
24 113
642
248
414
25 417
Hyresbortfall
2014
2013
130
67
0
0
0
0
0
0
130
67
Not 4. Anställda och personalkostnader
2014
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner, pensioner och sociala avgifter
Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Lönebidrag som erhållits
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
3
9
12
4 442 573
85 185
1 554 282
-200 324
5 881 716
2014-12-31
40%
60%
Not 5. Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2014
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen
27%
6%
Not 6. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2014
Övriga ränteintäkter
4 921
4 921
Not 7. Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
2014
Övriga räntekostnader, koncernföretag
3 059 705
3 059 705
2014
25 164
642
255
441
26 502
Netto
2013
24 046
642
248
414
25 350
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Not 8. Byggnader, mark och markanläggning
2014-12-31
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Aktiverade förbättringar
Omklassificeringerar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Aktiverade förbättringar
Omklassificeringerar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
97 148 227
0
0
0
97 148 227
-25 019 932
-2 026 610
-27 046 542
70 101 685
7 705 486
0
0
1 110 910
8 816 396
-1 712 274
-394 532
-2 106 806
Utgående redovisat värde
6 709 590
Mark
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
9 477 099
9 477 099
Toalt planenligt restvärde för fastigheterna
86 288 374
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Taxeringsvärden 2014 (tkr)
Fastighet
Beteckning
Åsboplan 1, 3, 5, 7, 9, 11
Ringvägen 1 A-C
Ringvägen 5, 7, 9, 11
Stora Vägen 6, 8, 10 A-B
Vängaväen 3 A-B
Tärnavägen 2 A-B, Stora
Vägen 46
Stenvägen 1, 3, 5,
Hammarbyvägen 2, 4, 6
Tärnavägen 10 A-K,
Parkvägen 5 A-B
Fristad Prästgård 1:113
Prästskogsvägen 1-12 A-B
Barndaghem
Krögarevägen 2, 3, 3B,
Kronängsvägen 9, 11, 13
Gamla Kyrkvägen 22 A-B
Stationshus
Mark
Byggnader
Totalt
Fristad Prästgård 1:104
Fristad Klockarbol 1:89
Fristad Prästgård 1:112
Fristad Klockarbol 1:90-92
Fristad Hed 1:72
Byggnadsår
1956-63
1991
1963-64
1992
1992
Taxeringsvärde
Mark Byggnad
Totalt
6 775
22 416
29 191
826
3 271
4 097
2 558
7 626
10 184
827
3 515
4 342
263
1 339
1 602
Sik 1:112
1961
1 481
3 716
5 197
Sik 1:147, 1:158
1966
5 200
12 600
1970
4 474
15 320
17 800
0
19 794
1972-74
1991
11 490
0
37 112
0
1956-71
2006
1898
2 364
0
0
9 538
0
0
(sammanföring nr 694)
Sik 1:182
Borgstena 5:32
Borgstena 5:54
Fristad Prästgård 1:120
Fristad Hed 1:74
48 602
0
0
11 902
0
0
36 258
116 453
152 711
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Not 9. Byggnader, mark och markanläggning
2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringerar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
3 510 326
167 688
0
0
3 678 014
-2 021 542
0
0
-435 982
-2 457 524
1 220 490
Not 10. Inventarier, verktyg och installationer
2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringerar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
733 536
100 531
-11 737
0
822 330
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
-636 605
11 737
0
-44 340
-669 208
Utgående redovisat värde
153 122
Not 11. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
2014-12-31
Ingående nedlaga kostnader
Under året nedlagda kostnader
Omklassificeringerar
Utgående nedlagda kostnader
20 712 562
66 229 965
0
86 942 527
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Not 12. Andra långfristiga värdepappersinnehav
2014-12-31
Aktier och andelar
HBV
SABO Byggförsäkrings AB
Antal
4
20
40
20
60
Not 13. Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Reserv- Balanserat
fond
resultat
Årets
resultat
Belopp vid årets ingång enligt fastställd
balansräkning
400 000
21 718 967
52 459
275 494
Korrigeringar vid övergång till BFNAR
2008:1 (K2)
Uppskjuten skattefordran
Korrigerat belopp vid årets ingång
400 000
21 718 967
-1 930 313
-1 877 854
275 494
Omföring av föregående års resultat
Årets resultat
275 494
400 000
21 718 967
Not 14. Långfristiga skulder
2014-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Förfaller mellan senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
105 971 817
0
105 971 817
39 500 000
0
39 500 000
Not 15. Checkräkningskredit
Bevilja belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till
2014-12-31
3 000 000
1 271 817
-1 602 360
-275 494
-1 172 027
-1 172 027
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Not. 16 Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutningen. Uppskjuten skatt har beräknats till 22%.
Not 17. Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Kursdifferenser likvida medel
Vinst vid försäljning av inventarier
Förlust vid utrangering av inventarier
Avsättningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomsskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
2014-01-01
-2014-12-31
1 883
2 901
0
-5
0
-15
4 764
5
-2 700
0
2 069
Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningatillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
0
-67 609
5
-67 604
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
65 500
65 500
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
1 465
572
2 037
Likvida medel består av kassa och bank samt fordran hos koncernbanken.
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Fristad 2015-02-23
Gun-Britt Persson, Ordförande
Lars-Eric Lindberg, Vice ordförande
Ulla-Britt Gustavsson, Ledamot
Magnus Olofsson, Ledamot
Monika Hermansson Friedman, Ledamot
Kjell-Ove Sethson, VD
Revisionspåteckning
Min revisionsberättelse har avgivits 2015-03-03
Ulrika Berling, Aukt. Revisor
Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014
Bostäder, lokaler och garage
Område
Åsboplan 1, 3, 5
Åsboplan 7, 9, 11
2014-12-31
1 rokv 2 rokv
9
12
2 rok 3 rok 4 rok
22
18
26
5
Stora Vägen 6-10 A-B
Ringvägen 5, 7, 9, 11
9
Ringvägen 1 A-C
9
5 rok Ant.lgh Lokal Garage
49
12
5
48
6
6
10
28
12
2
10
2
12
Vängavägen 3 A-B
2
2
Tärnavägen 2 A-B
6
7
2
2
17
1
Hammarbyvägen 2, 4, 6 och
Stenvägen 1, 3, 5
1
24
24
6
55
1
Tärnavägen 10 A-K och
Parkvägen 5 A-B
20
20
24
64
2
Prästskogsvägen 1-12 A-B
11
19
83
162
1
52
6
6
18
1
4
Krögarevägen 3-5
9
9
19
1
Kronängsvägen 9
5
5
10
Kronängsvägen 11
5
5
10
Kronängsvägen 13
5
5
10
Krögarevägen 2 A-C
43
6
6
1
Borgstena daghem
1
Gamla Kyrkvägen 22 A-B
Stationshuset
8
1
1
Åsbovägen 12
Totalt antal
66
Total lägenhetsyta bostäder 34 411 m2
Total lokalyta
1
1 600 m2
43
12
8
2
189
204
33
8
1
2
2
22
7
542
14
80