Vem hjälper?

Serviceguide
2015
för svenskspråkiga
äldre i Helsingfors
Vem hjälper?
1
Serviceguide
2015
för svenskspråkiga
äldre i Helsingfors
2
Bästa läsare!
Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga
än någonsin tidigare. De äldre vill bo i sitt eget hem så länge som
möjligt, också i det skedet av livet när de egna resurserna inte
längre är lika goda som förr och man kanske behöver hjälp i hanteringen av vissa vardagliga ärenden. Faktum är att andelen av
den äldre befolkningen som bor hemma ökar hela tiden.
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den så kallade
äldreomsorgslagen) trädde stegvis i kraft från 1.7.2013. Ett syfte
med lagen är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande,
hälsa och funktionsförmåga och att de klarar sig självständigt.
Enligt lagen ska även staden planera sin verksamhet så att den i
främsta hand stöder boendet hemma.
Serviceguiderna för de äldre är heltäckande informationspaket
i vilka man har samlat information om bland annat verksamhet,
rådgivning, tjänster och förmåner som riktas till dem som åldras.
Serviceguiderna passar för såväl de äldre själva som deras närstående och att även användas av yrkesmänniskor och studerande.
Vi tar gärna emot respons om serviceguiderna.
Trevliga läsestunder!
Juha Jolkkonen
avdelningschef
Helsingfors social- och hälsovårdsverk
Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
3
4
Innehållsförteckning
1
Socialservice 6
Socialt arbete och närarbete 7
Socialt arbete 8
Socialhandledning i närarbete 8
Stöd för närståendevård 8
Dagverksamhet 10
Service- och rekreationscentraler 11
Serviceboende och
dygnet-runt-vård 12
Handikappservice 13
Färdtjänst 13
Ändringsarbeten i bostäder 14
Volontärverksamhet 15
2
Hälsotjänster 16
Hälsorådgivning 17
Hälsostationerna 17
Jour 18
Laboratorier 19
Hemvård 20
Tandkliniker 21
Fysioterapi 21
Hjälpmedel 22
Utdelning av egenvårdsartiklar 23
Fotvård 23
Vaccineringar 24
Sjukhus 24
Tjänster för frontveteraner 25
Egenvård, stöd av grupper 26
E-tjänster 27
3
Rådgivningstjänster 28
4
Ekonomi och
FPA:s förmåner 34
Utkomststöd 35
Avgiftstak för klientavgifter inom
social- och hälsovården 35
Intressebevakning, intresse bevakningsfullmakt och
förmedlingskonto 36
Skatteavdrag för hushållsarbete 37
FPA:s förmåner 38
Pensioner 38
Bostadsbidrag för pensionstagare 39
Vårdbidrag för pensionstagare 39
Ersättning för läkemedel 40
Resekostnader 40
Rehabilitering genom FPA 41
5
Service A – Ö 42
5
1
Socialservice
Tjänsterna på internet
www.hel.fi/sv
6
Socialservice
Socialt arbete och närarbete
Servicen på svenska omfattar hela staden.
Malmgatan 3 F, 3 vån., 00100 Helsingfors
PB 7160, 00099 Helsingfors stad
Ledande socialarbetare, tfn 09 310 44801
Byråsekreterare, tfn 09 310 44848
Socialarbetare, telefontid vardagar kl. 9.30–11.00
• Postnummer: 00100 Kampen, 00120–00190, 00230, 00240, 00500–00560, 00580–00610, 00700–00790, 00890
tfn 09 310 44900
• Postnummer: 00100 Främre Tölö, 00250, 00260, 00310, 00320, 00400–00440, 00620–00690
tfn 09 310 44806
• Postnummer: 00570, 00800–00880, 00900–00990
tfn 09 310 44815
• Postnummer: 00200, 00210, 00250 (västra området),
00270–00300, 00330–00390
tfn 09 310 44804
Närarbete/dagverksamhetskoordinator
Socialhandledare, tfn 09 310 28055
Närarbete Socialhandledare, tfn 09 3104 4109
7
Socialservice
Socialt arbete
Socialt arbete är arbete som stöder livskontroll och självbestämmanderätt. Arbetet utgår från utredningar och bedömningar av
behoven av tjänster samt en plan som utarbetats tillsammans
med klienten. Man kan kontakta socialarbetare i olika situationer som har att göra med sociala utmaningar och vid svårigheter
i tillvaron samt när man behöver dygnet-runt-vård och tjänster
som stöder boendet hemma.
Socialhandledning i närarbete
Socialhandledningen i närarbete omfattar planenligt klientarbete
av socialhandledarna i syfte att finna metoder och lösningar
för att stödja klienternas förmåga och möjligheter att klara sig
på egen hand i vardagslivet. Närarbetets socialhandledning är
främst avsedd för klienter som står utanför hemvården eller serviceboende.
Alla som i år fyller 85 år, bor hemma och inte är klienter hos stadens hemvård eller socialtjänster erbjuds hembesök som främjar
välbefinnande. De som fyller 75 år och bor hemma erbjuds publikevenemang som främjar välbefinnande.
Stöd för närståendevård
Helsingforsbor över 65 år som vårdas hemma kan beviljas stöd
för närståendevård. Stödet bestäms utgående från hur bindande
och krävande vården är. Stöd för närståendevård beviljas då vårdtagaren dagligen behöver såväl kontinuerlig och personlig vård
som omsorg för att kunna bo i sitt eget hem.
8
Socialservice
Till ansökan bifogas ett C-utlåtande av en läkare om vårdtagarens
hälsotillstånd. Närmare information om ansökandet fås av det
svenska teamet inom socialt arbete och närarbete.
Verksamhetscenter för närståendevård i Helsingfors
• Norra Helsingfors
Utängsgränden 3, tfn 09 310 46818
• Södra Helsingfors
Tölögatan 33, tfn 09 310 74208
• Västra Helsingfors
Silvervägen 16 A, tfn 09 310 24213
• Östra Helsingfors
Revalsplanen 4 B, 5 vån., tfn 09 310 73995
Verksamhetscentren för närståendevård betjänar familjer med
närståendevård genom att erbjuda dem experttjänster, rådgivning om tjänster, samlingsplatser, rekreationsverksamhet samt
varierande gruppverksamhet på finska.
Stöd och råd på svenska till närståendevårdare fås också av Folkhälsans förbund.
Folkhälsans koordinator för närståendevård tfn 044 788 3738.
Socialhandledare inom närståendevård
• Telefon 09 310 44902
postnummer 00100 Kampen, 00120–00190, 00230, 00240, 00500–00610, 00700–00990 (delar av södra, norra och hela östra Helsingfors).
• Telefon 09 310 24026
postnummer 00100 Främre-Tölö, 00200, 00210,
00250–00440, 00620–00690 (delar av södra, norra och
hela västra Helsingfors).
9
Socialservice
Dagverksamhet
Dagverksamhet är främst avsedd för äldre människor med närståendevård eller minnessjukdom som bor hemma. Målet är att
stödja och främja klientens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Äldre människor som talar svenska har egen dagverksamhet.
Dagverksamheten är avgiftsbelagd. När ansökan till dagverksamhet har godkänts kan klienten välja antingen en servicesedel för
en privat serviceleverantör eller att ställa sig i kö till stadens plats.
Stadens plats kostar 17,60 euro, inklusive färdtjänst (2015). Servicesedelns värde utan färdtjänst är 50 euro/dagen och med färdtjänst 65 euro/dagen. Den del av avgiften för dagverksamheten
som överskrider servicesedelns värde betalas av klienten själv.
Dagverksamhetskoordinator, tfn 09 310 28055
Dagverksamhetsenheter
• Cecilia
Nordsjövägen 8, 00980 Helsingfors
tfn 050 4005 867
• Folkhälsan
Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
tfn 050 338 0792
• Solstrålen
Sibeliusgatan 16, byggnad 2, 00260 Helsingfors
tfn 09 310 73006 och 09 310 73008
10
Socialservice
Service- och rekreationscentraler
Verksamheten vid service- och rekreationscentralerna är avsedd
för pensionärer och arbetslösa helsingforsbor. Alla pensionärer
i Helsingfors kan utnyttja stadens alla servicecentraler. Den
svenskspråkiga servicen är begränsad beroende på service- och
rekreationscentral.
Vid servicecentralerna kan man bland annat äta, delta i handledd motions- och gruppverksamhet, studera och idka hobbyverksamhet samt få rådgivning och handledning för olika livssituationer.
Vid servicecentralerna kan man få ett avgiftsfritt kort som ger
rätt att använda tjänsterna. Kortet uppdateras årligen med att
man byter kortets årsdekal.
• Djurbergets mångsidiga servicecentral
Stormyrvägen 28, tfn 09 310 49200
ansvarig handledare, tfn 09 310 46955
• Forsby mångsidiga servicecentral
Kottbyvägen 11, tfn 09 310 5011
ansvarig handledare, tfn 09 310 45952
• Gustavsgårds åldringscentrum
Åggelby, Åldermansvägen 32, tfn 09 310 54805
kundbetjäning mån–fre klo 10–14
• Gårdsbacka servicecentral
Gårdsgränden 5, tfn 09 310 61800
• Höstvägens servicecentral
Malm, Utängsgränden 3, tfn 09 310 73431
• Kampens servicecentral
Salomonsgatan 21 B, tfn 09 310 44514
11
Socialservice
• Kasbergets servicecentral
Rödluvans väg 16, tfn 09 310 60790
• Kinaborgs mångsidiga servicecentral
Kinaborgsgatan 9, tfn 09 310 52910
• Kvarnbäckens servicecentral
Kvarnfärdsvägen 4, tfn 09 310 44151
• Mejlans rekreationscenter
Hindersnäsvägen 2, tfn 09 310 41792
• Munksnäs servicecentral
Bredviksvägen 30, tfn 09 310 48617
• Rekreationscentralen Wirkkula
Rönnskär (sommartid)
• Tölö mångsidiga servicecentral
Tölögatan 33, tfn 09 310 44538
Serviceboende och
dygnet-runt-vård
Serviceboende är för personer som behöver omfattande omsorg
och hjälp dygnet runt.
Omvårdnaden dygnet runt omfattar såväl kort- och långvarig
vård som boende i antingen ett servicehus eller på en mångsidig
servicecentral.
Mer information ges av områdets socialarbetare, telefontid
vardagar kl. 9.30–11.00, se telefonnummer på sida 7.
12
Socialservice
Handikappservice
I frågor om handikappservicelagen kan man kontakta enheten för
socialt arbete inom handikappservicen.
Svetsargatan 9, 00810 Helsingfors
PB 7115, 00099 Helsingfors stad
Mer information ges av handikappservicen på svenska,
tfn 09 310 44909.
Färdtjänst
Färdtjänsten är avsedd för resor som gäller uträttande av ärenden
eller fritid. Man kan inte använda tjänsten för resor med anknytning till hälsovården, eftersom de ersätts av Folkpensionsanstalten.
Transporttjänster enligt socialvårdslagen är inkomstbundna
och avsedda för mindre bemedlade. Transporttjänsten inkluderar högst fyra enkelresor i månaden. En inkomstutredning och
ett läkar-utlåtande för behovet av tjänst ska bifogas till ansökan.
Färdtjänsten enligt handikappservicelagen är avsedd för personer med särskilda utmaningar att röra sig och som på grund
av sin skada eller sjukdom inte kan anlita offentliga kommunikationsmedel. Ett läkarutlåtande för behovet av färdtjänst enligt
handikappservicelagen ska bifogas till ansökningsblanketten.
Mer information om färdtjänst ges på
tfn 09 310 44952 och 09 310 44857.
HRT:s pensionärsrabatt kan ansökas av personer som har beviljats pension som betalas av Folkpensionsanstalten. Man får ett
rabattkort genom att vid HRT:s servicepunkt uppvisa identitetsbevis och ett intyg på pensionen som betalas av FPA.
13
Socialservice
Mer information genom HRT:s rådgivning,
tfn 09 4766 4000, mån–fre kl. 7–19, lör–sön kl. 9–17
www.hsl.fi
KutsuPlus
Kutsuplus är en behändig och intelligent buss vars destination
man bestämmer. Kutsuplus erbjuder resor utan omstigningar och
parkeringsbekymmer och kör dig från hållplats till hållplats inom
sitt serviceområde. Andra som reser samtidigt i samma riktning
åker med samma buss. Beställ en bekväm minibussresa på internet eller med SMS och spara tid, pengar och miljön.
Kutsuplus-kundservice, tfn 040 125 9911,
mån–fre säkrast kl. 12–14, www.kutsuplus.fi
Ändringsarbeten i bostäder
Ändringsarbeten i enlighet med handikappservicelagen
Det viktigaste kriteriet för att ändringsarbeten utförs är att personen är gravt handikappad. Ändringsarbeten är inte inkomstbundna.
Mer information ges av handikappservicens rådgivning,
tfn 09 310 44952
Ändringsarbeten i enlighet med socialvårdslagen
Ändringsarbeten kan inom ramen för budgetmedel stödjas i
rimlig utsträckning när till exempel bidragsmottagarens bostad
är i dåligt skick och orsakar sanitära olägenheter. Inkomstgränser
tillämpas på ändringsarbeten.
Mer information ges av socialarbetare inom socialt arbete
och närarbete, telefontid vardagar kl. 9.30–11.
Se telefonnummer på sida 7.
14
Socialservice
Reparationsrådgivning
Reparationsrådgivarna vid Centralförbundet för de gamlas väl
bistår äldre vid planering av reparationsarbeten i bostäder och
vid ansökan om reparationsbidrag. Reparationsrådgivningen är
avgiftsfri.
Mer information av Centralförbundet för de gamlas väl,
tfn 050 913 1452.
Statens reparationsbidrag
Vid Helsingfors fastighetskontor kan man ansöka om bidrag för
reparation av äldre och handikappade personers bostäder. Bidraget är bundet till inkomster och förmögenhet. Bostadsaktiebolag kan även ansöka om bidrag för att avlägsna rörelsehinder och
bygga hissar.
Mer information av fastighetskontorets bostadsavdelning,
tfn 09 310 13034, [email protected]
Volontärverksamhet
Man kan delta i volontärverksamhet på många olika sätt. Frivilligarbete kan ge livet ett nytt, meningsfullt innehåll. Deltagarna
ges introduktion och utbildning.
Helsingfors stads koordinator för volontärarbete,
tfn 09 310 46940, www.hel.fi/vapaaehtoistoiminta (på finska).
Mer information om volontärverksamhet finns på sida 61.
15
2
Hälsotjänster
Tjänster på internet
www.hel.fi/sv
16
Hälsotjänster
Hälsorådgivning 24 h
tfn 09 310 10023
Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster
och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett
vanligt telefonsamtal.
Hälsostationerna
Hälsostationerna arbetar enligt en modell med arbetspar. Klienten kan välja sin egen hälsostation och sitt eget par bestående av
en egenläkare och en egenvårdare som svarar för vården. I regel
bedömer egenvårdaren vårdbehovet och bokar tid. Långtidssjuka
rekommenderas välja ett arbetspar.
Hälsostationernas telefontjänst håller öppet vardagar kl. 8–15.
Om ni känner till er egenläkare och -vårdare, ring egenvårdarens
nummer. Egenvårdaren når ni bäst vardagar kl. 8–9 och kl. 12–13.
Under övriga tider kopplas samtalen till hälsostationens servicenummer. Hälsostationerna använder en återuppringningstjänst.
Om ni inte har en egenläkare eller -vårdare, ring er hälsostations
servicenummer.
Service på svenska:
• Femkantens hälsostation
Båtsmansgatan 4
öppet mån–tis, tor–fre kl. 8–16, ons kl. 8–18
servicenummer tfn 09 310 45930
• Kvarnbäckens hälsostation
Mjölgränden 4
öppet mån–tis kl. 8–16, ons kl. 8–18, tor–fre kl. 8–16
servicenummer tfn 09 310 50060
17
Hälsotjänster
• Munksnäs hälsostation
Bredviksvägen 30
öppet mån–tis, tor–fre kl. 8–16, ons kl. 8–18
servicenummer tfn 09 310 48600
Se elektronisk ärendehantering, sida 27.
Jour
När den egna hälsostationen är stängd sköts patienterna
vid följande jourmottagningar:
• Haartmanska sjukhusets jour
Haartmansgatan 4, byggnad 12
tfn 09 310 63231
• Malms joursjukhus
Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors
tfn 09 310 67204
• Jorvs hälsocentralsjour
i Esbo, Åbovägen 150
tfn 09 10023
• Pejas hälsocentralsjour
i Vanda, Sjukhusgatan 1
tfn 09 471 67060
Akut psykiatrisk sjukvård
• Haartmanska sjukhusets jour
Haartmansgatan 4
tfn 09 310 63231
• Malms joursjukhus
Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors
tfn 09 310 67204
18
Hälsotjänster
Munhälsovårdens jour
Se tandklinikerna sida 21.
Ambulans
Ring 112 när du behöver ambulans.
Laboratorier
Efter att ha fått en remiss kan Helsingforsbor oberoende av kommungränser och efter eget val uppsöka laboratorieundersökningar vid vilket HUSLAB laboratorium som helst.
Tidsbeställning
En del av laboratorierna använder ett tidsbeställningssystem.
Servicetelefon 09 471 86800, mån–fre kl. 7.30–15.30
www.huslab.fi/ajanvaraus
• Berghälls laboratorium
Djurgårdsvägen 3
mån–fre kl. 7.45–15
tfn 050 427 9884
• Kampens laboratorium
Södra Järnvägsgatan 10 A
mån–tor kl. 6.45–18, fre kl. 6.45–16 och lör kl. 8–14
tfn 050 427 9878 och 09 471 80765
• Kirurgiska sjukhusets laboratorium
Kaserngatan 11–13
mån–fre kl. 7.15–14.45
tfn 09 471 88325
• Vallgårds laboratorium
Rautalampivägen 2
mån–fre kl. 7.45–15
tfn 050 427 9880
19
Hälsotjänster
• Åggelby laboratorium
Byäldstevägen 29
mån–fre kl. 7–15
tfn 09 471 86840
Hemvård
Hemvård kan efterfrågas genom hemvårdsledare och på hälsostationer.
Hemvård erbjuder omsorg och medicinska åtgärder, läkemedel
och primärvård. Via hemvården kan man också få kost- och butikstjänster, trygghetstelefon och övriga hjälpmedel. Utdelningen
av läkemedel sköts genom dosdispensering på apoteken.
Avgifterna för hemvård bestäms utgående från hjälpbehov och
inkomster.
Mer information
Hemvårdsledare, tfn 09 310 5015/växel
www.hel.fi > Hemvård
Privat hemvård och städning erbjuds av företagare. Avgiften beror på serviceavtalet eller antalet beställda timmar. Fråga om
prisuppgifter direkt av serviceleverantörerna.
Det finns hemserviceföretag på internet: www.elias.fi
Alla företag som har registrerats i Elias finns i förskottsskatteregistret och tjänsterna som de ger kan dras av vid beskattningen
(hushållsavdrag, se sida 37). På telefonkatalogens gula sidor finns
flera företagare i hemservice- och städbranschen (kontrollera
deras behörighet för hushållsavdrag).
20
Hälsotjänster
Tandkliniker
Centraliserad tidsbeställning för tandvård
mån–fre kl. 8–15, tfn 09 310 51400
(tandvården använder en återuppringningstjänst)
Jouren för tand- och munhälsovård
Vardagar vid Brunakärrs och Haartmanska sjukhusets tandkliniker. Vid jouren sköter man klienter med akut värk eller olycksfall.
Tidsbeställning vardagar kl. 8–14, tfn 09 310 51400.
Under kvällstid, veckoslut och helger ges akut tandvård vid Haartmanska sjukhusets tandklinik. Tidsbeställning tfn 09 310 49999
vardagar kl. 14–21 samt under veckoslut och helger kl. 8–21.
Se elektronisk ärendehantering, sida 27.
Fysioterapi
Vid enheterna för fysioterapi får man rådgivning och handledning utan läkarremiss. För individuell eller gruppfysioterapi behöver du alltid en remiss av en läkare vid en hälsostation, hemvården eller ett sjukhus. Vid behov ges fysioterapi under hembesök.
Tidsbeställning och rådgivning om fysioterapi, mån–fre kl 8–15,
tfn 09 310 67000. Det angivna telefonnumret använder en återuppringningstjänst.
Kontaktuppgifterna finns på internet (www.hel.fi > Fysioterapi)
eller så kan man fråga av fysioterapienheten i det egna området.
På Kampens servicecentral finns också möjlighet till fysioterapi
på svenska 09 310 44514.
För privat fysioterapi som ges mot en läkarremiss kan man ansöka
om ersättning vid Folkpensionsanstalten.
21
Hälsotjänster
Hjälpmedel
Serviceenheterna för hjälpmedel har utbud på hjälpmedel samt
handledning och rådgivning kring användning av hjälpmedel.
Serviceenheterna för hjälpmedel lånar ut de vanligaste hjälpmedlen för mobilitet och dagliga funktioner, till exempel promenadkäppar, rollatorer, upphöjningar för wc, uppresningsstöd
och duschpallar.
För rullstolar och rollatorer är det önskvärt att man gör en tidsbeställning. Serviceenheterna ger mer information om praxis kring
överlåtelsen av mer krävande hjälpmedel.
Serviceenheterna håller öppet mån–fre kl. 8–16
(Dals serviceenhet ons kl. 8–18)
• Dals serviceenhet
Läkaregatan 8 V, byggnad 4, bottenplanet
tfn 09 310 47589 (må–fre kl. 9–15)
• Hertonäs serviceenhet
Rävvägen 8 I
tfn 09 310 55655 (må–fre kl. 9–15)
• Malms serviceenhet
Talvelavägen 6, byggnad 18
tfn 09 310 67446 (må–fre kl. 9–15)
Mer information om hjälpmedel för elektronisk mobilitet och apparater för miljökontroll, hjälpmedel för synvård och individuellt
tillverkade hjälpmedel får man av serviceenheten för hjälpmedel,
den egna fysio- och ergoterapeuten eller rehabiliteringsplaneraren
i det egna området (tfn 09 310 5015/växel).
Man kan också köpa eller hyra hjälpmedel av privata företag.
22
Hälsotjänster
Utdelning av egenvårdsartiklar
Egenvårdsartiklar är till exempel diabetesartiklar, stomiprodukter, blöjor och sårvårdsartiklar. Remisser som ger rätt till egenvårdsartiklar skrivs ut på personens egen hälsostation, där läkaren
tillsammans med hälsovårdaren bedömer behovet av egenvårdsartiklar.
Artiklarna rekvireras i förväg per telefon eller elektroniskt, se
elektronisk ärendehantering, s. 27. Leveranstiden är en vecka,
varefter artiklarna kan avhämtas vid den distributionsenhet som
är lämpligast.
Serviceenheterna håller öppet mån, ons, fre kl. 8–16 och tis, tor
kl. 10–18.
• Hertonäs sjukhus
Rävvägen 8, A-huset
tfn 09 310 55002, telefontid mån–fre kl. 10–14
• Stengårds månsidiga servicecentral
Sibeliusgatan 14, byggnad 27
tfn 09 310 55001, telefontid mån–fre kl. 10–14
Se elektronisk ärendehantering, sida 27.
Fotvård
Till fotvård behövs en remiss av läkare eller hälsovårdare.
Tidsbeställning mån–fre kl. 8–11
tfn 09 310 60846, 09 310 45425, 09 310 57692
23
Hälsotjänster
Vaccineringar
Influensavaccineringar ges på hälsostationerna varje höst utan
tidsbeställning vid tidpunkter som anges skilt.
De avgiftsfria influensavaccineringarna är avsedda för personer
över 65 år och personer i riskgrupper. Vaccineringarna annonseras i tidningar och på social- och hälsovårdsverkets webbplats.
Övriga vaccineringar ges efter tidsbeställning på hälsostationer.
För vissa vaccinationer behövs ett läkarrecept som man kan be
om samtidigt när man reserverar tid för vaccinering.
Sjukhus
Stadsjukhusen
Man blir patient på ett stadssjukhus huvudsakligen via jouren
eller specialsjukvården.
• Dals sjukhus
växel tfn 09 310 4701
• Hertonäs sjukhus
växel tfn 09 310 5511
• Malms sjukhus
växel tfn 09 310 6611
• Storkärrs sjukhus
växel tfn 09 310 5017
Joursjukhusen
• Haartmanska sjukhusets jour, tfn 09 310 63231
• Malms jour, tfn 09 310 67204
24
Hälsotjänster
Psykiatrisk sjukhusvård
Man blir patient på Aurora sjukhus via jouren
eller med en remiss.
• Aurora sjukhus, tfn 09 310 5015 (växel)
Samkommunen HNS tfn 09 4711 (växel)
Tjänster för frontveteraner
Helsingfors stad ordnar utifrån ansökningar rehabilitering på
anstalter, under dagtid eller inom den öppna vården åt veteraner från våra krig. Folkpensionsanstalten betalar resekostnaderna. Ansökningar ska postas till frontveteranernas rehabiliteringsbyrå.
PB 6600, 00099 Helsingfors stad
Dals sjukhus, Läkaregatan 8, byggnad 4, P-trappa
Förfrågningar om ansökningar mån–tor kl. 9–12,
tfn 09 310 50544.
I statsbudgeten för år 2015 har pengar reserverats för kommunala öppna tjänster som förs hem till frontveteranerna. Med det
beviljade anslaget kan frontveteranerna i Helsingfors köpa till
exempel städning, fönstertvättning och lunchsedlar. Öppna
tjänster kan ansökas med en blankett. Märk kuvertet med ”Frontveteranernas öppna tjänster”.
PB 6705, 00099, Helsingfors stad
Mellersta hemvården, Storkärrskanten 1
Förfrågningar till stadens hemvård, mån–fre kl. 9–12,
tfn 09 310 75637
25
Hälsotjänster
Rehabilitering för makar och änkor/änklingar till krigsinvalider
och gravt handikappade krigsinvalider söks hos Statskontoret.
Förfrågningar till Krigsinvalidernas rådgivningstjänst,
tfn 040 559 4988, www.okks.fi
Förfrågningar om rehabiliteringen av personer som har tjänstgjort i Lotta-uppgifter och hört till Lotta-föreningen kan riktas
till Lotta Svärd Stiftelsen, tfn 09 4770 2881 kl. 9–11 och 12–15,
www.lottasaatio.fi.
Även veteraner som inte hör till krigsveteranorganisationerna
(frontsoldattecken eller fronttjänsttecken krävs) kan ansöka om
bidrag av dessa organisationer.
Helsingfors Svenska Krigsveteraner, Bangatan 1 b A 6, 00120 Helsingfors, tfn 09 622 4090, kansliet öppet tis, tor kl. 10–13, e-post:
[email protected]
Helsingfors veteranombudsman nås bäst mån kl. 9–12,
tfn 09 310 50513.
Egenvård, stöd av grupper
Helsingfors webbsidor för egenvård ger information och stöd för
främjande av den egna hälsan och hjälp att sköta symptom och
sjukdomar på egen hand. Webbsidorna har också tester för bedömning av hälsotillståndet.
Man kan fritt söka sig till social- och hälsovårdsverkets öppna
grupper, föreläsningar eller informationstillfällen. Förutom öppna grupper ordnas dessutom andra grupper, till exempel för kroniskt sjuka och diabetiker. För att komma med i dessa grupper
behöver man en remiss av en hälsovårdare eller läkare.
26
Mer information www.hel.fi/egenvard
Hälsotjänster
E-tjänster
E-tjänster för hantering av ärenden elektroniskt används till exempel på hälsostationerna och inom tandvården. På e-tjänster
kan man också beställa egenvårdsartiklar eller söka utkomststöd.
Man loggar in till tjänsterna med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
Mer information om elektronisk ärendehantering får du från din
vårdenhet eller på www.hel.fi/sv > E-tjänster.
27
3
Rådgivningstjänster
28
Rådgivningstjänster
Hälsorådgivning 24 h
tfn 09 310 10023
Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster
och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett
vanligt telefonsamtal.
Social- och krisjour
Socialjour
tfn 020 696 006 (24 h)
• bedömer behovet av akut socialarbete utanför tjänstetid
• ger stöd, handledning och rådgivning
Krisjour
tfn 09 310 44222 (24 h)
• ger psykisk första hjälp i akuta krissituationer
• gör hembesök enligt överenskommelse
Socialombudsman
Om en klient är missnöjd med hur han eller hon blivit bemött
eller med servicen inom socialvården eller behöver råd om sina
rättigheter i socialvården kan klienten kontakta socialombudsmannen.
Även klientens anhöriga och andra närstående kan kontakta
socialombudsmannen.
Socialombudsmannen betjänar klienter både inom den privata
och offentliga socialvården. Socialombudsmannen ger dock inte
råd om FPA:s förmåner.
29
Rådgivningstjänster
Socialombudsmannens uppgifter är bl.a. att
• ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen
av klientlagen
• hjälpa klienterna att framställa en anmärkning (23 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården)
• informera om klientens rättigheter och också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli
tillgodosedda.
Klienten har rätt att göra en anmärkning om han eller hon är
missnöjd med bemötandet inom socialvården eller servicens
kvalitet.
Om klienten på grund av t.ex. sjukdom eller psykisk funktionsförmåga inte själv kan göra anmärkningen, kan en anhörig eller
annan närstående göra den. En anmärkning ska i regel göras
skriftligt men den kan av särskilda orsaker göras även muntligt.
En skriftlig anmärkning kan formuleras fritt eller göras på en modellblankett. Blanketten finns att få bl.a. på webbsidorna www.
hel.fi.
Socialombudsmannen har en rådgivande uppgift. Socialombudsmannen fattar inte beslut eller beviljar förmåner. Socialombudsmannen verkar inte för att främja klienters intressen ur ett juridiskt perspektiv utan är opartisk i fråga om genomförande av
klientens intressen. Vid behov kan man även träffa socialombudsmannen personligen. Man ska alltid avtala om ett sådant möte
på förhand.
Socialombudsmännens kontaktuppgifter
tfn 09 310 43365 (telefonsvararen meddelar om telefontider)
postadress: PB 6060, 00099 Helsingfors stad
e-postadress: [email protected]
30
Rådgivningstjänster
Socialombudsmännen testar användningen av en skyddad (krypterad) e-postförbindelse. Den skyddade e-postförbindelsen som
testas är ett datasäkert sätt att skicka e-post och den följer myndigheternas standarder. Mer information om användningen av
krypterad e-post får du av socialombudsmännen och på www.hel.fi.
Patientombudsman
Patientombudsmannen
• ger råd i frågor som gäller Helsingfors social- och
hälsovårdsverks verksamhet
• ger patienter, anhöriga och anställda råd och handledning
i frågor som gäller tillämpning av den så kallade patientlagen (lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1993)
• ger råd och hjälper vid behov till med att göra en anmärkning,
hantera patientskadefrågor och skadeståndsfrågor
• tjänstgör för att främja klientens rättigheter och för att
de ska bli tillgodosedda
• informerar om patientens rättigheter.
Patientombudsmannen fattar inga beslut och tar inte ställning till
den medicinska vården.
Instruktioner om förfarande i problemsituationer
• Försök först reda ut ärendet på den egna vårdplatsen med
den vårdande läkaren, sjukskötaren eller personen som
skött om er eller era angelägenheter.
• Om saken inte på så sätt blir utredd, kontakta överläkaren,
översköterskan eller någon annan chef för vårdenheten.
Kontaktinformationen som behövs får ni av den aktuella vårdenheten.
31
Rådgivningstjänster
• Efter detta kan ni vid behov kontakta patientombudsmannen.
Kontaktuppgifter till patientombudsmännen
telefonrådgivning mån–tor kl. 8.30–11, tfn 09 310 43355
postadress: PB 6060, 00099 Helsingfors stad
e-postadress: [email protected]
Patientombudsmännen testar användningen av en skyddad
(krypterad) e-postförbindelse. Den skyddade e-postförbindelsen
som testas är ett datasäkert sätt att skicka e-post och den följer
myndigheternas standarder. Mer information om användningen
av krypterad e-post fås av patientombudsmännen och på webbplatsen för patientombudsmannens verksamhet www.hel.fi.
Ekonomirådgivning
Enheten för ekonomi- och skuldrådgivning ger privatpersoner
information och rådgivning i såväl skötsel av ekonomi och skulder som planering av hushållning samt bistår i situationer av
överskuldsättning eller betalningsoförmåga med att utreda och
vid ansökan om olika möjligheter till lösning.
Tavastvägen 31 A, 4 vån., 00500 Helsingfors
PB 8670, 00099 Helsingfors stad
öppen mån–fre kl. 8.15–16
Klienthandledning och rådgivning,
tfn 09 310 43887, mån–tor kl. 9–12
Konsumentrådgivning
(riksomfattande)
Konsumentrådgivning ger råd och anvisningar samt medlar i
tvister mellan konsumenter och företag, tfn 029 553 6902.
32
Rådgivningstjänster
Rådgivning vid Virka-info
Rådgivningen vid Virka-info på stadshuset betjänar stadens alla
invånare på över tio språk. Virka-info handleder och ger råd i
frågor som gäller Helsingfors stad och dess tjänster.
Sofiagatan 1 och Norra Esplanaden 11–13
öppet mån–fre kl. 9–19 och lör–sön kl. 10–16
Telefonrådgivning
mån–fre kl. 9–15, tfn 09 310 11111
www.virka.fi/sv
[email protected]
Medborgarrådgivning
Medborgarrådgivningen guidar till den rätta tjänsten, hjälper
med digital ärendehantering och besvarar allmänna frågor om
offentliga tjänster.
Medborgarrådgivningen betjänar per telefon och på nätet.
Ring 0295 000 (mån–fre 8–21, lör 9–15)
Servicen är stängd på söndagar och helgdagar.
Tal- eller hörselhindrade kan använda medborgarrådgivningen
genom textmeddelanden via nummer 13145. Skriv Kn i början
av textmeddelandet.
www.kansalaisneuvonta.fi
33
4
Ekonomi och
FPA:s förmåner
34
Ekonomi och FPA:s förmåner
Utkomststöd
Vid ekonomiska svårigheter kan man ansöka om utkomststöd som
tryggar en minimiutkomst. Utkomststödet ansöks från socialoch hälsovårdsverket med en skild blankett jämte bilagor.
För betjäning på svenska, kontakta tjänsterna inom utkomststödet,
socialarbetaren, tfn 09 310 44966 eller förmånshandläggaren, tfn
09 310 44967 kl. 9–10.
Socialt arbete inom utkomststödet
Berghälls ämbetshus
Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors
PB 7752, 00099 Helsingfors stad
Rådgivning (ansökningar) mån–fre kl. 10–12
Centraliserad telefonrådgivning (utbetalningar)
mån–fre kl. 8.15–16, tfn 09 310 43857
Se elektronisk ärendehantering sida 27.
Avgiftstak för klientavgifter
inom social- och hälsovården
Avgiftstaket för klientavgifterna inom den offentliga social- och
hälsovården är 679 euro/kalenderår (2015). Klienten ska kontrollera ansamlingen inom avgiftstaket genom att spara kvittona.
När avgiftstaket har uppnåtts under kalenderåret ska klienten ansöka om ett frikort på basis av kvittona.
35
Ekonomi och FPA:s förmåner
Avgifter som är giltiga vid beräkning för avgiftstaket
(gäller inte privata tjänster)
• jouravgifter
• hälsocentralsavgifter (tas inte ut i Helsingfors)
• avgifter till polikliniker och för dagkirurgi
• avgifter för personlig fysioterapi, rehabiliteringsvård
• avgifter för seriebehandling
• avgifter för kortvarig vård på anstalt, för natt- och dagvård
Frikort och mer information tfn 09 310 25300
[email protected]
Intressebevakning,
intressebevakningsfullmakt
och förmedlingskonto
Magistraten eller tingsrätten utser utifrån ansökan en intressebevakare när en person inte själv kan sköta sina ekonomiska
ärenden och sin egendom.
Till intressebevakare kan man utse en privat person (anhörig,
närstående) eller en offentlig intressebevakare. Intressebevakare
tar ut ett arvode för sitt arbete.
Genom en särskild intressebevakningsfullmakt kan en person i
förväg även själv ordna skötseln av sina angelägenheter om personen senare förlorar förmågan att sköta sina ärenden, till exempel på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd. Fullmakten
tecknas skriftligt på samma sätt som ett testamente.
Ansökningar på adressen www.maistraatti.fi/sv/
Mer information från enheten för förmyndarverksamhet vid
Helsingfors magistrat, tfn 029 553 6256.
36
Ekonomi och FPA:s förmåner
En småinkomsttagares pensioner kan ansökas till förmedling hos
social- och hälsovårdsverket och på så sätt försäkra att räkningarna betalas och att matpengarna räcker. Det är motiverat att ta
pensionen till förmedling då klienten har problem med att sköta
sin ekonomi.
Mer information om förmedlingskonton tfn 09 310 44968.
Berghälls ämbetshus
Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors
PB 7752, 00099 Helsingfors stad
För betalning av räkningar lönar det sig främst att anlita bankens
direktbetalning eller betaltjänst. Om du behöver hjälp med att
uträtta bankärenden är ett alternativ också att ge en specificerad
fullmakt för skötande av bank- och finansärenden eller ge dispositionsrätt till kontot till en närstående (maka, make, barn eller
annan pålitligt person).
Skatteavdrag för hushållsarbete
Bland annat hushålls- och vårdarbete samt renoverings- och
gårdsarbeten för bostaden kan ge rätt till skatteavdrag. Direkta
bidrag av samhället för samma arbetsprestation kan eventuellt
förhindra avdraget.
Tjänsteleverantören ska vara införd i förskottsuppbördsregistret
för att beskattaren ska godkänna avdraget. På webbadresserna
www.ytj.fi och www.elias.fi finns register över tjänsteleverantörerna.
På belopp som överskrider 100 euro återbetalas 45 procent av
arbetets andel. Avdragets maximala belopp är 2 400 euro/person
(2015) och det kan beaktas redan vid förskottsinnehållningen.
37
Ekonomi och FPA:s förmåner
Mer information om skatterådgivning, tfn 020 692 222
Skatteblanketter och mer information på adressen
www.vero.fi.
FPA:s förmåner
• FPA Hagnäs
Tavastvägen 15, 00500 Helsingfors
• FPA Östra Centrum
Ravalsplanen 4 A, 00930 Helsingfors
• FPA Kampen
Salomonsgatan 17, 00100 Helsingfors
• FPA Kottby
Forsbyvägen 5, 00610 Helsingfors
• FPA Malm
Orrspelsvägen 4 B, 00700 Helsingfors
Allmänna servicenummer hittar du nedan och på internet
www.fpa.fi. På följande servicenummer kan du boka tid till byrån.
Pensioner
På basis av åldern kan man betala ut ålderspension eller förtida ålderspension. Åldersgränsen för pension är 65 år (62 år för förtida
ålderspension och 63 år för dem som är födda 1952 eller senare).
Personer som får ålderspension från Folkpensionsanstalten kan
enligt vissa kriterier få garantipension samtidigt med ålderspension. Folkpensionens storlek bestäms utgående från pensionstagarens familjeförhållanden, andra pensionsinkomster och tid
för boende i Finland.
38
Garantipension beviljas till en 65 år fylld person som bott
minst tre år i Finland och får ålderspension eller sjukpen-
Ekonomi och FPA:s förmåner
sion. Dessutom ska alla andra pensioner tillsammans understiga
739,81 euro/månad (år 2015). Full garantipension är 746,57 euro/
månad (år 2015). En förtida pension minskar beloppet på garantipension.
Mer information på servicenummer 020 692 222.
Bostadsbidrag för pensionstagare
Bostadsbidrag för pensionstagare kan ansökas av pensionärer
med små inkomster som får sådan pension som berättigar till
bostadsbidrag och som bor stadigvarande i hyres- eller ägarlägenheter i Finland. Till ansökan ska bifogas en utredning om boendekostnaderna och egna och makens/makans inkomster, egendom och skulder.
Mer information på servicenummer 020 692 222.
Vårdbidrag för pensionstagare
Folkpensionsanstalten betalar vårdbidrag till sjuka och handikappade pensionstagare som bor hemma och behöver vård och
service eller har särskilda kostnader till följd av sjukdomen eller
handikappet.
För att få bidraget krävs det att personens funktionsförmåga varit
nedsatt i minst ett år utan avbrott. Man kan ansöka om vårdbidrag
retroaktivt för högst sex månader efter att behovet av stöd inträffade. Ett läkarintyg med C-utlåtande behövs som bilaga vid ansökning. Vårdbidraget är inte inkomstbundet.
Mer information på servicenummer 020 692 222.
39
Ekonomi och FPA:s förmåner
Ersättning för läkemedel
Apoteken betalar en grundersättning (35 % av läkemedlets pris)
för receptläkemedel. FPA-kortet behövs inte längre, eftersom ett
identitetsbevis räcker. Vid svåra eller långvariga sjukdomar betalas specialersättning för läkemedel och kliniska näringsprodukter.
Med ett B-läkarintyg kan man ansöka om ersättning för läkemedel utifrån sjukförsäkringen.
Om läkemedelskostnaderna överskrider 612,62 euro under kalenderåret (2015), ersätts beloppet som överskrider detta helt och
hållet. För varje läkemedel debiteras en självrisk på 1,50 euro efter
att takbeloppet överskridits.
Folkpensionsanstalten skickar hem ett meddelande och instruktioner om hur man ska gå tillväga när gränsen för självrisken
överskrids. Läkemedelskvittona ska sparas och bifogas till ansökan. Ansökningstiden för ersättningar är sex månader efter att
kalenderåret som ger rätt till ersättningar löper ut.
Apoteken beviljar frontveteraner 10 procent rabatt på läkemedel.
Man får rabatten genom att uppvisa ett FPA-kort med symbolen
R, ett militärpass eller ett intyg av Folkpensionsanstalten på utbetalt fronttillägg.
Mer information på servicenummer 020 692 229.
Resekostnader
Folkpensionsanstalten ersätter kostnaderna för resor till hälsovårdsenheter på grund av sjukdom och rehabilitering. Resekostnaderna ersätts i första hand enligt det billigaste färdsättet. Användning av taxi ersätts då hälso- och sjukvården ger klienten ett
intyg SV67 som berättigar till ersättning.
40
Ekonomi och FPA:s förmåner
Då taxiresan beställs från det centraliserade beställningsnumret
får klienten reseersättning genast i taxin och betalar en självriskandel på 16 euro i enkel riktning (år 2015). Om klienten beställer
taxi på annat sätt är självriskandelen dubbel, dvs. 32 euro i enkel
riktning. Klienten måste då också söka reseersättningen från FPA
i efterskott och självriskandelen beaktas inte i årssjälvrisken.
Beställningsnummer till taxi i Helsingfors
tfn 0100 84 001 (på svenska)
tfn 0100 84 000 (på finska)
Ytterlgare information om beställning av taxi
www.fpa.fi > Sjuk > Resor > Taxi
När dina årliga resekostnader uppnår självrisken 272 euro (år
2015) skickar FPA hem besked om att självrisken uppnåtts och
ett årssjälvriskkort. Även resor som understiger självrisken (16 e)
räknas med i den årliga självrisken. Därför lönar det sig att söka
ersättning även för dem. Ersättning ska sökas inom sex månader
efter resan.
Mer information på servicenummer 020 692 224
Rehabilitering genom FPA
Geriatrisk rehabilitering är en behovsprövad form av grupprehabilitering för äldre människor till vilken man söker på rekommendation av läkare. På remiss av hälsocentralsläkare kan man få
rehabilitering även vid hälsocentraler och sjukhus.
Mer information servicenummer 020 692 225
41
5
Service
A–Ö
42
Service A – Ö
Andligt stöd
00570 Helsingfors
tfn 050 516 3182
Man kan fråga den egna
församlingen om andligt stöd. Hyresbostäder för
svenskspråkiga äldre
www.helsingforsforsamlingar.fi på Brändö.
www.helsingin
Stiftelsen Helsingfors stads
ortodoksinenseurakunta.fi
400-årshem
Församlingarnas samtalstjänst Bostadsansökan genom
Stiftelsen Helsingfors stads
på svenska varje kväll
400-årshem
kl. 20–24 tfn 01019 0072.
Hoplaxvägen 5 H
En webbaserad hjälptjänst
00330 Helsingfors
finns på http://evl.fi/natjour
inlämnas till stiftelsens kansli
tfn 09 481 642, vardagar
Boende
kl. 8.30–16.
Hyresboende
Stadens bostadsförmedling
(www.stadinasunnot.fi)
Bostadstjänster:
Östersjögatan 3
Öppet mån och ons kl. 9–17,
tis och fre 9–15, tor 9–13
Telefonrådgivning
mån, tis, ons, fre 9–15
och tor 9–13,
tfn 09 310 13030
Bygg- och renoveringslån
samt bidrag
tfn 09 310 13034
Arbetets Vänners hyreshus
Kyösti Kallios väg 3
Stiftelsen Lillesgården
Rastbölevägen 11
00980 Helsingfors
tfn 09 7771 2212
Upprätthåller ett hyreshus
för svenskspråkiga äldre i
Nordsjö.
Privat serviceboende
Bertahemmet,
Hjältevägens seniorhus
Hjältevägen 1
00320 Helsingfors
tfn 09 477 4720/växel,
09 4774 7229
Hyreslägenheter,
alla platser är privata.
43
Service A – Ö
Fridhäll
Pohjolagatan 44
00600 Helsingfors
tfn 09 7771 2212
Alla platser är privata.
Leschehemmet
Villagatan 3
00150 Helsingfors
tfn 09 631 110
Alla platser är privata.
Folkhälsans seniorhus
och Majblomman
Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors
tfn 09 315 5634
Privat hyres- och ägarboende.
Pro Vesper r.f.
Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors
tfn 050 462 7274
Alla platser är privata.
Hagaro
Tolarivägen 2
00400 Helsingfors
tfn 09 473 680 eller
050 572 4216
Alla platser är privata.
Hemgården Pohjolagatan 44
00600 Helsingfors
tfn 09 7771 2213 eller
tfn 09 7771 2214
Alla platser är privata.
Kristinagården
Köpingsvägen 9–11
00320 Helsingfors
tfn 09 587 6767
Alla platser är privata.
44
Serviceboende med
personal dygnet runt
Staden har flera egna servicehus för äldre men inga svenska. Därför köper staden dygnet
runt serviceboende av privata
serviceproducenter. Serviceboende är avsett för personer
som inte längre klarar sig hemma trots omfattande hjälp.
Helsingfors stad har köpserviceavtal med många privata svenska hem. Listan nedan innefattar
även hem som inte har köpserviceavtal med staden.
Artur och Idahemmet
Kvarnögsgränden 7
00920 Helsingfors
tfn 09 3424 7070
Staden köper alla 19 platser.
Platserna är för personer
med demens.
Service A – Ö
Bergahemmet Pohjolagatan 40
00600 Helsingfors
tfn 09 7771 2210/växel
En del av platserna är privata,
en del köps av staden.
Bertahemmet Färdemannavägen 2
00320 Helsingfors
tfn 09 477 4720/växel
eller föreståndaren
tfn 09 477 4229
En del av platserna är privata,
en del köps av staden.
Brummerska hemmet
Baggbölevägen 109
00670 Helsingfors
tfn 09 3487 8701 eller
040 749 4194
Privata platser.
Hedvig Sofiahemmet
Djurgårdsvägen 11
00530 Helsingfors
tfn 0500 924 948
En del platser är privata,
en del köps av staden.
Helenahemmet
Pohjolagatan 42
00600 Helsingfors
tfn 09 477 720/växel
En del av platserna är privata,
en del köps av staden.
Konkordiahemmet
Apollogatan 5 B 37
00100 Helsingfors
tfn 09 444 115 eller
050 563 7633
En del platser är privata,
en del köps av staden.
Munksnäshemmet
Locklaisvägen 10,
00330 Helsingfors
tfn 040 588 5168
Seniorhemmet
Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors
tfn 09 315 5662
En del platser är privata,
en del köps av staden.
Silviahemmet
Steniusvägen 4 A
00300 Helsingfors
tfn 09 315 5750
En del platser är privata,
en del köps av staden.
Dagverksamhet
Se sida 10.
Egenvård,
stöd av grupper
Se sida 26.
45
Service A – Ö
Ekonomi
Se sida 34.
E-tjänster
Se sida 27.
Fotvård
Se sida 23.
Fysioterapi
på olika håll i Helsingfors.
tfn 09 350 8600/växel
www.vtkl.fi/fin/pa_svenska/
Finlands Röda Kors
Vänkrets
tfn 040 717 3005
040 868 4602
040 754 0415
Folkhälsan
tfn 09 315 000/växel
www.folkhalsan.fi
Se sida 21.
Församlingarna
www.helsingforsforsamlingar.fi
Färdtjänst
Helsingfors
Alzheimerförening rf
tfn 09 454 2750
www.alzheimer-hki.com
Se sida 13.
Gruppaktiviteter
för äldre
HelsingforsMission
ordnar med stöd av Penningautomatföreningen och Helsingfors stad verksamhet för
äldre (Morgonörat, Seniorhållplatsen).
Organisationer och föreningar
erbjuder mångahanda gruppverksamheter och klubbar för
äldre. Man får mer information
bäst genom att kontakta orgatfn 09 2528 2711
nisatörerna direkt.
www.helsingforsmission.fi
Centralförbundet för
Polli ry
de gamlas väl
Pääkaupunkiseudun
ordnar avgiftsfri
Omaishoitajat ja Läheiset ry
klubbverksamhet för
tfn 09 756 2690,
äldre människor
040 533 2710
www.polli.fi
46
Service A – Ö
Handikappservice
Hissombudsman
Se sida 13.
Helsingfors stads hissombudsman hjälper till exempel bostadsaktiebolag i ärenden kring
anskaffning av hiss.
Hembibliotek/
Boken kommer
Hembiblioteket vid Helsing- tfn 09 310 36122
fors stadsbibliotek är avsett för
personer som till exempel på Hjälpmedel
grund av sjukdom, en skada Se sida 22.
eller hög ålder inte själva kan
besöka biblioteket. Personalen Hälsostationerna
vid Hembiblioteket förpackar
bokkassar enligt klienternas Se sida 17.
önskemål och för kassarna till
Hälsotjänster
klienterna vid avtalad tid.
Materialsamlingen vid biblio- Se sida 16.
teken i hela huvudstadsregionen står till förfogande. Biblio- Hörelsetjänster
tekens tjänster är avgiftsfria.
Helsingin Kuuloyhdistys ry
Klienterna besöks var femte
klubbar, tjänster och
vecka. Man kan ge önskemål
kamratstöd
genom att ringa, ge hemtjänsBulevarden 19 A 1
ten en beställningslista eller
00120 Helsingfors
per e-post.
tfn 045 123 2624
Förfrågningar vardagar
www.helsinginkuuloyhdistys.fi
kl. 13–15 tfn 09 310 85214
Svenska hörselförbundet rf
[email protected]
tfn 09 663 392
www.horsel.fi
Hemvård
Se sida 20.
47
Service A – Ö
Finska Hörselförbundet
tfn 09 580 3830
www.
kuuloliitto.fi/fin/pa_svenska
Jour
Se sida 18.
Juridiska råd
Offentlig rättshjälp kan fås till
exempel vid hyres- och skilsPå Kinaborgs servicecentral mässotvister, brotts- och skadesamlas en mångkulturell grupp ersättningsfall, lön- och penför äldre invandrare
sionstvister.
tfn 09 310 52919
Helsingfors rättshjälpsbyrå
Inkerikeskus,
tfn 029 56 60120
central för ingermanländare
Finlands Advokatförbund
Torggatan 3, 2 vån.
ger avgiftsfri rådgivning
00700 Helsingfors
(inga uppdrag som
tfn 050 436 8227
till exempel testament)
[email protected]
vardagar kl 9–11
Rådgivning vid Virka-info
09 6866 1250
på stadshuset. Betjänar alla
[email protected]
invånare i staden på över
tio språk.
Invandrare
Sofiagatan 1 och
Norra Esplanaden 11–13
öppet mån–fre kl. 9–19
och lör–sön kl. 10–16
Telefonrådgivning
mån–fre kl. 9–15
tfn 09 310 11111
www.virka.fi/sv
48
Kamratstöd vid
spelproblem
och motivation av Voimapiiri
www.voimapiiri.fi och Peluuri
www.peluuri.fi
Kulturkompis
Kulturkompisar är frivilliga
som utbildas av Helsingfors
stad. Kulturkompisar kan beställas som sällskap till kulturevenemang. Kulturkompisens
Service A – Ö
sällskap och guidning är avgiftsfria.
Förfrågningar
tfn 09 310 58237
mån, tor 12–14
eller tis kl. 10–14
www.hel.fi/hki/kulke/sv/
konstfostran/kulturkompisar
Laboratorier
Se sida 19.
Minne
Orsaken till minnesstörningar ska alltid redas ut. Kontakta
din egen hälsostation eller en
privat läkare. För vidare undersökningar på minnespoliklinikerna behöver man en läkarremiss.
Minnesrådgivning
Vid Kampens servicecentral,
avgiftsfri rådgivning och minnestestning.
Tidsbeställning och
information
Mer information om hemkör- torsdagar kl. 15–16
ning av matportioner av hand- tfn 09 310 5634
ledaren för hemvården i ditt Helsingfors
eget område, tfn 09 310 5015/ Alzheimerförening rf
växel.
Topeliusgatan 17 C 25
Matportioner hem
Inom kosttjänsten Menumat tfn 09 454 2750
får man hem en matportionsautomat.
Missbrukarvård
Mer information av
handledaren för hemvården
i ert eget bostadsområde eller
via mattjänster:
Ateriaali tfn 020 581 3660,
Palmia tfn 09 310 2700 och
Menumat tfn 020 796 1550.
Hälsostationernas personal
hjälper när användningen av
rusmedel väcker funderingar.
Även anhöriga kan fråga om
råd (telefontid kl. 12–13).
Hälsostationer med svensk service, se sida 17. Kontaktuppgifterna till de övriga hälsostatio-
49
Service A – Ö
nerna får du från växeln
tfn 09 310 5015.
tillfällen, ger rådgivnings- och
experthjälp samt driver en teleStaden har fyra missbrukarpo- fonrådgivningstjänst.
likliniker som behandlar bero- Suvanto ry
endeproblem i öppen vård. De Mot misshandel och våld
erbjuder specialiserade tjänster Tavastvägen 15 B 64, 2 vån.
till klienter med skadliga bero- 00500 Helsingfors
endeproblem. Poliklinikerna telefonrådgivning 0800 06776
har också akutmottagning utan tfn 09 726 2422
tidsbeställningar.
Man kan också fråga om grup- Motion
per och råd för äldre männis- Motion i södra
kor av den egna socialarbetaren.
Helsingfors
AA:s hjälpande telefon
Georgsgatans simhall
AA-telefondejour på svenska, Georgsgatan 21 B
045 184 4644, dagligen 17–21. latinogympa, gympa
till ackompanjemang,
Misshandel
motionsgympa,
Suvanto ry är en specialexpert- tänjningar, vattengympa,
förening som verkar under syf- rotationsövningar, ledd
tet att förebygga misshandel, gymträning
utnyttjande och våld mot äldre tfn 09 310 87403, 050 401 3636
samt att göra fenomenet syn- Kampens idrottscentrum
ligt.
Malmgatan 3 D
Föreningen betjänar privat- seniorbic, gympa till
personer samt yrkesmän- ackompanjemang,
niskor som arbetar bland de motionsgympa, tänjningar,
äldre. Föreningen ordnar ut- vattengympa, kroppskontroll,
bildnings- och informations- specialmotion
tfn 09 310 41905, 050 401 3575
50
Service A – Ö
Kampens servicecentral
Salomonsgatan 21 B
handledning av fysioterapeut,
fri/ledd gymträning,
balansgrupper, seniordans,
ledda motionsgrupper
bl.a. tänjningar, gympa för
välbefinnande och yoga &
pilates
tfn 09 310 44514 fysioterapeut
tfn 09 310 44513 rådgivning
Kinaborgs servicecentral
Kinaborgsgatan 9 A
gympa, vattengympa,
seniordans
tfn 09 310 71495, 050 401 3587
Käpylinna
Backasgatan 86–96
ledd gymträning,
vattengympa, motionsgympa,
lättgympa, tänjningar
tfn 09 310 87456, 050 401 3582
Motionskvarnen
Friska tag för seniorer –
Seniorisäpinät
Kvarnbäcksvägen 1
gympa, dans, gymträning, spel
och balansövningar, säsongvis
torsdagar kl. 9.30–11.30
tfn 09 310 87513
Seniorhuset Sandels
Fältskärsgatan 4
handledning av fysioterapeut,
balansgympa, bassänggympa,
ledd gymträning
(avgiftsbelagda)
tfn 09 436 88070
Servicecentralen Merikaari
Norrsvängen 9 A
gym, ledda motionsgrupper
(avgiftsbelagda). I lokalerna
finns även vårdinrättningen
Lauttasaaren Fysikaalinen
Hoitolaitos och en osteopat.
tfn 010 8505 341
Tölö servicecentral
Tölögatan 33
gymnastik för män och
kvinnor, stolgympa, chi’kung,
yoga, asahi, österländsk dans,
tänjningar
tfn 09 310 44538
Tölö servicecentral/
finska arbetarinstitutet
tfn 09 310 88610
Tölö sporthall
Paavo Nurmis gränd 1 D
senioribic, motionsgympa,
tänjningar, rotationsövningar,
självständig gymträning,
uppläggning av gymprogram
tfn 09 310 87858,
050 401 3629
51
Service A – Ö
Servicecentralernas
idrottskalendrar
www.hel.fi/palvelukeskukset
Idrottsverkets rådgivning
tfn 09 310 87501
tfn 09 310 87932
www.hel.fi/idrott
Motion i östra
Helsingfors
Gårdsbacka Motionskällare
Köpvägen 4
gymnastik, gymträning
förfrågningar
tfn 09 310 87451
Gårdsbacka mångsidiga
servicecentral
Gårdsgränden 5
motionsgymnastik,
stolgymnastik, dansgrupper,
gymträning,
gymnastik med hantlar,
kroppskontroll och
gymnastik för en fastare kropp
förfrågningar
tfn 09 310 61820 eller
09 31061811
52
Gårdsbacka simhall
Köpvägen 4
ledda motionskurser
för seniorer,
vattengymnastik
förfrågningar
tfn 09 310 87453
Nordsjö idrottshus
Nordsjövägen 5
ledd eller självständig
gymträning,
vattengymnastik, gymnastik
för seniorer, gymnastik för
nacken och ryggen,
stretchning
förfrågningar tfn 09 348 8600
Seniorisäpinät
på Sportkvarnen
Kvarnbäcksvägen 1
tors. kl. 9.30–11.30
förfrågningar
tfn 09 310 87513
Östra centrums simhall
Olofsborgsvägen 6
gymnastik, gymträning,
vattengymnastik
idrottsinstruktörer
tfn 09 310 87205
Service A – Ö
Motion i västra
Helsingfors
Djurbergets servicecentral
Stormyrvägen 28
olika gymnastikgrupper,
yoga och gym
förfrågningar
tfn 09 310 49200
Mejlans rekreationscentral
Hindersnäsvägen 2
motionsgrupper
tfn 09 310 41792
Munksnäs
servicecentral
Bredviksvägen 30
olika gymnastikgrupper,
motionscirklar och gym
förfrågningar tfn 09 310 48617
Motion i norra
Helsingfors
Förortsmotion
Jakobacka–Stapelstaden
tfn 09 310 87512
Gårdsbacka–Kvarnbäcken
tfn 09 310 87513
Månsas–Haga
tfn 09 310 49010
På biblioteken i Jakobacka,
Bocksbacka och Vik
kan man låna gångstavar
med bibliotekskortet.
Gustafsgårds
mångsidiga servicecentral
Åldermansvägen 32
grupper som leds av
en fysioterapeut
tfn 09 310 54805
Milja ry
Ladugårdsvägen 9
gym för äldre
tfn 09 7251 5151
Motionsinfo
Månsas idrottshall
Månsasbacken 3–5
Åggelby hälsostation
Byäldstevägen 25
Månsas idrottshall
tfn 09 310 49010
Seniorisäpinät
Sportkvarnen
(Kvarnbäcken)
tfn 09 310 87513
Britas simhall
(Britas idrottspark)
tfn 09 310 87913
Rönnbacka–Malm
tfn 09 310 87914
53
Service A – Ö
Simhallen i Britas
idrottspark
gymnastik, gymträning
och vattengymnastik
idrottsinstruktörer
tfn 09 310 87913 eller
050 401 3610
Åggelby idrottspark
Ståthållarvägen 11
gymnastik och gymträning
idrottsinstruktörer
tfn 09 310 87885 eller
050 401 3594
Höstvägens servicecentral
Utängsgränden 3
gym, handledning och
självständig träning
tfn 040 334 1525
Måltider
Lunchplatser
i södra Helsingfors
Domkyrkoförsamlingen
Diakonibespisning
I kryptan i
Mikael Agricolas kyrka
Fabriksgatan 23
Drumsö församling/
Kyrkocaféet
Kvarnbergsbrinken 1 B
Kampens servicecentral
Salomonsgatan 21
Kantti ry
Hummelgatan 4
Kinaborgs servicecentral
Kinaborgsgatan 9
Tapanilan Erä
Käpyrinnes servicehem
Jaktfärdsvägen 3
seniormotion, dans och gympa Ilmatarvägen 2
tfn 029 193 4200
Restaurang Kantin pysäkki
Hummelgatan 4
Servicecentralen Merikaari
Norrsvängen 9 A
Servicehuset Domus
Alkärrsgatan 4 A
Tölö församling/
Församlingshemmet
Runebergsgatan 39 A
54
Tölö servicecentral
Tölögatan 33
Service A – Ö
Lunchplatser
i östra Helsingfors
Lunchplatser
i västra Helsingfors
Gårdsbacka
mångsidigaservicecentral
Gårdsgränden 5
Boendeservicecentret
Wilhelmiina
Taavetti Laitinens gata 4
Helanderhemmet
Krokholmsvägen 18
Djurbergets servicecentral
Stormyrvägen 28
Kasbergets
mångsidigaservicecentral
Rödluvans väg 16
Kvarnbäckens
mångsidigaservicecentral
Kvarnfärdsvägen 4
Restaurang Cecilia
Nordsjövägen 8
Rävvägens servicehus
Rävvägen 15
Servicehemmet Helykoti
i Gårdsbacka
Portgränden 8
Servicehemmet Helykoti
i Kvarnbäcken
Kvarnögsgränden 7
Service- och verksamhetscentralen Iiris
för synskadade
Maruddsvägen 74
Stiftelsen Yrjö ja Hanna
Kuddlavevägen 19 a
Invånarhuset
Tapanilan asema
Tilktorget 12
soppa tisdagar från kl. 12
Lunchrestaurang Minttu
i servicehuset Leevi
Ilkkavägen 19
Munksnässervicecentral
Bredviksvägen 30
Kvartersklubben
i Sockenbacka–Kånala
Lekparken Vähätupa,
Lillstuvägen 4 A
Lunchrestaurang Rumpali
i Trumstigens servicehus
Klarinettvägen 10
Servicecentralen Kotikallio
Bykyrkovägen 6–10
Servicehuset för stiftelsen
Ilmari Helanderin
Vanhusten Säätiö
Backåkersvägen 22 D
Silvervägens servicehus
Silvervägen 14
55
Service A – Ö
Lunchplatser
i norra Helsingfors
Gustafsgårds
mångsidiga servicecentral
Åldermansvägen 32
Höstvägens
mångsidiga servicecentral
Utängsgränden 3
Madetoja servicehus
Madetojagränden 3
Malmhuset
Nedre Malms torg 1
www.malmitalo.fi/sv/hemsida
Malms verksamhetscentral
Kyrkobyvägen 2
matservering tis, ons och tors
kl. 11–13
Milja ry:s servicehus
Ladugårdsvägen 9
Storkärrs sjukhus
Storkärrskanten 3 B, Månsas
Storkärrs ämbetshus
Storkärrskanten 1, nedre aulan
Mental hälsa
Föreningen för Mental
Hälsa i Finland
SOS-kriscentralen vid Föreningen för Mental Hälsa i Finland erbjuder psykiskt stöd och
hjälp i krissituationer. SOSkriscentralen har principen att
hjälpen ska ges så snabbt och
smidigt som möjligt. Om man
så vill kan man även få stöd
som namnlös.
Förfrågningar om
tidsbeställning
tfn 09 4135 0510
Föreningens för Mental Hälsa
riksomfattande
kristelefon 010 195 202
Mielenterveystalo.fi
Via webbplatsen kan man hitta
information om psykisk hälsa,
vård och tjänster.
www.mielenterveystalo.fi/sv
Närlinjerna
Vid planeringen av rutterna
och tidtabellerna för HRT:s
närlinjer har i synnerhet behoven för äldre människor, rörelsehindrade och dem som rör
56
Service A – Ö
sig med hjälpmedel tagits i beaktande. Vid behov bistår föraren vid påstigningar och avstigningar och bilen kan inom
ramen för trafikreglerna även
stanna annanstans än vid markerade hållplatser.
specialbutiken Aviris för
hjälpmedel och biblioteket
Celia (se sida 60) samt
Helsingin ja Uudenmaan
näkövammaiset ry, www.hun.fi
Närlinjerna erbjuder i områdena huvudsakligen samma
förbindelser som de tidigare
Jouko-linjerna.
I frågor som gäller psykisk hälsa
kan man vända sig den egna
hälsostationen. En hälsocentralsläkare och en sjukskötare
som specialiserat sig på psykiatri hjälper och styr vid behov
vidare till psykiatrisk specialsjukvård.
Mer information om det
egna områdets Närlinjer fås
på nummer
09 4766 4000 eller
på webbplatsen www.hsl.fi
Psykisk hälsa
Från och med februari 2015
fungerar den psykiatriska
När synen försvagas jouren vid Malms och
Synskadades Centralförbund Haartmans sjukhus.
erbjuder handledning
Psykiatrisk rådgivningstelefon
och rådgivning.
09 310 65721 (24 h)
tfn 09 396 041/växel
Service- och verksamhetscentralen Iiris
Östra centrum
Maruddsvägen 74
tfn 09 396 041
www.nkl.fi
Koordinator av äldre- och
frivilligarbetet
tfn 09 3960 4667
I Iiris-centralen finns också
Psykiskt stöd
Ev.luth. kyrkan i Finland
Samtalstjänst
Vid behov av diskussion om
bekymmer. Samtalstjänsten
kan användas anonymt,
tfn 01019 0072
varje kväll kl. 20–24.
www.helsingforsforsamlingar.fi
57
Service A – Ö
HelsingforsMission
Aamukorva (på finska)
är en hjälpande telefon
som är avsedd för äldre
Morgnar kl. 5–9
tfn 045 341 0504
HelsingforsMission
Senioripysäkki/
Seniorstation
erbjuder samtalshjälp när livet
för äldre människor
blir problematiskt.
tfn 045 341 0506 (på finska)
svensk information:
socialhandledare Gun Sjöblom
(Helsingfors stad),
tfn 09 310 28055
www.helsingforsmission.fi
Social- och krisjour
(vardera 24 timmar
i dygnet)
Socialjour
tfn 020 696 006
Krisjour
tfn 09 310 44222
Suvanto ry
(för trygg ålderdom)
telefonrådgivning 0800 06776
tis och tor kl. 12–15
58
Påverkande
Helsingfors äldreråd
tar initiativ och ger förslag i
frågor gällande äldre och deras
livsförhållanden.
tfn 09 310 43580
[email protected]
www.hel.fi/vanhusneuvosto
Rådgivning
om datorer
Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry
erbjuder avgiftsfri, personlig
kamrathandledning kring datorfunktioner samt användningen av internet och e-post.
Man kan ta med dig en egen
bärbar dator.
SPF arbis seniorsurf
tis–tor kl. 11–14
Glaspalatsets träffpunkt
Mannerheimvägen 22–24,
2 vån.
www.entersenior.fi
Service A – Ö
Semesterverksamhet
Socialarbetare
Syftet med den sociala semes- tfn 045 121 0026
terverksamheten är att stödja (bäst anträffbar tis kl. 13–15)
och främja medborgarnas för- Transstödscentralen
måga att klara sig självständigt i Transtukipiste
olika livssituationer. Bland dem Böletået 5
som ansöker om semester har
Ledande socialarbetare
bl.a. mindre bemedlade eller
tisdagar kl. 14–16
ensamboende äldre förtur.
tfn 050 913 3278
Mer information
Socialpsykolog
www.lomajarjestot.fi
onsdagar kl. 14–16
tfn 050 303 1522
Sexuell inriktning
och kön
www.transtukipiste.fi
Helsingin seudun Seta ry:s so- Service- och
cialarbetare erbjuder konfirekreationscentraler
dentiell samtalshjälp och servicehandledning i frågor som Se sida 11.
gäller sexuell identitet och livssituationen för människor som Sjukhus
hör till de sexuella minoriteter- Se sida 24.
na. Genom grupp- och kursverksamhet får man kamratstöd och kan bekanta dig med Socialservice
Se sida 6.
nya vänner.
Helsingin seudun Seta ry
(HeSeta)
Tallbergsgatan 1 C
00180 Helsingfors
www.heseta.fi
Socialt arbete
och närarbete
Se sida 7.
59
Service A – Ö
Specialbiblioteket
Celia
Tjänster för
frontveteraner
Producerar och förmedlar lit- Se sida 25.
teratur (ljudböcker, punktskrift
osv.) till dem som på grund av Trygghetstelefon
sjukdom eller en skada inte kan
Ett trygghetslarm kopplas vanläsa vanliga böcker.
ligtvis till telefonen. TrygghetsIirishuset
larmet hålls ofta runt handleMaruddsvägen 74, 2 vån.
den eller halsen. Via trygghetstfn 09 229 521
larmet får man telefonkontakt med larmcentralens jour.
Trygghetstelefon kan skaffas
Stöd för
som en stödtjänst inom hemnärståendevårdare
vården (låginkomsttagare) eller
Se sida 8.
privat.
Folkhälsan ger stöd och råd
Mer information får du av
till närståendevårdare
hemvårdsledare,
tfn 09 315 5537 eller
tfn 09 310 5015/växel eller
046 810 5037
Palmias kundrådgivning,
tfn 09 310 70200.
Polli ry
Pääkaupunkiseudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry
Tvättinrättningar
Böle parkväg 8
och tvätt
tfn 09 756 2690 och
Djurbergets
040 533 2710
servicecentral
www.polli.fi
avgiftsbelagd tvättstuga
ons och fre kl. 8–10
Tandkliniker
och lör kl. 8–14
Se sida 21.
bokningar vid informationen
tfn 09 310 49200
60
Service A – Ö
Kampens servicecentral
självbetjäning, ta med eget
tvättmedel, tidsbeställningar
hos informationen som handleder vid behov i användningen av maskinerna
tfn 09 310 44513
Käpyrinne servicehus
Iidantupa
tfn 09 728 88022
Munksnäs
servicecentral
avgiftsbelagd tvättstuga
med självbetjäning
måndagar kl. 8–16
förfrågningar och bokning
av tvättider
tfn 09 310 48617
Servicecentralen Merikaari
Drumsö, Norrsvängen 9 A
tidsbeställning
tfn 09 612 40121,
självbetjäning
Tölö servicecentral
ons kl. 8–15
förfrågningar om och
tidsbeställningar till
den avgiftsbelagda tvättstugan
tfn 09 310 44538
Utdelning av
egenvårdsartiklar
Se sida 23.
Vaccineringar
Se sida 24.
Volontärverksamhet
Se sida 15.
Förmedling av volontärer:
Centralförbundet
för de gamlas väl
tfn 09 3508 6044
tis kl. 9–12
tor kl. 12–15
Finlands Röda Kors
vänförmedling
tfn 020 701 2000/växel
Folkhälsan tfn 09 315 000/växel
FRK:s förmedling
av frivilliga
tfn 09 7268 0529
Förbundet Finlands
Svenska Synskadade rf
tfn 09 6962 300
61
Service A – Ö
Förmedling av
kulturkompisar
tfn 09 310 58237
mån, tor kl. 12–14
tis kl. 10–14
Församlingar i
det egna området
www.helsingforsforsamlingar.fi
HelsingforsMission
Stödperson
tfn 045 881 9743
Engångshjälp
tfn 045 869 0945
Anteckningar
62
Helsingin seudun
mielenterveysseura
tfn 041 525 6779
www.hsms.fi
Kalliolan setlementti
tfn 045 773 113
Polli ry
tfn 09 756 2690
Ändringsarbeten
i bostäder
Se sida 14.
April 2015
Foto: Kimmo Brandt
Layout: Helena Kajander
Tryckning: AS SpinPress, 2015
63
www.hel.fi
64