Juni 2015 - Region Kronoberg

Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – juni 2015
Rekommenderade läkemedel för barn
Nu är första utgåvan av Rekommenderade läkemedel för barn i Region Kronoberg publicerad.
Rekommendationerna har utarbetats av en arbetsgrupp under medicinsk grupp Barn i
samråd med regionens övriga medicinska grupper och beslutats av medicinska
kommittén.
Den har tagits fram då många läkemedel som används för behandling av barn inte är
utprovade i denna åldersgrupp, vilket kan medföra en större osäkerhet vid valet av
rätt läkemedel. Målet med listan är att uppnå en större trygghet och säkerhet i valet av
läkemedelsbehandling både vad gäller val av preparat och dosering. Rekommendationerna gäller i första hand läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom
öppenvården.
Denna utgåva är anpassad för att i första hand användas ”på nätet” med länkar till
medicinska riktlinjer, nationella rekommendationer och dylikt för fördjupad information men kan förstås
också skrivas ut – välj då att skriva ut pdf-filen som häfte.
Hypertoniutbildning 7 maj - en kort sammanfattning
Du som missade Läkemedelskommitténs utbildning den 7 maj om hypertoni kan nu efteråt gå in på
hemsidan och titta på föreläsarnas bilder. Följ länken
Vad fick då deltagarna höra?
 Njurmedicinare Gregor Guron pratade om blodtrycksreglering med fokus på saltets betydelse. Vi
bör rekommendera åtminstone högkonsumenter att minska på intaget, men det finns inga bevis för
att en kraftig minskning gör nytta. Han berättade också att man kan få kraftiga blodtrycksstegringar
av lakrits.
 Kardiolog Olle Bergström berättade om alkoholens effekter. Det är klart att överförbrukning ger
både ökat blodtryck och ökad sjuklighet i övrigt. Den så omtalade skyddseffekten för hälsan av
alkohol gäller troligen ganska små dagliga mängder. Han berörde också fetma och fysisk inaktivitet
som riskfaktorer.
 Mats Roman, njurmedicinare från medicinkliniken, pratade om sekundärhypertonin, och hur vi
skulle agera med svårbehandlade blodtryck. Utred tidigt, kartlägg organskador, individualisera
målen och följ upp, var hans samlade budskap.
Enteral läkemedelsadministrering – läkemedel i sond
En checklista att använda vid ordination av läkemedel som ska administreras via enteral administrering har
tagits fram av Läkemedelskommitténs beredningsgrupp. Checklistan utgår från Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendation för enteral läkemedelsadministrering och innehåller exempel på hur
informationen i läkemedelslistan i Cambio Cosmic kan utformas. Vid frågor kring läkemedel vid enteral
administrering kan man vända sig till Läkemedelsenheten telefon 0470/58 79 90.
Enteral administrering av läkemedel (i sond)- checklista vid ordination
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Region Kronoberg, 2015-06-04
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]
Röda kryss
Markering med rött kryss i Cambio Cosmic innebär att läkemedlet endast bör förskrivas när speciella skäl
föreligger. Rött kryss kan markeras i Cambio Cosmic av olika skäl, som till exempel:
 Läkemedel där inte automatiskt utbyte sker på apotek p.g.a. gällande förmånsregler,
(t.ex. Atacand, Doxyferm)
 Läkemedel där mer lämpliga läkemedel finns ur t.ex. biverkningssynpunkt eller evidens,
(t.ex. Nitrazepam)
 Läkemedel där företaget inte är med i Läkemedelsförsäkringen
Förteckningen över Röda kryss hittar du via länken
Nyheter från Läkemedelsverket



Långvarig restnotering för Zovirax 3% ögonsalva
En långvarig restsituation väntas för Zovirax (aciklovir) ögonsalva. Som alternativ på licens finns
Acic Ophtal (aciklovir) 3% ögonsalva. Ögonmottagningarna i Växjö och Ljungby har tagit hem ett
litet lager av detta läkemedel. För att få en enklare hantering kommer de att lämna ut läkemedel till
de patienter som ska behandlas. Läkemedelsverket
Försäljning av paracetamoltabletter utanför apotek upphör 1 november
Receptfria tabletter med paracetamol kommer inte längre att få säljas på andra försäljningsställen än
apotek efter den 1 november 2015. Beslutet berör endast tabletter och inte t ex paracetamol i
flytande form eller brustabletter. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte
där tillgänglighet till paracetamoltabletter bedöms vara en betydelsefull riskfaktor. Läkemedelsverket
Åtgärder för att minska risken för osteonekros i käken med zoledronsyra och denosumab
Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar uppdaterad
produktinformation och särskilda patientkort för zoledronsyra (Zometa, Aclasta) och denosumab
(Prolia, Xgeva). Risken för att utveckla osteonekros (benvävnadsdöd) i käken vid användning av
dessa läkemedel är sedan tidigare välkänd. PRAC konstaterar att risken är mycket liten hos patienter
som behandlas för osteoporos, men större hos patienter som behandlas med högre doser vid
tumörsjukdomar. Läkemedelsverket
Receptförskrivning av läkemedel som kan köpas utan recept – hur hantera?
Recept bör inte utfärdas vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom fyra veckor
med receptfri medicinering. Detta inkluderar t.ex. kortare pollenallergi, kortvariga smärttillstånd, tillfälliga
dyspeptiska besvär, tillfälliga förstoppningsbesvär.
Egenvård med receptfria produkter gäller även vid längre tillstånd av torr hud/torra ögon/torra slemhinnor,
inklusive i underlivet, som inte har sjukdom som orsak. Torrhet som beror på naturligt åldrande anses inte
vara sjukdom. Vid sjukdomsrelaterade komplikationer kan receptförskrivning övervägas. Små läkemedelsförpackningar på recept blir oftast dyrare för patienten än receptfritt köp.
Läkemedelsnotiser

Ändrade stopptider för ordination av dosdispenserade läkemedel
Stopptiden för ny ordination och ordinationsändringar av dosdispenserade läkemedel ändras till
kl 14. Detta gäller både ordinarie och akuta ordinationer. Tidigare stopptid var kl 13. Ändringen
trädde i kraft i början av maj. Observera också tillfälligt ändrade stopptider (datum) inför
midsommarhelgen enligt meddelande från Dosapoteket – se länk.
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Region Kronoberg, 2015-06-04
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]

Teovent kommer inte längre att tillhandahållas på den svenska marknaden, detta på grund av
att råvaran inte längre kommer att finnas tillgänglig.

Påminnelse om risken för fotosensibilisering vid utvärtes bruk av ketoprofen (Orudis, Siduro).
Läs mer i: Brev till hälso- och sjukvårdspersonal

Jaydess ingår i högkostnadsskyddet
Jaydess (levonorgestrel) hormonspiral för att förhindra graviditet ingår i högkostnadsskyddet från och
med 30 maj 2015. Jaydess är ett långverkande preventivmedel med en varaktighet på tre år. TLV
Tips om webbutbildningar
Socialstyrelsen erbjuder webbaserade utbildningar för att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga
kunskap. Utbildningarna är avgiftsfria och öppna för alla. Ett par exempel inom läkemedelsområdet som är
matnyttiga även för förskrivare som gjort färdigt AT/ST länkas nedan. Gör gärna kunskapstestet eller ett
par övningsfrågor för att testa dig själv!

Läkemedelsbehandling av äldre (målgrupp AT-läkare)

Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en kostnadsfri webbutbildning som ger baskunskaper inför
delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen, främst riktad till omvårdnadspersonal:

Jobba säkert med läkemedel
Samverkansmodell läkemedel, med målet en jämlik, kostnadseffektiv
användning och att värdefulla läkemedel når patienter utan onödigt dröjsmål.
Se bifogad artikel från Västmanlands läkemedelsbulletin ”Landstingens samverkan kring införande av nya
terapier – en utmaning under utveckling.”
Alla landsting/regioner har sen 2014 frivilligt anslutit sig till en samverkansmodell kring introduktion,
prissättning och uppföljning av nya läkemedel. Målsättningen är att nå en jämlik och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning för alla patienter i landet, att värdefulla nya läkemedel (och på sikt även andra
terapier) ska nå rätt patienter utan onödigt dröjsmål samt att sjukvårdshuvudmännen kan fatta välgrundade
och snabbare beslut. Genom samverkansmodellen kan prioriteringar samordnas i alla landsting och
regioner. Landstingen uppträder dessutom gemensamt som köpare och kravställare, vilket kan leda till
bättre läkemedelspriser och därmed mer kostnadseffektiv användning av skattemedlen.
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/ifi65mgt8s9e1wz2to06/Bulletin_2_2015.pdf
Kommande utbildningar

Sömn- och ångestläkemedel, preliminärt i oktober, datum ej fastställt
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Region Kronoberg, 2015-06-04
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]