Frågor Uppgifter - Framtidsannexet

HISTORIA
Frågor
1. Vem var Harald Blåtand?
2. Harald Blåtand lyckades under 900-talet ena Danariket
vilket även omfattade de östliga provinserna och nuvarande Norge. Harald Blåtand satte troligen sitt avtryck
även på vårt stadsnamn; Trelleborg. Stadsnamnet har
sin like på Själlands västkust där Blåtand uppförde en
borg enligt samma principer som vårt eget Trelleborg.
Stadsnamnet Trelleborg har sin förklaring i dels borg
men vad är trelle/trellor för något?
3. Vad var Uppåkra? Och var låg det?
4. Vilken roll spelade Trelleborg för Uppåkra under Vikingatiden?
5. Vikingatidens Trelleborg och kustområdena däromkring
levde gott på fiske och jordbruk men utsattes ofta för
härjningar och plundringar från vikingar norrifrån och slaviska stammar söderifrån. Att man hade hav och vattendrag som skydd mot söder, och bäckar mot öst och väst,
var naturligtvis tryggt men hur skyddade sig de första
trelleborgarna mot plundrare från norr?
6. Vad var Hansan? Under vilka år hade den sin storhetstid?
7. När grundades Trelleborgs Hamn?
8. Vad hette den pådrivande jordägaren?
Uppgifter
Arkeologer har funnit att det redan på 600-talet fanns
bebyggelse på området som skulle bli dagens Trelleborg.
En strandvall höjde sig ett par meter längs med sydkusten. Bakom dessa vallar låg ett vattensjukt område som
längre inåt land övergick till slättland. Det väl skyddade
landområdet kom att utgöra bra och trygga platser för
bosättningar. Beskriv med egna ord, illustrationer, gamla
foton och ritningar och på en sk moodboard (eller annat
presentationssätt), hur det som så småningom skulle bli
Trelleborg, troligen såg ut några hundra år efter 600-talet.
HAMNEN
Frågor
1. Vad är en så kallad Core hamn?
2. Varför är det så viktigt att Trelleborgs Hamns kapacitet ökar? Ange minst två alternativ.
3. Hur långa fartyg fick/får den gamla respektive den
nya hamnen ta emot?
4. Trelleborgs Hamn är en viktig hamn för att Sveriges
import/export ska fungera. Bland annat är den nummer två i Sverige i antal fartygsanlöp och godsvolym.
Vilka andra ”rekord” har hamnen när det gäller storlek och kapacitet?
5. Hur många lastbilar, trailers, personbilar och järnvägsvagnar, passerar via Trelleborgs Hamn vid senaste
mätningen 2013?
6. Vad är en trailer?
7. Lots och Stuvare är yrken med gamla anor som finns
än idag. Vilka arbetsuppgifter har en Lots respektive
en Stuvare?
8. Hur många europeiska s.k. transportkorridorer knyts
samman i Trelleborgs Hamn? Vad heter de olika korridorerna? Ungefär var slutar/börjar korridorerna ute
på kontinenten?
Uppgifter
Fundera en stund över hamnens betydelse och beskriv
med egna ord hur du tror hamnen påverkat utvecklingen
i Sverige från mitten av 1800-talet och framåt. T.ex. Vad
tror du hamnen betytt för jobben? För utbudet av varor i
tex Stockholm? För våra kontakter österut? Osv...
Välj en korridor och använd den för att ”importera” skor
från Bologna i Italien – dels via Trelleborg, dels på annat
valfritt sätt. Undersök olika transportvägar, beräkna
fraktkostnaderna för en pall (EUR-pall eller SJ-pall) med
måtten D800xL1200 och hur många skokartonger en pall
innehåller. Tala med fraktföretag, sök info på webben och
skriv en rapport som ska presenteras för en stor skohandelskedja i Stockholm.
NYA HAMNEN
Frågor
1. Hur många kajer är planerade i den nya hamnen?
2. Ett viktigt skäl till att flytta hamnen mot sydöst var kravet
på att kunna ta emot större fartyg och att dessa skulle
få stort manöverutrymme innanför vågbrytarna. Men den
nya hamnen har resulterat i många andra fördelar. Nämn
minst två stycken.
3. Utvecklingen och utbyggnaden av Trelleborgs Hamn är ett
av flera stora och spännande projekt i vårt närområde.
Två projekt av särskilt intresse för Trelleborg är en forskningsanläggning och en tunnelförbindelse. Vad heter
dessa båda projekt, och var är de lokaliserade?
4. En tågförbindelse mellan Malmö-Trelleborg gör att restiden mellan de båda städerna minskar kraftigt jämfört
med att åka buss. Vad kallas förbindelsen? Hur ofta
går tågen? Och varifrån avgår och inkommer tågen i
Trelleborg?
Uppgifter
Lista fördelar och nackdelar med hamnutbyggnaden och
de konsekvenser/ möjlighet den för med sig för medborgare och näringsliv. Utveckla argument som stödjer BÅDE
fördelar och nackdelar – tex när det gäller arbetstilfällen,
miljö, bostäder – och genomför en gruppdebatt, alternativt skriv ett debattinlägg för en morgontidning.
MILJÖ
Frågor
1. Trelleborgs Hamn har satt upp en rad tuffa miljömål.
Ange åtgärder, mål i siffror samt hur det gått.
2. Vilka europeiska och nordiska organisationer samarbetar Trelleborgs Hamn med, för att bli Europas
klimatsmartaste hamn?
3. Nämn minst fem av åtgärderna hamnen vidtagit för
att bli klimatsmartare.
4. I samband med att den nya hamnen byggdes, anlades också en ny reningsanläggning som ska rena 1/3
av trelleborgarnas dagvatten. Varifrån får pumpen
som driver reningsanläggningen, sin energi?
5. Trelleborgs Hamn AB är ett kommunalt ägt bolag som
finansierar sin verksamhet och sina investeringar
helt på egen hand utan skattemedel. Hamnen kan
däremot söka bidrag för olika miljöprojekt. Från vilka
organisationer har man sökt bidrag? Och till vilka
projekt?
6. Vindkraftverken i den nya hamnen är av en särskild
typ. Vad kallas typen och hur mycket energi producerar de årligen?
Uppgifter
Skriv en uppsats om hur du tror att framtidens hamn
och sjöfart kommer att utvecklas. Vilka tror du blir de
huvudsakliga import & exportvarorna? Kommer vi att
behöva mer eller mindre varor? Vilka konsekvenser får
ökad/minskad import för transporter och handel? Vilka
energislag kommer framtidens fartyg att använda?
Som inspiration; Googla på Cirkulär ekonomi.