Advokatsamfundets kurser

Advokatsamfundets kurser
Våren 2015
Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra
medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist.
Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra utbildningar vill vi bidra till
att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas.Vårt erbjudande består av
aktuella ämnen, mycket erfarna kursledare och inspirerande miljöer. Alla våra
utbildningar kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.
F
E
B
R
U
A
R
I
NYHET 10 februari: Effektiv muntlig kommunikation
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Vad vi säger är viktigt – hur vi säger det kan vara helt avgörande för genomslaget. Oavsett om det handlar om
förhör, plädering, sakframställan, presentationer eller annat anförande så gäller i grunden samma sak – att tala
och berätta så att mottagaren vill lyssna. Denna nya kurs ger ett fundament beträffande medvetenhet om tempo,
röstläge, styrka, betoning och pausering. Kroppsspråket liksom retorisk ledsagning rörande innehåll och disposition är en naturligt integrerad del av kursen. Kursens huvudsyfte är att utveckla deltagarens förmåga att i det
skarpa läget – t.ex. i rättssalen – nå fram med sitt budskap med största möjliga effekt och att skapa förtroende
för det som sägs.
Kursledare
Per Furumo är en mycket erfaren konsult inom muntlig framställning, retorik och presentationsteknik. Han
anlitas sedan flera år av Advokatsamfundet som föreläsare för blivande advokater.
Henrik Olsson Lilja är advokat och delägare vid Advokatfirman Althin med inriktning på brottmål. Han har
ett särskilt intresse av framförande och kommunikation i rättssalen både vad gäller röst och tekniska hjälpmedel.
NYHET 17 februari: Praktisk processföring
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen riktar sig till advokater och andra som sysslar med kommersiella tvister. Det är en fördel, men inget krav,
att man gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidigare. Målgruppen är alltså ombud som inte är helt
nya, men som inte heller känner sig fullärda. Under kursen diskuteras bl.a. relationen till klienten, hur och för
vad man tar betalt, val av strategi, skriftväxling, bevisning samt ett flertal andra frågor. Kursinnehållet kommer
delvis att utformas efter deltagarnas önskemål.
Kursledare
Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av
svenska tvistemål, svensk förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden.
M
A
R
S
NYHET 6 mars: Försäljning på den mindre advokatbyrån
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Denna nya kurs är utformad i samarbete med erfarna advokater och har fokus på den allmänpraktiserande
och/eller humanjuridiska byrån. Kursen beskriver på ett konkret sätt hur man planerar, prioriterar och genomför aktiviteter med resultatfokus för att skaffa och behålla klienter och uppdrag. Föreläsning, diskussioner och
övningar blandas i en workshopmodell.
Kursledare
Ylva Kassander är civilekonom med lång erfarenhet av rådgivning avseende försäljning och marknadsföring på
advokatbyråer. Hon håller regelbundet kurser för Advokatsamfundet.
M
A
R
S
10–11 mars: Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2 – fördjupning
(12 kurstimmar, 13 900 kr)
Advokatsamfundets fördjupningskurs Ledarskapsprogram 2 vänder sig till dig som gått Ledarskapsprogram 1
eller har viss erfarenhet som chef. Du får en rad nya verktyg att använda när du nått lite längre i ditt chefskap.
Kursen behandlar bl.a. generationsanpassat ledarskap, att kommunicera som ledare, förändringsarbete, rekrytering, att behålla medarbetare samt motivation. Föreläsningar blandas med övningar i syfte att deltagaren ska
kunna omsätta kursinnehållet i sitt dagliga ledarskap.
Kursledare
Mona Odhnoff Sundström och Bobby Forshell är konsulter och har under lång tid arbetat med ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom både näringsliv och i egen verksamhet. De leder också
Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 1.
NYHET 10 mars GÖTEBORG: Praktisk processföring
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen riktar sig till advokater och andra som sysslar med kommersiella tvister. Det är en fördel, men inget krav,
att man gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidigare. Målgruppen är alltså ombud som inte är helt
nya, men som inte heller känner sig fullärda. Under kursen diskuteras bl.a. relationen till klienten, hur och för
vad man tar betalt, val av strategi, skriftväxling, bevisning samt ett flertal andra frågor. Kursinnehållet kommer
delvis att utformas efter deltagarnas önskemål.
Kursledare
Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av
svenska tvistemål, svensk förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden.
17–18 mars: Korsförhörsteknik vid tvistemål och skiljedom
(12 kurstimmar, 14 500 kr)
Kursen lär ut korsförhörsteknik så som den praktiseras i processer influerade av brittiskt och amerikanskt förfarande, vilket är en allt tydligare tendens i internationella skiljeförfaranden. Metoden kan dock i princip tillämpas
i vilken rättegångsförhandling som helst där vittnesförhör förekommer, inklusive svenska rättegångar. Kursen
koncentreras på praktiska övningar där deltagarna växelvis genomför korsförhör och själva blir förhörda, följt av
diskussion och utvärdering.
Kursledare
Kaj Hobér är advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm och professor i Östeuropeisk handelsrätt vid Uppsala universitet. Han anlitas frekvent som skiljeman i internationella skiljeförfaranden.
Howard Sussman är counsel vid advokatbyrån Wrobel & Schatz LLP i New York och f. d. Professor of Law vid
University of Houston. Howard Sussman talar flytande svenska efter många vistelser i Sverige.
24 mars: Rakel 2015 – konferens för kvinnliga jurister på Grand Hôtel i Stockholm
Halvdag kl. 13.00–17.00 med mingel kl. 17.00–18.30
(4 kurstimmar, 1 100 kr inkl. mingel med drink)
Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel för kvinnliga jurister samlar deltagare från hela
rättsväsendet. Konferensen belyser ur olika perspektiv frågor om ledarskap och jämställdhet i yrkeslivet.
Mer information och anmälan på www.advokatsamfundet.se.
M
A
R
S
NYHET 26 mars: Nedslag i den ekonomiska familjerätten
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya kurs behandlar utvalda och aktuella delar inom den ekonomiska familjerätten. Under
kursen behandlas frågor som rör gåva, testamente, bodelning och arvsskifte. Kursen innehåller dessutom ett avsnitt då deltagarna har möjlighet att ta upp egna frågor för diskussion med anknytning till kursens rättsområde.
Kursledare
Örjan Teleman är advokat och författare till standardverket Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa
(femte upplagan 2011) samt Äktenskapsförord (tredje upplagan 2012). Han är medförfattare till kommentaren
till Äktenskapsbalkens andra upplaga (2010) och har medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.
27 mars: Uppdraget som målsägandebiträde
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Uppdraget som målsägandebiträde ställer särskilda krav på advokaten vad gäller både juridiskt kunnande och
förmåga att bemöta människor i kris. Advokatsamfundets återkommande kurs ger en god och praktisk inblick
i detta uppdrag. Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som inte har så stor erfarenhet som
målsägandebiträde.
Kursledare
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater i Stockholm. Zilla Hirsch är vice chefsåklagare vid
Västerorts åklagarkammare i Stockholm.
A
P
R
I
L
10 april: Förhörsteknik i brottmål
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Ett framgångsrikt förhör kräver noggranna förberedelser. Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för att
förbereda och genomföra framgångsrika förhör. Kursen tar också upp metoder för att få domstolen att uppfatta
och använda sig av de uppgifter som framkommer under förhören. Utöver den rena förhörstekniken krävs också
kunskaper om minnesfunktioner och sociala koder. Alla former av förhör diskuteras men särskilt motförhöret
står i fokus. Målgruppen är i första hand brottmålsadvokater, men även advokater verksamma inom civila processer kan ha nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik.
Kursledare
Johan Eriksson är delägare vid Försvarsadvokaterna i Stockholm och en av Sveriges främsta brottmålsadvokater.
Han arbetar sedan 20 år uteslutande med straffrätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.
NYHET 13 april: Aktieägaravtal – praktiska tillämpningar och rättsliga problem
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Avtal om ägandet och förvaltningen av ett aktiebolag aktualiserar en rad rättsliga problem. Frågorna kring
den praktiska tillämpningen är många och berör bl.a. formulering och tillämpning av enskilda avtalsklausuler.
Under kursen analyseras tillämpningsproblemen mot bakgrund av avidentifierade verkliga fall. Aktiebolagslagen tillhandahåller sedan 2006 nya möjligheter att direkt i bolagsordningen ta in klausuler som begränsar
aktiers överlåtbarhet (samtyckes- och förköpsbestämmelser). Hur utnyttjas dessa möjligheter på bästa sätt och
hur förhåller sig bolagsordningsklausulerna till motsvarande bestämmelser i ett aktieägaravtal? Kursen går igenom typklausuler.
Kursledare
Christina Ramberg är professor vid Stockholms universitet och har bl.a. skrivit boken Aktieägaravtal i praktiken
(Norstedts Juridik, 2011). Hon föreläser regelbundet för studenter och praktiskt verksamma jurister i ämnen
inom ramen för kommersiell avtalsrätt och skiljedomsrätt och är en ofta anlitad skiljeman.
A
P
R
I
L
Advokat Erik Sjöman är delägare vid Advokatfirman Vinge och föreläser regelbundet i aktiemarknadsrätt och
aktiebolagsrätt för studenter och praktiskt verksamma jurister. Han är ledamot av Aktiemarknadsnämnden och
Nasdaq Stockholms bolagskommitté samt författare till boken Hembud, förköp och samtycke – En kommentar
till 4 kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen (Norstedts Gula Bibliotek, 3 uppl. 2013).
NYHET 14–15 april: Ersättning vid personskada – grundkurs
(12 kurstimmar, 12 500 kr)
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som sysslar med ersättning vid trafikskador, patientskador
och andra typer av personskador. Kursen riktar sig också till offentliga försvarare och målsägandebiträden som
i brottmål måste ta ställning till olika typer av personskadeersättning. Kursen är lämplig dels för den som har
ringa kunskaper beträffande personskadereglering, men också för den mer erfarne advokaten som har behov av
en repetition av kunskaperna inklusive rättsutvecklingen inom personskaderätten.
Kursledare
Mats Wikner är advokat och specialiserad inom personskaderätten. Ola Schönning är jurist med bakgrund som
domare och chefsjurist på försäkringsbolag.
17–19 april: Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
(15 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Krusenbergs Herrgård )
Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är företrädesvis advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp att
söka in i Advokatsamfundet. Tidig anmälan rekommenderas.
Kursledare
Advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt t.f. rådman Per-Erik Andersson, Södertörns tingsrätt. Kursledarna har mycket
omfattande erfarenhet inom brottmålsprocessen inklusive flera uppmärksammade rättegångar från senare tid.
22 april: Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets återkommande och uppskattade kurs tar upp vad ombud bör tänka på inför och under
huvudförhandling i tingsrätt, i samband med överklagande, samt inför och under huvudförhandling i hovrätt.
Kursen ger konkreta tips på hur ombudet bäst bör gå tillväga.
Kursledare
Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av
svenska tvistemål, svensk förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden. Cecilia Klerbro är lagman vid Nacka
tingsrätt.
NYHET 23–24 april: Att företräda barn och unga
(12 kurstimmar, 12 500 kr)
Denna praktiskt inriktade kurs förmedlar hur ombudet på bästa sätt företräder barn och unga i brottmål, vid
tvångsomhändertagande i förvaltningsmål, och ensamkommande flyktingbarn i migrationsdomstol samt belyser
de svårigheter som är förknippade med dessa uppdrag. Kursdeltagaren förutsätts ha viss erfarenhet av domstolsprocessen. Mer information om kursen följer på www.advokatsamfundet.se/utbildning.
Kursledare
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid
Advokaterna af Klercker & Oehme. Båda har omfattande erfarenhet när det gäller att företräda barn och unga i
såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol och har undervisat på området i olika sammanhang.
A
P
R
I
L
NYHET 28 april: Nyheter på finansmarknadsområdet
M
A
J
NYHET 7 maj: Kommersiell skadeståndsrätt
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen behandlar på ett övergripande plan aktuella förändringar på finansmarknadsområdet och konsekvenserna av dessa. Bland dessa kan nämnas kommande ändringar i värdepapperslagstiftningen genom MIFID II
m.m., ändringarna i öppenhetsdirektivet och i EU-regelverket för att motverka marknadsmissbruk samt de nya
sanktionssystemen vid överträdelser av regelverket på finansmarknaden.
Kursledare
Advokat Björn Wendleby arbetar främst med börs- och värdepappersrätt samt bank- och finansrätt. Han är
sedan 2010 delägare vid Magnusson Advokatbyrå där han ansvarar för byråns bank- och finansgrupp. Björn
Wendleby har under sin karriär bl.a. arbetat i domstol, på Finansinspektionen och hos SEB samt varit verkställande direktör för ABG Sundal Collier.
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen tar avstamp i den intensiva rättsutveckling som präglat den kommersiella skadeståndsrätten under senare
år och belyser denna utveckling ur systematiska och kritiska perspektiv. Kursen behandlar en rad frågor inom
skadeståndsrätten ur ett affärsrättsligt perspektiv och mot bakgrund av Högsta domstolens senare praxis. Kursen
syftar till att ge en djup bild av den kommersiella skadeståndsrättens tillstånd 2015.
Kursledare
Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet sedan 2011. Han blev utsedd till Årets Jurist
2012 och Årets lärare vid Stockholms universitet 2012.
NYHET 8 maj: Påföljdssystemet i praktiken
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya kurs behandlar påföljdssystemet i praktiken ur ett brett perspektiv. En rad frågor, som är
relevanta för varje brottmålsadvokat, uppkommer efter avkunnad dom. Till dessa hör t.ex. frågor om permission,
rättigheter enligt fängelselagen, överklagande, frigivning, samt kriminalvårdens programverksamhet och skyddstillsyn. Kursen syftar till att ge kunskap om de olika påföljdernas rättsliga och praktiska innehåll. Det ger möjlighet till bättre argumentation i påföljdsfrågan i rätten och ökar förtroendet från klientens sida för försvararen.
Kursledare
Tomas Nilsson är advokat och delägare vid Sju Advokater i Stockholm. Han har lång erfarenhet som brottmålsadvokat och deltog under tre år som expert i Påföljdsutredningen, som lämnade sitt betänkande 2012. Tomas
Nilsson var ledamot av styrelsen för Sveriges advokatsamfund under åren 2004–2011 och styrelsens ordförande
2007–2011. Som ytterligare kursledare medverkar en erfaren representant från Kriminalvården med breda praktiska och juridiska kunskaper i verkställighetsfrågor.
20–22 maj: Advokatsekreteraren – professionell och personlig utveckling
(15 kurstimmar, 16 500 kr inkl. helpension på Krusenberg Herrgård)
Kursen ger deltagaren kunskaper för att dels kunna hantera olika juridiska frågeställningar, dels utveckla arbetsuppgifterna på advokatbyrån. Kursen behandlar också i olika avsnitt klientkontakter, god advokatsed, klientmedelshantering och bokföringsreglemente. Teori och praktik varvas under kursen och deltagaren får en rad
praktiska tips och råd. Stort utrymme ges för diskussioner och egna frågor.
Kursledare
Advokat Anna Öster har omfattande erfarenhet inom bl.a. affärsjuridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Hon
föreläser regelbundet för advokatsekreterare och är en mycket uppskattad pedagog.
M
A
J
26–27 maj: Ekonomi, analys och företagsvärdering för jurister
(12 kurstimmar, 12 900 kr)
Advokatsamfundets återkommande och mycket uppskattade kurs ger jurister god kunskap om grundläggande
företagsekonomiska termer och samband med inriktning mot redovisning och finansiell analys. De ekonomiska
förutsättningarna och sammanhangen hos klientföretagen är viktig information i varje uppdrag – från att kunna
läsa årsredovisningen för att ta reda på hur lönsamt eller finansiellt starkt ett företag är, till att förstå investeringsbeslut och prissättning. Kursen blandar föreläsning med praktiska övningar.
Kursledare
Robert Sevenius är ekon.lic., jur.kand. och konsult vid företagsförvärv. Han är en erfaren kursledare och författare till flera läroböcker i företagsekonomi.
Kursnyheter hösten 2015
Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2015
15 september, 13 oktober, 10 november (alla tre tillfällen ingår i programmet)
(18 kurstimmar, 17 500 kr)
Advokatsamfundets ledarskapsprogram hjälper dig som är nybliven chef på advokatbyrå att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Programmet genomförs för sjätte
gången och har blivit en naturlig plattform att bygga på för nya chefer på advokatbyråer. Deltagarna uppskattar
särskilt de öppna diskussionerna, konstruktiv feedback från kursledarna, och erfarenhetsutbytet med andra deltagare. Deltagare ska ha en ambition och vilja att utvecklas som person och ledare. Till programmet antas högst
18 personer. Tidig anmälan rekommenderas.
Kursledare
Mona Odhnoff Sundström och Bobby Forshell är konsulter och har under lång tid arbetat med ledningsfrågor,
karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom både näringsliv och i egen verksamhet. Tre särskilt inbjudna
föreläsare gästar varsitt kurstillfälle och berättar om sitt ledarskap.
Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken
29 september, 20 oktober, 17 november
Advokatsamfundet lanserar en ny kursserie om migrationsrätt och asylprocessen. Kurserna leds av advokat
Petter Aasheim, delägare vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg. Han är specialiserad inom bl.a. migrationsoch flyktingrätt och arbetade under åren 2001–2003 på Migrationsverket som handläggare och beslutsfattare.
På kurserna medverkar även representanter från migrationsdomstol och Migrationsverket.
Mer information om kurserna följer på www.advokatsamfundet.se och i nyhetsbrev från Advokatsamfundets
utbildningsavdelning.
Bli skickligare än du redan är!
Anmälan
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats
www.advokatsamfundet.se. Anmälan kan också göras till [email protected] eller på telefon
08-459 03 00.
Avbokning
Se alltid aktuella avbokningsregler på www.advokatsamfundet.se. Avbokning kan normalt göras utan
kostnad senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på Advokatsamfundets
hemsida, se därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. Avanmälan skickas till [email protected] För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig
kan utan extra kostnad sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.
Obligatorisk vidareutbildning för advokater
Alla advokater ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla Advokatsamfundets kurser kan
räknas in i fortbildningskravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs.
Kursplats
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.
Övrigt
Alla kursavgifter anges exklusive moms.
www.advokatsamfundet.se • E-post: [email protected] • Telefon: 08-459 03 00