Källsorteringshandbok LKAB 2015-06

KÄLLSORTERINGSHANDBOK
SORTING MANUAL
Kontakt Avfallsfrågor: 010-129 96 09
1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
TABLE OF CONTENTS
Sid
Fraktion
Sid
Fraktion
3
Brännbart avfall
26
Glykolrester
4
Deponi
27
Oljeemulsioner
5
Träavfall
28
Olje- och bränslefilter
6
Hushållsavfall
29
Flytande färg, lösningsbaserad
7
Kontorspapper
30
Smörjfettsrester
8
Sekretesspapper
31
Lysrör
9
Wellpapp
32
Lågenergilampor
10
Pallemballageplast
33
Glödlampor
11
Järn och metallskrot
34
Småbatterier
12
Kabelskrot
35
Blyackumulatorer
13
Gummi
36
Hydraulslang
14
Brandskyddsbehandlad
ventilationsduk
37
Småkemikalier
15
Laminerat glas
38
Transformatorer
16
Glasförpackningar, ofärgat
39
Isocyanater
17
Glasförpackningar, färgat
40
Lösningsmedelsbaserat
limavfall
18
Plastförpackningar, hårda
19
Metallförpackningar
20
El-avfall
21
Elektronikskrot
22
Elmotorer
23
Absorbenter
24
Sprayburkar
25
Spillolja
2
BRÄNNBART AVFALL
COMBUSTIBLE WASTE
Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än
genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara
balade eller hårt packade. Materialen måste även vara torra.
JA TACK
NEJ TACK
Papperskorgsavfall
Plast
Frigolit
Gummi
Pärmar
Arbetshandskar
Snusdosor
Disktrasor
Gips
Tegel
Betong
Metaller
Porslin
Matavfall
Farligt avfall
Elavfall
MATERIALÅTERVINNING
Utsorterat avfall går antingen till återvinning eller transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.
3
DEPONI
LANDFILL MATERIAL
Blandningar eller sammansatta material som ej går att sortera och som ej kan användas i
bränsletillverkning.
JA TACK
NEJ TACK
Betong
Gips
Glas- & Stenull (isolering)
Porslin
Tegel
Farligt avfall
Elavfall
Metaller
Brännbart avfall
Papper/Well
Glasförpackningar (t ex. flaskor och burkar)
Komposterbart avfall
MATERIALÅTERVINNING
Trygg deponering på godkänd anläggning.
4
TRÄAVFALL
CARPENTRY, PAINTED
Målat, lackat och behandlat trä med spik och beslag.
JA TACK
NEJ TACK
Snickerier
Spånskivor
Masonit
Målade trälådor
Tryckimpregnerat
Trä
Gips
MATERIALÅTERVINNING
Träavfallet flisas. Spikar och beslag sorteras ut med hjälp av magnet och materialåtervinns. Träflisen går
till energiutvinning
5
HUSHÅLLSAVFALL
MUNICIPAL, HOUSEHOLD WASTE
Materialet avser det avfall som blir över då man sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar
och tidningar i hushållet. Detta avfall hanteras av respektive kommun där avfallet uppstår. Beroende
på kommunens miljöplan kan hushållsavfallet vara mer eller mindre utsorterat i biologiskt- samt övrigt,
brännbart avfall.
JA TACK
NEJ TACK
Matrester
Tepåsar
Kaffesump
Växter
Tobak
Kontorspapper
Plastförpackningar
Elavfall
Farligt avfall
Porslin
Glas
MATERIALÅTERVINNING
Materialet behandlas i enlighet med den kommunala avfallsplanen. Den mest frekvent utnyttjade metoden
är att skicka materialet till värmeverk för energiutvinning.
6
KONTORSPAPPER
OFFICE PAPER
Materialet avser papper som uppkommer i kontorsverksamhet.
JA TACK
NEJ TACK
Blanketter
Formulär
Anteckningar
Utskrifter
Wellpapp
Pärmar
Kuvert
Mappar
Bärkassar
Förpackningar
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och balas för att sedan transporteras till materialåtervinning. Pappersfiberna
kan återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas
15 procent av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.
7
SEKRETESSPAPPER
CONFIDENTIAL DOCUMENTS
Dokument som innehåller information som enligt lagstiftning eller företagspolicys ej får komma till allmän
kännedom. Sekretesspapper samlas in i låsta och spårbara kärl och transporteras av säkerhetsklassad
personal till godkänd destrueringsanläggning. Restprodukten går till materialåtervinning. I kärl för
sekretesspapper kan även mindre lagringsmedia såsom USB-minnen och CD-RW skivor läggas
– dock i särskilt framtagen, förslutningsbar plastpåse.
JA TACK
NEJ TACK
Blanketter
Formulär
Anteckningar
Utskrifter
USB-minnen
Hårddiskar
CD-RW
Wellpapp
Pärmar
Kuvert
Mappar
Bärkassar
Förpackningar
Plastfickor
MATERIALÅTERVINNING
Sekretesspapper samlas in i låsta och spårbara kärl och transporteras av säkerhetsklassad personal till
godkänd destrueringsanläggning. Restprodukten går till materialåtervinning.
8
WELLPAPP
CORRUGATED BOARD
Materialet avser alla typer av förpackningar, emballage och rullar med ett vågigt mellanskikt. Ej att
förväxlas med kartong som ej har det vågiga mellanskiktet.
JA TACK
NEJ TACK
Lådor
Kartonger
Rullar
Skivor
Emballage
Kontorspapper
Tidningar
Böcker
Pärmar
Kuvert
Broschyrer
Reklamblad
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och går till pappersåtervinning.
9
PALLEMBALLAGEPLAST
LDPE FILM 80/20
Materialet avser transportfilm, krympfilm, sträckfilm och bubbelfilm/blåsfilm; endast av mjuk polyeten
(LDPE, LLDPE) samt bild av triangelpilar med “4” inuti. Materialet får maximalt bestå av 20 procent
färgad LDPE film som exempelvis svarta plastsäckar. Ta bort snören, tejp, plast- eller metallband. De kan
levereras löst i transparent, perforerad säck eller balat (underlättar förvaring/transport). Materialet skall
vara rent och torrt.
JA TACK
NEJ TACK
Transportfilm
Krympfilm
Sträckfilm
Bubbelfilm
Pallsvep
Plastband
Tejp
Snören
Metall
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in, kontrolleras och balas. Därefter går materialet till plaståtervinning.
10
JÄRN- OCH
METALLSKROT
FERROUS & METALSCRAP
Materialet avser material innehållande järn och metall. Större volymer med rena fraktioner
sorteras ut för sig.
JA TACK
Bandrullar
Borrstålskot
Diverse järnskrot
Emballageskrot
Fragmenteringsskrot
Gjutjärnsskrot
Komplext skrot
Koppar
Luft/ventilationsfilter
i metall
NEJ TACK
Manganskrot
NI-Hardskrot
Plåtfat med tömningsförsäkran
Rostfritt
Stålband
Tomma urskrapade
(penseltorra) färgburkar
Övriga metaller
Spåner
Vajer
Elmotorer
Elavfall
Brännbart avfall
Farligt avfall
Oljefilter
Deponirest
Trä
ATT TÄNKA PÅ
Transformatorer klassas som farligt avfall och hanteras separat. Vid små mängder kabelskrot kan det
läggas i ”Järn- och Metallskrot” annars samlas det i separat behållare. Om inte tömningsförsäkran kan
ges på kasserade tomfat klassas de som farlig avfall och ska transporteras till Miljöförrådet för
omhändertagande innan skrotning.
MATERIALÅTERVINNING
Vid tömning transporteras skrotet till LKAB:s Återvinningsgård där det kontrolleras och bearbetas.
Går därefter till metallåtervinning.
11
KABELSKROT
CABLE SCRAP, AL AND COPPER
Materialet avser kabel av olika kvalitéer med plast eller gummihölje. Större volymer med ren kabel av
aluminium alt. koppar sorteras ut för sig.
JA TACK
NEJ TACK
Kabel innehållande aluminium
och koppar
Fierkabel
Oljekabel
Kabel som är järnarmerad eller innehåller fett
ATT TÄNKA PÅ
Kabel innehållande stenkolstjära, olja eller andra farliga ämnen klassificeras som farligt avfall och samlas
upp i separata täta behållare.
MATERIALÅTERVINNING
Vid tömning transporteras kabeln till LKAB:s Återvinningsgård där den kontrolleras och lagras, går
därefter till metallåtervinning.
12
GUMMI
RUBBER
T ex delar av transportband.
JA TACK
NEJ TACK
Produktionsspill av gummi
Gummi innehållande metaller
Gummi innehållande föroreningar
Däck
MATERIALÅTERVINNING
Materialet förbehandlas innan det energiutvinns alternativt deponeras.
13
BRANDSKYDDSBEHANDLAD
VENTILATIONSDUK
PLASTIC, BROMINATED
Brandskyddsbehandlad ventilationsduk.
JA TACK
NEJ TACK
Brandskyddsbehandlad
ventilationsduk
MATERIALÅTERVINNING
Materialet deponeras på anläggning med specifikt tillstånd.
14
LAMINERAT GLAS
LAMINATED GLASS
Tag bort ramar etc. och lägg de återvinningsmaterial där de hör hemma. Detaljer som är svåra att ta bort
kan sitta kvar.
JA TACK
NEJ TACK
Laminerat glas
Bilrutor
Fönsterglas
Glaskross
Härdat glas
Brännbart avfall
Blandskrot
Förpackningsglas
MATERIALÅTERVINNING
Materialet transporteras till återvinning. Glas kan smältas ned och omformas om och om igen utan att
försämras kvalitetsmässigt. Det kan ingå i byggnadsmaterial så som isoleringsmaterial och tillsatsmedel
för betong.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Handskar
15
GLASFÖRPACKNINGAR
OFÄRGAT
GLAS PACKAGING, UNCOLOURED
Materialet avser alla former av glasförpackningar med ofärgat glas. Lock och kapsyler sorteras som
metallförpackning.
JA TACK
NEJ TACK
Burkar
Flaskor
Porslin
Glödlampor
Keramik
Kristall
Bilrutor
Färgat glas
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in, rensas och krossas för att sedan transporteras till återvinningsstation. Vid
återvinning blir materialet i första hand nya glasflaskor eller glasburkar, men kan även ingå i
byggnadsmaterial och mineralull.
16
GLASFÖRPACKNINGAR
FÄRGAT
GLAS PACKAGING, COLOURED
Materialet avser alla former av glasförpackningar med färgat glas. Lock och kapsyler sorteras som
metallförpackning.
JA TACK
NEJ TACK
Burkar
Flaskor
Porslin
Glödlampor
Keramik
Kristall
Bilrutor
Ofärgat glas
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in, rensas och krossas för att sedan transporteras till återvinningsstation. Vid
återvinning blir materialet i första hand nya glasflaskor eller glasburkar, men kan även ingå i
byggnadsmaterial och mineralull.
17
PLASTFÖRPACKNINGAR
HÅRDA
HARD PLASTIC PACKAGING
Hårda plastförpackningar.
JA TACK
NEJ TACK
Plasthinkar
Plastdunkar
Plastfat
Plastburkar
Plastbobiner
Plasttunnor
Plastflaskor
Plastlådor
Plastband
Tunna plastmuggar
Frigolit
Skyddsplast för kolvstänger
Förpackningar som innehåller matavfall
MATERIALÅTERVINNING
Efter tömning, kontroll, sortering och balning levereras plastförpackningarna som råvara till
plaståtervinning. Alla plastförpackningar kan återvinnas, antingen till nytt material eller energi.
18
METALLFÖRPACKNINGAR
METAL PACKAGING
Metallförpackningar.
JA TACK
NEJ TACK
Metallförpackningar
Plåtburkar
Plåtlock
Aluminiumburkar
Aluminumfolie/formar
Kapsyler
Tuber
Elektronikavfall
Färgburkar med färgrester
Kastruller
Stekpannor
Övrigt Järn- och Metallskrot
MATERIALÅTERVINNING
Vid tömning transporteras förpackningarna till LKAB:s Återvinningsgård där det kontrolleras och lagras.
Går därefter till metallåtervinning.
19
FARLIGT AVFALL
EL-AVFALL
ELECTRICAL WASTE
Materialet avser fast elinstallation och maskiner som innehåller elektriska eller elektroniska komponenter.
JA TACK
NEJ TACK
Apparatskåp
Styr- och reglerutrustning
Övrig fast elinstallation samt
maskiner som innehåller
elektriska eller elektroniska
komponenter
Batterier
Elektronikskrot
Elmotorer
Lysrör/lampor
MATERIALÅTERVINNING
El-avfallet transporteras till LKABs Miljöförråd för lagring och skickas sedan vidare för sanering, demontering
och metallåtervinning. Miljöfarliga komponenter destrueras vid godkänd anläggning.
20
FARLIGT AVFALL
ELEKTRONIKSKROT
WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
Materialet avser all elektronik som drivs med hjälp av sladd eller batteri
NEJ TACK
JA TACK
Armaturer
Bildskärmar
Datorer och Laptops
Elektriska köksmaskiner
HiFi-utrustning
Hårddiskar
Mobiltelefoner
Skrivare och skrivmaskiner
Telefoner med tillbehör
TV
Video
DVD
Elektriska verktyg
Batterier
Elmotorer
Lysrör/Lampor
MATERIALÅTERVINNING
Elektronikskrotet transporteras till LKABs Miljöförråd för lagring och skickas sedan vidare för sanering,
demontering och metallåtervinning. Miljöfarliga komponenter destrueras vid godkänd anläggning.
21
ELMOTORER
ELECTRIC MOTORS
Materialet avser elmotorer av varierande storlek som är demonterde från växellådor och dylikt
JA TACK
NEJ TACK
Elmotorer av varierande
storlek
Elmotorer med växellådor
MATERIALÅTERVINNING
Vid tömning transporteras elmotorerna till LKAB:s Återvinningsgård där de kontrolleras och lagras.
Går därefter till metallåtervinning.
22
FARLIGT AVFALL
ABSORBENTER
OIL RESIDUES, SOLID WASTE
Materialet avser blandade, oljeskadade fasta material såsom oljehaltigt spån, Absol, länsar och dunkar. I
detta material får ej förekomma lösningsmedelsbaserade rester.
JA TACK
NEJ TACK
Dunkar
Trasor
Länsar
Spån
Absol
Lösningsmedel
PCB haltig olja
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall.
Materialet energiutvinns, neutraliseras eller deponeras.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar, Förkläde.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
23
FARLIGT AVFALL
SPRAYBURKAR
AEROSOL, FLAMMABLE
Sprayburkar innehållande färg, lim och lack, hårspray, smörjmedel och liknande. I detta material ingår inte
aerosoler innehållande fogskum eller bekämpningsmedel
JA TACK
NEJ TACK
Spraylim
Spraylack
Smörjmedel
Rostlösare
Fogskum
Bekämpningsmedel
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall.
Metallerna återvinns och kvarvarande drivmedel och rester går till energiutvinning.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
24
FARLIGT AVFALL
SPILLOLJA
WASTE OIL
Materialet avser alla typer av hel- och halvsyntetiska smörjoljor samt mineraloljor. I detta material får ej
förekomma lösningsmedel, bensin, PCB eller klorhaltiga ämnen. Små mängder av dessa material kan
sänka flampunkten eller på annat sätt påverka spilloljan negativt.
JA TACK
NEJ TACK
Syntetisk
Halvsyntetisk
Mineral
Bensin
Lösningsmedel
PCB
Klor
MATERIALÅTERVINNING
Materialet transporteras till godkänd anläggning för energiutvinning alternativt materialåtervinning.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar, Förkläde.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
25
FARLIGT AVFALL
GLYKOLRESTER
GLYCOLES
Materialet avser glykolrester som innehåller etylen- eller propylenglykol, exempelvis motorglykol från
verkstäder och liknande förvarat i tankar. I detta material ingår även kylvätska från fordon och fasta
anläggningar. I detta material får ej förekomma främmande föremål, motordelar eller andra komponenter.
Det får ej förekomma andra typer av lösningsmedel. Undvik att extra vatten tillförs.
JA TACK
NEJ TACK
Motorglykol
Kylvätska
Motorkomponenter
Lösningsmedel
Filter
Verktyg
Pinnar
Trattar
MATERIALÅTERVINNING
Materialet transporteras till specialanläggning som återvinner glykolen.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar, Förkläde.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
26
FARLIGT AVFALL
OLJEEMULSIONER
OIL EMULSION
En emulsion är en blandning av två vätskor som normalt inte blandar sig lätt, exempelvis vatten och olja.
JA TACK
NEJ TACK
Oljeemulsioner
Oljebaserade skär/kylvätskor
Spillolja
Lösningsmedel
Färgavfall
Glykol
Andra vattenhaltiga avfall
PCB-haltigt avfall
MATERIALÅTERVINNING
Emulsionerna transporteras till godkänd anläggning för separation av olja och vatten. Oljan blir energiråvara.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddshandskar, Kemhandskar.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrsutning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
27
FARLIGT AVFALL
OLJE- OCH
BRÄNSLEFILTER
OIL- AND FUEL FILTERS
Materialet avser uttjänta olje- och bränslefilter. I detta material får ej förekomma massiva bildelar och
andra maskinkomponenter.
JA TACK
NEJ TACK
Oljefilter
Bränslefilter
Motorkomponenter
Verktyg
Färgburkar
Aerosoler
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och transporteras till specialanläggning som separerar metaller, filterelement och oljor.
Metallerna återvinns, filterelementen går till energiutvinning och restoljan återvinns till ny olja.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddshandskar, Kemhandskar.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrsutning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
28
FARLIGT AVFALL
FLYTANDE FÄRG,
LÖSNINGSBASERAD
LIQUID PAINT, DISSOLVING AGENTS
Lösningsmedels- eller linoljebaserad färg och lack ej uthärdad i styckegods, tex fat, dunk. I detta material
får ej härdare, isocyanater eller peroxider förekomma. Färgen skall vara emballerad i avsett fat eller kärl.
JA TACK
NEJ TACK
Flytande färg
Isocyanater
Härdare
Peroxider
Penslar
Rollers
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och transporteras till specialanläggning som samförpackar materialen.
Metaller återvinns och ur färgrester utvinns energi.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddshandskar, Kemhandskar.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrsutning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
29
FARLIGT AVFALL
SMÖRJFETTSRESTER
LUBRICATING GREASE
Materialet avser alla typer av fasta fetter, fettburkar och fat i större emballage (≈ 25 liter) som går att
tömma ur sin förpackning. Avsett kärl måste kunna förslutas med lock före transport. Inga större
mängder silikon per emballage eller metallkomponenter eller andra verktyg får förekomma.
JA TACK
NEJ TACK
Smörjfetter
Olja
Träpinnar
Textilier
Stålrester
Kullager
Silikon
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och transporteras till anläggning där behandling sker. Fettresterna energiutvinns.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar, Förkläde.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
30
FARLIGT AVFALL
LYSRÖR
FLOURESCENT TUBES
I detta material får endast förekomma lysrör. Lysrören skall vara hela. Inga armaturer eller annan
elektronik får förekomma.
JA TACK
NEJ TACK
Lysrör
Glödlampor
Lågenergilampor
LED
Halogenlampor
MATERIALÅTERVINNING
Lysrör samlas in och transporteras till återvinningsanläggning. På denna anläggning finns slutna processer
där lyspulvret innehållande kvicksilver kan frigöras och bindas för att återanvändas vid nytillverkning av
lysrör/långenergilampor. Det renade glaset sänds till glasåtervinnare. Metall- och elektronikavfall går till
materialåtervinning.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Skyddshandskar.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Trasiga lysrör och lamprester klassas som farligt avfall och ska därför lämnas till återvinningscentral.
Lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver vilket gör att du bör vara extra försiktig om de går sönder!
31
FARLIGT AVFALL
LÅGENERGILAMPOR
LOW ENERGY BULBS
Detta material avser lågenergilampor, kvicksilverlampor, natriumlampor och vägbelysning.
Samtliga ljuskällor skall vara hela. I detta material får ej förekomma glödlampor och lysrör.
JA TACK
NEJ TACK
Lågenergilampor
Kvicksilverlampor
Natriumlampor
Glödlampor
Lysrör
MATERIALÅTERVINNING
Ljuskällorna samlas in och transporteras till återvinningsanläggning. På denna anläggning finns slutna processer där lyspulvret innehållande kvicksilver kan frigöras och bindas för att återanvändas vid nytillverkning
av lysrör/långenergilampor. Det renade glaset sänds till glasåtervinnare. Metall och elektronikavfall går till
materialåtervinning.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Skyddshandskar.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Trasiga lysrör och lamprester klassas som farligt avfall och ska därför lämnas till återvinningscentral.
Lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver vilket gör att du bör vara extra försiktig om de går sönder!
32
FARLIGT AVFALL
GLÖDLAMPOR
LIGHT BULBS
Detta material avser endast glödlampor med glödtråd. Samtliga ljuskällor skall vara hela. I detta material
får ej förekomma armaturer, lågenergilampor, lysrör eller andra komponenter.
JA TACK
NEJ TACK
Glödlampor
Lågenergilampor
LED
Halogen
Lysrör
MATERIALÅTERVINNING
Avfallet samlas in och körs till en förbehandlingsanläggning som demonterar (förbehandlar) produkterna
efter gällande lagstiftningar. Farliga ämnen oskadliggörs, metaller, plast, glas, m.m. skickas till materialeller energiåtervinning. Målet är att i slutet på kedjan nå en hög materialåtervinning som kommer till godo
i nyproduktion.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Skyddshandskar.
33
FARLIGT AVFALL
SMÅBATTERIER
BATTERIES, MIXED
Detta material inbegriper alla förekommande mindre batterityper. Observera att litiumjonbatterier
överstigande en vikt av 500 gram får ej sorteras bland småbatterier då brandrisk finns.
JA TACK
NEJ TACK
Bly
Nickel
Nickelkadmium
Brunsten
Kvicksilver
Vätskefyllda batterier
Litiumjonbatterier över 500 gram
MATERIALÅTERVINNING
Blybatterier skickas till en omsmältare där batterierna krossas. Syran neutraliseras och återstoden processas
så att bly- och blylegeringar utvinns. Utvunnet material går till blybatteriproducenter och till andra producenter
som använder blybatterier som innehåller nickel/kadmium återvinns. Kadmium blir till nya batterier och utvunnet nickel används inom stålindustrin. Litiumbatterier tas omhand där man kan återanvända kobolt, till
exempel som tillsats i stålindustrin. Batterier med kvicksilver skickas till upparbetning och säker slutförvaring.
34
FARLIGT AVFALL
BLYACKUMULATORER
LEAD-ACID
Detta material avser batterier innehållande bly.
JA TACK
NEJ TACK
Blybatterier från fordon
Truckbatterier
Stationära blybatterier
Back-up batterier av bly
Småbatterier
Ni-CD-batterier
Andra typer av uppladdningsbara
batterier
ATT TÄNKA PÅ
Bilbatterier från fordon samlas i godkända plastbehållare. Truckbatterier (hela) ställs på pall och bandas.
Stationära batterier hanteras separat i godkända plastbehållare. Syra stänk.
MATERIALÅTERVINNING
Vid tömning transporteras batterierna till LKAB:s Miljöförråd där de kontrolleras och lagras, går därefter till
metallåtervinning och det farliga avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar, Förkläde.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
35
FARLIGT AVFALL
HYDRAULSLANG
HYDRAULIC HOSES
Materialet avser uttjänta hydraulslangar som är förorenade med olja. Slangarna skall vara tömda på
överflödsolja och kapade. Eventuella metallkopplingar och andra beslag skall avlägsnas.
JA TACK
NEJ TACK
Hydraulslang
Kopplingar
Beslag
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och går till energiutvinning.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar, Förkläde.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
36
FARLIGT AVFALL
SMÅKEMIKALIER
CHEMICALS, SMALL CONTAINERS, SOLID AND LIQUID
Småkemikalier är ett brett begrepp för en rad ämnen med farliga egenskaper såsom explosiva,
självantändande, brandfarliga, brandfarliga vid kontakt med vatten, oxiderande, giftiga eller som
på annat sätt kan åsamka skada.
JA TACK
NEJ TACK
Klassificerade kemikalier
Oklassifierade kemikalier
ATT TÄNKA PÅ
Avfallet måste märkas med innehåll innan avlämnande till miljöstation.
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och går till särskild anläggning med tillstånd för hantering av farligt avfall. Där sorteras
avfallet och går till destruktion alternativt till energiutvinning.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar, Förkläde.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning.
Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
37
FARLIGT AVFALL
TRANSFORMATORER
TRANSFORMERS
Detta material avser olika typer av transformatorer såsom 1-fas, 3-fas och spänningstransformatorer
innehållande olja samt torrtransformatorer.
JA TACK
NEJ TACK
Provtagna transformatorer
innehållande olja
Torra transformatorer
Elmotorer
Elavfall
Ej provtagen elkraftteknisk
utrustning
ATT TÄNKA PÅ
Vid inleverans ska provtagningsprotokoll medfölja. Elkraftteknisk utrustning som innehåller olja och som
inte är provtagen måste provtas för att säkerställa eventuellt förekomst av PCB. Kontakta Kuusakoski
som tillhandahåller provpåsar för oljeanalys.
MATERIALÅTERVINNING
Transformatorn transporteras till LKABs Miljöförråd för lagring på tät och invallad yta innan den skickas
vidare till demontering och skrotning. Järn och metall och PCB-fri olja återvinns och annat oljekontaminerat
avfall går till destruktion vid godkänd anläggning.
SKYDDSUTRUSTNING
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
38
FARLIGT AVFALL
ISOCYANATER
ISOCYANATES
Materialet avser det utgångsmaterial som används i plaster av polyuretan vilket ingår i många färger,
billacker, lim och tätningsmassor. ADR-klassning kan varierar beroende på materialets sammansättning.
Aerosoler innehållande fogskum hanteras separat.
JA TACK
NEJ TACK
Bilglaslim
Lim
2-komp. lim
Härdare
Organiska peroxider
Polyoler
Aminer
MATERIALÅTERVINNING
Materialet samlas in och går till säker destruktion samt till energiutvinning.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
39
FARLIGT AVFALL
LÖSNINGSMEDELSBASERAT LIMAVFALL
SOLID GLUE, DISSOLVING AGENTS
Materialet avser fast, ej pumpbart lösningsmedelsbaserat lim eller limavfall i småförpackningar.
Isocyanathaltigt lim ingår inte i denna fraktion. I detta material får flytande limrester ej förekomma.
JA TACK
NEJ TACK
Limrester
Flaskor
Burkar
Tuber
Flytande lim
MATERIALÅTERVINNING
Materialet energiutvinns. Metallen i förpackningar materialåtervinns.
SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsglasögon, Kemhandskar.
FÖRSTA HJÄLPEN
På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.
VID SPILL PÅ MARK
Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.
40
41