SÄKERHETSDATABLAD TENSORGRIP H30 HIGH TACK

Revisionsdatum: 2015-05-22
Revision: 2
Datum från vilket den nya versionen ersätter den
gamla: 2015-05-21
SÄKERHETSDATABLAD
TENSORGRIP H30 HIGH TACK INSULATION ADHESIVE AEROSOL
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktnamn
TENSORGRIP H30 HIGH TACK INSULATION ADHESIVE AEROSOL
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Identifierade användningar
Lim.
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Leverantör
QUIN GLOBAL (UK) LTD
PO BOX 7634
PERTH
PH2 1GA
+44 (0)845 381 2233
[email protected]
1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Telefonnummer för
nödsituationer
+44 (0)845 381 2233 (Mon - Fri) 09:00 - 16:00
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering
Fysikaliska faror
Aerosol 1 - H222, H229
Hälsofaror
STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304
Miljöfaror
Aquatic Chronic 2 - H411
Klassificering (67/548/EEG)
eller (1999/45/EG)
F+; R12. Xn; R65. N; R51/53. R67
2.2. Märkningsuppgifter
Piktogram
Signalord
Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
1/7
Revisionsdatum: 2015-05-22
Revision: 2
Datum från vilket den nya versionen ersätter den
gamla: 2015-05-21
TENSORGRIP H30 HIGH TACK INSULATION ADHESIVE AEROSOL
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas ångor/sprej.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlättas.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.
Innehåller
ISOPENTAN, ACETON
2.3. Andra faror
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1. Ämnen
3.2. Blandningar
DIMETYLETER
30-60%
CAS-nummer: 115-10-6
EG-nummer: 204-065-8
Klassificering
Flam. Gas 1 - H220
REACH-registreringsnummer: 012119472128-37-XXXX
Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)
F+;R12
ISOPENTAN
10-30%
CAS-nummer: 78-78-4
EG-nummer: 201-142-8
Klassificering
Flam. Liq. 1 - H224
Asp. Tox. 1 - H304
STOT SE 3 - H336
STOT SE 3 - H336
STOT SE 3 - H336
Aquatic Chronic 2 - H411
Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)
F+;R12 Xn;R65 R66 R67 N;R51/53
ACETON
1-5%
CAS-nummer: 67-64-1
EG-nummer: 200-662-2
Klassificering
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336
Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)
F;R11 Xi;R36 R66 R67
Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Generell information
Sök omedelbart läkarhjälp. Ge aldrig någonting att äta eller dricka till en medvetslös person.
Placera en medvetslös person på sidan i stabilt sidoläge och se till att andningen är
obehindrad. Skölj omedelbart med mycket vatten. Visa detta säkerhetsdatablad för den
medicinska personalen.
2/7
Revisionsdatum: 2015-05-22
Revision: 2
Datum från vilket den nya versionen ersätter den
gamla: 2015-05-21
TENSORGRIP H30 HIGH TACK INSULATION ADHESIVE AEROSOL
Inandning
Sök omedelbart läkarhjälp. Ge aldrig någonting att äta eller dricka till en medvetslös person.
Visa detta säkerhetsdatablad för den medicinska personalen. Flytta den skadade personen till
frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen.
Förtäring
Visa detta säkerhetsdatablad för den medicinska personalen. Ge aldrig någonting att äta eller
dricka till en medvetslös person. Skölj munnen noggrant med vatten.
Hudkontakt
Tag bort den utspillda produkten med tvål och vatten eller lämpligt hudrengöringsmedel.
Fortsätt att skölja i minst 15 minuter och sök läkarhjälp. Visa detta säkerhetsdatablad för den
medicinska personalen.
Kontakt med ögonen
Visa detta säkerhetsdatablad för den medicinska personalen. Skölj omedelbart med mycket
vatten. Om ögonen har limmats ihop, tvinga inte isär ögonlocken. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Generell information
Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och
exponeringstidens längd. Behandla symptomatiskt.
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Anmärkningar för läkaren
Behandla symptomatiskt.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel
Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden.
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Särskilda faror
Extremt brandfarligt. Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende på häftig
tryckstegring.
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Särskild skyddsutrustning för
brandbekämpningspersonal
Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder
Avlägsna alla antändningskällor. Undvik inandning av ånga/dimma. Undvik kontakt med
ögonen. För personligt skydd, se Avsnitt 8. Om aerosolbehållare sprängs, ska
försiktighetsåtgärder vidtas eftersom det trycksatta innehållet och drivgasen snabbt strömmar
ut. Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras. Håll obehörig och
oskyddad personal borta från spillområdet.
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag eller på marken. Valla in spillet med sand, jord eller
annat lämpligt icke brännbart material.
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Metoder för sanering
Avlägsna alla antändningskällor. Sörj för god ventilation. Valla in spillet med sand, jord eller
annat lämpligt icke brännbart material. Lämna bort avfall till godkänd
avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.
6.4. Hänvisning till andra avsnitt
3/7
Revisionsdatum: 2015-05-22
Revision: 2
Datum från vilket den nya versionen ersätter den
gamla: 2015-05-21
TENSORGRIP H30 HIGH TACK INSULATION ADHESIVE AEROSOL
Hänvisning till andra avsnitt
För personligt skydd, se Avsnitt 8. För avfallshantering, se Avsnitt 13.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Försiktighetsmått för säker hantering
Skyddsåtgärder vid
användning
Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Används inte i trånga utrymmen
utan lämplig ventilation och/eller andningsskydd. Förpackningen förvaras på väl ventilerad
plats. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas.
7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Skyddsåtgärder vid lagring
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren måste hållas väl tillsluten när den
inte används. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
7.3. Specifik slutanvändning
Specifik slutanvändning
De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen
DIMETYLETER
Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): AFS 500 ppm 950 mg/m³
Korttidsvärde (15 minuter, KTV): AFS 800 ppm 1500 mg/m³
ACETON
Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV 250 ppm 600 mg/m³
Korttidsvärde (15 minuter KTV): HGV 500 ppm 1200 mg/m³
AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.
HGV = Hygieniskt gränsvärde
8.2. Begränsning av exponeringen
Skyddsutrustning
Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder
Ta i beaktande hygieniskt gränsvärde för produkten eller ingående ämnen. Eftersom
produkten innehåller ingredienser med hygieniska gränsvärden, så ska slutna
processutrymmen, punktutsug eller andra tekniska kontrollåtgärder användas för att hålla
exponeringen under fastlagda eller rekommenderade nivåer, om det vid användningen bildas
damm, rök, gas eller dimma.
Ögonskydd/ansiktsskydd
Korgglasögon eller ansiktsskärm.
Handskydd
Med beaktande av data som specificeras av handsktillverkaren, kontrollera vid användning att
handskarna bibehåller sina skyddande egenskaper och byt dem så fort som slitage upptäcks.
Nitrilgummi.
Annat skydd för hud och kropp Tvätta händer och andra nedstänkta områden på kroppen med tvål och vatten innan
arbetsplatsen lämnas. Använd skyddskläder.
Andningsskydd
Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras. Andningsskydd som
uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att inandning av
föroreningar är möjlig.
4/7
Revisionsdatum: 2015-05-22
Revision: 2
Datum från vilket den nya versionen ersätter den
gamla: 2015-05-21
TENSORGRIP H30 HIGH TACK INSULATION ADHESIVE AEROSOL
Begränsning av
miljöexponeringen
Håll behållare väl tillslutna när de inte används.
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Aerosol.
Lukt
Karakteristisk.
Flampunkt
-51°C Not specified.
Avdunstningshastighet
Ej fastställt.
9.2. Annan information
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet
Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet
Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning.
10.3. Risken för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner
Under normala lagrings- och användningsförhållanden, så är inga farliga reaktioner
förväntade.
10.4. Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som ska
undvikas
Undvik att utsätta aerosolbehållare för höga temperaturer eller direkt solljus. Undvik värme,
lågor och andra antändningskällor. Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning,
beroende på häftig tryckstegring.
10.5. Oförenliga material
Material som ska undvikas
Starka syror. Starka oxidationsmedel.
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga
sönderdelningsprodukter
Sönderfaller inte vid rekommenderad användning och lagring.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
AVSNITT 12: Ekologisk information
Ekotoxicitet
Inga data gällande möjliga miljöeffekter har hittats.
12.1. Toxicitet
Toxicitet
Det finns inga ekotoxicitetsdata för produkten.
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet
Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar.
12.3. Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga
Inga data tillgängliga om bioackumulering.
12.4. Rörligheten i jord
5/7
Revisionsdatum: 2015-05-22
Revision: 2
Datum från vilket den nya versionen ersätter den
gamla: 2015-05-21
TENSORGRIP H30 HIGH TACK INSULATION ADHESIVE AEROSOL
Rörlighet
Inga data tillgängliga.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Resultat av PBT- och vPvBbedömningen
Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.
12.6. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter
Okänd.
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshanteringsmetoder
Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den
lokala avfallsmyndigheten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
UN Nr. (ADR/RID)
1950
UN Nr. (IMDG)
1950
UN Nr. (ICAO)
1950
UN Nr. (ADN)
1950
14.2. Officiell transportbenämning
Officiell transportbenämning
(ADR/RID)
AEROSOLS
Officiell transportbenämning
(IMDG)
AEROSOLS
Officiell transportbenämning
(ICAO)
AEROSOLS
Officiell transportbenämning
(ADN)
AEROSOLS
14.3. Faroklass för transport
ADR/RID klass
2.1
ADR/RID klassificeringskod
5F
ADR/RID etikett
2.1
IMDG klass
2.1
ICAO klass/riskgrupp
2.1
ADN klass
2.1
Transportetiketter
14.4. Förpackningsgrupp
ADR/RID förpackningsgrupp
None
6/7
Revisionsdatum: 2015-05-22
Revision: 2
Datum från vilket den nya versionen ersätter den
gamla: 2015-05-21
TENSORGRIP H30 HIGH TACK INSULATION ADHESIVE AEROSOL
IMDG förpackningsgrupp
None
ADN förpackningsgrupp
None
ICAO förpackningsgrupp
None
14.5. Miljöfaror
Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
EmS
F-D, S-U
ADR transportkategori
2
Tunnelrestriktionskod
(D)
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Bulktransport enligt bilaga II till Inte tillämpligt.
MARPOL 73/78 och IBCkoden
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.
AVSNITT 16: Annan information
Utgiven av
Miljö- och hälsoansvarig.
Revisionsdatum
2015-05-22
Revision
2
Datum från vilket den nya
versionen ersätter den gamla
2015-05-21
SDS nummer
20331
Faroangivelser i fulltext
H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i
kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse,
korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkran eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet
eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna
särskilda användningsområdet.
7/7