Ladda ner blankett för beställning av journalkopia

Blankett
Gäller fr o m
TioHundra AB
Reviderad
Gäller
2015-03-03
Privatpersoner erhåller upp till nio sidor gratis, medan den tionde sidan
kostar 50 kronor och varje följande sida två kronor styck. Faktura upprättas.
Enligt Uppdragsguiden: http://www.uppdragsguiden.sll.se/
Beställning av journalkopior
........................................................................................................................................
Personnummer
Namn
Från vilken klinik/mottagning önskas kopior: .................................................................
Besöksdatum/tidsperiod:................................................................................................
Vilken skada/sjukdom gäller det:....................................................................................
Skickas till annan vårdinrättning:....................................................................................
REGISTERUTDRAG enl Personuppgiftslagen PuL
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att efter skriftlig ansökan en gång per kalenderår
gratis lämna information (26 § PuL). Ansökan skall vara skriftlig.
När skall information lämnas? Information skall lämnas inom en månad från det att
ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl får information dock lämnas senast fyra
månader efter det att ansökan gjordes. Särskilda skäl kan vara att personuppgifterna är
krypterade, att sök-möjligheterna annars är begränsade eller att den personuppgiftsansvarige (TioHundra AB) har många personuppgifter uppdelade på olika register eller andra
datasamlingar.
.......................................................................................................................................
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
........................................................................................................................................
Datum
Underskrift
Blanketten skickas till:
Blanketten kan också lämnas till:
Journalarkivet
Norrtälje sjukhus
Tiohundra AB
Box 905, 761 29 Norrtälje
Kundtjänst
Norrtälje sjukhus
Tiohundra AB
eller [email protected]
Legitimation/fullmakt krävs om begäran gäller annan person.
Dokumentägare:
Edbom Britt-Louise (TioHundra)
Dokumentförfattare:
Ansvarig utgivare:
Vårdadministration Arkiv Kassa
Kundtjänst
Journal
Version:
Dokumentkategori:
Sida 1 av 1
Edbom Britt-Louise
(TioHundra)
2.0