AKtuellt februari.indd - AK

Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader
Februari 2015
aktuellt
Höstens erfarenhetsmöte
Varje höst åker AK-konsult på ett erfarenhetsmöte och hösten 2014 var självklart inget
undantag.
Denna gång var temat ”Back to basics” och vi höll till på Häringe slott utanför Västerhaninge.
I och med att AK har blivit större och fått flera nyanställningar kände vi att det var bra att gå
igenom grunderna igen. Men det är såklart alltid bra även för mer erfaren personal att fräscha
upp minnet och få reflektera och diskutera kring detta.
Det var två dagar fyllda med kunskap och föreläsningar, både av egen personal och en extern
föreläsare.
Första dagen höll Anders Kumlin en föreläsning om Diagnosticering av fuktskadeutredningar
som fokuserade på hur viktigt det är att en skadeutredare kan sin byggnadsfysik. Han gick
även igenom vad man skall ha för grundläggande rutiner vid en utredning. Dag två ägnade vi
mycket tid åt rapportskrivning och granskning av rapporter. Vad ska rapporten innehålla? Regler
och mallar? Vem skriver vi rapporten för? Det finns mycket att tänka på när man skall skriva
en rapport. Konsulterna fick även granska en påhittad rapport som innehöll en hel del fel och
sedan diskutera kring dessa.
Erfarenhetsmötet avslutades med en föreläsning av advokat Anders Karlsson som pratade
om juridik i bostadsrättsföreningar. Det blev mycket diskussioner och frågor kring hur vi som
konsulter skall jobba i bostadsrättsföreningar. Vad är på föreningens ansvar och vad är på den
boendes ansvar?
Sammanfattat var detta två mycket lärorika dagar. Extra kul att få en möjlighet att samla alla
våra konsulter, då vi har kontor både i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Helsingborg.
AK-Konsult Indoor Air AB | www.akkonsult.com | [email protected]
Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader
FuktCentrums informationsdag
Nu har anmälan öppnat till Fuktcentrums informationsdag i Stockholm 11 mars.
Temat för årets informationsdag är ”Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden?”
Även detta år kommer FuktCentrum att hålla till på Hotell Rival i Stockholm och datumet
är den 11 mars. Det kommer att bli en heldag med föreläsningar och kunskap från många
föreläsare med olika erfarenheter inom detta område.
Det finns även möjlighet att anmäla sig som utställare och få en chans att visa just sin
produkt eller sitt företag.
Kostnad för deltagare är 2900:- exkl moms.
Kostnad för utställare är 5000:- exkl moms.
Sista anmälningsdag är måndag den 2 mars.
Läs mer och anmäl dig
Kostnad för deltagare är 2900:- exkl moms.
Kostnad för utställare är 5000:- exkl moms.
Sista anmälningsdag är måndag den 2 mars.
Läs mer och anmäl dig, www.fuktcentrum.lth.se
AK-Konsult Indoor Air AB | www.akkonsult.com | [email protected]
Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader
Energisparande åtgärder i byggnader
Idag är det stort fokus på att göra energisparande åtgärder i våra befintliga byggnader. Både
ett allmänt ökat miljötänkande samt energideklareringen och kraven i Boverkets byggregler
har bidragit till den utvecklingen.
Denna utveckling är naturligtvis positiv, men det finns några aspekter ur ett fuktperspektiv
som bör tänkas på innan åtgärd av byggnad. Tyvärr är det så att det som är bra
energimässigt inte alltid är bra ur ett fuktperspektiv. Nedan beskrivs två vanliga åtgärder och
vad som bör tänkas på:
Tilläggsisolering av konstruktionen
Idag är det tyvärr inte helt ovanligt att vindar drabbas av fuktproblem efter att vindsbjälklaget
tilläggsisolerats. Orsaken till detta är vanligen att varm och fuktig inomhusluft läcker upp på
vinden genom konvektion (fukttransport via luftrörelse).
Då vindsbjälklaget tilläggsisolerats sänks temperaturen på vinden, vilket också är syftet
med åtgärden. Generellt kan sägas att högre isolationsgrad, större värmemotstånd, sänker
temperaturen i den yttre delen av konstruktionen. Resultatet blir att den relativa fuktigheten
i luften på vinden blir högre efter tilläggsisoleringen jämfört med före givet samma mängd
uppläckt inomhusluft.
Figur 1. Illustration av tilläggsisolerad vind
AK-Konsult Indoor Air AB | www.akkonsult.com | [email protected]
Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader
Det innebär i sin tur att konstruktioner med högre isolationsgrad blir känsligare för tillförsel
av fuktig inomhusluft. Likaså kommer utsida fasad i en ny välisolerad yttervägg att vintertid
bli fuktigare jämfört med en äldre sämre isolerad yttervägg i och med att fasadens
yttemperatur kommer att vara nära utomhustemperaturen samtidigt som RF ute under
vintern är hög, 85-100%.
För att förhindra att fuktig inomhusluft läcker upp på vinden, eller transporteras ut i annan
konstruktionsdel, bör byggnader med mycket värmeisolering alltid utföras så lufttäta som
möjligt. Felet i en fuktskadad byggnad är vanligtvis att byggnaden är för otät och inte som
man i okunnighet ibland hävdar för tät.
Minskad ventilation
En av ventilationens huvuduppgifter är att föra bort den fukt som produceras i byggnaden.
Fuktlasten över en byggnads klimatskärm bestäms av skillnaden i luftens fuktinnehåll inne
och ute. Ökad ventilation ger minskad fuktlast och minskad ventilation ger ökad fuktlast.
Om ventilationsflödet sänks kommer inomhusluftens fuktinnehåll, vid given fuktproduktion,
att öka. Detta innebär i sin tur att inomhusluftens daggpunktstemperatur (den temperatur
då kondens faller ut) ökar, vilket ökar risken för kondens om luften läcker ut genom
klimatskärmen, jämför ovan, eller kommer i kontakt med kalla ytor. Det är därför mycket
viktigt för byggnadens fuktstatus att ventilationsflödet i en byggnad inte justeras ned för
mycket.
AK-Konsult Indoor Air AB | www.akkonsult.com | [email protected]