1957–58 - Nykarlebyvyer

000000000000000000000000000000000000000000000000
C}[ykarleby "am"kola
lä6året 1957-1958
000000000000000000000000000000000000000000000000
Nykarleby samskola avslutar den 31 maj sitt 39 läsår. Skolan
har arbetat enligt sanuna läroplan som tidigare.
. Höstterminen började den 2 sept. och avslutades den 18 dec . Vårterminen började den 10 jan. och avslutas den 31 maj. Sportlovet inföll under tiden3~ 10 mars. Antalet arbetsdagar var under höstterminen 84 och under vårterminen 102 eller sammanlagt 186.
Hälsotillståndet bland eleverna har i allmänhet varit tillfredsställande. Endast under senare delen av höstterminen reducerade
den då härjande influensaepidemin rätt kraftigt elevantalet i klasserna. En stängning av någon klass behövde dock icke tillgripas .
Skolan har åtnjutit lagstadgade statsunderstöd och dessutom
som förr erhållit bidrag från Nykarleby stad och landskomrrmn samt
Jeppo och Munsala kommuner. E:levhemmet har fått ett betydande
bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. För alla dessa
understöd uttalar skolan sitt tack.
Den 5 dec . anordnades i samband med morgonandakten en högtidsstund i anledning av 40-årsminnet av .F inlands självständighet.
Skolan har besökts av stiftet s ungdomspräst, pastor Ralf Karlsson,
som utom morgonbönen även höll föredrag med ljusbilder för eleverna i kl. III-V. Fru Mona Leo har givit en dockteaterföreställning
för eleverna.
På initiativ av föräldrarådet anordnades också i år en sammankomst. för föräldrar och andra för skolan intresserade personer. Vid
denna, som ägde rum söndagen den 13 april, höll rektor May-Lis Virtanen från barnträdgårdsseminariet i Jakobstad ett med intresse
åhört föredrag om föräldraansvar och barnuppfostran.
Skolan har också under det .gångna läsåret med framgång deltagit i idrottstävlingar. Vid förbundsrnästerskapen i Grankulla erövrade skolan två mästerskap, juniorer, genom Viking Brunell kl. V i
stavhOpp och Lisbeth Calden kl. IV slungboll. Dessutom nådde Eila
Sipponen kl. III en andra placering i sistnämnda gren. Vid distriktsmästerskapen togs tre mästerskap geQom Viking Brunell i stavhopp,
Eila Sipponen i längdhppp och Lisbeth ,Calden i ,h öjdhopp. Dessutom
erövrades både silver- och bronSmedaljer. Vid skidmästerskapen i
Lovisa tog Ulf Nybäck .kl. V ,$ilvret på , .~O km . Tävlingen om dr Almqvists pokal i skidlöpning mellan Jakobstads samlyceum och Nykarleby samskola vanns av vår skola, som genom segern blev ägare till
pOkalen för aUtid.
Elevkonventet har haft sedvanliga sammankomster och har som
tidigare år haft förbindelse med Vöråsamskola. Stud. Jan-Erik Levlin har varit kurator och eleven' i kl. V Berit Lillqvist ordförande. Av
medlemmarna i · den kristliga kamratgruppen" ha några flickor ibland
hållit morgonandakten ' i skolan!'
5
4
Hannes Nylund, : faktor
Anton Söderman, dir. cantus
åke åström, lektor, skolans ekonom
Erik åhman, skolans rektor, sekreterare
Med utgången av detta läsår lämnar lärafen i geografi och naturalhistoria fil. kand. Ragnar Storå sin befattning vid skolan för
att tillträda lektoratet i sagda ämnen vid Jakobstads . samlyceum.
Mag. storå har en lång och hedrande arbetsdag bakom sig i Nykarleby samskolas tjänst. I tjuguett år har han med aldrig svikande
intresse och samvetsgrannhet fört in skaror av elever i geografins
och biologins värld, och bibragt dem grundliga insikter i dessa discipliner. Sedan 1951 har han dessutom varit skolans prorektor. Men
det är i icke bara i sin dagliga lärargärning mag. Storå har visat
sitt intresse för sko ian och eleverna. Vi må framför allt nämna, att
de idrottsliga fram gångar, vår skola haft under många år, i icke ri"ga mån beror på hans initiativ och energi. Nykarleby samskola och
dess lärare tacka för väl utfört värv och för gott kamratskap och
önska trivsel i den nya uppgiften .
Suppleanter.
Hugo Casen, köpman
Ragnar Dahlstedt, lärare
Lennart Harjulin, polis
Lärarpersonal.
Elna Holm, fru, fil. mag. : finska kl. I-V, svenska kl. I-III.
Jan-Erik Levlin, stud.: matematik kl. I-V, fysik kl. V, kemi kl. IV.
Helmi Nylund, fröken: huslig ekonomi kl. IV-V .
Elna Siegfrids, fru, lärarinna, handarbete kl. I-III, tjänstledig
10. 1-12. 3. vikarie Dagny Sandvik, fru .
Runar Still, kapellan: religion kl. I-V, engelska kl. V.
Margareta Storå, fru, teckningslärarinna: teckning kl. I-V, välskrivning kl. I-II, gymnastik för flickor kl. I-V.
Ragnar Storå, fil. kand., prorektor : gf'ografi kl. I-V, naturalhistoria kl. I-V, hälsolära kl. V.
John Witting, kantor-organist: sång kl. I-V, gymnastik för gossar kl. I-V.
Erik åhman, fil. mag, rektor: Svenska kl. IV-V, tyska kl. II-V,
engelska kl. IV, historia kl. II-V.
t
Den 18 december avled ordföranden i skolans direktion, lärare
John Sundkvist. Sedan år 1930 hade han tillhört skolans styrelse
och från 1944 var han dess ordförande. Han hade sålunda under mera än hälften a v skolans tillvaro tillhört dess ledning och han hade
även på många sätt medverkat till skolans utveckling och v,i sat ett
varmt intresse för dess väl. Nykarleby samskola hedrar hans minne
och tackar för vad han varit för den .
Inspektion.
Föreståndarinna för elevhemmet.
Någon inspektion har icke hållits under läsåret.
Helmi Nylund, fröken .
Föräldraråd.
Elsa Almqvist, fru, ordf.
Sigfrid Bertlin, ombudsman
Emil Fors, glasmästare
Mikael Nylander, apotekare
Anna Zittra, fru
Vaktmästare.
Uno, A. Hill, arbetare .
•
Skolstäderska .
Judith Hill, fru .
Direktion.
John Sundkvist, lärare, ordf. höstterm .
Ture Granqvist, lärare, v.ordf . höstt., ordf. vårt.
Reinhold Blomqvist, bankdir., v.ordf. vårt .
Rudolf Holmström, köpman
7
6
Elevernas namn
ELEVFÖRTECKNING . .
Elevernas namn
Födelseår
Kl. I
Klassförest.
pastor Runar Still
Ahlbeck, Jarl
Ahlskog, Britt-Marie
Asplund, Lis-Maj
Asplund, Roger
Backlund" Stig
Bergvall, Gullan
Bertlin, Marita
Bertlin, Sven
Björk, Viola
Björklund, Monica
Blomqvist, Kerstin
Boman, K erstin
Fors, Rabbe
Granden, Siv
Granvik, Maja
Gyllenberg, Per
Haavisto, Erkki
Hedvall" Nancy
HäggIund, Margareta
Högberg, Birgitta
Knuts, Lars-Runar
Latvala, Marja-Liisa
Laxen, Benita
Lindvall, Kerstin
Lund, Lilian
Marklund, Ros-Marie
Nelson, Georg
Nyby, Lisbet
Nyholm, Hans
Nylund, Gunda
Nylund, Margareta
Nyman, Ann-Marie
Nyman, Tor
Pitkänen, Seija
Renvaktar, Carita
Rögård, Lars
Rönn, Ulla
Sjöholm, Carit a
Smeds, Christina
Storholm, Dagny
Wik, Karin
Wiklund, Inger
Wikström, Inger
Witting, Barbro
44
1946
46
45
45
45
46
46
44
44
44
46
46
46
45
45
43
45
45
45
44
46
46
4.5
46
46
45
46
45
46
45
46
44
45
46
45
46
45
44
45
45
46
46
46
46
Hemort
Nykarleby
Nykarleby lk
Munsala
Nykarleby lk
Nyk~rlebY
"
Larsmo
Nykarleby
Munsala
Nykarleby lk
Nykarleby
Jeppo
NYkarleby lk
NYk~rlebY
Munsala
Nykarleby
Nykarleby lk
Pedersöre
Munsala
Jeppo
Nykarleby lk
Nykarleby
Mun'~ala
Peclersöre
Munsala
Nykarleby
lYlunsala
Nykarleby
Nykarleby lk
Munsala
Nykarleby
Nykarleby lk
Ped~~söre
Nykarleby lk
Mun'~ala
Inskrivn.
kl.
år
1957
57
57
57
57
57
57
57
57 .
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
~
Födelseår
Kl. II
Klassförest.
fiLmag. Erik Åhman
Ahlbeck, Åsa
1945
Ahlskog, Adele
43
Almqvist, Fredrik
45
Anttila, Håkan
45
Asplund, Marianne
45
Backlund, Beat-Marie
45
Betlehem, Kurt
45
Björk, Gret.oa
44
Bäckman, Gurli
43
Forss, Maj-Lis
45
Granqvist, Eirik
44
Holmberg, Håkan
44
Häggblom, Kristina
44
Isaksson, Bengt
43
Julin, Ann-Christine
45
Julin, Bertel
44
Lillqvist, Håkan
44
Linqvist , Berit
43
45
Litens, Margareta
45
Neuman, Folke
Nybyggar, Jan-Erik
45
Nylander, Margareta
46
Nylund, Gun-Viol
44
45
Ollandt, Birgit
Pitkänen, Ritva
44
45
Pirilä, Marianne
Rönning, B erndt
44
44
Saan, Anja
Sandberg, Barbro
43
45
Sandvik, Christer
45
Sandvik, Christina
45
Sandvik, Nils -Gustav
Snellman, Peter
45
Solvin, Jan-Erik
45
Sundell, Camilla
45
Sundqvist, Gunborg
44
Suni, Helena
44
Söderström, Carina
45
Tidström, Carl-Ola
44
Wiklund, Göran
45
Wiklund, Kaj
44
Wikström, Gustav
45
Wikström, Margareta
44
43
Hemort
Inskrivn.
år
kl.
Nykarleby
Nykarleby lk
Nykarleby
Nykarleby lk
Munsala
Jeppo
Nykarleby
Jeppo
Nykarleby lk
Nykärleby
Nykarleby lk
Jeppo
"
Purmo
Nykarleby
Nykarleby
Oravais
Jeppo
Nykarleby
Nykarleby
Munsala
Nykarleby
Munsala
Jakobstad
Nykarleby
Jeppo
Nykarleby
lk
lk
lk
lk
"
Nykarleby
Mun'~ala
"
J eppo
"
Munsala
Nykarleby lk
1956
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
56
57
56
55
56
57
56
56
56
56
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
56
56
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
II
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
9
8
Elevernas namn
Födelseår
Kl. III
Klassförest.
fiLkand. Ragnar Storå
Bergvall, Kristina
1943
Bäck, Ulla
44
Eklund, Leif
44
Elenius, Britta
42
Engs-:;rand, Tage
44
Gunell, Margareta
43
Hellund, Stephan l)
42
Henriksnäs, Hans
44
Jungar, Tea
44
Jungarå, Siv
44
Jungell, Helena
43
Karv, Siv
44
Lahtinen, Håkan
42
Lillkung, Nils l)
44
Litens, Brita
41
Mannström, Ann-Charlotte
44
Norrback, Carl-Oskar
43
Nyholm, Kaj-Gustav
44
Nylund, Gerd 2)
43
Nyman, Kj ell
43
Nystedt, Ulla
42
Olson, Ulla
43
Rudnäs, Solveig
43
Segerstam, Anna-Lisa
43
Sipponen, Eila
42
Ström, Melita
44
Sundqvist, June
43
Sundström, Kerstin
43
Tallbäck, Regina
43
Weber, Anita
44
Wingren, Karl-Erik
43
Witting, Rolf
44
Akerman, Inga-Lisa
43
33
l)
~)
avgått 10. 1. 1958
1. 3. 1958
Hemort
Nykarleby
Munsala
Nykarleby
Jeppo
Nykarleby lk
Jeppo
Jalwbstad
Nykarleby lk
JeI>Po
Mti~sala
Nykarleby
Jeppo
Nykarleby
Nykarleby lk
Jeppo
Nykarleby lk
Munsala
Nykarleby
Nykärleby lk
Nykärleby
Munsala
Jakobstad
Nykarleby
Munsala
l'Iykarleby lk
Munsala
Nykarleby lk
Inskrivn.
år
kl.
1955
55
55
55
55
55.
57
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
55
55
55
54
55
55
57
55
55
55
55
54
I
I
I
I
I
I
II!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I!
I
I
I
I
I
I
II!
I
I
I
I
I
Elevernas namn
Födelseår
Kl. IV
Klassförest.
fiLmag. Elna Holm
Ahlström, Bengt
e 1943
Calden,. Lisbeth
e
43
Dahlbacka, Jarl
e
43
Finskas, Barbro
e· , 43
Fors, Gun-Britt
e
43
Forsells, Henry
e
43
Granlund, Maj-Lis
e
41
Huhtamäki, ' Gun-Britt
42
e
Huhtamäki, Maj-Lis
41
e
Knuts, Gunvor
e
43
Lundqvist" Birgitta
e
43
Nilsson, Max
43
e
Nord, Greta
.e
42
e,
Nordström, Gun-Lis
43
Nukala, Ulla .
e , 42
Nyholm, Benita
42
e
Nyholm, Folke
42
e
Nylander, Lars
43
Nylund, Ingegerd
42
e
Nylund, Margareta
e
42
von Schantz, Filip
·e
43
Segerstam, Gustav
42
e
Sigfrids, Hegel
41
e
Solvin, Kurt
e
43
Westin, Valdemar
43
e
25
e = har läst engelska
Hemort
Nykarleby
Munsala
"
Jeppo
Munsala
Nykarleby lk
Munsala
Ped~rsöre
Nykarleby lk
Nykarleby
Purmo
Nykarleby
Munsala
Nykarleby
Munsala
Purmo
Nykarleby
Nykarleby lk
Munsala
Nykarleby
Jeppo
Inskrivn.
år
kl.
1954
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I!
10
Elevernas namn
Kl. V
Klassförest.
teckn.lär. Margareta
Almqvist, Anders
Björklund, Marita
Björkman, Stig
Björkroth, Myrtel
Brunell, Viking
Engstrand, Lars
Finnström, Mona
Granbäck, Börje
Gyllenberg, Bjarne
Harjulin, Ulf
Johansson, Birgitta
Juselius, Linnea
Lillqvist, Berit
Ljung, Greta
Lundvik, Gunvor
Nilsson, Mona
Nordgren, Christina
Norrback, Ulla-Christina
Nybäck, Uif
Nylund, Gun
Rudnäs, Per-Erik
Sandberg, Maj-Len
Sjö, Gun-Viol
Sjöholm, Ragni
Smeds., Gunnar
Smeds, Sol-Britt
Storå, Rabbe
Suni, Ingeborg
Westin, Astrid
Wiklund, Bengt
30
e = har läst engelska
Födelseår
Storå
1942
41
e
41
e
42
e
41
e
42
e
42
e
41
e
41
e
41
42
e
41
e
40
41
e
42
e
42
e
,41
e
e
41
42
41
e
41
e
41
e
41
e
41
e
42
e
42
e
42
e
41
e
41
e
42
Hemort
Nykarleby
Oravais
Nykarleby lk
"
Jeppo
"
Nykarleby
Nykarleby lk
Nykärleby
Jeppo
Munsala
Nykarleby lk
Jeppo
"
Nykarleby
"
Jeppo
Nykarleby
Nykarleby lk
Munsala
Jeppo
Pedersöre
Nykarleby lk
Nykärleby
Munsala
Jeppo
Munsala
Inskrivn.
år
kl.
1953
53
52
53
53
53
53
53
52
52
53
53
53
53
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
54
53
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
.1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
I
Samlingar och gåvor
Skolan har under det gångna läsåret fått mottaga två värdefulla bokgåvor, den ena av Riksföreningen för svenskhetens bevarande
i utlandet och omfattande ett större urval modern litteratur, den
andra av Svensk-österbottniska samfundet, bestående av ett antal
av föreningens skrifter.
Av fröken Esther Backmans arvingar har skolan fått ett väggur.
Eleven i kl. II Eirik Granqvist har till skolans naturalhistoriska
samlingar skänkt en näbbmus.
En del firmor i staden och Munsala ha skänkt pris till den sedvanliga skidtävlingen mellan klasserna.
Stadens rotaryklubb har givit en penningsumma att utdelas som
stipendier vid avslutningen.
För alla dessa gåvor uttalar skolan ett uppriktigt tack.
Stipendier.
Stipendier ha tilldelats följande elever:
Kl. V : Greta Ljung och Ingeborg Suni av Nykarleby rotaryklubbs
stipendium vardera 2.000 mk, Gunnar Smeds ur Vald. Westbergs fond
2.000 mk, Lars Engstrand ur div . fonder 1.000 mk och Sol-Britt Smeds
konventsstipendiet 1.000 mk. Kl. IV: Gunvor Knuts ur div. fonder
1.000 mk och Margareta Nylund av rotarystipendiet likaså 1.000 mk.
Kl. III: Anna-Lisa Segerstam och Karl-Erik Wingren ur div . fonder
vardera 1.000 mk. Kl. II: Åsa Ahlbeck och Christer Sandvik ur div.
fonder vardera 1.000 mk. Kl. I : Roger Asplund och Ann-Marie Nyman
ur div . fonder vardera 1.000 mk.