SLAN-konferens för länsnykterhetsför- bunden. Tid: 30

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden.
Tid: 30-31 januari 2015.
Fredagseftermiddagen ägnades åt föreläsningar:
• Ny bevisning tyder på att de här sambanden i själva verket är felaktiga, det vill
säga att de positiva hälsoeffekterna inte
finns eller att alkohol enbart har en skadlig effekt.
• Uppfattningen att alkohol är bra för hälsan är inte längre ett giltigt argument mot
att införa effektiva alkoholpolitiska åtgärder, till exempel sådana som höjer priset
och begränsar tillgängligheten.
Pers presentation bifogas som PDF-fil.
Per Leimar, IOGT-NTO, föreläste om
IOGT-NTO:s och Läkarsällskapets
forskningsrapport 2014 ”Alkoholen och
samhället”.
I årets rapport har en forskargrupp granskat
forskningsunderlaget på lågdoskonsumtion
av alkohol. Förra årets rapport handlade om
Ungdomars drickande. Båda rapporterna
kan laddas ner eller beställas från IOGTNTOs hemsida. Här finns även den kompletta rapporten med alla referenser på engelska.
Rapportens slutsatser
• De etablerade bevisen för att alkohol i
låga doser har en positiv effekt på hjärtkärlsjukdom är svaga.
Leena Haraké, KSAN, kanslichef KSAN
och ledamot i regeringens ANDT-råd, fortsatte med en föreläsning på det spännande
temat: Barbie, Molly, Hillbilly & Spice
girls.
Lena pratade om ”Barbiedrogen” – melanotan II, Molly–partydrogen MDMA, Ecstasy
och Hillbilly – ”lantisheroin” oxycontin(eller
oxikodon) -ett smärtstillande preparat. Lena
slog fast att mobiliseringen av ett starkt folkligt motstånd mot liberalisering och legalisering av narkotika måste börja nu.
En lärorik föreläsning kring tjejers narkotikamissbruk.
Lenas presentation bifogas som PDF-fil.
SLANs v.ordf. Marie Bergström hälsade välkommen till Länsnykterhetskonferensen
som samlat 25 deltagare på IOGT-NTO gården i Klara (deltagarlista se bilaga).
SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
+46 70 32 06 158
[email protected]
Erik Leijonmarck, ECAD (European Cities Against Drugs): Argument mot legalisering av cannabis och en utblick mot
UNGASS 2016.
Erik pratade bl.a. om global kontroll av narkotika och FNs narkotikakonventioner i ett
historiskt perspektiv. En annan fråga han tog
upp var utmaningar för narkotikakontrollen
Hur hanterar vi den svarta marknaden?
Är narkotika ett hälsoproblem, ett polisiärt
problem eller både och?
Hur hanterar vi användarna?
Han synade också legaliseringsrörelsens argument och diskuterade narkotikadebatten i
3 dimensioner:
Är cannabis (tillräckligt) farligt?
Är förbudet moraliskt rätt?
Är förbudet framgångsrikt?
Eriks presentation bifogas som PDF-fil.
Detta har hänt på SLAN i höst och vinter
SLANs nya tf. generalsekreterare Sven Persson gjorde tillsammans med Kjell-Ove
Oscarsson en återblick. SLAN har fokuserat
SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
+46 70 32 06 158
[email protected]
på narkotikafrågorna, men också den pågående debatten om glidningar i narkotikapolitiken.
Ett miniseminarium om cannabis med
Fred Nyberg, seniorprofessor i beroendeforskning, vid Uppsala Universitet, har genomförts vilket gav oss en överblick av aktuella narkotikafrågor.
Ytterligare ett miniseminarium kring narkotikafrågor genomfördes i riksdagen med
Stig-Erik Sörheim, Norge, ansv. för alkohol- och narkotikapolitik på Actis, ordf. i
EURAD, ett narkotikapolitiskt nätverk på
Europanivå som pratade om mobilisering inför UNGASS i New York 2016 och Drug
Policy Futures plattform - en global plattform för en ny narkotikapolitisk debatt baserad på hälsa.
Åke Setreus, ECAD (European Cities
Against Drugs) och t.f. GS Sven Persson
medverkade också.
Ljusmanifestation - SLAN deltog tillsammans med 18 andra ideella organisationer i
årets ljusmanifestation till minne av narkotikans offer.
SLAN har en del på gång 2015:
 Ny generalsekreterare är på plats från 1
februari
 SLAN-representantskapsmöte 4 september
 Fortsatt fokusering på narkotikafrågorna
 Sverige mot narkotika 1-2 oktober –
planerat samarbete mellan Folkrörelser
mot droger och ECAD Sverige.
 Fortsatta miniseminarier i samband med
styrelsemöten
 Fortsatt samarbete med riksdagens nykterhetsgrupp m.fl.

Deltagande bl.a. i Soberian Almedalen,
Ljusmanifestation m.fl. aktiviteter
SLAN-presentationen bifogas som PDF-fil.
Under lördagsförmiddagen diskuterades aktuella frågor för länsnykterhetsförbunden
och en verkstad på temat: SLAN i framtiden – vart går vi? genomfördes.
Aktuella frågor för länsnykterhetsförbunden.
10 av Länsnykterhetsförbunden deltog på
konferensen. Vi startade med att alla förbunden gjorde en kort presentation av det aktuella läget i länet.
Här är några noteringar från presentationerna:
Det finns en stor variation mellan länen
både när det gäller samhälleliga bidrag, verksamhet och antalet anställda.
Behovet av att bredda verksamheten finns
och att hitta nya aktiviteter och samarbetspartners. Flera framförde ett behov av att
titta över formerna för länsnykterhetsförbunden dvs. kanske bilda bredare länsforum
eller ombildas till nätverk typ Folkrörelser
mot droger.
Andra möjligheter och projekt som
framfördes var att samarbete kring specifika
arrangemang t.ex uppmärksamhetsveckorna
v.7 (Dom glömda barnen) och v.45 (Vuxnas
riskkonsumtion).
Speciella aktiviteter
30 maj firar Värmlands LNF sitt 100årsjubileum på Ransbergs herrgård.
SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
+46 70 32 06 158
[email protected]
2-4 juni arrangerar SLAN sin sommarkurs i
samarbete med CAN och Wendelsbergs
folkhögskola.
11-12 november arrangerar LNF Västra
Götalandarrangerar sin återkommande
preventionskonferens Förebygg.nu.
Verkstad kring SLAN:s och Länsnykterhetsförbundens framtidsfrågor
Verkstaden genomfördes som en Gruppexpo kring 3 teman för olika arbetsgrupper:
 Vad skall SLAN fokusera på och vilken är huvuduppgiften?
 Samarbetet mellan Länsnykterhetsförbunden och SLAN?
 Nya möjligheter och idéer för SLAN
Länsnykterhetsförbunden och medlemsorganisationerna.
Deltagarna fick chansen att fördjupa sig
kring en fråga men även möjlighet att komplettera de andra gruppernas arbete. Slutligen rangordnades de olika förslagen.
Här är resultatet av verkstaden (siffrorna
inom parentes anger antalet röster vid rangordningen):
Samarbetet mellan Länsnykterhetsförbunden och SLAN?
Vad skall SLAN fokusera på och vilken
är huvuduppgiften?
Kunskapsbaserad praktik (6)
Populärversioner av forskarrapporter
Påverkansarbete (5) riktat mot:
 SKL:s styrelse
 Riksdagsledamöter
Bevaka kopplingarna till CAN och NBV (3)
Viktiga frågor att arbeta med:
 Familjeklassning av droger
 Förbjuda alkohol- och spelreklam (lobbying) även på gräsrotsnivå
Lätt fotarbete behövs i arbetet för att kunna
ta tag i aktuella händelser.
SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
+46 70 32 06 158
[email protected]
Hemsidan behöver uppdateras (4).
Se över syftet med hemsidan. Vad skall finnas med? Mera aktuellt material.
Använd modern teknik för kontakt (1)
Videokonferens (1) är ett bra komplement
precis som Skype (1).
Träffar oftare och 1 fysisk träff/år (1).
Se över tidsplaneringen och lägg till lite kultur/umgänge.
Inte bara möten i Stockholm utan även ute i
landet (2). Kanske Göteborg (eller Nässjö)
och med tema prevention & beroendeforskning.
Stödja Länsnykterhetsförbundens arbete
med politiker i riksdag/region/landsting och
kommun (3)
Sprid Överenskommelsearbetet (2)
Utred formerna för Länsnykterhetsförbundens arbete, verksamhetsformer och medlemskap
Drive i narkotikafrågan ute i länen (1)
Andra viktiga frågor:
Kartläggning och kunskapsspridning kring
samhällsomdaningen (regionfrågan)
Adresslista för SLAN-kontakt.
Nya möjligheter och idéer för SLAN
Länsnykterhetsförbunden och medlemsorganisationerna.
Resursbank/Nyhetsbrev (5).
Kontakter med föreläsare och vad som är på
gång inom alkohol- och narkotikaområdet.
Aktuellt från Riksdagen (4)
Lobbyunderlag. Inte bara prata alkohol i valrörelser.
Stärk samarbetet SLAN-CAN-NBV (4).
Knyta upp CAN-ombuden lokalt.
Byt namn till ”Folkrörelser mot droger” (2).
Hur organiserar vi oss lokalt?
Mötesplats och idéutbyte mellan medlemsorganisationer (1)
Nykterhetsdag där alla medlemsorganisationer visar sig typ Expo Norr med sponsring
från företag.
Se över SLAN:s stadgar och stadgarna för
länsförbunden.
SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
+46 70 32 06 158
[email protected]
Hur jobbar vi vidare med det här resultatet?
SLAN skriver rapport från konferensen och
tar upp förslag och idéer i arbetet under
2015.
På förslag från konferensdeltagarna kommer
2016-års Länsnykterhetskonferens att arrangeras i samarbete med LNF Västra Götaland
i Göteborg 15-16 januari.
Länsnykterhetskonferensen avslutades med
en kort utvärdering och en gemensam avslutningslunch.
Här är resultatet av utvärderingen:
På plussidan
Bra föreläsare
Bra diskussioner med ett bra upplägg
Två mycket bra dagar. Känner att SLAN är
på gång! Tack!
Mycket positivt och glädjande att man fått
Sven som tf. GS.
Bra med grupparbeten – gärna ytterligare tid
till detta.
Bra dagar i stort.
Bra med lite längre pass.
Bra grupparbete på lördagen.
Trevligt att träffa gamla och nya kamrater.
Jag tyckte att båda dagarna och speciellt en
sista var mycket intressanta.
På minussidan:
Behövs mer tid för erfarenhetsutbyte runt
gemensamma frågor/aktiviteter (väljer själv
vilka frågor man vill diskutera kring).
Nästa gång skulle jag vilja veta mer om hur
resp. nykterhetsförbund arbetar med olika
frågor.
Avslutning redan 17.00 och ingen gemensam
kvällsaktivitet.
Att det inte gjordes något gemensamt på fredagskvällen – viktigt att ta vara på nätverkande och gemenskap.
Saknade att inte CAN kunde delta och presentera det ”nya” CAN.
SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
+46 70 32 06 158
[email protected]
Tappa inte bort alkoholen och ha enbart fokus på narkotika.