GympaNYTTigt maj 2015 - Svenska Gymnastikförbundet

GympaNYTTigt
Maj 2015
GympaNYTTigt är ett nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Norr som skickas ut
två gånger per år, en gång i december och en gång i maj månad.
Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och
blickar framåt mot nästa!
Gruppfoto från 15-pluslägret som arrangerades av Ungdomsrådet i Luleå den 11-12 april 2015
FOTO: Matilda Segerlund
UNGDOMSRÅDET ............................................. 19
Höstens utbildningar ............................................ 20
INNEHÅLL
Ordföranden har ordet .......................................... 3
Gymnastikens Hus i Umeå ..................................... 5
Kommittényheter ................................................... 5
Barn & Ungdomskommittén .............................. 5
Lyckad Gathering i Boden .............................. 6
Hoppfullt för Parkouren i Holmsund ............. 6
Höstens utbildningar ...................................... 7
Gymmixkommittén ............................................ 7
En helg fylld av gruppträning .......................... 7
Rörelse hela livet, våren 2016 ........................ 8
Trupptekniska kommittén .................................. 8
Truppslagen denna termin ............................. 8
Tävlingar ......................................................... 9
Norrbottens länstrupp ................................. 10
Tävlingar framöver i region norr ................. 10
Utbildningar .................................................. 10
Kvinnlig AG Kommittén ................................... 11
Östersundslägret den 2-5 januari 2015 ........ 11
Breddlägret i Älvsbyn ................................... 12
Vårpokalen ................................................... 12
Riksfinalen och RM ....................................... 12
Manlig AG kommittén (MTK) .......................... 13
Tävlingar under våren .................................. 14
Artikel: UDM i Älvsbyn 14/2 ........................ 14
Barentskampen i Uleåborg ........................... 14
SM/RM i Halmstad ........................................ 15
NorrCupen i Luleå 9-10/5 ........................... 15
Om framtiden ............................................... 15
Artikel: Svenska medaljer vid Barentskamp ......... 16
Brons till Linnea i Mångkampen ................... 16
Artikel: Tronskifte vid Distriktsmästerskapet i
Älvsbyn ................................................................. 17
Hopprep ............................................................... 18
prioritera fem av de sju fokusområdena i
verksamhetsplanen för 2015.
ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Hej,
Vi kommer att stötta och hjälpa föreningarna
att arbeta inom dessa fokusområden. Att
hjälpa dem i deras vardagliga arbete utifrån
deras egna förutsättningar är en viktig del i
regionens utveckling. Vår konsulent Josefine
Ekman har besökt flera föreningar under våren
och kommer att träffa flera andra framöver.
För mer information se Gymnastikförbundet
Norrs verksamhetsplan för 2015 via vår
webbplats www.gymnastik.se/norr.
Nu är det dags igen att med glädje
sammanfatta och skriva några ord om det som
har hänt inom gymnastiken i regionen det
senaste halvåret.
Jag känner mig hedrad för att årsmötet gav
mig förtroendet att vara regionordförande för
Gymnastikförbundet Norr ett år till. Vi hade
årsmöte i Boden lördagen den 7 mars. På
dagordningen fanns ett förslag till
stadgeändring. Förslaget som godkändes av
årsmötet lydde så här: ”Gymnastikförbundet
Norrs styrelse består av ordförande, 4 eller 6
övriga ledamöter samt 2 suppleanter, valda
enligt 2 Kap. 5 § punkterna 14-16.”
Inför årsmötet utses varje år av styrelsen
Årets förening, samt årets Aktivitets- och
Organisationsledare i regionen. Detta efter att
våra samtliga föreningar givits möjligheten att
själva nominera både föreningar och ledare till
dessa utmärkelser.
Numera är det möjligt att antalet ledamöter
förutom ordföranden kan vara 4 eller 6 för att
kunna effektivisera styrelsens arbete. Den nya
styrelsen ser ut som följande:
Reza Firouzfar - regionordförande
Marie Hedman-Alainentalo - vice ordf.
Maria Nyblom - sekreterare
Anna Mattsson - ledamot
Jenny Holmqvist - ledamot
Hanna Björk - suppleant
Kirsi Kolhström - suppleant
I år utsågs Holmsundsgymnasterna till årets
förening i region Norr. Diplomet mottogs av
valberedningens Annika Eirell-Olovsson som
på årsmötet representerade
Holmsundsgymnasterna.
Gymnastikförbundet Norr hade en mycket
givande ”Kickoff” i Skellefteå den 16-17 januari
för att sprida viktig information vidare till våra
föreningar i regionen, samt för att samla idéer
och förslag från föreningarna. På kickoffen
presenterades och diskuterades
Utvecklingsmodellen för svensk gymnastik,
Uppförandekoden (båda antagna av
Förbundsmötet 2014) samt förbundets
verksamhetsinriktning för 2015-2016 med
dess sju fokusområden.
Annika tillsammans med Reza Firouzfar,
regionordförande GF Norr. Foto: Josefine Ekman
Vision 2020 genomsyrar hela verksamheten i
regionen. Regionstyrelsen för
Gymnastikförbundet Norr har beslutat att
Holmsundsgymnasterna är en förening som
har drygt 200 aktiva tjejer och killar i åldrarna
3
3-30 år inom familjegympa, barngympa,
truppgymnastik och manlig artistisk gymnastik.
Under verksamhetsåret 2014 växte antalet
aktiva i föreningen med hela 28 % och bidrar
till Svenska Gymnastikförbundets mål, att år
2020 ska 15 % procent av alla barn upp till 12
år vara medlemmar i en gymnastikförening.
Holmsundsgymnasterna har de senaste åren
arbetat mycket offensivt mot målen i
Gymnastiken vill, till exempel för att kunna
erbjuda alla barn plats i verksamheten.
Föreningen har också på eget initiativ och
genom eget engagemang kommit långt i det
egna arbetet med uppförandekoden och
Utvecklingsmodellen för svensk gymnastik.
Tråkigt nog inkom detta år inga nomineringar
till årets Organisationsledare. Nästa år
kommer en mall skickas ut till föreningarna
som hjälp när nomineringarna ska skrivas,
detta dels för att göra det hela enklare för
föreningarna, men också eftersom
nomineringarna kan skilja sig mycket i både
storlek och omfattning. Vi behöver fler
nomineringar, tänk på det när det börjar bli
dags för det i slutet av året.
Johan Fyrberg, Gymnastikförbundets
Generalsekreterare, besökte Luleå den 11
april och träffade Gymnastikförbundet Norrs
styrelse, anställda samt ett 40-tal gymnaster
från 15 år och uppåt som deltog i det läger
som Ungdomsrådet anordnade på VoltArenan
i Luleå den helgen. Besöket var uppskattat och
konstruktivt.
Sanne Dyrlind och Sara Lindmark från GK
Norra Norden fick dela på priset som årets
verksamhetsledare. Sanne och Sara är två unga
eldsjälar i Gymnastikklubben Norra Norden.
De båda är tränare för yngre truppgymnaster i
föreningen samtidigt som de själva tränar hårt
för att platsa och vara en del utav
Norrbottenslaget i trupp. Dessutom sitter de
båda med i regionens Trupptekniska
kommitté. Tyvärr kunde varken Sanne eller
Sara närvara vid årsmötet för att motta priset.
Detta delades istället ut till tjejerna i samband
med truppslaget i Kiruna den 28 mars.
Gymnastikförbundet vill uppmana alla våra
föreningar att rekrytera fler ungdomar i sina
styrelser. Det finns många duktiga ungdomar
som är villiga att vara med och arbeta med
strategiska och operativa frågor men som
behöver tillfrågas och handledas. Kom ihåg att
Gymnastikförbundet kan informera er om
utbildningar i exempelvis föreningslära och
gymnastikmodellen för ungdomar i din
förening.
Jag vill avsluta med en glädjande nyhet som ni
har kanske redan hört. Umeå kommun har
fattat beslut om att bygga en gymnastikhall i
Umeå. Jag vill gratulera och tacka alla som har
bidragit och drivit frågan under de senaste
åren. Jag vill speciellt rikta ett stort tack till alla
i hallgruppen och främst Pernilla Eriksson som
har haft dialog med kommunpolitikerna i
Umeå under en lång tid.
Bästa hälsningar
Reza Firouzfar
Regionordförande
Sara Lindmark och Sanne Dyrlind, GK Norra Norden.
Foto: Josefine Ekman
4
Hallen beräknas stå färdig under hösten 2016!
GYMNASTIKENS HUS I UMEÅ
/ Pernilla Eriksson, ordförande i hallgruppen
Äntligen är besluten fattade…
Ett Gymnastikens hus byggs i Umeå!
Följande föreningar har varit delaktiga i vår ansökan
om ett Gymnastikens hus: Umeå GF,
Holmsundsgymnasterna, Sävar Gymnastik och
Hopprep, Hörnefors GF, Gemini gymnastics,
Umedalens IF, Umeå trampolinförening (Fn. vilande
verksamhet) samt Umeå Cheerleadingförening.
Redan i samband med Gymnastikspelen 1990 i
Umeå började de första planerna på att bygga
ett Gymnastikens hus i Umeå. 2006 tog
föreningarna kring Umeå ett gemensamt
krafttag och bildade ”gymnastikens hallgrupp”
och sedan dess har vi haft en ständig dialog
med kommunens tjänstemän och politiker. En
dialog som nu äntligen gett resultat!
KOMMITTÉNYHETER
Läs våra fem kommittéers egna återblickar av
terminen som varit och vilka planer som just
nu smids för kommande termin.
Inför budgeten 2015 tog kommunen ett beslut
om att ett gymnastikens hus ska byggas och
tisdag den 24 mars 2015 fattade
fritidsnämnden ett inriktningsbeslut om att
placeringen av hallen skulle vara på Mariehem i
balticgruppens lokaler (fd. Astra Zenicas
lokaler). Kommunen tog beslutet utifrån ett
antal nyckelord. Kommunikationen är bra, det
är en stadsdel som växer och det finns en stor
utvecklingspotential i byggnaden och i
området. Kommunen har därefter förhandlat
hyra med Baltic och de är nu överens så vårt
nästa steg är nu utformningen av hallen.
BARN & UNGDOMSKOMMITTÉN
Vår kommitté har fått en ny medlem genom
Viveka Granberg från GK Norra Norden i
Kiruna. Hon kommer att bevaka Malmfältens
intressen och
förhoppningsvis
bli vår nya
Bamsegympautbildare längst
upp i norr. Det
innebär att
Marie HedmanAlainentalo
lämnar detta
uppdrag.
Hallen kommer att vara en hall för framförallt
tävlingsdisciplinerna Trupp, Artistisk gymnastik
(KvAG, MAG) samt trampolin.
Verksamhetsytan är 1490 kvm och det
kommer utanför hallen att finnas tillgång till en
samlingslokal, förråd, omklädningsrum och
plats för föräldrar och gymnaster att ta en fika
och titta på träningen.
Viveka Granberg, ny ledamot i
Barn och Ungdomskommittén
Vi har i kommittén problem att nå ut med
information om bra utbildningar till skola och
förskola. Vi önskar därför att vi kunde hitta en
kontaktperson inom förskola/grundskola både
i Luleå och i Umeå. Om just du skulle
kunna tänka dig att ta på dig denna uppgift –
vänligen hör av dig till oss i kommittén!
Kontaktuppgifter till oss i Barn och
ungdomskommittén återfinns enklast på GF
Norrs hemsida under fliken ”Kontakta oss”.
Syftet är att detta blir en hall med fasta
redskap och ”gropar” så att våra gymnaster i
Umeå området kan få samma förutsättningar
att träna som gymnaster i övriga landet.
Målet är också att vi får möjlighet att i våra
föreningar ta emot fler barn och ungdomar
som vill hålla på med vår fantastiska idrott
GYMNASTIK.
5
Något som GF Norr vill satsa på under 2015
är en fortsatt utrullning av både Gympakidzkonceptet och PKTR (Parkour/Freerunning
och Tricking). Såväl intresset som antalet
aktiva inom Parkour och Tricking ökar enormt
i stora delar av landet och det vill vi att det ska
göra även här i norr. Vi tror att intresset finns
hos många barn och ungdomar, däremot är
det i dagsläget få föreningar som bedriver en
ledarledd verksamhet inom PKTR. För att alla
intresserade tjejer och killar skulle få möjlighet
att prova på och träna både Parkour och
Tricking har vi under våren, tack vare stöd
från Idrottslyftet, kunnat anordna två läger.
HOPPFULLT FÖR PARKOUREN I
HOLMSUND
Helgen 23-24 maj anordnades ”Parkour on
Tour” i Holmsund, ett Parkourläger med 32
energifyllda deltagare i åldrarna 10 till 15.
Lägret involverade utlärning av metodik på alla
nivåer och kreativ träning med fokus på glädje
& utveckling framför ansträngning &
prestation, presenterat av Kevin Lind och
Nadja Johansson från Borås. Utöver fullt
strukturerad utlärning varvad med lite friare
ledarövervakad träning i hallen förekom även
filmvisning och diverse andra trevliga
lägeraktiviteter på natten till söndagen, och
lägret avslutades med en utomhusträning i
Skateparken Sparken i Umeå.
LYCKAD GATHERING I BODEN
Boden Tricking Gathering hölls den 2-3 maj i
Bodens gymnastikklubbs träningslokal på Ing 3.
Totalt deltog 16 killar och tjejer i olika åldrar.
Roligt var att vi till denna Gathering fick upp
både Jesper Eriksson och Måns Rudfeldt som
ledare. Jesper jobbar som konsulent inom
Parkour/Tricking på Gymnastikförbundet och
har också ett EM-silver i Tricking i bagaget.
Måns har ett SM-guld i Tricking och är även
han en av Sveriges just nu bästa trickare.
Ett av lägrets främsta syften utöver att
förmedla glädje var att känna av i vilken
utsträckning intresse för sporten finns i
området, vilket som bevisades stort nog för
att starta upp en verksamhet, förutsatt att det
finns ledare. Roligt var också att vi hade
deltagare på lägret från andra idrotter än
gymnastiken, däribland från fotbollen,
ishockeyn och friidrotten.
Lördagen var dedikerad åt nybörjare och dem
som ville prova på. Under dagen hölls
workshops där Jesper lärde ut grundläggande
teknik. Mot kvällen avrundades det med
tävling i form av battles – främst för de
avancerade deltagarna, men även några av
nybörjarna vågade sig på att utmana. På
söndagen hölls fri träning för de äldre.
Är du intresserad av att vara med och starta
upp en parkour-/trickinggrupp, kontakta
Gymnastikförbundet Norrs konsulent Josefine
Ekman, e-post: [email protected],
tel. 070-620 92 60. Gå in på PKTR.se om du
vill läsa mer om Parkour/Freerunning och
Tricking!
Deltagarna på Tricking
Gathering i Boden. FOTO:
David Almqvist
6
HÖSTENS UTBILDNINGAR
Höstens första utbildningar blir Hopp och Volt
samt Matta och Airtrack i slutet av augusti, två
utbildningar som båda gjorde succé när de
hölls för första gången förra året. Därefter
kommer Baskursen som vanligt i september
och även Familjegympan som skulle gått nu i
maj månad, men som vi valt att flytta fram till
hösten. Familjegympan är precis som
Bamsegympan ett verktyg för ledarrekrytering
då inga förkunskaper krävs; ett perfekt sätt att
få in exempelvis föräldrar som nya ledare i
föreningen! Den erbjuder ett brett och
varierat material att arbeta med.
Förhoppningen är också att hitta ett underlag
stort nog för att anordna utbildningen
GympaKidz Action, samt Parkour/Freerunning
steg 1 under hösten.
EN HELG FYLLD AV
GRUPPTRÄNING
Under hösten kommer vi att ordna ett
endagskonvent i Luleå som kommer att gå av
stapeln 14:e november på Träningsvärket (se
mer information längre fram i bladet). Något
som många deltagare saknat på konventen är
färdiga passupplägg som vi tidigare kunnat
erbjuda i samband med konventen. Under
detta höstkonvent kommer ett
medelgympapass med medföljande
passbeskrivning att ingå för den som önskar.
Se samtliga planerade utbildningar längre fram i
bladet och besök www.gymnastik.se/norr för
att hålla dig uppdaterad på senaste nytt kring
våra utbildningar!
Irene Samuelsson, gruppträningskonsulent på
Svenska Gymnastikförbundet är en av
instruktörerna som kommer upp till Luleå
denna helg. Hon kommer bland annat bjuda på
inspiration från den nya tränings-DVD:n och
Seniorstyrka.
Trevlig sommar önskar Barn och
ungdomskommittén!
GYMMIXKOMMITTÉN
Gymmixkommittén är i STORT BEHOV av
fler delaktiga – fler engagerade i norr som
brinner för gruppträningen! I dagsläget är vi
två från Umeå Gymnastikförening som utgör
kommittén. Finns det någon i Norrbotten som
vill vara med och påverka Gymmix utveckling
framöver – hör av Dig till oss! Att sitta med i
kommittén ger en möjlighet att påverka
utbudet av kurser, konvent och allt som rör
gruppgymnastiken.
Gymmix är i ett förändringsarbete där vi
satsar på att skapa ett varumärke som ska vara
landskänt och stå för god kvalitet och BRA
TRÄNING NÄRA DIG.
Irene Samuelsson gör reklam för den nya träningsDVD:n, ett samarbete mellan tidningen M-Magasin,
Gymnastikförbundet och Gymmix.
7
I anslutning till konventet kommer vi även att
hålla en endagsutbildning i Konditionsträning,
också den på Träningsvärket. Kolla in
Gymnastikförbundets hemsida för ytterligare
information om kursen.
TRUPPTEKNISKA KOMMITTÉN
Efter julen har vi i Trupptekniska kommittén
hunnit med att ha skypemöte där vi bland
annat pratat kring tävlingarna och de nya
reglerna som ändrats inför i år. Vi kommer
även att fortsätta hålla skypemöten under
nästa termin.
RÖRELSE HELA LIVET, VÅREN 2016
Sist men inte minst vill vi redan nu flagga för
ett större konvent som vi planerar att
anordna under våren 2016 i samband med GF
Norrs årsmöte i Umeå. Tanken är att detta
konvent ska rymma hela vår verksamhet och
därmed kunna erbjuda något för alla –
Gymnastik är rörelse hela livet! Målet är att
konventet anordnas genom ett samarbete
mellan våra fem kommittéer som gemensamt
får hålla i aktiviteter och inspiration. Vi jobbar
just nu för att hitta personer som vill engagera
sig i arbetsgruppen för detta konvent. Är du
intresserad av att vara med i arbetsgruppen?
Kontakta oss i Gymmixkommittén!
TRUPPSLAGEN DENNA TERMIN
Årets allra första Truppslag gick av stapeln i
Kiruna. Tävlingen ägde rum den 28 mars och
blev en stor succé. Vi hann med hela 84
starter under dagen och av alla dem som
deltog kom ett lag från Finland, åtta lag från
Norge lag och resterande lag från regionen.
Det var väldigt kul att även Norge och Finland
ville delta på denna tävling och det gjorde
detta truppslag lite mer spännande i och med
att det var många nya lag man tävlade mot!
Avslutar med en härlig bild på det stora
Gymmix-gänget som första veckan i maj åkte
iväg på den årliga träningsresan till Turkiet.
Nästa år hoppas vi att vi har Gymmixar från
Norr som hakar på! Se hela resereportaget
här:
http://gymnastik.se/Startsidenyheter/2015/Ann
at/Kvartal2/AnnuenlyckadtraningsresaiTurkiet/
Tävlingen flöt på väldigt bra och det kan ha att
göra med att vi enbart valde att ha domare i
C-klass och istället tyckare i B och A-klass.
Detta gjorde vi för att vi på truppsidan har
väldigt dåligt med utbildade domare. Lite
annorlunda jämfört med de tidigare tävlingarna
men vi fick ihop det ändå.
Vi hade även bestämt oss för att ha
grensegrare i C-klass och B-klass medan Aklass enbart hade totalsegrare. Detta tyckte vi
var ett bra beslut då man hade chansen att ta
en medalj även om det inte gick så bra på två
av grenarna osv.
På söndagen var ett läger inplanerat, det gick
näst intill som väntat och det var roligt att dela
en gympadag med andra gymnaster.
(Resultat från tävlingen kan ni hitta på
http://www.gymnastik.se/Distrikt/GFNorr/Tavling/Trupp/Resultat/)
FOTO: www.gymnastik.se
Trevlig sommar!
Hanna Uvell och Ann-Britt Andersson
8
Truppslaget i Sävar gick av stapeln 2/5-2015 i
Sävaråhallen. 24 lag och nästan 300 gymnaster
deltog i klasserna A- B- och C.
Nytt koncept var att de minsta i A-klassen
körde på förmiddagen, och det verkar som att
det uppskattades. Vi upplevde också att
uppdelningen av tävlingarna lockade fler
åskådare än vanligt - publikrekord på läktaren.
Holmsundstruppens 11:e plats på
Riksmästerskapen är den bästa för ett
Norrländskt lag på flera år!
Tävlingarna både på förmiddagen och på
eftermiddagen flöt på bra enligt tidsschema.
Domarna och tyckarna jobbade
effektivt. Brist på domare gjorde att vi hade
tyckare både i A- och B-klass.
Resultat:
A-klass:
1. Gemini Gymnastics Fiskar
2. Umeå Gymnastikförening Delta
3. Sävar IK Kristaller
Holmsundsgymnasternas B-trupp under RM1 i
Järfälla. FOTO: www.svt.se
Läs hela artikeln från tävlingen här:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbott
en/inte-hela-vagen-for-b-truppen
B-klass:
1. Hörnefors GF Cassiopeija
2. Holmsundsgymnasterna B-truppen Lag 1
3. Sävar IK Rubiner
TÄVLINGAR
Lulegymnasterna och Hörnefors
Gymnastikförening åker i helgen (30-31/5) ner
till Örebro för att tävla RT3-yngre som också
blir terminens sista rikstävling med deltagande
från norr. Ulrika Sjödahl från Lulegymnasterna
och ledamot i Trupptekniska kommittén åker
med som domare och kommer under helgen
att döma RT3-yngre, RM-herr, RM-pojkar, RT
herr och RT-pojkar.
Denna termin har lag från regionen även åkt
på större tävlingar. Norrbottens länstrupp har
den 10 maj varit iväg på en rikstävling i
Vänersborg. Holmsundsgymnasterna och
Kiruna deltog med lag i årets RM1 tävling som
arrangerades i Järfälla helgen den 23-24 maj.
Mikael Sjödahl är i dagsläget den ende
förbundsdomare vi har här i norr. Han har
under våren varit med och dömt tre
tävlingshelger på riksnivå, RM2 och RM-Mixed
i Vänersborg, RM1 i Järfälla och RM3-yngre i
Göteborg.
C-klass:
1. Holmsundsgymnasterna B-truppen Lag 2
2. Holmsundsgymnasterna A-truppen
3. Umeå Gymnastikförening Alpha
B-truppen från Holmsundsgymnasterna stod
där för en riktigt bra insats, trots att man
snöpligt med ynka 0,25 poäng missade finalen
på söndagen, till vilken 10 av de 50 bästa
trupperna kunde avancera sig till.
9
Norrbottenslaget i trupp. FOTO: Ulrika Sjödahl
NORRBOTTENS LÄNSTRUPP
UTBILDNINGAR
Alla kanske inte vet vilka detta är! Och för er
som inte vet det så är det en sammanslagning
med gymnaster från GK Norra Norden och
Lulegymnasterna som under ca 1,5 år tränat
och tävlat tillsammans. De har hittills deltagit i
RM3 damer och senaste tävlingen som laget
deltog på var RM Mixed i Vänersborg efter att
även killar börjat i laget. Där slutade laget på
en 10:e plats bland 14 deltagande lag. Under
slutet av terminen ska även Umeågymnaster
förstärka laget.
TTK har planerat in utbildningar inför
framtiden för att försöka hålla dem med jämna
mellanrum. Vi tänker oss ett snurrande hjul
där en och samma utbildning hålls samma
månad varje år. Tanken är att nya ledare
snabbt ska få den utbildning som de behöver.
Vi har fortfarande svårt att få ihop steg 2
utbildningar på både Tumbling och Trampett
då vi tyvärr inte har tillräckligt med
demogymnaster på den nivån. Detta är tråkigt
då ledare varit tvungna att åka på utbildning till
södra Sverige för att få sin licens. Vi försöker
ha kontakt med svenska för att lösa detta
problem. Vi kommer även försöka få in
utbildare här i vår region på steg 1 kurserna,
en process som är på gång.
TÄVLINGAR FRAMÖVER I REGION
NORR
2015
Okt/Nov - Holmsund (Uppvisning)
Glad sommar önskar TTK
Norr!
2016
Mars - Hörnefors
Maj - Gemini
10
Just nu kvarstår därmed endast en tävling på
terminen. Det handlar om Antoli Cup som går
av stapeln lördagen den 6 juni i Älvsbyn där
cirka 100 gymnaster tävlar i styrka och
smidighet. Efter det tar många sommarlov
fram till uppstartslägret i Luleå den 29-30
augusti.
KVINNLIG AG KOMMITTÉN
Alla AG gymnaster, ledare och domare är
fortfarande i full igång med terminens tränings
och tävlingsverksamhet. Vi startade terminen
med ett annorlunda och väldigt givande
jullovsläger. Den 1 januari satte sig ett gäng
gymnaster och ledare på bussen för att åka till
Östersund och deras enormt fina hall. Lägret
genomfördes den 2-5 januari (läs mer om
lägret längre fram i bladet). Den 10-11 januari
genomfördes breddlägret som var ett litet
försenat jullovsläger (läs även mer om
breddlägret längre fram).
Våra gymnaster fortsätter sin klättring på
tävlingsstegen, till Regionsfinalen hade vi ett
nytt deltagarrekord med hela 17 flickor som
tävlade på steg 5. Vi har även många duktiga
tjejer som tävlar på Pokalenserierna. Det
visade sig bland annat på Vårpokalen där
många medaljer hamnade i Norr. Vi har även
flera flickor med i gymnastikförbundets
Aspirantgrupp.
Tävlingsterminen startade den 31 januari med
Vinterpokalen i Arvidsjaur där hela 108 flickor
kom till start och tävlade på steg 1-6. Helgen
14-15 mars tävlade vi dels i Mini/Midi/Maxi
Cup i Kiruna där 16/11/24 flickor deltog. På
kvällens kommittémöte utsågs Barentslaget. På
söndag morgon genomförde vi sedan
Regionsfinalen på steg 5 & 6, där de tre bästa i
varje steg kvalificerade sig till Riksfinalen i
Stockholm (läs mer om finalen längre fram i
bladet). Resterande tid av söndagen ägnade vi
till läger för alla gymnaster.
Den här terminen har vi bara erbjudit en
utbildning, Teori steg 1 i Luleå men till hösten
är det många ledare som har behov av kurser
så då kör vi Kv AG Basic och Kv AG steg 1.
Då har ni med andra ord chansen att på en
och samma termin gå hela utbildningsstegen
för att få stå på golvet med era AG gymnaster
eftersom även Baskursen går först.
KvAG kommittén önskar er alla en riktigt
trevlig sommar!
Den 27-29 mars åkte Barentsdelegationen till
Uleåborg för att delta på Barentskampen (läs
mer om helgen längre fram i bladet).
GK Norra Norden stod som värdförening för
den rikstäckande Vårpokalen den 25-26 april.
Det är jätteroligt att vi får en rikstävling hit till
Norr (läs mer om tävlingen längre fram).
Den 23 maj tävlades det både på DM och
UDM i Älvsbyn.
AGNETA NYMAN
ÖSTERSUNDSLÄGRET DEN 2-5
JANUARI 2015
GF Norr började det nya gymnastikåret med
att åka på ett läger till Östersund och deras
rätt så nybyggda hall som hade allt man kan
önska sig. Agneta Nyman från Arvidsjaur
gjorde resan möjlig genom att söka pengar till
lägret.
Kompispokalen som var planerad att äga rum i
Luleå helgen den 30-31 maj har blivit
framflyttad till hösten. Kompispokalen är något
av en favorit i repris från 2014 – en
Kompishelg med Kompispokalen på lördag
och läger på söndag.
Gymnaster från Arvidsjaur, Jokkmokk, Luleå,
Älvsbyn och Umeå deltog från GF Norr men
med på lägret fanns även gymnaster från Timrå
och Östersund.
11
Lägret var mycket uppskattat och lärorikt för
både gymnaster och tränare och alla hoppas
på att få fler chanser att få åka till denna
fantastiska träningshall. Både resan och
vistelsen i Östersund hjälper till att svetsa
samman gymnaster från olika klubbar. De
flesta föreningar valde också att samarbeta
kring träningen vilket ytterligare stärker
samhörigheten. Detta är viktigt för att få våra
gymnaster att fortsätta utvecklas inom
gymnastiken längre upp i åldrarna!
under SM-nivå men som denna helg även hade
deltagare som senare i vår skulle tävla på JSM.
Det var deltagare från Göteborg, Tidaholm,
Falun, Västerås, Stockholm (All Star
Gymnastic), Jokkmokk, Älvsbyn och Kiruna
med på tävlingen, totalt 29 gymnaster. Flera av
dem från Svenska Gymanstikförbundets
Aspirantgrupp.
Tävlingsledare Cecilia Holmgren var mycket
nöjd med arrangemanget, allt gick enligt
planerna och all logistik föll väl på plats. Vi
visade föreningarna söderifrån att vi är att
räkna med på den här nivån. Mångkampen
vanns av Älvsbygymnasternas Linnea Åberg
och på grenfinalerna på söndagen så plockade
norrlandsgymnasterna med sig hela 6 av 12
medaljer!
/ Tora Garberg, tränare Älvsbygymnasterna
BREDDLÄGRET I ÄLVSBYN
Den 10-11 januari 2015 genomfördes
breddlägret i Älvsbyverken i Älvsbyn. 35
gymnaster och 8 ledare från 4 olika föreningar
deltog och genomförde tillsammans med
hjälpsamma föräldrar ett uppskattat och
lärorikt läger.
Möjligheten att sova på Folkhögskolan i
Älvsbyn bidrog till ytterligare gemenskap och
samvaro mellan föreningarnas gymnaster och
ledare. Ledarna som veckan före deltagit på
elitlägret lärde även ut en uppvärmning på
bommen till musik som var mycket
uppskattad.
Grenfinalister från GF Norr. FOTO: Cecilia
Holmgren
På söndag eftermiddag var det ett gäng nöjda
och genomtränade gymnaster som både fått
träna på och klarat av att genomföra nya
övningar under helgen.
RIKSFINALEN OCH RM
Den 9-10 maj for ett glatt gäng från Norr för
att delta i Riksfinal steg 5 och 6 och
Riksmästerskap i Stockholm. Tyra
Sjöström(Jokkmokk), Tilde Bergkvist
(Jokkmokk) och Frida Engman (Älvsbyn)
representerade Region Norr i Riksfinalen på
steg 5, och Vilma Nyberg, Linnea Sjöblom och
Lina Nordin (alla från Kiruna) tävlade steg 6.
Sara Nilsson från Umeå var med på RM steg 7.
Tack till alla ledare, gymnaster och föräldrar
som hjälpte till att genomföra 2015 års
breddläger!
VÅRPOKALEN
25-26 april genomförde Gymnastik Klubben
Norra Norden i Kiruna ett rikstäckande
arrangemang i och med tävlingen
"Vårpokalen".
En tävling med gymnaster som tävlar på stegen
Det var en spännande resa och för flera av
gymnasterna första gången på en rikstävling.
12
Alla gymnaster gjorde fina prestationer trots
lite tävlingsnerver här och där. För tjejerna på
steg 5 och 6 gick det bra på hoppet där Tilde
landade på en niondeplacering och Vilma blev
åtta. Sara gjorde ett kanonhopp och fick en
delad förstaplats på steg 7.
omgjort och uttagningen gällde senior- och
juniorlandslag, juniorträningsgrupp och
ledarutvecklingsgrupp steg 2.
Ledarutvecklingsgrupp steg 1 är en öppen
grupp utan uttagning och mycket lämpad för
våra föreningar som nu är i uppstartsfasen.
Marcus Stenberg lyckades kvalificera sig till
Ledarutvecklingsgrupp Steg 2 och även
Juniorträningsgruppen.
Marcus Stenberg i fristående under SM/RMhelgen i Halmstad. FOTO: Lars Stenberg
Gymnaster från GK Norra Norden på riksfinalen.
FOTO: Cecilia Holmgren
Pojkarna har fått ett nytt tävlingsprogram från
och med det gångna årsskiftet. Med anledning
av detta genomfördes en
Regionsdomarutildning inom Manlig AG i Luleå
den 20-22/2. Utbildningen lockade totalt 16
deltagare från Sundsvall i söder till Kiruna i
norr. Vi har nu totalt 18 utbildade
regionsdomare.
På söndagen tävlade 4 st från Kiruna i All Star
Trophy. Vilma fick ett silver på fristående och
kom femma på hopp. Den yngre skaran roade
sig i stället på Gröna Lund. Yra i huvudet av
alla karuseller återvände vi till Norrbotten
sent på söndagsnatten. Alla var överens om att
det var en stor upplevelse att tävla i
storstaden och att vi ska försöka komma igen
till nästa år!
För stunden har vi i och med denna utbildning
förhoppningsvis löst den tidigare akuta bristen
på regionsdomare.
Karin/Polcirkelgymnasterna Jokkmokk
På domarsidan är det nu mer kvalificerade
förbundsdomare som vi har brist på. Vi
hoppas därför att GF Norr kan arbeta för att
en förbundsdomarutbildning ska kunna
genomföras i regionen under det kommande
året. Vi har även brist på mer kvalificerade
tränare i regionen och ett första steg vore om
vi kunde få en Steg 1 utbildning arrangerad hos
oss.
MANLIG AG KOMMITTÉN (MTK)
Terminen för Manlig AG inleddes med att 3
gymnaster och 3 tränare från region Norr
åkte till Malmö i januari för att delta på ett
Utvecklingsgruppsläger. I februari åkte vi dit
igen för att delta på en Test- och
uttagningshelg. Systemet är från och med i år
13
Älvsbygymnasterna och Bodens
Gymnastikklubb detta första separata UDM i
Manlig Artistisk Gymnastik tillsammans, men
också på golvet hjälptes föreningarna åt. Det
spelade inte så stor roll vilken förening
pojkarna kom ifrån, behövde de hjälp fick de
det av den ledare som fanns i närheten. Det
tillför en mycket trevlig stämning.
TÄVLINGAR UNDER VÅREN
Årets första MAG-tävling samt träningsläger
genomfördes i Älvsbyn i februari. Då tävlingen
låg helgen innan domarutbildningen var vi
tvungna att genomföra tävlingen enligt de
gamla serierna. Ett tjugotal pojkar deltog från
Luleå, Älvsbyn, Boden och Kiruna.
GULDMEDALJÖRERNA
ARTIKEL: UDM I ÄLVSBYN 14/2
Pojkarna tävlade
på sex redskap
och i tre olika
klasser. Jack
Efverström från
Älvsbygymnaster
na vann klassen
RM0 bland 11
tävlande från
Kiruna, Boden
och Älvsbyn.
Snygga serier ledde till ett guld för
Älvsbygymnasten Jack Efverström som
tävlade i yngsta klassen RM0 vid
Ungdoms-DM i Manlig Artistisk
Gymnastik på hemmaplan i Älvsbyn.
Dock skilde det endast två tiondelar
mellan honom och Kirunapojken Kevin
Schroderus. I RM1 och RM2 vann Johan
Rosendahl repsektive Nicolai Tretten
från Luleå.
Det var första gången (åtminstone på många
år) som UDM för pojkar gick utan att flickorna
tävlade samtidigt. Det var så tyst i
gymnastikhallen att det tidvis kändes som att
man kunde ha hört en nål falla - att jämföra
med de tävlingar vi börjat vara vana vid, där
deltagarantalet stiger långt över 100-talet
personer. Trots det låg energin i luften! Vid
lördagens tävling kom 19 pojkar från Kiruna,
Älvsbyn, Boden och Luleå till start, efter att
sjukdom hindrat några av de anmälda.
I klassen RM1
och RM2 kom
Jack Efverström i ringarna.
samtliga
gymnaster från
FOTO: Anders Åberg.
Luleå. Vinnare
bland de sex startande i RM1 blev Johan
Rosendahl och i RM2 vann Nicolai Tretten
före Emil Espling, vilka var de enda deltagarna i
klassen.
INTRESSET FÖR POJKGYMNASTIKEN
ÖKAR
BARENTSKAMPEN I ULEÅBORG
I helgen var det 25 gymnaster från regionen
anmälda, och då hade inte alla möjlighet att
närvara. Manlig Artistisk Gymnastik är på
frammarsch här uppe i vår nordliga region.
Det ordnas utbildningar här uppe i Norr,
vilket underlättar när vi behöver behöriga
domare och ledare till våra alltfler gymnaster.
Samarbetet över klubbgränserna känns
självklart. Till exempel arrangerade
Vårens kanske största händelse är att vi för
första gången deltog på riktigt i
Barentskampen i Uleåborg den 28/3 med fyra
gymnaster. Finland vann (208,90 p) Sverige
tvåa (186,40 p) och Norge trea (70,65 p).
Norge hade dock bara en gymnast på plats. I
mångkampen tog vi platserna 4, 5, 6 och 8 av
tio startande.
TEXT: BRITTMARI ÅBERG
14
Till vår stor glädje lyckades dessutom Marcus
Stenberg vinna barrtävlingen! (Läs mer om
Barentskampen längre fram i bladet).
-
SM/RM I HALMSTAD
-
Helgen den 1-3 maj var det dags för SM/RM i
Halmstad. Totalt åkte 8 pojkar (7 från
Lulegymnasterna och 1 från
Polcirkelgymnasterna) + ledare/domare ner
från region Norr. Resultatet blev mycket bra
och vi kom hem med 7 medaljer!
Olof Antti, Lulegymnasterna, RM 1,
28:e i mångkamp.
Nicolai Tretten, Lulegymnasterna,
Sverige Pokalen RM 2, guld i
mångkamp.
Benjamin Myrestam, Lulegymnasterna,
Sverige Pokalen RM 1, silver i
mångkamp.
NORRCUPEN I LULEÅ 9-10/5
NorrCupen genomfördes helgen 9-10/5 i
Luleå. 25 gymnaster från Sundsvall i söder till
Kiruna i norr tävlade i klasserna RM 0 till RM
3. Tävlingen arrangerades för andra året i rad
och är tänkt som en lämplig nybörjartävling för
pojkarna i norr. Dagen efter tävlingen
genomfördes en gemensam träningsdag där
pojkarna fick möjlighet att prova nya övningar
och lära känna varandra över
föreningsgränserna.
OM FRAMTIDEN
Planering för kommande år kommer att
genomföras på nästa möte för MTK Norr.
Slutligen finns även planer på att hålla MTK
möte för alla regioner i Sverige under det
kommande året.
Lulegymnasternas trupp till Halmstad. Övre
raden fr. v.: Marcus Stenberg, Nicolai Tretten.
Nedre raden fr. v.: Olof Antti, Yury Evseev, Emil
Espling, Benjamin Myrestam, Johan Rosendahl.
FOTO: Lars Stenberg.
Den utmaning som vi nu står inför är att
konsolidera den utveckling vi hittills uppnått
samtidigt som vi skall bygga vidare och
attrahera fler till pojkgymnastiken. Samtidigt
som vi gör det måste vi också möjliggöra
fortsatt utveckling för de som kommit en bra
bit på vägen och vill utvecklas mer. Vår åsikt är
att bredd och spets är beroende av varandra
och det ena kan inte existera utan det andra.
Så här gick det för våra pojkar:
-
-
Jakob Beland, Polcirkelgymnasterna,
USM, grenfinal i fristående.
Marcus Stenberg, Lulegymnasterna,
USM, silver i fristående, silver i räck,
brons i hopp.
Emil Espling, Lulegymnasterna, RM 3,
guld i hopp, silver i bygel.
Johan Rosendahl, Lulegymnasterna,
RM 2, 13:e i mångkamp.
Yury Evseev, Lulegymnasterna, RM 1,
24:e i mångkamp.
Trevlig sommar!
/MAG-kommittén
15
ARTIKEL: SVENSKA MEDALJER VID
BARENTSKAMP
BRONS TILL LINNEA I MÅNGKAM PEN
I damernas Mångkamp lyckades Linnea Åberg
komma på pallen med sina 43,60 p och ta
brons efter en fallfri tävling, endast 0,60 poäng
efter finskorna Siiri Hakopää och Sonja Heliö
som fick ihop 44,20 p.
Sveriges dam- och herrlag tog varsitt
silver vid Barentskamp i artistisk
gymnastik i Uleåborg den 28/3 . Men
inte nog med det! Våra duktiga Norroch Västerbottningar skördade även
flera individuella framgångar. Linnea
Åberg tog brons i Mångkampen medan
Jenny Knuts och Marcus Stenberg tog
guld i grenarna Hopp respektive Barr.
Ytterligare fyra tredjeplaceringar blev
det för de blå-gula genom Åberg i Barr
och Bom, Stenberg i Räck och Jakob
Beland i Barr.
- Det gick bra. Jag har inte kört fallfritt på
jättelänge så det är jag mest nöjd med, sa
Linnea efteråt.
Barentskampen är en landskamp mellan
deltagare från Barentsregionen, dvs de
nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland
och Ryssland. I artistisk gymnastik tävlar
gymnasterna i Lag samt individuellt i
Mångkamp och om Grensegrar. Varje lag får
bestå av fem deltagare varav fyra får tävla på
vardera redskap.
Svenska Barentslagen dam och herr. FOTO: Anders
Åberg.
FLERA KLUBBAR REPRESENTERADE
På damsidan togs Linnea Åberg, Jenny Knuts
och Anna Nilsson från Älvsbygymnasterna ut
till att representera Sverige tillsammans med
Sara Nilsson, Umeå GF, och Vilma Nyberg,
GK Norra Norden. Det unga laget på
herrsidan bestod av Marcus Stenberg, Nore
Peruzzaro och Emil Espling från
Lulegymnasterna samt Jakob Beland från
Polcirkelgymnasterna Jokkmokk.
Marcus
Stenberg och
Jenny Knuts
tog varsitt
grenguld.
NÖJDA SILVERMEDALJÖRER
Vid 16-tiden under lördagen stod så resultatet
klart, att Finland hade vunnit lagtävlingen före
Sverige medan Norge intagit tredjeplatsen på
både dam- och herrsidan. De svenska lagen
var nöjda över sina silvermedaljer och verkade
glada över hur tävlingen hade gått.
FOTO: Anders
Åberg.
TEXT: BRITTMARI ÅBERG
16
tredje plats kom den regerande
Distriktsmästarinnan sedan 2012, Linnea
Åberg, som därmed fick stiga åt sidan och
överlämna den fina titeln åt sin klubbkompis.
Linnea hade ett fall i barr och ett på bom men
på Fristående tog hon hem silvermedaljen,
bara en tiondel efter dagens stora vinnare,
Jenny Knuts.
ARTIKEL: TRONSKIFTE VID
DISTRIKTSMÄSTERSKAPET I ÄLVSBYN
Årets Distriktsmästare och -mästarinna
är nu korade. Titlarna går till Marcus
Stenberg, Lulegymnasterna och Jenny
Knuts, Älvsbygymnasterna, som vann
Mångkampen på herr- respektive
damsidan vid 2015 års Senior-DM.
Marcus tog även guld i alla grenar utom
en, där han istället fick ett silver, medan
Jenny tog hem samtliga grenguld på
damsidan.
23 tjejer och 3 killar gjorde upp om
medaljerna på Senior-DM i Artistisk
Gymnastik, följda av 91 flickor som tävlade
Ungdoms-DM drygt en timme senare.
Tävlingarna ägde rum i Älvsbyn dit gymnaster
från Kiruna, Jokkmokk, Arvidsjaur, Älvsbyn,
Luleå, Boden och Umeå färdades under
lördagen.
DM-medaljörer i mångkampen: Sara Nilsson Umeå
GF, Jenny Knuts Älvsbygymnasterna och Linnea
Åberg Älvsbnygymnasterna. FOTO: Anders Åberg
SPÄNNANDE POJKTÄVLING
Det blev en rysare på DM för herrar där
Marcus Stenberg vann alla guld utom ett. Jakob
Beland, Polcirkelgymnasterna Jokkmokk, tog i
sin tur samtliga grensilver, utom i Barr där han
knep guldet före Marcus. De två pojkarna var
mycket jämna på alla redskap utom Räck där
Stenberg säkrade Mångkampsguldet genom att
vinna med fem poäng över Beland. På tredje
plats kom Emil Espling från Lulegymnasterna.
ÄLVSBYN DOMINERADE LAGTÄVLINGEN
Från Älvsbygymnasterna tog Elise Pettersson
silver i Hopp, endast 0,125 poäng efter
segrarinnan. Kajsa Söderberg tog silver på
Bom efter en fin fallfri serie och Anna Nilsson
knep bronspengen på Fristående. Ylva Beland,
Polcirkelgymnasterna, tog silver i grenen Barr.
I lagtävlingen dominerade Älvsbygymnasterna
genom att vinna både guld och silver då hela
sju av deras gymnaster kom topp-tio i
Mångkampen. Bronset gick till GK Norra
Norden.
JENNY TOG ÖVER EFTER
KLUBBKAMRATEN
Jenny Knuts var en värdig vinnare i damernas
Distriktsmästerskap då hon tog guld i
Mångkampen samt i alla grenar efter att ha
kört fallfritt, snyggt och stabilt på samtliga
redskap. Marginalerna i grenarna Hopp och
Fristående var små, men trots det vann Jenny
Mångkampen med hela tre poäng före
silvermedaljören Sara Nilsson från Umeå GF.
Sara tog, förutom Mångkampssilvret, även
brons i grenarna Hopp, Barr och Bom. På
STOR KÄMPAGLÖD
Hallen fylldes av ett härligt sorl när ett 90-tal
förväntansfulla gymnaster intog Älvsbyvärken
inför Ungdoms-DM. En del hade tävlat förut,
medan andra skulle tävla för första gången.
Det gick att återfinna både glädje och tårar
under tävlingen, men framförallt
17
kännetecknades dagen av glädje och stor
kämpaglöd.
breakdance-inspiration och volter kan ses hos
många av tävlingslagen.
Vid Ungdoms-DM fördelades medaljerna i de
fyra olika klasserna mellan gymnaster från
Umeå GF, Lulegymnasterna, GK Norra
Norden, Polcirkelgymnasterna och
IFK Arvidsjaur GK. Efter att 1:a - 3:e
pristagarna presenterats fick resten av
deltagarna i klassen dela på 4:e plats och de
ropades upp utan inbördes ordning. Allt i
enlighet med gällande regler.
Hopprep har få deltagare nationellt, vilket
också innebär att de tävlingar som arrangeras
framförallt sker i egen regi. Lycksele och Sävar
har haft ett samarbete och utbyte sedan 2004
där man bl.a. arrangerar
Västerbottensmästerskapen vartannat år. De
tävlingar som i dagsläget finns utöver
regionstävlingen är de Svenska mästerskapen,
samt därefter internationella tävlingar såsom
EM och VM. Lycksele har haft nöjet att få
representera Sverige sedan 2011 i EM och
VM-tävlingar runt om i världen.
SEGRARINNORNA VID UDM
Steg 1: Lucia Sedholm, Umeå GF, Steg 2:
Miriam Sandberg, Lulegymnasterna
Steg 3: Freja Brännström, Umeå GF, Steg 4:
Adela Bergström-Larsson, Lulegymnasterna.
TEXT: BRITTMARI ÅBERG,
HOPPREP
Region Norr är en av få regioner som har
träning och tävlingssatsning inom disciplinen
hopprep. Disciplinen har varit aktiv ända sedan
hopprep fick fäste i Sverige, i slutet av 80-talet.
Under en lång period var det endast Korpen
Sävarådalen (som senare övergick till Sävar IK)
som var aktiv som förening, men under 2000talet började också Korpen Lycksele sin
tränings- och tävlingssatsning.
På bilden: Meja Hermansson, Wilma Forsberg, Hanna
Werner och Frida Gottnersson. Duktiga juniorer från
Korpen Lycksele hopprep som 2013 tog EM-brons i
grenen 2x1 minut snabbhet dubbelhopprep.
Som alltid är det viktigt att hitta förebilder
inom en idrott för att skapa intresse. Genom
förebilderna visar man också ungdomar att det
är möjligt, även för ungdomar från
Västerbottens inland att kunna ta sig hela
vägen till ex VM i Hong Kong.
Hopprep som lagidrott innebär att du under
en tävling ska genomföra sex olika grenar,
varav tre är enkelhopprepsgrenar och tre är
dubbelhopprepsgrenar. Två av grenarna är så
kallade snabbhetsgrenar, där man ska hoppa så
snabbt man kan, och fyra så kallade freestylegrenar. De sistnämnda har en tidsgräns på 1
minut och 15 sekunder, där det också är
obligatoriskt att nyttja musik. De svårigheter
som man kan göra i enkelhopprep och
dubbelhopprep utvecklas hela tiden, men
Allt är möjligt inom hopprep.
Kunskapen finns inom Västerbotten. Om det
finns intresse av att starta hopprep för barn
och ungdomar, kontakta gärna Korpen
Lycksele eller Sävar IK för att få stöd i era
tankar.
18
UNGDOMSRÅDET
För andra året i rad arrangerade
Ungdomsrådet i Norr ett 15-plus läger i Luleå.
Lägret ägde rum helgen 11-12 april och var ett
läger för alla gymnaster som fyllt 15 år oavsett
nivå och disciplin. Lägret blev ett roligt,
givande och inspirerande evenemang med
många deltagande. Några bilder från lägret,
fotograf: Matilda Segerlund.
Under helgen föddes idén att under året
arrangera ett truppläger enbart för killar.
Detta eftersom det i region norr finns få
renodlade killtrupper. Vanligt är att vi har 1-2
killar i varje trupp. Det finns också planer på
att under hösten arrangera 12:an. 12:an är
slags läger där man under 12 timmar anordnar
12 olika aktiviteter – en ny aktivitet varje
timme. Eftersom 15-pluslägret anordnades för
de äldre gymnasterna, är tanken att detta läger
ska vara för dem som är lite yngre.
För att kunna planera och samordna
kommande aktiviteter ska en fysisk träff med
Ungdomsrådet hållas, om möjligt i början på
sommaren.
19
Parkour/Tricking
Parkour/Freerunning steg 1. Plats och datum
ej ännu bestämda, men preliminärt Umeå i
november.
HÖSTENS UTBILDNINGAR
Artistisk Gymnastik
Kvinnlig Artistisk Gymnastik Basic i Boden
3/10 2015
Truppgymnastik
Truppgymnastik Basic i Boden 27/9 2015
Domarutbildning Kvinnlig AG steg 1
OBS! Ej fastställd. Behov för utbildningen
undersöks av kommittén. Preliminär plats och
datum: Kiruna 10/10 2015
Truppgymnastik Basic i Umeå 10/10 2015
Truppgymnastik - Fristående steg 1 17-18/10
2015 (I Umeå eller Luleå)
Kvinnlig Artistisk Gymnastik steg 1 i Luleå 68/11 2015
Håll utkik på hemsidan:
http://www.gymnastik.se/Distrikt/GFNorr/Utbildning/AktuellautbildningarGFNorr/
för senaste nytt kring utbildningarna!
Barn & Ungdom
Matta och Airtrack i Holmsund (Umeå) 29/8
2015
Hopp och Volt i Holmsund (Umeå) 30/8 2015
Bamsegympa Grund i Umeå 12/9 2015
Baskurs Barn och Ungdom i Boden 12-13/9
2015
Baskurs Barn och Ungdom i Umeå 19-20/9
2015
Familjegympa i Umeå. Preliminärt datum: 20/9
2015
Fantasi- och Äventyrsbanor i Boden 3/10 2015
Baskurs Barn och Ungdom i Kiruna 7-8/11
2015
(Ytterligare: Ev. Gympakidz Action. Datum
och plats ej ännu bestämda.)
Gruppträning
Gruppträningskonvent i Luleå 14/11 2015
Konditionsträning i Luleå 14-15/11 2015
20
Den 14-15 november välkomnar Gymmixkommittén er ALLA till en
HELHELG med gruppträning!
Var: Träningsvärket, Luleå
Endagskonvent 14/11
Varierade inspirationspass med grymma instruktörer från norr till
söder!
Nätverksträff 14/11
För både Gymmixföreningar och andra föreningar som bedriver
gruppträning i någon form – tillsammans kan vi utvecklas och bli
starkare!
Utbildningen Konditionsträning 15/11
En utbildning där vi fördjupar oss i vad kondition är, hur vi tränar och
mäter den. Vi går igenom intensitetsförändring och arbetar med
pulsmätning. Du får också kunskap kring de energigivande
processerna; skillnaden mellan anaerobt och aerobt arbete.
Håll utkik på www.gymnastik.se/norr för schema och mer information.
Inbjudan kommer inom kort!
21
En lång och rolig vårtermin går mot sitt slut, kansliet kommer njuta av
solen och semestertider meddelas på www.gymnastik.se/norr. Vi hoppas
naturligtvis också att ni kommer att få njuta av en skön sommar och att
ni laddar batterierna inför en fartfylld höst.
Har ni frågor eller funderingar under sommaren så kan ni försöka nå oss
via telefon, Solveig: 070- 539 81 03 eller Josefine: 070- 620 92 60.
Svarar vi inte på direkten så skicka ett mail så svarar vi så snart vi kan,
Solveig: [email protected],
Josefine: [email protected]
En riktigt GLAD och SOLIG sommar önskar kansliet!
22