Ladda ner kurskatalog

Kurser & utbildningar
på distans
1
Innehåll
Studera på distans
Arbetsledare grönyteförvaltning
3
4–5
Så här enkelt är det
6
Diplomerad trädgårdsarkitekt
7
Studiegång med flexibel kursstart
8
Trädgårdsdesign Primo
9
Grundkurs i växtkännedom
10
Prydnadsträd, buskar & barr
11
Perenner och sommarblommor
12
Yrkesbevis i växtkännedom
13
Trädgårdsritning14
Ritningsläsning & mätteknik
15
Villaträdgårdens historia
16
Trädgårdsritningar i SketchUp
17
Trädgårdsdesign Hortum
18
Trädgårdsdesign Flora
19
Trädgårdsdesign som affärsidé
20
Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt
21
Företagsutbildning22
Yrkesbevis i växtkännedom
23
Yrkesbevis i ritningsläsning, avvägning & utsättning
24
Företagsanpassad utbildning
25
Allmänna villkor för beställningar
26
Swedish Garden Design
Terms & Conditions
27–28
29
2
Studera på distans
När du studerar hos oss väljer du själv tid och rum för dina studier – du har alltså möjlighet att arbeta och studera
samtidigt. Du behöver ha tillgång till e-post och internet men inte hela tiden. En stor del av inlärningen gör du utan
dator. Vår studiemetod bygger på individuell undervisning med personlig handledning, så att det blir smidigt för
dig att följa den kursplan vi lagt upp tillsammans. Du får hela tiden utnyttja din kreativa förmåga för att lösa de
olika och mångskiftande problem du ställs inför. Snart kommer du att märka hur roligt det är när du bygger på ditt
kunnande och kan ta dig an allt knepigare uppgifter. Hela tiden får du förstås den hjälp du behöver av oss. Våra
lärare är alla utbildade på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men med olika inriktningar och specialområden.
Vi ser till att du får tillgång till den lärarkompetens som bäst svarar upp mot dina behov och önskemål.
Din trädgårdskurs
hos Trädgårdsakademin
I våra trädgårdskurser får du tillgång
till vår utbildningsplattform. Här finner du kursens innehåll med faktatexter, bildspel, föreläsningar, tester och
inlämningsuppgifter. Via utbildningsplattformen genomför du din utbildning och håller kontakten med din
lärare och dina studiekamrater. Ett
viktigt inslag i våra trädgårdskurser
är verklighetsbaserade praktikfall där
du får träna dig i din roll som trädgårdsdesigner eller trädgårdsarkitekt.
När du är klar med din trädgårdskurs
hos oss och alla kursmoment är godkända erhåller du kursintyg.
Våra trädgårdskurser går på distans
eller halvdistans och har flexibel start.
Du börjar när du har tid och lust!
Inom tio dagar efter din anmälan får
du tillgång till din utbildningsplattform och kan börja din trädgårdskurs
hos oss. I de kurser som går på
halvdistans träffas vi i en workshop
eller en fältvandring under en eller två
dagar beroende på kurs.
Trädgårdskurser
med kvalitetsstämpel
Trädgårdsakademin är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Sveriges
Auktoriserade Utbildningsföretag,
SAUF. Våra trädgårdskurser uppfyller
SAUF:s högt ställda krav på garantier
och utbildningskvalitet.
Trädgårdsakademin AB är certifierad
utbildningsanordnare enligt TCYK,
Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.
3
www.trga.se | [email protected]
Start: 31 augusti 2015
Beräknad studietid: 1,5 år (300 yh-poäng)
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN,
studiestöd och lån. Den studerande står själv för
omkostnader så som litteratur, resor.
Sista anmälningsdag 31 maj!
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Arbetsledare – grönyte­förvaltning.
Arbetsledare grönyteförvaltning
Vill du vara den som leder, styr och påverkar? – Ta ett nytt steg i karriären och utbilda dig till arbetsledare med
inriktning grönyteförvaltning! Som arbetsledare får du ansvar för att leda en grupp, hitta effektiva lösningar och
styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. I det här yrket har du möjlighet att påverka människors vardag och
välbefinnande genom deras utemiljö. Utbildningen till arbetsledare grönyteförvaltning ligger helt rätt i tiden.
Sveriges städer växer och får allt fler invånare. I samma takt ökar behovet av grönytor. Och naturligtvis behöver
dessa områden professionell skötsel och förvaltning.
Fastighetsförvaltning med inriktning
på den gröna utemiljön är exempel
på ett verksamhetsområde som kan
bli ditt efter denna utbildning. Inom
både kommunal och privat fastighetsförvaltning är efterfrågan mycket stor
på arbetsledare som kan kvalificerad
skötsel och förvaltning av utemiljö.
Parkförvaltning och kyrkogård är
ytterligare områden som kan bli din
bransch när du tagit din yrkeshögskoleexamen arbetsledare grönyteförvaltning.
Utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning är en yrkeshögskoleutbildning och går helt på distans. Du
möter dina lärare och studiekamrater
dagligen via din dator, surfplatta eller
mobil. Var du än befinner dig tar du
del av föreläsningar, diskussioner
och övningar. Under din utbildningstid träffas vi vid tre tillfällen i form
av workshops och fältvandringar.
Träffarna är förlagda till Skåne, de är
obligatoriska och omfattar sammanlagt sju dagar.
-Fördjupad växtmateriallära, 30 yhp
-Kalkylering och ekonomi, 20yhp
-Kvalificerad skötsel och förvaltning
av utemiljö, 60 yhp
-Lärande i arbete LIA 1-3, 90 yhp
-Markbyggnad med inriktning mot
förvaltningsskedet, 20 yhp
-Projektkurs – management, 30 yhp
(yhp = yrkeshögskolepoäng)
DU FÅR ARBETE
Arbetsmarknaden efterfrågar arbetsledare. Fastighetsförvaltning, parkförvaltning, kyrkogård är exempel på
arbetsplatser i stort behov av arbetsledare.
Vi inleder utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning med ett teoretiskt block. Härefter följer en period
från mars till september av Lärande i
arbete där du ges möjlighet att tillämpa dina kunskaper på olika arbetsplatser som du själv väljer tillsammans
med oss. Utbildningen avslutas sedan
med teori och en projektkurs där du
överblickar allt du lärt dig och gör dig
startklar för ditt arbete som arbetsledare med inriktning på grönyteförvaltning. Efter godkända kursmoment
erhåller du Yrkeshögskoleexamen
Arbetsledare – grönyteförvaltning.
-Leda verksamheter inom området
grönyteförvaltning
-Inleda, övervaka och slutföra projekt och löpande uppdrag
-Lösa frågeställningar och komplexa
problem under pågående arbeten
-Bedöma den egna reella kompetensen/kapaciteten samt förstå behovet
av att anlita spetskompetens och
sakkunniga underentreprenörer
-Utföra enklare upphandlingar och
beställningar till underentreprenörer på ett självständigt sätt
-Realisera skötselåtaganden och förvaltning utifrån arbetshandlingar
och ritningar
-Säkerställa att utförda arbeten har
gjorts på ett fackmannamässigt sätt
-Fatta ekonomiska beslut och ta
ansvar för ekonomisk uppföljning
av enskilda projekt och löpande
uppdrag
-Kunna prioritera och kostnadsef-
Exempel på yrkesroller:
-Fastighetsförvaltning – arbets­
ledare grönyteförvaltning
-Parkförvaltning – arbetsledande
trädgårdsmästare
-Entreprenadföretag
– produktionschef
-Kyrkogård/begravningsverksamhet
– arbetsledande trädgårdsmästare
-Trädgårdar och parker – platschef
-Konsult/Egen företagare – skötsel
och underhåll av gröna utemiljöer
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING PÅ DISTANS
Yrkeshögskoleutbildning på distans
Utbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån.
INNEHÅLL
-Arbetsledning, 30 yhp
-Entreprenadjuridik, 20 yhp
MÅL
Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att:
4
www.trga.se | [email protected]
Start: 31 augusti 2015
Beräknad studietid: 1,5 år (300 yh-poäng)
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN,
studiestöd och lån. Den studerande står själv för
omkostnader så som litteratur, resor.
Sista anmälningsdag 31 maj!
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Arbetsledare – grönyte­förvaltning.
Forts. Arbetsledare grönyteförvaltning
fektivisera arbetsinsatser utifrån
ekonomiska ramar
-Identifiera ett fördjupat sortiment
av vedartade växter i olika utvecklingsstadier och kvalitetsbedöma
dessa utifrån kvalitetsregler och
vitalitet.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Antagning till utbildningen sker från
två grupper:
Grupp 1
Gymnasieexamen eller motsvarande
annan utbildning med lägst betyget
godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng
samtminst tre säsonger heltid med
relevant yrkeserfarenhet inom trädgård; anläggning eller skötsel. Med en
säsong menas 1 april till 1 oktober.
eller
Slutbetyg från naturbruksgymnasium
med inriktning trädgård eller annan
likvärdig utbildning med inriktning
trädgård samt
minst en säsong heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård; anläggning
eller skötsel. Med en säsong menas 1
april till 1 oktober.
Grupp 2
Du som inte uppfyller krav för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper, men som har arbetslivserfarenheter och kompetensen som
du har fått genom arbete i branschen,
olika studier eller på annat sätt, kan
söka under fri prövning. Här får du
genomföra tester för att fastställa att
du har tillräckliga kunskaper för att
klara utbildningen.
Utbildningen sker i samarbete med YrkesAkademin – utbildning som ger jobb.
www.ya.se/utbildning/yrkeshogskola/arbetsledare-gronyteforvaltning-distans
5
Så här enkelt är det:
1. Anmäl dig på www.trga.se
En orderbekräftelse kommer via e-post med inloggningsuppgifter till utbildningsplattformen.
4. Utbildningen genomförs
Du följer anvisningarna i ditt startbrev och på vår
utbildningsplattform. Här når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar
med din lärare. Du får även tillgång till Trädgårds­
akademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter
erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater
via chat och diskussionsforum.
Hej
Summa:–
2. Startbrev och faktura skickas
De kommer separat via post med instruktioner och information. Ibland tillsammans med ett bokpaket beroende
på vilken utbildning du valt.
Kursintyg
5. Examen
Username »
Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment
och examination.
Password »
3. Utbildningen startar
När du betalt kursavgiften får du ett välkomstmeddelande via e-post om att du har tillgång till din utbildning via
vår utbildningsplattform.
6. Feedback och kursutvärdering
Din återkoppling är en viktig komponent i vår utvärdering och utveckling. Genom din feedback är du en
aktiv del i vårt kvalitetsarbete.
Du behöver ha tillgång till internet och e-post, dock inte hela tiden. En stor del av inlärningen gör du utan dator.
6
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 125 000 inkl. moms (100 000 exkl. moms)
Beräknad studietid: Motsvarande ett års heltidsstudier.
Examen: Diplom erhålls efter godkända kurser och
examensprojekt.
Diplomerad trädgårdsarkitekt
Hos Trädgårdsakademin kan du utbilda dig till diplomerad trädgårdsarkitekt för villaträdgården. Utbildningen
motsvarar ett års heltidsstudier och omfattar kurser som går helt på distans samt kurser där det ingår workshops
eller fältdagar. Eftersom utbildningen går på distans kan vi erbjuda fri studietakt och flexibel start. Du kan välja
att anmäla dig till hela utbildningen på en gång eller att anmäla dig till en kurs eller flera kurser i taget. Eftersom
utbildningen har fri studietakt kan du välja att läsa utbildningen på heltid, halvtid eller i din egen takt och du väljer
mellan två olika studievägar – Trädgårdsdesign Primo eller Grundkurs i växtkännedom.
MÅL
Efter genomgången utbildning ska du
kunna planera och formge bostadsträdgårdar som egen företagare eller
som anställd inom trädgårdsnäringen. Utbildningen ger dig praktiska
färdigheter i
- trädgårdsdesign och trädgårds­
planering.
- att kunna välja rätt växt för rätt
plats med utgångspunkt från trädgårdsägarens behov, önskemål och
förväntningar.
- att välja rätt växt för rätt plats
med utgångspunkt från ståndort
och växtdynamik.
- ritteknik, ritningsläsning, utsättning och avvägning.
- att kunna tillämpa praktisk företagsekonomi och marknadsföring
inom trädgårdsnäringen.
och förväntningar. Kunderna kan
vara barnfamiljer som inte hinner
och orkar själva, personer som har en
trädgårdsdröm de inte känner att de
kan skapa själva, eller folk som bara
vill ha en härlig trädgård.
Under våren 2010 gjorde vi en intervjuundersökning av personer som arbetar i trädgårdsanläggningsföretag,
trädgårdsbutiker, trädgårdsdesign­
företag respektive mäklarföretag.
De intervjuade ser överlag mycket
positivt på villaträdgårdens framtid
och man menar att trädgårdsägare
allt oftare tar in hjälp för såväl skötsel,
anläggning som planering av sin
trädgård.
Växtkännedom
- Grundkurs i växtkännedom
- Prydnadsträd, buskar & barr
- Perenner & sommarblommor
Ritteknik
- Ritningsläsning & mätteknik
FAS 2
Trädgårdsdesign
- Villaträdgårdens historia
Ritteknik
- Trädgårdsritning
- Trädgårdsritningar i SketchUp
FAS 3
Trädgårdsdesign
- Trädgårdsdesign Hortum
- Trädgårdsdesign Flora
I Trädgårdsakademins utbildning
till diplomerad trädgårdsarkitekt har
du även möjlighet att få yrkesbevis
i ritningsläsning & mätteknik samt
i växtkännedom.
Arbetet som trädgårdsarkitekt
En trädgårdsarkitekt planerar
trädgårdar och mindre grönytor
från grunden. Trädgårdsarkitektens
arbetsuppgifter handlar om att planera trädgårdens grundstruktur, att
välja rätt växt för rätt plats och om att
tillgodose kundens behov, önskemål
FAS 1
Trädgårdsdesign
- Trädgårdsdesign Primo
Entreprenör
- Trädgårdsdesign som affärsidé
FAS 4
Diplom
- Examensprojekt Diplomerad
trädgårdsarkitekt
Fyra faser till Diplomerad
Trädgårdsarkitekt
7
Studiegång med flexibel kursstart
– Diplomerad trädgårdsarkitekt
Studieväg 1
Studieväg 2
Trädgårdsdesign Primo
Grundkurs i växtkännedom
Grundkurs i växtkännedom
Prydnadsträd, buskar & barr
Prydnadsträd, buskar & barr
Perenner och sommarblommor
Perenner och sommarblommor
Trädgårdsdesign Primo
Trädgårdsritning
Trädgårdsritning
Ritningsläsning & mätteknik
Ritningsläsning & mätteknik
Villaträdgårdens historia
Villaträdgårdens historia
Trädgårdsritningar i SketchUp
Trädgårdsritningar i SketchUp
Trädgårdsdesign Hortum
Trädgårdsdesign Hortum
Trädgårdsdesign Flora
Trädgårdsdesign Flora
Trädgårdsdesign som affärsidé
Trädgårdsdesign som affärsidé
Examensprojekt
Examensprojekt
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
8
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 10 619 inkl. moms (8 495 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 200 timmar
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända
kursmoment och examination.
Trädgårdsdesign Primo
Distanskursen Trädgårdsdesign Primo vänder sig till dig som vill arbeta med trädgårdsdesign i villaträdgårdar.
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i trädgårdsdesign. Du kommer att lära dig en arbetsmetod för hur du gör
trädgårdsdesignförslag med utgångspunkt från platsens förutsättningar och med fokus på kundens behov, önskemål och förväntningar. Vi använder oss av Trädgårdsakademins eget frågeformulär som är utformat för att fånga
upp så mycket som möjligt av kundens trädgårdsönskningar. Arbetsmetoden löper genom kursen som en röd tråd
och du lär dig vad som är viktigast att ta hänsyn till för att ett trädgårdsdesignförslag ska bli genomförbart i verkligheten och för att det ska bli lyckosamt även över tid.
Vi inleder med faktakunskaper för att
i senare delen av kursen ge dig möjlighet att träna din kreativa förmåga
och utveckla din potential att förmedla tankar, iakttagelser och idéer.
Du lär dig mäta upp en trädgård, rita
funktionsplaner, göra enkla trädgårdsritningar, skriva växtlistor och
göra idékollage. I den avslutande delen
av kursen väljer du om du vill göra
ett trädgårdsdesignförslag med givna
förutsättningar från oss eller om du
vill göra ett förslag till en trädgård i
din närhet.
Distanskursen Trädgårdsdesign
Primo kan läsas fristående eller som
den första kursen i vår utbildning till
Diplomerad trädgårdsarkitekt.
MÅL
Kursens mål är att du ska kunna
- göra trädgårdsdesignförslag med
utgångspunkt från platsens förutsättningar och kundens behov, önskemål
och förväntningar.
- presentera en trädgårdsidé på ett
tydligt och lättillgängligt sätt.
INNEHÅLL
Trädgårdens förutsättningar
-Klimat
- Ljusförhållanden
-Vindrörelser
-Jordmån
-Dränering
-Huset
-Tomten
-Omgivningen
- Gångar och stigar
-Nivåskillnader
- Växter
Trädgårdsägarens behov,
önskemål och förväntningar
- Behov och önskemål
-Förväntningar
-Trädgårdsritningen
Trädgårdsritningen
-Ritteknik
Examination
- Din trädgårdsidé
GENOMFÖRANDE
Kursen går helt på distans utan
fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du
ditt utbildningsmaterial, genomför
uppgifterna och kommunicerar med
din lärare.
Vi har beräknat att det tar cirka 200
timmar att genomföra kursen men
du har tolv månader på dig att göra
klart. Kursen omfattar 15 lektioner
med övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen
avslutas med en examination där du
ska göra ett komplett trädgårdsdesignförslag som du lämnar in för att få
kommentarer och synpunkter på från
din lärare.
I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får
kontakt och utbyter erfarenheter med
våra lärare och dina studiekamrater
via chat och diskussionsforum.
9
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen.
Fältvandring: Alnarpsparken, Malmö.
Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en
fältdag med föredrag och växtvandring ute i fält.
Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK
erhålls efter godkända kursmoment och examination.
Grundkurs i växtkännedom
Växtkännedom steg 1. Trädgårdsakademins Grundkurs i växtkännedom riktar sig till dig som arbetar eller vill
arbeta med trädgård. Med grundläggande kunskaper i växtkännedom kommer du att kunna välja rätt växt för rätt
plats så att dina trädgårdsprojekt blir livskraftiga och välmående över tid. Kursen ger dig möjlighet till yrkesbevis
i växtkännedom och kan läsas som fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårds­
arkitekt.
I Grundkurs i växtkännedom får du
grundläggande kunskaper om trädgårdsväxter. Du lär dig ett bassortiment bestående av 20 träd, 30 buskar
och 15 barrväxter – hur du känner
igen dessa samt deras svenska och vetenskapliga namn. Vi går igenom hur
en växt fungerar, hur den är uppbyggd
och vad som krävs för att den ska växa
och frodas på sin växtplats. I kursen
ingår även ett avsnitt om arbetsmiljö
och ergonomi som du bör känna till
när du ska hantera trädgårdsväxter
vid leverans och plantering.
Kursen läses på distans samt under en
dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium på www.trga.se
MÅL
Kursens mål är att du ska kunna
- namnge växtens olika delar.
- grunderna i hur en växt fungerar.
- kraven på ståndort och därigenom
kunna välja rätt växt för rätt plats.
- identifiera och namnge 20 träd, 30
buskar och 15 barrväxter.
INNEHÅLL
Botanik
- Anatomi & växtfysiologi
- Morfologi & systematik
Ståndort
-Klimat
- Ljusförhållanden
-Vindrörelser
-Jordmån
- Växtnäring
Växtlista
- 20 träd, 30 buskar, 15 barrväxter
- Vetenskapliga växtnamn
- Svenska växtnamn
- Identifiering
Arbetsmiljö & Ergonomi
- SAM & Arbetsmiljöverket
- Lagar & regler om ergonomi
Examination
- Identifiering
- Rätt växt på rätt plats
- Ditt växtval
GENOMFÖRANDE
Grundkurs i växtkännedom består av
två delar. En faktadel som studeras på
distans via internet och en praktisk
del med föredrag och växtvandring
under en dag ute i fält. Fältvandringen
är obligatorisk och äger rum i Alnarpsparken utanför Malmö.
Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår
digitala utbildningsplattform når du
hela kursinnehållet som i Grundkurs i
växtkännedom bland annat omfattar
65 växtporträtt med växtbeskrivningar med vackra växtbilder av
trädgårdsexperten och trädgårdsfotografen Inger Palmstierna samt av
växtfotografen Hans-Otto Tengrud
och trädexperten PerOla Fritzon. Via
utbildningsplattformen genomför du
kursen med inlämningsuppgifter,
övningar och prov. Du kommunicerar
med din lärare och får även tillgång
till Trädgårdsakademins Webbcafé
som är ett diskussionsforum där du
får kontakt och utbyter erfarenheter
med dina studiekamrater runt om i
landet.
YRKESBEVIS
Grundkurs i växtkännedom ger dig
möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens
Centrala Yrkeskommitté TCYK.
Denna kurs är en av tre kurser i
växtkännedom. För att få yrkesbevis i
växtkännedom behöver du ha godkänt
på samtliga tre växtkännedomskurser samt dokumenterad praktik från
den gröna sektorn som du gjort före,
under eller som du gör efter kursslut.
Läs mer om praktikkraven på
www.trga.se/yrkesbevis
10
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen.
Fältvandring: Alnarpsparken, Malmö.
Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag
med föredrag och växtvandring ute i fält.
Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK
erhålls efter godkända kursmoment och examination.
Prydnadsträd, buskar och barr
Växtkännedom steg 2. Trädgårdsakademins kurs Prydnadsträd, buskar & barr vänder sig till dig som arbetar med
trädgård eller som vill arbeta med trädgård inom anläggning, skötsel, rådgivning eller design och som behöver lära
dig ett bassortiment av vedartade trädgårdsväxter. Med god kännedom om prydnadsträd, buskar och barrväxter
kan du göra livskraftiga och funktionella planteringsförslag samt identifiera och namnge vilka växter som redan
finns i en uppväxt trädgård. Kursen ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom och kan läsas som fristående
kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.
I Prydnadsträd, buskar & barr lär
du identifiera 20 prydnadsträd, 55
buskar och 15 barrväxter och deras
svenska och vetenskapliga namn. Du
lär dig göra planteringsförslag med
utgångspunkt från ståndort och att
göra en enklare växtinventering i en
befintlig trädgård. Du lär dig även
grunderna i hur en växtbesiktning
går till, grundläggande beskärningsprinciper och hur en väl fungerande
växtbädd är uppbyggd. I kursen går vi
också igenom definitioner och regler
för växtkvalitet, märkning och certifiering samt hur du gör kvalitetskontroll vid leverans.
Kursen läses på distans samt under en
dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium på www.trga.se
MÅL
Kursens mål är att du ska kunna
- identifiera och namnge 20
prydnads­träd, 55 buskar och 15
barrväxter.
- göra en enklare växtinventering.
- grunderna i hur en besiktning av
utemiljö går till.
- definitioner och regler för växt­
kvalitet, märkning och certifiering.
- grunderna i hur en väl fungerande
växtbädd är uppbyggd.
- grundläggande beskärnings­
principer.
- göra planteringsförslag med utgångspunkt från en given ståndort.
INNEHÅLL
Växtlista
- 20 prydnadsträd, 55 buskar och 15
barrväxter
- Vetenskapliga växtnamn
- Svenska växtnamn
- Identifiering
Växtinventering
- Inventering av en villaträdgård
- POM, Programmet för odlad mångfald
Besiktning av utemiljö
-Uppdragsgivare
- Typer av besiktningar
-BEUM
Växtkvalitet
-Kvalitetsbegrepp
- Buskar och träd
- Märkning och certifiering
-Importregler
- Kvalitetskontroll vid leverans
Plantering & beskärning
- Plantering av buskar och träd
-Beskärningsprinciper
Examination
- Identifiering
- Växtinventering
- Växtporträtt
-Planteringsförslag
GENOMFÖRANDE
Prydnadsträd, buskar & barr består
av två delar. En faktadel som studeras
på distans via internet och en praktisk
del med föredrag och växtvandring
under en dag ute i fält. Fältvandringen
är obligatorisk och äger rum i Alnarpsparken utanför Malmö.
Kursens nätbaserade del har du
tillgång till under tolv månader. Via
vår digitala utbildningsplattform når
du hela kursinnehållet som i Prydnadsträd, buskar & barr bland annat
omfattar 90 växtporträtt med växtbeskrivningar och vackra växtbilder av
trädgårdsexperten och trädgårdsfotografen Inger Palmstierna, trädgårdsfotografen Hans-Otto Tengrud
samt trädexperten PerOla Fritzon.
Via utbildningsplattformen genomför
du kursen med inlämningsuppgifter,
övningar och prov. Du kommunicerar
med din lärare och får även tillgång
till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och
utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet.
YRKESBEVIS
Prydnadsträd, buskar & barr ger dig
möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens
Centrala Yrkeskommitté TCYK.
Denna kurs är en av tre kurser i
växtkännedom. För att få yrkesbevis i
växtkännedom behöver du ha godkänt
på samtliga tre kurser i växtkännedom samt dokumenterad praktik från
den gröna sektorn som du gjort före,
under eller som du gör efter kursslut.
Läs mer om praktikkraven på www.trga.se/yrkesbevis
11
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen.
Fältvandring: Alnarpsparken, Malmö.
Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag
ute i fält med föredrag och växtvandring.
Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK
erhålls efter godkända kursmoment och examination.
Perenner & sommarblommor
Växtkännedom steg 3. Perenner & sommarblommor vänder sig till dig som behöver kunna känna igen och använda
ett grundsortiment av perenner och sommarblommor i ditt arbete. Perennrabatter och sommarblommor används
där man önskar sig lång blomningstid. I krukor, som blickfång eller som marktäckare under buskar och träd.
Med kunskap om ett grundsortiment av perenner och sommarblommor kan du skapa vackra och frodiga växt­
kompositioner med lång blomningstid. Kursen ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom och kan läsas som
fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.
Kursen ger dig grundläggande
kunskaper om perenners och sommarblommors växtplats och skötsel.
Du lär dig känna igen och identifiera
ett bassortiment bestående av 50 perenner och 30 sommarblommor med
svenskt och vetenskapligt växtnamn.
Vi går igenom växtplatsens betydelse
för val av arter och sorter, val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt,
förberedelser inför plantering och den
fortsatta skötseln för bästa etablering
och livskraft. Kursen omfattar också
vilka kvalitetsbegrepp som gäller för
perenner och sommarblommor. I den
avslutande delen av kursen får du öva
dig i att göra planteringsförslag med
hänsyn till blomningstider, färg, form,
ståndort och ekonomi.
Kursen läses på distans samt under en
dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium på www.trga.se/kalendarium
MÅL
Kursens mål är att du ska kunna
- identifiera och namnge 50 perenner
och 30 sommarblommor.
- grunderna om ståndort och växtplatsens betydelse för perenner och
sommarblommor.
- val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt och förberedelser för
plantering.
- vilka kvalitetsbegrepp som gäller
för perenner och sommarblommor.
- göra planteringsförslag med hänsyn
till blomningstider, färg, form,
ståndort och ekonomi.
INNEHÅLL
Växtlista
- 50 perenner och 30 sommar­
blommor
- Vetenskapliga växtnamn
- Svenska namn
- Identifiering
Ståndort
- Vanliga ståndorter
-Ståndortsschema
- Växtvalet
- Växtplatsens betydelse
- Svåra lägen
- Anpassa växtplatsen
Färg & form
- Färg och/eller form?
- Jekyll & Oudolf
- Växtkomposition
Växtkvalitet
-Kvalitetsbegrepp
- Perenner och sommarblommor
- Märkning och certifiering
Examination
- Identifiering
- Växtporträtt
- Planteringsförslag med ekonomisk
kalkyl
Kursen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag
och växtvandring under en dag ute i
fält. Fältvandringen är obligatorisk
och äger rum i Alnarpsparken utanför
Malmö.
Kursens nätbaserade del har du
tillgång till under tolv månader. Via
vår digitala utbildningsplattform når
du hela kursinnehållet som i Perenner & sommarblommor bland annat
omfattar 80 växtporträtt med växtbeskrivningar och vackra växtbilder
av trädgårdsexperten och trädgårdsfotografen Inger Palmstierna samt
av trädgårdsfotografen Hans-Otto
Tengrud. Via utbildningsplattformen
genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även
tillgång till vårt Webbcafé som är ett
diskussionsforum där du får kontakt
och utbyter erfarenheter med dina
studiekamrater runt om i landet.
YRKESBEVIS
Perenner & sommarblommor ger dig
möjlighet att få yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens
Centrala Yrkeskommitté TCYK.
Kursen Perenner & sommarblommor
är en av tre kurser i växtkännedom.
För att få yrkesbevis i växtkännedom
behöver du ha godkänt på samtliga
tre samt dokumenterad praktik från
den gröna sektorn som du gjort före,
under eller som du gör efter kursens
slut. Läs mer praktikkraven på
www.trga.se/yrkesbevis
12
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 24 994 inkl. moms (19 995 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 240 timmar varav tre
fält­dagar med föredrag och växtvandring ute i fält.
Alnarpsparken, Malmö.
Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK
erhålls efter godkända kursmoment och examination.
Yrkesbevis i växtkännedom
Trädgårdsakademins utbildning för yrkesbevis i växtkännedom riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med
trädgård. Utbildningen motsvarar sex veckors heltidsstudier och består av tre delkurser: Grundkurs i växtkännedom; Prydnadsträd, buskar & barr samt Perenner & sommarblommor. Du kan välja att anmäla dig till hela
utbildningen på en gång till ett rabatterat pris eller att anmäla dig till en kurs i taget till ordinarie pris. För att få
yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre växtkännedomskurser samt dokumenterad
praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut.
Samtliga tre kurser i utbildningen går på distans med en obligatorisk fältdag per kurs. Eftersom utbildningen går
på distans kan vi erbjuda fri studietakt och flexibel start. För datum för fältdagar besök www.trga.se/kalendarium
Grundkurs i växtkännedom
– växtkännedom steg 1
I Grundkurs i växtkännedom får du
grundläggande kunskaper om trädgårdsväxter. Du lär dig ett bassortiment bestående av 20 träd, 30 buskar
och 15 barrväxter – hur du känner
igen dessa samt deras svenska och vetenskapliga namn. Vi går igenom hur
en växt fungerar, hur den är uppbyggd
och vad som krävs för att den ska växa
och frodas på sin växtplats. I kursen
ingår även ett avsnitt om arbetsmiljö
och ergonomi som du bör känna till
när du ska hantera trädgårdsväxter
vid leverans och plantering.
Prydnadsträd, buskar & barr
– växtkännedom steg 2
I Prydnadsträd, buskar & barr lär du
dig identifiera 20 prydnadsträd, 55
buskar och 15 barrväxter och deras
svenska och vetenskapliga namn. Du
lär dig göra planteringsförslag med
utgångspunkt från ståndort och att
göra en enklare växtinventering i en
befintlig trädgård. Du lär dig även
grunderna i hur en växtbesiktning
går till, grundläggande beskärningsprinciper och hur en väl fungerande
växtbädd är uppbyggd. I kursen går vi
också igenom definitioner och regler
för växtkvalitet, märkning och certi-
fiering samt hur du gör kvalitetskontroll vid leverans.
Datum för fältdagar, se vårt kalendarium.
Perenner & sommarblommor
– växtkännedom steg 3
Kursen ger dig grundläggande
kunskaper om perenners och sommarblommors växtplats och skötsel.
Du lär dig känna igen och identifiera
ett bassortiment bestående av 50 perenner och 30 sommarblommor med
svenskt och vetenskapligt växtnamn.
Vi går igenom växtplatsens betydelse
för val av arter och sorter, val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt,
förberedelser inför plantering och den
fortsatta skötseln för bästa etablering
och livskraft. Kursen omfattar också
vilka kvalitetsbegrepp som gäller för
perenner och sommarblommor. I den
avslutande delen av kursen får du öva
dig i att göra planteringsförslag med
hänsyn till blomningstider, färg, form,
ståndort och ekonomi.
Kursernas nätbaserade del har du
tillgång till under tolv månader. Via
vår digitala utbildningsplattform når
du hela kursinnehållet. Här genomför
du utbildningen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även
tillgång till vårt Webbcafé som är ett
diskussionsforum där du får kontakt
och utbyter erfarenheter med dina
studiekamrater runt om i landet.
Genomförande
Samtliga kurser i utbildningen består
av två delar. En faktadel som studeras
på distans via internet och en praktisk
del med föredrag och växtvandring
under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk och äger rum
i Alnarps­parken utanför Malmö.
Yrkesbevis
Yrkesbevis utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté
TCYK. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på
samtliga tre delkurser samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn
som du gjort före, under eller som
du gör efter kursens slut. Läs mer om
praktikkrav för yrkesbevis på
www.trga.se/yrkesbevis
13
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 7 494 inkl. moms (5 995 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 80 timmar.
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända
kursmoment och examination.
Trädgårdsritning
Trädgårdsakademins kurs i Trädgårdsritning riktar sig till dig som vill illustrera dina trädgårdsidéer med ritningar
och skisser för hand. Att rita för hand ger en god förståelse för hur en ritning är uppbyggd och hur det är att rita i
skala. Ofta blir det också vackrare och mer levande när man ritar för hand.
I kursen Trädgårdritning går vi
igenom de ritningstyper som trädgårdsarkitekten vanligen använder.
Du lär dig hur en trädgårdsritning är
uppbyggd och vad den bör innehålla.
Hur din arbetsplats kan se ut och
vilken utrustning du behöver för bästa
resultat. Genom en mängd övningar
lär du dig ritteknikens hantverk och
i kursens avslutande del får du till
uppgift att rita en funktionsplan, en
illustrationsplan, en planteringsplan,
en sektionsritning och en axonometri
för hand.
Distanskursen Trädgårdsritning kan
läsas som fristående kurs eller som en
del av vår utbildning till Diplomerad
trädgårdsarkitekt.
MÅL
Efter avslutad kurs ska du kunna
- illustrera dina trädgårdsidéer med
ritningar och skisser för hand.
- rita skalenliga trädgårdsritningar.
- veta hur en trädgårdsritning är
uppbyggd och vad den bör innehålla.
- rita i plan, sektion, elevation samt
enklare axonometri och perspektiv.
INNEHÅLL
Trädgårdsritningar
-Introduktion
-Trädgårdsritningar
- Olika vyer
Planritningar
-Situationsplan
-Funktionsplan
-Illustrationsplan
-Planteringsplan
Övriga ritningar
- Idéskiss
- Idékollage
-Elevation
-Sektion
-Perspektiv
- Axonometri
-Konstruktion
Trädgårdsritningens innehåll
-Disposition
-Ritningsformat
-Skala
- Skalaxel
-Namnruta
-Skrivfält
- Text
-Symboler
-Norrpil
- Linjer
-Nivåskillnader
-Mått
Utrustning
-Arbetsplatsen
- Linjal, vinkelhake & skalstock
- Passare, gradskiva & mallar
-Papper
-Pennor
Ritteknikens hantverk
-Ritverktyg
- Rita linjer
- Texta
- Rita i skala
- Rita växter i plan
- Rita skuggor
- Rita ytor
- Rita idéskisser
- Göra idékollage
- Rita elevationer
- Rita sektioner
- Rita axonometri
- Rita perspektiv
Examination
-Funktionsplan
-Illustrationsplan
-Planteringsplan
-Sektionsritning
- Axonometri
GENOMFÖRANDE
Kursen går helt på distans utan
fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du
ditt utbildningsmaterial, genomför
uppgifterna och kommunicerar med
din lärare.
Vi har beräknat att det tar cirka 80
timmar att genomföra kursen men du
har tolv månader på dig att göra klart.
Kursen omfattar en mängd övningar,
faktatexter, bildexempel och bildspel.
I den avslutande delen av kursen får
du till uppgift att rita fem olika ritningstyper som du lämnar in för att få
kommentarer och synpunkter på från
din lärare.
I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får
kontakt och utbyter erfarenheter med
våra lärare och dina studiekamrater
via chat och diskussionsforum.
14
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen.
Workshop: Valhall Park, Ängelholm.
Pris: 16 239 inkl. moms (12 991 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 80 timmar samt en
två-dagars-workshop med föredrag och praktiska övningar.
Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK
erhålls efter godkända kursmoment och examination.
Ritningsläsning & mätteknik
Kursen Ritningsläsning & mätteknik vänder sig till dig som vill kunna mäta in trädgårdens ytor, lutningar, planteringar och byggnader samt tyda ritningar för markarbeten. Kunskaper i mätteknik och ritningsläsning behövs när
din trädgårdsidé ska omvandlas till en ritning men också vid anläggningsarbetet då din idé ska bli till verklighet.
Med goda mätkunskaper kan du skapa mer korrekta ritningar och på så vis få bättre underlag för kostnadsberäkningar och materialåtgång. Kursen ger möjlighet till yrkesbevis i ritningsläsning, utsättning och avvägning och
ingår i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt men kan även läsas som fristående kurs.
I Trädgårdsakademins kurs Ritningsläsning & mätteknik går vi igenom
skillnaden mellan bygglovsritningar
och trädgårdsritningar. Vilka olika ritningstyper som finns, mått, skala och
standardsymboler. Du får öva dig i att
ta mått för att göra massaberäkningar
och räkna på materialåtgång. Du lär
dig inmätning i plan, inmätning av
höjd, utsättning och utstakning. Vi går
igenom lagar, regler och tillvägagångssätt för bygglov vid anläggningsarbeten. I kursen ingår också ett avsnitt
om arbetsmiljö och vilka arbetsmiljöregler som gäller på en arbetsplats.
Kursen läses på distans samt under
två dagar ute i fält med föreläsningar
och praktiska övningar. För datum,
se vårt kalendarium på www.trga.se/
kalendarium
MÅL
Kursens mål är att du ska kunna
- tolka de olika ritningarna vid
markarbeten.
- utföra mängd- och massberäkningar från ritningar.
- mäta upp trädgårdens ytor, höjder
och lutningar.
- regler för bygglov vid nyanläggning.
INNEHÅLL
Ritningsläsning
-Vyer
-Ritningstyper
- Ritningens innehåll
-Skala
-Mått
-Symboler
Mätteknik
-Utrustning
- Inmätning i plan
- Inmätning av höjd
- Utsättning och utstakning
Lagar & regler
- Praxis trädgårdsdesign
- Bygglov & bygganmälan
Arbetsmiljö
- Arbetsmiljöregler
-SAM
Examination
-Slutprov
GENOMFÖRANDE
Kursen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via
internet och en praktisk del i form av
en workshop med föredrag och öv-
ningar under två dagar. Workshopen
är obligatorisk och äger rum i Valhall
Park utanför Ängelholm. Datum för
workshop se vårt kalendarium
www.trga.se/kalendarium
Kursens nätbaserade del har du
tillgång till under tolv månader. Via
en digital utbildningsplattform når du
hela kursinnehållet med faktatexter,
övningar och prov. Du kommunicerar
med din lärare och får även tillgång
till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och
utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet.
YRKESBEVIS
Den här kursen ger dig möjlighet att få
yrkesbevis i ritningsläsning, utsättning och avvägning genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté
TCYK. För att få yrkesbevis behöver
du ha godkänt på kursen samt dokumenterad praktik från den gröna
sektorn som du gjort före, under
eller som du gör efter kursslut.
15
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 7 494 inkl. moms (5 995 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 80 timmar
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända
kursmoment och examination.
Villaträdgårdens historia
Trädgårdakademins kurs i villaträdgårdens historia riktar sig till dig som vill arbeta med renovering av villaträdgårdar och behöver historisk vägledning för att skapa samstämmighet mellan trädgård och hus. Och till dig som
vill få en inblick i trädgårdskonstens historia för inspiration och uppslag vid planering av nya villaträdgårdar.
Kursen vänder sig även till dig som är historiskt intresserad och som vill veta mer om den svenska villaträdgårdens
historia för eget bruk och intresse.
I kursen tar vi dig från medeltidens
muromgärdade klosterträdgårdar via
renässansens, barockens och romantikens storslagna parker fram till den
svenska villaträdgårdens historia med
modernismens stilrena trädgårdsideal, egnahemsträdgårdarna med köksträdgårdar och fruktodlingar, våra
barrprydda 70-talsträdgårdar och
dagens individuella trädgårdar. Du lär
dig vilka trädgårdsstilar och trädgårdsväxter som användes under olika
epoker. Betoning läggs på trädgårdsrummets form, uppbyggnad, material
och funktion och mötet mellan det
lust- och nyttobetonade liksom mellan
interiörer och utomhusmiljöer.
I kursens avslutande del får du till
uppgift att rita ett designförslag med
inspiration från den epok i trädgårdshistorien som tilltalar dig mest. Du
får även ett uppdrag där du tar på dig
rollen som trädgårdsarkitekt och ska
analysera och ge åtgärdsförslag till
en uppvuxen villaträdgård där det
trädgårdshistoriska perspektivet ska
tas till vara.
Distanskursen Villaträdgårdens Historia kan läsas som en fristående kurs
eller som en del av vår utbildning till
Diplomerad trädgårdsarkitekt.
MÅL
Efter avslutad kurs ska du kunna
- de övergripande dragen i Europas
trädgårdshistoria från medeltid och
framåt.
- redogöra för den svenska villaträdgårdens historia från 1850-talet
och framåt.
- de grundläggande sambanden
mellan trädgårdshistoria, arkitektur, funktion, rumsgestaltning,
växtkomposition och material­
användning.
INNEHÅLL
-Medeltid
-Renässans
-Barock
-Romantik
-Industrialism
-Modernism
- Trädgårdar vid sommarnöjen
- Arkitektonisk trädgård och
naturpark
-Egnahemsträdgården
- Funkis i trädgården
- Trädgårdar i långa rader
- Individualistisk trädgård
GENOMFÖRANDE
Kursen går helt på distans utan
fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt
utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Boken Villaträdgårdens Historia
av Åsa Wilke ingår som kurslitteratur
och skickas till dig per brev.
Vi har beräknat att det tar cirka 80
timmar att genomföra kursen men
du har tolv månader på dig att göra
klart. Kursen omfattar tolv lektioner
med övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel.
Kursen avslutas med en examination
bestående av två delar där du får göra
ett trädgårdsdesignförslag och ett
åtgärdsförslag, som du lämnar in för
att få kommentarer och synpunkter på
från din lärare.
I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får
kontakt och utbyter erfarenheter med
våra lärare och dina studiekamrater
via chat och diskussionsforum.
16
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 14 989 inkl. moms (11 991 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 120 timmar
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända
kursmoment och examination.
Trädgårdsritningar i SketchUp
Trädgårdsritningar i SketchUp är en kurs för dig som behöver kunna illustrera en trädgårdsmiljö digitalt. Efter
denna kurs kan du rita en digital modell av en trädgård med ritprogrammet SketchUp. Från modellen kan du sedan ta ut perspektivbilder som visar din kund hur din idé kommer att se efter några år, när trädgården är uppväxt.
Hur skuggorna faller vid olika årstider och tid på dygnet. Hur trädgårdens nivåskillnader ser ut. Hur trädgården
kommer att se ut inifrån huset eller utifrån gatan. Du kommer att kunna visa vyer från trädgårdens alla hörn!
I denna distanskurs lär du dig grunderna i ritprogrammet SketchUp. Vi
går igenom hur du ritar i olika lager
vilket exempelvis är användbart när
du vill prova dig fram mellan olika designlösningar. Du lär dig rita
skalenliga illustrationsplaner och
planteringsplaner och hur programmet automatiskt räknar ut storleken
på planteringsytorna. Vidare lär du
dig rita in trädgårdens nivåskillnader,
att göra skuggstudier och hur du gör
tilltalande ritningar i olika färgskalor och stilar. I kursen ingår även ett
avsnitt om perspektivlära där du lär
dig skillnaden mellan perspektivprojektion och parallellprojektion och hur
du i programmet kan växla mellan
enpunktsperspektiv, tvåpunktsperspektiv och axonometri i din modell.
Trädgårdsritningar i SketchUp kan
läsas som en fristående kurs eller som
en del av vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. För bästa
utbyte av denna kurs rekommenderar
vi att du har erfarenhet av att rita skalenliga ritningar för hand. Trädgårdsakademins kurs Trädgårdsritning
eller motsvarande.
MÅL
Efter avslutad kurs ska du kunna
- rita trädgårdsmiljöer i ritprogrammet SketchUp.
- ta ut digitala bilder och presentera
illustrationsplan, planteringsplan,
perspektivritningar och skuggstudier från en SketchUp-modell.
INNEHÅLL
Digital ritteknik
-SketchUp
- Andra ritprogram
Rita i SketchUp
- Börja rita
- Ladda ner & öppna
- Tre viktiga verktyg
- Rita ytor
- Rita objekt
- Importera objekt
Vyer
-Vyer
-Perspektivlära
-Nivåskillnader
Planritningar
- Skissa & skanna
- Rita i lager
- Importera & justera
-Illustrationsplan
-Planteringsplan
föreläsningar som hålls i realtid över
internet, Webbinar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når
du ditt utbildningsmaterial, genomför
uppgifterna och kommunicerar med
din lärare.
Vi har beräknat att det tar cirka 120
timmar att genomföra kursen men
du har tolv månader på dig att göra
klart. Trädgårdsritningar i SketchUp
omfattar 20 lektioner med övningar,
föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med
en examination med tre inlämningsuppgifter som du redovisar och får
kommentarer och synpunkter på från
din lärare.
I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får
kontakt och utbyter erfarenheter med
våra lärare och dina studiekamrater
via chat och diskussionsforum.
Presentationer
- Skapa scener
-Skuggstudier
- Välja stil
- Ta ut bilder
Examination
-Illustrationsplan
-Planteringsplan
-Trädgårdsmodell
GENOMFÖRANDE
Kursen går helt på distans utan
fysiska träffar och i sex timslånga
17
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 11 869 inkl. moms (9 495 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 200 timmar
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända
kursmoment och examination.
Trädgårdsdesign Hortum
Trädgårdsdesign Hortum vänder sig till dig med trädgårdsbakgrund som vill arbeta med att formge villaträdgårdar
och andra trädgårdsmiljöer från grunden. I kursen fokuserar vi på trädgårdens grundstruktur och hur man med
träd, buskar, häckar och byggda element kan skapa en lättskött trädgård med rumslighet, harmoni och dynamik.
I kursen definierar vi trädgården
som ett rum utomhus med en grön
stomme av träd, buskar, häckar och
byggda element. Vi går igenom trädgårdsrummens uppbyggnad och hur
rummets storlek, form och proportioner påverkar platsen. Du lär dig hur
du kan planera för rumslighet, rörelse
och riktning. Vi resonerar kring hur
platsens förutsättningar avgör vilken
funktion, karaktär och innehåll trädgårdsrummet får. Vi diskuterar växtval med utgångspunkt från ståndort,
form, textur och färg. I kursen går vi
även igenom skötselaspekter och hur
du redan vid planeringen av trädgården lägger grunden för en lättskött
trädgård. Vidare ingår momentet
presentationsteknik i kursen. Här
går vi igenom hur du kan presentera
ditt trädgårdsdesignförslag för en
kund eller en trädgårdsanläggare med
erforderliga ritningar, skötselråd och
budget.
Kursen kan läsas som en fortsättning
på kursen Trädgårdsdesign Primo
eller som en fristående kurs om du
redan har grundläggande kunskaper i
trädgårdsplanering. Trädgårdsdesign
Hortum ingår även i vår utbildning till
Diplomerad trädgårdsarkitekt.
MÅL
Efter avslutad kurs ska du kunna
- förklara hur trädgårdsrummets
storlek, form och proportioner
påverkar platsen.
- redogöra för hur du planerar för
rumslighet, rörelse och riktning
i ett trädgårdsdesignförslag.
- motivera hur platsens förutsätt-
ningar påverkat val av funktion,
karaktär och växtval.
- redogöra för hur du tagit hänsyn
till skötselaspekter i ett trädgårdsdesignförslag.
- presentera trädgårdsdesignförslag
med erforderliga ritningar, växtlistor, skötselråd och kostnadsförslag.
INNEHÅLL
Trädgårdsrummet
-Rumslighet
-Golv
-Tak
-Väggar
-Fokus
Gestaltning
-Designprinciper
-Stilbildare
Växterna
-Ståndort
-Form
- Textur
-Färg
- Växtval
-Skötsel
mins utbildningsplattform når du
ditt utbildningsmaterial, genomför
uppgifterna och kommunicerar med
din lärare.
Vi har beräknat att det tar cirka 200
timmar att genomföra kursen men
du har tolv månader på dig att göra
klart. Kursen omfattar praktikfall,
inlämningsuppgifter, övningar, före­
läsningar, faktatexter, bildexempel
och bildspel. Kursen avslutas med en
examination uppdelad i tre delar där
du ska göra sammanlagt tre gestaltningsförslag, ett för respektive examinationsdel, som du lämnar in för att få
kommentarer och synpunkter på från
din lärare.
I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får
kontakt och utbyter erfarenheter med
våra lärare och dina studiekamrater
via chat och diskussionsforum.
Presentationsteknik
-Ritningar
-Skötselråd
-Budget
Examination
-Radhusträdgården
- Trädgården på landet
-Villaträdgården
GENOMFÖRANDE
Kursen går helt på distans utan
fysiska träffar. Via Trädgårdsakade-
18
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 11 869 inkl. moms (9 495 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 200 timmar
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända
kursmoment och examination.
Trädgårdsdesign Flora
Trädgårdsdesign Flora riktar sig till dig med trädgårdsbakgrund, är florist, blomsterdekoratör, inredare eller
liknande och som vill kunna åta dig uppdrag där du ska inreda villaträdgårdar och andra trädgårdsmiljöer med
växter och material där du utgår från olika trädgårdsstilar, teman eller trender.
I distanskursen Trädgårdsdesign
Flora går vi igenom de vanligaste
trädgårdsstilarna, teman, aktuella
trädgårdstrender och hur du bygger
upp din trädgårdsidé till ett koncept.
Vidare lär du dig hur du komponerar livskraftiga planteringar med
utgångspunkt från färg, form och
textur. Hur du skapar trädgårdsmiljöer som bjuder på olika upplevelser
beroende på årstid och tid på dygnet
med hjälp av belysning i kombination
med växter och andra material. Vi
resonerar kring materialval och hur
du hittar leverantörer. I avsnittet presentationsteknik går vi igenom hur du
kan argumentera för och sälja in din
idé till din uppdragsgivare med hjälp
av illustrationer, kollage och andra
hjälpmedel. I kursen får du även följa
hur landskapsarkitekten Caroline
Hjalmarsson arbetar när hon tar sig
an en villaträdgård. Från den första
kontakten med trädgårdsägaren,
genom hela arbetsprocessen från idé
till färdigt gestaltningsförslag.
Trädgårdsdesign Flora kan läsas
som en fortsättning på kursen
Trädgårdsdesign Primo eller Trädgårdsdesign Hortum. Den kan också
läsas som en fristående kurs om du
redan har grundläggande kunskaper
om växter och design. Kursen ingår
även i vår utbildning till Diplomerad
Trädgårdsarkitekt.
MÅL
Kursens mål är att du ska kunna
- redogöra för de vanligaste trädgårdsstilarna.
- formulera ett tema eller en idé
i ord och bild.
- komponera en plantering med
utgångspunkt från färg, form och
textur.
Dessutom ska du kunna presentera trädgårdsdesignförslag
- som bjuder på olika upplevelser beroende på årstid och tid på dygnet.
- med erforderliga ritningar och listor
med växter och andra material.
- där du argumenterar för din idé
med hjälp av illustrationer, kollage
och andra hjälpmedel.
INNEHÅLL
Trädgårdsstilar, trender & tema
-Trädgårdsstilar
-Trender
-Tema
Färglära
- Färg i trädgårdsdesign
- Vad är färg?
Belysning
- Belysning i trädgården
Växtkomposition
- Växtkomposition
- Komponera med färg, form & textur
Presentationsteknik
-Presentationsteknik
-Koncept
-Inspirationsbilder
- Idékollage
-Frimärksskisser
-Modell
-Ritningar
-Ritteknik
-Förpackningen
Ett gestaltningsförslag blir till
- Första mötet
- Gestaltning I
- Extra möte
- Gestaltning II
- Gestaltning III
- Gestaltning IV
-Presentation
Examination
- Entréträdgård
-Uterum
- Eget uppdrag
GENOMFÖRANDE
Kursen går helt på distans utan
fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du
ditt utbildningsmaterial, genomför
uppgifterna och kommunicerar med
din lärare.
Vi har beräknat att det tar cirka 200
timmar att genomföra kursen men
du har tolv månader på dig att göra
klart. Kursen omfattar praktikfall,
inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel
och bildspel. Kursen avslutas med en
examination uppdelad i tre delar där
du ska göra sammanlagt tre gestaltningsförslag, ett för respektive examinationsdel, som du lämnar in för att få
kommentarer och synpunkter på från
din lärare.
I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får
kontakt och utbyter erfarenheter med
våra lärare och dina studiekamrater
via chat och diskussionsforum.
19
www.trga.se | [email protected]
Start: Flexibel
Pris: 14 989 inkl. moms (11 991 exkl. moms).
Beräknad studietid: Minimum 200 timmar.
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment.
Trädgårdsdesign som affärsidé
Om du nyligen har startat ett företag eller om du har planer på en nystart är det här en utbildning för dig. Vi går
igenom grunderna i entreprenörskap och den process – från målbild till genomtänkt affärsplan – som ligger till
grund för en lyckad etablering. Du får hjälp att formulera din unika affärsidé och att ta fram en affärsplan för
ditt företag.
Vilket pris ska jag ta för ett trädgårdsdesignförslag? Vad gör mitt erbjudande unikt och vad ingår i erbjudandet?
Vilka är mina kunder och hur når
jag dem? Hur kan jag presentera min
idé på ett tydligt sätt? Hur hittar jag
intressanta samarbetspartners? Det
är frågor vi går igenom i Trädgårdsdesign som affärsidé och som leder dig
fram till din unika affärsidé och till
en affärsplan för ditt eget företag eller
det företag du arbetar i.
Trädgårdsdesign som affärsidé kan läsas som en fristående kurs men ingår
även i vår utbildning till Diplomerad
trädgårdsarkitekt.
MÅL
Efter avslutad kurs vet du
- hur du sätter rätt pris på dina
tjänster.
- vad som gör ditt erbjudande unikt.
- vilka dina kunder är och hur du
når dem.
- hur du kan presentera din idé på
ett tydligt sätt.
- hur du hittar intressanta samarbetspartners.
INNEHÅLL
Din unika affärsidé
-Målbild
- Självbild
-Världsbild
-Kreativitet
-Presentationsteknik
-Prissättning
-Marknadsplan
- Affärsplan & budget
Din affärsplan
- Skriv din affärsplan
Försäkringar & Avtal
-Försäkringar
-Avtal
GENOMFÖRANDE
Kursen går helt på distans utan
fysiska träffar och i sex timslånga
föreläsningar som hålls i realtid över
internet, webbinar. Via Trädgårds­
akademins utbildningsplattform når
du ditt utbildningsmaterial, genomför
uppgifterna och kommunicerar med
din lärare.
20
www.trga.se | [email protected]
Start: Enligt överenskommelse när samtliga kurser
i utbildningen till diplomerad trädgårdsarkitekt är
genomförda.
Pris: 18 739 inkl. moms (14 991 exkl. moms)
Beräknad studietid: Minimum 200 timmar
Examen: Diplomerad Trädgårdsarkitekt
Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt
Denna kurs riktar sig till dig som läst samtliga kurser i Trädgårdsakademins utbildning till diplomerad trädgårdsarkitekt för villaträdgården. I ditt examensprojekt ska du presentera ett komplett gestaltningsförslag utifrån det
du lärt dig inom trädgårdsdesign, ritteknik, växtkännedom och entreprenörskap. Examensprojektet utförs genom
målinriktad analys, en tydlig metod samt självständiga och motiverade val.
Kursen är utformad med ett tydligt
verklighetsbaserat fokus. Du väljer
en trädgård eller en plats som du vill
arbeta med. Vi ser gärna att det är
ett uppdrag du fått från en kund och
att utgångspunkten är att ditt förslag helt eller delvis ska genomföras
i verkligheten. Du kan även välja att
upprätta en teoretisk anläggningsplan
istället för att anlägga trädgården
fysiskt. Alternativt att du väljer en
plats i din närhet som du tycker känns
särskilt inspirerande och intressant
att utveckla och där det finns en part
att jobba mot genom hela processen
och slutligen presentera ditt förslag
för, även om det inte är en betalande
kund.
I kursen tar du dig an hela designprocessen från det inledande samtalet
med trädgårdsägaren och platsanalysen till problemet, lösningen och
vidare till den färdiga presentationen
och anläggningsfasen. Under kursens
gång får du analysera, självständigt
välja och motivera vilka handlingar
du presenterar i ditt gestaltningsförslag. Exempelvis idékollage, växtlista, materiallista, skötselplan, samt
erforderliga ritningar så som funktionsplan, illustrationsplan, sektionsritning och planteringsplan.
Ditt färdiga gestaltningsförslag bedöms av en jury som ger dig skriftliga
synpunkter och kommentarer. Härefter ges du möjlighet att försvara ditt
projekt, att förklara dina tankegångar
och motivera dina val.
Efter genomgången kurs och examination erhåller du titeln Diplomerad
Trädgårdsarkitekt.
MÅL
Målet med kursen är inte bara själva
förslaget, slutprodukten, utan vägen
dit. Fokus är att medvetandegöra processen och att du visar klarhet i varje
steg samt tar beslut efter noggrann
analys och övervägande om alternativen. Du kommer under kursens gång
att träna kritiskt tänkande, ta del av
olika exempel på upplägg beroende på
typ av kund och projekt, följt av att du
sedan tar egna beslut baserat på din
kund och din kännedom om denna.
INNEHÅLL
Kunden
- Kundkommunikationen
- Kundrelationen
Problemet
Lösningen
Opponering
Ditt examensprojekt
- Projektstart
- Analys
- Metod
- Offert 1: Design
- Designprocess
- Presentation
- Opponering
- Offert 2: Anläggning
- Verkställande
GENOMFÖRANDE
Kursen går helt på distans utan
fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt
utbildningsmaterial, genomför kursen
och kommunicerar med din lärare. I
kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får
kontakt och utbyter erfarenheter med
våra lärare och dina studiekamrater
via chat och diskussionsforum.
Platsen
- Ståndort och platsens
förutsättningar
21
www.trga.se | [email protected]
Företagsutbildning
Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har din personal tillgänglig i arbete. Alla våra
utbildningar går på distans med flexibel start och fri studietakt vilket betyder att vi kan lägga upp en studieplan
som är anpassad för din personal och din verksamhet. Vår studiemetod bygger på individuell undervisning med
personlig handledning främst via vår utbildningsplattform men också genom fysiska träffar. Trädgårdsakademin
är ett auktoriserat utbildningsföretag med utbildningar som leder till diplom och yrkesbevis.
Yrkesbevis i växtkännedom
Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har
din personal tillgänglig i arbete! Vår
utbildning Yrkesbevis i växtkännedom
går på distans med flexibel start och
fri studietakt vilket betyder att vi kan
lägga upp en studieplan som är anpassad för din personal och din verksamhet. Utbildningen omfattar tre
delkurser och till varje delkurs ingår
också en fysisk träff i Alnarpsparken
utanför Malmö.
Yrkesbevis i ritningsläsning,
avvägning & utsättning
Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har
din personal tillgänglig i arbete! Vår
utbildning Yrkesbevis i ritningsläsning, avvägning & utsättning går på
distans med flexibel start och fri studietakt vilket betyder att vi kan lägga
upp en studieplan som är anpassad
för din personal och din verksamhet.
Utbildningen omfattar två dagar ute i
fält med föreläsningar och praktiska
övningar på Vallhall Park i Ängelholm.
Företagsanpassad utbildning
Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har
din personal tillgänglig i arbete! Vi
utbildar din personal med individuell
undervisning och personlig handledning främst via vår webbaserade
utbildningsplattform. Vi kan erbjuda
utbildning inom beskärning, växt­
kännedom, trädgårdsplanering, ritteknik och mätteknik som är specialanpassad för din personal. Kontakta oss
och berätta om dina behov så ger vi dig
en offert.
22
www.trga.se | [email protected]
FÖRETAGSUTBILDNING
Start: Flexibel
Pris: 24 994 inkl. moms (19 995 exkl. moms)
Beräknad studietid: 240 h varav tre fältdagar med föreläsningar och växtvandringar
Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK
erhålls efter godkända kursmoment och examination
Yrkesbevis i växtkännedom
Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har din personal tillgänglig i arbete!
Vår utbildning Yrkesbevis i växtkännedom går på distans med flexibel
start och fri studietakt vilket betyder
att vi kan lägga upp en studieplan som
är anpassad för din personal och din
verksamhet. Vi utbildar din personal
med individuell undervisning och
personlig handledning främst via vår
webbaserade utbildningsplattform.
Utbildningen omfattar tre delkurser
och till varje delkurs ingår också en
fysisk träff i Alnarpsparken utanför
Malmö.
Yrkesbevis i växtkännedom del 1
– Grundkurs i växtkännedom
I Yrkesbevis i växtkännedom del 1 får
deltagaren grundläggande kunskaper
om växter. Vi lär ut ett bassortiment
bestående av 20 träd, 30 buskar och
15 barrväxter – hur man känner igen
dessa samt deras svenska och vetenskapliga namn. Vi går igenom hur en
växt fungerar, hur den är uppbyggd
och vad som krävs för att den ska växa
och prestera på sin växtplats. I kursen
ingår även ett avsnitt om arbetsmiljö
och ergonomi.
Yrkesbevis i växtkännedom del 2
– Prydnadsträd, buskar & barr
I Yrkesbevis i växtkännedom del 2
lär deltagaren sig identifiera ytterligare 20 prydnadsträd, 55 buskar
och 15 barrväxter och deras svenska
och vetenskapliga namn. Deltagaren
lär sig göra planteringsförslag med
utgångspunkt från ståndort och att
göra en enklare växtinventering i en
befintlig utemiljö. Vi lär även ut grunderna i hur en växtbesiktning går till,
grundläggande beskärningsprinciper
och hur en väl fungerande växtbädd
är uppbyggd. I kursen går vi också
igenom definitioner och regler för
växtkvalitet, märkning och certifiering samt hur du gör kvalitetskontroll
vid leverans.
Yrkesbevis i växtkännedom del 3
– Perenner & sommarblommor
I Yrkesbevis i växtkännedom del 3
lär vi ut hur man kan känna igen och
identifiera ett bassortiment bestående
av 50 perenner och 30 sommarblommor med svenskt och vetenskapligt
växtnamn. Vi går igenom växtplatsens
betydelse för val av arter och sorter,
val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt, förberedelser inför
plantering och den fortsatta skötseln
för bästa etablering och livskraft.
Kursen omfattar också vilka kvalitetsbegrepp som gäller för perenner och
sommarblommor. I den avslutande
delen av kursen får du öva dig i att
göra planteringsförslag med hänsyn
till blomningstider, färg, form, ståndort och ekonomi.
Praktikkrav för yrkesbevis
För att få yrkesbevis i växtkännedom
behöver deltagaren vara godkänd på
samtliga tre delkurser samt ha 3 500
timmar dokumenterad yrkespraktik
från den gröna sektorn som gjorts
före, under eller efter kursens slut.
Har deltagaren en grundläggande
trädgårdsutbildning är praktikkravet
2 400 timmar. Yrkesbevis utfärdas av
Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK.
Låt oss utbilda din personal!
23
www.trga.se | [email protected]
FÖRETAGSUTBILDNING
Start: Flexibel
Pris: 16 239 kr inkl. moms (12 991 kr exkl. moms)
Beräknad studietid: 80 timmar samt en två-dagarsworkshop med föredrag och praktiska övningar
Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK
erhålls efter godkända kursmoment och examination
Yrkesbevis i ritningsläsning,
avvägning & utsättning
Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har din personal tillgänglig i arbete!
Vår utbildning Yrkesbevis i ritningsläsning, avvägning & utsättning går på
distans med flexibel start och fri studietakt vilket betyder att vi kan lägga
upp en studieplan som är anpassad för
din personal och din verksamhet. Vi
utbildar din personal med individuell
undervisning och personlig handledning främst via vår webbaserade
utbildningsplattform. Utbildningen
omfattar ca 80 timmars studieinsats
varav två dagar ute i fält med föreläsningar och praktiska övningar.
Innehåll
Utbildningen leder till yrkesbevis
i ritningsläsning, utsättning och
avvägning. Vi går igenom inmätning,
utsättning, utstakning och massaberäkning. Deltagarna får grundläggande kunskaper i ritningsläsning,
mätteknik samt regler vid nyanläggning. I kursen ingår också ett avsnitt
om arbetsmiljö och vilka arbetsmiljöregler som gäller på en arbetsplats.
Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna
- tolka de olika ritningarna vid
markarbeten
- utläsa skalor och utföra mängd och massberäkningar från ritningar
- hantera avvägningsinstrument och
avvägningslaser
- utföra utsättning i höjd och plan
-föreskrifter för en säker arbetsplats, skyddsutrustning
Kursens nätbaserade del har deltagaren tillgång till under tolv månader.
Via en digital utbildningsplattform
når man hela kursinnehållet med
faktatexter, övningar och prov. Deltagaren kommunicerar med sin lärare
och får även tillgång till vårt Webb­
café som är ett diskussionsforum där
deltagarna får kontakt och utbyter
erfarenheter med studiekamrater runt
om i landet.
Efter genomförd kurs ska
deltagaren ha kännedom om
-plan och bygglagen, bygglovsförfarande och utförande av relations­
handling.
Genomförande
Kursen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via
internet och en praktisk del i form av
en workshop med föredrag och övningar under två dagar. Workshopen
är obligatorisk och äger rum i Valhall
Park utanför Ängelholm.
Praktikkrav för yrkesbevis
För att få yrkesbevis i ritningsläsning,
avvägning och utsättning behöver deltagaren vara godkänd i kursen samt
ha 3 500 timmar dokumenterad yrkespraktik som gjorts före, under eller
efter kursens slut. Har deltagaren en
grundläggande trädgårdsutbildning är
praktikkravet 2 400 timmar. Yrkesbevis utfärdas av Trädgårdsnäringens
Centrala Yrkeskommitté, TCYK.
Låt oss utbilda din personal!
24
www.trga.se | [email protected]
FÖRETAGSUTBILDNING
Start: Enligt överenskommelse
Pris: Offert inkl. moms (Offert exkl. moms)
Beräknad studietid: Anpassad
Examen: Enligt överenskommelse
Företagsanpassad utbildning
Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har din personal tillgänglig i arbete!
Vi kan erbjuda utbildning inom
beskärning, växtkännedom, trädgårdsplanering, ritteknik och mätteknik som är special­anpassad för din
personal. Kontakta oss och berätta om
dina behov så ger vi dig en offert.
Våra utbildningar går på distans med
flexibel start och fri studietakt vilket
betyder att vi kan lägga upp en studieplan som är anpassad för din personal
och din verksamhet. Vi utbildar din
personal med individuell undervis-
ning och personlig
handledning främst via vår webbaserade utbildningsplattform.
Låt oss utbilda din personal!
25
www.trga.se | [email protected]
Allmänna villkor för beställningar
Din utbildningsstart
Du får ditt startbrev med posten
inom tio dagar efter det att du gjort
din anmälan. Avgiften betalar du via
faktura. Betalningsvillkor är tio dagar
för enskilda utbildningar och 30 dagar
för utbildningspaketet till Diplomerad
Trädgårdsarkitekt. Inom tre arbetsdagar efter det att din avgift är betald får
du tillgång till din utbildning via vår
utbildningsplattform. Inloggningsuppgifter till din utbildning finns i
din orderbekräftelse som du fick via
e-post i samband med din anmälan.
Hör av dig till [email protected] om du
av någon anledning saknar dessa
uppgifter.
Ångerrätt
Du har full ångerrätt i 14 dagar från
den dag du får vår bekräftelse på
din kursstart. Har du påbörjat din
utbildning eller på annat sätt börjat
utnyttja böcker och/eller annat undervisningsmaterial gäller inte längre din
ångerrätt.
Vill du utnyttja din ångerrätt skall du
meddela detta antingen per brev eller
per e-post. Har du betalt in avgiften
meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske.
Har du erhållit böcker och/eller annat
undervisningsmaterial från oss skall
detta skickas tillbaka. Använd gärna
originalförpackningen, eller emballera
väl på annat sätt, så att det inte skadas
vid posthanteringen. Skicka med en
kopia på din faktura eller annan information om ditt namn och adress
så att vi vet vad returen gäller. Åter­
betalning av inbetalda medel sker
senast 30 dagar efter det att vi mottagit ditt besked om att du utnyttjar
din ångerrätt samt att vi mottagit
böcker och/eller annat undervisningsmaterial.
Inställd workshop
eller fältvandring
Om inte tillräckligt många har möjlighet att delta vid fältvandring eller
workshop som ingår i en utbildning
kan tillfället komma att ställas in.
Senast 30 dagar före det inställda tillfället kommer vi att meddela ett nytt
datum för genomförande.
Frånvaro vid workshop
eller fältvandring
Kan du inte delta vid fältvandring eller workshop på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl skall du meddela
oss detta snarast möjligt. Vi kommer
då, utan extra kostnad, att reservera
en plats för dig vid nästa fältvandring
eller workshop. Uteblir du utan att
höra av dig har du möjlighet att delta
vid nästa tillfälle i mån av plats, dock
mot en särskild avgift.
Felaktig vara eller tjänst
Anser du att någon vara eller tjänst vi
levererat är felaktig meddela detta till
oss snarast möjligt antingen per brev
eller per e-post. Ange vad du anser
är fel, ditt namn, din adress och ditt
telefonnummer. Om felet avser böcker
och/eller annat undervisningsmaterial skickar vi nytt material till dig
kostnadsfritt inom 14 dagar efter det
att reklamationen godkänts.
Nöjd kundgaranti
Om du inte är nöjd med din utbildning hos oss vill vi veta det. Kontakta
oss snarast möjligt per brev eller per
e-post och berätta vad du inte är nöjd
med så att vi får möjlighet att rätta
till det som gått snett. Ange alltid hela
ditt namn, ditt telefonnummer och
vilken utbildning det gäller. Genom
vår nöjdkundgaranti har du möjlighet
att få en ny plats på samma utbildning
eller en annan utbildning hos oss med
samma eller lägre pris.
Force majeure
Vi ansvarar ej för de fall då verksamheten hindras direkt eller indirekt
genom myndighets åtgärd, strejk,
blockad, lockout, oväder, krig eller
annat som står utanför vår kontroll.
Giltighetstiden är beräknad från den
dag du startar din utbildning. När du
har 60 dagar kvar av din giltighetstid
för utbildningen får du ett automatiskt
e-postmeddelande från oss. Om du då
har några utbildningsmoment kvar att
genomföra vill vi be dig fokusera lite
extra på din utbildning så att du hinner klart. Be gärna din lärare om hjälp
om du har kört fast eller har frågor
och funderingar.
Förlängning av giltighetstid
Du har möjlighet att få förlängd giltighetstid för din utbildning med upp till
fyra månader vid ett tillfälle när det
finns särskilda skäl så som sjukdom,
hög arbetsbelastning eller liknande.
Vill du ansöka om förlängning av
giltighetstid skickar du ett e-postmeddelande till [email protected] Skriv
Förlängning i rutan ”ärende”, meddela
hela ditt namn, vilken kurs det gäller,
antal dagar du önskar förlängt samt
en kortfattad beskrivning av dina
skäl.
Återupptagande av
ej fullföljd kurs
Om du inte har fullföljt din utbildning
inom giltighetstiden har du möjlighet
att återuppta dina studier inom sex
månader efter giltighetstidens slut
mot en kostnad av 25% av kursavgiften för en ny giltighetsperiod. Vill
du utnyttja denna möjlighet skickar
du ett e-postmeddelande till [email protected]
trga.se. Skriv Återuppta ej fullföljd
kurs i rutan ”ärende”, meddela hela
ditt namn, dina adressuppgifter samt
vilken kurs det gäller.
Giltighetstid
Våra utbildningar har en giltighetstid
på tolv månader, vilket innebär att du
har tolv månader på dig att genomföra
utbildningen samt att du har tillgång
till utbildningsplattformen och till din
lärare under hela perioden. För utbildningen till Diplomerad Trädgårdsarkitekt är giltighetstiden fyra år, vilket
betyder att du har maximalt fyra år på
dig att genomföra utbildningen.
26
www.swegd.com | [email protected] swegd.com
Online/Distance Learning Course
in Swedish Garden Design
Scandinavian design emerged during the 1950s in Sweden and the surrounding nordic countries. It is a movement
characterised by simplicity, minimalism and functionality, yet you are still able to recreate wilderness, the homely
feel of grandma’s flower bed’s and a productive vegetable garden.
Before deciding how a garden will look there are many practical issues you first have to consider based on the
type of space you have to work with. This course is a comprehensive step by step guide to planning a garden using
established standards that are the foundation of Swedish garden design. Bear in mind there is still plenty of room
for your own personal expression in the final result.
This course is aimed at landscapers and professional gardeners looking for new knowledge and inspiration in
this exciting area of garden design.
Most importantly, we share your passion!
SWEDISH GARDEN DESIGN
This course focuses on the design of
domestic gardens and other garden
environments using suitable plants
and materials in connection with different garden styles, themes or trends.
Students will be given a wide knowledge base to carry out their designs
according to the subtle, minimalistic
and nature inspired ‘nordic light’
aesthetic.
Swedish Garden Design is a comprehensive open learning course that will
enable you to take your Swedish gardening concept from planning phase
to full realisation. This includes:
• learning how to compose thriving
plantings on the basis of colour,
shape and texture
• creating garden milieus offering a
range of experiences dependant on
both the season and time of day
• using lighting in combination with
plants and other materials
• how to choose materials and what to
look for when choosing suppliers.
• presentation techniques – covering
how to argue for and sell your idea
to a customer using illustrations,
collages and other aids
The course also features an example
case scenario. You will be able to
follow landscape architect Caroline
Hjalmarsson working on a garden
around a detached house. All aspects
of the project are covered, from the
first contact with the garden’s owner,
through the entire working process
ending with the finished proposal.
GOALS
The course’s aims to give you the
following skill-sets:
• a broader understanding of the
common garden styles in Sweden
• the ability to formulate a theme or
an idea visually and in writing
• the understanding of how to compose a planting using the basis of
colour, shape and texture
• The knowledge needed to present a
clear and impressive garden design
proposal:
- that offers different experiences
depending on the season and time
of day
- with proper garden plans, plant lists
and other materials
- in which you put forward your idea
with the help of illustrations, collages and other aids
CONTENTS
Garden styles, trends & themes
- Garden styles
-Trends
-Themes
Colour
- Colour in garden design
- What is colour? (basic colour
theory)
Lighting
- Lighting in the garden
Plant composition
- Plant composition
- Composition – using color,
shape & texture
Presentation techniques
- Presentation techniques
-Concept
- Inspiration photos & illustrations
- Collages (mood boards)
-Sketching
-Models
- Garden plans
- Drawing techniques
-Packaging
A proposal takes shape
- Initial meeting
- Proposal I
- Follow up meeting
- Proposal II
- Proposal III
- Proposal IV
- Presentation meeting
Examination
- Front garden
-Conservatory
-Commission
27
www.swegd.com | [email protected] swegd.com
COURSE PRICES &
FURTHER INFORMATION
Starting date: Flexible.
Price: £990,00 GBP incl VAT.
Duration: One year. Approximately
200 study hours are required.
Diploma: A course certificate is
rewarded once all course modules
are completed and examinations are
passed.
IN PRACTICE
This is a remote online course with no
person to person meetings required.
You will be able to access all course material, complete assignments
and communicate with your teacher
through our education platform.
We estimate that it takes around 200
hours to complete the course and you
have twelve months in which to do so.
The course has 24 lessons, all of which
are accompanied by exercises, lectures, factual texts, example pictures
and slide shows.
The course ends with a three-part
examination in which you will produce three proposals (one for each part)
which you will then submit to your
teacher for comments and feedback.
28
www.swegd.com | [email protected]
Terms & Conditions
These general terms and conditions
apply to all courses supplied by
Trädgårdsakademin AB (“the School”)
and enter into force when full payment for a course is made (course
start).
1. Course start
Access to a course is given to the
Student via the School’s educational
platform within three days of paying
the course fee. Login details are
enclosed in the order confirmation,
which the Student receives via e-mail
upon registration. Please contact
[email protected] if these details are
missing.
At all times, it is the Student’s responsibility to have necessary access to
Internet and to e-mail.
2. Course amendments
The School reserves the right to make
amendments to the course. The content of a course may be changed and
the teacher may be replaced at any
time. Amendments to the course or
change of teacher does not entitle the
Student to any reimbursements from
the School.
3. Right of withdrawal
The Student has the right to withdraw
from the course contract within 14
days from the day of receiving the
registration confirmation. To exercise the right to withdraw from the
contract, the Student must notify the
School by letter or e-mail to one of the
following addresses: Trädgårdsakademin AB, Gisela Trapps väg 11,
S-254 37 Helsingborg, SWEDEN or
e-mail: [email protected] If the course
fee is paid, please state the bank and
bank account to which the refund
should be made.
Upon withdrawal from the contract,
any books and/or other course materials received by the Student must be
returned to the School in a substantially unchanged condition. Students
should use the original packaging, or
package it well in another way, so that
they are not damaged in transit. In order to identify the returned books or
material, a copy of the invoice or other
information with the Student’s name
and address should be enclosed. Refund for any sums paid will be made
within 30 days of the School receiving
the notification of withdrawal and
receiving books and/or other course
material.
4. Validity
The School’s courses are valid for a
period of twelve months. The relevant
period of validity is stated in the
course syllabus. This means that
the Student has twelve months to
complete the course and that access
to the educational platform and to
a teacher is provided throughout
this period.
The period of validity starts the day
the Student starts the course. An
automatically generated e-mail will
be sent to the Student when there are
60 days remaining of the period of
validity. If, at that time, there are any
course modules left to complete, it is
desirable that the Student focuses on
the course to be able to complete it in
time. It is the Student’s responsibility
to complete the course in time. Failure
to complete the course in time does
not entitle the Student to any reimbursement from the School.
The validity of one course is not transferable to another course. The student
is only entitled access to the course
paid for.
5. Extending the
period of validity
It is possible to extend the period
of validity of a course by up to four
months at a time, if there are special
reasons such as illness, high workload
or similar. To apply for an extension,
please e-mail [email protected] Write
“Extension” in the subject line, tell us
your full name, the relevant course,
the number of days’ extension you
would like and a short description of
your reasons.
Whether to accept an application for
extension or not is a decision for the
School to make at its own discretion.
The School is not obliged to accept an
application for extension.
6. Finishing an incomplete course
If the course is not completed within
the period of validity, the Student
may restart the studies within six
months from the end of the period of
validity, at a cost of 25 per cent of the
course fee for a new period of validity.
If you wish to use this opportunity,
please e-mail [email protected] Write
“Finishing incomplete course” in the
subject line, tell us your full name,
your address and the relevant course.
7. Defective goods or services
If the Student wishes to claim that
any goods or services provided by the
School are defective, notice thereof
must be given as soon as possible after
the defect is detected. Such notice
is sent via letter or e-mail to one of
the following addresses: Trädgårdsakademin AB, Gisela Trapps väg 11,
S-254 37 Helsingborg, SWEDEN or
e-mail: [email protected] State what
you believe to be the problem, your
name, your address and your telephone number. If the problem refers to
books and/or other course material
we will send new material to you, free
of charge, within 14 days of approving
your complaint.
8. Intellectual property rights
The content of the course and all course material provided by the School
are protected by intellectual property rights. The Student is obliged to
comply with all intellectual property
legislation in regard to the School.
By participating in a course the student grants the School a royalty free
perpetual license to use all materials a
student submits as part of a course for
marketing and other purposes.
9. Limitation of liability
The School is not liable for any loss
suffered by the Student resulting
from any event which is beyond the
reasonable control of the School. The
School is not liable for any loss suffered by the Student which is indirect,
special or consequential or comprises
loss of profit.
29
Trädgårdsakademin AB
Skålgropsvägen 16 · 262 74 Ängelholm
042 13 00 20 · [email protected] · www.trga.se
Hur du vill. När du vill.
30