ÅnSBoKSLUT nÄTTNSKAPSÅnrr

ÅnSBoKSLUT
rön
FRIENDS IN LINE UPPSALA
oRG.NR 80244L-2804
nÄTTNSKAPSÅnrr
20L4
,
Friends in line linedanceföreningen i Uppsala
Verksamhetsberättelse för 201 4
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Carina Edin
Agneta Mehlstrand
Ruth McKie
Lilette Axell
Gunnel Boström
Kerstin Blom
Agneta Hortlund
Suppleanter
lnger Gustafsson
Takako Kawamura
Kerstin Söderberg
Katarina Lindroth
Revisor
Revisor suppleant Maria Nordman Jacobsson
Valberedning
Annhild Lundgren sammankallande
Chatarina Bergkvist
Linn Runsvik
lnstruktörer
Ulrika Andersson & Carina Edin
Marianne (Majsan) Lövgren
Gunnel Boström & Marie Blom
Urban Danielsson
Musikansvarig
Carina Edin
Webbmaster
Marie Blom & Carina Edin
Materialansvarig
Agneta Hortlund
Festkommitt6
Lilette Axell
Kestin Blom
Majsan Lövgren
Therese Jonsson
Medlemmar
Föreningen hade 74 medlemmar 2014-12-
Nybörjare
Fortsättare
Novice
lntermediate
31
Föreningsstämman
Föreningsstämman hölls 2014-03-26 på Västra Stenhagens Bildning &Kultur Centrum
Närvarande: 25 medlemmar.
-,.1
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden.
il,l{ {it«
A/h *v
t
Ll)n
U (i-;
U "--o
Å
i,r
..l{/
W
Verksamhet
Kurser
Årets kurser hölls på Västra Stenhagens Bildning &Kultur Centrum
på måndagar en intermediatekurs med Urban Danielsson som instruktör
och en nybörjarkurs med instruktörer Ulrika Andersson och Carina Edin.
På onsdagar en kurs för fortsättare med Majsan Lövgren som instruktör
och en Novicekurs med instruktörer Gunnel Boström och Marie Blom.
Utbildning
lnstruktörerna Ulrika Andersson, Marie Blom, Gunnel Boström, Carina Edin och
Marianne (Majsan) Lövgren skickades på utbildning under året.
Föreningsdanser
Föreningen har ordnat danser för förenings medlemm ar 1511 ,715, 1415,2115,916
kl 18:30-20:30 & 29112 kl 18:00-20:30 på Stenhagens B&K.
Oppna danser
Föreningen höll öppna danser 812,514,25110 & 6112 kl 13:00-17:00
på Kamratgården i Bergsbrunna. lntäckten från dansen 6/12 skänktes till
Musikhjälpen
Föreningen höll ett "Event" på Bridgenshus lördag 23 augusti med koreografen
Karl Winson frän England och ordnade 2 tillfällen att öva danser inför eventet
kvällarna18/8 & 20/8 på Stenhagens B&K.
Danspaviljongen
Föreningen har deltagit i ett samarbete med andra linedance föreningar i Uppsala,
att halla linedance på Danspaviljongen i Stadsparken under sommaren.
Uppvisningar
Uppvisningar och utlärningar sker på ideell basis och alla ersättningar
går till föreningen.
Under året har 23 föreningsmedlemmar deltagit i uppvisningsgruppens aktiviteter.
Uppvisningsgruppen har blivit anlitad att visa och lära ut linedance
på 6 fester och 1 möhiPPa.
Uppvisningsgruppen dansade På
"Alla är vi folk" på Stenhagens bildnings& kulturcentrum 15/3,
och på 3 platser i centrala Uppsala på kulturnatten 13/9.
Gruppen har gjort reklam för föreningen vid dessa tillfällen.
Föreningens logo
Föreningen förmedlar till självkostnadspris, tryck av föreningens logo på egna tröjor,
glitterlogo att fästa på egna plagg och broderi av föreningens namn på egna byxor.
Hemsida
Föreningen har en hemsida www.friendsinline.se där medlemmar kan få aktuell
information om vära kurser, öppna danser och aktiviter hos andra föreningar mm.
Förslag till vinstdisposition
Till förfogande för föreningens föreningsstämma står:
balanseradkaPital 99736
årets
vinst
1
disponeras så att iny räkning överföres 109 098:Föreningens resultat & ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-
9362
09098
&balansräkning.
,'i\\;r
'$l\,'
2l
,3<).(/,'t)
\,
Friends in line
802441-2804
Resultaträkning
2014-01-01
-2014-12-31
2013-01-01
-2013-12-31
61 073
Öppendans
59 733
1 120
15 863
Event
21 320
0
Uppvisningar & utlärningar
Förmedling tröjtryck, glitterlogo
Bidrag från Vuxenskolan
Medlemsavgifter
14 005
540
3 720
7 400
12 655
500
2 640
RÖRELSENS INTÄKTER
Kursavgifter
Medlemsdans
Öresutjämning
Summa nettoomsättning
324
6 490
7 200
0
0
123 701
90 878
- 10 368
- 12 150
-6438
-9450
599
211
- 2225
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kurs
Lokal
lnstruktörsarvoden
Övriga kostnad
Musikutrustn ng/material
Musik köp
-
Terminsavslutningar inkl. Lokal
Kostn medlemsdans inkl. Lokal
Utbildning instruktörer
Ovriga utgifter instruktörer
-8 835
- 980
- 17 648
- 270
-16 326
-4121
-2470
-3444
- 2472
- 3444
i
716
951
Öppen dans
Lokal
DJ
Musik inköp + (STIM SAMI)
Mat inköp
Övriga kostnader + lotteri
-1755
-1712
musikhjälpen
-
-
Event
Förbrukni ngsi nventarie
Medlemsvärvn ng/an nons kostn
i
Summa verksamhets kostn
RöRELSERESITLTAT
övnrcl
KoSTNADER
-3464
-2371
-0
3 286
- 105 632
18 069
-1
Kontorsmaterial + porto
-
Hemsidan
- 504
147
Medlemsavgifter
Bank avgifter
- 322
-1 106
Styrelsemöten
Övriga föreningskostnader
Kostnader föreni ngsstämma
-3282
.Övrigt
Åners
-
-
403
RESULTAT
-
0
- 8707
I 362
.Julgåvor instruktörer,
blommor till instruktörer vid sjukdom
Friends in line
768
- 2518
- 1 516
-
709
0
0
-
342
-1000
-
617
-9700
-72 413
18 465
_
449
-504
- 338
-
871
-3756
- 523
245
- 2698
Oförutseda utgifter
Summa övriga kostnader
-1000
- 8194
888
5908
17 817
Övrigt
Kostnader Uppvisni ngar
Tröjtryck
-
0
-2 580
- 100
-9 021
I
444
!'\ ,t.;,
Q/t) 'rr' Å-u
t"t s yrl
riK sutcr{g
,
.-}
q
802441-2804
Balansräkning
2014-12-31
2013-12-31
2 000
936
1 01 802
7 618
2 000
5 334
96 628
1 500
TILLGANGAR
Omsättningsti llgångar
Handkassa
1
4
Huvudkassa
Bank/Plusgiro
Kundfordringar
Ovriga förutbetalda kostnader
Summa omsättningstillgångar
0
0
105 462
95 718
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
0
0
0
0
21
Eget kapital
Balanserat resultat
Arets Resultat/Vinst
Summa eget kapital
600
6 637
5 726
7 258
5726
99 736
90 292
I
Summa skulder och eget kapital
I
362
109 098
444
99 736
16 356
105 462
1
Uppsala 2015-
Ordförande Carina Edin
')
L' LLUt-11i
Sekreterare Agneta Mehlstrand
*- f-
t
J< .,-
Styrelseledamot Lilette Axell
r'l
åålM
/'tr,ow
Styreslseledamot Kerstin Blom
i-
',-/
/
Kassör Ruth McKie
,
, /rl.,r/, +t /rr,i-_
--a--'-.-I
Styreslseledamot Gunnel Boström
.hÄ(/5 W) §>r,r
"",'i''.''
;*
t
1r-'
'
,tul'x- ' ' t1,,8
Styreslseledamot Agneta Hortlund
&*lrc:k )f-,H-*^-
.1
uZ..*e . , ä,'.--^,
Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats
den
2015-
Katarina Lindroth
tL,/