Handledarbrev 970A02 HT15

1(2)
INSTUTITIONEN FÖR SAMHÄLLS- OCH
VÄLFÄRDSSTUDIER (ISV)
Till handledare för studenter som läser Avslutande
verksamhetsförlagd utbildning: Förskola (970A02)
Tack för att du tar emot en student!
Den student som kommer att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos
dig under veckorna 40-43 har nu kommit till sin sista VFU-period på
Förskollärarprogrammet. Det som sedan återstår för studenten är att skriva sitt
examensarbete. Många studenter är säkert redan igång i tanken med
examensarbetet och vill kanske bolla sina idéer med dig som handledare. Det är
däremot inte meningen att studenterna ska samla in material till uppsatsen under
den avslutande VFU-perioden.
Som vanligt ber vi er att tillsammans med studenten göra en överenskommelse om
hur det praktiska ska fungera under VFU-tiden, mer information finns på denna
länk: http://www.liu.se/uv/lararrummet/vfu/handledare/under-vfun/overenskommelse-student-handledare?l=sv
Efter de fyra veckorna fyller du i ett bedömningsformulär som du skickar till den
adress som finns angiven på själva formuläret. Glöm inte att diskutera med din
student om det du har skrivit. Ge gärna en kopia på formuläret till studenten,
eftersom originalet arkiveras på universitetet. Nytt för i år är att det finns möjlighet
för dig som handledare att kommentera varje enskilt kriterium. Vi inför detta för att
ge dig som handledare möjlighet att återkoppla på varje kriterium och för mig som
examinator att få ett tydligare underlag för min bedömning. Du är givetvis
välkommen att kontakta mig som kursansvarig och examinator om du undrar över
något och om du är det minsta osäker när du fyller i formuläret ([email protected]
eller 011-36 33 84).
Som hjälp att uppnå alla kriterier vill vi att studenten som vanligt arbetar med sin
utvecklingsguide. Där behöver studenten hjälp av dig som handledare att tolka
kriterierna, men också att ge studenten återkoppling. Den sista VFU:n ligger på
avancerad nivå och det är ganska höga krav som ställs på studenterna nu. Därför är
det viktigt att studenterna i sin utvecklingsplan skriver vilka kriterier som är i fokus,
men också hur studenterna ska arbeta för att nå upp till kriterierna. Studenten
behöver kontinuerlig respons och konstruktiv kritik på sitt arbete från dig under
hela VFU-perioden.
Linköpings universitet
Org 202100-3096
Vat SE202100309601
Kontakt
011-36 33 84
[email protected]
Postadress
Bomullsspinneriet
601 74 Norrköping
Besöksadress
Bomullsspinneriet
Campus Norrköping
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ISV/LEN
Handledarbrev
15-08-27
Eftersom detta är studenternas sista VFU ska de ha helhetsansvar under tio dagar.
Då ska studenten i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för alla uppgifter som
du som handledare brukar ha. Även om du lämnar över ansvaret, bör du
naturligtvis finnas med i bakgrunden ibland för att kunna ge återkoppling till
studenten och göra en rättvis bedömning.
Den här kursen skiljer sig också från tidigare kurser i utbildningen i det avseendet
att det är en tregradig betygsskala (U, G och VG). Vi har i år arbetat utifrån
modellen att vissa bedömningskriterier är grund för VG. VG-kriterier är
fetmarkerade i bedömningsunderlaget. Som handledare behöver du inte göra på
något särskilt sätt med dessa kriterier, utan du fyller i dem precis som du gör med
de övriga kriterierna, samt lämnar en motivering. Det är sedan jag som examinator
som gör bedömningen U, G eller VG utifrån det underlag och de motiveringar som
jag får in från er. I studiehandledningen som finns på kursens hemsida
http://www.liu.se/utbildning/program/forskola/student/termin-7/avslutandeverksamhetsforlagd-utbildning-forskola-970a02?l=sv finner du mer om hur de
olika kriterierna hänger ihop med kursens mål.
Studenten har också under sin avslutande VFU en examinerande skriftlig uppgift
där de ska koppla samman kunskaper från VFU med teoretiska kunskaper från den
campusförlagda delen av utbildningen. I uppgiften fokuseras speciellt pedagogiskt
ledarskap. Uppgiften finns beskriven i studiehandledningen på kursens hemsida.
Texten ska skrivas på den tid som ligger utanför tiden i barngruppen
http://www.liu.se/uv/lararrummet/vfu/handledare/under-vfu-n/arbetstid-undervfu?l=sv och examineras av universitetslärare.
Därutöver ska studenterna också skriva ett reflektionsdokument över sin egen
professionella utveckling. Även denna uppgift finns beskriven i
studiehandledningen.
Vi ber dig avslutningsvis att skicka in bedömningsformuläret till den adress som
finns angiven längst bak i bedömningsformuläret. Studenten ska inte själv lämna in
detta formulär. Ange kurskoden, 970A02, på kuvertet.
Vi hoppas att du kommer att finna det roligt och utvecklande att handleda din
student. Tänk på att du är en viktig förebild och en viktig del av studenternas
utbildning. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller synpunkter:
Karin Stolpe, kursansvarig och examinator
Britt Westanmo, kursmentor
Anne-Lie Armerö, kursmentor
Anna Sandh, kursmentor
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2(2)