Marktaktik teori

2015-09-23
KURSBESKRIVNING
KRIGSVETENSKAP
GK MARKTAKTIK TEORI
OFFICERSPROGRAMMET
(KURSKOD 1OP401 )
Fastställs: 2015-09-08
Peter Ahlström
Övlt Peter Ahlström
Kursansvarig
1
KURSBESKRIVNING
2015-09-23
Innehållsförteckning
1. Kursens upplägg och genomförande i stort
2. Undervisningsform
3. Kursmaterial
4. Examinationsbestämmelser
5. Resurser
Bilaga 1: Schema
Bilaga 2: Examinationsdetaljer med seminariefrågor (utdelas innan kursstart)
Bilaga 3: Betygskriterier (utdelas innan kursstart)
Bilaga 4: Instuderingsfrågor till litteratur (utdelas innan kursstart)
1.
Kursens upplägg och genomförande i stort
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och utgör den andra kursen för
officersprogrammet (180 högskolepoäng). Kursplanen fastställdes 2015-06-04
Betygsskalan som tillämpas vid kursen är väl godkänd (VG), godkänd (G) och
underkänd (U).
Kursens syfte är att dels ge studenten en grundläggande förståelse för taktikens
grunder och stridens grunder och dess bakgrund samt krigets lagar, dels att kunna
analysera utfall i strid utifrån såväl teoribildning som beprövad erfarenhet om
seger och nederlag.
Kursen ger studenten introducerande kunskaper och förståelse inom den teoretiska
taktikens olika delar syftande till att förstå vilka medel och metoder som kan
användas vid strid. Fokus för medlen är organisation på lägsta förbandsnivån.
Fokus för att förstå stridens resultat är en teoretisk förståelse av vad som utgör
seger/framgång eller nederlag/förlust. Fokus för att förstå de olika metoderna är
stridens och taktikens grunder. Vi kommer även att förhålla oss till de regler och
lagar som finns i strid. Syftet med detta är att ge studenten en inspirerande,
meningsbärande och utvecklande röd tråd som även sträcker sig bortom OP.
Den pedagogiska idén bygger på att studenten får lyssna, studera, reflektera,
skriva, diskutera samt prövas genom studier, analysmoment och aktivt deltagande.
Den röda tråden handlar om ”vad styr taktiken utifrån en förståelse om seger eller
förlust”
Vi startar tidigt med att tilldela skrivuppgift så att denna kan följa studenten under
kursen intill inlämning och seminariebehandling (typ portfolio).
2 (8)
KURSBESKRIVNING
2015-09-23
Språkutbildningen kommer till del att vara integrerad i utbildning och detta
innebär att vissa seminarier kan komma att genomföras på engelska (folkrätt).
Inför seminariet nr 3 så ska inlämnat papper vara skrivet på engelska samt att
annan tilldelad språktid diskuterar bl.a. engelsk litteratur.
Kursen är organiserad i fem veckor där varje vecka har ett särskilt tema:
V 40. Grunder, organisation och koncept. Kursen inleds med att sätta taktiken i
ett större sammanhang samt diskutera organisationers framväxt historiskt samt
samtida. Vår ambition är att ha kompaniet i centrum och utifrån denna
organisationsenhet så diskuterar vi större och mindre förband med olika
förstärkningsalternativ hos oss och motståndaren. Vi kommer här att introducera
olika teorier kring strid likväl som att introducera folkrättens påverkan på striden.
Dessa teorier fördjupas under kursen och i huvudsak utgörs dessa av taktikens och
stridens grunder enligt AR Taktik 2013. Under startveckan så förklaras vad som
förväntas av analysen utifrån en fallstudie.
V 41. Begränsningar i strid och taktikens delar. Veckan syftar till att fortsätta
med folkrättens betydelse för striden samt stridens olika medel och metoder inom
ramen för ett taktiskt tänkande.
V 42. Vinst, framgång eller förlust samt påverkan på strid. Veckan syftar till
att prata framgång/seger och förlust i strid inom ramen för operationer/strid. Vi
diskuterar även stridssättens och stridsuppgifternas inneboende betydelse.
V 43. Folkrättens möjligheter och begränsningar för striden
Veckan syftar till att förstå de möjligheter och begränsningar som folkrättens
sätter vid strid. Vidare så syftar veckan till att analysera olika
situationer/händelser så att grundläggande värderingar och förhållningssätt kan
diskuteras.
V 44. Vad är viktigt inom taktiken för lägsta förbanden?
Veckan syftar till att diskutera och fördjupa vad som är viktigt inom taktiken. Vi
behandlar även skrivuppgiften, analys av olika moment samt utvärderar och
reflekterar på kursen.
3 (8)
KURSBESKRIVNING
4 (8)
2015-09-23
Kursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för olika teoribildningar om vad som leder till taktisk framgång och hur
organisation kan påverka utfallet av slag samt sätta in dessa i en strategisk kontext.
2. Övergripande beskriva svenska och främmande markstridskrafters organisation,
materiel och grundläggande taktiska koncept.
3. Förklara taktikens grundläggande begrepp och principer.
4. Förklara hur krigets lagar påverkar taktiskt handlingsutrymme.
Färdighet och förmåga
5. Analysera utfall i strid utifrån ett teoretiskt analysinstrument.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Utifrån en strategisk kontext reflektera över professionella, samhälleliga och etiska
frågor rörande användningen av markstridskrafter och deras taktiska uppträdande.
Föreläsningar och annan verksamhet som kopplas mot lärandemålen
Ämne
Vad är grunderna i arméns taktik och
strid och vad är operationsmiljön
Olika teorier/skolor
Organisation, 1966-2004, IO 14,
bataljon/kompani/pluton
Motståndaren
Grunder för arméförbandens strid
Stridssätt/stridsuppgifter
Arméchefen
Batch M Frykvall
Syfte
Få en första
inblick och
förståelse för
taktik, org och
miljö
Få en förståelse
för bakgrunder till
olika
perspektiv/teorier
Vad hade vi och
vad har vi samt
vad kan krävas
Den
ryska
utvecklingen på
låg nivå
Få någon förmåga
att teoretiskt tänka
kring strid
Få en förståelse
att det finns olika
sätt
att
läsa
uppgifter
Få
en
ökad
förståelse för hur
högste officeren
inom
armén
tänker avseende
taktik
och
ledarskap
Få
en
ökad
förståelse vseende
defensiven
och
offensiven utifrån
egen org mot
framtiden
Lärandemål
Nr 1, 3, 6
Ansvarig
UHÖG
Nr 1, 2, 3
PAHL/
GÅSE
Nr 2
JLEI
Nr 2
BNOR
Nr 1, 2, 3, 6
JBJÖ
Nr 1, 2, 3, 6
EWIS
Nr 1, 2, 3, 6
Genmj ABRÄ
Nr 1, 2
Övlt MFRY
KURSBESKRIVNING
5 (8)
2015-09-23
Uppdragstaktik och ”att taktisera”
Vad är framgång i strid eller förlust i
strid?
Taktiska exempel/inriktningar
Föreläsning och diskussion
Analys case 1-3
BNOR
Folkrättsliga utmaningar i strid
Analys av ett fall utifrån teorier
skriftlig uppgift
Examinationsuppgift.
Få en förståelse
för
bakgrunden
till att leda och att
lösa
militära
problem
Få en förmåga att
tänka
kring
vinst/förlust
Få kunskap om
olika
historiska
exempel vilka vi
bygger
vår
förförståelse kring
Pröva
sina
kunskaper
och
färdigheter
att
lösa problem
Få kunskap om
möjligheter i strid
Få en förmåga att
analysera ett fall
utifrån teorier
1,3,5,6
APAL/AHL
Nr 1, 4, 6
HGUN
Nr 1, 6
JBJÖ
Nr 5
BNOR
Nr 4, 5, 6
MHAM
Nr1, 5
PAHL
2. Undervisningsform
Kursen genomförs under höstterminen 2015 vid Karlberg. Den pedagogiska idén
bygger på introducerande föreläsningar, självstudier och sammanfattande
seminarier. Studenten ska med hjälp av instuderingsfrågor, självstudier,
seminarieuppgifter, skriv- och analysövningar, kurslitteratur och examination
uppnå kursmålen.
Utvärdering av kursen sker individuellt och elektroniskt på länk, enligt senare
instruktion, preliminärt tisdag-onsdag i vecka 544.
Organisation (X=hel armétät, XX=semgrupper 1-6 enligt schema)
Lärare
Semtät
XX
Jonas Björkqvist
1
Håkan Gunneriusson
2
Daniel Thomsson
3
Bert-Ola Nordahl
4
Jarkko Leinonen
5
Erik Wistedt
6
Peter Ahlström
Reserv
KURSBESKRIVNING
2015-09-23
3. Kursmaterial (uthämtas i Filmsalen innan kursstart 30/9)
Om syftet med striden, “seger eller förlust”/Vetenskapliga artiklar
*Understanding Victory and Defeat in Contemporary War, (Jan Ångström and
Isabelle Duyvesteyn
Artiklar att läsa ur boken;
Ångström Jan; “The problem of victory and defeat in moderna war”; i
Understanding Victory and Defeat in Contemporary War, (Jan Ångström
and Isabelle Duyvesteyn, (2007, Oxon) ) (s. 1-9)
Biddle, Stephen (2007) "Toppling the Taliban in Afghanistan", in Jan Angstrom
& Isabelle Duyvesteyn (eds.) Understanding Victory and Defeat in
Contemporary War (London: Routledge).(s. 187-203)
Duyvesteyn, Isabelle, “Understanding Victory and Defeat, some conclusions”, i
Understanding Victory and Defeat in Contemporary War, (Jan Ångström
and Isabelle Duyvesteyn, (2007, Oxon (s. 224-233)
Biddle, Stephen, Friedman, Jeffrey & Shapiro, Jacob (2012) "Testing the Surge:
Why did Violence Decline in Iraq in 2007?" International Security, 37(1): 34 sidor
[från webb baserat underlag och studenten söker och hämtar denna själv]
Fallstudie/grunden i att analysera strid
Karl-Heinz Frieser Blitzkrieg Legend, kapitel 4
Verktyg för analys av fallstudie/Vetenskaplig litteratur
van Creveld, Martin (1982) Fighting Power (Westport, CT: Greenwood Press).
Ca 95 sidor (s 3-17, 35-41, 62-82, 128-175)
King, Anthony (2011) The Transformation of Europe's Armed Forces
(Cambridge: Cambridge University Press). Ca 120 sidor (s 149-270)
Simpson, Emile (2012) War from the Ground Up: Twenty-First Century Combat
as Politics (Oxford: Oxford University Press).ca150 sidor (s 1-90, 179-244)
Tuck, Christopher (2013) Understanding Land Warfare (London: Routledge). 150
sidor (s 12-75)
Middeldorf Eike, (1956, 2002), Taktik på östfronten, Elanders, Stockholm ca 145
sidor (s 9-111, 113-150, 243-247)
Palmgren & Wikström, Niklas (2015 försöksutgåva) ”Uppdragstaktik och
auftragstaktik”, i Peter Thunholm, Jerker Widén & Niklas Wikström (red.)
Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap (Stockholm:
Försvarshögskolan). 40 sidor
[Boken En lärobok i krigsvetenskap
Verktyg för analys av egen organisation
Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (2013) (Stockholm) [It´s learning]
Försvarsmakten, Markstridsreglementen,( MSR 1:5) (Stockholm) [It´s learning]
6 (8)
KURSBESKRIVNING
2015-09-23
Försvarshögskolan fiktiv motståndare och svensk IO 14 [It´s learning]
Ove Bring & Anna Körlof-Askholt, Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer,
fjärde upplagan, (Norstedts juridik, 2010 [Utdelas av M Hamilton]
Folkrättskommitén, Svensk manual i humanitär rätt m.m., bilaga 7 till
slutbetänkande av Folkrättskommitén, SOU 2010:72, (Fritzes, Stockholm 2010),
kap. 14 del 5 (pdf) [Utdelas av M Hamilton]
4.
Examinationsbestämmelser
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom ett enskilt skriftligt prov (folkrätt), en inlämningsuppgift
(analys av ett historiskt fall/portfoliomodell) samt genom aktivt deltagande i
seminarier med tillhörande diskussionspapper och obligatoriska moment.
Obligatoriska moment under kursen är seminarier samt enstaka obligatoriska moment
som kompletterar kurslitteraturen, och som framgår i kursbeskrivningen. Dessa
moment är märkta i schemat med ett O.
Antal examinationstillfällen
Inga begränsningar och utgörs av examinationstider enligt schema samt
nedanstående.
*Omexaminationstillfälle nr 1 folkrätt är 2 dec kl 1700-1900 salskrivning
*Omexaminationstillfälle nr 1 en inlämningsuppgift (analys av ett historiskt
fall/portfoliomodell); nytt inlämningsdatum är 9 dec kl 1700.
[Dessa datum grundas på att rättning av prov kan ta tre veckor och att kadetten har
två veckor att studera och prövas igen.]
**Vid eventuell omexamination/kompletterande uppgifter av obligatoriska moment
så fattar examinatorn beslut i varje enskilt fall.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd (VG), godkänd
(G) och underkänd (U).
För betyget godkänd på kursen krävs dels godkänt på skriftliga provet i folkrätt,
dels godkänd på den enskilda skriftliga inlämningsuppgiften samt varit aktiv
under seminarierna och lämnat in ett papper inför samtliga seminarier.
För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på den enskilda skriftliga
inlämningsuppgiften och godkänt på skriftligt prov i folkrätt samt varit aktiv
under seminarierna och lämnat in ett papper inför samtliga seminarier.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen skall
uppnås.
Vilseledning av studieprestation
Den skriftliga examinationen sker individuellt, d.v.s. kadetten ska självständigt
och egenhändigt framställa sitt svar. Inget samarbete får förekomma och inte
7 (8)
KURSBESKRIVNING
8 (8)
2015-09-23
heller får direkta avskrifter från litteraturen göras utan att korrekta hänvisningar
sker enligt vetenskaplig formalia (under kursen tillämpas Oxfordsystemet).
Överträdelser kommer att bedömas som försök att vilseleda (fusk), vilket enligt 10
kap. i högskoleförordningen kan medföra disciplinära åtgärder i form av varning
eller avstängning i högst sex månader. Samtliga slutexaminationer granskas enligt
systemet URKUND genom its`learning.
5. Resurser
Kursen belastar aktivitet 1071002. Alla kostnader i samband med kursen ska
godkännas av kursansvarig.
Uppgift
Namn
Övlt Peter Ahlström
Dr Håkan Gunneriusson
Kn Daniel Thomsson
Mj Bert-Ola Nordahl
Mj Jonas Björkkvist
Mj Jarkko Leinonen
Mj Erik Wistedt
Mr Steve Henly
Mr Martin Hamilton
Kurschef
Stf kurschef, examinator
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Språk
Folkrätt
Timmar
400
300
300
300
300
300
300
Egen tid
112