med sång tili luta. Vid midclagen - tack till hr Norbcrg

t
t
o
e
o
t-
a
I.
s
tl
i
L
t
Faitigvårdsstyrelsen ocir funktionärerna vid ålderdomshemmet med Karl Nor
berg imitten, hr Lundqvist t. v. och hr Hellberg t. h.
På Räfsnäs
ålderdomshem hölls rna:r föregått mecl
goti exempel äver
e treito:rdagsafton en fest, som i främ- pä fattigvårdens område. Hr Hell
:ruinmet vi1le ut.qöra en hyllning berg vände sig däreltcr till sin gam
d .sta
I
fattigvårclsstyreisens avgående la medarbetare i(arl Norberg. V
II för
Karl Norberg. Dennl känna alla.clet öde..sor'n.drabl:rat ho
ordförande,
tmed årsskiftet 'innehar
som
bekant
Iäm- nom. DeL finns ingeirting brutet hos
n.
honom, humör'et, intressei och ail'
riat sin -oefattning, vilken han
't)- trafi i rnånga ar.
clet som känndtecknat hans socialz
Eit 40-tal personer hade sainlats arbete finns alltjämt kvar. Tal
:- på ålCcrdomshemnrc'., bland dem frainförde ett tack för hr Norbergt
,insats som ordföranoe i faitigvårds
I. ordföranden i. Dalarnas fattigvårdsoch, barnavårdsförbund, hr. Janne styrelsen och sor-n revisor i iänsför.
!!! Hellberg. f väntan på den micid.ag, bundet. tudvika är starnorten för
å-
tl-
,tn
iI-
t.
ör
IIIcn
gn,
)p-
rls-
t
r-
a.
ct
.t
n-
tG.
som fattigvårdsstyrelsen inbjudit detta förbund, som här fick fasl
tiil urrderhöll kaad. Erih Eklund fcrne år 1923. Sedan dess har för'
med sång tili luta. Vid midclagen bundets verksarnhet rent praktiskr
med utmärkt vällagad mat
utvidgats och särskilt är detta fel;
- iet på barnavardens område. EIr ar
hälsades gästerna välkomna av fattigvårdsstyrelsens nya ordförande pionjärerna inom förbundet har Kar
nårnndeman Arvid Lundqvist. i. Det
har blivit sed i Ludvika socken .att
rnedarbetarna i den sociala ver,ksamireten ':bruirar samlas cn gång om
året' till en sammånkomst, där.deltagarna i främsta rummet inte är
ledamöter av nägon styrelse utan
privatmänniskor, framhöll hr. Lund.
qvist. 'Räfsnäs är en centralpunkt
för kommunens sociala arbete och
har'en stor uppgift att fylla.
'- tr)h gång i tiden var- ju älaler:domshemmet detsamma sorn fattighuset,
den utväg man på åldei'ns $qg *å*te .anlita då inga andra stodo till
l:ilds. ;,.Den aiimänna uppfattninge;i'
har änd.rats gamla och sjuka äro
ej,"längre en belastning för samhäl=
let. Det tillkommör oss att i någon
mån gengälda rrad de utrqittat Under
sitt:liv oeh det är en stoi samhällelig
plikt, som därvid utövas, yttrade irr
L$ndqdst vidarc. Han föredrog
dätie.fter, en skrivelse från fattig:r
vårdskQnqulenten, fpöken $.nna Pon--
blivit förtrindrad att,
,pom
: Ffon framförde. dät sitt:
r'. tack till Karl l\orberg för hans betu.sson, ;
K. närvgra,,
tydglsefglla :arbete, goda humör ocir
1Ilt
ig
:to.ra ,iqtresse och hoppades .att han
åven.i .f-ortsättningen skulle,få möjlighet, att medverka. i det sgci4la ar-.
bctet.
I{r Janne
}treliberg ytlrade att
Norberg varif.
För Ludvika socken frambar riks
dagsmair Gusi. K. Pettersson et'
tack till hr Norbcrg. Han utlder
strök svårigheterira pa en post soir
fattigvårdsstyrelsens ordf. Dei be'
hövs mycket gott samarbete mellar
de olika fattigvårdsstyrelserna,'oct,
ett sådanl har också alltid rått mellan Ludvika sockens styrelse och
de andra sockila?nas. Karl Norberg
tseti vad som varit rätt oill riklrar
tigt, och sökt rned de medel som
ståit till buds göra allt så bra som
rnö.liigt för' dem som sökt hiälP.
Trots dcn svira sjukdom som år
efter år pressat honorn alit hårdare
har ha-,i lköti sir tjärst på ett. berömvärt sått. Hr,PetterSson',hoppades att han också i for'csättningen
skulle få;r,äkna på hans goda råd oeh
r4edverlan.
' Kommunalkamrer Oscar Karleson
tackade , i egenskap a'r' 'kåssör för
fattigvårdens kassa hr Norberg för
ett, gott.'samarbete, och hr Carl Hedling, 1s146s för Ludvika stads fat,tigvårdsstyrelse., Dessutorn höllos
anföranden: av förådsförvaltare
Gtrst. A. Erikssou och hr Norberg.
Den sistnämnde framlade sin syn På
fattigvårdsverksamheten samt uttalade sitt i.ack för all välvil;a.
Middagen hölls. i den trevligt de,
lagstift4rnas goCa tanke hlivit rätt korerade matsalen på"ålderdornsi_ utnyttjad i Ludvika socken, där heIilmct.
S-
I
1
I
L
L
n
ji
dr
Str
bl
s*
=
öti