INLEDNING EU är en av världens mest attraktiva regioner

INLEDNING
EU är en av världens mest attraktiva regioner för investeringar, tack vare dess högutbildade
arbetskraft, rättsstat och integrerade inre marknad. EU är den region i världen som attraherar
mest utländska direktinvesteringar1. Men EU kan också göra mer för investeringar genom att
ta itu med utmaningar i form av regler och annat. Utmaningarna har olika grad av
restriktivitet, komplexitet och förutsägbarhet.
Sedan krisen har investeringarna i EU minskat avsevärt, men olika tendenser har märkts i alla
länder för både privata och offentliga investeringar. Enligt kommissionens senaste
höstprognos kommer investeringarna att tillta, men återhämtningen kan förbli dämpad bl.a. på
grund av svag efterfrågan, företagens skuldsanering, ansträngt kreditläge eller politisk
osäkerhet, beroende på land.
Att kartlägga och undanröja utmaningarna för investeringar är en del av satsningarna förbättra
de övergripande villkoren och avlägsna byråkrati och regleringar inom den tredje delen av
investeringsplanen för Europa. Därför har kommissionen tagit upp och kommer att fortsätta
att ta upp reglerings- och administrationsfrågor på EU-nivå. Först och främst måste den inre
marknaden fördjupas, bl.a. genom den nya kapitalmarknadsunionen, ökad integration av den
inre marknaden för varor och tjänster, den nya digitala inre marknaden samt en energiunion
som också är inriktad på klimatfrågor. Redan dessa inremarknadsinitiativ kan avsevärt driva
på investeringarna. Dessutom strävar kommissionen genom sin agenda för bättre lagstiftning
efter att se till att den når sina politiska mål på det mest ändamålsenliga och minst betungande
sättet, både när det gäller nya förslag och översyn av befintlig EU-lagstiftning, och detta
bidrar också till en förutsägbar lagstiftning av hög kvalitet.
Utöver dessa initiativ på EU-nivå bör medlemsstaterna också kartlägga och åtgärda nationella
utmaningar.
Kartläggning av investeringsutmaningar
Nationella satsningar krävs som komplement till EU-satsningarna för att öka investeringarna i
alla medlemsstater2. Kommissionen har för att hjälpa medlemsstaterna börjat kartlägga
politikområden och politiska instrument för att ge en bild av de största
investeringsutmaningarna nationellt. Först har de utmaningar för investeringar som tas upp i
kommissionens landsrapporter3 klassificerats i fem kategorier (i vissa fall uppdelade i
underkategorier)4: 1) Offentlig förvaltning/företagsmiljö, 2) Arbetsmarknad/utbildning,
3) Finanssektor/skatter, 4) Forskning, utveckling och innovation samt 5) Sektorsreglering
(företagstjänster/lagreglerade yrken, detaljhandel, byggsektor, digital ekonomi/
telekommunikation, energi och transporter). Sedan har ett antal utmaningar lagts fram på
grundval av befintlig information och vidare bedömningar. Där indikatorer är tillgängliga har
de använts som ett kompletterande underlag (t.ex. Världsbankens Doing Business-indikatorer,
1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics
Grekland och Cypern omfattas f.n. av ett ekonomiskt anpassningsprogram och ingår därför inte här.
3
Landsrapporter: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/index_en.htm
4
Se checklistan för en närmare beskrivning av vilka investeringsutmaningar som beaktats.
2
1
OECD:s indikatorer för reglering av varumarknaden, resultattavlan för innovationsunionen
och resultattavlan för rättskipningen i EU).
Investeringsprofilerna för de olika länderna innehåller inte någon slutgiltig, uttömmande lista
över investeringsutmaningarna för varje land, utan är en utgångspunkt som måste
vidareutvecklas
och
kompletteras
i
samverkan
med
medlemsstaterna.
Investeringsutmaningarna ska också prioriteras under den europeiska planeringsterminen
2016, och i landsrapporterna ska de reformer som föreslås på detta område gås igenom i
februari 2016. I investeringsprofilerna beaktas inte heller de reformer i medlemsstaterna som
tillkännagetts eller antagits så nyligen att de inte fått någon inverkan än. Inte heller ingår
hinder för politiska mål, särskilt om hindren är gemensamma för många medlemsstater (t.ex.
energieffektivitet och smarta elnät). Slutligen ligger tyngdpunkten inte på efterfrågesidan.
Därför betraktas inte svag efterfrågan eller minskade offentliga investeringar efter
budgetåtstramningarna som politiska frågor som behöver åtgärdas, även om de utgör viktiga
orsaker till låga eller minskade investeringar och i sig därför utgör investeringsutmaningar.
Utmaningar och investeringar ur makroekonomisk synvinkel5
Att kartlägga investeringsutmaningar är till viss del samma sak som att kartlägga ländernas
makroekonomiska egenskaper, investeringstendenser och utmaningar. Kommissionens analys
av medlemsstaternas investeringsutmaningar visar dock att det finns stor variation mellan
medlemsstaternas investeringsmönster och hinder för investeringar, och det finns därför inte
någon patentlösning. Medlemsstaterna kan i detta avseende delas in i tre grupper, men det
finns betydande skillnader även inom grupperna:
i) I merparten av de hårdast krisdrabbade euroländerna kollapsade både privata och offentliga
investeringar under krisen. Det beror på en snabb justering av kapitalbeståndet efter
investeringshaussen före krisen. Trots att investeringarna återhämtat sig i en del
medlemsstater, kommer begränsat budgetutrymme, skuldberget i det icke-finansiella
näringslivet och problem med kredittillgång att fortsätta att tynga ned deras
investeringskapacitet under lång tid, varför investeringarna förväntas återhämta sig i blygsam
takt under de närmaste åren. Investeringarna kan också förbli låga på grund av att
skuldsanering och fortsatt turbulenta finansmarknader (vilket leder till höga riskpremier och
fragmentering) utgör en sådan stor negativ efterfrågechock att penningpolitiken (som ju
begränsas av en ränta på noll procent) inte helt kan stabilisera för konjunkturläget.
De största investeringsutmaningarna för dessa medlemsstater har att göra med beståndet av
privata och offentliga skulder och behovet att omfördela resurser till den del av näringslivet
som är exponerad för internationell handel, t.ex. genom ökad kostnadsrelaterad
konkurrenskraft och reformerad lönebildning. Betydande framsteg har gjorts här, och den
ökade
konkurrenskraften
behöver
underbyggas
genom
ökad
produktivitet.
Investeringsutmaningar är ofta knutna till begränsad tillgång till finansiering på grund av
5
Detta avsnitt är tänkt att uppdatera och komplettera kartläggningen av investeringsmönster i rapporten från kommittén för
ekonomisk politik Investment in the EU: Trends, Framework Conditions and regulatory bottlenecks inför det informella
mötet i rådet (ekofin) i Riga den 24-25 april 2015, bl.a. med mer information om investeringsutmaningarna enligt
landsrapporterna. Bedömningen bygger också på höstprognosen 2015.
2
svaga insolvensregler, administrativa utmaningar (regleringsbörda eller oförutsägbar
reglering) och en arbetsmarknad som inte är särskilt snabbrörlig.
ii) För de flesta medlemsstater i sammanhållningsgruppen är investeringar, inklusive
utländska direktinvesteringar, mycket viktiga för att de ska komma ikapp. För att de ska
komma ikapp behöver de också uppgradera eller utveckla sin infrastruktur i stor omfattning.
Även om de offentliga investeringarna fortfarande ofta är EU-finansierade, har inflödet av
utländska direktinvesteringar minskat till följd av krisen. Reformer för att förbättra
företagsmiljön och förvaltningen av EU-medel kan bidra till att åtgärda
investeringsutmaningarna.
De allvarligaste hindren för investeringar beror ofta på att reglerna är oförutsägbara,
komplexa och betungande, att den offentliga förvaltningen, domstolsväsendet och
skattesystemet kännetecknas av låg insyn och att det är svårt att få finansiering. I många av de
här medlemsstaterna gynnar dessutom innovationssystemet inte investeringar i de mest
innovativa och produktiva verksamheterna, och det kan göra det svårare för länderna att
komma ikapp.
iii) I resten av medlemsstaterna (dvs. merparten av kärneuroländerna och några länder utanför
euroområdet) har investeringarna inte backat lika mycket, men det finns olika mönster för
investeringarnas omfattning och sammansättning, och FoU-investeringarna är jämförelsevis
höga. Medlemsstater med långvariga bytesbalansöverskott tenderar att ha investeringsandelar
under genomsnittet, ibland för investeringar i byggsektorn, och i en del av dem leder högt
företagssparande inte till höga investeringar. I andra medlemsstater har investeringarna i allt
högre grad riktats till tjänstesektorn och minskat inom tillverkningsindustrin, vars
konkurrenskraft minskat.
Dessa medlemsstater har i regel färre investeringsutmaningar, och hindren finns bl.a. inom
sektorsreglering (detaljhandel, byggsektor, företagstjänster och lagreglerade yrken). Några av
dessa medlemsstater har också, trots en motståndskraftig investeringsnivå, en tydlig
minskning av investeringar i utrustning som hänger samman med minskad kostnadsrelaterad
och övrig konkurrenskraft i tillverkningsindustrin. Förutom sektorsreglering omfattar
investeringsutmaningarna i de länderna ofta höga skatter, vissa aspekter på lönebildningen
och otillräckligt snabbrörliga arbetsmarknader.
Nästa steg
De utmaningar som nu konstateras i de landsspecifika investeringsprofilerna kommer att
bedömas vidare under den europeiska planeringsterminen, särskilt i landsrapporterna.
Kommissionen avser också i dialog med medlemsstaterna kartlägga utmaningarna och
eventuella åtgärder mot dem, bl.a. genom diskussioner i rådet och rådets kommittéer.
3