Aktuellt nyhetsbrev från Marita

.
Skänninge 2015 12 16
Till ordföranden i distrikt och till föreningarnas kontaktpersoner
Slutet på 2015 närmar sig och som alltid har året gått fort. Dags att blicka tillbaka och planera
framåt. En hel del av den tvååriga verksamhetsplanens önskade resultat har redan nåtts, men
mycket finns kvar att sätta tänderna i under nästa år. Nu är siktet inställt på riksförbundsmötet
april 2017.
Vi har precis haft vårt sista styrelsemöte för detta år. Av besparingsskäl har vi minskat ner på
fysiska styrelsemöten till förmån för telefonmöten. Dock inte helt enkelt för 10 personer att
diskutera på telefon.
Eftersom ordförandebrevet inte sprids i alla distrikt, skickar jag denna gång även till
informationsansvariga i föreningarna. Då får förhoppningsvis alla föreningsordföranden också
del av detta.
Här följer lite om vad som är på gång hos oss:
Beecome
Vårt beslut att delta i Beecome innebär en stor satsning, där det mesta av arbetet sker ideellt. En
lätt oro känner vi dock över anmälningsläget. Tydligen är det en trend att anmäla sig sent till olika
arrangemang! Detta försvårar vår planering, eftersom en hel del kan göras först när vi vet att kongressen ekonomiskt ”går runt”. Det mesta behöver vara klart en månad före kongressens start
och sena ändringar medför extra kostnader. Det kan gälla såväl lokalhyror som mat- och materialkostnader mm.
Gör din anmälan före 1 februari! Därefter höjs avgiften med 100 kr per dag
(80 kr plus moms). Sista anmälningsdatum är satt till 1 mars.
Tidig bokning kan vara ekonomiskt vid planering av resor. Just nu kan man resa Stockholm –
Malmö, med tåg, för 195 kr i varje riktning (med tider som passar kongressens tider). Detta gäller
säkert också på andra sträckor, att köpa tre månader före är oftast förmånligt.
Programmet är fyllt till bredden med spännande föreläsningar och workshops. Mötesplatser med
tema av olika slag kommer att finnas och drygt 40 utställare kommer. Bland andra deltar Helena
Jonsson, ordförande LRF i programmet och Jytte Guteland, EU-parlamentariker deltar i en paneldiskussion om en hållbar framtid.
Flera föreningar och distrikt försöker samordna resor till kongressen, vi är väldigt tacksamma för
er insats! När resan är genomförd skickar vi 1500 kr till förenings- / distriktskassan.
Utbildningen
Just nu pågår utbildning för cirkelledare i hela landet. Syftet med dessa är dels att presentera en
utbildningsstruktur och det material som tagits fram, dels att förmedla kunskaper i vuxenpedagogik. Utbildningskommittén vill på detta sätt testa materialet och få en dialog med cirkelledarna.
Inbjudan till nästa års utbildningar annonseras i januarinumret av Bitidningen.
I mitten av november träffades distriktens utbildningsansvariga i Skänninge för att diskutera den
nya roll distrikten kommer att få vad gäller påbyggnadsutbildningar för redan befintliga biodlare.
Exempel på sådana är bihälsa, honungshantering, drottningodling, avläggarproduktion och sköt-
selmetoder. Även här tas kursplaner fram och cirkelledare i dessa ämnen bjuds in till utbildningstillfällen. Mer om detta finns att läsa i Bitidningens oktobernummer.
Avelsfrågor
På initiativ av Biodlarna genomfördes den 9 dec en avelskonferens i Skänninge. Alla organisationer som sysslar med avel i Sverige var inbjudna att delta med representanter. Vi var 14 personer
runt bordet och endast Carnicagruppen saknade representant.
Våra syften med mötet var att:
• samla avelsbranschen för att resonera och utbyta åsikter
• diskutera fram en lösning på Jordbruksverkets krav på en bättre dokumentation av avelsarbete.
• komma fram till förslag på gemensamma projekt som gynnar svensk avelsverksamhet och
som ”branschen” vill prioritera i kommande NP-perioder.
Det blev ett trevligt möte som bådar gott inför framtiden. Alla fick komma till tals och alla lyssnade vi på varandras idéer och tankar. Bert Thrybom kom med ett längre mycket intressant inlägg
om VHS-egenskapen hos honungsbin och föreslog - eller frågade efter - ett större gemensamt
projekt, där vi skulle få fram VSH-bin i stor skala i Sverige. Kort uttryckt kan man säga att VSHbin själva rensar ut varroa så att behandling inte längre behövs. Konferensen resonerade fram
och tillbaka om hur detta skall gå till. Alla närvarande parter enades efter ett tag om att planera
och ansöka om pengar från Nationella Honungsprogrammet för ett sådant projekt. Det måste bli
flerårigt och stort, om det blir av.
Intressebevakning
Vi har deltagit i ett seminarium om bekämpningsmedel i riksdagen på initiativ av Naturskyddsföreningen. Frågan handlade om det faktum att bekämpningsmedlen ökar i Sverige och att vår
bransch därmed får ta konsekvenserna av andra produktionssystem. Idag ligger en skatt på bekämpningsmedel, men den begränsar inte användningen tillräckligt. Ett fortsättning med frukostmöte planeras för att diskutera frågan vidare.
Kanske läste ni pressmeddelandet om ursprungsmärkning av honung? Vi skrev detta tillsammans
med Biodlingsföretagarna i samband med att biodlare i Europa demonstrerade i Bryssel mot att
kostgjord honung tas in och säljs inom EU?
Kraven formulerades i två att-satser:
• att EU omedelbart gör en mer omfattande officiell undersökning av kinesisk honung
• att EU lagstiftningen om honung ändras så att krav ställs på ursprungsland
Hela pressmeddelandet finns under nyheter på www.biodlarna.se .
Biodlingskonferenser, en ändring
I tidigare information har vi nämnt att vi planerar för fyra stycken biodlingskonferenser med olika
teman under våren 2016. Medel för detta fick vi från det nationella honungsprogrammet. Vid
närmare eftertanke har vi kommit fram till att lägga konferenserna i samband med öppet hus /
föreningsdagarna som redovisas i nästa punkt.
Öppet hus / föreningsdagar
9, 10, 23 och 24 april öppnar vi Biodlarnas Hus för medlemsbesök. Programmet kommer att vara
likadant samtliga dagar och utgöra en blandning av korta föreläsningar och kontaktskapande möten i s.k. stationer med personal och förtroendevalda. Programmet och anmälningsförfarande
presenteras i kommande nummer av Bitidningen.
Ämnen som kommer att presenteras och diskuteras är bland andra:
VSH-bin, Honungskvalitet, TBH-kupen, Bihälsa under våren, olika odlingsmetoder och koncept
för varroabekämpning.
Det kan bli trångt och besvärligt men förhoppningsvis trevligt och lärorikt! Max 100 personer per
tillfälle kan vi ta emot i huset och max 50 personer i konferensrummet.
Trädgården
Insamlingen till trädgården gav 8 600 kr från distrikt, föreningar och enskilda medlemmar– varmt
tack till alla som bidrog! Detta tillsammans med 25 000 från Sparbanksstiftelsen Alfa och 2 000 kr
från LRF region Örebro/Östergötland/Södermanland blev en tillräcklig grund för att påbörja arbetet. Nu har det grävts i trädgården, en hel del är planterat och vi ser vi fram emot en blommande paradrabatt till sommaren. Så småningom kommer också bisamhällen att finnas på plats.
Vi utlyste i våras en tävling om vilken förening som bidrog med mest i förhållande till antalet
medlemmar. Vann gjorde Grännaortens Biodlareförening strax följd av Enköpings Biodlare.
Grattis och tack!
Bokföringsprogram
Vi får frågor från föreningar om hjälp med bokföringsprogram. Anette Irebro har tidigare informerat om ett enkelt och billig program som finns att hämta på www.bokis/info. Avgiften är 125
per år för det billigaste alternativet.
En levande fråga
som vi ofta pratar om i styrelsen är distriktens roll i framtiden. Den nya utbildningsstrukturen
kommer att kräva en delvis ny roll. Kanske kan vi bygga vidare på utbildningskommitténs modell
och göra på samma sätt när det gäller bihälsa, kvalitetsfrågor, näringsbiodling och avel. För att
komma vidare planeras redan nu sammankomster med i första hand bihälsoansvariga och kvalitetsansvariga. Detta kommer vi att behöva diskutera med er inför nästa verksamhetsplan.
Ett varmt tack till er alla för årets arbete, alla samtal, alla framförda idéer, nödvändig konstruktiv
kritik och visat förtroende. Vi ser fram emot ett nytt spännande år!
God jul och ett gott nytt år
önskar styrelse och personal genom
Marita