Plankarta med tillägg pdf, 447044 kB

2. PLACERING, UTFORMNING
PLANBESKRIVNING
meter.
detaljplan 1480K-II-2377,
parkeringsbehov ska tillgodoses
av tak och takkupor genom att
vindsinredning.
inom kvartersmark.
fastigheten Rambergsstaden 24:2
med adress Lammelyckan 10. Det
med lamellhus i funktionalistisk stil
skulle kunna inredas i ett attraktivt
kommunala kostnader
mot nordost.
anslutning till fasad mot nordost.
programmet Utveckling av
De boende utnyttjar bland annat
Lammelyckan.
finns i detaljplanerna
1480K-II-2377 och 1480K-II-4002. 3. ADMINISTRATIVA
kollektivtrafik, bland annat med en
Lammelyckan 17.
en balkong alternativt en uteplats
mot Lammelyckan. Alternativet
laga kraft.
detaljplanen med akt nummer
tidigare Herkulesgatan och
Lundbygatan.)
BN antagande
Laga kraft
2 - 5342
Lammelyckan 10) inom stadsdelen
Fredrik Andersson
Avdelningschef Bygg
Eva Carlfjord-Mattsson
2 - 5342