OM KONSTEN ATT SAMTALA OCH DISKUTERA

Guld och silver
OM KONSTEN ATT SAMTALA OCH DISKUTERA
Rekapitulation
Samtal / dialog
Gå- och stoppsignaler
Samtal via telefon / chat
Diskutera
Från latinets discutere via franskans dicuter
dis- betydde isär
quatere betydde skaka
Komma överens om något
Men man måste inte komma fram till en lösning
Framgångsfaktorer
Lyssna!
Öppet sinnelag
Bekräfta och uppmuntra
Tala tydligt
Ta det lugnt
Argumentera
Syfte: Att övertyga
För eller emot
Argumenten ska stärka tesen
Tesen är huvudtanken / åsikten
Exempel
Tes: Datorer till alla elever
Argument för:
- Elever med läs- och skrivsvårigheter får snabbare och bättre hjälp
- Elever har möjlighet att leta i historiens största uppslagsverk
Argument mot:
- Eleverna klarar inte ansvaret att ta hand om en egen dator
- Eleverna kan lätt bli distraherade av annat än skolarbete
Olika slags argument
Argument som tar hjälp av fakta:
”I en studie 2013 lät en forskare […] undersöka vad studenter använde sina datorer till under
lektionstid […]. Det visade sig att 60 procent tillbringade mer än hälften av tiden åt att göra saker
helt utan koppling till undervisningen”
Argument som lyfter fram sakpåståenden
En dator kostar 4500
Argument som innehåller värdeomdömen
En dator är orimligt dyr
Uppgift
Läs texterna ”Lär vi oss sämre med mössa på?”
Diskutera följande frågor i gruppen:
1. Vad är skribentens tes?
2. Vilka argument använder han sig av? Ge exempel.
3. Hur tycker ni att han lyckas förmedla sina åsikter?
Anteckna gärna, och presentera sedan vad ni har kommit fram till.