Se rapporten - Aktietorget

Halvårsrapport
2015-01-01 – 2015-06-30
Follicum AB | 556851-4532
Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)




Övriga rörelseintäkter uppgick till 381 TSEK (1 292).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 588 TSEK (-2 204 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,31 SEK (-15,84 SEK).
Soliditeten uppgick till cirka 76 % (47,5 %).
Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)



Övriga rörelseintäkter uppgick till 341 821 TSEK (730 210 TSEK).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 980 TSEK (-1 575 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,68 SEK (-11,32 SEK).
Definitioner
•
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 843 210 aktier per 2015-06-30. (fg år 139 107
aktier)
•
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
•
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
•
Med ”Follicum” eller ”bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

Follicum höll årsstämma den 29 april 2015. Stämmokommuniké publicerades den 30 april 2015 och
finns att tillgå via bolagets hemsida samt via www.aktietorget.se.

I början av maj meddelade Follicum att bolaget haft ett framgångsrikt vetenskapligt
rådgivningsmöte med det tyska läkemedelsverket, BfArM. BfArM lämnade inga anmärkningar på det
bakgrundsmaterial som Follicum presenterade, vilket indikerar att Follicum – förutsatt att inget
oväntat sker i toxstudierna – kommer att kunna arbeta enligt plan med start av klinisk studie vid
årsskiftet 2015/2016.

Follicum meddelade i juni att Bolaget etablerat två samarbetspartners som tar fram den produkt
som ska användas i studien. PolyPeptide Group tillverkar Follicums substans och i Recipharm AB:s
uppdrag ingår att formulera och producera den produkt som ska användas i den kliniska studien. I
uppdraget ingår att utveckla och validera de analysmetoder som krävs i samband med
kvalitetsgranskningen av den färdiga produkten. Processen är påbörjad och produkten beräknas
vara klar i slutet av 2015.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.
VD Jan Alenfall kommenterar
Nu har andra kvartalet 2015 passerat och jag tar tillfället att summera vad som hänt i Follicum under perioden.
Precis som under första kvartalet har arbetet flutit på enligt plan och budget. Vi höll under våren ett
vetenskapligt rådgivningsmöte med det tyska läkemedelsverket, BfArM, vilket var framgångsrikt och gav oss
indikationer på att om inget oförutsett inträffar kommer vi att kunna starta en klinisk studie vid årsskiftet
2015/2016. Den kliniska studien är planerad att genomföras i Tyskland, då vi där har etablerat goda kontakter
med en inom området väldigt välmeriterad klinik. Dessutom är ett antal av de opinionsbildare som vi
samarbetar med verksamma i Tyskland. Ansökan om start av den första studien avser vi skicka till det tyska
läkemedelsverket under tidig höst 2015.
I juni tecknade vi avtal med två samarbetspartners som ska ansvara för framtagningen av den produkt som
ska användas i vår kliniska studie. PolyPeptide Group, som tillverkar Follicums peptid (substansen),
grundades i Malmö och är ett bolag som framställer peptider och peptidrelaterade molekyler i sex
produktionsanläggningar i Frankrike, Indien, Danmark, Sverige och USA. PolyPeptide Group är en
världsledande tillverkare av farmaceutiska kvalitetspeptider. Recipharm AB har sitt huvudkontor i Jordbro
och erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika beredningsformer, produktion av kliniskt
prövningsmaterial inklusive det aktiva läkemedlet och läkemedelsproduktutveckling. Bolaget har kunder
som sträcker sig från stora läkemedelsbolag till mindre forsknings- och utvecklingsföretag. Recipharm AB
kommer att utveckla en beredningsform av peptiden och producera den sterila produkt som ska användas i
den kliniska studien. I uppdraget ingår att utveckla och validera de analysmetoder som krävs för att
säkerställa en god kvalitet på produkten. Processen är påbörjad. PolyPeptide Group AB och Recipharm AB är
framgångsrika inom sina respektive områden och vi känner oss trygga att arbeta med dessa bolag som
samarbetspartners. Vi ser nu fram emot den färdiga produkten som beräknas vara klar i slutet av året inför
starten av den kliniska studien.
Jan Alenfall
VD, Follicum AB
Follicum AB
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort
problem både fysiskt och psykiskt. Det finns inga tillräckligt effektiva produkter för att stimulera eller hämma
hårväxt som är lämpliga för både män och kvinnor och som dessutom inte är förknippade med några
biverkningar. Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt
effektivt redan vid låga doser – utan att negativa reaktioner har observerats. Vid jämförelse med resultat från
en av de ledande produkterna på marknaden stimulerade FOL-005, i prekliniskt jämförbara studier, hårtillväxt
betydligt effektivare. Målsättningen är att genomföra en klinisk fas I/IIa-studie under 2015-2016 och därefter
generera avkastning genom utlicensiering eller försäljning av läkemedelsprojektet.
Milstolpar FOL-005
2015
 Slutförande av CMC-optimering (optimering av kemiska egenskaper, tillverkning och kontroll
inför tillverkning av det kliniska prövningsmaterialet) inför fas I/IIa-studien.
 Förberedelser för att uppfylla regulatoriska krav inför start av planerad fas I/IIa-studie ska vara
slutförda.
 Avtal med en eller flera studiekliniker avseende genomförande av fas I/IIa-studie. Ett så kallat CRO
(kontraktslaboratorium) kommer att ta huvudansvaret för genomförandet. Studien kommer
troligen göras i Sverige eller Tyskland.
 Ansökan inlämnad till en etisk kommitté för genomförande av fas I/IIa-studien.
 Ansökan om start av fas I/IIa-studie inlämnad till ett nationellt läkemedelsverk.
 Första frivilliga behandlas med FOL-005 i fas I/IIa-studien för att undersöka säkerhet och potentiell
effekt.
2016
 Färdigställande av fas I/IIa-studie.
 Resultat från den kliniska fas I/IIa-studien kommuniceras.
 Påbörjande av utlicensiering eller försäljning av projektet till en aktör med resurser att genomföra
fas IIb- och fas III-studier och medföljande marknadsgodkännande.
Aktien
Aktien i Follicum noterades på AktieTorget den 25 november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB,
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF).
Per den 30 juni 2015 uppgick antalet aktier i Follicum till 8 843 210 stycken.
Teckningsoptioner av serie TO 1
I samband med bolagets emission inför notering på AktieTorget under 2014 nyemitterades (utöver 4 670 000
nya aktier) 1 167 500 teckningsoptioner av serie TO 1. Första handelsdag för teckningsoptionerna var den 25
november 2014. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad
aktie. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien
enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar
innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska dock vara inom intervallet 6,00 – 9,00 kronor per aktie.
Follicum kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 27 oktober – 17 november
2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 17 november 2015.
Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0006288288. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till
högsta lösenpris tillförs Follicum cirka 10,5 MSEK.
Största aktieägare per 2015-06-30
Follicum hade per 2015-06-30 totalt 582 aktieägare. Nedan presenteras de tio största ägarna.
Namn
Lund University Bioscience AB
Antal aktier
2 298 714
%
25,99
Sunstone LS Ventures fund III
2 023 798
22,89
Pontus Dunér
427 500
4,83
Aherioco AB
427 500
4,83
Michael Mattsson
379 739
4,29
Stiftelsen Akademihemman
306 812
3,47
Avanza Pension
282 683
3,20
Jan Alenfall genom Callipa AB
214 302
2,42
Nordnet Pensionsförsäkring
181 238
2,05
Per Vasilis
130 400
1,47
Principer för halvårsrapportens upprättande
Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3”,
samma redovisningsprincip som Follicums senaste årsredovisning är upprättad i enlighet med. Follicum AB
är ett mindre företag och har nyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013
enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer istället med de uppgifter som
presenterades i årsredovisningen för 2013, och det kan därmed finnas brister i jämförbarheten mellan åren.
Bolaget har vid övergången till redovisning enligt K3 inte kunnat identifiera några större avvikelser från
tidigare principer.
Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är
planerade enligt följande:
•
•
Delårsrapport 3
Bokslutskommuniké för 2015
2015-11-25
2016-02-24
Avlämnande av halvårsrapport
Lund, den 21 augusti 2015
Follicum AB
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: [email protected]
Resultaträkning i sammandrag
(SEK)
2014-04-01
2015-01-01
2015-06-30
2014-06-30
2015-06-30
2014-06-30
3 mån.
3 mån. jmfr.
6 mån.
6 mån. jmfr.
341 821
730 210
381 267
1 291 568
-5 199 031
-1 034 379
-10 070 696
-1 298 703
Övriga externa kostnader
-685 159
-650 546
-1 065 609
-1 215 965
Personalkostnader
-422 968
-616 598
-836 901
-992 450
-5 965 337
-1 571 313
-11 591 939
-2 215 550
Övriga rörelseintäkter
2015-04-01
2014-01-01
Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
11 143
11 022
37 765
28 499
-25 440
-14 407
-34 176
-17 019
Resultat efter finansiella poster
-5 979 634
-1 574 698
-11 588 350
-2 204 070
Resultat före skatt
-5 979 634
-1 574 698
-11 588 350
-2 204 070
Periodens resultat
-5 979 634
-1 574 698
-11 588 350
-2 204 070
Räntekostnader och liknande resultatposter
Balansräkning i sammandrag
(SEK)
2015-06-30
2014-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn. rättigheter
Summa anläggningstillgångar
958 686
958 686
856 448
856 448
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
304 377
125 520
429 897
638 213
69 861
708 074
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
9 000 000
6 191 678
18 000 000
5 970 006
Summa omsättningstillgångar
15 191 678
24 678 080
SUMMA TILLGÅNGAR
16 580 261
25 534 528
1 061 185
1 061 185
1 061 185
1 061 185
36 701 649
-13 553 518
-11 588 350
11 559 781
36 701 649
-7 370 337
-6 183 181
24 148 131
12 620 966
24 209 316
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
683 675
112 933
3 162 687
3 959 295
497 718
36 085
791 409
1 325 212
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
16 580 261
25 534 528
Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
50 000
50 000
Inga
Inga
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Förändring av eget kapital i sammandrag
(SEK)
2015-01-01
2014-01-01
2015-06-30
2014-12-31
6 mån.
12 mån.
24 209 316
3 879 643
0
26 512 854
Periodens resultat
-11 588 350
-6 183 181
Utgående balans
12 620 966
24 209 316
Ingående balans enligt fastställd balansräkning
Nyemissioner 1)
1)
Nyemissioner minus emissionskostnader
Kassaflödesanalys i sammandrag
2015-04-01
2014-04-01
2015-01-01
2015-06-30
2014-06-30
2015-06-30
2014-06-30
3 mån.
3 mån. jmfr.
6 mån.
6 mån. jmfr.
-5 979 634
-1 574 698
-11 588 350
-2 204 070
Justering poster som inte ingår i kassaflödet
0
0
0
0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
-5 979 634
-1 574 698
-11 588 350
-2 204 070
-82 735
35 405
278 177
-126 143
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
1 864 985
-625 695
2 634 083
-1 290 573
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-4 197 384
-2 164 988
-8 676 090
-3 620 786
-84 227
-258 152
-102 238
-443 378
0
0
0
0
-84 227
-258 152
-102 238
-443 378
Nyemission minus emissionskostnader
0
0
0
0
Aktieägartillskott
0
0
0
0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
0
0
0
0
-4 281 611
-2 423 140
-8 778 328
-4 064 164
19 473 289
5 026 989
23 970 006
6 668 013
15 191 678
2 603 849
15 191 678
2 603 849
(SEK)
2014-01-01
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella tillgångar
Investering i materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Scheelevägen 22
223 63 Lund
www.follicum.com