ansökningsblankett.

ANSÖKAN till Svenska för invandrare (SFI)
Application to Swedish class
Ankomstdatum:……………………………Diarienr:………………………Sign:………………
Personuppgifter (v.g. texta)/ Personal data (please print)
Förnamn / First name
Efternamn / Family name
Personnummer / Social security number
Folkbokföringsadress / Adress
Postnummer och ort/ Postal code and place of residence
Folkbokföringsort / Place of national registration
Telefon / Telephone
Mobiltelefon / Cell phone
E-postadress /E-mail
Nationalitet / Nationality
Hemspråk / Mother tongue
Kön/ sex
□
□
Man
Kvinna
Flykting/refugee
□
Asylsökande/ Seeking asylum
Under handläggning av Integration
Arbete under studietiden / Work during studies
Ja / Yes
Andra språk / Other languages
□
□
Övrig invandrare/ Other immigrant
EU-medborgare med samordningsnummer. Bosatt i
Åre kommun.
Arbetsgivare / Employer
Nej / No
Tidigare kurser i svenska/ Previous education in Swedish language
Utbildningsanordnare / Instructor
Utbildningsort / Place of education
Utbildningsperiod / Period of education
Tidigare utbildning/ Previous education
Grundskola/ Primary school
Gymnasium / Upper secondery school
Ange kommun
Ange kommun
Universitet / University
Yrkesutbildning / Vocational education
Antal skolår / Number of years of education
Betyg, ämnesförteckning från hemlandet /
Certificate , transcript of records from native country
Kurs/utbildning
Kurskod
Läs & Skrivinlärning
LoS
Kurs A
SFIKUA9
Kurs B
SFIKUB9
Kurs C
SFIKUC9
Kurs D
SFIKUD9
Postadress
Svenska för invandrare
Emilia Rogge
Box 201
830 05 Järpen
Vers:2015-09-23
Besöksadress
Biblioteket
Start Dagtid/Daytime
Telefon
0647-162 92
E-postadress
[email protected]
Start Kvällstid/Evening
Internetadress
www.campusare.se
Järpen
Sid 1 av 2
ANSÖKAN till Svenska för invandrare (SFI)
Application to Swedish class
Övrig information - särskilda behov/ Other information - special needs
Behov av tolk vid introduction / Need of interpretation
□
□
Ja / Yes
Nej / No
Underskrift av elev / Signature by student
Ort och datum /Place and date
Underskrift / Signature
Ifylles av personal/ for personal
Eleven ska gå i
Studieväg 1
□
Studieväg 2
□
Studieväg 3
□
Intro
□
Startdatum
Planerad lärare
Den som höll i samtalet
Datum
Underskrift av rektor
Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (PuL) (1998:204). De personuppgifter du lämnat kommer att användas vid Lärcentrums administration av vuxenutbildning.
Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.
Postadress
Svenska för invandrare
Emilia Rogge
Box 201
830 05 Järpen
Vers:2015-09-23
Besöksadress
Biblioteket
Telefon
0647-162 92
E-postadress
[email protected]
Internetadress
www.campusare.se
Järpen
Sid 2 av 2