BARN I ANGERMANLAND

.
BARN I ANGERMANLAND
RAPPORT NR 3 1981
BARNIANGERMANLAND
Lekvanor och uppväxtvillkor
i samarbete med Nordiska museet
ItINEHALL,
SAMDOK- SAM TI DSDOKUMENTA TI ON (Eva-Lis Bjurman)
FÄLTARBETET
BJÄSTA
3
7
Samhället
Skolan
Skolbiblioteket
Biblioteksfi li alen
8
9
Föreningslivet
Leksaksaffären
Kiosken
13
14
15
17
18
RESULTAT AV ELEVINTERVJUER I BJ ÄS TA
Boendemiljö
Föräldrarnas yrken
Födelseort
Hemarbete
Helger
Skollov
Lekkamrater och lekplatser
Lekar
Leksaker
Födelsedagar
Önskemål
Samlarobjekt
Veckopengar
19
19
20
20
20
20
21
21
23
24
24
Läsvanor
25
25
25
25
TV-tittande
27
Föreningsaktiviteter
Besök på museer, bio och teater
Uppfostran och straff
Droger
Invandrarattityder
Zigenare
28
28
28
28
29
29
29
Tri.vsel
30
Musiksmak
Rädsla
GLESBYGDEN
Forsse:
Bygden
Skolan
Boklån
Föreningslivet
Lekar på skolgården
Ledinge: Bygden
Föreningslivet
Helgum:
31
31
33
33
Skolan
33
34
35
35
Lekar på skolgården
36
Bygden
Edsele: Bygden
37
38
39
Skolan
40
Skolan
Högberget:
Bygden
Skolan
RESULTAT AV ELEVINTERVJUER I GLESBYGDEN
Boendemiljö
Föräldrarnas yrken
Födelseort
Efter skoldagen
41
41
42
42
42
42
Hemarbete
Helger
Sko llo v
Lekkam rat er och l ekp lat ser
Lekar
Leksake r
Önskemå l
Samla r objekt
Veckopengar
Musiksmak
Lösvanor
TV-titt a nd e
F ~reni n gsakt i v it e t e r
Besök på museer, t eater och bio
Uppfostran och straff
Rödsia
Dr oge r
Zige nare
In vondrarot tit yde r
Trivsel
SLUTORD
HEMDOKUMENTATIONERNA
Kajsa, Bjös t a
Per, Bjösta
Eva, g l esbygden
And e rs, glesbygden
45
45
45
46
46
47
48
48
48
49
49
50
50
50
50
51
51
51
52
52
53
54
65
72
79
SAMDOK -
SAM TID SDOK UMENTATI ON
SAMDOK ö r e n fö r ko rtning av samma nslutnin gen för sam tid sdo kumen-
tation v id k ulturhi sto riska mu seer.
Men SAMDOK s t å r inte bora f ö r
samt id sdokume ntati o n utan även
f ö r samordning av museernas doku me ntation s r es urs e r.
Att dokumentera vå r samtid i d a g
ö r betydligt e nklar e än om 40
e ll e r 50 år . Nu finns al lt om kring oss. Det ä r bara att ta
för s i g !
I d~ n
till SAMDOK lan se rad es
i
samba n d med No r disk a musee t s
100 - å r sjubi l e u m 1973. Vid e n
konf e r e n s , som mu see t anord nad e f ö r lan de t s musei mä n,
s tud e rad e mo n de k ultur his tori ske mu see rn as fö r emå l ssam lin gar oc h blev då medve t e n
om de lu cko r som fan ns i sam lin ga rna int e bara i tid u t an
även in om olika äm n esom r å d e n.
De t fram kom också a tt den
s t örsta delen av museernas i n sam ling skedde passivt och
s t yrdes nös ton h e lt av de gåvo r
som e rbj ö d s museerna . Mus ee r nas
sam lin gar av f ö r emå l från 1930tal e t och fra mb t visade s i g vara
för hå ll a n devis små.
F ö r att f ö r bö ttro denna s ituation k r övs det att mu see rna inriktar s ig på en me r aktiv insam lin g och att ma n ko ntinu e rli g t dokumenterar sam tid e n.
Må l e t att till ef t e r vö rld e n ge
e n så d iff e r e nti e ra d bild som
möj li g t av liv e t i Sver i ge under
en viss tid kan bara nås om muse e rna samardnar s in a dokumen t ationsr es urs er .
SA MDOK ör e n f ri villig sammanslutni n g av mus ee r med ku ltureller t ek ni kh istoris k intresseinriktnin g som på ta g it sig att
in om sina in sam lin gsom r åde n doku me nt e ra samtide n .
SAMDOK -r å d e t l ede t ve r ksamheten .
Det består av fem ordinarie l edamöter och fem supp l ea nt e r, vi l ka
representerar l ö ns mus ee rna, kommunala och r eg ionala mus ee rna,
ce ntral- och specia l museer na,
Nordiska museet somt Sv e nska
museiföreningens museisekt ion.
Rådet ö r e tt styrande samarbetso r ga n som till s ina främs ta u pp g ift e r har att dra upp riktlinj e r
för samt i dsdokumentation.
SAMDOK - se kr e tariat e t ä r e n gemen sam tillg å n g för landets k ulturhistoriska musee r . Se kr e tariat e t
har e n tjänst ema n - SAMDOK - se kr e t e rar e n - som ve r kstäl l e r r å d e t s
beslut , ör kontakt pe r so n mu seerna
eme llan samt stå r t ill tjänst med
in f ormation om ve r ksam h eten.
SAMDOK vi ll f ö rd e la ansvaret mel l an mus ee rna så att e n så sto r
d e l som möj li gt av svenskt liv
och samhä ll e d ok u me nteras.
Vi l eve r i e n tid av snabba förä ndrin ga r.
Dage ns konsumtionsmö n s ter inn ebä r
sä r sk ilda p robl em f ö r de föremålssam land e musee rn a. Nya typ e r och
fo r mer introduceros i ra sk följd
och i mo t sva rand e takt ka sse ra s
befintliga fö r emå l .
Ett mu se u m vars insamling ligger
några dece nni e r ef t e r l öper ida g
ri ske n att int e få ta g i orig inalföremå l. [ fråga om förbrukningsmateria l ka n d e t vara omöjli g t.
Genom samve rkan kan d e luckor som
ida g finns i muse e rnas samlin ga r
li ksom det ofruktbara dubbelarbete, som g jorts och fortfarand e
gärs, fö r svinna . Res urserna kan
i stäl l e t l öggas på p roj ekt som
båd e hor lo ka lt och ri kssvenskt
intr esse .
3
Denna rapport ör del tr e i en s eri e SAMDOK-rapporter om barns
fritidsvanor under slutet av 1970talet. De nna d e l handlar om barnen
i en lit e n industriort
söder om
Örnsköldsvik och i en g l e sbygd i
Västernorrlands lön. Karin Nett e r lund, f il kand i etnologi, har
gjo rt f ä ltarbet e t och sammanställt materialet.
Del ett handlar om barns fritidsvanor och vardagsliv i f y ra stockhol msf ö rort e r, två norr om staden
me d villabebyggelse och e n borgerli g befolkning och tv å söder om
stoden med hyreshusb ebygge lse och
e n befolkning, som öve r väg ande består av arbetare. Und e rs ökn ing en
g jord es und e r mitten oc h slutet av
197 0 -tal e t av Eva-Lis Bj ur ma n,
e tn o lo g, Nordiska museet (pub l av
Lib e r lärom ede l 1980 - Barn och
bornlom barns olika varda g) .
och kring h emme t. De använder
skogen och natur e n, som d e hor
inp å sig, både ensamma och med
sina f ö räldrar. Deras konsumtion av mosskultur, serier I TV
etc ör mindre än bjästabarnens.
Lovet
r
:1.3 var
Va.nn soo
Bjäs tabarn e n hor en vö l ut veck la d
lekkultur med många r ege ll eka r
och ra mso r. De . l eke r tillsammans
i stö rr e e ll e r mindre g ru ppe r
och de l eke r mycket. Hjälpa till
hemma ä r me r e n del av de r as
uppfos tran ö n e n självklar och
nat urli g d e l av deras va rda g .
Gl esb y gdsba rn e n är mindre föreningsaktiva än bjästabarnen,
utbudet ä r lit e t och avs t å nden
stora . Ändå får mo n intrycket
av a tt g l esbygdsbarnen l eve r
e tt omväx l a n de och ak ti v t liv i
4
r.ror,or,
och
n;;" ...
,
VI
Crid<>d e
en hare.·
Del tv å tar u pp barns fritidsvanor i en mindr e sve n sk s tod,
Skellefteå. Barn i olika skolor
hor int e rvjuat s av fil ka nd Siv
And e rsson som också hor sammans tällt mat er ialet. Und e rs ök nin ge n
publiceras i början av 198 1 av
Ske ll ef t eå museum.
I denna r appo rt und e rs öks ba rns
fritidsvanor i e n mindr e in d ustrio rt Bjösta, och i glesbygd i Soll ef te å ko mmu n, Vöst e rnorrlands
l ä n. Rapporten v is o r at t barnens
l eka r kä nn e t eck nas av at t de ofta
ö r ensam l e k a r och att g r ö ns e n
me llan l ek och arbet e , Uhjälpa
till" är flytande. De till ve rkar
o ftar e sina l eksa ker själva och
är mindr e inri k tad e på kons u mtion av färdiga l eksaker.
hin:Jo
p~
lÖvJo. 3,
..tt
hr"",1'l
l
I
Flick a i He l g u ms sko la be r ä ttar
om vad som hände under e tt sko llo v.
Hur se r då dessa norrlandsbarns
vardag och f ritid ssyss lor ut
jömfö rt med s t ockholmsba rn e ns?
Jag ska ko rt presente r a stock hol ms und e r sök nin ge n som gjo r des
1974-75 och 197 8 - 79 . Barn e n som
int e rvju ades var 8 å r, g i ck i
and r a kloss och bodde i f ö rorter
norr och söde r om S t ock h o l m. 40
bar n i vardera gruppen inte rvjuades. Ba rn en i n orr bodde i
vä lb ä r gade v illa om r åde n, i e n
kommun med få sociala p r oblem
oc h goda r es ur ser . Fö r ä l d rarna
var l äka r e , t andläka r e , in gen jörer och tjän s t emän.
Barnen i söde r bodde i e n n y
förort i e n fattig kommun med
s t o ra soc iala ut g ift e r och
p r ob l em , h ög omf l yttning och
må n ga inv a ndrar e . Fö r ä l drar n a
va r a r betare, fa mi l je rn a bodde
i l äge nh ete r.
Vi fann stora ski ll nade r i dessa
båda ba rn g rup pe rs vardags li v. Det
är dä r fär svå rt att jömfö ra dem
som e n g ru pp med härn ösa nd s und e rsök nin ge n . De fl es t a ba rn i hä rn ösa nd su nd e r säk nin ge n komme r f r å n
arbetarhem. Det ä r därför n atur li g t a tt hä r jämföra dem med
arbetarba rn e n i Stock h o lm.
Barn e n i höghusen i den södra
s t ockho l ms f ö r orten had e e n rik
geme n sam l e kkultur. De l ek t e
många till samma n s och deras
f ö rr åd av r ege ll ek ar och r amsor
va r s tort. Tr ots att de r as l e kmilj ö int e var sä r sk ilt ins p ir e rand e med s in a r aka , v in dpinade asfa lt y tor mel l an de
h öga h u se n , hi tt ade de s t ä ndi g t
på n ya l eke r. Vi ll obarnen l ek t e
of t ast t vå och tv å och l ek t e
säl l a n r ege ll e kor med må n ga de lta g ar e . Mon kan ty cka ot t de tt a
ä r h e lt noturligt, höghusen ö r
e n föru t sättn in g för ott r ege ll eka r med många bar n ska ku nn a
exis t e r a. Me n så e nk e lt är det
int e . Det visar s i g n äm l ige n
att också bjöstabarn e n hade e n
ri k t ut veck lad l ek kultur med
må n ga r ege ll eka r , trots ott d e
bodde utspridda i villor . (Dock
int e s å utspridda so m i de t
vi ll aområde ja g und e r sökte i
Stockho l m. )
Lek andet ör int e ba ra be r oe nd e
av boe nd e t. Det ä r ocks å e n
fr åga om tradition e r och kulturmö nst er.
Bo r b arnen fö r utspridda dör
eme ll e rtid r ege ll eka rna. Glesbyg dsbornen, som h ade beröva ts
si n a l ekkam r ate r ge no m ovfolkning h ade in ga möj li ghe ter att
l eka må n ga tillsammans utanför
sko ltid e n. De k un de få regell eka r e nli gt l ö r a rn a och d e
k l agade bitt e rt över bris t e n på
l ekkam r a t er .
Bjästaba rn e ns varda gs li v liknor
stockho l msbar n e ns mer ö n gles bygdsba rn e n s . Ändå ö r sk illna der n a be t y dand e . Bjös ta ö r e tt
l eva n de samhöll e med e n naturli g b l a ndnin g av a r bete oc h
boe nd e . S t ockho l msförorten ör
e n samling höghus och l åg hu s
d ö r mä nniskor bo r och ha ndlar.
Arbeta r gö r ma n n ågo n annan s tans.
Bjästabarnen l evde e tt r ö rli g ar e
oc h me r omv äx l ande va r dags li v
med fler och bättre vuxe n ko ntakt e r än stockho l msba r ne n . De använde vad o rt e n b j öd av före nin gs li v , sport mö jlighe t e r oc h
l ekom r åde n. De r ö rde s i g r ä tt
myc k e t u tanf ö r samhä ll e t fö r
att hälso på mo r mo r och far mor oc h andra s l äkt in ga r och
för ott gö ra utfl yk t e r med
fa milj e n i natur en .
S tockholmsbarn e n r ö rd e s i g
sä ll a n u tanf ö r den eg na fö ro rt e n. De sporta nl öggni n ga r
som fanns vor utom r äck h å ll
för dessa S- å rin ga r, det var
f ö r l å n g t at t gå e nsa m till
s i mha ll e n t ex. De vo r int e
särski lt fö r e nin gsa ktivo och
de anvä nd e sä ll an stoden med
s in a t ea tr a r, musee r oc h b i o grafer. Resorn a till stoden
v or dy r a och l å n ga och f ö rä l d r arna va r tr ö tt a på h e lge rn a . Mo r mo r och f armor bodde
f ö r d e t me sta uto m sö ndagsutf l yk tsr ä ckhåll, må n ga hade sin
mo r mor e ll e r fa r mo r i Norrland.
De r as l ekmöj li ghe ter va r beg r äns ade av må n ga förbud, de popu l ä r a
5
lekplats e rna, t ex lekytorna
framför garagen, vor f ö rbjudna
och bevakade av vuxna som so,
"Hä r får ni int e vara."
Gl esbygdsbar n e ns och stockholmsbarnens va rda gs liv skiljde sig
på näs'tan olla områden. Tyd ligast vor skillnaderna i l ekmilj ö och till gång pö l ekkam rater. Gl esbygdsba rn e n hade
svårt att nå l ekkam rater, me n
hade en rik och omväxlande naturlig l ekmil j ö . Förortsbarnen
hade svårt att nö naturen, me n
hade gott om l ekkam rat e r. Kamrat e rna på gå rd e n var viktiga
för dem, här fick de social
fostran och trygghet. De många
omflyttningarna i förorten var
e tt ständigt hot mo t denna
tr ygghe t, hot e t att kamrater
och vä nn e r plötsligt e n dag
skulle f ö rsvinna.
En skillnad som inte faller i
ögonen lika t yd li g t, me n som
ä r viktig, är deras olika uppl eve lse av att "vara behövd".
På e tt naturligt och s j ä l v k lart sätt deltog g l esbygds ba rn e n i familjens arbete
dör för att det behövdes. Det
gav dem e n säkerhet som förortsbarnen saknade e ll e r fick
skoffa sig på annat sött. In ga
barn i Stockholm be r ättade at t
de hjälpte till hemma, de l ek te på gå rd en el l e r på fritids
hela ef t e r middaga rna med an
mamma och pappa arbetade in ge n fr ågade ef ter deras
hjälp. Hörige n om berövades de
också många naturliga tillfällen att umgås med v uxna .
Ba rn ens uttalanden om vuxna
skilde sig också . Förortsbo rn en berättade om vux na som
de va r r ödda f ör , vaktmästare,
in vand rar e, biläga r e , mammor
pö andra gå rdar , kna r ka r e och
fyllegubbar. Både bjäs tabarn e n
och g l esbygdsba rn e n talad e
positivt om sina vuxenkontakter.
Enda s t sex av samtliga ba rn i
härnösandsrapporten so att de
ville flytta medan me r ä n hölft e n av stockholmsbarnen so att
de int e tri vdes och ville flytta.
Eva Li s Bjurman
Not . Mer om glesbygdsbarnen kan
mon l ösa i Ann a - Gre ta Råbergs ra ppor t, Glesbygds ba rn i å r skurs 3 och 6 :
attityder till skola och
fritid. Ped. rapporter
66/ 19 77 Umeå.
Teckning av f li cka i Helgums
skola .
6
Mer om stockholmsbar n kon
man lösa i boken "Barn och
barn - om bar n s o li ka var dag" som utkommer hösten
1980 på Liber läromedel.
FÄLTAR BETE
,
.
-.u
2
1 Högbe rget
2 Edse l e
3 He l g um
4 Led ing e
5 Fo r s s e
6 Bj ö sto
V6 rt a r be t e s t a rt ade i ma r s 19 7 9
och fu lt a r be t e t pågick i fy r a
nånode r.
I nna n e l evi nl e r vjue rn a l og v i d ,
ko nt ak t ade jag sam tl iga sko l o r s
ledni n g Dcl, k l ass l ä r a r e . Jag be r Jltade om p r ojektet och dess
m6 1 s~ t tning . Är l>e l e l tnB t t es p8 en
g6 n g av s l o rt i ntr esse . I a ll a
sko l o rn a ho r jag hof t de n fö r de l en a l l få t a l a med ba rn e n e n i
t age t i enski lt r Uin , I Bjös t o i n-
te r vj uades 5 4 e l eve r i 2 : 0 k l oss
(20, 2b somt 2 - 3:o n ), men i de t
s l u tl iga ma t e r ia l e t Ur an t a l e t 44
(22 pojka r och 22 flicko r ). J ag
ho r Jå ga llr a t bo rt de ba r n , so m
bo r en l öng r e s tr äcko f r å n Bjäs i a .
Ba rn e n in t e r vj uades med e ll e r
u l a n ba n dspela r e . De u pp l evde de t
som spä nn a n de och r ol i g t nä r jag
spe l ade i n dem på bond . Nackde l en
va r all de t samlades må ngo bo nd
på h ög,
fö r de t
l or
sin t id a lt
r en s k r i va d em . J ag vald e d ä rf ö r
ne nna o c h pappe r nHr ja g s åg a tt
iary s kull e hinn a s kriva e fter den
has ti ghe t ba rn e n t a la de . I g l es b yqde n besök t es f em s k o lor med
samma nla g t 28 e l eve r. Fö r a tt få
ihop till samma a nt a l e l eve r, som
i Bjös t a , sk ull e j ag be h öv t at t
be söka ti o sko l o r . Va rk e n t id e lle r pen~a r medaav de t . En ha rt
bo n dspela r e anvd ndes i g l ebygds skolo rn a . De ba rn som c it e r as i
tex t en komme r f r å n a r be t a rh em
ef t e r som de t va r den s t ö r sta
soc i al, r uppe n.
.
JlJ g gjo r de en hemdok uln e nt a b . o n hos
en pojke och e n f li cka i Bjös t a
och i g l esbygde n . Pr ak ti sk t t aget
a ll o fö r emål i ,le r as ru m a nt eck nades och fotografe r ades . De f ö r emå l som r Jknas upp u nde r de o l ika
nam ne n a n vu n de r ba r ne n i s i n l ek
och sysse l sä tt n i ng . Anl ed n i n gen
ti ll a tt jag va r i t så n oggra nn be r o r på a tt vi idog int e ve t vad
mo n, l å t siJga om tju go å r , vi ll
7
ve t o. Ga llrar mo n fö r myc k e t, jo
då mi sso r mo n också mycke t. Om
n åg r a intre s s e ra de pe r so n e r i
fr am ti de n v ill a nvö nda ma t e rialet ,
ö r de t de r as s a k a tt sov r a i mat e ri a l et . De t hor kö nt s v i k ti g t fö r
mi g a tt få fro m e n ru ms kä n s la, nö r
jag g j o r de d essa dok u roe nt a ti o n e r .
Dö r fö r ho r j a g a nt eckna t f ö r emå l en
uti f r å n de ra s p l ace r ing i ru mme t.
Hed de nn a me t o d ko n mo n, om mon så
vi ll, i e n ut s t u llnin g r eko n s tru e r a e tt pojk - e ll e r flick ru m
f r ån å r 1979 . De fy r a pe r so nn am n e n
som n öm n s i a vsni tt e t ö r finge r ade
nam n. Av o li ka skä l ho r jag l yf t
ur visso uppg i f t e r .
I sam tli ga k l asse r bad j a g ba r ne n
a tt r i t a och må l a t eck n i nga r av
si na l eksake r oc h vad d e sysse lsa tt e s i g med på sko ll ove n . Sam tl iga k l oss l ö r a r e ho r l äm na t u pp gi ft e r om u nd e r vis n i n ge n. Ef t e rsom un de r v i s n i n gs li t t e r a tur e n i
sto rt öve r e n ss t ämme r med o l l a
sko l o rn a ho r jag e n das t om näm nt
dem u nde r 8jäs t ade l e n. Re kt o r e rn a
ho r be r ä tt a t om sko l si t ua ti o ne n. I
o ll a s k o l o rn a bemö tt es jag med s t o r
hjä l psam he t och vä nli ghe t.
Jag fo t og r afe r ade sko l o rn a , kl ass ru mme n, barn e n i de r as l e ka r oc h
ak t ivi t e t e r på sko l gå r de n oc h i
de r as bos t adsom r åde n ef t e r s k o ldage n s s lut. J ag fr åga d e pe r so n a l e n i l e k s a ksaffä r e rn a om köp van o r
och pop ul ö ra l eks a ke r. Ki oskp er so na l e n l äm nade u ppg i f t e r om ba rn e n s
god i sva n o r. Ledare fö r o li ka fö r e n i n ga r be r ä tt a d e om ak ti v it e t e rn a
och bib l io t e k a ri e rn a ho r k omm it
med synpu n k t e r om ba rn e n s l ösva n o r .
Tack o ll a Ni , som hjä l p t .mig i
a r be t e t .
8 J ÄS TA
Sa mhä ll e t
Hä r bo r omk rin g 2. 6 0 0 in vå na r e .
Ra k t i g en om sam h ä ll e t gå r e n
huvu dg ata, Nä tr aga t a n, med aff ä rer på bå d a sid o r. De t ä r Ko n s um,
I CA , b ank e r, post , o li ka sl ags
spec i a laff ä r e r som sko -, dam - oc h
he rr k onf e kt io n, ur oc h g ul q f o t o ,
r adio oc h TV osv. Fö r öv ri g t
fi nn s e tt komm un a lt bib li o t ek ,
b r a nd s tati o n och l ä k a r s t a t io n .
Sve n sk a Ky r ka n li gge r i samhä ll e t
oc h d e t finn s an dr a r e li g i ösa
sam fun d o c h övr i g fö r e nin gsve r ksam he t.
Bjäs to ha r fl e ra in dus tri e r och
småfö r e t ag . Det ä r: Beto ngv ar ui nd u s tri , Ho nde l s - och Ve r ks t ads r ö r e l se , Ka rt o n g AB , Me ka n iska,
Pl å t- o ch Bill ocke rin g , Bil r epa r a ti o n e r, Sn i cke ri fab ri k, 8 i1 se r v i ce , El ek tri ska, Be r g l u nds
Vä r me , Fo r smo n s Bi l se r v i ce , No rbe r gs Vä r me , Pe tt e r s s o n s Sni cke ri,
Pl å t och I so l e rin g (P I AB) , UIIs t e n s Meka n iska Ve r ks t ad sam t
Bö r jesso n s Bå t a r. I Käpma n ho l me n,
ca 5 km fr ån Bjös t a , f inn s e n
massafab ri k .
Bjäs ta li gge r ca 2 mil söde r om
ö rn skö l dsv i k . Lä n g r e till baka i
t ide n g i ck Ri ksväg 1 3 ( nu va r ande
E4) ge n om sam hä ll e t, me n v i d om byggn ad e n d r ogs s t o r a väge n v i d
ut ka nt e n a v samhä ll e t.
S l u tli ge n e tt t ack ti ll a ll o fö rä l d r a rn a som l å t i t mig komma in i
hemme n oc h p l ocka blond ba rn e n s
t ill hö ri ghe t e r och en sto r k r am
ti ll Er a ll a ba rn som de lt agi t i
u nde r sökn in ge n. Vi ho r ha f t de t
r o l ig t, e ll e r h u r ?
Bj ä sta
8
Sk ol a n
Bj äs t a s k o l a ä r ce ntral sko l a f ö r
gam l a Nti tr a ko mm un. I s k o l an gb r
kl asse rn a 1-9 med samma nl ag t 66 3
e l eve r un de r l äsb r e t 19 7 9. Br ed v i d s t o r a sko l bygg nade n li gge r
tr e sepa r a t a mi nd r e bygg n ade r s om
ka l las s t o ra och lill a pav il;o nae n sam t n ya paV il jo n ge n .
I dessa a r be t a r l ågs t ad i e t.
El eve rn a ha r bes t äm d a p l a t se r ~
mat6a1e.n. Ma tv tl rd a rn a f r b n k l asse n
ser t i ll a tt de t ä r lu g n och o r d nin g i ma t sa l e n. Lä r a r e n vak t a r
sb l ä n ge de t ä r kö .
Pb .6kolgåJtde.n f r amfö r s t o r a och
lill a pav il jo n ge n f i n n s k l ä tt e rstä llnin ga r sam t g un go r. RMteJUUl
upp l evs pos it iv t av ba r ne n. Un de r
den t i d jag utf ö r de fä lt a r be t e t i
Bjäs t a , 5/ 3- 4/5, sysse l sa tt e ma n
sig mycke t med a tt l eka och bygga
me d s n ö n. Ba rn en gjo r de s n ög u bba ~
små s n ög r otto r, kastade s n öbo ll
e l le r l ek t e s n öbo ll sk r ig . De
gu n gade och använde k l ä tt e r stä llnin ge n e ll e r p r a t ade n:e d va r a n d r a i
g ru ppe r. Ko nt ak t er med par a ll e llklasse r na fö r ekom ocks å . Ovan
näm nda g ä ll de både pojka r och
f l icko r. Pojkar na kas t ade dock
me r a s n öbo ll. Inn a n s n ö n he lt
smä lt bo rt kom f l icko rn as hopp r ep
f r am . Mon hoppade ko rt och l bng t
hopp r ep sam t t wi s t. Sb b l e v de t
dags a tt hoppa hage som mes t
r oade f li cko rn a . Po j ka rn a spe l ade
fo t bol l el l e r l ek t e med b il a rn a i
sa nde n. Pojkar n a t äv l ade också i
l ä n gd h opp. Någ r a gånge r l ek t e
pojka r na och f l i~ko r na Bu r ken ge mensam t . Ba rn e n s ak t ivitete r fö rsiggick r e l a t iv t lu gn t. De t b l ev
sä ll a n b r åk,
n ågo t smågnabb
i b l a nd , me n ald r ig någo t som
s l u t ade med g r åt eller s l agsmå l .
I Bj äs t a sko l a ha r man ans t äl lt
e n nJti..ti..d.6fedMe. T vå daga r i vecka n
a r be t a r hon i skola n. Ho n l eder
t ea t erg ru ppen fö r lågstadiet ,
sköter aktive r ingen på r aste r na
samt i n s t rue r a r i b l a dans oc h
badmi nt o n. "De t ö r v i k ti g t a tt
ba r ne n l ä r sig någo t av verksam he t en och at t de in te ba r a l eke r
nä r j ag komme r " . Må n ga l eka r ha r
ho n l ö rt dem: t ex Havet s t o r ma r ,
Peppa r kako r na , Häm t a ska tt en och
"Vi tyck e r d e t ä r roli g t att
hoppa twi s t",
<~
•
'"
Le k med b il a r
i
sa nd e n
9
By t a rin g . Ho n a n se r a tt ba rn en
k l a rar a v a tt l e ka o r ga ni se r a t i
g ru pp . Bl o n d ba rn e n fö r ekomme r
e tt slo gs t r ad iti on e llt t ä nk ~ n de
om l eka r. Fl icko r hoppo r t wi s t
och hopp r ep sam t l eke r mamma
poppa ba r n . Pojka r spe l a r fo tbo ll . Fr i t ids l edare n a n se r at t
man bö r va r a fö r s i k t ig med t ävlin qor . he llr e då lekar med l oqinde ln ing . Leke n Br o b r o b r e j a
kan ba rn e n . De t ha r funni t s t en dense r att den l eken sku ll e fö rsvi nn a , men den ser ut a t t ku n na
över l eva och mon leker den emel lanåt på skolgården. Fö r öv ri gt
a n se r ho n att e l eve rn a sjä l va ska
l ösa ko n f l ikte r . Om e n v u xe n a llti d gå r eme ll tJn l ö r de s i g aldri g .
Det f ö r ekommer i n te mycke t mobb n i ng i lågs t ad i et dä r fö r a tt e n
del fak t o r e r som lä tt ut löser
mobbning, t ex invandra r p r oblem,
i n t e exis t erar i Bjus t a .
Andra kloss ho r inga anslog til l
u.t:~.eyktVl. som kräver
transpor t . I s t äl l et gör man besök i
nä r somhölle t . Barnen hor vari t på en
bondgård, pos t s t ationen somt gjort utflykter till naturen runt omkring skolan .
.6tu.d-iebuök och
Leke n "B r o bro b r ejo " so m a vs luta s med e n d r agkamp .
10
Fö lj a nde l ä r oböcke r a nv ä nds:
Ua t em ntik
Hult ma n-Kri s t ia n sso n-Ljun g ,
Tv åa n s ma t ema tik. Skol fö rla ge t,
Gävle , Fa lk öp in g 1976 + till äggs hä ft e n.
Sve nska
go rr mo n, Sa l minen, Wiqfo r ss ,
Ho tthi s , Nu l Use r vi . Alv Löromedel, St ockho l m 1971.
Bo rr mo n, Mot t his, Solminen, \V i g forss, Nu l öse r vi, Vi tr ä nar.
A\oJ Lä ro mede l, Sto ck h o l m 19 7 1.
Geo rg Eng lun d , De n nya förskrifl en . El sa IVah r by 2, Lut a nd e textnin g och s krivstil, Esse ite,
Nocka 19 77 .
Elna Lagrno n, Edvin Lagma n, Lilla
Or d li stan, Ess e it e , Nacka 19 76 .
EIn a Lagma n, Hitta r ö tt i lilla
o r d li s t a n, ö vnin gsbo k, Esse lt e ,
Stockho l m 1977 .
Stina [lo rr ma n, Ka r i n La r sso n, Nu
ska vi lalo och s kriva, AW Lä r o mede l, Uppsa l a 19 77 .
Svenska (SR) , In d ividu e ll a lösoch sk r ivövn in ga r, lju ds tri d i g
t ec knin g .
Extro böc ke r Läsa t ys t 1, 2, 3,
Lötti ös nin g , Vi l äse r och l ö r,
Det ka n jog k lar a m m.
Hoppa hage
2 r!e~t~ r !n2s~m~e~ IO~)
Bir g itt a Ra g na r, fAorianne Sundber g , Vi se r oss omkring, 11emkunsk op å k 2, Natur oc h Kultur, Örebro 197 8 .
Moj By lo ck , Två a ns r e li g i o nskunska p , Ut b il dn in gs fö rl age t Li be r
AB, Ör eb r o 19 73
Musi k
!Aargareto Rud bo , Lillian Sundström, Kul med mu sik i 2:an.
I ämn e t mus i k ut övas s k kampa njon s l ä r a r skap . De t be t yde r att
kla ss l ö rar e n och mus ikl ä r a ren
hjälps å t i musikundervisnin ge n .
De t ä r e n fö r söksve r ks amhet.
Fritt volt a r be t e
I undervisningen in gå r eme llan å t
att välja bland o lika arbetsuppg ift e r. Klass 2a kallar det
"FJt.i..tt ua..f.t". Elev e rna välj e r själv
eller so säger l ä rar e n till vad
mo n ska a r be t a me d. En lista över
de o li ka alternativ e n ä r u ppsa tt
i klassrummet ocl, de n se r ut på
f ö lj a nd e sö tt:
1 . Lösa e n bok
2. Tys t l ösebo k. En bo k med
a r be t suppgif t e r .
3. Fri t t vn l pö rtn. Innehåller
"k n ep och k n åp ", gå tor,
r eb u sa r e t c .
4. Kuv e rt e n. I dessa står vad
e l eve rna ska gö ra. Ex: pa ra
ih op b ild och o rd, pa ra iho p
men in ga r och b ilder .
5 . Höndels ebo k. Elev e rn a tar tv å
e ll e r flera papper och häftor
iho p dem till e n bok . I den
s kriv e r de om olika upp levelse r och händ e ls e r.
6. Ordl åda n. Samlar ord i alfabeti sk ordning.
11
7.
Pa hlin spe l. El eve rn a tr ä n a r
s t av nin g med o li ka l jus.
8 . Mystiska b r ev . Uppgif t e r i
s v e n ska av In g ri d Ema nu e l sso n .
Löda A och B f Hr l ögs t adie t.
Essei t e. Eleve rn a t o r e tt
b r ev och dö r s t å r vad de ska
gö r a . Ex e n f r åga s t ä ll s och
al t e r na ti v räknas upp. Barne n
sk r iver sva r
n i ng t i l l .
och r it o r en teck -
9. Gö r e n tid n i n g. Uppgif t en ä r
u n gefä r densamma som fö r hä nde l sebok, fas t ti dni n gen gärs
av stö rr e papper och ma n v i ke r
dem på mitt e n.
10 . Sam l a ng - o r d. Uppgif t en gä ll e r
att samla o l ika o r d med o l ika
ljud . El eve rn a förva r a r dem i
en o r dsam li ngs l öda.
11 . Gö r a vyko rt. El eve rn a ri t a r ,
må l a r och sk r i ve r till va r and r a e ll e r t a r hem . En brev l åda
fi nn s i
sko l sa l en.
1 2. Vi tr äna r. Ar be t suppg i f t e r
t i ll läseboke n.
13 . Ha ndsk r iv n i n g , I e n skriv s til sbok t r ä na r e l ever na hand sk r ivni n g,
14. St enci l e r . Uppg i f t e r i matema ti k ach o ri ente rin gsämne n.
El eve rn a sva r a r på frågo r och
ritar t i ll.
15 . SR - bok. En bok f r å n Sve r iges
Radio med l j uds tr idig teck n ing .
El eve rn a få r hemuppgif t e r 1- 299 r /
vecka, Det ö r f r amför a ll t i
ma t ema t ik e ll e r l äsning . Den som
fö r öv ri g t v ill t a hem a r be t sma t e ri a l få r gö r a det. En av l ä r orna ho r ti diga r e t jäns t gjo r t i
Söde rt ö lj e. Dö r vor ha l va k la sse n
inv and rar ba rn och ma n hade s t or a
sp r åks v å ri g he t e r . Någ r a sådana
p r ob l em f inn s int e i Bjäs t a ska la .
12
Kl ass 2 - 3 sam la s k r i n g de nna
ljusl åd a n ö r de v ill ha e n
lu g n o c h avs pö nd stun d tills a mm an s . Då s j u n ge r ma n oc h
b e r ö tt a r n ågo t.
Sko l b i b l io t eke t
En l i g t sko l b i b l io t eka r ien ö r de t
samma ba rn som å t e r komme r och
l å n a r böcke r. Bl a n d fö r fa tt a r e
ä r As tri d Lin dg r e n pep ul ö r as t.
An d r a fö rf a tt a r e som intr esse r a r
ä r Ka t a rin a Taike n oc h h e nn es
böcke r om Kat i tzi , Ma ri a Gr ipe
(Hugo och Jesefi n, No t tpappa n,
El v i s Ka rl sso n ), In ga Bo r g (å r s ti d - oc h d jur sk il d rin ga r, ex
Bamse Brun bjö rn, Mi cke Rödpö l s
sam t böcke rn a som ha n d l a r om
fan t asifigu r en Plu pp) oc h El sa
Beskow . Ba r ne n f r åga r också
ef t e r böcke r med fak t a inn ehå ll .
I b i b li o t eke t f inn s e n a r be t supp g i f t fö r ba rn e n som he t e r "Knep
oc h Kn åp" . Eleve r na ska söka ef t e r
e n d e l böcke r så at t de t b il das
sö r sk il da o r d . Meni n ge n bakom u pp g i fte n ö r a tt ba rn e n ska l ä r a s i g
vo r böcke rn a s t å r som t a tt l ö r a
si g h itt a i b öc k e rn a .
13
Bi b li o t eksf ilial e n
Bi b li o t eka ri e n be r ö tt a r a tt ba rn e n
gö rn a l öse r böc k e r av Astri d Lin d g r e n , Ba r b r o Lin dg r e n, Ma ri a Gri pe
och Han s Pe t e r s on. Ba r b r o Li ndg r e n
ha r sk r ivi t böcke rn a om Ma tti os
so m, en l ig t bib l io t eka r ie n, ö r e n
f i n och va r dags n ä r a ser i e. De n t a r
upp soc i a l a fö r hå ll a n de n och
mä n sk li ga relat i o n e r . Det gö r öve n
böcke r na av Hans Pe t e r so n (böcke r
om Sara och Pe ll e Ja n ss6 n , ex Sa r a
och l i l lebro r, Pe ll e Ja n sson , e n
ki l le mitt i s t an) . Ma r ia Gr i pes
böcker om El vis ä r populä r a . Bok va l en är de l vis en sty r ning från
bib l io t ekets sida. Båda köne n
läs e r ova n u pp r äk n ade fö r fa tt are .
Flicko r na l äser dess ut om be r ä tt e lse bö cker och häs t böcker. Pojka r na
l å nar många gånger fak t aböcker av
serietyp e ll e r böcker med mycke t
bi l de r. I n tr essa nt a bok t i tl a r fö r
bar n e n ä r Fö r h i s t o ri ska dj ur , Py r amide r, Ka t ed r a l e r, Fa nt as t iska
spi n d l a r, P l a n e t e rn a och S t jä rn o rn a.
Hä l fte n av a n s l age t gå r till ba rnoch un gdomsböcke r. De r as böcke r ä r
b illi ga r e med de s lit s f o rt a r e .
Ba rn e n ä r de n s t o r a l å nta ga r g ru p pe n. I b i b li o t eke t fö r e k omme r
o li ka ak ti v it e t e r un de r s koll ove n.
Un de r spo rtl o v e t 1 979 e n g a ge r ade
ma n e n kons tn ä rinn a som hjä l p t e
till a tt gö r a co ll age av tapet p r o v e r . I b lan d an o r d n a r ma n t ö v lin ga r med syf t e t a tt ba r ne n s k o
l ä ro si g hitt a i bib li o t eke t. I
b i b li o t eke t s r eg i v i sa r mon 4 gg r /
å r fil m i sko lan s a ul a.
14
Fö r e nin gs liv e t
Fritidsnämnden de l ar ut bidrog
till olika ve r ksamheter fö r ba rn e n.
I sto rt se tt ä r fritidsnömnden
e n gage ra d i olla föreningar, genom
att ge b idr og e ll e r upplåta l oka ler. Eme ll e rti d satsas me r a penga r
pö de äldre barnen.
I Bjästa finns ett stort utbud av
aktivi t e t er efte r sko l an.
KB-65
(Köpmanholmen-Bjösta Idr o tt s förening, gru nd ad 19 65.)
Före nin gen ho r "aktiviteter fö r
ba rn, un gdom , v u xna, idrottsut\::Svare, mo ti onö r er, kort sag t olla
som kä nn e r behov av a tt r ö r a på
sig" . Må l sä ttnin gen ö r at t ge
ortsbo rn a möjlighet till o li ka
typer av aktivitete r. Fö r eningens
ve r ksamhe t handhas av sex sjä l v ständiga sek t io n e r. Det ö r bo r d tennis, f o t bol l, handboll, is hockey, motio~ (badm int o n, gym nastik, ko r phockey, korpfotboll,
volleybo ll, sim nin g , fami l jeut flykter) sam t skido r.
Med l emsavgif t e n fö r sko lu ngdom
upp till 17 å r är 15 k r /år. De t
beröt ti go r till fri e ntr ~ till
samtliga av KB - 65 a rr ange r ade
tövlingar. Fami lj eko rt kasto r 40
k r /å r oavsett a nt a l e t familjemedl emma r .
I Bjäs ta finns e~ sä r skild klubb
för s l a l om (8A LK, Bjäs t a alpina
klubb) och man hor e n fö rn äm li g
backe.
EFS
(Eva n ge li ska Fosterlandsstiftelsen. )
EFS har pOjk - och fli ckgr u ppe r,
ba rnk ö r somt sö n dagssko l a . Ba rnen kommer från både k ri s tn a och
icke k ri st na mi l jöe r. Det ä r
kostnadsfr itt att de lt aga i föreningsarbetet. EFS söke r bid r ag
hos b i a fritidsnämnden. På hös ten ano r d nar ma n e n auktion med
skönkta föremål. Behå llnin ge n gå r
t ill missio n en och till den egna .
ve r ksa mheten.
folk~ r~ pee~ 8 -12 å r
De n hor tr äffa r på o n sdagkvä llarn a
i lokal en . Mon anor d nar bibelstudier, fr ågespo rt, lekar, gör utflykter och ori e nt e rar. Ibland bo ka r man bröd. Ba rn e n ho r gjort
s tudi ebesök på brandstationen och
po lisstation e n. Till jul och påsk
tillv e rk a r ba rnen f~remål som fö rsä lj s vid t ex sym ö t e n. Syftet med
verksamheten ä r att l ä ro om det
k ri s tna liv e t och om Bib e ln.
~l!c~g~uEP~n 8 -12 å r
De möts på torsda gkvä llarna i EFSlokal e n. Flickgruppen hor un gefö r
liknand e ak tivit e t e r som pO j k g ru ppen. Varje gå n g l äse r ma n ur
en andaktsbok, sjunger e n sång och
läser e n bö n. Enli g t l eda r e n ö r
ba rnen pigga r e på att vara med
und e r hösten. Mot vårkanten ho ppo r
e n del av. Syftet ö r att n å de
utomstående. I och med a tt barnen
ä r med, hoppas mon att oc k så n å
fö r äld r a rn a och f å dem e n gage r ade
i
EF S .
~ö~d~g~s~olo~
De t ä r "den mes t b l oms trand e aktiv it e t e n " en li g t e n l eda r e . Mo n hor
ol i ka ålde r s ind e lnin ga r . I gr u ppen
7-10 å r ö r ca 25 ba rn in sk ri v na.
Syf t e t med sö n dagssko l a n ä r att
" l e da barnen på r ät t väg och l ä ro
dem att kristen tr o ä r in ge t att
skämmas för". Man arbetar ef t e r en
bok och i den kli s tr a r barnen in
b il de r som beha ndl a r texterna.
Varje gång få r mon e tt minnesord
som har anknytning till t ex t e n.
Varannan söndag delas .e n söndagstidning u t. I b land in bj ud s n ågo n
pe r son att hålla fö r ed r og . De t kon
va ra en l nissio n ~ r som berättar och
v is ar bi l de r om s in ve r ksam h e t i
e tt frömmande l a nd .
f·Aan har två a vslutnin ga r på e tt å r.
De t ä r till jul oc h i mi tt eri av
maj. Vid julavslutningen medve r kar
ba rn e n med så n g, ske t cher osv och
så kommer tomten med en god i spåse .
Vid vå r avs lutnin gen får o ll a barn ,
som de lt ag it minst 10 gå n ge r, e tt
diplom. Allo som deltagit mi s t 5
gå n ge r får en sked med t exJen
"Minne f r å n söndagssko l an" .
15
Barnkören
Avsedd f ö r barn mellan 8 -12 år och
de samlas en gå n g i veckan. Vid int e rvjutillföllet vor det bara
flickor me d i kören men pojkarna
ö r också v~lkom~a. Man uppträder
r ege lbund e t inom n ö romr å det vid
olika g udstjön s ter och symö ten.
I b land gör kören e n l ö ngr e resa.
Syftet med verksamheten ö r att
träna barnen i sång s amt att f ö rmed la kristen g u ds tro ge nom t ex terna.
~ö!!d~g~s~o.!.a!!
Med l emma rna ö r fr å n 3- ca 12 å r.
Sö ndag ssko lan inleder med e n sam lin gss tund. Där e ft e r de las barnen
in i olika åldersgrupper. Innan
de gå r ör det avslutning f ö r samt li ga och då brukar mo n också fir a
den som hor födelsedag. Sö nd ags skolan har avslutnin g till jul och
på f ö rsommar e n. Vid somma ravslutnin ge n gö r mo n e n utflykt. När
ba rn e n b lir 12 å r f å r de en b i be l.
Fö rd e lnin ge n me llan po j ka r och
flickor ö r fram till ca 10 å rs
å ld e r lik a stor. Därefter dominerar antalet fli cko r . Syftet med
s ö nda gssko lan ä r a tt "p r ese nt e r a
Jesus f ö r ba rn e t, a tt ge en try gg
ba rndo m och e n fa s t g rund att s t å
på ".
Den tr äffas e n gå n g i vecka n. Va ra nnan gå n g har mon sam lin g med
hobby och varannan gå n g enbart
bo rn mö te. Mo n boka r, gö r modellbygge n och småslöjdar (ka r o ttund e rl ~gg etc). Det ä r n ågo t fler
fli cko r än ~ojka r i g rup pe n.
Scoute~na~
minio~e~
(KFUK och KFUM scoutförbund,
Nötra sco utk å r)
Avsedd f ö r barn i 8-9 å rs å l de r
och tr ä ffarna hålls i fö rs am lin gsgå rden en gå n g/vecka . Det
kos tar 15 kr om ö r e t. Ba rnen fö r
l ä ra sig a tt gö ra k n opa r, gö ra
u pp e l d , p ri mitiv ma tla g nin g ,
tr afikk un sk a p och pysse l av olika
16
slag. Leken ör också ett viktigt
inslag. Utfl yk ter ske r runt omkring i orten och man har bl o
besökt polishuset i Örnsk ö ld s vik .
1-2 ggr/ör anordnas e n kyrks öndog
och dö står s couterna för pro g rammet. Blond scouternas minior e r ö r f ö rd e lning en ca 2/3
flickor och 1/3 po jkar.
S v e n~k a.
k!l/tkan
Ar 1979 fa nns in ge n diakonissa
och det var b ri s t på personal.
Verksamheten med junio r erna ligge r d~rf ö r nere till dess mon
f å r pe rsonalf ö rst ö r k nin g .
Un ga.
i1~na.~
Me nin ge n med verksa mheten ö r ott
"barnen blan..d annat s ko ut och
tr ö ffa g a mla mä nniskor och ha
olika t ema n f ö r varje gå n g . Det
för inte bara bli pysselverksamhet, men det ör lött att det
b lir så", beröttar n ög ra l eda re.
På sammankomsterna förekommer
o lika aktivit e t e r. Ma n l eke r oc h
sjunger samt l ö r ba rn e n sammo nh å llnin g in o m g ru ppe n. St udie besö k och ut f l yk t e r till b l o po ·
lis e n och badh u se t har förekommit . Skopa nd e d ram a ti k finns
också med i p r og ra mme t. PÖ somma ren anordnas helgcamping och
lö ge rliv. I b l a nd gö r ba rnen
öve rnattnin ga r i l oka l e n och
i b land boka r de något go tt till
"fikat". Valbo r gsmössoaf t o n fira s . Inom Un ga Örn a r förekommer
int e n ögo n fo r m av t ävl in ga r
uppge r mo n.
Övrig verksamhet ö r l o tt e ri e r,
bj udnin gsda n se r, discodanse r,
doc kt e at e r. I b lan d visar Unga
0 rn a r filmer i skolans aula .
Med le msavgif t e n r(j r samt li ga ör
30 kr/år. Tr äffa rna för 8 - 9å rin ga r ske r på mö n dag - och
ti sdag kv ö ll.
Le ks aks af fä r e n
Ba rn en ö r intr esse r ade av a l b um
med f ri mä r ke n, i do l ko rt, bo kmä r ke n, l ega , må l a r böc ke r, färglådo r och Oi ps q j ut ni n g . Pojk arna
kö ~ e r me r a byggsa t se r av l ega
som t o li ka s l ags f o r do n. Fli c k o rna köpe r d ocko r. Popu l ä r as t ä r
docko rn a Ba r b i e och S in dy . De
f i nn s i o li ka p ri sk l as s e r oc h me d
mä ngde r av t i ll behö r . Docko rna
omge r s i g a v e n he l vä rl d . Fö r
a tt t a Ba r b i e som exempe l, ka n
ma n till he nn e köpa: e tt h u s med
kök , va r dags r um , sov r um och bad ru m och a llt av inr e dnin g som
dä rt i ll h ö r. I n t e n og med de t.
Ba r b i e mås t e f ö ru tom o lik a t ype r
av k l äde r och smycke n äve n ho e n
häs t, bå t med tr a il e r, carnp in gb il,
campi n g utr us tn i n g , r ese s e t e tc.
Ho n omge r si g med vänne r som he t e r Ken oc h Sk i ppe r . Fab r ikan t e rn a
hitt a r s t ä n dig t på nya köpobj ekt.
Ar e t s l e ksakska t a l oge r in fo r merar
om a tt Bo r b i e ha r få tt e n h un d oc h
t ill den f inn s också till behö r a tt
köpa . De t ä r ma t sk å l, so l ha tt,
koppe l oc h bo r s t e .
Fri"""","
B_
hor
lå ngt vackert. bAr'\
glittrande krona.
vackra smycken.
spira och en 1lngYit.
klä nning. Omå vul
ha en lika fln,.....unp
8OI1l Barbie
har hir ,
kan du göra en Iillv.
Tips på hur du &ör
fi nns på sista &idan!
En camp in gb il f ör docka n
Bar b i e.
17
Personalen ans e r att TV påve rkar
barnen i deras l eksak sink öp. Rymdse rien Startrack och Muppa rn a d r
e n följ d därav . Smurferna va r
u n der 19 79 en modef lu ga inom l ek s aks ge nren. De t är ca fem cm h öga
p l astfigurer målade med b lå kro pp ,
vita byxo r och vit luva. Till dem
finns
tillb e h ö r s om hu s , sko t e boa rd, s kidor osv. Smurferna finns
äve n me d i ungefär ett 30-tal
andra utf ö rand e n: på tr ö j o r, mössor, un de rkl ä d e r, dukar, tallrikar, muggar , tabl e tta s k a r, p u s -
se l, skalv ösko r, pe nnvässare mm.
En del elever radad e u pp sm ur
på sko lb ä nk e n oc h n ö r n ågon sm urf
kom bo rt b l ev det bråk e ll e r
Lö rarna måste till s lut sä ga i
Kiosken
Ba rn e n köper god i s fö r ca 2 kr åt
gånge n och möj li ge n köpe r fli
no n ågo t mer ö n pojka rna. Mon ö
små g odis (sega , syrliga, mj uka
ramel l e r och r emma r ) som t tuggg u mm i.
Smu rf e r finns i många olikaond"'11
utförand e n
18
RESULTAT AV ELEVINTERVJUER I
BJÄSTA
g6 nge r att de har hästbilder på
väggarna. Ka tt o r och hundar är
a nd ra omtyckta djur.
Föräldrarna~rke~
!3oendemi lj ti
Al l ., 44 bornen bo r i vi ll o r i
framför o llt fy r a om r åden. Det ör
i själva samhä ll et Bjästo, Fageråsen, Arny nn et och Norrsvedje.
Fa-
geråsen ö r byggd på en be r gs luttning och man har anpassat a rki-
tekturen därefter. I Amynne t
finns en Konsumbutik. Resten av
affä r e rna li gge r i samhä ll e t.
41 barn har eget ru m och 3 ba rn
delar rum med syskon . På väggarna
sit t e r aff i scher på spor tstjärnor
och idoler.
In gemar Stenmark ör
populä r ast. H~n ör omtyckt av
både po jkar och flickor. Poj karna
hor dessutom Björ n Borg och Ronnie Pe tt ersso n som favo rit e r. I s -
hockeylaget MODO finns naturligtvis med och affischer på bila r
och moto r cyklar. Av idolerna ä r
det ASBA, Baccara, Greose , Elvis,
Bonny Ty l e r, Jerry Williams och
Björn Skifs som tycks dominera.
Affische r, bi ld er och tidnings urklipp p6 Kal l e Anka , Mupparna,
Drutten och Krokodi len, Aste rix,
Tin-Tin och Barbapapo nämner ba r ne n somt olika typer av klistermä rk en . Flicko rna uppger m6nga
Pappo rna arbetar som vårdare,
försöljare, se rvic eman, möbelsnickare, målarmästare, verkstadsa r be tare, p l å t s la ga re 4 st,
sty r ma n, kommunalarbetare, elmontör 2 st, cha u ffö r 3 st, re p r e sentant 2 st, isolerare, svetsare
2 s t, konditor, fabriksarbetare 2
st, linjearbetare, e l ek trik e r,
skogsa r be tar e , bensinstationsföreståndare, go lvsli pa re, skrothandlare, förmän 3 st, kontorist,
kamrer, dataoperatör, pe rsonalassistent, a rbetsf ö rmedlare, programme rar e , r edak tionssekreterare och mellanstadielärare.
Av mammorna ö r 21 hemmafruar, 6
vuxenstuderar, 4 l ä rar e , 2 ko nt o ri ste r, sjukvårdsbiträde ( natt )
s t äde r ska (ibland), 2 Hägglunds
( tillverkar pa nsarva g nar, hydraImaskiner, g ruvma ski n e r och k ron or), 2 förs ök r ingskassan , 2
sj u kskö t e rsk o r, vårdbiträde,
arbe t e på Bö rj essons Båta r och
Esso Be n sins t a t ion.
Efter sko l dagen går ba rn en till
någon slökting, mo r- e ller farförälder, kompis e ll e r så få~ de'
klara sig sjö lva en stund, t11ls
n6gon av föräldrarna kommer hem.
Dörr i ett po jkrum
19
F l:S d e l seo rt
De f l es ta barn e n ä r fö dda på
o rt e n e ll e r i d ess n ä r he t. Samma
gä ll e r de ras f ö r ä ldr a r som t mo roch fa rf ö r ä l d r a r. Ba rn e n f å r på
de t vis e t oft a k o nt ak t med ä ldr e
ge n e r a tion e r.
In va n d r a r e
An t a l e t in va ndrar ba rn ä r mycke t
låg t. En e l e v ä r f ödd i Ko r ea
och a dop t e ra d av sve n ska fö r ä l d r a r. En ann an e l ev ha r f in ska
fö r ä ldr a r men ä r sjä l v fö d d i
tra k t e n.
Hema r be t e
Al l o ba rn e n h jä l pe r til l me r
el l e r min d r e med h us h å ll sa r be t e t .
De f l es t a d i s k a r, d uka r på och
av ma t bo r de t, s t äda r ru mme t e ll e r bäd dar sin sä n g. De t ä r fö r
de f l es ta in ga r ege l b un d n a v a n o r
ut a n de t ske r ba ra i b l a n d , som
ba rn e n uttr ycke r de t.
Pojk~ :
" Nä r pappa sn i ck r a r i
kä ll a r e n hjä l pe r j ag till".
Pojk e ,
" J ag gå r ut med hu n de n.
I b l a nd d u ka r jag f r om på bo r de t" .
? ojke:
"V i ä t e r vid o li ka ti der
på daga r na . Nä r mamma ä r bo rt a
få r vi l aga ma t sjä l va . Vi b ruka r gö r a pa n nkaka jäm t. I b l and
måste jag d u ka ma t bo r de t. De t ä r
jö tt e tr åkig t. Fö rut n ä r v i int e
hade diskmask in f i ck j ag d i sko.
Jag bädda r min sä n g ba r a på h e lge rn a . På fr edaga r b ru ka r jag f å
s t äda mitt ru m. Så b ru ka r j a g gå
och ha n d l a å t mamma" .
Flicka: "I b l a n d d i ska r j ag me n v i
ha r d i s k ma sk i n . Vi h a r ju mu gga r
och så nt som int e ko n v a r a i di sk mask in oc h · d å diska r jag å t mamma .
Hon ä r jäm t så tr ö tt n ä r h o n komme r hem . I b l a n d s t äda r j ag . De t ä r
ba r a mi t t ru m" .
He l ge r
Ba rn en u mgå s me d sin a f ö r ä ldr a r på
he l ge rn a . Äv e n ko nt ak t e n med f a r-
20
och mo rf l:S r ö l d r a r ö r s t o r. PÖ lö rd ag arn a åke r f a miljerna o ft a in
till s t a n (Ö rn skl:S ld sv i k) oc h h a n d
l a r. Ba rn e n t yc k e r de t ä r r o l ig t
om h e l a f am ilj e n åke r ut i skoge n
oc h t e x g rill a r ko r v . På l ö r dag k v ä ll s e r ma n TV till samma n s och
ä t e r k a ns ke någo t go tt. Locka r
inte TV: n fö r my c ke t h ä n de r de t
a tt ma n t a r f r am e tt sä ll skaps spe l.
Skol l ov
De f l es t a ba rn e n s t a nn a r hemma
un de r st ö rr e de l e n aV.6ommcv'tlove.t .
30 ba rn u ppge r a tt d e h o r somma rs tu ga oc h t vå säge r a tt de haf t
t i d i ga r e me n så lt de n. Int e många
h a r bå t. 1 2 ba rn hade va rit på
semes t e rr esa med fö r ä l d r a rn a : 4
h ade va rit i Stoc k ho l m, 2 i Da la rn a , 1 i Ko l må r de n, 1 i f jö li en ,
1 i No r ge , 1 i F inl a n d , 1 i En glan d , 1 i Öste rr ike , J u gos l av i e n
och No r ge. De n s i s tn äm n da säge r :
"Vi v or bo rt a n äs t a n he l a som ma r e n. Vi ha r beka nt a som bo r i
Ös t e rri ke , de t va r dä r fö r v i va r
dö r " .
Leke n betyde r mycke t u n de r somma r en . Mo n cyk l a r , åke r cykel c r oss, l eke r Bu r ke n oc h Ku rr agömma, spe l a r baske t , hoppar
l å n g r ep oc h t wist, spe l a r fo tbo ll, l a n dhockey, l eke r po l is
och b o v , " ti::lv l a r med cyke l vem
som komme r på bäs t ti d och så
t äv l a r v i i l öp n ing" , l eke r si ttsu r, hoppo r hage och gunga r. Poj ka rn a f i ska r dess ut om r ä tt of t a .
Ba rn e n badar mängde r av gå n ger . I
Ko rn s j ö, ca 5 km f r å n Bj äs t o, lig ge r en s t o r bads tr and d it ba r nen
cyk l a r e ll e r få r bi l skj ut s.
Ett b arn av 44 åk t e me d fö r ä l d r a rn a till f jä ll e n un de r se n as t e -6PO)(
love.t . Två ba rn åkte u n de r på.6klove.t.
De a n d r a s t a n nade hemma i Bjäs t a ,
uesö kt e fa r- e ll e r mo r fö r ä l d r a r el
l e r n ågon kam r a t.
To l v b arn åke r .6la1om , va r av tr e ä r
f li c k o r. Två av f l icko rn a hy r s l al om utru s tn ing . Res t e n ha r ege n u tru s tnin g . De t f inn s e n b r a s l a l ombac k e i B l äs t a . F l e rt a l et barn åke
däremot l ängdåkni n g.
18 bo rn hor vo rit u.tom.tand~. Här ingår även de 12 som rest under som ma rl ovet . IAan ha r varit i Tuni sie n
1 , Kanarieäar n a 1, Malta 1, Ös t e rrike-Jugoslavien-Italien-England 1,
Finland 8 och Norge 6.
~ekkamrater
och lekplatser
De fles t a ba rn en fö r edrar att l eka
med 2-3 kamrater . " Det b lir lät t
br å k om man är många ". Ibland vill
man förstås vara många, ex vis n ä r
man leker Burken, Kurragömma och
hoppar långhopprep. Någ r a säge r
att det är b r a att va r a många för
då "kon man hitta på så mycket ".
Mon leker i anslu tnin g till husen .
Småvägarna i bostadsområdena ä r
omtyckta till håll . Hä r cykla r ma n,
åke r cykelcross, spe l a r lan d hockey, hoppar hopprep etc . De
barn som har skog nära inpå bygger
kojo r i träden e ll e r på marken. I
Amynnet hade ba rn en byggt en koja
av bräder och kvis tar en bit upp i
ett träd. "Här leker vi ' Dr o ttnin g
och Ku n g' och 'Kri g ' samt ' Po li s
och bov".
På en del platser får barnen int e
leka. Det är nära ån , a r betsplat ser, där det går l astbi l a r, stora
vägen och a ndra s tomter. Barne n
uppleve r inte dessa p l atser som
st r än g t förbj u dna e ll er att de
vuxna är dumma som inte till åte r
dem att vara där . Bar n en förstår
att det ä r en omta nk e från de
vuxnas sida at t -de varnar fö r
dessa stäl l en . En flicka säger :
"Det finns in ga fö r bjud n a platse r
hör i Bjästa. Al dr i g någon som
jaga r bort oss, me n när Tin a ge nade över Sve n ssons so de: ' Du
genar a ldri g me r här för då kommer det att va r en r ävfä ll a hä r".
En pojke be r ä tta de a tt "En farb r o r på vå r s lin ga so en gång:
' Ni få r int e komma på vår gå rd
fö r då kommer jag och tor e r'.
Han hade l å n g t skägg. Andra
pojka r hade pa llat äpp l e n där".
I hemmet ä r vardagsrummet (ba rn en
säger finrummet) och föräldrarnas
sovr um me r el l e r mi n d r e förbjudna
ru m a tt l eka i.
Le kar
Ba rn en kan må n ga l eka r. Unde r
loven och framför a llt und er som ma r en l eke r man ofta. På födelsedagskalasen ä r l eka rna e tt vikti g t inslo g . Mon l eke r mest s ittsu r, boll-sur, tr ä - su r, bu rk en ,
katt och r åt ta, sva rt e ma n, kungens sö n e r, b l indbock, ku rr agömma
samt po li s och bov.
För öv r igt ka n ba rn e n l eka rn a:
gäddan , bonden , Törnrosa, färgleken , e tt-tv å -tr e os t, peppa rkako rn a, tåget gå r, su r a ägge t,
ku ll, under hökens vingar kom ,
vem ä r r ädd för vargen, goddag
mina sö n er , b r o b r o bre ja , ta
fatt, inte s t öta go lv, s i s t a
pa ret ut, björnen sover, gömma
rin ge n, följa Jo hn, Snöv it och
dvärgarna, rin g l eken , kycklingarna oc h räven samt knutgubbe. Jag
kan av utr ymmesskä l inte förklara
de olika le ka rn a . För de intresserade hä nvisar j ag till följande
litteratur:
Cram~r-Hellman-Klement-Olsson­
Voss-Akerblom, Alla tid e rs l e kar, Stockholm 1979.
21
Amy l o ng, To ra / Nä s mark, . Anna-Li sa ,
Småba rns l e k a r, S t ock h o l m 197 4.
S t e in e r, Ma ri e -L o uis e , Kom s k a v i
l eka , Lund 19 78 . West e r g r e n, E,
Leka r f ö r sk ola oc h friti d , Udd e va ll a 196 9.
Po jka rn a l e k e r o fta co wboy oc h
i n d ian e r. En po jk e b e r ä tt a r : " De t
r o li gas t e ä r att c y kl a , f l opp a
(f ri sbee) oc h kö ra me d dr ake.
S t o r a po j ka r oc h fli cko r r e t as om
v i l eke r med f li cko rna. De bo r de
spa r a skogen så v i h a r n ågo n s t ans
a tt l e k a , med de t sko byggas f l e r a
h u s dä r. De t ä r g an ska lit e b il a r
på om r åde t så v i ka n l eka mycke t
på väge n. Yi l eke r p ir a t skepp i
l ek t o rn e t på v å r lek pa rk. Q,å l eke r
v i a tt v i ho r k i ka r e och säge r:
'L a n d i s i k t e ' , l å t sas a tt v i a n k r a r oc h se r e tt p ir a t ske tt i s i k t e
och då s äge r vi: 'L o d da ka n o n e rn a '
och om e n s tun d sä g e r v i : ' El d '
oc h se n d å l eke r v i a tt v i ho pp or
ombo rd o c h bö r ja r f ~k t as . I b l a n d
b lir v i till få n ga t ag n a men fö r det
mes t a v inn e r vi" .
Pojka rn a l eke r också a tt de åke r
mo t o r cyke l med s in a cyk l a r. "Y i
sä tt e r på oss e n h j ä l m, ha ndska r
oc h så ka n ske jacka och hög k l ackade sko r " . Cyke ln k an b li en
l å t sasmoped om ma n " sät t e r fas t
en poppskiva med k l äd n ypo r i f r am hj ul e t . Et t s n ö r e gå r då f r å n
poppsk i va n upp till s t y r e t och så
ka n ma n seda n få de t a tt l å t a o l i ka ". Någ r a po j ka r h a r bygg t en
l ådbil och f l e r a ö n ska r at t de
också hade e n. På vin t e rn a n ord n a r
ma n spo r k t äv lin ga r . " Han si t te r på
spa r ken och så ho r mon ~n s t av i
ha n den som ma n pu tt a r på med ".
Fli c k o rn a l e k e r mam ma p o ppa b a rn,
s k o l a, affö r och dok t o r. De h op po r l å n ghopp r ep, t wi s t oc h hage .
Må n ga f li cko r ä r intr esse r ade av
hä st a r oc h de l å t sas a tt cyke ln
ä r e n häs t som mo n ko n rid a på .
~o V~e k aJl
20 b a rn uppge r a tt de l eke r r o lll eka r. De t ä r f r amfö r a llt ABBA ,
Bacc ar a , Elvis oc h Gr eose ma n
v ill fö r es t ä ll a . I b l and k l ä r mo n
ut s i g me n of t as t mima r mo n ba r o
ef t e r e n skiva e ll e r e tt bo n d.
De t ö r mes t fli cko r som r oo r s i g
på det t a sä tt. En po j ke l e k e r
" S tj ä rn o rn as k ri g" e n a nn a n
"YII da Yäs t e rn ". En f lic ka b r uka r
l eka " Macaho n". En a nn an f l icko
säge r, "Jag k l ä r ut mi g tiq
.
Fonz i e ib l a n d . De t ö r e n pOjke l
TY- p r ogramme t ' Gä n ge t och jag' .De t
f inn s e tt bo n d t i l l de t".
En pojke be r ä tt a r: " Hemma b r uka r
vi l eka Emi l. Yi k l ör u t oss och
så hi tt a r vi på r acka r tyg. Vi le ke r Pippi ib l and. Sti na, e n komp
fö r vo r o Pippi fö r hon ho r l å n q t
hå r ".
Rik I1 e.Jt am.6 Dl[
De f l es t a bar nen kan "Ole dale .. •
och "Äppe l päppel . . . ". De läse r
på fö l jande sä tt:
" Ol e dale doff
k i nke l a n e koff
k o ffe l a n e
bi n ke ba n e
o l e da l e dof f "
"Äppe l pOppe l pi r um pa ru m
k r åka n sa tt på t o ll eg r e n
h o n so e tt, hon sa tu
u t e sko du va r a n u "
En de l använde r "Tvo häs t a r s t od
e tt s t all , en ske t so a tt de t
sma ll ". Någ r a lögge r ti l l:
t r odde a tt de t vor e t t bambo nf ,ol
Öv r iga r äk n e r amso r ba r ne n
är :
"Kal l e Lå n g fick en gång
vacke r sång, ding, do n g ,
do n g. Ut med dig för denna
"Ka l le Anka sk u l l e gå på bio,
fem och tio . Hu r må n ga mi n u t e r
ha n fö r sen t ?".
12
Lek sa k e r
Barn e n äge r må nga l e k sake r. Fli ck o rn a l e ke r med Ba r b ie, 5 ind y ,
mjuki sd jur e n och k li pp d oc k o rn a.
Pojka rn a har o li ka t ype r a v f o rdo n, b il- och t ögba n o r, byggsa t se r, i s h ockey - och fo t bo ll sspe l.
Båda kö ne n pyss l a r gä rn a med g i ps gj utnin ga r oc h bygge r med l ego .
Ol i ka t ype r av spe l ä r ocksö pop ul ä rt. Fö r ö vri g t r i t a r man , må l a r,
sk riv e r, l äs er se ri e ti d ni nga r och
- böc ke r och se r på TV. De t ä r f ö r
ö vri g t l ämp li ga sys s e l sä t t n i n ga r
nä r ma n ö r ensam .
Hä r r ä kn a r ba rn e n ut d e n so m s ko
s t ~ i l eke n " Bur ke n" ge n om att
hö ll a fr am k nutna h ä n de r.
"App lapp sa att du s l app ".
"En b l å knapp sa a t t du slapp " .
"Kalle /\nkC1 fo r frön stod till stod ,
vilken stad kom han till då , du
dö?". IAan sdger då en stad och r dk na r varje bokstav .
"Ann i ka, panniko , va t tensp r u t a s l ag
e n kilr r ing mi tt på truta ".
Gi p sfi g ur e r up pställd a som
p r y dnad på fö n s t e r b r ä d e t .
"Ällinga, vållin g a, va tt ensp rut Cl
slog en kärring mi t t på tr u t a. Hö r
sko du få di t t elaka tr o ll fö r at t
du i nte kon r ökna t il l t o l v ".
"E t t, tvö, tr e, fy r o, o ll a byxo r
ä r o dy r a, de n som i n ga byxo r ho r ,
den få r gå med rumpa n ba r " .
" I cke l..Iicke pö , bodde p~ e n å ,
al l a hade pe n ga r, u t om I cke Mi cke
pö" .
23
Föde l se da ga r
De flesta ba rn e n hor födelsedagskalas och bjuder pa t å rt a oc h
s oft. Dö r efte r b lir det l ek , ut e
e ll e r inne. Ma n l yss nar på band
och skivo r. En del v i sa r fil m.
Pojke: "På f öde l sedage n fick jag
'Pr ick till p ri ck ', såd ana dör
block dä r ma n d r a r lin je r ef t e r
s iffr o r så det b lir till o li ka fig ur e r, färgpennor, fick n åg ra
pens l a r, gips och trolleriiåda.
Jag b ru ka r ha ka l as och bjuder på
tårta och so ft. Vi ka n ske f å r
dricka nästa gång , Tr occade r o och
de dä r. Så se r vi på f il m. Hor
Mu sse Pigg ci r k us, La n gbe n 1i Ol ym piade n, Cha rli e Chap l in , $cooby 000 och Herbie i Mo nt e Ca rl o . Vi
l å n a r fi l mp r ojek t o r med lju d f r å n
pappas a r be t sp l a t s me n vi h o r
också ege n f il mp r ojek t o r men de n
ö r utan l j u d ".
Pojke : "Fick e n cyke l, jä tt es t o r
bilbo n a , n ya bi l o r till bi l bona ,
rit b l ock och pe nn o r som t e n r ad i o s t y r d bi l . Bj uder hem ko mp i sa r, ca
10 st. Vi ser på film, t ex Scoo by-Doo och As t e ri x . Vi ho r köpt de
filmerna. Vi ho r ege n p r o j e-kt o r.
sa hor vi filmkamera oc h v i visade
f i l me r f r å n e n ishockeymatch. Så
ö r vi ute och cyk l a r och spe lar
badmi nt on. På kvällen kommer ku s in e rn a med föräldrar. Då kö r vi
om o ll a filmerna so att de också
få r se dem".
Pojke : "J ag fick et t sto rt mode llbygge aven mo t orcyke l i p l as t,
ko rtl ek , skivspe l a r e och' ba n dspe lar e . Fi r a r födelsedagen med t å rt a
oc h socke r d ri cka och bj u de r he m
kam rat e r fr å n sko l a n, 7 - 8 s t. Leke r sedan k urr agömma och si tt- su r
ute, fö r jag fyller å r pa somma r en . Vi hör po bo n d ut omhus. Pop pa har ko nt okt utomhus. Vi hör på
Ro llin g Stones, Bea tl es, ABBA,
Ti n -Tin, Fe li x och Dun de r kl umpe n ".
Flicka: "Jag fick Ba r bie , pen n fock , a l b um f ö r bokmä r ke n, vanta~
ett litet l jus, spe ld osa , mamma troil. Bju de r hem 4-5 s t f r å n
k l asse n på tårta, sof t, kokor,
god is oc h g l ass . Så l eke r vi
till samma n s. Leke r med ~in p ratdocka . Ho n säger 'H e j' I ' Mamma
24
jag ö r hungrig', Mamma jag vill
k i ssa' . Ne r e i hallen hor vi e n
bas k etboll och -k o r g som vi l eke r
med" .
~licka : " F i ck e n docka med l o n g t
sva rt h å r, tr o ii k l öde r , sk i va
Dunderklumpen, tros o r oc h linn e ,
t vå kort som det s t od en å tt a på
(8 år). Bjuder hem kam r a t e r på
t å rta, sof t och bu ll o r. Seda n
ker v i ut e . Leker sitt-sur, ku rra gömma , e tt två tr e ost, fö r g l e k e n och spe lar vo ll ey - bo ll. Seda n
på kvällen bjude r vi n ågon fami lj
på t å rt a" .
ö n skemå l
Ba rn en ha r in go svå r ighete r att
u ppge vad de ö n ska r sig . De t ö r
framför a llt l eksake r mon r äkna r
u pp , bi lli ga r e och dy rar e . Me n
också ba n dspe lar e, skivspe l are,
mi ni ma t o r cyk l a r, s l a l om utru st ningar, skridskor, skiboa r ds och
ho ckeyut ru st nin ga r. Två fl i cko r
sku ll e gö rna vilja öga en höst .
En del barn verka r ho no g och en
f li cka säger : "J ag vet inte vod
jag önska r fö r något, för jog har
ju fått nös t o n a ll tin g jo ~ vill
Fantasin l eke r också . En pojke
ö n ska r "6 mil jo n e r k r o n o r f ö r at
mo n kan gö r a så mycke t dö. Jag
sk ull e köpa ma t oc h klöde r till
de fat ti ga , skul l e skicka pe ngor
till dem. Så sku ll e jag köpa e n
lyxvilla. Ja g sku ll e h a de n som
polo t s . Den sk ul le s tå i No r d !
r å . Sku ll e ho 17 tjänare och e n
s t o r sva rt l å n g bil. Så skul l e
jag ho hem li ga dö rr a r så in ge n
vet var jag fa nn s . Om jag tr yc
på e n k n opp så sku ll e bokhy ll a n
f l y tt a på sig" .
Sarn i arobjek t
De t ö r pop ul ä rt at t sam l a på f
mö r ke n . 22 ba rn gö r det. Dö r ef
komme r bokmä r ken 16, fi l ms tj är
6 och klis t ermö r ken 5 . I denna
upp r ök ning ör det 16 ba rn som
sam lar på fle r a av dessa upp r ök n ode kategorie r. Seda n följe r en
r ad av o li ka sake r; t ex gla5 f l osko r, ö lburkar, klippdocko r,
bi l de l a r , kapsyle r, hästbi l de r,
spe l ku l or , glasdju r I "gammaldags
bi l ar", "fina påsa r av plas t",
De flesta ba rn e n säger a tt de
t ycke r om pop, me n int e s o s
hå r d pop , t yp Kiss och Swee t .
Sve nskt opps - oc h dansbandsmusik
tilltalar många .
plotta s t e nar, genomskin li ga
s t enar och snäcko r. I sitt sam lande påve r kas man av kam r oterna .
Veckopen ga r
Al la bar n en , ut om fem, for vecko peng . De t r ö r sig van li ge n om 5 10 k r. De f l esta spar ~ n del fö r
a tt k unn a köpa k l äde r till S i ndy,
e n r adiostyrd bi l elle r till e tt
å r skort i slalombacken, fö r att
namna no gra exempel. Tr e ba r n
spo r h e l a veckopengen. Den e na
flickan spa r "tills jag b lir
stor", and r a f li cka n till e n
höst och pojke n spar t i ll e n Ame r ikaresa.
Alla ba rn äte r god i s och få r ta
av si n veckope n g när de v i!'l k ijpo .
Många för u t öve r detta äve n l ö rda gsgodis. De tr e barnen som spo r
he l a veckope n ge n f å r också l ö rdogsgodis.
Musiksmak
Flicka : "Ja g har masso r av band,
ASSA , Bacca ro. Kiss ö r inget bra.
Det l å t e r s nu sk i gt på n amne t. När
ma n se r dem på TV sticke r de pi lar och så r äcke r de ut tungan
oc h så ö r den alldeles b l odig .
Bo nn y Ty l e r ö r böst. Hon ö r b r o
och sj un ga och så har hon l ångt
hå r, un gefä r som ja g . Gr ease ö r
jä tt ebra . Mamma t ycker om Gr ease .
Mamma t ycke r int e om Elvis . Hon
avskyr h an . Ha n ö r b r a på a tt
sjunga . Jag tycker han ä r b r a.
Snygg? Nej!".
Bl a n d be r ä tt e l se- och sagoba n d ör
de t : Törnrosa, Mäs t e r ka tt e n, Trozan Apanson , Emil, Pippi, Televi n ken, Mag nu s - Br asse -E va, Grod an
Bo ll, And e r ssonskans Ka ll e , Dunderk lu mpen , Scooby - Doo och TinTin.
Lä svanor
Det ä r svå rt a tt f å ex akta uppg ifter på hu r må n ga böcke r ba rn e n
öge r. En de l söge r b es t äm t e tt
visst a nt al böcke r, andra söge r
att "ja g tror ja g hor" si och så
mo ngo, medan and r a höfta r till
med hä n de rn a.
I e tt fö r sök att f å ve t a n ågo t om
bok inne hav blir r esul t atet: 3
ba rn äge r in ga bBcke r , 12 ba r n
hor 1- 5 böcke r, "7 ba rn äge r 6- 10 ,
Den kommersie ll a musiken h o r
stort infly t a nd e på ba rn e n . 28
barn hor ege n bandspe l a r e. Fem
bo rn l yssnar på fam ilj e ns. 6
ba rn hor ege n skivspelare. 9
ba rn de l ar den med öv ri ga famil jen. 2 ba rn uppger a tt de både
tiger ba n dspe lar e och skivspe lar e .
ba rn 2 1-2 5, 6 bar n söge r att de
hor ungeför ~ m böcke r i boky ll an
och 5 ba rn up pge r at t de har
många böcke r e ll e r e n hel bok hy)la, men at t mon int e har läst
a ll o, l ong t ifrån .
De t ö r svå rt a tt få exak t a u pp gifter på hur mango bo nd och skivo r barnen öge r. De n äm n e r n åg r a,
och säger at t de h o r fl e r a också,
men a tt ma n inte komm e r på n am n e n.
Bar n e n lyssnar öven på f ö r ä l d r a rnas bond och skivo r . Jag r äknar
up p de allra popu l ä raste ba n de n
och i do l e rna. Ständigt å t erkommer
samma n amn . De t ä r ABBA, Bacca r a ,
Gr ease , Bo nny Tyler , Elvis, Jerry
\~ illia ms , Björn Skifs och Lars
Be r ghage n.
Det visad e sig at t bar n e n i o r de t
" böcke r" l ika of t a me n ade serier
bu n d n a i bok f o r m, t yp Tin-T in,
Aster i x , Lu cky Luke, Aristoca t
e l le r t ype n " p ixi-b öcke r", små
h ö ft e n. Ja g tr o r man komme r san nin ge n n ö r a om man söge r a tt
må n ga ba rn ha r me ll a n 1-1 0
böcke r. Fö rf a tt a r e har ba rn e n
likaså svårt at t a n ge . As tri d
Lindgren ä r pop ulör och bar n en
ka n n am n ge flera av he nn es
böcke r; Emil i Lö nneber go , Pippi
5 ba rn 11-1 5 , 4 oa rn 16 - 20 , 2
25
,
Lå n gs tru mp , Bräd e rn a Leijonhjärta, Karlsson på taket och
Nils Karlsson pyssling.
Exempel på boktitlar ma n har ell e r l å nar på biblioteket ä r bland
pojka rna : Jakten på Ka ll e , Peter
Pan , Vår ege n lill a värld, Ör nöga t, Ens amma vargen, De tre musketö r e rn o , äve nt y rs böcke r och
spor t böcke r . Pojkarna l öse r också
gär na sådant som be r ör det t ek ni ska om r ådet. Det kon hand la om
b il o r,
flygplan och mo t o r cyk l a r.
Det måste dessu t om vara böcke r
med mycke t bi ld e r.
Fli cko rn a a n ge r of t a bok titl a r
som Ask un ge n, Tö rnr osa , Snövit,
Kajsa koka r soppa på e n knapp,
Fem rä dda r e n hem li ghe t, J oh nn y i
huset intill, Tvillin ga r,no , Ins t ä n gd i en g r o tta, S tuln a gu l d fiske n , Lycka till Annika , Kitt y-
böcke r, Ma rl e n o bö r jar skolan ,
Hopp la, vi r ide r, Po nn yn som
ingen ville ha och må n ga andra
böcker.
Både pojkar och flickor uppge r
att de läst Bo rn a Hede n hös , Emil,
Pi pp i, Br öde rn a Leijo nhj ö rta,
Karlsson på ta ke t, Nil s Karlsson
pyss lin g , Ka titzi, Elvisböckerna,
Pe ll e Svanslös, Ro b i n Hood, Min
ska ttk amma r e , böcke r om spöken
sam t faktaböcker som handlar om
d jur och no tur. 38 s t u ppge r att
man l å na r böcke r antingen i sko l an, i kommunbiblioteket e ll e r
på båda stä ll ena .
26
De t ö r dock se ri erna som
domine rar läsningen. Här har
nen in ga s v å ri ghe t e r a tt ange
vilka tidnin ga r man l ö s e r. Allo,
f ö rutom en pojke , löser se ri etidningar. Den popul ö ra s t e ör
Kall e Anka, 39 barn l öse r den
varav 14 har p renu me ration. Därefter följer: Fantomen 8 , Bamse
7, Tarzan 6, St å l man nen 6 , 91:o n
4, Scooby Doa 4, Huss e Pigg 3,
Bobo 3, Dennis 2, Ha cke Ha ck spe tt 2, Lill a Fridolf 2, Asa
Niss e 2, Läde rl appe n 1. En prenumererar på Oamse. De t ba rn som
int e lö ser se ri e tidnin ga r uppger
att han l äse r pappas bå tti d nin ga r.
10 ba rn ö r med i Ka ll e Ankas
bokk lu bb . ' 8 uppger a tt de va rit
med ti d i ga re. De ha r upphö rt med
p r e nu me r a ti on ef t e r som de t b lir
fö r dyrt eller d ö rf ö r a tt det
kommer f ö r mycke t som bo r a saml as på h ög . Några ha r angett a tt
de b livit besv ikna på de p r ese nt er som i b land me df ö lj e r. De t
ba ra komm it småsake r som l ångt
ifr å n s t å r i jömfö r e ls e med de
utlovad e p r ese nt e rn a , mena r de .
TV-tittand e
mon'. Tittar bort när jag ser
blod. Mamma ser den också ".
Bar n e n ser TV till ungefär 2021-tiden p6 vardagkvöllar. P6
fredag- och lördagkvöllar f6r
olla vara uppe så länge de vill
och o rkar.
tAan se r Halvfem (fö r sko l eprog ra m) ,
Halvsex , Bo r bopapa (tecknad film),
Emil i Lönneberga, Pippi L6n g strump, Prog ra me tt (magasinsp rogram), Det va r en g6 n g, Fem my ror
ö r fler ä n fyra e l efante r (MagnusBrasse-Eva), Muppa rn a, Gä n get och
jag (amerikansk ungdomsserie),
Lödde r (amerikansk komediserie),
Djuren p6 g~ rd en och Discotaket .
P~ lördagmorgnarna se r m~ n ga Godmo r gon $ver ige .
16 barn u ppge r a tt de f~r se deckare som Kajak, Ba r e tto, Rickie
Br ocke l man och västernserier. Li ka
må nga u ppger att de inte få r se
s~dana p r og ra m oc~ 1 2 får se dem
ibland. Västernserien "Familjen
Macahan" var popu lär och s~gs av
de flesta. Fy ra barn hade sett
"Ma n mo t ma n" och lik a många hade
sett "Förintelsen". Serien Mon
mot man bygge r på en roman av Ant on My rer. De n handlade om två
yrkesmi lit äre r s livsöden genom
tv ~ världskrig. Förintelsen var
en ser ie om utr o tnin gen av sex
mi lj o n e r j u da r.
Flicka: Skrämd aven skräckfilm på
TV. Ja g såg den nör jag var mi ndr e
och mås te ibland sova hos mamma
och poppa ".
Flicka.: "Såg ' Mocaha n'. I bland var
den hemsk, man blir liksom skraj.
Nör ja g var lit e n blev ja g så himla rädd för spöken och spökhis torier på TV. Nu vet jag a tt det ör
upphittat och ty cke r att det nöstan ä r fjantigt".
Flicka.: "Skrämd av TV- p ro g ra m om
spöken på slott".
Pojke.: "Skrtimd av nör de p r atade
om Förintelsen".
Flicka.: "Skr ämd av p r og ram dör
mo n sköt e n. Det vor e n ba rnf ö rbj ud en film".
Flicka.: "B l ev r ädd ovett p ro g ram
där det kom spindlar och råttor
som kröp. Det var otäckt. Jag hade
svå rt att somna så jag gick och
lad e mig hos mamma och poppa. Det
e nda jag ör rädd för ~r
spindlar
på TV och om det ö r n ågo t hemskt
lik som . Sena deckare för jag inte
se på".
Flicka: "Rädd av nör de skjuter
varandra och våld. Tr or att det
finns i verkligheten".
Flicka.: "R(jdd för deckare i b land
e ller r i:::it t are sagt, jag b lir nervös av spönninge~. I bland för
mamma l ägga sig hos mig en s tund".
Flicka.: "Såg 'Studio $ ' när de
t og sp rut o r inne i mogen för a tt
se om barnet vor friskt e ll er int e
och sö to g de kejsarsnitt. Det såg
så äckligt ut, så jag kunde n ästan
inte sova" .
TV skrämmer många barn. Det ö r
f ra mfö r allt flickorna som uppger
att de hor blivi t skrämda ave n
del p r ogram . Några pojka r säge r
också det e ll e r vågo r inte fler
av dem e r kä nna det?
Flicka: "När mon s itter ensam och
ser en hemsk film t
mon ser spöken och
Tör s inte se TV om
hemma. Just nu ser
ycke r mon att
b l odiga gubba r.
vi är ensam
jag 'Mon mo t
Flicka.: "Såg lit e g rann av 'F ö rint e l sen' och ty ckte det vo r otäckt.
Jag b lev r ädd . Drömde om de t på
natten och vaknade flera gånge r " .
Pojke: " Sk r ämd av 'Dracula' på TV
och 'Familjen Macahan'. Där var
p i s t ole r och mö rdar e ".
Pojke : "P å 'Förintels e n'
ga nsk a rädd " .
b l ev ja g
27
Föreningsak ti v it e t e r
l Bjösta finns e tt s t o rt u tbud av
f ö r e ningsa k ti v it ete r. Fö rd e lnin ge n
ser ut så hör:
l
KB-65 ishockey
fotboll
sk i dor
sim nin g
gym n as t ik
dolt 8 p
3
1
1
1
På frågan om hu r de t ä nker u pp f os tra sina eg na ba rn f å r mo n vö
digt ofta svaren "jag sko vara
snäll mo t dem", "inte slå dem",
"pra t a med dem om de gjo rt något
dumt", "vara som mamma och pappo
varit mo t mig ll •
2
Räds la
8
14 barn säge r sig inte va ra r öd da
för n ågo ntin g alls. De öv ri ga
n e n ä r rö dda fö r tjuv a r, fyl l g ubbar, mördare, att " sy rran sko b H
påkö rd", o rmar, mö r k r e t, l ejo n,
småk r yp , krig, jo rd bäv nin g ,
ö rn a r, ti gra r, spöke n, tr o ll,
som kon s t å bakom dörre n nör mo n
somn a t", å tt det sko bö rj a b rinna
i huset som t s t o r a pojka r för de
r e t as och ä r s t a rk a. Fem ba rn
n e r rädsla fö r n åg r a män nis ko r.
2 f
1
slalom
ridnin g
sco ut er nas
mini o r e r
EFS pojkg ru pp
f lic kg ru pp
bar nk ö r
sö nda gs sko la
Filadeifias
mi ni o r e r
hobbyg ru pp
Unga Örn a r
skolans te a t e r g ru pp
folkdans
Ungdomens
Röda Kors
F in sko för e n i n ge n
2
1
1
2
3
1
1
4
2
1
1
1
1
1
Samma nl agt ö r 32 ba rn av 44 akti va
i n ågo n förening. Av dessa ba rn ä r
13 med i minst t vo fö r e nin ga r.
Besök på museum ,
b i o oc h t e ater
15 bo r n hor varit på mu se u m. De t
ö r i första han d Fo rnh emme t och
de t komm un ala mu see t, båd a i Örnskö ld sv ik, som fått besök . Länsmu see rn a i Hä rn ösand och Umeå an ges också.
37 ba rn hor va rit på b i o. Man har
b l a sett Dj un ge l boke n, Ta rzon,
P i pp i, Emil, Be rnhard och Bia n ca,
Ka ll e Anka , Lu cky Lu ke oc h Robin
Hood. Någ r a har se tt S tjärnornas
k ri g .
Tea t e r hor barnen se tt i sko l ans
a ul a. In ga barn u ppge r a tt de
va rit på t ea t er med föräldra rn a.
~ppfostran
och s tr aff
Hä lft e n av barnen, 22, berät t a r
att förö l drarna ge r dem e n dask i
boken e ll e r drar dem i h å r e t e ll e r
ö rat n ä r de va rit olydiga e ll e r
28
gjo rt n ågo t b u s . Res t e n av barnen
uppger att föröldrarna "skäller
e ll e r säger till på ska r pe n".
Pojke. : "Jag ö r r ödd f ö r NN, ha n
ä r d um. Hon ä r ungefär 50 å r och
b rukar gå fu ll nästan j äm t. Han
ho r k nivar på s i g , me n po li se n
ha r ta gi t av ho n om kn i va rna. Nu
använder h on kniva rn a ma n ä t e r
med" .
Flicka: "Rädd för s tor a föräldr a r, utom mamma och poppa , för
ä r arg~ De jagar ef t e r en om man
rivit ner n ågo t. De jagar för at
säga till e n".
Flic.ka: "I b land ä r jag r ädd för
e n gammal tant som het e r NN. lAo"
f å r nästan int e gå bredvid
tom t, d å b lir h o n jä ttele dsen .
Ibland blir jag a r g på henne och
ibland förstår ja g henne. I b land
blir jag j ä tt e r ödd f ö r henn e
sp rin ge r ivä g n ä r hon st å r vid
fönst r et. Hon kanske skulle söga
till på skarpen oc h då b l i r jag
jä t t e rädd".
Samma f li cka tycker också att
ä r otäckt med fyl l g u bba r. Ho n
ge r : " Är r ädd för dem också .
tr o r at t de också ä r far li ga .
kan hjä l pa dem genom a tt vara
snäll med dem och så ko n mon
go ett hus där de ka n få hjälp
och dä r någon tant ko n hjälpa
dem" .
Pojke : "Är r ödd för NN, f ö r han
ö r s t a rk och b r åka r mycke t. Han
gå r i 1: a n".
der och d e ska fara till baka. Vet
ej varför. De ska int e ha a rbet e
hör. De kan int e j obba , de ä r för
l a ta ".
FliQka : "Är r ödd för mö rdar e och
bova r och så nt. Rödd för NN på
skolan , fö r han ska smö ll a till
mi g . Han g å r i 3:an. Vet e j va rför ha n ska smö lla till mi g" .
Dro ge r
Ba rn ens in s t ä llnin g till d r oge r
är de n a tt "d e t ä r dumt och mon
förstör kroppen". 1 6 barn ve t ej
vad narkotika ö r fö r n ågo t. 5 vet
med v i ss t veksamhet och r es t e n
kan be r ä tta om det. In ge n av ba rnen hor se tt nark oma n e r i ve r k li ghe t e n, bara på TV. 25 barn
kä nn e r int e till sniffning. Fyllg u bba r ho r ba rn en däremot se tt
och t ycke r de är o t äcka . Många
ba rn ä r till en de l r ädda för dem.
In vand r a r a ttityd e r
Zigenare
17 barn vet int e vad zigenare är.
19 ör pos itivt inställda till d em
medan 5 h a r e n n ega tiv inst ä llnin g. En fli cka säger att hon int e
har n ågo n bestämd ås i k t om z i ge nar e . Tv å barn har int e svarat på
frågan.
FliQka: "J ag h a r aldrig se tt n åg ra . Ve t a tt de h ar l å n ga klänn i n ga r och så.
De har r ö tt a tt
finnas".
Pojke : "Tyc ker b r a om zigenare
och inv a n d r a r e därför a tt de ä r
så d ukti ga. Zi ge n a r e kon gä r a så
fina kläder. All o sko h a arbete".
FliQka: "Zige nar e ä r mä nni sko r
som int e ho r n ågo t eget l and. De
f lytt a r till e n mossa l ä n de r. De
far omkring".
32 ba rn ä r pos itivt inställda till
invandrare. Man tycker sy nd om dem
och vill a tt de ska få a r be t e och
bos t ad n ä r de kommer hit till Sve ri ge . Tv å ba rn ä r direkt n ega tiva
till invandrar e . Atta ba rn vet
inte vad inv a ndr a r e ä r.
r eg l e r som hos
oss. If a ll man
ha r l äm n a t e n cy k e l o l åst ute kan
de t a de n ".
FliQka: "De sko ho a r be t e här för
vi ha r j u l ocka t hit dem e n gå n g .
De är också vanliga männ i sko r".
Pojke : "De b ru ka r t a pe n ga r. De
har stulit penga r från oss n ä r vi
var i Da larn a".
Pojke: "Sådana som kommer från utland et . De t ä r b r a a tt de får komma . Då b lir det fler som kan gå i
skolo rn a . De sko h o jobb".
FliQka : " Ta nt e rn a ha r l å n ga kjol a r, de ä r gu lli ga . Ka tit z i ä r en
zigenare. Katarina Taiko n har
skr ivit om he nn e och ho n ä r zigenare".
Pojke : "Zigenare ho r inte samma
Pojke : "De som kommer från utl an det och for hit . Ty cke r a tt de sko
få bo hä r, e n de l i o ll a fall. De t
finns j u e n del tattare också . J ag
ho r a ldri g se tt n ågon inv and r are ".
Pojke : "In get fel på dem. Men det
b lir för må n ga i Sver i ge" .
FliQka: "De ska s t anna där de bo r
för det finns e n de l här i Sverige
som v ill ho jobben och så flyttar
inv a ndr are in hit och t a r jobb av
a ndr a . Om de komme r från e tt land
dä r de t ä r k ri g och besvä rlighet e r, då tycker jag att de sko f å
flytta hit ".
Pojke : "De kommer fr å n andra l ä n29
Trivs e l
uppger inte något sö rs ki lt sköl.
Ba rn e n trivs i Bjös ta. Lekplatser na Hr i stort sett bra, f ö rutom att det kunde finnas önnu
en rutschkana eller fler gungor.
Barnen är emellertid missnöjda
över alla bilar och bilavgaser .
"Bort med bilarna" t ycke r må nga.
På frågan om man skulle v ilja
flytta svarar tv å barn att det
"kon jag tönkas gö ra". En av dem
dörför a tt hon har för lit e kamrat e r och att andra bar n t yck er
att hon ör för tjock. Den andra
Vuxna mä nnis kor ö r i s tort se tt
bro (för uto m det som anges under
avsnittet Rädsla) men "de sko
jömt bestämma" och "mon för inte
gära som mo n vill". Det som en
flicka emellertid säge r får stå
som ett signum för v uxna människor i Bjästa: "Vuxna ö r s nö ila,
n ä r de kö r fö r bi och man gå r
till skolan säger de: 'Hä n g med
hör sko jag skjutsa dig till
sko lan ".
GLESBYGDEN
Jog ho r besökt f em sko lor som li g ger i Forsse, Led in ge , Helgum, Ed-
sele och Högberget. 28 barn ( 15
pojka r och 13 flickor) intervjua-
des med ba ndspe lar e .
Forsse:
Bygde n
For55e li gge r ca 2 mil från Sollefteå. Det finns inte många arbe t stil lf ä ll e n på or t en utan de
f l esta pe ndlar till Lå ngse l e el l er Sollefteå . I Fo r 55e hor Graningeverken ett kraftverk med
verkstad och kontor. Flertalet
föder är anstöllda av Gra nin ge-
verken, antingen på verkstaden
elle r som e l ek tri ker. En arbetar
som ingenjör å t Gro nin geve rket.
Mödrarna arbet.ar i he mme t va rav
tv å hor dagbarn. Ar be t e som he msama rit ör e n annon ut koms t möj lighet för dem.
I Forsse finns en hel del be-
bygge l se. Det relativt korta avståndet till Lån gsele och Sollefteå har sin be t ydelse . Ida g
flyttar folk in till For sse .
Blond annat har man bygg t om e tt
gamma lt sjukhem till lögenheter.
Nya hus byggs el l e r så re s taurerar man äld r e . Pensionärer är
dock en stor g ru pp i Forsse.
På platsen finns e n privat matvoruoffär och en kiosk. Ett
föreningshus utn y ttjas till bl a
bi n go och dons. Go lf ba na och
flygplats för spo rt p l a n finns
också. Hösten 19 78 lad es pos tansta lt e n ner och lantbrevbäring
tog vid. Idrotts platse n vid skolan äge r Österfo r sse IF, men
skolan få r även använda den.
Skolan
Den ho r e n B2 b-skolfo r m och de t
be t yde r att k la sser na 1-3 arbetar i samma sal. I skolan finn s
även å r sku rs 4-6. Und e rvisning e n
mås t e p lan e r as därefter. I OÄ
l öse r kloss 1-3 geme nsa mt e n
å r sku rs. Läs å ret 19 79 arbetade
ma n ef ter 2:ans kurs. I sve nska
och matematik läser mo n däremot
Skolan i
Forsse
r espek tiv e å r sku r s. Elevern.a får
i snitt tv å l äxo r /vecka . De t ka n
vara räkn e t abe ll e n, e n diktamen
e ller det som blev kvar efter e n
l ek tion. Eleverna har på ege t
ö n skemå l inf ö rt trivselregler.
De n som inte följer re g l e rna får
gå ut på ti mmen och ta i ge n fö rl o rad tid på rosten.
I 3: e klass f å r eleve rna börja
spe la blockflöjt. Till Lån gse l e
centralskola åker man å tmin s t one
e n gång/läsår på skolteater. Det
kan vara en uppsättning från
Riksteatern e ll e r från Regionteatern i Härnösand. I samband med
e n badresa till Sollefteå besökt es även brandkåren.
I skolan b ruk ar man anordna en
julfest. Lågstadie t tillv e r kar
p rydnader till jul g ran e n och
me llanstadi e t sköter pjäserna,
sång och Lu c ia. Föräldrarna
kommer på julf es t e n. Kaffe se rveras och ma n ordnar e n paketauk ti o n med skänkta sake r.
Det finns inga sk ilsmäs sobarn
e ll e r barn som lever med ensam
förälder. Föräldrarna, framför
allt mammorna, kommer regelbundet på föräldr amö t e n. Län gsta
avstånd till kam rat e r ä r 5 km.
31
Magistern rin ge r in
Lunc h i
32
Forsse sko l a
Boklån
Lekar pö sko l gå rd en
Enli g t l ö rar en l å nar de born som
löser b r a, mest böcke r. Svaga
lösar e lånor se ri e r och h ö ftade
böcker t yp Tin-Tin . Pop ul ö ra
böcker ör Gös t a Knuts so n : Pe ll e
Svanslös , As tri d Lind gre n :
Karlsson på tok e t, Mia min Mia ,
Pippi oc h Emil sam t Mo ri a Gri pe :
t ex Hu go och Jos e fin. Många
gå n ge r hor l ö r a r e n fö rst l öst
böckerna och seda n vill e l eve rn a
l å n o dem. På h ös t e n, n ö r n yo
böcker in komm it, l å nar e l eve rna
mycke t.
För e nin gs liv e t
Bo rn e n deltager i
som t IK Polor
i
Ös terfor sse IF
So ll e ft eå . Tidi-
ga r e ha r funnits sö n dagssko l o ,
me n den har u pphör t på g rund av
att det var för lite ba rn.
t'Tr öd h ö k" l eker ba rn e n på ro s terna e ll er på gy mn as tiken.
Allo, utom två, stö ll e r s i g
vid vorsitt tröd. Det gö ll e r
nu f ö r barnen att by ta tr öd
med va randra . Me d o lik a t ecke n
kommer mo n överens om att
Enligt löraren kan e l everna på
hösten, innan det blivi t snö och
is, inte to sig f ö r n ågo t på
sko l gå rd e n. Det b lir l ö tt b r åk
och k iv. Det ö r mes t flickorna
som l eke r och hittar på aktiviteter. Hopp r epen ö r pop ul ä ra.
Pojkarna l eke r gärna k ri g på
sko l gården. Förr sög ma n ba r a
sk id spår på vintern, men num e r a
ör d e t me s t skoterspår, uppge r
löraren. På vi nt ern ha r mon tillgå n g till ishocke yp lan och e lljus spår . Under den snöfria Sö so n ge n utnyttjas fotbollsplan e n,
l öparbana och h oppg r op för lön gd ho pp. Kl ö tterstöllnin g f inn s
också. På gym na s tikti mma rna lek e r
mon ofta Bur ken , Sista pa r e t ut
och kut, Kurra gömma, Kungens sö ner, Akta din svans, Tr öd h ök och
Vinken. De flesta av dessa l ekar
ha r "fröken" l ört dem.
byta tr öd me d e n av kamraterna .
Den , som inte h a r något tr öd ,
ska nu försöka att ta ett tr öd
n ör n åg ra byt e r. Den , som
blivit utan tröd, mås t e ge s i g
ut på jakt efter e tt och ör
då tr ti dh ök.
33
Ledin ge :
Bygde n
Utfl y ttningen drabbade Le dingebygde n hö rt. Mbnga jordbruk med
5-6 kor och s k Per Albin-torp
har lagts ner. I n ö rheten ligg e r
Granin geb ruk. Det ö r en gammal
b ruksb yg d. Hä r finn s tv b speceriafförer, bibliotek och blderdomsh em .
Pos tan s talt e n up phörde fö r tr e b r
sedan. I Granin geb ruk hQr Graningeverken en verkstad f ö r s kogs
maskiner och traktorer.
Idog kommer en de l mä nniskor ti
boka. Skogen och byggnadsbronsc
ge r e n del arbetstillfällen. Pb
o rt e n finns ett sbgve rk. I byn
ö ster g ranin ge lig ge r e n skofabrik
där mbnga kvinn o r är sysselsatta.
Fö r öv ri g t mbste mo n pe ndla till
L6 ng se l e och Solleftebo I L6 n g se le finns e n b romsfabrik, l ö ttme tall fabrik, snickeri och tv ö tt e ri.
Le din ge b ygde n
Arb e tarbost ä derna v id Graninge
bruk.
34
Eö r e ning s li ve t
I om r å d e t finn s e n idr o ttsf ö r e n i n g som he t e r Gronin ge alli a n se n
oc h e n va tt e n s kidklu bb . Pin gs tr ö r e l se n driv e r l ö rd agssk ola och
Un ga Örn a r h ar e n ve r ks amh e t.
Sko l a n
Hä r f inn s k l a ss e rn a 1- 2 s omt 3-4
me d Bl- sko lf o r m. 20 e l eve r g6 r i
1-2 kla ss varav 8 s t i 2: a n. I
3-4 kl oss gå r 9 e l eve r . Ba rn e n
k omme r fr å n bya rn a Gr o nin geb ru k ,
ös t e r g ranin ge , Vik smo n oc h Le din ge .
El eve rna f å r sö ll a n l äxo r, me n om
de h o l ka t e ft e r i n ågo t äm n e k an
de t b li e n hem u ppg i f t. I k l ass ru mme t f inn s bäcke r a tt l å n a . Ba rn e n
l å n a r sm å faktab öc k e r, b öc k e r me d
mycke t b il de r o ch Emilb äcke rn a . I
3 : a n få r de bö r ja a tt spe l a b l o ck-
fl ö jt.
1- 2 gå n ge r / t e r min 6ke r s ko l a n till
Lå n gse l e på sko lt ea t e r e ll e r k o n se rt. Hittill s h o r mo n g j o rt e n
sko lr es a /å r. Vå r e n - 79 vann 3- 4: an
de n teck nin gs t äv lin g som gä lld e
oms l age t till t e l efo n ka t a l oge n o ch
d å r es t e oll a k l asse rn a till Hä rn ösa n d . De besök t e b l a Lä n sm us eet -~ur be r ge t. Sko l an ano r d n a r
pysse l daga r till jul och påsk. På
fr ed a g arn a h or k l osse n " r o li ga
ti mme n". El e v e rn a v ä lj e r sjä lv a
p r og r am . De g i s s a r gå t o r, s jun ge r
och r i t a r . I k l osse n finn s ba r a
t vå f l icko r oc h de h å ll e r ih op .
Pojka rn a umnås i s t ö rr e g r uppe r.
Tri vse lr eg l e r
Leka r på skolgården
Enligt l ä raren kunde barnen int e
må n ga lek ar när de kom till skol on . Hon har lärt dem följande
lekar: Akta di n svans, Sis ta pa ret ut, Förhäxad, Räven , Höna n
och kycklingarna, Troll eke n, Svart e ma n , Fånga fisk, Räv, griskarl
och gäss lin gar, Kon un g och kon u ngasöne r, Smyg l eken saIn t Cowboys rich
indianer. Läraren har som hjälp
använt följande litteratur: Tora
Amy l ong och Anno -Li sa Näsmark:
Småbarnsleka r, Stockholm 1969,
AW. To r ben Weinreich/Sö r en Fribert:
Dramat i k fö r barn, Uppsala 1976,
Gid lun ds som t boken Anvisningar
för folkskolornas fri luft sdagar,
Kung l Skolövers t y r elsens skrif t se ri e 3, Stockho lm 19 59. Eftersom
det inte finns gymnastiksal i skolan leker k la ssen mycket på gymnastiktimma r na e ll er spelar b r än n-
På ra ste rn a hoppade bar n e n l ängd hopp och sparkade fo t bo ll . Leken
"Guld, si lv er brons" vo r popu l ä r
och däckg un gorna a n vändes f liti g t.
Flicko rn a hoppade kort och långt
hopp r ep .
bo ll.
Sko lan iLedinge
Gu ld, silver, b ron s . Fl e ra
pe r so n er s t å r i e tt må l och ska
bevaka vor s in del av må l et . En
står ute för att för söka skjuta
in bo ll e n i må l e t. Gå r bollen i
må l f å r den som skull e ho bevakat o mr åde t där bollen g ick in
gå ur l eke n. Den som skö t in
36
bollen få r s t äl l a sig löngst
till vönster i må l et och den
som står längst till höger få r
gå ut för a tt f örsöka skjuta
bo ll e n. När tre åte r s t år i må l
får de n som då först gå r ur ov
dem brons, de n a n dre får s " ,'er
och den som sist stå r kva r får
g ul d .
Helgum:
Bygden
Ett område som även fått kännas
vid s tora ut f l y ttn i n ga r. I Västby, ca 5 km från Helgums by, li g ge r en Ko n s u maffä r • I Helgums
samhälle fi nn s Konsum, ICA och en
pappe r shandel . Inom om r ade t e rbjuds inte ma n go a r bets till fä ll en .
I Rädom lig ge r en s ni cke rifa b rik
som hor un gefä r 10 a nst ällda. Några ake ri äga r e , 5 - 6 s t, sysselsät t e r e tt an tal pe r so n e r. För de
fl esta mHn nisk o rna b lir pe ndlin g
till Långsele e ll e r So llefteå e n
nödv ä ndi ghet .
Det Hr omkring 4 mi l till Solleft eå . I Helgumstrakten har e n del
s k "g r öna vägare" bosatt sig.
Bygden ö r en ut omo r den tli g jord -
b ruk sbygd . Fortfarande driver
nå g ra jord b ruk me n nedläg g ningarna
gö r sig tydligt påmi nda när man
se r öde gå rdar och tor p . Många har
lagt av p g a å lder och sedan ha r
inga ungdomar velat eller kunnat
ta vid. De som s tannad e kvar vid
den s t o ra utfl y ttning e n på 50- och
60- tal en var jo rd b ruk are och eg n a
företagare. Någon total isolerin g
behövde människorna ka n ske inte
kä nna, för må n ga skaffade sig bil.
Lik som på andra p l a tser b l ev det
services idan som drabbades särskilt hå rt. Affö rer och post drogs
in. Kommu nikationerna försämrades
eftersom många busslinjer drogs in
och ba rn e n förlorade kanske en
bästis. Utvecklin ge n verkar nu ha
vänt. På senaste å ret hor bygg ts
4-5 villor i H e l 9 u~s samhälle.
Tidi ga re r ä r de det s i g om 1-2
villor inom e n femårsperiod
37
Skolan
Klasserna arbetar ef ter B1-skolform. Klass 1- 2 löser i samma
klassrum. Sammanlagt ö r det 11
e l eve r varav 7 gå r i 2 : an. El eve rna får hemuppgifter ibland. Blockflöj t sspe l väljer de i 3:e k la ss .
Tea t e r- och mu s ikb esök ske r i
Lå n gse le. Regionteatern och re gio nmusi ke n har u pp tr ö tt. Man ano r d nar pysse lda ga r i s a mban d med
jul oc h påsk . I klassen, som h e lhet , finn s inga p ro blem.
På sko l gå r den finns lekplank och
g un go r. Barnen spe l ade brönnball
ac h l ek t e Land och rik e , Halli
hall å , Mu nk g u bbe samt Röda och
v it a ro se n. Flickorna ho ppa de
och lån g t hopprep. "I lån g ho pp re
ho pp ar vi Bo ndt o lva, StrUm, Par,
Katt och r å tt a , ABC , Fyra vö nd e r
fem, Fyra in och Fru Klack sa att
det sprack".
"På vintern åke r vi skridskor och
så tar vi hit bobbarna och åke r
och så b rukar vi åka skidor. Den
hör vintern for vi en gå n g upp i
skoge n och e ldad e e n brasa och så
g rillade vi korv. De t gjo rd e vi
h e la skolan".
Skolan i He lgu m
I leken "Land och rik e" göl l e r
det att to mark fr å n de o lika
lönd e rno .
38
Vi hittar på olika saker på
li roliga timmenii. Hör leker vi
IISu r ögg ll. Vi sötter oss i rin g .
En utmanar e spr in ge r runt utanfö r rin ge n med e n mjuk sak i
handen och l å t e r s ak e n falla
n ed bakom n åg on i rin ge n. Den
som f å tt saken ska ta upp d e n
oc h sprin ga ifatt utmanaren.
Eds e l e:
Bygde n
Det ha r varit e n jordbruksbygd.
Ant a l et ö de gå r da r o c h tor r ö r
må n ga. En elev bo r på b o n d g ård .
Ar betstil l fäl l e n a fin n s i Lå n g sele
och So ll efteå. I Edse l et r akte n kar
mon mö j l igen få jobb som sko g sor -
Lyckas han vidröra denne, fåI
han lämna tillbaka saken och
å t e rvända till s in p lats.
Lyckas hon int e , får ut manar e n hons plats i ringen , och
han blir sjtllv ut mana re . Om någon
blivit utmanad men inte märkt det
och utmanar e n hunnit runt ett
varv, får han gå ur leken.
beta re, byggnadssnickare och
cha u ffö r, me n a r be t s till fä ll e n a är
inte må nga. I sj~ lv a Edsele sam h~l l e hl r mo n dock fått be h å ll a
IeA, Konsum, post, k i osk och bensi n statio n. I utb ya rn a ä r de t sämr e . Några e l ever har l å n g t till
sko l a n . Till Gi deåbe r g ä r det ca
1 2 km och till Vög e r sjö ca 25 km.
39
Skolan
Här finns klasserna 1-2, 3-4 och
5 - 6 med sammanlagt 51 e l e ve r. Enli g t en analys av skolsituationen
kommer det att omk ring 1984 finnas
un gefä r 35 elever i skolan.
Fyra e l eve r går idog i 2: a kloss.
Vid int e rvjutillf ö ll e t saknades e n
e l ev . Innan lekti o n e n börjar sa mlas eleverna ut e i korridoren.
Fräken hälsar godmo r go n och dör e ft e r t åga r e leverna in i klassrumme t. Ba rn e n står bredvid s in skolbä n k nö r de sj un ge r. Innan mo n gå r
till sko llunch läs e r man e n bordsbö n. I sko lan ä r de t snaskförbud.
Möj li ge n f å r e l eve rna ä ta socke rfria t ab l et t e r v id förkylninq.
Inom visso ämnesom r åde n br u ka r 1:
Skolan i
40
or no och 2:orna arbeta tillsammans .
I OÄ läser man gemensamt om blond
annat husdjur, vårt ecke n och julhögtiden. Likas å i äm net reli g ion
går det att samköra e n hel del,
men i mate ma tik och s ve nska blir
det svårare att sa mo rdna und e rvisnin ge n . I mån av utr ymme får 2:orno l ä ra sig spe la b lo ckf l öj t. Efter julen har det blivit hem l äxo r
olla dagar. På torsda g s mo r g na rna
är d e t rättskrivnin g och sista
ti mme n denna dag har klassen r o liga ti mme n. El eve rna v ill då helst
ha ordgåtor. Leke n Gömma n ycke l ör
också omtyckt. Klossen har pysse ldagar till jul och påsk . Elev e rna
l å n ar böcker e n gå n g/vecka . De läser mes t ~e ri eböcke r, t ex Tin-Tin
och de t ö r svå rt att få dem intresse r ade av be r ö tt e ls ebäcker.
Edsele
Högber ge t:
Bygde n
Skolan li gge r ca 1 mil fr å n Ramsele, som b lir n ä r mas t e t ä tort. Utflyttnin ge n, som var störst i slut e t på 50 - och 60 -tal e n, har drab bat h å rt. Det blev säm re se rvic e
f ö r dem s om stannade kvar. Små industri e r har lagts n e r och i byar na u pphö r de må n ga affä rer. Många
andra exempel go r att r äk na up p .
Otr ygghe t e n ha r l e tt till e n del
sociala proble m. Alk o hol missb ruk e t hor ökat. Ar be t s tillf ä llen
ges i kraftverket e ll e r så har
mo n cha u ffö r sjobb e ll e r li k n ande .
De f l es t a mås te pend la l äng r e avstå n d. Mammorna arbetar mes tadels
i hemmet.
3:e klass. Båda årskurse rn a ö r
jobbiga e ft e rsom 1: orna är n y börjare och 3: o rna bö rjar med
e n gelska språket. Riske n ä r
stor att 2:orna kommer i kläm.
Eleverna i 3:an hjöl pe r ofta
till i und e rvi s nin gen. Hem u pp gif t e r får e l eve rn a spo ra disk t.
Det kan r ö ra sig om e n diktamen, multiplikation e ller e n
matematik l äxa . Undervisning
i blockflöjt f a r eleve rna välja
till i 2:a k l ass o c h i 3:an e rbj uds pia no, gi t a rr e ll e r e tt
b l åsi n s trum e nt. I klassrummet
finns e n de l böcke r a tt l åna . Till
Ra msele bib liot ek gö r k l osse n
ungefär tv å besök/ t e r mi n.
Af f ä r e r fi nn s i Romsele och där
köpe r ba rn en s in a l eksake r och
godis. I en by n öra Hög ber ge t ,
Nässj ö heter den, finns en liten
dive r seha n del kva r. Ti l l S tr öm su n d, som li gge r 5,5 mi l fr å n
skolan, åker en de l människor nör
de behöver gö ra en del in köp .
~ånga hand l ar ge nom pos t o r de r.
Må n ga småbr u k ä r n ed l agda och
till Ramse l ebygde n har må n ga
g r ön a vaga r e f l y ttat. I e n av
byar n a h a r e tt hel t ko ll ek t iv
s la g it sig ne r och de h ar bilda t
e n eko n omisk fö r ening sam t s tart at e n egen skola .
Avs t ånde t f r å n hemmet till ska lan ör långt fö r ~ågra e l eve r.
En e l ev f å r åka 3,5 mil e n ke lre sa . En anna n ha r ca 2 mil sain t
de t vå öv r iga bo r ca 1 mi l från
skolan.
Skolan i
Högberget
Sko l an
Klasserna 1-3 har samm a klassrum
och det ä r en B2 b - sko l fo r m. Ant ale t e l eve r ö r 12, varav 5 st
gå r i a ndra kloss. Sam tli ga är
po j ka r . Det ä r samo r dnad undervisning i OÄ , r e li gion och hem bygdskunskap. Läs å r e t 78/79 a rbe t a r ma n ef t e r e tt ans ku r s . I
öv ri ga öm n e n har man fö l jt Afo r m i r espek tiv e ku r s . Det ä r
e n arbetsam sko lf o r m. Lä rar e n
f å r stä ndi g t e n 1 :0 klass och en
Sko lan ha r e n pysse lda g st ra x för e
j ul. Lågs tadi et baka r peppa r ka k o r
och me llanst ad i e t st öpe r l j u s .
Till påsk gö r e l eve rn a marzipangod i s och på hös t e n p lo cka r de lin go n .
Ba rn e n kokar då lingonsylt e ll e r
gö r va ttlin go n. De t h ä nd e r också
att de gö r strutar med lin go n g r öd de och b jud e r me llan s tadi et . Ibland
sä lj e r e lev e rn a lin go n e n och ano r dnar e n klas sfes t för penga rna.
41
He la sk o lan, u pp till 6:e kla ss ,
b ruk a r gö r a e n g e me n sam sko lr e sa .
Lös å r e t - 7 9 åk t e d e till ö st e rsun d
och man be s ö kt e l ä ns mus ee t o ch
Frös ö djurpor k . Låg st ad i e t h o r i
studies y ft e besök t e n l a nt gå r d , e n
ge tf o r m, såg oc h hyv l e ri som t ti t tat på skogsb ru ke t. Till Ramse l e
ce ntral sko l a åke r e l eve rn a n ä r de t
ö r sko lt ea t e r. I Ramse l e fi n ns
sö n dags s ko l a n s mini o r e r. Un ga Örn a r i No r da nt jä l ä r e n akt i v fö r e n i n g . I Högbe r ge t h o r f r i t ids n ämn de n h af t l uftgevä r ssky tt e oc h
bo r d t e n nis .
RESU LTAT AV ELEVINTE RV JUER
I GLESBYGDEN
Boe n demi lj ö
Sam tli ga 28 ba rn b or i e nf am i ljs hus . 15 ba rn ho r ege t r urn meda n 2
sove r i s amma ru m s om f ö r ä l d rarn a .
Res t e ran de 11 ba rn d e l a r ru m med
sysko n. På vägga rn a s itt e r 0 11 0
möj li ga affische r, bi l de r och
t av l o r. Råde pojka r oc h f li cko r
hor In gemar S t e n mar k som favo rit .
Dä r ef t e r komme r ABBA oc h El v i s .
Bjö rn Bo r g n ämne r n åg r a som t
k un ge n och d r o ttnin g S il via . Fö r
öv ri g t sä tt e r ba rn e n gö rn a u pp
bi l de r på dj u r, f r amför a llt ko tt a r oc h hun da r. Ka ll e Anka, Fa nt ome n och Mu ppar n a ä r omtyck t a
f i gu r e r. Pojka r na ha r des~ ut om
bi l a r, motorcyk l a r, hockey - och
cowboyaff i sche r på vägga rn a .
Fö r ä l d r a rn as y r ke n
Pappo rn a arbeta r som chauffö r e r ,
snicka r e, e l ekt ri ke r, ve r ks t ads a r be t a r e , maski n ister , må l a r e ,
skogsa r be t are, rö r moka r e , r epa r atö r e r, skofab r iksa r be t are och
la n tb r ukare. T vå föde r ä r inge njöre r . Tolv mammo r förvä r vsarbe ta r . De r as a r betsområde n ä r : hem sama r i t, på fö r säk r ingskassan ,
skofab ri ken, kon t o r is t, hår fr i sörska, affä r sbi tr äde , t vä tti n rättni n g och ba rn bespis nin g . Av
de som a r be t a r i hemmet ho r tr e
dagbar n.
42
De förvä r vs ar be t a n de fö r äld r a rn a
ho r såda n a a r be t s t ide r a tt de
f l es t a bo rn e n kon gå hem d ir ek t
ef t e r sko l a n. Ett ba rn b r ukar
till b r i n ga e tt pa r ti mm ar hos en
ko mp i s . En fli cka k on vä l ja om
h on v ill s t a nn a över på mammo n s
a r be t e e ll e r åka t i ll e tt ä l dre
po r som ä r dagföröld r o r till
h e nn es y n g r e b r or .
Föde l seo rt
De f l es t a ba rn e n ör födda i
g l esbygdsom r åde t. Fem ba rn ä r in fl yt t ad~ . De r as föröldra r ho r
eme ll e r t i d a n k n yt n ing t i ll o r te n
och ba r nen kä n de r edan fö r e in f l y ttn ingen t i ll trak t en . Två
fö r ö l d r o r komme r f r ån F i n l and.
De f l esta ba rn en ho r fa r- och
mo r fö r ä l d r a r i n ä r heten e l ler
i n om la n dskapets gränser .
Ef t e r sko l dage n
lAå n go av glesbygdsba rn e n till b ri ngar ef t ermiddagen u t an lek kam r ate r . De ha r lå n g t t ill and r a
ba rn och dä r för måste fö r äldrarna
stä ll a upp med bilskj ut s . Barnen
få r r oa sig sjä l va så got t det
gå r. Nör man frågar bar n en om de t
ä r n ågot de vi ll ändra på elle r
som de sakna r får man i de f l es t a
fa ll e n svare t : "de t skulle finnas
me r a ba rn och l ekkam r ate r ".
Då pojkarna ö r utan kam r a t er leke r de med si n a bilar, bygger
kojor, skjuter med slangbe ll a
el l er pilbåge, kastar pi l, mi xtra r
med gamla mopede r, kör snöskoter,
sporkar fotboll e tc. Flickor n a
leker med dockorna , exempe l vis
Barbie, Si ndy el l e r klippdockor.
En flicka berättar att hon ibland
sötter sig på l eks tu ge taket och
l åtsas rida e n höst. Både po jkar
och flickor l(jser, skriver, ritar,
målar, lys s nar på bond, ser på TV,
spelar spel, bygger med l ego, följer poppa till skogen och hugger
ved, gå r ut och gor, cyk lar, gå r
ut med hu n de n och ror ut på sjön
för att n(jmna nogra exempel.
Nogra barn få r be r ätta om s in
efte r middag. Det dialektala sä tt e t
att tala skymtar hos e n del.
Fi.<.c.ka.: "Jag var i lekstugan, hop pade twist, satt och g un gade . Jag
hoppade twist e n sam . Tog t vå spar ka r till hjä l p. Se nar e på ef t e rmidda gen vo r d e t pysse lkv ä ll på
Ös t erfo r sse IF. Jag hoppade twist
dö r, rit ade och spelade spe l. Jag
rit ade e n sol. Så klistrade jag
e tt hj ä rt a och gjorde en gubbe .
De t va r å tt a vuxna dä r också. De
kokade kaffe och gjorde saf t och
lekte med oss barn. Vi fikade
till sammans. Mamma skjutsade mi g
d it och hon stannade också dä r.
Jog kom hem vid 20 -ti den. Då g i ck
jag och l ade mig och läste Ba rbapapa" .
Pojke.: "Jag spa r ka fo t bo ll. Hjälp te poppa. Hon höll på att gö r a en
hage å t lillj änta så ho n sko ha
någonstans att vara . Hjälpte mamma
i trädgårdslandet och r ensade där.
Så for jag ner till formo r . Jag
hjälpte h e nn e att gå ut och ha ndl a
och so hjäl p t e jag hen n e att k r at ta. Vi vo r ute ett b r o to g . Så vo r
jag ute och fiska. Poppa och jag
var ute och fiska med mjä r da i
sjön alldeles nedanför oss" .
Fi..<.cka. : "Jag gick och mata fåren
och l ekte med dem. De jagar mig
ibland. Jag b rukar åka hem med
momma i b l a n d , me n igår ville jag
inte, utan jag ville hem och l eka
med få r en . Jag åkte hem med t axi n .
Nör jag går till mamma f å r jag
vänta där till klockan fem inn a n
vi åke r hem. Jag bruka r si tt a dä r
och sk ri va b r ev e ll e r gö ra l äxan .
Efter att ho lekt med få r en l ekte
jag med min lill eb r o r. Vor också
ute och cyklade och så kä nd e jag
på vattnet. De t vor ganska varmt .
Seda n vor jag inne och titt a på
barnprogra m. Jag l ek t e e j med
n ågra kam r ate r . Jag har n as t a n
in ga".
Fl'<'cka. : "Vor ute och cyk l ade.
Morfa r vo r hemma och då visade
jag honom at t jag ku n de cyk l a på
mi n sto r cykel . Så gick jag i n och
åt mot . Så lekte jag inne lite.
Jag l ekte at t jag var en f r öken
som hade barn . Jag var uppe ända
till ha l velva fö r katta våran
sku ll e få ka ttun gar . Jag fick se
på n ö r fö r s ta kattungen kom. I
mo rse såg jag att hon hade tre
kattungar".
Pojke : " Jag b ru ka r hjä l pa pappa
att h ämta ved med traktorn. Sät ter morötter i träd gö rdslandet.
Jag cyk lar. Brukar gå till Lass e .
Hon gå r i e ttan . Så b r ukar jag
vara inn e och lUsa Kalle Ankatidnin ga r och Karlsson på taket".
-.
Familjen Ba r bopoppa
F.f.'<' c ka.: "Fikar fö rst. Gå r ut med
hundarna . Så b rukar jag lä gga mig
och l äsa . Ibland brukar jag cykla
och ibland far jag till en kompis
som heter Anna och gå r i ettan
och så brukar vi leka Tafatt med
hunden. Hon· brukar få va r a och då
ska hon jaga oss . Ibland leker vi
IAunkgubbe . Brukar ibland gå och
fiska med me tsp ö i en liten tj ä rn.
43
Ja g sä tt e r på mask e n sjä lv. F ö l je r
med poppa i b l a nd också . Fa rf a r ha r
e n bå t som v i f6r 1 6 n a".
Flicka: " J ag l öse r, så cyk l a r ja g .
Så b rukar j ag r e nsa, jag p l ockar
bo rt pi nn a r och så nt fr å n gä r de n .
Vi har n ybyggt. Så b ru ka r jag spel o bo ll. Ja g komme r int e på a lltin g . Ja g li gge r oc h sove r mes t.
Mo n b lir så tr ö tt ef t e r sko lan " .
44
PDjk~ : "Vi har e tt dagba rn på fem
a r och hon vi ll e ut och cy kla s å
vi g jorde det . Seda n så l ek te vi i
sand l åda n. Vi l ek te me d b ilor och
g jorde hu s . J ag ha r bygg t e n lit en
vagn så jag d r og henne på vog n en" .
PDjk~ : " Gick h em och cyk l a . Var
e n sam . Spa r ka bo ll. Gick n e r till
s j ö n och titta. Gjo rd e in get mer
sedan . Såg på ba rn p r og ra m och Rap po rt. Lek t e med min sys t e r. Komme r
inte ih åg v a d vi lek t e" .
Pojk~ : " Gi ck u pp till mo r mo r och
ä t lite b ullor och saf t. Mormor
och mo r fa r bo r i e tt hu s ovanför
oss. Ro l igt a tt ha dem i nä rh e t e n.
Seda n gick jag ut. Jag k a stade
f ri sbee. Så skö t jag med p il båge .
Ja g l ek t e e n sam . Seda n l ekte jag
med Ini n sys ter . Vi va r ute i g r d se t och l e t a r akete r. Så gav vi
fåg l a rn a ma t " .
Hemarbete
He 1 ge r
Efte r som barnen hor så få l ekkam rat er b lir det naturligt för dem
att hjölpa till med o li ka sysslo r.
Under h e l ge rna h ä l sa r barnen ofta
på hos s ina far- oc h morföräldrar
e ll e r andra s l äk tin ga r. De f ö lj e r
med föräldrarna och handlar. På
kvällarna ser mon TV och påfa llan~
de många u ppge r a tt de spelar kort
med föräldrarna e ll e r syskonen.
Un de r helgen hjälper ba rn e n också
till med o li ka sysslor . När p a ppa
är hemma finns det må n ga tillf ä ll en a tt hj ä l pa till med g r ovsyss lor, som hon mås t e t o i tu med, n ör
han ä r l edig.
All o ba rn e n u ppge r a tt de ibl a nd
hj älper till i hu shå ll sarbe t e t.
l,lon diskar, dammsuger, s t öda r s itt
ru m, dukar på och av bo rd e t, gå r
ut med sopa rn a e t c . Vidar e hjälper
ma n till med uto mhu sarbete t. De
klipper gräs, r ensa r bo rt og r äs i
tr ädgårds l a n de t, skottar s n ö osv .
Pojke.: "Jag dammsuger och s t äda r
efter mig. Jag städar mitt ru m me n
mamma bäddar sängen . Sopor , p lockar
bort sk r äp f r ån gården och flyttar
på cykla rn a. Skottar snö på vi nt ern" .
Flicka: "Hjälper mamma med moten
och duka r och s t äda r och lite av
varje . Ut e hjälper jag poppa såga
ved, kratta löv, så frö och anna t" .
Flicka : "B ru kar diska ibland. Men
mamma säger: ' Du får akta dig så du
inte s l å r sönder n ågo t'. Så brukar
jag dammsuga och gö r a iordning å t
p ip pina så att de får lite skö nt.
Så b ru ka r jag rens a jordgubbslan det".
Pojke.: "Jag brukar sköta vårt dagbarn. Hjälper mamma och poppa at t
kratta. Ibland br ukar jag hjälpa
henne att skotta snö så det tinor
snabbare. Så brukar jag hjälpa att
duka av bordet sedan vi ätit.
Iblond b rukar jag hjä l po poppa med
bile n. Jog b rukar hjölpo till at t
by ta däck. Så sko ha n g ö r a e n minibik e . Bruka r hjälpa honom i som ma rstu gan. Tor på mig badbyxo r och
hömtar upp timmer från vattnet.
Brukar hjälpa honom a tt hugga upp
timr e t. Vi e ldar med ti mre t.
Iblond följer jag med till skogen
och p lo cka r bör . Fast ibland stannar jag hos mormo r och plockar för
mamma och poppa åke r så l ång t " .
Flicka: "Mo rm o r bor i samma hus
som oss . Ja g träffar
dog. Jag är piga hos
hjälper henne städa.
åt I, e nne. Hon fyller
henne varje
henne. Jag
Så diskar jag
sna rt 65 år" .
Sko ll ov
16 ba rn u ppgav a tt de n ågo n gång
under .60mmMen hade varit ute och
r est. De n äm nd e Norg e , Finland,
Ål a n d , Stockholm, Götebo r g , Norrköpi n g osv . Nösto n o ll a träffade
s ina fa r- och morfä r ä l d rar under
sommaren och bodde hos dem en
kortare tid. Sex ba rn uppger att
de ha r somma r s tu ga och et t barn
säger a tt de så lt sin st u ga .
To l v fami l jer hor båt och i det
r ök n os öven eko.
Under sommaren sysse l sä tt er sig
barne n med en masso olika saker.
Hon badar , gå r i simskola, f ånga r
g rod y ngel, l eke r i skogen , bygge r
kojor, p l ockar bär, spe lar fotboll, spela r kula och cyk l a r .
Nös t an a ll o fiskar med metspö el ler kastspö . Flera hjälper till
med att hu gga träd i skogen och
soga dem till småved .
Under .6poJt:ti.ove.t åkte e n flicka
t ill fjälle n, me n" s tannade bara
en dag "för det vor så dyrt".
In ge t ba rn åk te till fjälls under
på..6klove.t . Några barn besökte släktingar eller någon kompis un de r
dessa lov .
Sju bar n åker .6lalom varav fem
äge r egen utrustning. De två andra hor bara åk t några gå n ger och
får då l å na eller hyra utrustnin g . I So ll ef t eå och Romsele
finns bockar. Barnen åke r vanliga
skidor , miniskidor, pulka och
bob.
Tio ba rn ha r varit utomlancL6 . En
ha r varit i Spanien r es ten uppger Norge, Finland, Aland eller
Danmark .
45
Lek kam r a t e r och le kp latser
De flesta barnen måste l eka ensamma ell e r med n åg r a få ka mrater . Många får åka minst 5 km
för att komma till en kamrat.
Mo n l e k e r på gå rdarna e ll e r i
skogen. På e n del st~llen får
ba rn e n int e l eka och de t ~ r:
s tora vögen, vid vat t e n, tr öd gå rd s landet, på od lad ma rk och
ladu gå rdsbryg g an. En fli cka
nömnde att h o n int e fick vara
"i boda rna d~ r det kon li gga
spik på go l vet ".
Leka r
Nör tillf ö ll e ges a tt tr ö ffa
ka mr a t e r b lir b ild e n av l eka r e n
an nan.
I skogen l eke r ba rn e n kurragömma,
k l ä ttr a r i tr äd eller bygge r kojor.
Poj~e : "Jag bygge r ko jan av kvistar u ppe i e tt tr äd . Där brukar
jag si tta och speja. Brukar l eka
med Kall e och Anno i ko jan också.
Från kojan hänger det ett rep som
vi b ruk a r klättra i. Så h a r vi en
gamma l koja i skogen ocks å . Den
b ru ka r vi vara i o c h sk juta med
lu f t p i s t o l. Så l eke r vi apo r i
trä den" .
Poj~e : "Ha r bygg t kojan av b r äde r
u ppe i e tt tr äd . Dä r l eke r vi sjö r öva r e , indianer oc h så h a r jag
e tt r ep som jag ko n s l ö n go mig i.
De t ä r mes t ba r a jag e n sarn som l e ker i koja n e ll e r s å Erik och
Mats".
Pojka rn a l eke r ö ven indianer och
cowboys som t k ri g .
Fli ck orna l eke r med dockorna, l e ke r mamma pappa ba rn, l åtsas att
de ä r häs tar, hund ar och katto r ,
hop por hage, hoppar l å n gt och
kort hoppre p el l e r t wis t, bo ll ar,
läser böcker för va r a ndra och ber ä tt a r r o li ga hi storie r. "Nör vi
l eker häst l å t sas e n va r a hä s t och
de n a ndra l ede r e n och så ka n den
tr edje ri da på den" .
46
"Halli-hall å " l eke r vi s6 här:
En, vi kollar hono m läraren,
vUljer ut ett ord, kastor bollen till första deltagar e n (ettan) och säger t ex "en blomma
på v" och tänk e r på t ex vitsi ppa . Ettan kostar tillbak a
och ro pa r viol. Då kostas bollen
till tv å an, som kas tor tillbaka
och ropar vallmo. Tr e an kanske
gissar rätt och ropar vitsippa.
Då sl Unger lärar e n bollen up p i
luften och ropar "Halli-hall å ,
l å t bollen gå, så högt i det
blå" och s p ringer så l å ngt bort
hon kon från tr ea n . Trean tor
boll e n och ropar "stopp" och då
måste läraren stanna. Sedan tar
trean e tt j~tt esk utt mot lärar e n, spottor dör e ft e r och f å r
gå dit det hamnar. Lä rar e n gö r
en " ko r g " med armarna och tr ea n
sko försöka kasta bollen i korge n. Lyckas det får tr ea n vara
l ä rar e och f d l ä r a r en för stöll a sig i l ede t. Om kastet int e
l yckas får tr ea n gå tillbaka
till l edet och samma lärare
f o rt sä tt er . Ko n int e l ede t gissa
r ött nam n i första varv e t hjä lper han dem ge n om at t börja säga
"V i .•. " i a n d r a va r vet o s v.
Som tidi ga r e ö r n öm nt, kunde l e karna variera en de l i d e a lika
sk o lorna. I stort sett kan barnen
f GI ljand e l eka r:
Kurragömma, Ta ge n, Polis och tju v ,
Tittut bakom knut, Vinken, Sista
paret ut och kut, Gömma rin g ,
Bo ll- s ur, Munkgubbe (B ur ke n ) , Röda
och vita r ose n, Halli hall å, Fö r g lek e n, Gu ld-Silv e r-brons, Vem ö r
r ödd f ö r Svarte ma n, Häxan, Land
och kri g , Röven och kycklingarna,
Int e stöta go lv, Fi:S lja John, Bji:Srne n sover, Blindbock ,och Bro bro
breja.
Det är framför allt flickorna som
intresserar s i g för roll eka r. De
hörmar ASBA och då mima r ma n till
e tt ba nd e ll e r klör ut s i g . En
fli cka be r ä tt a r att hon föru t om
att hö r ma ABBA b ru kar k l ä ut sig
t i ll gam l a ta nt er el l e r unga, p r a t a som Ka ll e Anka och mima efte r
Boney M. En a nn o n flicka imiterar
Bjö rn Skifs och Poul Pa lj e tt.
De f l es t a kan "Ol e dale doff" och
"Äppel päppe l " somt "Ka lle Anka
skul l e gå på bio . Hur må n ga mi n ut er kom ho n för se n t?"
Däref t e r nömner barne n :
"Kalle An ka l åg i e n ask, asken
börja b rinn a, Ka ll e bö r ja sp rin ga,
hur många mi l sp r a n g han då? "
"Kalle Lå n g fick en gå n g, höra på
en mun t er så n g, ding, do n g, di n g,
do ng , ut med dig för denna gång. "
"X liin go völlinga vattensp r u t a,
slog e n gubbe mitt på trut a, hör
ska ö u få di tt e l aka troll, för
du inte kon r äkna till tolv".
" Tar zon stack sit t spj ut både in
och ut".
"Ska v i gå till Hitler, tre tr ap po r upp , dör r en till vä n s t e r sparkar v i upp, ut komme r Hitler,
spo tt a r och svä r, ef t e r kommer
gumma n med l addat gevär, pang,
pa ng, paff".
Leks aker
Flickorna äger Sa rbie, Sindy och
andra dockor samt tr ol l. Man l eke r
mycket med dem och med do ckskåpe t.
Tr e barn har sm urfer. Flera vet
int e vad smurfer är f ö r nå go t. Två
bo rn (pO j ke oc h fli cka)' söge r att
d e s lut a t använda leksaker. Pojkarna har olika fo rd on. Om man
int e äge r e n r adios t y rd b il, så
önsk a r må nga en såda n. Bilban a ha r
flera. Byggsats e r ör pop ul ö rt.
Lu f t pis t o l e r, t e nni s tr ö nar e , p iltavl o r och pi lb åga r ö r om t yck t a
s a ke r. Ba rn e n t ycke r om spe l av
o li ka s la g oc h leg a .
Mbssor av ~ kläder
Borbie, Ken öm Skipper.
När man frågor g l esbygdsba rn en om
l eksaksinnehav få r mon också u pp r äkna t sake r som skr u vmejs lar,
skif tn Y1;kla r, i sdubba r, f i cklampo r, sno r ke l, r yggsäck osv . Minst
hälften av ba rn e n tillverkar l eksak e r. Det ä r tr äbåtar, barkbåtar ,
pilbågar , tr öp l oga r, lådbilar,
vag na r, dju r av k?tto r e t c.
Fli ck a: "Gör iblond doc k or av
pap persrul l e . Så gör jag hus åt
trollen".
Pojk e : "Av leksaker som ör trasiga
kan ja g ta och gö r a and r a l eksake r .
Har g jo rt en egen pi l båge. Tar en
ko tt e och tar fyra pi nn a r och
s ti cker in som be n. Leker lagård
med dessa dju r " .
Fli cka: " Jag gö r möbler å t dock skåpet och så b ru ka r jag gö r a en
docka. Docko r ~ö r jag aven f l aska
och så t a r jag två pe nn o r och så
klippe r jag tyg så det b lir hår".
47
Pojk.e.: "Har gjo rt en bil av bräder
och e n vagn till c yke ln . På den
vag n e n skj ut sa r jag hem det mamma
ha ndlat på aff~~en".
Fi-ick.a.: "GCSr ibland egna sake r av
tr ~bi t a r och ba r k . S t ~l l e r dem på
en hy lla. I bland gCS r jag hus . Br uka r gö ra figurer till husen av
pappe r. Gö r ba rk båta r i bland och
seg lar med dem i vattenpöl e n. Fö rr
l ek t e jag bo nd gå r d . J ag g jorde
dju r av kottar".
Ba rn en fö r l eksake r framf ö r al lt
till jul och födelsedag. De f l es t a
h a r föde l sedagska l as och dö ges
tillf ä ll e a tt l eka o li ka l eka r.
Plog
Egentillverkade bå tar
Ön skemå l
På ö nskelistan r ~k n as en de l sake r
u pp . De t ka n va r a e n hund, e n
häst, sko t er , skateboa r d , r a di o styrd b il, Si nd y el l e r Ba r b i e.
F l era barn säge r dock , at t de inte
komme r på nå go t el ler inte ö n ska r
sig n ågo t.
Samlarobjekt
Sex ba rn sam l a r inte på någo t . De
andra samlar: stenar 6 bo rn, bok märken 6 , f rimärk en 6, klistermärken 4, filmstjä rn o r 3, snäckor 2.
Annat som r öknas upp ä r fina bilder, ölburkar, hästskor , kot tar,
lerkulor I ti..indsticksaskar och
gammaldags bila r. 'De flesta barnen
samlar in om minst två områden.
Veckopengar
Tio bo rn får ingen veckopeng. De
andra fö r vanligen 2-10 kr och mon
spar en lit en rlel, för att senare
kun na köpa exempelvis blinke r s
till cykeln, moped , skoter e ll er
kame ra. Tr e ba rn berä tta de att man
mås t e hjälpa till i hemmet innan
de för en s l an t.
48
Alla, u t om e n pojke , ä t e r godis.
Han säger: "Jag har s lut at ä t a
godis därför a tt pappa sa a tt om
jag håller u ppe e tt å r sko jag få
tu se n k r o n o r " . De a n d ra köper små god i s och tu gg u ln lni f ö r omk rin g 2
kr och de t gä ll er både pojka rn a
och fli cko rn a.
Musiksmak
Läsvanor
Tolv ba rn har ege n bandspe l a r e
meda n fem ba rn ly ss n a r på familje n s . Skivspelare äger sex ba rn
och åtta delar den med övriga
familjemedlemmar. Fyra ba rn äge r
både ba nd spe l a r e och sk iv spe lar e .
Läsning av seri e r dominerar.
Bland serietidningarna l ede r
Kalle Anka. 23 b arn l äse r den,
varav tr e har p r e num e ration.
Sedan följer Fantomen 9, Tarzon
7, Stålmannen 3, Scooby Doo 3,
Bamse 3, Lill a Fridolf 3, Bobo
2, Min häst 2, Asa Nisse 2,
Musse P ig g 2, Bl o ndi e 2. En
mä n gd andra tidningar r äk nas
också upp. En e nd a pojke l äse r
sk r äck tidnin ga r och den pojke n
är in f lytt ad fr ån Stockho l m. De
serieböcker ba rn en läser ä r
Ba r bapapa , Lucky Lu ke, lin-lin
och As t er ix. S ju ba rn ä r med i
Ka ll e Ankas bokk lu bb . Sex barn
har varit med tidigare me n upphörde med prenumeration dä rf ö r
a tt de t b l ev för dyrt. En flicka
a n ge r att ho n s lutat p r enumere r a
dä r fö r at t hon "ör för stor fö r
de böcke rna nu. De t var ju nästan
ba ra e tt ord på varje sida . Ja g
vet ej varför jag g i c k med i
Kalle Ankas bokk lubb. Det kom
re k lam i brevlådan".
Poj karna läs e r mera serieböcker
men färre böcker ön flickorna.
Blond böcker nämner po jk a rna indianböcker, faktaböcker om t ex
hundar, västernböcker och äve nt y rs böcke r. Flickorna kan lätt a r e
ange bok titlar. De t ä r för att
n äm n a n åg r a exempel: Pingvi n en
som a ll ti d frös, Juli a , Jöns och
jag, To ny i- ilur, F r öken Sprakfåle, Pu tt e i blåbä r sskogen ,
Pe ll e Sva n s l ös , Nalle Lu fs arbe t ar , Humi ntr o ll en , De sex och
spion li ga n, De sex och s n ös t or men , En häst på tur, Kam r at med
Dramino, Vår egen l i ll a vö rl d
och Ki tt yböcke rna, Både pojka r
och flicko r l äse r Emi l, Pippi
och Ka rl sson på taket.
De band ma n ly ss nar på ä r : ABBA,
Baccara, Gr ease , Elvis, J e rry
Williams, ' Bea tl es , Bo n ey H,
dans'bands- och svensk t oppsm usi k ,
50 -t a l srock , Boppe rs, Emil,
Saltk r åkan , l eskedsg umman, Magnus och Br asse , lin-lin, Kalle
Anka samt Ari s t oca t s .
Bl o n d skivo rn a räknas må n ga av
ovan nämnda na mn u pp , samt
Pippi, Snövit, Rödl uv an, Ask un gen , Hans och Gr e t a, Barnen i
Bullerbyn, Drutt en och Krokodilen sam t John Blu n d .
14 ba rn uppger a tt de äge r mella n
1- 5 böcker, 2 bar n 6 -1 0 böcker,
1 bar n 11-1 5 böcke r, 2 ba rn 16-20
böcke r, 2 barn 21-25 böcke r . De
tv o sis t a g ru ppe rn a ör osäk r a för
de t visade s i g a tt de öven tog
med serieböcker. Tv å ba rn äge r
inga böcker alls. Resten, 5 ba rn,
har inte rikti g t k lart för s ig
hur många böcker de äger. Aa rnen
l å nar un ge för li ka mycket böcker
i skol- och komm un b ibliotek e t .
Fyra ba rn lånar inte alls på nå90 t b i b liotek och äge r mi ndr e ä n
f em böcke r.
49
TV-tittande
flicka ör medlem i
biologer.
TV-vanorna liknar Bjästabarnens
(se sid 26). Vad som däremot slog
mig var att g lesbygdsbarnen oftare
angav att de såg Rapport och nyhetsprogrammen. In gen hade sett
p ro g ram me t "F ör intelsen". Omk rin g
t.io barn har sett "F amilje n Macahan". 15 ba rn får inte se deckarna. Tv å säger att de får se
deckare ibland. Sex barn har blivit skrämda av något TV-pr og ram.
Sollefteå fält-
Bland de sju bornen i Helgum har
tre flickor speciella intressen.
En flicka tränar fotboll, e n annan
går på rid sko la i Sollefteå och
den tredje besöker fredagströffen
i Betel.
Av tr e barn i Edsele går en flicka
på fredags skolan i Betania och en
pojke deltager i pysselkvö llarna
på e n bygdegå rd.
Pojk~:
" Bl ev r ädd en gång när jag
såg a tt det b r ann på ett program.
Jag drömde sedan a tt det brann i
vår stuga och jag börja g rina.
Jag fick sova hos mamma och
pappa" .
Flic.ka: "När jag var liten och
såg deckarna och nur de slogs där
blev jag r ädd . Jag trodde det var
i verkligheten. Det var otäckt att
se och sedan d r ömde jag om det".
Flicka: "Rädd av när de tar ihjäl
mä nni skor och dödar dem. Jag hor
en jättestor nalle som jag vann
när jag var tre år och den för
ligga i min säng och då känner
jag mig trygg".
Flicka: "B livit rädd en gång för
det vor e n bi l utan förare . Bi l en
körde av sig själv".
Föreni n gsok tivit ete r
17 barn deltager i
livet.
förenings-
Barne n i Fo r sseom r ådet besöker
öste rfor sse IF:s pysselkvä ll ar
elle r de r as tr äffa r, nör man
åke r skidor eller springer . Fyra
av sex barn ör med i föreningen .
En pojke ör medlem i ett ishockeylag i Sollefteå .
Av åtta barn i Ledinge skola går
tre i lördagsskola (sönda g sskolan
har bytt veckodag), två i Un g a
Örnar och tre i Groningealliansen. Graningeollianser är en
idrottsförening. På hösten spring e r
bornen och på vintern ör det skid åkning. Det ör b åde träning och
tävlingar. Den snöfria tiden på
året utnyttjas öven till lekar.
Medlemsav g iften är 10 kr/år. En
50
I Högberget ör inget barn med i
n ågo n aktivitet.
Besök på museer,
bio och teater
Endast fyra ba rn av samtliga 28
ha r varit på museum. Under sko ltid har ba rnen sett teater. Tv å
bar n har gjort teaterbesök med
förälder.
Fyra barn hor aldrig varit på
bio. De övriga barnen berättar
att de sett: Kalle Anka, Tarzon,
Askungen, Bernhard och Bianca,
Grease, Barnen från Frostmofjället samt Scooby 000. En poj ke fick se långfilmen "Sista
natten med gä n get".
Uppfostran och straff
De flesta barnen får tillsägnin gar, en "dask i boken" eller
ett ta g i ö rat av föräldrarna
n ör de gjort någon dumhet.
Fl,{c.ka: "I håret har mamma dra git mig. Jag stängde igen dörren
så att handtaget gick av".
Fl,{cka:
"Mamma tar mig i ö rat
ibland, fast nu kan hon inte det
nör jag gjort hål i öronen. I
stället får jag en dask i boken.
När jag gjort något dumt för
lillbrorsan får jag straff".
Po j k~:
"Jag har dra g it upp en
buske som skulle sitta kvar. De
skälld e på mi g då. Någ on g ån g
kan de dra mig i ö rat när jag
hor lortat n e r mi g h e lt och hållet" .
ROdslo
Fe m born säger att de int e är
r ödda för n ågo nting. Resten av
bor n e n u ppge r olika skä l till
r äds l a. Ma n ä r r ä dd f ör att de t
s ko börja b rinna, att n 6go n ska
d~do f ö r äld r arna, att n6gon ska
sl å e n, trafik e n, fö r hö j de r,
åska , o r ma r , ä l ga r, var g ar I s t o r a pO jkor, b r y ta be n et, mörk r ädd etc.
Pojke: "En del s t ö rre born kan jag
va ra rädd för. En del po jkar som
gå r i 4:on",
Flic.ka.: "Rädd för a tt de t ska kom ma en ä l g o m jag är ensam ut e",
Pojke: "Rädd f ö r a tt någon sko
döda mi g" .
Pojke: "Då det komme r s t o c a b ilar
som kö r sak t a och som håll e r på
att s tann a . Ha r ly ssnat på r ad i o
att en gubbe var ef t er l ys t och
bl ev dö r ädd att han sku ll e komma .
Också rädd för va r gen.
I fjo l va r
det varg där ja g bor. De t ä r
deles söke rt",
a ll-
Pojke: "Om jag ligger ensam på
natt en och se r en mossa skuggor
ut o n f~ r f~ n s tr e t , då b lir jag
r ödd. In bi ll a r miiil a tt det ö r
något".
Droger
15 ba rn vet in t e vad narkotika ör
något . Tv å ba r n ö r tveksamma.
ha r a ldri g se tt n a r koma n er i
verkligh e t e n, ba r a på TV. Elva
ba rn ka n någo rlun da ri klig t be skriva vad n a rk otika ör.
f ~r
~an
Pojk e: "Vet int e riktigt vad det
ör. Har h~r t talas om de t. De b lir
ko n s t iga på ögo n e n. J ag h a r sett
det på TV. De se r så hemsk ut".
19 barn ve t inget om sniffning.
Fy ra ö r t veksamma . Blon d de övri ga fem bar n e n svarar n åg ra så
hö r:
g~ r det
i Lå n gsele på sko lan. De b lir vit
1 ansiktet och se r konstiga ut.
Det ö r farligt".
F.U .cka : "Det finns de som
Flicka: "De lu k tar p å allting .
Av sta r ka g rejor kon mon få ont
i huvudet . Man kan bli y r".
Pojke : "De t ö r nöstan samma sak
som knark".
Zigena r e
15 ba rn ha r e n negativ
attityd
till zige n a r e . Sex barn k an int e
s var a på f r ågan. F r å n tv å ba rn
sak n as up pg ift e r. Resterande fem
ba r n har e n pos iti v attityd.
Flicka: " Zigena r e ör sådana som
komme r från utl ande t. Hor ga ns ka
ko n s ti ga k l äde r. Kä nn e r inte
n åg r a . Tycke r inte specie llt b r a
om dem. De kon s t å l ä n ge i en
kiosk och p r ata så de hindr a r
a ndra at t hand l a. Sög dem i
S t ockholm n ä r ja g var dör" .
Pojke : "K vinnorna ho r så l å n ga
kjo l a r och så stoppar de n ed mat
u n der dem och så köpe r de lit e
g rann bara. Ja g ho r se tt zigenar e på b adhuset i Solleft eå" .
Pojke: "De t ä r van li ga männ iskor . De ä r d u mma för de ti g ge r. Zige n a r kä rrin ga r h a r sådana
dä r l å n ga k l ä nnin ga r. En del bo r
i Stockho l m".
F.ticka: "Såda n a som är så mö r k
och kommer f r ån a ndr a l ä n de r.
De ha r långa kjolar och ö rhän ge n. Det ä r vä l p r ecis in get
fe l på de m. De ka n ju t o sake r
ibland. Nör vi var på semes t e r
e n gå n g kom en zigenare f r om och
un d r ade om hon fick spå mi g . Hon
v ill e ha 50 öre ".
Pojke : "Fo l k som t ar g r ejo r. De t
kom e n zige n a r e till oss e n gå n g .
De tog mammas g uldklocka och
gu l da r mb and oc h de tog grejo r i
affä r en . De ha r stora kjola r. De
kom till oss och bö r ja koka kaffe utan vidare. De har varit hos
oss f l e r a gå n ge r " .
Invandrarattityd e r
Synen på invand r a r e ä r an n o rlun da. Ett barn ör n ega tivt in s t ä lld till dem . Två ba rn hor en
t veksam pos iti v inställning. Sju
51
barn vet ej vad invandrare är.
Från tre barn saknas uppgifter.
15 barn har en pos itiv attityd.
Flicka: "Det är samma som utländar e . 86tfolket är invandrare.
Det ä r sy nd om dem. Ja g t yc k e r
att de ska få s tann a h ä r och få
arbete".
Pojke : "Sådana som komme r från
Finland, Turki e t och så. De är
s nälla och de ska få a r bete och
ho någon s tan s att bo. En flick a
i 1 :an tror jag är invandrare.
Hon komm e r från Finland".
Flicka: "Jag har h ö rt om dem på
TV. När det ör krig hos dem d å
flyttar de till Sverige. De kan
vara hungri g och jag t ycke r synd
om dem. Tycker att de sko f å stanna hör och få arbete".
Pojke: "De kommer fr å n e tt annat
land. Tycker både bra och då li g t
om de m. Tycker dåligt om d em f ö r
de s l å r ihjäl andra svenskor ".
Tri vse l
De flesta triv s bro i g le sbygds milj ö n, me n mon sak nar kamrater.
8a rn e n tycker att de vuxna mä nniskorna i omgivni n ge n ä r b r o ocl,
"de ska vara som de är" .
Fyra barn vill flytta. Tv å av dem
har tidi ga r e bott i större o rt e r
och den tr edje i en stod. De ä r
dörmed vana vid att ho många ka mrat e r. Det fjärde ba rn e t vill f l y tta till Finland, f ö r där finns morföröldrarna och öv ri g s läkt.
ö r så lite born. Ibland hor jag
roligt ute och ibland ör det
tr å ki g t ute. Tråkigt ör det när
mo n inte har pågQn att l eka med
och nör ja g inte haft någon kam rat p6 ett por da ga r. Önskar att
det s k ulle finnas hösta r där jag
bor och en ri ktig badst r and. Skul
vilja flytta tillbaka till . .. dä
jag ho r mycke t me r a kamrater".
Flicka: "Vill hellre bo i ... för
j ag har mer kompisar där. Önskar
att det skulle finnas hö s tar där
jag bor och en l ekpa rk".
Pojke : "In ge t kul alls. Jag vill
int e bo h ö r. Fö r lit e ba rn. Har
tr 6k i g t n ö r ja g är ute f ö r jag
har in ge n a tt leka med , skulle
vilja f l yt ta tillbaka till ... ".
Tr e
det.
me r
hus,
som
ba rn v ill f lytta ino m områTill stöllen där d~t finns
barn eller så till et t hög "för då får man åka his s ",
e n pojke me n ade .
Även om flertalet barn trivs på
sina orter och int e vill flytta
kan det ändå finnas sake r att
ändra på . En fl i cka söge r: "Jag
vill at t ma n s lutar med besp rutnin ga r. De h a r besp rutat a lld e l es i n ä rh e t e n av oss och där
har vi vå r vattenkälla".
F.ei..c.fz.a.: "Trivs b r o dör jag bo r.
Vill inte ä ndr a på något. Ja g
har r o li g t n ä r ja g är ut e . Öns k a r a tt de t skulle finnas en
häs t i om r åde t och e n g ri s . Vi
f å r så mycket sågspå n s r tik p å oss
f r ån fab ri ken . Me n det ör ju b ro
a tt det f inn s a r bete ".
Flicka: "Ja g trivs bo ra lit e där
jag bo r för jag har nästan in ga
kompisar. Vill önd ra på att det
52
Och sl utli ge n tycker en pojke
"att det bo rd e vara n ä r ma r e
till jobb ".
SLUTORD
De f l es ta ba rn en från Bjäs ta och
g les bygde n komme r från a r be t a rhem (se sid 14, 42 ). Fler mammo r
i Bjästo arbetor utanför hemme t.
Antalet skilsmässo r i Bjäs t a undersökningen ä r sj u och i gles bygden ö r anta l et två.
Boe nde t ö r de t samma och ma n bo r
i
villor. Fl er av glesbygdsbar ne n
måste de l o rum med sysko n e ll e r
fö r ä l d r a r. Inget bo r n i Bjäs t a
sover i fö r ä l drarnas sovr u m, me n
tv 6 ba rn gö r de t i g l esbygden .
På väggarna s itt er ungefär li k Qrt ade bild er och aff i sche r.
Mitt intr yck ä r at t g le sbygdsba rnen för t a st ijrre a n sva r.
bygdsba rn en l yss n ade på pop g rup pe rna Kiss och Sweet . Dessa
nämndes v id två tillf ä llen av
Bjös ta ba rn e n me n då i n ega ti v
ri k tnin g . Sve n sk to pps- oc h d a nsbo nds mu sik nämndes oftare i
g l esbygde n. Fö r öv ri g t ö r mu s i k smak t öm ii ge n lika i båda g ru p pe rn a . Bäs t ö r ABBA, Bacca r a,
Gr ease och Elvi s .
Lösva norna ä r likartade f ö r samt li ga ba rn. De t ä r i förs t a hand
serietid ningar och se rie böcke r
mon l öse r. Serietidningen Ka ll e
Anka led e r b land serierna. Ett
enda b arn, e n pojke, lä s te även
sk r öck tidningar.
Ba rnen
hjälper t i ll un ge fä r lik a mycke t
med sådana inomhussysslor, som
att d u ka av och på bo r det , diska ,
stöda s itt rum osv. Oet är i s t o rt
stort se tt de hemsyss l o r Bjäs toba rn e n a n ge r. Gl esbygdsba rn e n
uppge r ut öve r detta a tt d e f ö r
sysse l sö tto y n g r e sysko n och
deltaga i utomhussysslor. Både
pojka r och flickor r ensa r i
tröd gö rd s l andet, k rattar l öv och
s töd a r bo rt sk r öp fr&n gå r den.
Fl e ra följer med papp an till
skogen och hugger ved . Fi ske
intresserar de f l es t a g l esbygds ba rn e n. Betyd li g t fl e r a flickor
fiskar med metspö e ll e r kastspö
ön de i Bjösta. Två pojka r fick
i b l and va r a med i jaktsamman han g . Gl esbygdsba rn e n har nöra
till skogen dör de bygge r ko jor.
De a n ge r of t a r e att de p lo cka r
bär och tlve n sä l jer dem. I Ramsel e finns et t företog som köper
u pp bä r.
Bjöstabarnen öger me r a l eksake r
och ö n ska r sig of t a r e l eksake r
d n g l esbygdsba rn e n. Ja g ha r
flera gånge r fött vö nt a på svor
fr å n g l esbygdsba rn e n om ö n ske målen i de nn a vtlg. Gl esbygds barn e n gö r of tar e eg na l eksake r.
I Bjös t a får barnen ak t a sig
me r a för a tt gå på a n d r as to mter. Gl esbygdsba rn en hor inte
nöm nt det. I hemmet ö r var dagsrumm e t och fö r ö ldrarnas
sovrum me r e ll er mind r e f ö rbju d n a ru m att l eka i för de
båda g ru ppe rrl ':l .
Nä r det gä ll e r mus i ksmak slog
det mi g at t n åg r a b l a nd g les-
I TV-titt a nd e t finns vissa ski lln ade r. In ga av g l esbygdsba rn e n
hade fått se "Förintelsen". Fl e ra
ba rn i Bjös ta hor blivit röd da av
TV- p ro g ra m men de f å r också se
me ra av d ecka r e och barnfö r b judna
p r og ra m.
Uppfos tran och s tr aff ve r k ar vara
li k a fö r båda g ru ppe rna. Några av
g l esbygdsba rnen måste fö r s t utr ö tta n ågo t arbete innan de f å r
e n s lant. Barn e ns röd s l a ö r un ge för densamma.
Gl esbygdsba rn en ha r en mera n ega tiv attityd till zigenare . Attit yde n till invandrar e ö r dock
ö v e rv ög and e pos itiv i båda g ru p pe rn a .
Sam tli ga ba rn trivs b r a på si n a
orter och de anse r a tt vuxna ö r
s n ö il a . Bjöstaba rn en ha r l ek pa rk e r men dessa kunde fö r ses
med ö nnu mera l ek r edskap anser
de. Må n ga av g l esbygdsba rn en
ö n ska r att de öve n hade tillgå n g till e n l ekpa r k. Gl es bygdsbar n e n, framför a llt
flickorna, t ycke r a tt det finns
för lit e hösta r. De f l esta bo rn e n ör intresserade av miljöf r ågo r. De a n ser att det finns
för mycke t bila r som slöppe r ut
fa rli ga avgase r. Många av g l es bygds ba rn e n upplever skogs be sp rutnin ga rn a sam e tt hot.
Gl esbygdsba rn en sakna r kam rat e r.
De sam ö r infl y tta de och tidiga r e bo tt på s t ä ll e n där de haf t
god till gå n g på kam r ate r v ill
f lytta till baka.
53
HEMDOK UMENTATI ONERNA
PÖ anslagstavlan finn s ko rt på
"Den h e li ga flykten", tidnin gs utklipp som h an d l a r om s t a rt en
fö r ba rn ti mme n, f6delsedagskort
från söndagsskolan samt tidnin gsu r kl i pp på p rin sessa n Vict o ria. Ovanfö r a n s la gs ta v lan
sit t e r e n bo nad med John Blun d mo ti v. På skåpe t s t å r klassfot o n och p r ydnadssake r . Vid
sängens huvudände sitte r po rtr ä tt av k un gen och drottningen.
På en an n an vägg hänge r en
MODO- affisch. I källare n finns e tt pingisbo r d och på t om t e n en
sa n d l åda somt en lekstuga.
Vägg till vänster om dör r en
Lit en vadde r ad tygväska (sydd
av mamma n ) . I väskan ligger en
l eksaksnappf l aska.
Ha n dväska av skinn .
Lit en p l as t kasse som innehåller
dockk l äde r (byxor , k l ä nnin g ,
dockk r age, 2 kjolar , filt, cape,
mössa, jacka och ska llr a) .
.Kajsa, Bjös to
Kajsa bo r i e n g ul 1 ~ - p l a n s t e ge l v illa . Mammon ö r h emma fru och
pappa n kö r buss. Kajsa har tv å
sysko n , en syste~ på sju å r och
en b r o r på t o l v år.
Hon hor ege t
rum,
ca 3x4 m.
Ta-
peterna ö r storblommiga i gu lt
oc h r ö tt på brun bo tt e n. På det
g r å golvet li gge r e n tra sma tt a.
Kajsa ty cke r om r ö tt och dörför
h o r de fl es ta möb l e rn a i rummet
den förgen. Möblerna ö r köpta
på IKEA (möbe lf ö r e to g), Hon
vi ll a tt några k r amdj ur och
sto rd ocka n Li se lott sko finna s
på sä n ge n. I hy llan f ö rvarar
Kajsa många l eksake r, böcker,
pusse l e t c . Dockan Sindy har
fått e tt ege t f o ck med olla
sino tillhörigheter. Framför
fönstret s t å r e tt l åg t bo r d ,
t vå s t ola r som t e n lit en
korgstol med l äslampa.
54
Se le till Sk r å ll a n (e n p la s tdocka). Se l e n sydd ave n mos t e r
till Kajsa .
Fl ane ll väska,
Häs t huv u d,
sydd av b r ode rn.
ABB A, omslag från ritblock samt
e tt ko rt av samma popgrupp.
På skåpet (består av hurtsdel
och skbpdel)
ur klipp ur må l a r Qok.
Vägg med ga r de r obe r
Dockan S u ssi gjo r d av äggka rtong och t oa l e ttrullor . Tillv e rkad av Ka j ~a och he nn es sys t e r
Sri tt a.
Tav l a . Tr ilsk ivo k l udd med t yg .
Tr o ll i t ygapp li ka ti o n. Gjord
av Kajsa på fö r skola n.
Fluto, a v snö r e n, för a tt fäs t a
kamma r i. Föde l sedagsp r ese nt av
e n pajkkam r a t.
Po' go l ve t
So r biebil av p la st . Längd 50 cm .
Höjd 30 cm.
Dockvagn fö r Sk r ål l an. Me d dy n a,
täcke, filt och k u dde. Emma l j un ga .
Höjd 70 cm . Län gd 65 cm.
Skrållan, p l as td ocka . Hö jd 44 cm .
Som ö rh ä n ge n till dockan använder
Kajsa knappnålar med olikfärgade
p la s tkul o r. Föde l sed a gsp r ese nt.
I taklam p an hä n ge r e n ege nh ä ndi g t
t i llv e rka d påskkä rrin g av popp .
I ga r de ro ben förva ra s e tt Si n dy hus.
Spe ldo sa , med utry mme för småp r y l a r. Inneh å ll e r: as k med tv å halsba nd, e n parfymflaska, e tt armba nd av s ilver med be rlo c k e r, e tt
ö rh ä n ge , tv å rin ga r, Snobben
(se ri ef i g ur ) av plast, h å rs pö nn e
som t b r osc h i f o r m aven ge tin g .
Turi s t so uvenir e r: eko rr e av p l as t
oc h ski nni mitati on och tv å h äs\a r.
Hös t a rn as hö j d 8 cm r esp 4 cm . Inköp t på Hå ll o nd sgå rd e n i Jämtland.
Turi s t souve nir i fo r m aven s itta nd e r äv på e n bo tt e n pla tta. Med
t ex t: Ar e .
Spa r bössa i fo r m aven e korre, r öd
h å r dp la s t. ö rn s k ö ld sv ik s Sparba n k .
Spe l, bottenplatta med korg i vilke n ma n ska sp rätta u pp kulor.
Mode in Hon gko n g .
Kl ass f o ton från "lekis" och 1 : a n
som t e tt foto a v Kajsa dä r ho n
l eke r med doc korna.
En papperssparbössa f ö r ins am lin g ,
EFS.
På f öns t e r b r äda n
Hurts de l e n, öve r s ta l ådan
Docka a v p l as t. Ca 1 dm hög.
Gun gs t ol med e n
sen t av pappan .
Akva riu m aven skokartan, med
pappe r s fi s kar som h ä n ge r i snören.
I botten li gge r s t ena r och på frams idan ä r akvariet t äck t med en
ge nom sk inli g p la s t påse . Tillv e rkad
av Kajsa.
li~ e n
do~ k a .
Pr e -
Nall e (Padd in g t o n ) från e n TVserie. Höjd 6 cm.
Ask från Nu s n äs. P r ese nt av
pappa n. Asken inn ehå ll e r: hårsnoddo r, h å rs pä nn e me d sammets r oset t,
hårspä nne med fjäril, hårspänne
med e l efa nt, meda l jon g, ova l p l o tta med anko r e i r e li ef som t 2 s t
g la sk n oppa r.
yögg v i d by r å
Tavla med mo tiv av en f li cka.
Try ck på linn e v äv.
"Sva rt a tavl a n", omg iv en av p la st r am f ö r sedd med ti o p la s tkul o r,
k l ocka , alfabetet sam t sif fr o r.
Plastblo mma .
Ga rnn ys t a n.
Gl ask ula.
Lånekort för Bjästa bib liot ek .
Vik-ut be r öt t e l sebok . "Om du hade
bo t, i Be tl ehem ". EFS-förlaget,
S t ockho l m, S in gapo r e 1977 .
Andra l å da n
In s trukti o n till kassettbandspelare, Se l ec t 505.
55
Vykorts ra d med mo tiv fr ån Dalsland s kanal.
Troll av trä och vadd.
Glaskula.
Tv å t omma smyckeosko r av p last.
AB Ernst Gr ee n, Örnsk ö ldsvik.
Smurfkortlek. Julklapp aven foster.
Spegel med p lastram i
b lo mma.
Ask med studslera "Wonderplast".
Miniatyrplastv~ska
form av
med dockklöder.
Ar mrin ga r av plas t, 4 st.
Plaststövel, miniatyr.
Plaststöllningar för Sindy,
Fickspeglar, 3 s t.
Plastgalgar till dockklöder, 4 st.
Miniatyr-TV med bild av Pippi
Lå n gs tru mp .
2 st.
Etui.för armbandsur, OlMA. Armbandsuret e n p r ese nt på sjuårsdagen.
Frimärkshållare till bornpost.
Vas till dockskåp.
Godislöppstif t, Sw izz e l s Candy
Swizze ls mat to w LTD Stockport,
England.
Plas t f laska med ansiktsvatten.
Pla s tkula från automat. Hor innehållit e n ~·in g.
Munspel, El Chorro.
Pincett.
Hol ssmycke.
Halsband, plas t k ulor i kulörta
fä r ge r, 4 st.
Halsband av r öda tr äku l o r.
Ar mba nd, plas t k ulor i
fö r ger, 2 st.
kulörto
Plas t kedja och p l as th jä rt a med
texten l OVE .
Plastskallra till docka.
Pl as tl åda med fyra skor till
dockor, en miniaty r docka av
plas t, en plastkot t (5 cm hög),
leksakslöppstift, t vå st hårsnoddar , en hårklämma, l egobi t samt
et t plas tr ådj ur (höjd 3 cm) .
Kom.
Ett band med ska llr or,
dockvag n.
Dockhuvud.
Tr edje l åda n
Docka, av p la s t. Höjd 14 cm.
Godisma tar e av plast. I form
av stav med djurhuvud.
Tv ålaska r, av p l as t,
Tom förpackning,
Ur- gu l d-optik.
f r an
2 st.
Norbe~g
Turi stso uv eni r, börs med n ycke lring, f r ån Tö nnf o rs en.
Docknappf la ska, av p la st .
Mi niat y r bö r s, med ny ckel rin g av
p la s t.
fäs t es på
Slalomkort, Trill evai l e n s Sk idcirkus. Påske n 1979.
Tom förpackning från lun ds Guldsmedsaffär Ö-vi k .
Br ev till barnpos t.
"Mi na vänner", an t eckni n gsbok i
vi lk en kamra terna skriver.
Kor t och b r ev till föde l sedaga r
och jular.
Dagbok.
Ar mba nd, med tr ädda plas t blommo r
pli r eså r snöre.
Läsebok för dockorna "så att de
ska kunna löra sig l ösa". Gjord
av Kajsa.
tAiniatyrnalle . Höjd 5 cm .
Häfte. Gj o rt av Kajsa .
Tom p ud e ro sk , minia tyr .
Teck ning, papperscollage, gjord
av Kajsa i 2 : an .
Dockskallra.
Br evpost.
56
2 st .
Skiva till p ratdocka.
Bat t e ri.
Små puderburkar ,
Spe l, i form aven rund p lastl åda med ritat gubba nsikt e i
botten. Tv å röda plastkulor sko
p lac e ras till ögon .
Fo t og r af i
f r å n lu ciafi r a n de .
Ficka, g j ord av papper . Inn ehå ll e r
e t t ba rn postkuve rt, n åg r a ko rt
f r å n Ka ll e Anka - spe l, kor t spe l e t
Löjliga familjen sam t e t t ko rt om
de dövas t eckensp r åk .
Plå n bok, av pappe r , g j o r d av Kaj sa . I nnehålle r l åtsaspenga r av
p l as t.
Pennfock av fla n e ll . Gjort av bro der n .
Sångtex t er, " Tom t en " och p r og r am
öve r en pred i ka n.
Snurra , av pappe r. Kl ippt u r LillAll ers (bar n b il aga i t id n i n ge n
Alle r s) .
Kycklinga r,
Ko j sa .
påskdeko r,
gjo r da av
P l as t f i cko r , 2 s t, gjo r da av K'ajsa . Ho n sam l a r mä r ke n f r å n LillAll e r s i dem .
Srnåbö r sa r,
3 s t.
Halsba n d av tr ädda g l aspä rl o r,
2 st.
Tomma f ö r pack nin ga r bytesbi l de r
av "Kä n da i do l e r", 2 s t.
Skivo r t ill p r a t dockan Sk r å ll a n,
2 st.
Pappe r smö r ke , fö r se tt med n å l.
Tex t: Hjä rtl ig g r a tul a t io n .
Föde l sedagsp r ese nt f r å n sö n dags sko l a n.
Bu ssbi l je tt e r,
e n rull e .
F i ckspege l .
P l as tl åda fö r k l ocka, Ma ru mam.
3 s t.
Ad r essbok f r å n tAa r cos Ur och
Gul d, J ä r pe n.
~ i n i a t y r ga l ge ,
Tom chok l adka rt o n g , fy lld med bok mä r ke n.
Kuv e rt , i nn ehå ll e r b l ad med k li pp docko r f r å n ti d nin ga rn a All e r s och
Ar e t Ru n t. Kä nd a a r t i s t e r och
f il ms tj ä rn o r av t eck n ade .
Urt av l a av p a ppe r. Ka j s a h a r g j o rt
d en på l ek i s .
Pappe r sf i c k a , gjo r d av Ka j sa .
Br osc h y r e r, 3 s t. Vä lk omme n till
f jä ll s med r åd om utru s tnin g ,
f j ä ll vet t os v.
Br oschy r e r,
2 s t, Va rnin g I s r as !
Br oschy r e r fr å n tAill esgå r de n,
Duved, J äm tlan d . He l a f am ilj e n
va r dö r und e r påsk l o v e t.
P l as t e tu i me d l å t saspe n ga r .
Tomma pappe r .
Legab it a r,
F j ärde l åda n
av p l ast,
fö r
Br evpos t, IAy dea r.
Al bum med p la s t f i c k o r,
bokmä r ke n " , Kö rn a n.
j'M in a
P l as t ficko r med bo km ä rk en , 4 s t.
Pappe r sdocko r .
dockk l äder .
Poppe r
Nycke lr i n g med v i d h ä n ga n de
h äs t sko .
" By t a bokmä rk e n",
Br ev .
In bj u d nin gs k o rt till föde l se dagska l as.
Ko rt med dju r motiv , fr anke r ade
med ba r npos tfri mö rk e n .
Bl od u r Sp i e l hef t
u n d Cl a rin a 12.
Jul ko rt, me d t ex t e n " Kp il e An ka
ö n ska r God Jul", fr å n ka mrat.
f Ur Cl a rin a
f r å n ba rn pos t .
Kä rnan.
Ar be t sb l ad fr å n sko l a n . Må n oder n a
och kl ocka n.
Häft e , " fAln f ö r s t a e n ge l ska o rd b ok " , Wa lt Di s n ey , Kä rn a n.
57
Femte lådan
H~fte, "Vad ~r b r a att ha"? Roligt
att göra, bok 1. Text av Meg/BragalL Linder. Illustrationer av
Doreen Neeves, 1975. EFS-f ö rla ge t.
Bomses skola, lektion 1. Måla +
r ~ kn a, Rune Andr~asson, K ~ rnan.
H~fte, Djurbilder. Suddbok, Kärnon.
H~fte,
"Kiki lär a lfab e tet",
K~rnan.
Hä ft e , "Regndroppar på res a" .
Fö r g och fantosi, Körnan. Me d
und e r t ex t e n ·'L å t ba rn e t sjä lv
klistra, rita och må la, kanske
sk riva n åg ra o rd e ll e r berötta
e n sago " .
Små n ö r a o rd. En pysse l bok med
l ösni n g, sk rivnin g och r äkn in g ,
Kä rnan.
Kom till samma n s 5, 1979. Ti d ning fö r k rist e t ba rn a rb e t e .
EFS.
"A n ko r på p ro me na d". Fä rg och
fantasi, Kä rn a n.
Av ri ve n pappbi t, f r å n kartong
med smu r fb ild e r. "Ett Sm urfa rt a t e r bjuda nd e !".
SjiHte l åda n
Må larb öcke r,
Ritblock,
3 s t.
2 s t.
Anteckningsblock med figur e r
t eck nade ov Ka j sa.
Målarbok, Hacke Hackspett, Melins
A8 .
Kalle Ankas Målarbok,
'Na lt Di s ney.
Kä rnan,
Hålarbok, Ba r bopapa (se ri ef i g ur ) .
Må l a rb öcke r, Kärnan .
sk ri v" , 2 s t.
"Må l a -I äs-
"K iki l äse r och målar", Kö rn on.
Må lar bok "m åla
f ärdig t", Kä rnan.
"M in förs ta måla r bok, när jag ska
le ka" , Kö rnon .
Rit b lock, 2 s t.
Teck nin ga r,
ritad e av Kajsa .
Fågelplansch fr å n I eA - Ku rir e n.
Af fi sch från Västernorrlands
Regionteater, Sago n om d e n
öve r g ivna docka n. En pjäs av
Al f o n so Sas tr e .
Skrivhäften,
Må lar bok .
Ritblock.
Smö r pappe r med t eck nin ga r på
Lå n gbe n och Musse Pi gg. Ritat
av Kajsa.
Inf o r matio n sb lad "Tips om utrustnin g för Dig som åke r till
f j älls".
Notisbok med t ex t och t eck nin ga r av Kajsa.
Geo r g En g lun d Den ny a förskriften. Elsa Wah r by 1. Rak t ext ning.
Del t aga rli s t o, fjäl lr esan till
Mill esgå r de n de n 16/4 19 79 .
Teck nin g med b l ommo r och flygp lan, må la d av Kajsa .
Lösa b l ad , f r ån söndagsskola n s
a l manacka sam t från e n t idning
med n o tl äsning .
Ko ll eg i e h öf t e.
En julhälsning fr å n EFS i
Hö rn öso n d .
Almana cka 1978 fr å n
ba n ke n.
Fö r e nin ~5-
Lill-All e rs Månadstidning nr 9
197 8 med klippark, korsord,
se ri e r och spel .
58
Tom tvålf ö r pac kning. Inn e h å ller:
p a ppe rsark med t eck nade fi g urer,
e n liten bö rs i fo r m aven
nyckelpi g a, e n plustsko till
docka, tusch pe nn or och kautschuk.
Häfte,
2 s t.
ihopnitat av l ösa b lo d .
Ant ec knin gsb l ock ,
Fickalmanackor,
2 s t.
1976 och 1978 .
Sj u nde l ådan
Lådan fu ll med dockkläde r och
tillbehör till dockor , sko r,
skärp och väsko r. Kl äder till
docko rn a Sindy och Sa rb ie . Kajsa
ho r t vå s t Sindy och e n Ba r bie.
Ätt o n de lådan
Låda n fu ll med dockkläder till
Sk r ål l a n (p r atdockan) och till
st o rd ockan Liselott och ut k l äd nin gsklöder t i ll Kajsa .
På golvet
Pappbox me d ha ndta g , sam f unge r a r som r es väs ka fär dockornas
k l äder .
Skåpde l e n, första h y llan
Plastgalgar , 3 st.
Bl ockflöjter, 2 st. Ka j sa hor
bö r jat spe l a på egen hand.
Kli s tr a och måla, Körnan. Häfte
i vilket mo n klist rar in djurfigurer.
Dominos pe l.
Ettan s mat ema tik 1 o , Ettans matematikhöft e tillä ggs häfte 1,
Hultman /K ristiansson/Ljung.
Bobar på bado rt, Laure nt d e Bru nhoff, Folket i Bild s f ö rlag,
St ockho l m. ( Litet höft e .)
Så ngbok , pä rmar saknas.
Kli ppdocko r.
Fä r gpe nnor,
Penol.
Måla , rit a ,
Va x kritor i
f ö r pack nin g .
Kom' till sammans nr 3, 6, 10 och
12. T,idning f ö r kris t e t ba rnarbete.
Ny cke lrin g , Silve r Oo ll ar#s.
Plas tl åd a med l app tofflor (tu ristsouvenir fr å n Hå ll andsgårde n ) ,
filmstj ä rn eko rt av Ha r p o (så ngstjärna) , lit e n anteck nin gsbo k och
l egob itar .
Påskdekorer ; påsk kä rin g och påsk liljor g j o rda i skolan apri l 19 79.
Etuin,
2 st ,
pyssla 2, Kärnan.
Sånghäfte, används i
skolan.
söndags-
El evma t e rial avd 1 Arg 3 Block
7 -13. EFS-förloget, används i
söndagsskolan.
Tr edje hyllan
fyllda me d vaxk rit or.
Plastburk med tr e s t kamma r, f y ra
djurfigurer av p l as t sam t e n Ba rbamama (se ri efig ur ) .
Tom ma burkar b run f a rin, 3 s t, som
innehåller tu schpe nnor, e n tom
b ur k kakpy nt, en ta pe rull e , en
pe nnv ässa r e och p la s tp ä rlor till
hals ba n d , tuschpennor , hårklämmor
av p la s t och konduk t ö rst å ng .
Pl astdjur, tillh ö r e n u ppsä ttnin g
ladu gå r dsdjur .
Gla sku l a fr å n Öl a n dshy tt a n.
And r a hyllan
Pappl åd a med:
To m förpac k ning Vick halstabl e tt e r.
Sn ö ren.
Pojkdockan Ke n med dockkläder
och tillb e hör som plasthöst
och pistol. Brodern har tidigare ägt den.
Metall mä rke från PK-banken.
Lå da med klippdockor.
Pä r m med arbetsblad, teckningar, räkningar osv. Kajsa
a nv ä nder dem när hon l eker
sko la.
Tom chokladkarto n g , inneh.åller
klippdockor fr ån ti d nin ga r .
Arbe t sma t e rial från sko lan.
Ma t em ati köv nin g ar.
Ba rn pos t med frimärken, in- och
utb e talnin gsko rt, stömpe l osv.
Tom jul k lappsf ö rpackning.
En b unt s l ä t a vi ta kort.
Fy ra di p lom från söndagssko lan
Bjösta EFS. Fr å n å r en 19 75 ,
- 76, - 77 och - 78.
Br oschy r, Sommar Resor 1979 ,
Holmen - Resor.
Teck ningar f r å n kamrat .
Räkningsblock.
Klo ss .
An te ck nin gsb l ock.
Miniatyr-TV av p l ast, me d bi lde r av Jämtland.
Samlarbok med b l a t eck ning a r på
Mupparna (f i g ur e r f r å n e tt amerikans k t TV- p ro g ram).
Räknebok.
Mjukisdjur. Pajkdockan Oll e av
p last, med k l äder . Brodern har
tidigar e ägt den.
59
Söndagsskole tidnin gen, Kom tillsammans .
Nu löser vi, C, Vi tränar . Skol litt era tur.
Råtta av gummi .
Brev och papper från barnpost .
"H ej ! so· Petroneila" . Blockflöjtskola av Eva Magnusson .
Libri s .
Suddgummi.
"Vad var det jag l äs te?" Studiehäfte. Eva Malmqvist, Bertil
Forsberg.
Fågelplansch från rCA-Kuriren.
Tom plastask för kortleken Löjliga
familjen.
Kalle Anka-tidnin g .
Broschyr från Esso Servicestation,
Bjästa.
Sångbok,
Olsson .
Tecknade kort från kamrate r.
"J es us och vi". Håkan
Arbetsblod med r eb uss å ng och annan
sång. Från e n släkting.
Bottenhyllan
Broschyrer från Bibelns länder,
Li ngmerths r ese tjHnst.
Klistrade kort på A-4 ark.
Ask med stearinbilder. Kajsa
har tagit seriebilder och droppat
stearin över dem.
Häfte, gjo rt av Kajsa . Anvö n ds
till ma ttehöfte n ä r de l eke r
skola.
Påskpynt, i form av tupp, gjord i
sko l an på pysseldagen april 1979.
Klippdockor.
Pennfack, som består av sex st
plastburkar i olika s torlekar. I
dem förvaras pennor, tuschpennor,
kautschukar, låtsa ss lantar , kam,
kritor, ring och häftstift.
Rävspel.
Pennvässare i
Teckningar, från olika kamrater.
Tom förpackning förbandshäfta .
Klocka, av papper med nitad e
tryckta siffror och v isar e gjord
av Kajsa .
Pla stfigurer, 2 st av Kalle Anka.
Medföljer i ba rnk expakete n.
Ritad termometer på pappskiva.
Le gobi tar.
Julkalender, 2 st, från rCA och
Sveriges Radio.
Ty gprover från AB Järnforsens
Stoppade möbler, Jörnforsen.
form av Kalle Anka.
Dockmössa.
Pe nn stö ll från Holland, i fo r m av
en vöderkvarn. Turi stso uv en ir.
Da tumst ö ll av plast. Födelsedagsp r ese nt av klasskamrat.
Kassaapparat .
Förpackningar tuschpennor,
Carioca Junior.
Visselpipa av plast.
Farinburk med g ummiband.
Röda hjärtan av flanell,
3 st.
Vagga för liten docka.
Plastpotta fö r docka. Aus der
serie Babywundcr.
Sten - och g laskulor.
Tavla, av p last, med sagofigurer,
Vo/a lt Disney.
Stickning, Kajsa berättar att det
sko bli en halsduk e ller mössa åt
stordockan Lis e lott.
Lyckoslant e n nr 4, 1978. Sångnummer. Gåva av Ö-viks Sparbank.
Mo ll y, sagohäfte om e n ås na.
Lunk e ntus.
60
På skrivbordet
2 st.
Hållare för kassette r. Julklapp
av föräldrarna. Inn ehå ll er bonden: Så går det till på Saltkråkan, Kompisar, Elvis, På
rymmen med Pippi Långst ru mp ,
Pippi L på de sju hoven, Vi
sätter oss i rin gen , Elvis,
Charlotte och Per , Cha rlo rne
Singers, Det våras . Ba nd e n inspe lade på skivo r.
Sagobond med Hans och Greta.
Kassettbandspe lar e, Select. En
julklapp av förä ldr arna 1978.
Smurferna med tillb e h ö r: SimSmurf, Diktar-Smurf, CrocketSmurf, smurf-grind, smurf-bönk,
bord, s tol oc h blomma. Julkla pp
av moster och mamma 1978.
Underlöggsplatta, av plast, me d
motiv av Kalle Anka och Musse
Pigg , Wa lt Disney Prod uctions .
Anslagstavla
Ko rt, f ö re s t ä ll e r "Den h e liga
flykten", J e nn y Nyström.
Tidnin gs urklipp, S tart för
barntimmen i Nätro.
Föde l sedagsko rt, med motiv av
Josef, Maria och J esusbar ne t.
Present från sö ndag ssko l an.
Ti dni ngs urklipp, prinsessan
Victoria.
Nopp till dockan Skrållan.
Bil d av k li ppdocka n So fi a .
Pojke, urklipp från e n må larbok,
Kajsa ha r gjo rt kläder till
honom.
Små pappe rsv äsko r med vidhängand e
pappe r skedjo r, 2 st, gjo rda av
Ka j sa.
Vykort med Jubelklockorna, dvs
så n gg ru ppe n Gunn oc h Tors t e n
Lin gme rth, Tron ås.
An s l ags t av l a , t yp fri go lit. Julk l app av poppa 1978.
Ta v l a , med mo ti v av två barn o ch
väde r kva rn, s i g n e r ad Fall a rd a.
Köpt i Ho lland av pappan .
Tav la, av tyg med motiv av John
Blund.
Under sk riv bo r de t står en pappersko r g av p l ast försedd med Kall e
Ank a -m o tiv .
Porträtt av svens ka kungaparet,
drottning Silvia och kung CarlGustaf.
l bokhyllan
Leks a kspo tta, av p last, för
dockorna.
Pr yd nadskott, av porslin.
Ge nom sk inli g plastkub. Tr ed imen s ion e llt moti v med e n ren och tomt e ,
om den skakas faller l å tso ss nö.
Gåva julen 1978.
Tupp av tr ä , svart med målad dekor.
Höjd 36 cm. Present av pappa n.
Inramad t eck ning, Kärleksdrycken
(trollteckning) av Rolf Lidb e rg.
Fi sk , av pappe r o ch nitad i kont e rna som t stoppad med va dd. Gj o rd
i 2:0 kloss av Kajsa.
Tom kartong. Kajsa a nvä nder den som
e tt h u s när ho n lek e r med dockorna
och lä gge r då in små mattor osv.
Skiv s pe lar e , Phili ps. Sroderna har
äg t den, men nu.anv ä nd e r systrarna
den.
Gri s, tillv e rka d aven u ppb l ås t
ballong, klädd med papper och sedan
limmad med tapetklister. Rödmålad.
Hö jd 17 cm. Län gd 18 cm. Gjo rd i
l e kskolan.
Virkad e l efa nt. Län gd 21 cm. Hö jd
10 cm . Få tt aven kusin i julkla pp.
Leksaks fly ge l, Antoneiii, Os in o ,
made in Ital y. Fått i julklapp
1977.
Leksaks tv ä tt mask in, Was he r-Dr ye r,
made in Ja pa n.
Leksaksvävs tol. Lön gd 41,5 cm .
Höjd 28 cm. Jul k la pp 19 78.
Snobben, 2 s t, av t e ddy re sp t yg .
Höjd 26 cm r esp 21 cm .
Stickad gubbe. Gåva av moste r.
Lit e n docka, Tu mme li sa , han dsydd
docka från den g r ek i ska ö n Zonte.
Mode in Gr eece. Hö j d 6 cm .
Liten docka , h å rd p l as t, Min i Baby
Doll. Mode in Hongkong. Höjd 9 cm.
Vid säng la mpa n h ä n ge r e n lit e n
docka ut k l ädd till same.
Sarb i e . Köpt i ap ril 1979. Ledad i
midja, be n och armar. Hö jd 29 cm.
På sä ngen
Smådockor av p l as t,
ca 15 cm .
Tv å kramdjur, hundar.
Sin d y-sä n g med dyna, kudde , lo ka n,
öve rka s t . Köp t i Västerås.
En kudde i
av t e ddy.
f o r m av flickansikt e ,
5 ·st. Höjd
Stordockan Lis e l o tt.
61
Lit e n plastdocka, k l Hdse l med
tr yck t mö n s t er i korsstygn. Kollos
iblond för Rosita. Höjd 12 cm .
Docka , made in Hongkong. Höjd 9 cm.
Docka, klädd i samedrtik t. Hö j d
21 cm.
På vögge n ovanför hyllan
Studsboll.
Collageteckningor, 3 s t. Gjorda i
förskolan.
Tr oll , av p la st , med k l öde r. Hö jd
9 cm.
Liten mjukishund . Höjd 6 cm.
Nalle. Höjd 7 c m.
Vävda matto r, 2 st , plast r esp
t roso r. Vävda av Kajsa i l ek is.
Anvtinds n ö r h on l eke r med dock or n a.
Si ndy , 2 st, med klädsel. Ledad
i midja och handled. Höjd 28 cm .
Gbvor jtil e n 1978.
Plastkälk e till Sin dy.
kla pp 197 8.
I jul -
Plastskidor med s tavar till
Sindy. l Julkla pp 1978.
Dockmöbel, för Si ndy, bord med
fyro s t o l a r so mt mo tt a .
Skinnfåtölj ti ll Sindy. Hö jd
13 cm .
P l as t väska med S in dyk l öde r .
En uppsättning av köksutrustnin g (vllg, tallrikar, bröd r ost,
best i c k, i sh in k, lj usstake,
v i sp , kannor, g l os etc) . Av
p l as t och me t a ll. Hör till
Si n dys kök .
Ett bord och fy r a s t o l ar för
Sindy . Av p l ast. Bo r dets l ä n gd
33 cm. Höjd 1 2 cm . .
Höst till Sind y. Ej riktiga
Si ndy -häs t en utan e n billigare
variant. Höjd 26 cm. Längd
25 cm.
Mjukisdjur, 3 st . Höjd 22 cm .
Lä n gd 18 cm.
Leksaks t e l efo n. Uekanotek ni ka.
Tom bu r k med ste n ar . Kajsa
samlar pli stenar , bokmärken och
films tj ärnor.
Gubb e , av vita flirtkulor ,
gjo r d på lekis .
Småbil, meta ll . Längd 7 cm .
Corgi Ju nior, Wh i zzwhee l s . G T
Britain .
62
Bil, av plast . Löngd 24 cm. Mode
in Finland . Gåv a av b r ode rn. Kajsa
anvHnder den ott köra smådockorna
i, t ex Tu mme liso.
Collage av äggka rton ge r, f ö r estö ll er et t tåg. Arbetsuppgift i
sko lan.
f ör -
Kajsa har gjo rt en tidnin g av
ih opvikta A-4 papper och i den har
hon klistrat si n a u rk li ppsse ri e r ,
bilder pli d jur, ba rn osv .
Böcker lånade på bib li o t eke t:
In ge r och Lasse Sa ndbe r g , Lena
stllr i kö. Gebers , Stockho l m 197 0.
In ge r och Lass e Sandberg, Pappa ö r
sjuk, sa lilla spöke t Laban. Rab~n
& Sjög r en, 1977.
Charlotte Zo l otow, Tr e vänne r på
l å t sas . Svensk t ex t Erna Kn ut sson.
Ca rls en fö rla g 1968.
Ka rin Stjernholm Raeder, Kl ara oc h
d e n snö il a gam l a tig e rn. Carlsen
19 78 .
Gr ete J an u s Hertz och Ve r onica
Leo-Hongel l, Lisas och Lenas f öde l sedag, 1971 .
Ska r va Kane , översatt av Linn ea
Je n sen , Lilla Mamma. Folk e t i
Bilds förla g 1969.
Eva Larsson , Regnbågen . Kärnan.
Lit et häfte.
Laur en t de Brunhoff,
Bobar på
utflykt. Folk e t i Bi lds f örla g 1959. Litet höft e .
Elain e Evans, svensk t ex t
Hari e tt e Söderholm, N~r J e nny
fick e n lill eb ror. Car ls e n 1975.
Fili p och Kaspersson, Smålönnin ge ns förlag AB, Stockholm.
Tidn i ng med serier och hi s tori e r.
Puck. Villiams förlag AB.
Förlåt, Go rdon S t owe il, EFSför lo g.
Pixi-böcker:
Ulla Gr a na r p , Den li s ti ga ka nin e n.
Willia ms Fö rla g AB.
Ska ttki sta n, Mary Phraner Wurr e n,
Ca rl se n.
Gre t a Janus Hertz, Ett dockskåp.
till Stina.
Lucy Diamond, Barnet i
te mp let.
Heinz von Gunt en, Vår ege n lilla
vörld . (Berättelser fr å n h e la
vö rlden.) Skandinaviska bo k förla ge t, Gö vl e .
Det kan jag klara 1, Thur e
Danielsson och Anno-Lisa En e -
roth, Malm ö 1972 (skolbok).
J e sus och v i, sånghöfte .
Böcker fr å n Den k ri s tna barnbokrin ge n:
In ge r Ed~n, Kom till Cockabamba .
Kersin Anderås-Lundquist,
pojke n Paco.
Indian-
Kari Vinje, Kamillos vön.
Claes Waern,
Julklapp e n.
TN illin ga rna och
Ba rbr o Wingård, Cis si vi ll ve to
vad som hö nt.
La ur en t de Brunhoff, Boba r sportar.
Lennart Hellsing, Ro, ro till
fiskeskör.
Lau r e nt de Brunhoff, Boba r på
ca mpin g.
Serier:
Kall e Anka. Kajsa prenumererar på
tidnin ge n.
Bamse.
J oha nn es döparen, 1975, Go rd o n
Slo we ll, minibo k om människor i
Bibe ln!
Bobo .
Snöv it och de s ju dvärgarna.
De nni s .
Bo nd e n oc h kråka n,
sin g.
Snurre Skutt.
Le nnart He ll-
Nall e .
Hac ke Hackspett.
Rut, minibok om Mö nni sko r i Bib e ln.
Stålmannen.
Ann Mari Fo l k , Mots blåser såp bubblor, Rab~n & Sjögre n.
Scooby Doa.
Be r ö ttei se n om Tr e små g risar, me d
så ngen In ge n r ödde r " f ö r vargen hör ,
Wa lt Disney.
Sko l-l ösebok , pä rmar sak n as . Gåva
av mos t e r.
TV:s god natt sago r, Kurre Vitn a s,
Carlsen.
Tu mme lis a, Lindqvi s ts, Stockholm,
Piggelin-bok.
Asa -Ni sse.
Pussel
Kajsa har 9 s t pusse l.
Bar n-Alfab e t, t vå korsordsspel i
e tt. Jok er , spel fr å n Bri o .
Djungelboken, Al go .
Jacqueline Sib l ey , Kalle Jonathan
hos dok torn, EF S-f ö rl ag 197 5.
Emil i Lö nn ebe r go, Al ga .
Do r o th y vo n Woe rk om, St epka och
den und e rbara e ld e n (e n r ysk påsk l ege nd ) EFS-förlag.
Original-memory, Al go .
Anne-Marie Pajot, Guldha ms t e rn,
Ca rls e n.
Ro b in Hood, Al go .
,
Trafik-m emo r y , Algo
Bild-lott o . J?ker.
Ann Mori Falk~ Nä r Kaj sa och Kla s
försvann, Rob~n & Sjögren.
63
Skivor.
Jul e fr öjd.
Alice Bobs och Titti, Sjung med
oss mamma. Alice Bobs , Gullon
Bo rn emark , Jag ska måla hela
vörlden lilla mamma. Te l ev ink e n
på ska ttjakt. Barnens bösta
bita r ex Klapp och Klan g , Ja nne
Lå n gbe n r ock ,. Pippi L, John
Blund m fl. Emi l i Lön n ebergo .
Fa b l e rn as vö rld vo l 3. Jag såg en
li ten kiddemitt. Dj un ge lb oke n.
Sagoland e t (Asku n ge n, Hans och
Gr e t a , Sn öv it och Rödluvan). Min
barndoms jul med Alic e Bobs , To r e
Skogman etc samt Jul ef rid och
Mopp med EP-skivor
\
64
Anita och Te l ev ink e n, 7 s t skivor
från Barnens trafikklubb.
Ka ll e An ka på öve nt y r.
Tr e små grisar.
Ali ce i
Underlande t.
Pörm med informationsb l ad f r ån
Barnens trafikklubb. Ka js a var
med l em å r 19 73 .
Per, Bjästa
Per bor i e tt grönmålat tröhus med
två våningar. Öv re våningen hyrs
ut till e n annan familj. Pers mamma arbetar i hemmet och pappan med
traktor se rvic e . Per har e n äldre
bror som ö r tio å r.
Per har eget ru m. Det ö r ca 3x4 m
s tort. En vögg har lju sg r ö n, randig tap e t och de tr e andra vöggarno ö r försedda med e n beige tap e t
i linn estruk tur. Gar d e robsd ö rrarna
ör g r ö n må lad e.
I rummet står en brun säng och på
den ligger en brun pläd med motiv
av två hästhuvuden. Övriga möbler
ä r: e tt soffbord, skrivbord med
läslampa, snurrfåtölj somt två
s tolor.
Go lvmattan är av grå plast och
framför TV:n li gge r en trasmatta.
TV:n står i ru mme t till dess familjen ä r klor med renoveringen
av e tt rum i kä llar e n. Bredvid
sä n ge n li gge r en bit aven he ltäckningsmatta. I fönstret hä ng e r
e n g ardinkap pa med John Blundmotiv.
På dörrens in- och utsida sitter
bilder och urklipp. In s idan har
ABBA, In gema r Stenmark, drottning
Silvia, e n hund och ett ma rsvin.
Bilder på Baccaro hor tidigar e
funnits där. På utsidan sitter
teckningar ritade av Per somt en
affisch fr å n Kamratposte n som
föreställer en jättefamilj.
Affischen kan vikas så den föreställer en dörr, på vilken står
"Kliv på".
Väggen till vänster om dörren
T avla~ av väv, med applikation av
en pojke. Märkt G.O. -73. Gåva av
e n kamrat.
Spegel med tv å vidhängande knivar.
De n e na är en turistkniv från Vemdalen. Den andra är e n tandad kniv
med läd e rslido förs edd med en inristad fisk .
Pappersmössa. Används som po li s mössa. Gjo rd av Pe r.
Bild av veckans "Klurin g " (f i gu r
i kvällstidningen Af t o nblad et) .
Fla ggo, 4:e Bott Kungl Sundsvalls
luftvärnsk å r.
Barometer.
Pla stpåse , Skantik Hi-Fi. (Signerad Carleric Göra nz o n.) Sparad
"fö r den ör fin".
Vimpel KB-IF. KB 65 (idrottsftirening).
Sparbössa för 1-kronor.
65
Termometer, Bjästo Bilservice AB,
Trakt o r och lantbruk smask in e r.
bild Jon Loof 1973. Corlsen/if.
På sängen li gge r e tt troll.
Svenska Mad nr 6 ,
Vid nedr e sHnggaveln hänger en
növerv öska .
Julbock en spela r teater i trollskogen . Saga ritad och b e rättad
av Lars Thor~n, Ka rl stad 1976 .
Lå n gvöggen
Information från KB-65, E-pojkar
Sänglampa , i form av Ka ll e Anka.
Tavla, motiv av Notr e Dame. Sige rad YVO.
Printed in Germany 1977.
1977.
1978-79.
Polis motorc yke l me d polis, av
plast . Tex t: POLIZEI. LOn gd 7
cm.
MHrkessköld av blå sammet me d:
Moskvamärke, gåva av skolfröken,
mars 1979.
Vimpel, BBK (Bodens Bandyklubb) •
Klistermörke M-sport MODO-AIK
(Mo d o -S po rt, en affär i Ö-v ik).
Klistermärke, VIF (Västerhan in ge
IF) 12/7 1925.
Kliste r mörke, Bör jes Cup , Kiruna
AlF.
Klist e rmörke, Svenska Hös t spo rtjournalisters klub b AB, Trav och
Ga lo pp , Riks Toto 65 .
Medalj, bro n s, i shockey, IF Äl g arna 1978, Mi ni cup.
Tavla, föresttlller f em barn , s ig-
ne rad YVO GONZALES.
Sjörövarplansch . Gåva aven kom p is.
Tavla, motiv av fyra barn på en
ga ta, s i gne rad YVON Go nzal es .
Tavla, svart tryck, sege l bå t och
träd, signe r ad Hung. Ova nf ö r
tavlan sitter e n cowboy, urklipp
i papper av Per .
Tavl a , tryckt mönster på vöv, med
mo tiv av e n blomma och en fågel .
Soffbordet
Sportbil, batterid ri ven, p la s t.
Rac e rbil, Zukunfisberrufe, fj Hr rstyrd. Super Radio Co ntr a l.
Harta ss. Fr å n mormorsmors hem.
Prydnadshund, av y ll ega rn. Fr å n 50tal e t. Höjd 29 cm .
Tom ka rt o n g för l egobyggsats , fl yg-
pl an 89 1.
Serietidningar: Bamse, Ka ll e
Anka, Pellefant , Be rn ha rd och
Bi an ca somt Ba r bapapa.
Hä ft e med t ex t och tryckta bilder.
Vart ska d u gå Kalle Ka nin? Pirkko
Koskimies, Morja Lind g ren.
"Här får du veta någonting om Ind ian e r ach vita". ( Fackbok fr å n
Bonniers Juniorböcker, Stig Ericson, Stockholm 1970. )
Seriet i dni n g, Thur e Svensson i
s tora världen, Ake Ho lmb e r g och
Sven Hemme l, Rab~n & Sjögren.
"Morfar ö r sjörövare" , text /
66
Stöll för band : Tin-Tin i Amer i ka
(Cupo l ), Br öder na Leijonhjörta
(o ri gina l inspelning från SF- fi l men
Philips), Ur Tin-Tin s även t y r : Den
svarta ön (C u po l ) , Emil (egna inspel nin g ar ). Eg n a in spe lnin ga r av
Emi l i Lö nn ebe r go , Mag nu s och
Bra sse " Va rnin g för ba rn"" A 1)
Bäs t att to sig et t g las. 2)
Kl assens clown. 3) Svo rd omsvisan .
4) Om alla vå ra små. R 1) Manuscensorerna. 2) Emil och g ri seknoe n.
3 ) Auktion e n i Backho rva. 4) Förg r ömm ad e ange. 5) Nö r mamma va r
lit e n.
Plakett, brons KB-65 78-79, ishockey. Fi ck den i hockeyavslutningen sösongen 78-79.
Plastpåse me d spe lkul or.
Bordtavla, ca 1 dm hög . KB-65 i s hock ey. Alla med l emma r fick en
s!dan på hocke yavslutningen 77-78 .
Slin ky -s p ir a l. Anv ö nd s för l ek i
tra ppor e ll e r bara att sitta och
jonglera med .
Fl ygp lan, bygg t av l ego .
Lit e n b il av metal l, Dinky Toys,
mad e i .n Eng land. U ' K Prov Pa t. No
4637/68 V/W Porsche 9 14.
Höft e "M åla" Ritvas. Te cknade figure r som ma n må l a r.
Tom kar ton g Super Sch lu mpf "Renn rodler" Sch l e l ch . Per har 7 - 8 s t
sm urf e r.
En bu nt av rivn a datum b l ad fr å n
almanacka , fas t hå lln a me d k l öd n ypo r.
Bokhöfte , Dr ömmen om NHL . Av In ge
Hammars tr öm och Singel Eri cso n.
Utgiv e n av CE WE- fö rla ge t, Bjäs t a,
Sundsva ll 1974.
Al ma na cka -7 9 . "Höstkraft e r a tt
sa t sa på!" David Brown, Bjästa
Bils e r v i ce AB .
Hockeyk lu bba, Northland. Pryd na d.
Te nn isbo ll .
Väggalmanacka.
På go lv e t
Väska som inn e h å ll e r: hock ey hj ä l m
med visi r , hjälm Jofa 245, axe lskydd (Coope r SB 89 Made in Ca nada), handska r (Coope r 27 N), skridskor Jofa, knäskydd Jofa, mode in
Swede n, a r mbågsskydd ,J ofa 40551,
pungskydd, s tru mpo r utanpå knä skydd , ishockeybyxor, ishockey tr öja, mösso r innanför hjä lm, r em
fö r k n äskydd . (He la utrustning e n. )
Ko r g som inn ehå ll e r: pi l båge av
p l ast med sex pi l ar, vattenpis t ol
(Trick No ss i e Wate r Carb in e mode l
19 8. Bo r bon Magic Toy Hongkong.)
län gd 47 cm , studsbo ll, hölster
till pistol, s l a l omg los ögon , p l ast svä r d med p la s t s lido, l ä n gd 73 cm ,
svärd av p l ast och l ät tm eta ll,
p l astdolk, gu l me d r öd p l astslida
med r e li efdeko r, Ital y , tr e s t
bollar till badminton, tomahawk,
she riffm ä rk e av löttmet all, fem s t
ko rt till ko rtl ek, e n bi l Corg i
Toys' Chevro l e t Co r vet t e Sting
Ray, made in GT Britain, l ä n gd 9,5
cm, bilbane d e l ar av p l ast .
Couronne-spe l.
Småbilar
Tra k t o r med vag n Volvo - BM , So lid a
Dumper DR 860. Ton e r Gom . Av me tall. Made in Franc e . Län gd me d
vagn 16 cm.
Polisbil, me tall, Co r gi , Ja gu ar
XJl2 C GT Britain .
Brand bi l, metall, Fir e Co ntr o l,
Rang e Rov e r, Ma t chbox Speed Kin gs,
En g l a nd.
Brandbi l me d st ege oc h lift. Si mo n
Sno r ke l, Corg i , De nii s Chassis, GT
Britain. Längd 25 cm.
Racerbi l, Be nru s, Ches t e rf ie ld,
Matchbox Speed Kings, En g l a nd .
Länd 11,5 cm .
Rac e r bi l, Di nk y Toys , Fe rr ari 312B, England . Län g d 17 cm.
Racerbil, Elf . El f Ty rr e ll Co r g i
GT Britain.
Rac e r b il, Botrnob il e Co r g i Toys ,
"Batman".
Last bi l Co r gi Junior s , Mercedes
Be nz med vagn ( l å n g tr ada r e) GT
Britain, Br id s Ey e Good Food
ideas. Längd 2 1 cm.
Lastbil med l yftk ran, Co r gi , Mazda
B 1500 Pi ck up. GT Britain.
På skrivbordet
Se ri e , Drac ul a lever , n r 2 1975.
Ri tbl ock , teckningar och kolle g i eb lock.
Ant eck nin gsb lock,
2 s t.
Ba rba papa , må l arbok.
M6 l arbok, Disney . Kör non. Fi g ur er
från A- Ö som sko må la s.
Tus chpenno r.
Teck ningar, gjorda på b l ad från
kollegieblock av Per.
Bö r s med nyck e lring.
Kopparmy nt, gam l a 1-, 2- och 5ö rin ga r .
67
Borbopapa, målarbok.
Ficklamp or ,
(s tavlampor),
2 st.
Decilitermått av p last.
I p lastbaljan
Läde rlapp e n nr 6,
tidning.
1976. Serie-
Trägubbe, tillv e rkad av kamrat.
Gå va på 8-å rsda ge n.
Snobbe n, p l ast.
Plastlåda med l egob itar, ballong,
kulspetspenna, n yck lar, träbitar,
törning, kort på bilor, djur och
seriefigurer.
Kartong med krigar e , hästar, cow boys. Figurer av p la st och me tall.
Dee tail, Brit a in s LTD 1971. 20 tal figurer.
Kartong me d bly p l atto r, hittad utanför en mekanisk ve rkst ad . Anvönds vid l ek n ö r d e lastar bi l a r.
Spel: Durham's Grand Prix. Flippe r.
Blyertspennor.
Hjul,
Hurts i skrivbord, första lådan
2 st.
Pappershjärtan med t ex t e n "God
jul" på bomullsband.
Arb e t sb lad frå n sko lan.
Broschyr och r e klam e rbjudand e n
från Ka ll e Ankas bokk lu bb. Per
ä r inte medlem i bokk lubb e n.
Ta v la, av n y lont yg , med mo tiv
av må lad hund i kläder och e n
fjäril. Gåva vid föde l sen.
Pla stbu rk med l egobita r och
mode ll byggsats på flyg p l an
(p l ast).
Plastlåda med ste nar, mode llbyggsats av bil (p last ) , l ego ,
tändstift, fj äd rar somt n åg ra
småsaker.
Plåtburk med l egob itar.
Wiew - mast e r, till vilken de t går
att köpa o l ika sk ivor med foton .
Per hor Karl-A lfr ed och Pinoccio
( t eck nad e se ri e r).
Spargris av p la s t, gu l Geob r o .
Lä n gd 23 cm, höjd 4 cm.
Pappers l åda med: anteckningsbok,
tu schpe nnor, tv å l ådo r må larf ärg ,
lit e n burk med må l a rf ö r g , l egobi tar , vagn av me tall, gummi rin g,
ficklampa av p l as t.
Prick till Pri ck ,
block • Körnan.
2 st. Figur-
And r a l åda n
Teck nin gar , ritbl ock storo och små ,
kol l eg i eb lock, berätte l sen om Potti
Potatis (utg i ve n av Sve ns k Ma t po t a tiskontroll [SMAK]), p i mpelspö ,
Ii t en koskälla, ~ ntr ädesko rt MODO
AI K (berä tti ga r tjll g rati s int r äde
vid MODO AI K:s ma tch mo t Timr å 1/ 10
19 78) , reklambild på tr aktor URSUS,
Lyckoslanten n r 3 , 1978 (gåva av
Ö- v i ks Spo rb ank), måla r bok , Disney,
två st Prick till Prick, spi r al b l ock , tuschpenna som t b l ye rt s penna .
To m skokarto n g .
Tr edje l ådan
Ka rton g , med g i psf i g ur e r aven
u gg la oc h harar samt g i psfo r m
till en u gg la.
Pl as tl åda med filmstjärnor, föreställ e r : seriefigurer, mo t orcyk l ar, Mupparna, mo tor cykla r, Frank
Andersson, In gemar Stenmark, Ronny
He ll ström. Rock- och sångstjörnor:
S I ade , Kiss, ABBA, Elvis , David
Ess ex, Baby Cit y Ro ll ers , Ba rbi e
Bento n, Gar y Glitt e r, St atus Quo,
Flätad s pån kor g . Höjd 20 cm,
bredd 20 cm.
Pla s tl åda med l egobitar och
kautsc hu k.
68
Tv å st fickalmanackor 1978, e tui
för pe nnor, tu sc hp e nnor, t vå jojo, hock eyspe lar e i plast, ficks pege l, kautschuk, gummiba nd,
n yck lar, tv å små plastbilar ca 2
cm. hjul till bil, b l ye rtsp e nnor,
visselpipa, sax, kort l ek , nagelavbitor e , figur (3 cm hög mon med
vörja ) , vösternstjörna ( Texas
Rong e r, Sheriff) , Snobbe n av
p l ast, 2 st, sax , för g kritor,
t om t eb lo ss , f i cka l ma nacka 1973,
fyra st däck a v p l ast till små bilor, plas tkular , Yatzyb l ock ,
gem , nycklar, refl ex , börs, e n
bunt ser i epapper från Bubble
Gum, lit e n skiftn yckel med
nyckelring somt e n linjal.
Baccara samt Bon ey M. Kort p å
djur i fara, plast figur av rymdman, plastpåse, plånbok, kortlek,
kartong med byggsats av bil,
(Toyota), Carina Hardtop 1600 SR,
vykort av Sandöbron. Plastlåda
med Prick t i ll Prick, plastfigur e r, hjul till småbilar, märken
(örnmärke US Navy, används när de
l eke r cowboy) , märke av plåt me d
knäppljud.
Fjärde l ådan
Atta st pistol koger med olika västernmotiv, gummislida, pistol av
metall (S-Agent, Cresent Toys),
p istol av plast, cykellås av plast,
hållare för kulor samt to ma hawk.
Femte lådan
Legobyggsa ts er.
Sjätte l ådo n
Legobyggsatse r.
Bamses skola, lektion 4, Våra husdjur av Rune Andr~asson, Kärnan.
Kom och lek Ruffa! Ann Mari Falk
och Ilon Wiklund, Rab~n & Sjögren.
Den lilla ponnyhandboken. En kronbok, Carl sen/if, barnbilderbok.
Motorns mästare 75-76.av Sigward
Andersson. Special Drag Racing.
Tek niken idog, 1969. Utgiven av
Tek nikens värld.
Jag lär mig räkna, Alain
Rab~n & Sjögren.
Gr~e,
Hurra, vi f å r baka! En kronbok,
Carlsen/if.
Godnatt, Alfons Aberg, Gunilla
Bergström, Nacka 1972, Rab~n &
Sjögren.
Lilla Loffan och Tjocka Poffan,
pekbok av Gunilla Hodin-Hallberg, Rab~n & Sjögren.
Loff es Lå ngtradar e, text/bild
Jo e Mathien, svensk te x t Dagny
Dahlberg, Carlsen/if
Våran ö , Williams förlag AB.
Morfars uppfinning, Williams
förlog AB.
Pellefant och julklappstjuven,
Williams förlag AB.
Nils Ka rlsson Pyssling flyttar
in, bild Ilon Wikland, Rab~n &
Sjögren
Jag kan la ga alla bilar, Karin
Nyman, Rab~n & Sjögren.
Ta·t lu gnt Kalle, Wa lt Disney,
Hemmets Journals Blå serie,
1974.
Djur på landet, Kör non.
Andra hyllan
Skåp i skrivbordet, översta hyllan
Bil av metall Porsche 911 S (Mebetoys, Italy ) Glost e r Saro Tanker
Corgi Ju~iors, GT Britain, legobil, pusselbitar
Djur Lotto ("ett trevligt läggspel
för he la f9miljen"), Kärnan.
En tom burk örtt~ .
Bil av me tall, Land-Rov e r (Mebeto ys , Mottel, Ital y) . Löngd
15 cm.
Brandbil av metall och plast,
made in Japan.
Veteranbilspussel, Alga.
Lastbil av metall, Corgi Juniors,
Luhiz-Zwhe e ls GT Britain. Löngd
7,5 cm.
Blädderbok från Gebers, Fredriks
blommor och Tusse Liten, av Kjell
Ivan Andersson.
Tanks, metall, Corgi Toys, SU-100
Russian Medium Tank, mode in
Hongkong.
69
Tom plastlåda, har tidigare legat
en lastbil i den.
Tredje hyllan
Batteridriven bil, Joustra, taxibil. löngd 19 cm. Franc e .
Traktor, metall, Massey Fergusson
lO
Traktor, Case Agri King. Lä ngd 25
cm. Höj d 20 cm.
Traktor, John Deere, med tillb e hör:
rullvält, harv oc h vagn. Made in
USA Dy e rsville rowa. Jul gåva .
r fönstret
MF.
Polisbil, Volvo 164 -E, made in
Motorcyklar av plast, 2 st.
Bil, plast, ca 4 cm l å ng.
Traktor, 5 cm l å ng.
Småbil, Road-Master, rm py Supe r
Cars, Gram Turio mo .
Släpvagn, plast. längd 6 cm .
Slöpvagn, metall. lön gd 10 c m
samt Farm Trailer, Matchbox,
England. l ä ngd 13 cm.
Plastharv t i l l l ek sakstraktor,
En g land .
Dragrem till fly gp lan av plast.
Byggplattor till lega, 2 s t.
Plastbalja med l ego .
Lekmotta av plast. Används nö r
Pe r l eke r med bilorna.
God is ma tar e , i form av s tav med
djurhuvud.
Tröbå t, gjo rp av e n kamrat. Pe r
l eke r med d e n i vatten.
Ko rtl ek, tecknade figur er av
djur och blommor.
Mörke, Stålmannen Fan Club,
Sup e rman.
rn s trukti on s höf t e till bandspelar e ,
National Panasonic. Model R-Q 421
DSD. Per och brod e rn äge r den tillsammans .
Abuma ti c Aburulle till kastspö. Per
äge r e tt ka s tspö och hon brukar
fiska i Bjäs ta å n.
Tom kar t ong till byggsats Toyta
Spr int e r, Crow n.
Tom kartong till byggsats , l ego ,
Harley Davidson polisrnotorcykel.
Motorcykel, Les ney En gland Honda
750 . Lä ngd 7 cm .
Moto rc ykel BMW R 1515.
Lå ngtradar e , Me rc edes Benz, Corgi
Juniors. Med t e xt på släpet: Birds
Eye, Good food id eos , Co nt a iner
trail e r. Mode in GT Britain.
Itol y . Lö ngd 18 cm.
Bil av r öd plast, byggsats, Porsche
Lä ngd 16,5 cm.
Bil av plast, blåmålad, Pors che .
Längd 17 cm.
Sparbössa, Ö-viks Sparb~nk, gr ön
plast. r form aven sittande eko rre
Höjd 16 cm.
Gipsfigurer, 5 st. Ti llver kade av
Per. Lå nar for mo r av varandr~. Gips ~
gj utning vor populärt under Jull ove i
-78. Många barn hade fått gipsforma.
i julklapp och man l å nad e dem av
varandra.
Sparbössa med t ex t e n IIVälkomme n til
Sparbanken". För es t ä ll e r Kalle Anka
so m sitte r på e n kista. Wa lt Disney
Productions.
Kort fr å n Kellog's. Motiv med Stego·
saurus, las e rstr å l en och en ti ge r.
Vögg vid fönster
Tovla, med motiv av e n ängel. Frön
mammons barndom.
Ta v la, med motiv aven r å tta. Gåva
aven mos ter.
På TV:n
Legof ly gp lan med p ilot.
Troll, tillv e rat av farmor.
Souvenir, BBK (Boden Bj örnklu bb,
isho ckey). Per köp t e den i Boden
dör hon sög brodern spe la e n ishock eyma tc h.
Prydn ads tupp av porslin.
Kycklingar, 2 st, gjo rda av ägg kartong oc h f jödrar.
Mj uki s hund, julgåva aven most e r.
På e na skåpdö rr e n
Affi sch , Albatross Airlines, Wa lt
Di sney Productions. Fr ön se ri e tidnin gen Bernhard och Bianca.
Ovanför dörren
Foton på E-pojkarna, övriga informa tion e r fron klubben.
Tavla signe rad SNo
Plastpåse
På dörrens utsida, mo t hallen.
me d djur: giraff, hön s, antilop,
fllr, höst, känguru, kamel, ti ge r,
mindre giraff, ödla, plastfigurer
från ca 3 cm - 7 cm.
Teck ningar, ritade av Per.
Affisch från Komra1posten som
förestöller.en jöttefamilj. Kon
vikas så att det bildas e n dörr,
på vilken står: "Kliv på !"
Ballong, VM 78 Argentina fotboll.
D.örrens insida mot rummet
Urklipp fron tidningar: ASBA, 3
st, Ing ema r Stenmark, drottning
Silvia, en hund, e tt marsv in.
Fotoalbu m
Pörm med klassfoton, diplom från
söndagsskolan i Bjösta EFS moj
1975.
Diplom för deltagande i KB-65:s
Ishockeyskola 1976-77, 1977-78.
Diplom för deltagande i simskola
1977-78, 1978.
Spelprogram för hock ey E-pojkar.
Tidningsurklipp från hockeymatcher
E-pojkar.
Traktorer, plast, Ford, 3 st.
Traktor David Brown, England.
Ltl ngd 7 cm.
Pick-up Tomt e -Lardal Stavange rNorway, Volkswagen.
Båda bröderna äger spelen gemensamt. De hor Fia, Yatsy, Spindeln
och flugan samt ett ishock eyspel
(Hockey 79).
Somla och byt 400 modeller ca 4,75
kr . Sex bilder kostar en krona.
Und e r våren 1979 var det i Bjtlsta
populärt att samla och byta bilder av ishockeyspelare i olika
landslag. Bilderna samlades i e tt
speciellt häfte utgivet av Förlags
AB Semic. Visso spe lar e s tod h ög t
i pris. Fö r att t ex få en bild av
Börje Salming måste den kanske
bytas mo t tio andra bilder.
71
Eva, glesbygden
Eva bor på e n bondgård. Båda föröldrarna arb e tar med jordbruket . I
huset br e dvid bor farmor. Eva har
e n lillasyst e r och e n lillebror.
Hon d e lar rum med sin y n g r e s ys t e r.
De l e k e r nÖs tan aldrig i s itt rum
utan d e t ö r köke t som ö r l ekp lat s
inomhus. Vid köksbordet gö r Eva
l öxo rna. I kökssofforna och i e n
l åda i arbetsbönken f ö r var ar hon
s in a leksa ke r, böcker, tidningar
och a ndra tillb ehö r.
Eva l eke r och sysse l sö tt e r s i g
mest ut om hu s och de t vå yn g r e
syskone n ö r hennes l ekkam rat er . Eft e r som Eva bor på e n
bo nd gå rd finn s må n ga tillfö ll e n a tt hjö l pa till. Hon
t ycke r om att arbeta i l adu gå r den och skö t a djuren. Andra
r o li ga sysse l sä ttnin gar ä r a tt
ba r ka hässjevirke och a r beta i
g r önsakslande t .
Eva b ru kar hjä l pa till att
gö r a f åge lh o lk a r och hon ha r
tillverkat ett gå n gb r öde. Ved travar, g lu ggar , sandh öga r
o s v blir g i v n a l ekp lats e r.
Barnens rum ha r snedtak. Det är ca
3 , Sx6 ,S m s tort. På go l ve t lig ge r
e n g r ö nme l e ra d he lt äck nings matta.
Rummet har t vå små fönster o c h
me llan fönsterrutorna f inn s mossa
och e t e rn e ll e r. Ut ef t e r de tv å
l å ng sidorn a hor flickorna s ina
s ä ngar p lac e rade och på dem li gge r
vor sin stordocka (babydocka). På
Eva s söng li gge r öve n e tt mjuki s djur. Ue llan sä n ga rn a s t å r e tt
nattduks bo rd och på väggen ovanför
sitter e n affisch av In gema r St e nma rk. De n a ndra kortsidan hor e n
vöggfast ga r ede ro b och på d e n e n a
l å n g vä ggen s itt e r en Stringhylla
med prydnadssaker. I r um me t finn s
fö r ö vri g t tr e s tolor oc h e n gamma l sko lb ä nk.
72
V~ggen
till vönster om dörren
IStrin g h y llan:
få_ö~e~sla_hylla ~
Vas, gjo rd av g l asflaska och
t ~ck t med gips med fastkli s trat
bokmärke. Gåva av farmor.
Lyck tor, 2 st. Den e na äge r
systern.
Docka.
Näsdvk.
Bl yert s pe nna.
Krita.
Bokm~rke.
Minipyssel, Kä rnan, "Måla-pysslal ek me d Walt Disn ey -fi g urer".
Affischer, i r e li ef, på djur, 2 st .
En hvnd och e n katt.
Nipp erask .
Prydnadskopp med t ex t en " PÖ
födelsedagen".
På nattduksbord e t
Presentförpackning näsdukar.
Fot o tavia a v Inge ma r St e nmark.
De f l esta f ö r emå l e n på denna
hylla ägs av sy s t e rn e ll er
lill eb r o r. Ja g n ömne r bara
föremålen som Eva äger .
Br ö llo ps f es t en . Berättelse från
Johannes eva n ge lium, kap 2, ve rs
1-11. Tecknin gar av Go rdon StoweIl. Int e r Skrift Fö rla gs AB.
Fi g ur, föres t ä ll e r e n g ubb e ,
tillv e rkad av l e rkulor. Eva har
gjor t den.
Astrid Lind g r e n, Emil i Lö nn e bergo. Gåva julen 1976.
Porslinsfat, diam 7 , 5 cm.
Spargris.
Halsband, snodd f ö r se dd med e n
hajtand.
Fotoa lbu m.
"Jannes midsommor~ventyr" av
Yngve Svedland (K lu mpe Du mpe -bok).
"Före l~s eboke n" 1-3, In ga Blomberg, Anni e Dahlquist, Utbildningsf ö rla ge t .
Ljudblad, Skol-elektro, svenska,
självkontrollerande l ä rom e d e l ,
sammansat ta l j ud, 13 p lanscher
me d j-, lj-, sj- och n g -ljud e t
samt främmande ord. Utf ö rt av
speciallärarna Bodil Lundgr e n
och Inga-Maj Sundvall. För
å ldrarna 8-13.
L ~ robok fr ö n 1:a å rskurs e n.
Diagnostiska räkneprov. Torst e n
Hus~n, Ruth Wikström.
Land-tidnin g .
Kalle Anka.
Kamratposten.
73
Låda i nattduksbordet
Spelkula, kri ta, blyertsp e nna,
tandborste samt ett vitt bomu llsbond.
I skolbönken
Ftfrgkritor.
Hemmets J o urnal, 2 st (veckot idning).
Bild på lejon och med faktauppgif t er om djuret.
På e no ko rtvö gge n
Affisch av Wa lt Disn ey -fi gurer.
Bild av t vå ugg lor, från Ka mratpos t e n.
På garderobsdörren
Tidnings ur kli pp på hös t, hund och
r åt tor.
Klist e rm ö r ke , av Fl exo tröd gårds r e dskop.
På andra kortvöggen
Affisch fr å n Ka ll e Ankas bokklubb,
med text e n "God Jul önskor Kalle
Anka 'I.
Tidning surklipp på e n har e.
Tidnin gsurk li pp från Kamratposten,
t e cknin g av Fibbe n Hold.
I d örr öp pning en höng e r t vå mobil e r,
tillv e rka de av mamm an och sys t e rn.
De n e na är g jord av e n to m t oa l e ttruli e , blåmålad och med påk li strade
knäckformar. De n andra be står av
tv å st snören med påk li strade r öda
hjörtan.
74
I e na kökssoffan
Leksaksg itarr.
Trö pussel, 3 st, med motiv av In gema r Stenmark, Djungelboken och e n
tomte. Enli g t mamman ör puss e l
bland det bästa de har. Ba rn en l ägge r puss e l nör de ör sj uka , vid
dåligt vöde r etc.
Puss e l, av papp, 2 st, Animal och
Wild pa rk.
Fias pe l. Det ä r e tt spel som ba rn er
a nvö nder ofta. Und e r vissa pe riod e j
spe l ar de va r e nda kvöll och eme ll anåt är hela familj e n sam t öven
fa r mo r sam lad e runt spe let.
Lab yrint spe l.
Lå da i arbetsbönken
Dukar med tryckta ko r ss t ygnsmöns t e r, 4 st, som Eva ska brodera.
Julkla pp ave n kam rat.
Äggvä r mar e av filtt yg , 2 st , tillve rkad e av Eva påske n 1978 och
1979 .
Mi na bokmärken , album med plast fickor.
Måla, rita, l ö ra. Häf t e me d fi g ur e r, som ska må l as samt inn e hå ll e r
andra övn in g supp g ift e r.
He l an och Halvan, må l ar - och pys se l block.
Plastfickor f ö r ko rt, 5 s t.
Ma tr ecep t, urkli pp frå n Kam ratposten. Eva t ycke r om att la ga
mat.
Tidningsurklipp av Elvis Pre s l ey .
Anteckningshäfte med multiplikationstab e ll e n.
På märkes skölden (si tt e r på e n
vögg i köke t)
Porslinsögg. Eva hittade det under
köksgolvet när man r epa r e r ade i
köket.
Snöstjärna, e rh ål l e n under sk idåk nin g .
Tusch pe nnor, fär g l åda , suddgummi,
pe nnv össa r e och linjal.
Silver- och guldmärken i skidåkning. Eva har deltagit i knattet äv lingar för Edsele AIK.
Hå rb a r ste .
Spege l e tui i
skinni mitation.
Bä r s.
Böcker lånad e fr å n sko l b ibliot eke t
Ballonger.
Se ri ebäcke r.
Halsband.
Astrosm urf e n och e n a nn o rlund a
smu rf .
Några spe lkulor, l egobi t a r.
Si de nban d , används som rosett i
h6r e t.
Batte ri e r, 2 s t.
Sm urf e rna s äve nt yr, Supe r smu rf e n
och Smu rf o ni i C- dur. Ca rls e n
Comics . Sve n sk t ex t Ingrid Emond.
Fantomen nr 1 (ser i e ti d nin g) .
Lärob öcke r från å r sk urs 1 och 2.
Starke Staffans äventyr 3. Den
hemliga väskan.
Johan och Pellevins även tyr. Slott e t vid de sju köllorna.
Johan och Pellevins äve nt y r 1.
Vilden i klippiga skogen.
Så var det nör Ola ko~ på s jukhu s ,
av Monica Gydal, Ma t s Andersson,
Tho ma s Danielsson.
75
Gården dör Eva bor
76
Eva med gö n gb r ädo som ho n sjä lv
g j o rt
77
Eva barkar a v hössj ev irk e
Fåge lh o l k som Ev a g j o rt
78
79
Anders, glesbygden
Anders hor inte eget rum. I föröldrornas sovrum förvarar hon en del
av sina tillbehör men det mesta av
dem finns i e tt köksskåp . Inomhus
ör köket l ekp lats men f ö r det mesta
sysselsötter hon sig utomhus. Anders
hor tr e öldre syskon. Två systrar
som ör 12 resp 16 år och en bror på
13 å r . Familjen bor i ett hus. Pappan hor bl o kört lastbil men med
en utslit e n r ygg hor hon varit
tvung e n att omskola sig till tröarbetare. Eft e rso m till gå n ge n på
byggnadsarbeten varierar under
olika årstider får mon tidvis
r ökna med att vara utan arbete.
Mammo n arbetar deltid som hemsamari t.
And e rs hor int e många l ekkam rat e r.
Hon l eke r mest med y n gs ta syst e rn.
Tillsamman s brukar de spela kort
och söllskapssp e l eller så l e ke r
de post och offör. Det sker mest
n ö r d e t ör dåligt vöder och de
int e kon l ek a uto mhus. Anders
bösta l ekkamra t ör e n jämnårig
flicka, men hon bo r c a 5 km
l ö ngr e bort, så d e kan inte
tr öffas hur ofta som helst. Fö r
att få yt t e rli gare kamra t e r mås t e
Anders åka ca 1, 5 mi l.
Lek med hunden Jorro
Sovrummet
I bokhyllan förvarar Anders en
hink med l egab itar somt e n låda
vattenförger.
I e tt lit e t väggskåp li gge r ett
p rov på lingarn som Anders spann
på l eksko lan, somt
Keramikföremål, skål och björnfig ur. Tillv e rkade av Anders i 1:0
klass.
And e rs har inte må nga l eksake r. Hon
roar sig mes t uto mhus. De sake r som
r ök nos up p här nedan används n ågo n
e nstaka gång under sommaren eller
nör d e t är dåligt väd e r. Föremål e n
ligger i tv å kartonger och f ö rvaras
i ett vindsrum. Mammon tar ner dem
nö r Anders v ill använda dem.
Tanks L 21. Bredd 12 cm, mode in
France. Fabrication Joustra. Gåva
av föröldrarna.
Träb å t, tillverkad av brodern och
jul gåv a till Anders 1 978.
RO
......._--" ..
~
En av de kartonger,
va r as på v in de n
som för-
Plastbil, "Police", födelsedagsp r esen t av flickkamrat.
Småbi lar , 5 s t, av metall, Co rgi
To ys . Löngd fr 6 -12 cm.
Plastbil. Lön gd 6
Cffi.
Spo rtbilar, 2 s t, p last. Lön gd
10,5 resp 18, 5 cm.
Bilor, 6 st, me tall. Lö n gd från
5,5-21 cm .
Brandbilar, 2 s t .
Bi l ar , 9 st ,
16 cm .
p l as t.
L(j ngd 7,5-
Motorcykel , p l as t. L(jn gd 9 cm .
Fl ygp l a n, p l ast . Löngd 11,5 cm.
Knivs lid or , 2 st.
Mode ll e ra.
Konduktö r stång .
Nummerpusse l, p la st , 6,5x6,5 cm .
Pennvässare.
SheriffmHrke .
Plastfigurer. An vönds då And e rs
l eke r Vildo Vöstern.
Pl å nb ö cker, 3 st.
Ande rs vid sit t köksskåp
Kli s t e r mörke n från ICA.
Bä lt e till h ö l s t er .
Plastpropellrar, 3 s t, till
s nurr a .
För emå l
i köksskåpet
Batterid ri ven bi l, p l ast. Län gd
22 cm.
Tanks , p l as t.
El byggsa ts med la mpo r och rin g k l ocka .
Pistoler, 3 st, meta ll.
Plast e tui med tuschpennor.
Bö r sar , 2 s t, med låtsas pe n ga r • An vänds n är Ande r s l e ker Vi ld a V(jst e rn.
JO-jo .
Pistol, plast .
Sheriffmärke.
Små p l astbi l a r,
21 st .
Bilor, 3 s t, p la st.
Bi l, me t a ll. Lö n gd 6 cm .
I nsidan av skåpdörren
81
Int e ri ö r av Ande r s; skåp
Mo torc yke l, p last.
Reklam p lansch för barn t vå l, med ish ockeyspelare .
Bo ll, plast
Ba tt e ril ampa , f öde l sedagspresent .
Cowboy, plast.
Mikroskop, plast, Höjd 10 cm .
Seri e tidning, Min hö s t nr 18, 1976.
Seriet idnin g , Ka ll e Anka.
Pa ppe rsrull e .
Såpbubblor, e n fla ska .
Skolb öcke r fr å n 1:0 å rskur se n.
Lit e n bok, Den ni s och Ruff, e n
"plingp l o n gbok".
Frisbee.
Si lhu e ttklippnings pappe r.
Målarbok.
Id ~f i x-böcke r, 5 st , inn e h å ll e r
beröttelser om e n hund till Asterix och Obe l ix , ser i e om r oma rtid e n. Gåv a av sys t e rn till spo rtl ove t f ö r två å r seda n.
Bordtennisset. Gåva av sys tern
födelsedagen 1978. I bygdegården,
som ligg e r alldeles intill, finn s
tv å bordt e nnisbord dit Anders
brukar gå och spela bordtennis.
Nör mo n he t e r Noak, av Ma ud Reuterswörd. Bo nni e r s illustr e ra de
ba rnb öcke r. Gåva av e n flicka
från Stockholm , som e n sommar
bodde g rann e med Anders .
LI:J d e rbitar. Anders tillv e rkar b l a
armband av d em .
J o ha n och Pegg, a v Gös ta Knutsso n .
Kollegieblock .
Skoter bros chy r e r ,
Båtar, 2 s t,
dem.
2 s t.
tr ö . Anders hor g jort
Burk me d små bjöllror och plastpa rlor .
Leg obyg gs at s nr 608, föd e l sedags prese nt av flickkamrat.
Serie ti dning, Scooby
000
Bornpocke t bok , Jon Löö f,
by gge r e n b r o .
nr 4 1977.
Viktor
På skåpdör r ens i n sida si tt e r
kli s ter mö r ke n.
Skivo r
Legobyggsats , lys e l eme nt nr 970.
Byggo rk för flyg p l an.
Skivor n a och band en ögs geme nsa mt
av he l a fa milj e n.
Pysse lb ok.
Må l a rb öcker, 3 s t.
82
Elvi s P r es l ey , Sam lin gs LP.
Beach Boys.
Streap l ers.
Rubettes.
Doc t o r Hook.
Co untry och Wes t er nmus ik.
skolbiblioteket. Samtliga är
seri eb/jcker .
Luck y Lukes öve nt y r, Angi va r e n, Bo nni e r s .
Joh a n och Pellevins äve ntyr 4, Den
förtrollade fl/jjten.
Elvis Pr es l ey.
Blake och Mor tim ers öve nt y r, Pyramidens hemlighet, del 1, Pa py ru s f ra gmen tet, Ed ga r P Jacobs.
Sha-na-na, Th e golde n age of
rock'n roll. Robert Go rdon.
Indians e ri e n 4, Präri eva r ga rnas
rop, Hans Kr esse.
Ba nd
B/jcke r,
l önade av Anders på
83
Anders f å r mestadels l eka e nsam
fö r det ör l å ngt till kamrater.
Ha n tyck e r om att g r ej a med
gam la bilar och mopede r. And e rs
tillv e rkar må nga av sina sak e r
och det har b land annat blivit
e n l åd bil, p ilb åge, sp jut och
slangbellor.
84
Bredvid Anders hem ligger en
gammal skola, vilken nu anvdnds
som bygdegård och fritidsgård.
Ddr finns stora utrymmen, som
lämpar sig bra för att köra
trampbil. I denna lokal har
Anders bror sin musikutrustning
stående och Anders passar
emellanåt på att låna trummorna.
85
Postadress
Box 2007
B7 1 02 HÄRNÖSAND
Telefon
Länsmuseet 0611 / 232 40
Postgiro
70535-0