Protokoll från styrelsemöte 5/5-15 (PDF

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening
Tisdagen 5/5 2015
Plats: Kaptensrummet
Tid: 18.00-20.30
Närvarande: Martin Carlsson, Jimmy Lövgren, Staffan Vretborn, Petter Ölmunger, Staffan
Lundstedt, Sylvia Wallin, Khaled Arnous med flera gäster
1. Khaled Arnous höll ett föredrag och svarade på frågor om utbildning och kompetens i
Syriens jordbruksministerium. Khaled tackades med film om Dag Hammarskjöld.
2. Mötet öppnas
3. Val av mötessekreterare: Petter Ölmunger
4. Val av justerare: Martin Carlsson
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående protokoll (från 25/3-15) gicks igenom.
7. Ekonomi
a. Vi har fått 2000 kr från mp och ska få 2000 kr från s. Stort tack till mp för detta
bidrag!
b. Frågetecken kring faktura för beställningar inför Flicka-kampanjen. Jimmy ska
kolla kring beställningen.
8. Bidragsansökningar
a. Sylvia har gjort en ansökan till kommunen om föreningsbidrag. Inget svar än.
b. Jimmy har gjort en ansökan till FN-förbundet om 7500 kr i särskilt projektbidrag (fotbollsturnering och andra demokrati-projekt). Ska få svar i slutet av
maj.
9. Kortresumé från FN-distriktets årsmöte, lördagen 28/3.
a. Sylvia, Martin och Jimmy deltog. Fredsrörelsen Kungälv arrangerade en
intressant och lärorik dag med fokus på Mellanöstern. På eftermiddagen höll
distriktet sitt årsmöte under ca en timme.
b. Distriktet siktar på att diskutera motionerna till kongressen den 24 maj.
10. Besök från Lidköpings FN-förening i maj
a. Besöket går inte att få till i vår. Vi håller kontakten om eventuellt besök i höst
istället.
11. Föreningens deltagande i kommunens nationaldagsfirande
a. Eftersom de flesta av styrelsens ledamöter inte har möjlighet att delta så
bestämde vi oss för att ställa in föreningens deltagande i år. Vi siktar på att
vara med nästa år istället. Jimmy får i uppdrag att informera kommunens
kultursamordnare Birgitta Lundh Gitse.
12. Inför förbundskongressen 13-14/6-15
a. Vi väntar fortfarande på att få ta del av motioner och motionssvar inför
kongressen.
b. STO FN-förenings styrelse beslutade att stödja de propositioner om
stadgeändringar som har skickats ut. Föreningens ombud har dock mandat att
ta ställning utifrån de diskussioner som förs under kongressen.
13. Filmvisning i september med filmklubben?
a. Förslag på film är nu We feed the world. Petter kollar med biografen.
14. Global aktionsvecka för ett världsparlament 15-25 oktober
a. Föreningens manifestation för ett världsparlament sker lördagen den 24
oktober. Jimmy frågar Maj Britt Theorin om hon vill komma som
föredragshållare. Martin försöker boka utrymme i Kaféet där vi kan stå med
bord.
15. Fotbollsturnering med asylboenden på Tjörn och i Svenshögen
a. Jimmy gav en uppdatering. En kontakt har tagits med SIF som är positiva.
16. Övriga frågor:
a. Petter rapporterade om sin föreläsning om UNPA på Fredsrörelsen Kungälv
b. Jimmy och Petter informerade om att de jobbar på en debattartikel om en
demokratisering av FN
c. Flicka-projektet. Vi funderar vidare på bra upplägg och samarbetsaktörer.
d. Nösnäsgymnasiet. Vi ligger lågt och avvaktar tills vidare förnyad kontakt.
e. Nyatoto. Vi har fått 5 tygkassar att sälja framöver till förmån för Nyatotoprojektet. Sylvia förvarar kassarna tills vidare.
f. Petter informerade om arrangemang med Folke Tersman kring frågan om ett
världsparlament, 20 oktober i Stockholm, kl. 13 i riksdagen och kl. 18.30 på
ABF.
g. Arrangemanget 4/5-15 med Billströmska lyckat. 15-20 personer deltog.
17. Nästa möte blir ons 3 juni kl. 18:30.
18. Mötet avslutades
Antecknat av:
Justerat av: