Tack för förtroendet” - Carlstads

Avsändare:
Carlstads-Gillet
c/o Karlstads kommun
Gamla Wermlandsbanken
651 84 Karlstad
2014 blev ett märkesår i Carlstads-Gillets historia, då föreningens
70-åriga tillvaro firades i Stadshotellets festmatsal. Och på Höstgillet
fick Gillet sin andra kvinnliga ålderman när Monica Elgh tackade
för sig efter fyra år, och lämnade över till Inger Berggrén.
RÅDET
Efter höstgillet samlades rådet den 25
november för att konstituera sig och fick
härvid nedanstående sammansättning:
Ålderman
Inger Berggrén
Vice ålderman
Karl Axel Hjerdt
Skrivare
Erik Hellberg
Skattmästare
Lennart Hellqvist
Tf arkivarie
Karl Axel Hjerdt
Munskänk
Margareta Widstrand
Bisittare
Robert Warholm, Eva Lejrin, Anna Hedstrand, Charlie Skoghäll, Marie Aakre
och Sven Wallin.
Räkenskapsgranskare
Börje Nygren, Klas Nerman och
Kjell Mollstedt, ersättare
Valdelegerade
Bo Wallin, sammankallande, Torbjörn
Joghed och Lena Sewall
Redaktion
Marie Aakre, Erik Bonde
ADRESSUPPGIFTER
Carlsdtads-Gillet
c/o Karlstads kommun,
Gamla Wermlands- banken,
651 84 Karlstad
Telefon: 054-15 84 09, telefonsvarare
E-post: [email protected]
Hemsida: www.carlstads-gillet.s.se
Plusgiro: 29 12 29-3
Kontaktperson
Erik Hellberg, Gökärtsgatan 12,
653 45 Karlstad
Telefon: 054-56 20 09; 0706-72 44 60
E-post: [email protected]
Redaktörer
Marie Aakre, 0706-18 77 03
Erik Bonde, 0702-30 51 06
NYA MEDLEMMAR
Följande invaldes på Höstgillet: Johnny
Johansson, Carl-Fredrik Lindell, Åsa
Lindell, Peter Magnusson, Ingela Niklasson-Björn och Inger ”Ninni” Wallin.
VIKTIGA DATUM
l 31 januari är sista betalningsdag för
medlems-avgiften.
l 24 april äger vårgillet 2015 rum.
”Med detta vackra smycke önskar jag dig varmt lycka till!” säger Monica Elgh när hon tar
av sig Gillets vackra åldermanskedja och hänger den över den nya åldermannens hals.
FOTO: GÖRAN ENGSTRÖM
”Tack för förtroendet”
Så här presenterar sig den nya
åldermannen, Inger Berggrén:
För det första: Tack för förtroendet att
jag har fått bli ålderman i Carlstads-Gillet! Jag ser fram mot uppdraget och
skall verkligen göra mitt bästa för att ni
alla skall känna att Gillet är speciellt!
Det är också viktigt att ni medlemmar vet att alla i Rådet ställer upp
mycket lojalt och är fantastiska på att
ordna med Gillen och allt som hör till
driften av föreningen.
Just nu finns det mycket att ”ta tag i”.
Min vision är att vi snart skall kunna
utnyttja den digitala tekniken fullt ut.
Vi skall bland annat göra en digital
medlemslista och vi skall visa Karlstads
hus och miljöer i bilder och text, för att
på så vis följa våra stadgar om att informera om och följa stadens utveckling
och historia.
Det vore roligt om ni alla medlemmar ville ge förslag på intressanta
byggnader eller miljöer, som ni vill att
vi skall ha med efter hand i en presentation.
På sikt kanske vi skulle kunna dela
ut diplom till byggnader som betyder
något för staden och dess historia.
Jag vill också se till att vi får en enhetlig grafisk profil, så att allt som vi
lämnar ifrån oss har en klar identitet.
Jag är, som jag sade på Gillet, född
1943 i Göteborg där växte jag upp i ett
egnahemsområde cirka en mil från
centrum. Jag tog studenten 1963 och
fortsatte sedan direkt på Chalmers
Tekniska Högskola avdelningen för arkitektur. När jag var färdig arkitekt,
1967, flyttade jag till Karlstad och har
varit staden trogen sedan dess.
Redan 1961 träffade jag min blivande
make, Per, vi gifte oss 1967 och vi har
två döttrar, Kristina och Eva, som båda
numera bor här i Karlstad med sina familjer.
Jag har varit projekterande arkitekt
fram till hösten 1992 då jag fick befattningen som länsarkitekt. Under min tid
som projektör fick jag förmånen att rita
olika sorters byggnader men också att
vara stadsarkitekt i tre av länets kommuner.
Efter nästan 40 år som arkitekt i olika befattningar valde jag att dra mig
tillbaka och numera har jag tillsammans med Per gjort en del böcker.
Inger Berggrén
Stämningen var hög i Statshotellets festmatsal när Carlstads-Gillet högtidlighöll sin 70-åriga tillvaro. Efter
festmåltiden tog skrivaren Erik Hellberg fram dragspelet och sjöng tillsammans med åldermannen Monica Elgh ”När det våras i bland bergen”.
FOTO: FREDRIK ELGH
Jubileumsår och ny ålderman
Precis som förra hösten avrundades Höstgillet
av årgång 2014 med buffé i Svenska migrationscentrets lokaler i Residenset - lika utsökt
god nu som ifjol. Dessförinnan hade mötesförhandlingar på sedvanligt sätt hållits i Gamla
Wermlandsbanken, där det också bjöds på
bubbel.
Sedan avgående åldermannen Monica Elgh
hälsat välkommen, inleddes ceremonin med
intagning av nya medlemmar. Sedan dessa, tre
damer och tre herrar, bedyrat sitt engagemang
i Karlstads historia och framtida utveckling,
hölls en parentation över tio Gillesmedlemmar
som avlidit under året.
Därefter tog skattmästare Lennart Hellqvist
till orda och redovisade rådsberättelse, resultaträkning och balansräkning för året. På hans
förslag beslutades enhälligt om en ny hantering
av Carlstads-Gillets olika fondmedel, att dessa
slås ihop och läggs i ett enda samlat räntebärande konto, att användas till såväl produktionsstöd av böcker i den egna skriftserien som
till tidskriften Gillet. Lennart Hellqvist konstaterade också att Carlstads-Gillet behöver överväga en höjning av medlemsavgiften från nuvarande 225 kronor till 250.
Beträffande rådets sammansättning gjordes
nyval av Sven Wallin som bisittare på två år.
Bisittarna Anna Hedstrand och Marie Aakre
omvaldes på två år liksom skattmästaren och
munskänk Margareta Widstrand. Övriga rådsmedlemmar kvarstår på sina poster liksom
ekonomiska granskare och valdelegerade, vilka
samtliga omvaldes på ett år.
På åldermannaposten blev det alltså nyval
sedan Monica Elgh avsagt sig omval efter fyra
mycket förtjänstfulla år som Carlstads-Gillets
första kvinnliga ålderman. Att hon nu efterträddes av en ny kvinna på posten är naturligvis mycket glädjande! Monica Elgh tackade för
förtroendet och allt stöd hon fått och framhöll
också all den kunskap om Karlstad hon fått under sina år som ålderman.
Sedan Inger Berggrén presenterat sig själv
och sina förhoppningar inför det nya uppdraget, bjöd Maj Bylock på ett uppskattat tal på
tema ”Möte mellan förr och nu”, där hennes
spännande liv som författare stod i centrum.
Därefter var det dags att förflytta sig till Residenset, där Karl Axel Hjerdt i samband med
måltiden höll ett finstämt tacktal och överlämnade blommor till Monica Elgh, som denna
kväll genomfört sitt sista uppdrag som Carlstads-Gillets ålderman.
Marie Aakre & Erik Bonde
Infoblad nr 14
Januari 2015