Inspirationsdag om den mångkulturella vården 151105, program

Inspirationsdag om den
mångkulturella vården
Dagen genomförs för att vi tillsammans ska diskutera och lära mer om
hur migrations- och asylprocessen påverkar individens hälsa, om
kulturell kommunikation och tolkade möten i vården.
08.00 Registering
09.00 Inledning
Rozita Torkpoor, Migrationsskolan
Josephine Hermansson, Migrationsskolan
09.15 Människan i migrationsprocessen
Jane Magnerot, Migrationsverket
10.45 Kulturell- och interkulturell kompetens
– vad är det?
Bo Norlund, Malmö högskola
11.45 Lunch
12.45 Att kommunicera genom tolk
Ingrid Fioretos, fil dr etnologi, Migrationsskolan
13.30 Kultur och attityder
– en minoritets röster om vården
Margareta Popoola, fil dr sociologi och docent
IMER, Malmö högskola
NÄR OCH VAR
Torsdag 5 november kl. 08-16
Jubileumsaulan
Jan Waldenströms gata 5, Malmö
MÅLGRUPP
Alla professioner som arbetar inom
vården
KOSTNAD
200 kronor, exklusive moms. Föroch eftermiddagskaffe samt lunch
ingår.
ANMÄLAN
Senast den 26 oktober:
www.skane.se/kcdemens
14.15 Kaffe
KONTAKTPERSON
Josephine Hermansson,
Migrationsskolan
[email protected]
14.45 Möten i vården
Marco Helles, utbildare i mångfaldsfrågor
VARMT VÄLKOMNA!
15.45 Avslutning
FÖRELÄSARE
Jane Magnerot, Migrationsverket
Vad händer under migrations- och asylprocessen och vilken påverkan kan en flytt från ett
land till ett annat land ha på en individ? Föreläsningen kommer att diskutera hur migration
kan vara både positiv och negativ beroende på olika faktorer. Jane Magnerot kommer även
att prata om vikten att se individen och att förstå var i migrationsprocessen som personen
befinner sig.
Bo Norlund, Malmö högskola
För oss som dagligen är i kontakt med människor med olika bakgrunder är det viktigt att
åtminstone fundera på olika sätt att hantera vår egen professionella roll. På Bo Norlunds
föreläsning diskuteras några av de kompetenser som vi kan ha nytta av för att underlätta
möten med människor. En av de centrala frågorna på föreläsningen kommer att vara:
Behöver vi en interkulturell kompetens eller bara en förmåga att kommunicera effektivt?
Ingrid Fioretos, fil dr etnologi, Migrationsskolan
Varje dag genomförs ett stort antal tolkade möten. För att förstå vad som händer i det
enskilda tolkade mötet har Ingrid Fioretos studerat mötet utifrån tolkens, patientens och
vårdpersonalens perspektiv. Under föreläsningen kommer Ingrid Fioretos att lyfta
användningen av tolk i det dagliga arbetet och beskriva vilka möjligheter och hinder som
finns i det tolkade mötet.
Margareta Popoola, fil dr sociologi och docent IMER, Malmö högskola
Margareta Popoolas föreläsning tar avstamp i en rapport från 2011 om romer, som exempel
på en minoritetsbefolkning, och deras attityder till vården. Här diskuteras frågor om
kulturspecifik kunskap i vården: ska sjukvården anpassa sig till olika krav på kulturspecifik
omvårdnad? Vems behov svarar vården på och hur ställs patienten i fokus? Samtalet bygger
på individers röster som inte gör anspråk på en allmängiltighet men som kan ge vidare
perspektiv på individuella och kulturella avvägningar.
Marco Helles, utbildare i mångfaldsfrågor
Marco Helles är en erfaren mångfaldskonsult som arbetar med utbildning, föredrag,
seminarier, workshops och processledning. Marco Helles har arbetat med mänskliga
rättigheter, icke-diskriminering, folkrättsfrågor, humanitära värderingar och mångfald under
många år. Möten i vården är temat för föredraget med tonvikt på dialog, värdighet, nyfikenhet.
Föredraget lyfter fram konsten att byta perspektiv och fokuserar på vårt förhållningssätt gentemot
andra.