KRINGLAN 7 - Höganäs kommun

1 (3)
RAPPORT
Datum
2015-01-19
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
EVA ROSBERG
LIVSMEDELSINSPEKTÖR
MILJÖAVDELNINGEN
DIREKT: 042-33 75 42
[email protected]
Dnr
2015/0034-1
Deldar Sulayman, Bezare Kök & Bar
Väsbygatan 2 A
263 36 Höganäs
KRINGLAN 7
INSPEKTIONSRAPPORT BEZARE KÖK & BAR
Miljöavdelningen gjorde den 16 januari 2015 en oanmäld inspektion av verksamheten. Syftet
med inspektionen var att kontrollera om verksamheten producerar och tillhandahåller säkra
livsmedel, samt uppfyller kraven på redlighet.
Miljöavdelningens kommentarer i kursiv text.
METODIK OCH FÖRKLARINGAR
Vid inspektionen kontrollerades hela eller delar av de områden som redovisas i nästa stycke.
(Kontrollpunkternas innehåll förklaras i särskild bilaga.) De koder som används vid
bedömningen och redovisningen av kontrollpunkterna har följande betydelse:
(A)= Avvikelse
(UA) = Utan avvikelse
(EA) = Ej aktuell
VID INSPEKTIONEN NOTERADES FÖLJANDE.
1.1 Infrastruktur, lokaler och utrustning även fordon (A)
Vissa av skärbrädorna saknade yta och var repiga.
Bakterier fastnar lätt i en yta som inte är slät.
Det var bristande funktion i en bänkkyl i köket.
Det var bristande funktion i en av frysarna i köket.
Omklädningsutrymmet var ostrukturerat.
3.3 Säker hantering, lagring och transport – övrigt (A)
Oliver hämtades från en konservburk utan verktyg.
Hudbakterier kan orsaka tillväxt av matförgiftningsbakterier i livsmedlet.
5.1 Skadedjursbekämpning (A)
Det förvarades diverse saker utanför bakdörren och vid källarnedgången.
Det är viktigt att avfallshantering sker så att inte skadedjur får möjlighet att bygga bo eller att hitta mat.
6.1 Rengöring och desinfektion – ändamålsenlig rutin för redskap och ytor i kontakt
med livsmedel (UA)
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
2 (3)
Datum
2015-01-19
Dnr
2015/0034-1
6.2 Rengöring och desinfektion – övrigt (A)
Det fanns gammal smuts och matrester under bänken i diskutrymmet.
8.1 Temperatur – ändamålsenlig rutin för varmhållning (UA)
8.2 Temperatur – ändamålsenlig rutin för kylförvaring (A)
Det var 13ºC i kylen där backen med potatissallad förvarades.
Det var 16ºC på potatissalladen i den öppna bänkkylen i utlämningsluckan.
Det stod såser bredvid den öppna bänkkylen utan kyla, en av såserna höll 19ºC.
Det fanns rått kött i bänkkylen under grillen som höll 12ºC.
Det fanns typ majonnässallader på salladsbuffén som höll 18ºC:
Det är viktigt att kylvaror förvaras i rekommenderad temperatur för att inte tillväxt av bakterier ska ske.
8.3 Temperatur – övrigt (A)
Det fanns livsmedel som höll -13ºC i frysen i beredningsutrymmet.
Det är viktigt att frysvaror förvaras i rekommenderat temperatur för att inte kvalitetsförsämringar ska ske
samt för att lagstiftningen kring djupfrysta livsmedel ska följas.
9.1 Personlig hygien – fullt utrustat och funktionellt handtvättställ finns i
produktionslokaler (A)
Tvål saknades vid handtvättstället.
9.3 Personlig hygien – övrigt (A)
Arbete med oförpackade livsmedel pågick i delvis privata kläder samt privata skor.
För att inte livsmedlen ska kontamineras av bakterier och smuts från exempelvis hemmet eller bilen behöver
ombyte ske på arbetsplatsen till rena arbetskläder och arbetssskor.
10.1 Utbildning och kunskap (A)
Personalen saknade kunskap om egenkontroll och temperaturrutiner.
Utbildning av personalen i egenkontroll och temperaturrutiner behöver snarast genomföras.
12.2 Information – redlighet vilseledning (A)
På menyn angavs Parmesanost - i kylen fanns istället Grana Padano.
Parmesanost är en namnsskyddad produkt.
På menyn angavs Kalamatasoliver - i köket fanns oliver av annat ursprung.
Kalamatasoliver är namnskyddade.
Gorgonzola och rödspätta fanns på menyn - verksamheten kunde inte visa upp någon
följesedel eller förpackning.
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Ovanstående avvikelser bedöms som allvarliga och bör åtgärdas snarast. Uppföljning av
avvikelserna kommer att ske vid nästa planerade tillsyn.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
3 (3)
Datum
2015-01-19
Dnr
2015/0034-1
NOTERING
Det fanns hål vid rördragningen ned till fettavskiljaren vilket kan ge utrymmen som är svåra
att hålla rena.
ÅTGÄRDADE AVVIKELSER SEDAN TIDIGARE
Golvet i köket var utbytt.
Städutrustningen förvarades i ett skåp i diskutrymmet.
Eva Rosberg
Livsmedelsinspektör
042-33 75 42
INFORMATION
I enlighet med miljötillsynsnämndens beslut § 78 av den 1 oktober 2008 offentliggörs
inspektionsresultaten från livsmedelsinspektionerna på Höganäs kommuns hemsida.
Företaget är skyldigt att följa livsmedelslagstiftningen och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av EG-förordningar. Av detta följer att
företaget bör åtgärda avvikelserna enligt tidsplan som angetts i
kontrollrapporten.
Kontroll görs med stöd av förordningarna(EG) 178/2002, 882/2004,
852/2004, 853/2004 och LIVSFS 2005:20. Det kan även förekomma
avvikelser som inte noteras vid kontrollen. Dessa kan dock tas upp i
samband med kommande kontroll.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE