Emissionen pressar aktien Scandidos (SDOS.ST)

BOLAGSANALYS
22 maj 2015
Sammanfattning
Scandidos
(SDOS.ST)
Lista:
Börsvärde:
Bransch:
VD:
Styrelseordf:
Emissionen pressar aktien

Scandidos genomför för närvarande en nyemission
för
att
stärka
kassan
inför
kommande
produktlanseringar. Det negativa kassaflödet i
kombination med försenade lanseringar har pressat
aktien och nu hålls den nere av emissionen.
First North
78 MSEK
Life Science
Görgen Nilsson
Per Carendi
OMXS 30
Scandidos
20


Under de två första kvartalen efter listningen föll
försäljningen dramatiskt, men den har normaliserats
under de två senaste. Det vore inte förvånande om
det kommande kvartalet blir svagt på grund av
kunderna inväntar den markant förbättrade
produkten Delta4 Phantom+.
15
10
5
0
22-maj
20-aug
18-nov
16-feb
17-maj
Vi har inkluderat effekterna från nyemissionen i våra
prognoser och sänker vårt motiverade värde till 12
(14) kronor per aktie. Det är en betydande uppsida
och aktien handlas nu nära vårt så kallade Bear case.
Redeye Rating (0 – 10 poäng)
Ledning
Ägarskap
Tillväxtutsikter
Lönsamhet
5,0 poäng
9,0 poäng
8,5 poäng
1,5 poäng
Finansiell styrka
4,0 poäng
Nyckeltal
12/13
40
Omsättning, MSEK
Tillväxt
11%
EBITDA
-1
EBITDA-marginal
Neg
EBIT
-1
EBIT-marginal
Resultat före skatt
Nettoresultat
Nettomarginal
Utdelning/Aktie
VPA
P/E
EV/S
EV/EBITDA
2012
14/15E
29
15/16E
45
-3
-17
-15
-3%
-24%
Neg
16/17E
74
54%
Neg
65%
2
Neg
2%
Neg
Neg
-4
-18
-20
Neg
Neg
-2
-2
-4
-4
-16
-16
-18
-18
-2
-2
Neg
2012
13/14
39
Neg
2013
0,00
-1,14
0,0
0,0
Neg
2013
Neg
Neg
2014E
0,00
-0,35
Neg
4,1
Neg
2014E
-4
Neg
2015E
0,00
-1,38
Neg
1,9
Neg
2015E
Fakta
Aktiekurs (SEK)
Antal aktier (milj)
Börsvärde (MSEK)
Nettoskuld (MSEK)
Free float (%)
Dagl oms. (’000)
Neg
2016E
0,00
-1,02
Neg
1,2
Neg
2016E
0,00
-0,10
Neg
0,7
28,9
Analytiker:
Björn Olander
[email protected]
Klas Palin
[email protected]
Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.
Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, 103 87 Stockholm. Tel +46 8-545 013 30. E-post: [email protected]
4,4
18,0
78
4
60 %
0
Scandidos
Redeye Rating: Bakgrund och definition
Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv
värdering.
Company Qualities
Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt.
Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5
– Finansiell styrka (Financial Strength).
Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel.
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng.
Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna.
Ledning
Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet.
Ägarskap
Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande.
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden.
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet.
Tillväxtutsikter
Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1
– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 –
Konkurrenskraft.
Lönsamhet
Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT).
Finansiell styrka
Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt.
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 –
Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 –
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser.
Bolaganalys
2
Scandidos
Nyemissionen pressar aktien
Nyemissionen är
garanterad till 90%
Bolaget väntas få in 18,620,9 miljoner kronor
Små konsekvenser om
emissionen inte
fulltecknas
Dags att fylla på kassan
efter ett svagt år
Finansieringen hade i
princip kunnat ske med
hjälp av lån
Teckningskursen är 4 kr
per aktie
Emissionen pressar aktien
Scandidos genomför just nu en nyemission som ska tillföra cirka 24
miljoner kronor före emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 3
miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till drygt 90 procent med hjälp
av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Om emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 20,9 miljoner kronor
annars blir det minst 18,6 miljoner kronor. I prospekter uppger bolaget att
rörelsekapitalbehovet inför de förestående produktlanseringarna uppgår till
cirka 12 miljoner kronor och att resterande del används för att ”stärka den
finansiella ställningen” och att ”öka den finansiella uthålligheten”.
Vi räknar med att bolagets operationella ambitioner kommer kvarstå även
om emissionen inte blir fulltecknad. För aktieägarna skulle det innebära ett
mindre tillskott till kassan, men att de å andra sidan inte blir lika utspädda.
Scandidos listades på First North den 11 april 2014 och bolaget tog då in
cirka 20 miljoner kronor efter transaktionskostnader. Motivet till
kapitalanskaffningen då var bland annat ett ökat rörelsekapitalbehov inför
produktlanseringar under 2014. Vi konstaterar att introduktionen av nya
produkter dragit ut på tiden, vilket medfört högre kostnader och uteblivna
intäkter. Samtidigt blev de två första rapporterna efter listningen mycket
svaga, vilket också bidragit till att kassan dränerats under det senaste året.
Lite syrligt kan vi konstatera att kapitalet som tas in nu behövs till samma
lanseringar som bolaget tog in kapital till för ett drygt år sedan.
Scandidos nettoskuld var i slutet av mars 2,3 miljoner kronor. Vi anser att
det visserligen är en blygsam skuldsättning som skulle kunnat vara
betydligt högre, men vi räknar med negativa kassaflöden innan
försäljningen av de nya produkterna kommer igång på allvar. Det bör ha
varit möjligt för Scandidos att finansiera verksamheten med hjälp av lån.
Det är dock vanligt att bolag i Scandidos läge föredrar aktiemarknaden för
att slippa vara beroende av bankernas goda vilja.
Den som ägde en aktie den 18 maj har fått en teckningsrätt. En ny aktie kan
tecknas för två teckningsrätter plus 4 kronor. Handel med teckningsrätter
pågår under perioden 20-29 maj. Teckningstiden väntas pågå 20 maj-2 juni
och utfallet meddelas omkring en vecka senare.
I samband med nyemissioner är det vanligt att aktien är svag. I det här
fallet kommer en stor del av teckningsrätterna troligen säljas i marknaden,
bland annat för att de nuvarande huvudägarna inte har möjlighet att teckna
sina andelar. Det är troligt att obalansen mellan utbud och efterfrågan
kommer pressa priset på teckningsrätterna och därmed även aktien.
Bolaganalys
3
Scandidos
Två bra kvartal i rad
Två svaga kvartal har följts av två bra
De två första kvartalen
efter listningen var
mycket svaga, men...
Den första rapporten efter bolagets listning för ett drygt år sedan var Q4
(februari-april) för det brutna räkenskapsåret 2013/14. Försäljningen
uppgick till cirka 8 miljoner kronor, vilket innebar en nedgång med drygt
40 procent. Även Q1 (maj-juli) innebar en minskning av försäljningen med
nästan 40 procent. I nedanstående figur är de kvartalen markerade med
röda ringar.
Försäljning per kvartal (från kvartalsrapporten)
16
Försäljning (MSEK)
14
12
10
8
6
4
2
0
Q1
Q2
2010/11
2011/12
Q3
2012/13
2013/14
Q4
2014/15
Källa: Scandidos
Bolaget uppgav i samband med Q1-rapporten att läget ljusnat och att
försäljningen förbättrades under slutet av kvartalet. Därmed var det en
lättnad när Q2 (augusti-oktober) kom in på samma nivå som föregående år.
...Q3 blev det andra
kvartalet i rad med en
mer normal försäljning.
Vinstvarningen från
Elekta utgör ett
frågetecken, men behöver
inte ha någon inverkan på
Scandidos
Inför det senast rapporterade kvartalet Q3 (november-januari) räknade vi
inte med försäljningen skulle kunna komma upp i den ovanligt höga nivån
från föregående år (2013/14). En faktor som bidrog till den höga
försäljningen var at kunder i Japan valde att passa på att köpa innan en
höjning av momsen trädde i kraft. Vårt estimat inför Q3 var försäljning på
9,1 miljoner kronor, men bolaget överträffade våra förväntningar och
rapporterade 10,2 miljoner kronor.
I VD ordet gavs en positiv bild av marknadsförutsättningarna under 2015,
bland annat med hänvisning till Varians starka orderingång i deras senaste
samt ett ”prognosticerat starkt fjärde kvartal för Elekta”. Vi vet nu att Elekta
fick vinstvarna eftersom kvartalet kom in långt under deras prognos. Det
ledde även till att VD fick sparken med omedelbar verkan. Elekta uppger att
en stor del av problemen varit interna och inte beroende på att marknaden
varit svag. Vi anser att det åtminstone höjer osäkerheten kring marknaden.
Bolaganalys
4
Scandidos
Lägre förlust i Q3 jämfört med våra förväntningar
Högre försäljning och
lägre kostnader jämfört
med våra prognoser
Försäljningen slog våra prognoser med 1,1 miljon kronor och bolaget fick in
övriga rörelseintäkter på 1,3 miljoner kronor som vi inte hade räknat med.
Det är de huvudsakliga förklaringarna till att rörelseresultatet kom in 2,2
miljoner kronor högre än vårt estimat. Förslusten blev 1,4 miljoner kronor
jämfört med en vinst på 1,1 miljon kronor i Q3 förra året, men det är
planenliga kostnadsökningar. De beror bland annat på slutförande av
produktutveckling och förberedelser inför lanseringar.
Förväntat vs. utfall
(SEKm)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete
Summa intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskr.
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter fin. poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
2014/15
Q3 Redeye
10,2
9,1
1,3
0,0
0,2
1,0
11,6
10,2
-2,5
-2,7
-3,4
-4,2
-7,1
-6,9
-0,1
-0,1
-1,4
-3,7
0,6
0,2
0,0
0,0
-0,9
-3,5
0,0
0,0
-0,9
-3,5
Vinst per aktie
Vinst per aktie e. utsp.
Förra året
12,0
0,0
1,1
13,1
-3,1
-2,6
-6,2
-0,1
1,1
0,0
-0,1
1,0
0,0
1,0
Diff
-1,8
1,2
-0,9
-1,5
0,7
-0,8
-0,9
0,0
-2,5
0,6
0,1
-1,9
0,0
-1,9
-0,26
-0,26
-0,30
-0,29
0,03
0,03
0,52
0,52
-0,79
-0,78
-1,4
-3,6
2,2
1,1
-2,5
-15,2%
-14,1%
-13,5%
-24,0%
-40,3%
-39,4%
8,8%
26,2%
25,9%
n.m
8,9%
9,5%
n.m
n.m
n.m
EBITDA
Omsättningstillväxt
EBIT-marginal
EBITDA-marginal
Diff
1,1
1,3
-0,8
1,5
0,2
0,8
-0,2
0,0
2,2
0,4
0,0
2,6
0,0
2,6
Källa: Redeye Research
Sammantaget ger vi godkänt till de två senaste rapporterna som lyckats slå
våra förväntningar som visserligen sänktes rejält efter de två föregående
rapporterna som var häpnadsväckande svaga.
Stort intresse för produkt kan ge låg försäljning i Q4?
Lanseringen av Delta4
Phantom+ är en markant
förbättring...
...och det vore inte
konstigt om kunderna
köper den senare istället
för att köpa den gamla i
Q4.
Idag säljer Scandidos i stort sett uteslutande produkten Delta 4 Phantom.
Produkten används för att mäta och verifiera stråldosen där patienten
kommer vara placerad vid den riktiga behandlingen. Nu har bolaget
lanserat en helt ny produkt som fått namnet Delta4 Phantom+. Jämfört
med föregångaren har den en bättre mätnoggrannhet och är mer
användarvänlig med potential för förbättrad effektivitet.
Utvecklingen av produkten hölls hemlig fram till lanseringen eftersom
bolaget såg en risk att kunder skulle invänta den nya produkten istället för
att köpa den gamla generationen. Lanseringen skedde i slutet av januari och
Q4 sträcker sig från februari-april. De första leveranserna av produkten
väntas ske under sommaren. Därmed ser vi en risk att Q4 kommer bli svagt
eftersom många kunder rimligen väljer att invänta den nya produkten.
Bolaganalys
5
Scandidos
Finansiella prognoser
Estimatförändringar
Sänkta estimat för Q4 på
grund av risk för
försäljningsvakuum
Något förskjutna
lanseringar innebär
marginellt lägre estimat
för de närmaste åren
Trots en starkare Q3:a jämfört med våra förväntningar sänker vi
försäljningsprognoserna för 2014/15E med 4,2 miljoner kronor på grund av
att vi räknar med ett svagt fjärde kvartal. Kunder som vill ha den nya
produkten har helt enkelt varit tvunget att vänta till sommaren med att
beställa den. Det bör dock i stor utsträckning vara en periodiseringsfråga,
vilket innebär att de ordrarna kommer under Q1 och Q2 istället.
Under de följande åren har vi gjort mindre justeringar på grund av
senarelagda lanseringar, men den negativa inverkan är inom 2-5 miljoner
kronor på såväl försäljningsraden som EBITDA. Vi har även lagt in
nyemissionen med större kassa och fler aktier. Vi har förutsatt att den blir
fulltecknad, men skulle det bara bli 90 procent är inverkan begränsad.
Estimatförändringar
Nya estimat (SEKm)
2014/15E
Nettoomsättning
29,2
Summa intäkter
33,8
Rörelseresultat
-17,7
Resultat efter finansiella poster
-16,5
Årets resultat
-16,5
Vinst per aktie efter utspädning
-1,33
EBITDA
-17,4
EBIT-marginal
EBITDA-marginal
Gamla estimat (SEKm)
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Vinst per aktie efter utspädning
EBITDA
EBIT-marginal
EBITDA-marginal
Förändring (SEKm)
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Vinst per aktie efter utspädning
EBITDA
EBIT-marginal
EBITDA-marginal
Källa: Redeye Research
Bolaganalys
6
2015/16E
44,9
51,2
-20,4
-18,3
-18,3
-1,02
-14,7
2016/17E
74,3
82,9
-4,1
-1,9
-1,9
-0,10
1,8
-60,6%
-59,6%
-45,4%
-32,8%
-5,5%
2,5%
33,4
37,6
-16,8
-16,4
-16,4
-1,32
-16,5
48,0
54,2
-16,7
-16,1
-16,1
-1,30
-10,9
79,1
87,7
-2,3
-1,7
-1,7
-0,14
3,7
-50,3%
-49,4%
-34,7%
-22,7%
-2,9%
4,6%
-4,2
-3,8
-0,9
-0,1
-0,1
0,0
-0,9
-3,1
-3,1
-3,8
-2,2
-2,2
0,3
-3,8
-4,8
-4,8
-1,7
-0,1
-0,1
0,0
-1,8
-10,3%
-10,2%
-10,7%
-10,1%
-2,5%
-2,1%
Scandidos
Estimat per år och kvartal
Ovanligt stor osäkerhet
inför Q4, men på grund
av en god anledning
Vi upplever att osäkerheten inför Q4 är ovanligt stor på grund av
lanseringen av Delta4 Phantom+ som ironiskt nog riskerar att påverka
försäljningen negativt, men det bör alltså kompenseras av högre försäljning
under kommande kvartal. Det viktigaste för aktieägarna är inte hur
enskilda kvartal faller ut, utan hur utvecklingen kommer vara på längre sikt.
Vi räknar med att hög tillväxt från nedpressade nivåer under 2015/162016/17E, främst på grund av produktlanseringar. Vi förväntar oss ett
positivt EBITDA-resultat redan under 2016/17E.
Resultaträkning
(SEKm)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete
Summa intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskr.
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter fin. poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Vinst per aktie
Vinst per aktie e. utsp.
EBITDA
Omsättningstillväxt
EBIT-marginal
EBITDA-marginal
10/11
28,9
1,7
0,5
31,1
-6,1
-7,2
-15,0
0,0
1,4
0,0
-1,1
0,4
-0,1
0,3
11/12
36,0
1,8
0,4
38,1
-10,5
-8,9
-17,2
0,0
0,6
0,1
-0,3
0,3
-0,1
0,2
12/13
39,8
0,5
3,2
43,6
-10,9
-11,8
-21,8
0,0
-1,3
0,0
-0,7
-2,0
-0,1
-2,1
13/14 14/15E 15/16E 16/17E
38,7
29,2
44,9
74,3
0,2
1,4
0,0
0,0
3,8
3,2
6,2
8,6
42,7
33,8
51,2
82,9
-9,3
-8,3
-13,2
-20,3
-13,2
-16,7
-20,4
-22,4
-23,3
-26,3
-32,3
-38,3
-0,3
-0,3
-0,5
-0,7
-3,6
-17,7
-20,4
-4,1
0,0
1,3
2,3
2,4
-0,5
-0,1
-0,2
-0,2
-4,1
-16,5
-18,3
-1,9
-0,1
0,0
0,0
0,0
-4,2
-16,5
-18,3
-1,9
0,18
0,18
0,12
0,12
-1,14
-1,14
-0,35
-0,34
-1,38
-1,33
-1,02
-1,02
-0,10
-0,10
2,9
1,6
-1,0
-3,2
-17,4
-14,7
1,8
11,9%
5,0%
10,0%
24,4%
1,6%
4,3%
10,7%
-3,3%
-2,5%
-2,8% -24,5% 53,8%
-9,2% -60,6% -45,4%
-8,4% -59,6% -32,8%
65,2%
-5,5%
2,5%
Källa: Redeye Research
Resultaträkning
(SEKm)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete
Summa intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskr.
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter fin. poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Vinst per aktie
Vinst per aktie e. utsp.
EBITDA
Omsättningstillväxt
EBIT-marginal
EBITDA-marginal
2013/14
3Q
12,0
0,0
1,1
13,1
-3,1
-2,6
-6,2
-0,1
1,1
0,0
-0,1
1,0
0,0
1,0
4Q
8,1
0,2
0,6
8,8
-1,4
-4,4
-5,8
-0,1
-2,9
0,0
-0,2
-3,1
-0,1
-3,2
2014/15
1Q
5,4
0,1
0,9
6,4
-1,6
-3,7
-6,4
-0,1
-5,3
0,0
0,0
-5,3
0,0
-5,3
2Q
9,8
0,1
0,9
10,8
-3,1
-5,0
-6,2
-0,1
-3,5
0,2
0,0
-3,3
0,0
-3,3
3Q
10,2
1,3
0,2
11,6
-2,5
-3,4
-7,1
-0,1
-1,4
0,6
0,0
-0,9
0,0
-0,9
4QE
3,8
0,0
1,2
5,0
-1,1
-4,6
-6,7
-0,1
-7,5
0,6
0,0
-7,0
0,0
-7,0
1QE
9,7
0,0
1,3
11,0
-2,9
-4,6
-7,9
-0,1
-5,7
0,6
0,0
-5,1
0,0
-5,1
0,52
0,52
-0,26
-0,26
-0,44
-0,43
-0,28
-0,27
-0,08
-0,07
-0,58
-0,56
-0,43
-0,41
1,1
-2,8
-5,2
-3,4
-1,4
-7,4
-4,3
42,8% -44,3% -39,1%
8,9% -35,6% -97,8%
9,5% -34,7% -96,5%
0,2%
-35,6%
-34,9%
-15,2% -52,4%
-14,1% -195,1%
-13,5% -193,0%
79,8%
-58,2%
-43,9%
Källa: Redeye Research
Bolaganalys
7
Scandidos
Försäljning av antal enheter per produktkategori
Vi modellerar till viss del
även historiken
Scandidos rapporterar total försäljning per kvartal i kronor, men vi lägger
estimat på bland annat antal enheter och pris. Vi justerar våra estimat efter
rapporterna, men även de historiska kvartalen är alltså uppskattningar av
antalet enheter.
Delta4 Phantom och Delta4 Phantom+
Givet våra antaganden för historiken tycks antalet enheter i Q2 och Q3 vara
tillbaka på en betydligt högre nivå än Q4 2013/14 och Q1 2014/15. Vi tror
alltså att det är upplagt för låg försäljning i Q4 på grund av
lanseringsvakuumet. Det är svårt att säga hur kraftig effekten i så fall blir,
men det är å andra sidan snarare att betrakta som en engångseffekt man i
så fall kan ta med en nypa salt.
30
120
25
100
20
80
15
60
10
40
5
20
0
Antal system (årstakt)
Antal Delta4 phantom
per kvartal (modell)
Antal Delta4 Phantom(+) per kvartal
0
E E E E E E E E E
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Källa: Redeye Research
Antal Delta4 phantom
Källa: Redeye Research
Bolaganalys
8
Bolagets förhoppning
Tillväxt
2022/23E
2021/22E
0%
2020/21E
0
2019/20E
5%
2018/19E
20
2017/18E
10%
2016/17E
15%
40
2015/16E
60
2013/14
20%
2014/15E
25%
80
2012/13
100
2011/12
30%
2010/11
35%
120
2009/10
140
2008/09
40%
2007/08
45%
160
2006/07
180
Tillväxt
Antal Delta4 Phantom(+) per år
Antal
Det vore inte konstigt om
kunderna väljer att
invänta den nya
produkten
Scandidos
Delta4 Discover
Försäljningen framflyttad
till nästa år som börjar i
maj
Delta4 Discover är den viktigaste värdedrivaren under de närmaste åren. Vi
har gradvis fått flytta fram våra estimat och nu uppger bolaget att
försäljningen väntas komma igång under sommaren under det nyligen
påbörjade året 2015/16E. Bolaget har trots allt mottagit ordrar och vi tror
att den första försäljningen kan bokföras relativt tidigt efter CE-märke
respektive FDA-godkännande erhållits.
450
90%
400
80%
350
70%
300
60%
250
50%
200
40%
150
30%
100
20%
50
10%
Antal Delta4 Discover
Bolagets förhoppning
2022/23E
2021/22E
2020/21E
2019/20E
2018/19E
2017/18E
2016/17E
2015/16E
2014/15E
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
0%
2006/07
0
Tillväxt
Antal
Antal Delta4 Discover
Tillväxt
Källa: Redeye Research
Delta4 TPV
Utvecklingen av produkten har nedprioriterats internt till förmån för
Discover, men vi räknar med att försäljningen kommer igång under
2015/16E. Försäljningspotentialen är avsevärt mindre än för de andra
produkterna, men den har ett strategiskt värde eftersom en kompletterar de
andra produkterna och breddar portföljen.
180
90%
160
80%
140
70%
120
60%
100
50%
80
40%
60
30%
40
20%
20
10%
Antal Delta4 TPV
Källa: Redeye Research
Bolaganalys
9
Bolagets förhoppning
Tillväxt
2022/23E
2021/22E
2020/21E
2019/20E
2018/19E
2017/18E
2016/17E
2015/16E
2014/15E
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
0%
2006/07
0
Tillväxt
Antal Delta4 TPV
Antal
Intäktsmässigt liten, men
strategiskt viktigt
komplement
Scandidos
Produktmix
Vi räknar med att
försäljningsökningen på
sikt drivs av Delta4
Discover
Hittills har försäljningen enbart utgjorts av Delta 4 Phantom och
försäljningen minskade marginellt 2013/14 och enligt vår prognos betydligt
mer i år (2014/15E). Försäljningstappet under 2014/15E ser dock värre ut
än det är. Inledningen på året blev mycket svag, men sedan har
försäljningen återhämtat sig under de två följande kvartalen. Det återstår
att se hur stor inverkan blir av vår hypotes med försäljningsvakuumet i Q4,
men tillsammans med svagheten i början av året innebär det enkla
jämförelsetal som relativt lätt bör kunna slås under 2015/16E.
Försäljning per produktkategori
Försäljning (SEKm)
250
200
150
100
50
Delta4 phantom
Delta4 Discover
2022/23E
2021/22E
2020/21E
2019/20E
2018/19E
2017/18E
2016/17E
2015/16E
2014/15E
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
0
Delta4 TPV
Källa: Redeye Research
Inget bidrag från Delta4
Discover i år och
marginellt nästa år
Det stora lyftet för försäljningen väntas dock bli lanseringen av Delta 4
Discover. För räkenskapsåret 2015/16 som inleds i maj förväntar vi oss ett
förhållandevis litet bidrag från produkten eftersom det tar tid att få upp
försäljningen och att erhålla CE-märke och godkännande från exempelvis
FDA. Året efter förväntar vi oss att Delta4 Discover nästan når upp till
samma nivå som Delta4 Phantom. Delta4 TPV kommer ha betydligt lägre
försäljning än de övriga produkterna, men den är ändå viktig av strategiska
skäl eftersom den kompletterar produktportföljen.
Bolaganalys
10
Scandidos
Värdering och aktie
Nytt motiverat värde 12
(14) kronor per aktie
Avkastningskravet
tillbaka på den tidigare
nivån eftersom vi nu
inkluderat emissionen
Aktien handlas nära vårt
Bear case
Betydande säljtryck under
emissionen...
...lär pressa aktien.
Vi sänker vårt motiverade värde till 12 (14) kronor per aktie efter något
nedreviderade prognoser, men framför allt effekterna av nyemissionen.
I samband med förra rapporten höjde vi avkastningskravet till 13,3 (12,1)
procent på grund av nyemissionsrisken. I konsekvensens namn sänker vi nu
återigen avkastningskravet till 12,1 procent eftersom våra prognoser nu
inkluderar nyemissionen. Vår värdering utgår från att nyemissionen blir
fulltecknad, men om den inte skulle bli det är skillnaden endast marginell.
Vårt motiverade värde är alltså 12 kronor per aktie och aktien handlas för
närvarande i närheten av vårt Bear case på 4 kronor per aktie. Därmed
anser vi att det finns en betydande uppsida från nuvarande nivåer, men det
förhindrar inte att aktien kan komma ner ytterligare.
Priset på teckningsrätterna, och därmed aktien, kommer under den
närmaste tiden troligen styras mer av utbud och efterfrågan än av
värdering. Det är endast en liten andel av de befintliga ägarna som lämnat
teckningsförbindelser och de båda grundarna med vardera drygt 19 procent
har uppgett att de inte kommer kunna försvara sina andelar fullt ut.
Vi anser att värderingen på nuvarande nivåer är attraktiv, men frågan är på
vilken nivå man hittar tillräckligt många köpare för att motsvara säljtrycket.
Troligen kommer aktien närma sig emissionskursen 4 kronor per aktie,
men den som bottenfiskar får vara beredd på att resan uppåt kan gå snabbt.
DCF
Motiverat värde i linje
med DCF-värdet
Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF) ger ett motiverat värde på 12
kronor per aktie. Vi använder ett avkastningskrav på 12,1 procent för att
diskontera kassaflödena under den explicita prognosperioden fram till
2023/24E och terminalvärdet under de följande åren. I nedanstående
sammanfattning är tillskottet från emissionen är inkluderat i kassaflödet för
2015/16E.
DCF sammanfattning
SEKm
110
110
-12
9
0
217
DCF 14/15-23/24
DCF 24/25Skulder
Kassa
Övrigt
Summa
Källa: Redeye Research
Bolaganalys
11
Per aktie
6,1
6,1
-0,7
0,5
0,0
12,1
Scandidos
Multipelvärdering
De ansatta multiplarna
ger aktievärden i
intervallet 14-26 kronor
per aktie
Vi har ansatt intervall av multiplar för några av de vanligaste
värderingsmåtten baserat på vilken värdering ett bolag av Scandidos
karaktär kan förväntas ha när bolaget nått en än mer mogen fas. Dessa
multiplar i kombination med våra estimat för 2021/22E, i förekommande
fall tillsammans med nettokassan vid den tidpunkten, ger ett implicit
aktievärde 2021/22E. Genom att diskontera värdet till nutid och dessutom
ta hänsyn till utdelningar erhålls nivåer som ska spegla var aktien bör
handlas idag. I det här fallet har vi prognosticerat att inga utdelningar
kommer ges under prognosperioden. Med en generösare utdelning skulle
högre värden kunna motiveras och det gäller även om kassan skulle
användas till värdeskapande förvärv.
Multipelvärdering
Multipel
EV/S
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/E
Estimat
S
EBITDA
EBIT
EPS
21/22E
Multiplar
227
1,5x - 3,5x
60
7,0x - 9,0x
51 8,0x - 10,0x
2,75 12,0x - 18,0x
Aktievärde idag
14 - 26
16 - 19
16 - 18
15 - 23
Källa: Redeye Research
Värderingssammanfattning
Multiplarna indikerar
högre värde än vår DCFmodell...
...men det är ändå stor
uppsida till vårt
motiverade värde.
Ett motiverat värde på 12 kronor per aktie är i linje med DCF-värdet, men
lägre än intervallet som motiveras av vår multipelansats. Vid DCFvärderingen inkluderas den finansiella utvecklingen över en längre period,
medan vår multipelvärdering endast tar hänsyn till situationen ett specifikt
år längre fram i tiden. Man kan resonera kring om just det året är relevant
och om multipelintervallen vi angett är rimliga givet de förutsättningarna.
Aktien handlas idag nära vårt Bear case (se nästa sida). Det innebär att
aktien nästan tripplas från dagens nivå om vårt grundscenario infrias.
Multipelvärdering jämfört med DCF
30
DCF-värdet något
nedtryckt på grund av att
de närmaste årens lägre
lönsamhet väger tyngre i
värderingen än vinsterna
längre fram i tiden
Kronor per aktie
25
20
15
10
5
0
EV/S
EV/EBIT
Base case
Källa: Redeye Research
Bolaganalys
12
EV/EBITDA
Bear case
Bull case
P/E
Scandidos
Scenarioanalys
Base case: 12 kronor
Bear case: 4 kronor
Bull case: 18 kronor
I resten av analysen argumenterar vi för ett scenario som vi anser vara väl
avvägt med utgångspunkt för antaganden som enligt vår mening förefaller
vara rimliga. Det finns dock många faktorer som på olika sätt kommer
påverka utfallet och det är därför relevant att försöka kvantifiera hur aktien
kan påverkas av olika scenarier som kan tänkas inträffa. I vårt Base casescenario räknar vi med en genomsnittlig årstillväxt på 40,5 procent fram till
2018/19E då EBITDA-marginalen förbättrats till 22,0 procent. Det ger ett
motiverat värde på cirka 12 kronor per aktie.
I vårt Bear case-scenario modellerar vi att tillväxten är betydligt lägre än i
vårt Base case-scenario och uppgår till 20% fram till 2018/19E. Eftersom
marginalen drivs av ökade försäljningsvolymer innebär den lägre
försäljningen jämfört med vårt Base case att även marginalen blir något
lägre och vi räknar med 20% EBITDA-marginal. Under dessa
förutsättningar indikerar vår modell att aktien bör handlas till cirka 4
kronor.
I vårt Bull case-scenario växer bolaget med 50 procent, vilket är högre än
antagandena i vårt Base case. Det är en väldigt bra tillväxt, men fullt möjligt
om lanseringen av de nya produkterna går bra. På grund av den
operationella hävstången blir EBITDA-marginalen 35 procent vid den
tidpunkten. Under de förutsättningarna indikerar vår modell att aktien bör
handlas till cirka 18 kronor.
Scenarioanalys
Årlig tillväxt till 2018/19E
EBITDA-marginal 2018/19E
Värde per aktie
Uppsida från 4,35 kronor
Bear
20,0%
20,0%
4
-2%
Base
40,5%
22,0%
12
176%
Bull
50,0%
35,0%
18
302%
Källa: Redeye Research
De finansiella
utmaningarna löses med
hjälp av nyemissionen
Aktien handlas nära vårt
Bear case och vi ser en
betydande uppsida om
bolaget lever upp till våra
förväntningar
Nuvarande aktiekurs inprisar en betydligt sämre utveckling än vårt
grundscenario. Det beror framför allt på den svaga balansräkningen som
lett fram till nyemissionen, men det är faktorer som kommer bli historiska
efter emissionen är avklarad.
Aktien handlas för närvarande nära vårt Bear case och vi ser en betydande
potential till vårt Base case. Vårt Bull case känns avlägset i dagens läge,
men försäljningen av Delta4 Discover är tänkt att inledas redan om någon
månad. Intäktspotentialen är betydande och om efterfrågan slår
förväntningarna i vårt grundscenario kan det mycket väl visa sig att
antagandena i vårt Bull case framstår som rimliga. Det lär dock ta ett antal
kvartal efter lanseringen innan marknaden skulle vara beredd att fullt ut
inprisa ett sådant scenario.
Bolaganalys
13
Scandidos
Sammanfattning Redeye Rating
Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel
består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en
betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng.
Ratingförändringar i denna rapport:
Finansiell styrka höjs till 4,0 (2,0). I förra rapporten sänktes det på grund
av nyemissionsrisken, men nu har vi inkluderat emissionen i våra estimat
och därmed återställer vi betyget.
Ledning 5,0p
Scandidos har en ledning som kan branschen och sina produkter på ett
ingående sätt vilket vi värdesätter. Vi vill också se att ledningen
kommunicerar realistiska mål på ett transparent sätt och levererar i
enlighet med dessa. När förutsättningarna förändras uppskattar vi en rak
och tydlig kommunikation kring vad som inträffat. Med tanke på att
Scandidos är ett oprövat kort ur det perspektivet dras antalet poäng ner,
men vi räknar med att det kommer finnas anledning att höja det
efterhand.
Ägarskap 9,0p
De båda grundarna är storägare, vilket är positivt och samtliga i styrelsen
äger aktier och/eller optioner i bolaget. Det finns ingen institutionell ägare
bland de största ägarna vilket ger ett litet minus.
Tillväxtutsikter 8,5p
Lönsamhet 1,5p
Finansiell styrka 4,0p
Den underliggande marknaden för strålterapi växer relativt snabbt och
Scandidos med sin starka position har förutsättningar att växa avsevärt
snabbare inom sin produktnisch. Det finns en betydande tillväxtpotential
med de nuvarande produkterna och om bolaget lyckas etablera de nya
produkterna på markanden kommer tillväxttakten bli mycket hög. Det
som återstår är att bolaget lyckas bevisa att det uthålligt han generera en
avkastning som kan driva tillväxten ytterligare.
Bolaget har skördat framgångar på marknaden, men överskottet har
investerats i verksamheten för att driva försäljning och produktutveckling.
Lönsamheten har således medvetet hållits nere för att bygga ett starkt och
långsiktigt konkurrenskraftigt bolag. I det här fallet tittar vi mycket på vad
bolaget åstadkommit historiskt vilket alltså drar ner betyget, men vi
räknar med att kunna justera upp betyget efterhand som bolaget växer sig
till en allt bättre lönsamhet.
Scandidos stärkte sin balansräkning i samband med börsintroduktionen
våren 2014, men den försvagades av ett antal kvartal med låg försäljning.
Ett drygt år efter introduktionen tvingas bolaget ta in ytterligare kapital
för att stödja försenade produktlanseringar. Vårt betyg reflekterar
situationen efter nyemissionen som är garanterad till cirka 90 procent.
Liksom för många andra småbolag dras betyget ned av att svängningar i
efterfrågan inte kan pareras lika enkelt som bolag med mångfalt högre
försäljning har möjlighet att göra.
Bolaganalys
14
Scandidos
Resultaträkning
Omsättning
Summa rörelsekostnader
EBITDA
12/13
40
-41
-1
13/14
39
-42
-3
14/15E
29
-47
-17
15/16E
45
-60
-15
16/17E
74
-72
2
Avskrivningar materiella tillg
Avskrivningar immateriella tillg.
Goodwill nedskrivningar
EBIT
0
0
0
-1
0
0
0
-4
0
0
0
-18
0
-6
0
-20
0
-6
0
-4
Resultatandelar
Finansnetto
Valutakursdifferenser
Resultat före skatt
0
-1
0
-2
0
-1
0
-4
0
1
0
-16
0
2
0
-18
0
2
0
-2
Skatt
Nettoresultat
0
-2
0
-4
0
-16
0
-18
0
-2
12/13
13/14
14/15E
15/16E
16/17E
0
5
5
2
13
16
5
9
1
30
9
4
4
1
18
9
5
7
1
22
7
9
11
2
29
1
0
0
0
0
16
0
17
0
1
0
0
0
0
22
0
23
1
0
0
0
0
0
29
0
29
1
0
0
0
0
0
31
0
31
1
0
0
0
0
0
33
0
33
2
Summa tillgångar
29
54
48
55
64
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kort. skuld
Räntebr. skulder
L. icke ränteb.skulder
Konvertibler
Summa skulder
Uppskj. skatteskuld
Avsättningar
Eget kapital
Minoritet
Minoritet & E. Kap.
11
0
7
18
1
0
0
19
0
0
10
0
10
13
0
1
13
0
0
0
13
0
0
40
0
40
7
12
4
24
0
0
0
24
0
0
24
0
24
11
10
7
28
0
0
0
28
0
0
27
0
27
19
9
11
38
0
0
0
38
0
0
25
0
25
Summa skulder och E. Kap.
29
54
48
55
64
12/13
40
-41
0
-1
0
-1
0
-1
9
-7
13/14
39
-42
0
-4
0
-4
0
-3
-7
-6
14/15E
29
-47
0
-18
0
-18
0
-17
4
-7
15/16E
45
-60
-6
-20
0
-20
6
-15
2
-7
16/17E
74
-72
-6
-4
0
-4
6
2
4
-8
2
-16
-21
-20
-3
12/13
35%
12%
1
11
1,4
13/14
75%
0%
-16
25
0,7
14/15E
50%
52%
4
28
0,6
15/16E
49%
37%
1
28
0,8
16/17E
39%
35%
1
26
1,2
12/13
11%
-1 022%
13/14
-3%
-69%
14/15E
-24%
293%
15/16E
54%
-26%
16/17E
65%
-90%
Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångr
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Andra fordringar
Summa omsättn.
Anläggningstillgångar
Materiella anl.tillg.
Finansiella anl.tillg.
Övriga finansiella tillg.
Goodwill
Imm. tillg. vid förväv
Övr. immater. tillg.
Övr. anlägg. tillg.
Summa anlägg.
Uppsk. skatteford.
Fritt kassaflöde
Omsättning
Sum rörelsekost.
Avskrivningar
EBIT
Skatt på EBIT
NOPLAT
Avskrivningar
Bruttokassaflöde
Föränd. i rörelsekap
Investeringar
Fritt kassaflöde
Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Nettoskuld
Sysselsatt kapital
Kapit. oms. hastighet
Tillväxt
Försäljningstillväxt
VPA-tillväxt (just)
Bolaganalys
15
DCF värdering
WACC
Antaganden 2015-2021
Genomsn. förs. tillv.
EBIT-marginal
Kassaflöden, MSEK
12,1 % NPV FCF (2015-2017)
NPV FCF (2018-2024)
NPV FCF (2025-)
Rörelsefrämmade tillgångar
Räntebärande skulder
Motiverat värde MSEK
-2
112
110
9
-12
217
12,5 % Motiverat värde per aktie, SEK
19,6 % Börskurs, SEK
12,1
4,4
Lönsamhet
ROE
ROCE
ROIC
EBITDA-marginal
EBIT-marginal
Netto-marginal
12/13
-19%
-10%
-10%
-3%
-3%
-5%
13/14
-17%
-14%
-32%
-8%
-9%
-11%
14/15E
-51%
-43%
-72%
-60%
-61%
-56%
15/16E
-72%
-50%
-74%
-33%
-45%
-41%
16/17E
-7%
-5%
-15%
2%
-5%
-3%
Data per aktie
VPA
VPA just
Utdelning
Nettoskuld
Antal aktier
12/13
-1,14
-1,14
0,00
0,43
1,83
13/14
-0,35
-0,35
0,00
-1,32
11,97
14/15E
-1,38
-1,38
0,00
0,31
11,97
15/16E
-1,02
-1,02
0,00
0,05
17,96
16/17E
-0,10
-0,10
0,00
0,07
17,96
Värdering
Enterprise Value
P/E
P/S
EV/S
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/BV
12/13
0,8
0,0
0,0
0,0
-0,8
-0,6
0,0
13/14
159,6
-41,8
4,5
4,1
-49,3
-44,9
4,3
14/15E
55,8
-3,2
1,8
1,9
-3,2
-3,2
2,2
15/16E
53,0
-4,3
1,7
1,2
-3,6
-2,6
1,9
16/17E
53,4
-42,0
1,1
0,7
28,9
-13,2
2,1
Aktiens utveckling
1 mån
3 mån
12 mån
Årets Början
-29,8
-34,6
-69,6
-41,6
Aktiestruktur %
Görgen Nilsson
Ingemar Wiberg
Avanza Pension
Tullbacken Aktiebolag
Advokat Matsson AB:s Pensionsstiftelse
HealthInvest Fonder
Kjell Ericsson
Societe Generale
Skandinaviska Enskilda Banken S.A
Nordnet Pensionsförsäkring
Aktien
Reuterskod
Lista
Kurs, SEK
Antal aktier, milj
Börsvärde, MSEK
Bolagsledning & styrelse
VD
CFO
IR
Ordf
Nästkommande rapportdatum
FY 2014/15 Results
Analytiker
Björn Olander
[email protected]
Klas Palin
[email protected]
%
%
%
%
Tillväxt/år
Omsättning
Rörelseresultat, just
V/A, just
EK
Röster
19,1 %
19,1 %
4,3 %
3,6 %
3,4 %
3,3 %
2,7 %
2,3 %
2,2 %
1,9 %
13/15e
-14,4 %
265,35 %
9,9 %
53,3 %
Kapital
19,1 %
19,1 %
4,3 %
3,6 %
3,4 %
3,3 %
2,7 %
2,3 %
2,2 %
1,9 %
SDOS.ST
First North
4,4
12,0
52,1
Görgen Nilsson
Catarina Arkebäck
Per Carendi
June 23, 2015
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
114 35 Stockholm
Scandidos
Omsättning & Tillväxt (%)
EBIT (justerad) & Marginal (%)
80
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
70
60
50
40
30
20
10
0
2011
2012
2013
Omsättning
2014E
2015E
5
10%
0%
0
2011
2012
2013
2014E
2015E
2016E
-5
-10%
-20%
-10
-30%
-40%
-15
-50%
-20
-60%
-25
2016E
-70%
EBIT just
Försäljningstillväxt
Vinst Per Aktie
EBIT just-marginal
Soliditet & Skuldsättningsgrad (%)
0,2
0,2
80%
60%
0
70%
50%
-0,2
60%
-0,4
-0,4
50%
40%
-0,6
-0,6
40%
-0,8
-0,8
30%
0
-0,2
2011
2012
2013
2014E
2015E
2016E
30%
20%
-1
20%
10%
-1,2
-1,2
10%
0%
-1,4
-1,4
0%
-1,6
-1,6
-1
VPA
-10%
2011
2012
2013
Soliditet
VPA (just)
2014E
2015E
2016E
Skuldsättningsgrad
Intressekonflikter
Verksamhetsbeskrivning
Björn Olander äger aktier i Scandidos: Nej
Klas Palin äger aktier i Scandidos: Nej
Scandidos är ett ledande företag inom kvalitetssäkring av avancerad
strålterapi av cancer. Bolaget erbjuder system som med hög
noggrannhet uppmäter och analyserar stråldosen inför och under
pågående strålbehandling. Bolagets produkter hjälper
strålterapiklinikerna att säkerställa att den levererade ståldosen till
patienten uppfyller målen för den avsedda behandlingen samt
identifierar eventuella avvikelser.
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit
ersättning från bolaget i samband med detta.
Bolaganalys
16
Scandidos
DISCLAIMER
Viktig information
Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på
sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer..
Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye
grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007.
Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och
företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet
(sidotillstånd).
Ansvarsbegränsning
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande i nformationen i analysen
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet
av analysen.
Potentiella intressekonflikter
Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande:



För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument
för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter,
bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum.
En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är
direkt kopplad till sådan verksamhet.
Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen.
Angående Redeyes analysbevakning
Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument.
Rating/Rekommendationsstruktur
Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare.
Redeye Rating (2015-05-22)
Rating
7,5p - 10,0p
3,5p - 7,0p
0,0p - 3,0p
Antal bolag
Ledning
Ägarskap
29
52
3
84
27
48
9
84
Tillväxtutsikter
14
67
3
84
Lönsamhet
7
31
46
84
Finansiell
styrka
16
33
35
84
*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut.
Mångfaldigande och spridning
Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Copyright Redeye AB.
Bolaganalys
17