Broschyr om stöd till anhöriga i Umeå kommun

Stöd till dig som är anhörig
Information om vilket stöd som finns
till dig som hjälper en närstående
www.umea.se/anhorig
Innehåll
Stöd till dig som är anhörig....................................................3
Mottagningsenheten ger råd och information.....................4
Anhörigkonsulenterna ger dig stöd.......................................5
Anhörigarvode till dig som hjälper en närstående...............6
Dagverksamhet för din närstående.......................................7
Avlösning i hemmet................................................................8
Korttidsboende för din närstående
och avlösning för dig som hjälper........................................10
Frivilligcentralen...................................................................11
Föreningar som erbjuder stöd till anhöriga........................12
Dina synpunkter gör oss bättre...........................................13
Stöd till dig som är anhörig
Att hjälpa en närstående i hemmet kan på många sätt vara givande,
men ibland också svårt och tungt. Umeå kommun kan ge dig som
är anhörig stöd på olika sätt.
En del av det stöd som kommunen erbjuder ges efter behov. Det
innebär att kommunens handläggare först gör en utredning för att
se om din närstående har behov av stöd. Det är din närstående
som gör ansökan. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen. För att
ansöka om stöd, se kontaktuppgifter på broschyrens baksida. För
mer information om stöd för din närstående, ta del av vår folder
Stöd till äldre.
Vissa verksamheter är öppna för alla och ingen behovsprövning
behövs. Du kan ta kontakt direkt med verksamheten du är intresserad av eller besöka verksamhetens lokal.
I den här broschyren kallas du som hjälper för anhörig. Den som
får hjälp av dig kallas närstående. Som anhörig räknas du som är
familj eller släkt, granne, nära vän eller liknande och som på något
sätt hjälper någon som står dig nära.
3
Mottagningsenheten
ger råd och information
Till socialtjänstens mottagningsenhet kan du vända dig för att få
råd och information om vilket stöd som passar dig.
Telefon 090-16 10 02
Mejl [email protected]
Besöksadress Kungsgatan 71-73, Umeå
Postadress Box 3045, 903 02 Umeå
Öppettider
Måndag 8.30–11.30 samt 13.00–16.00
Tisdag 8.30–11.30 samt 13.00–16.00
Onsdag 8.30–11.30 samt 13.00–16.00
Torsdag 8.30–9.30 samt 13.00–16.00
Fredag 8.30–11.30 samt 13.00–16.00
4
Anhörigkonsulenterna ger dig stöd
Om du som anhörig har behov av att prata med någon utom­
stående eller få annat stöd kan anhörigkonsulenterna hjälpa dig.
De kan ge dig råd och information om stöd via telefon, besök
eller hembesök. Att få stöd av anhörigkonsulenterna är gratis.
Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.
Anhörigkonsulenterna ordnar också aktiviteter som riktar sig till
dig som anhörig. Du kan till exempel delta i samtalsgrupper eller
få utbildning i bland annat förflyttningsteknik.
Kontakt
Umeå
Inger Haraldsson
Telefon 090-16 21 78
Mejl [email protected]
Lena Bergström
Telefon 090-16 21 88
Mejl [email protected]
Marianne Bäckström
Telefon 090-16 17 64
Mejl [email protected]
Holmsund
Riitta Päivärinta-Stenvall
Telefon 070-272 91 07
Mejl [email protected]
Hörnefors och Sävar
Kristina Sandgren
Telefon 073-027 24 86
Mejl [email protected]
5
Anhörigarvode till dig som
hjälper en närstående
Om din närstående har blivit beviljad hemtjänst kan du som
anhörig utföra uppdraget. Du får då ekonomisk ersättning från
kommunen, så kallat anhörig­arvode, för att du utför hjälpen.
Din närståendes behov av stöd ska uppgå till minst 7 timmar/
vecka för att anhörigarvode ska betalas ut. Du ska kunna utföra
uppdraget vid den tidpunkt som din närstående behöver. Du kan
ha ett annat arbete och samtidigt få anhörigarvode men den
totala arbetstiden (annat arbete samt vård av närstående) får inte
överstiga 48 timmar/vecka. För att du ska få anhörigarvode prövas
först om du är lämplig att utföra uppdraget.
6
Dagverksamhet för din närstående
Det finns dagverksamheter som är till för din närstående.
Det finns dagverksamheter för personer med demenssjukdom,
psykisk funktionsnedsättning eller för personer som vill komma
ut på aktiviteter utanför hemmet.
Dagverksamheterna erbjuder social samvaro och meningsfulla
aktiviteter utifrån behov och intresse. Det kan handla om att
laga mat och äta tillsammans, baka, samtala om olika ämnen,
promenader, gymnastik och mycket annat.
Att din närstående kommer till en dagverksamhet innebär
avlösning för dig som vårdar.
Dagverksamhet är ett behovsprövat stöd.
7
Avlösning
För att underlätta för dig som hjälper en närstående kan du få
avlösning i omvårdnadsarbetet. Du får möjlighet att koppla av
och göra egna aktiviteter genom att någon annan tar över
omsorgen en stund.
Flexibel avlösning
Flexibel avlösning är ett stöd i första hand till dig som inte har något
annat stöd i omvårdnaden men kan också vara ett komplement
till andra insatser. Du kan få avgiftsfri avlösning i hemmet upp till
25 timmar/månad utan utredning och bistånds­beslut. Stödet ges till
dig som bara kan lämna din närstående korta stunder.
Du måste vara sammanboende med din närstående och hen ska
vara över 18 år. Avlösningen sker i det egna hemmet.
För mer information om flexibel avlösning:
Lena Tannfors
Telefon 090-16 17 79
Mejl [email protected]
Avlösning i hemmet
Om din närstående har ett omfattande omvårdnadsbehov kan
du få avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer då
hem och avlöser dig under en avtalad tid.
Avlösning i hemmet är ett behovsprövat stöd.
8
9
Korttidsboende för din närstående
och avlösning för dig som hjälper
Du som är anhörig kan få avlösning genom att din närstående
vistas på ett boende en tid. Du får chans att vila upp dig och din
närstående får god omsorg och vård. Din närstående kan vara
på korttidsboende regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Längd
och hur ofta bestäms efter behov. Det kan handla om bara några
timmar eller en längre tid. Din närstående bör inte vistas mer på
korttidsboende än hemma.
På korttidsboendet strävar man efter att individen så långt som
möjligt ska behålla sina förmågor för att klara den dagliga livs­
föringen. Detta för att ge så bra förutsättningar som möjligt att bo
kvar i det egna hemmet.
Korttidsboende/avlösning är ett behovsprövat stöd.
10
Frivilligcentralen
Frivilligcentralen är en frivilligorganisation som förmedlar kontakter mellan de som vill ha hjälp och de som vill hjälpa någon annan.
Att få hjälp från Frivilligcentralen är helt gratis och volontärerna
kan hjälpa till med att:
• vara sällskap åt din närstående om du behöver iväg
och uträtta något ärende
• följa med på aktiviteter som kulturarrangemang, shopping,
sjukhusbesök eller promenader
• fixa saker hemma, till exempel hänga upp gardiner, byta
glödlampor eller andra mindre saker för att underlätta och
förebygga fallolyckor
För att få hjälp av Frivilligcentralens volontärer
Telefon 090-77 72 15
Telefontid vardagar 10-12
Besöksadress Storgatan 76, Umeå.
Mejl [email protected]
Webbadress www.umea.se/frivilligcentralen
11
Föreningar erbjuder stöd till anhöriga
Afasiföreningen i Västerbotten
Webbadress www.afasi.ac.se
Demensföreningen i Umeå
Webbadress www.demensforbundet.se/foreningar/umea
Telefonrådgivning (Demensförbundet) 0485-375 75
Parkinsonföreningen Västerbotten
Webbadress www.parkinsonvasterbotten.se
Röda korset i Umeå
Webbadress www.umeakretsen.se
Hjärnkraft Umeå
Webbadress www.hjarnkraft.se
NEURO-förbundet Umeå
Webbadress www.neuroforbundet.se
Anhörigas riksförbund, AHR
Nationell stödtelefon 0340-154 40
Mobiltelefon 010-207 97 90
Webbadress www.ahrisverige.se
12
Dina synpunkter gör oss bättre
Äldrenämnden och individ- och familjenämnden är ansvariga för
anhörigstödet i kommunen. Nämndernas mål är att hålla god kvalitet i sina verksamheter. Vi tycker därför att det är värdefullt att få
ta del av dina synpunkter – det ger oss en chans att förbättra oss.
Om du har klagomål eller synpunkter på vår verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva
och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår
i kvalitetsarbetet. Om du lämnat klagomål och inte är nöjd med hur
det behandlas tar du kontakt med närmsta överordnade chef. Detta
kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den
som berörs. Närmsta överordnade chef tar emot din synpunkt eller
ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer
med ditt klagomål.
Närmsta överordnade chef ansvarar sedan för att vidtagna
åt­gärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet
föras vidare enligt nedan beskrivna ordning:
1.Tala först med den det berör
2.I andra hand kontaktar du enhetschef
3.I tredje hand kontaktar du verksamhetschef
4.I sista hand kontaktar du områdesansvarig chef Ewa Klingefors
(socialtjänst och LSS gällande vuxna) eller områdesansvarig
chef Ann-Christine Gradin (socialtjänst och LSS gällande barn
och unga)
13
Lämna klagomål och synpunkter på webben
eller med post
Du kan även lämna dina klagomål eller synpunkter direkt på
webben eller med vanlig post.
Via medborgarslussen på kommunens webbplats kan du direkt
skriva in dina klagomål och synpunkter och skicka till oss.
Ditt meddelande registreras och vi ser till att det når rätt person.
Du kan också använda vår blankett för synpunkter. Blanketten
finns att ladda ner på kommunens webbplats och du kan skicka
den portofritt till oss med vanlig post. Du kan också beställa
blanketten genom att ringa eller mejla oss.
Uppge namn och adress eller telefon om du vill att vi ska kontakta
dig och berätta på vilket sätt vi följt upp just dina synpunkter.
Du kan också lämna dina synpunkter anonymt.
Telefon 090 -16 10 00
14
Mer information
Mer information om kommunens stöd och insatser för
dig som är anhörig hittar du på kommunens webbplats,
www.umea.se/anhorig.
Där kan du också lyssna på informationen.
Kontakta oss
Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för
information och rådgivning.
Telefon 090-16 10 02
Mejl [email protected]
This information is also available in other languages.
Call Umeå kommun at 090-16 10 00.
Postadress: 901 84 Umeå
090-16 10 00
[email protected]
www.umea.se/anhorig