PDB - Nykarleby stad

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A
NYKARLEBY STAD
DELGENERALPLAN FÖR STORBÖTET VINDKRAFTSPARK
PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING
REV. 23.9.2015
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
23.9.2015
25489-P19943P001
Plan för deltagande och
bedömning
FCG Suunnittelu ja tekniikka
23.9.2015
Innehållsförteckning
1
Avsikten med programmet för deltagande och bedömning .................................................... 1
2
Planeringsområde ............................................................................................................ 2
3
Planeringsuppdrag ........................................................................................................... 2
4
Målsättningar för planeringen ............................................................................................ 4
5
Utgångspunkter för planeringen och planer som berör området ............................................. 5
6
Gjorda utredningar och utredningar som skall göras ........................................................... 12
7
Bedömning av konsekvenser ........................................................................................... 12
8
Samordning av planläggning och MKB-förfarande............................................................... 14
9
Deltagande och växelverkan ............................................................................................ 14
9.1
Information........................................................................................................... 14
9.2
Intressenter .......................................................................................................... 14
9.3
Planläggningsskeden och preliminär tidtabell ............................................................. 15
10 Kontaktuppgifter ............................................................................................................ 17
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi
Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
1 (17)
23.9.2015
Delgeneralplan för Storbötet vindkraftspark
1
Avsikten med programmet för deltagande och bedömning
Enligt markanvändnings- och bygglagen 63 § skall planarbetet omfatta ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser. Programmet för deltagande och bedömnings (PDB) ställs ut i ett tidigt skede av planeringen. Intressenter kan meddela
sina åsikter on programmet för deltagande och bedömning.
I programmet för deltagande och bedömning beskrivs vad som skall planläggas och
var, vilka som är planarbetets intressenter, när och hur man kan delta i områdets planering, preliminär tidplan, utgångspunkter för planeringen, målsättningar och de utredningar och konsekvensbedömningar som skall göras under planeringens gång.
I markanvändnings- och bygglagen (MBL 63 §) konstateras:
När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium.
När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så att intressenterna har
möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen, den planerade
tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning. Informationen ska ordnas
på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse. Informationen
kan också ges i samband med informationen om planläggningsöversikten. Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om lämnande av information
om att frågan om planläggning har väckts
Programmet för deltagande och bedömning (PDB) kan vid behov revideras under planeringens gång. Vid behov kan det ordnas samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt(MBL § 64).
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
2 (17)
23.9.2015
2
Planeringsområde
Planeringsområdet befinner sig i Österbotten i Nykarleby stad på gränsen mellan Vörå
kommun och Nykarleby stad, sydöst om landsväg 7320 (Jeppovägen - Pensalavägen)
och sydväst om Riksväg 19 (Jalasjärvi-Ytterjeppo, Nykarleby).
Planeringsområdets storlek är ca 1900 ha varav ca 30 % i Vörå kommun och 70 % på
Nykarleby stads område.
Nykarleby stadsfullmäktige godkänner delgeneralplaneförslaget till den del som befinner sig på eget område och Vörå kommunfullmäktige den del som befinner sig på eget
område. Det är inte frågan om en för kommunerna gemensam delgeneralplan.
Fig 1. Planeringsområdets placering (Källa MKB-program FCG 14.6.2013
3
Planeringsuppdrag
Prokon Wind Energy Finland Oy planerar en vinkraftpark i området. Byggandet förutsätter att det upprättas en plan med rättsverkan. Målsättningen är att upprätta en delgeneralplan med rättsverkan för området som kan användas som grund för beviljande av
bygglov för vindkraftverk.
Prokon Wind Energy Finland Oy har lämnat en ansökan om upprättande av delgeneralplan till Nykarleby stad och Vörå kommun. Nykarleby stadsfullmäktige har beslutat
20.9.2012 om igångsättning av planläggningen. (Vörå kommunstyrelse 17.9.2012 §
255)
Vindkraftsparkens tekniska projektering fortlöper parallellt med planläggningsprocessen. Prokon Wind Energy Finland Oy planerar bygga 28 vindkraftverk på Vörå och Nykarlebys områden. Vindkraftverkens kapacitet är ca 3 MW och sammanlagd kapacitet
skulle då bli ca 84 MW.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
3 (17)
23.9.2015
Vindkraftverken placeras på privatägd mark vars yta är ca 1900 ha. Prokon Wind
Energy Finland Oy ingår markhyresavtal med markägarna.
Vindkraftverken kopplas till varandra med 20-34 kV markkabel och en elstation byggs
på området. Enligt preliminära planer sker anslutning till Tuovila-Kojola 110 kVkraftledningen vilket innebär byggande av elöverföring även utanför vindkraftsparken.
Den planerade vindkraftsparkens miljökonsekvenser skall utredas i ett MKB-förfarande.
Statsrådet har den 14.4.2011 gjort tillägg i MKB-förordningen 6§ på så vis att listan på
anläggningar som förutsätter MKB-förfarande kompletterats med vindkraftsparker med
minst 10 vindkraftsverk eller sammanlagd kapacitet på minst 30 MW.
Delgeneralen utarbetas med stöd av MKB-förfarandets material. Utredningar och konsekvensanalyser kompletteras vid behov under planläggningsprocessen.
Fig 2. Storbötet vindkraftspark teknisk plan.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
4 (17)
23.9.2015
4
Målsättningar för planeringen
Delgeneralplanens målsättning är att möjliggöra byggandet av den planerade vindkraftsparken. Vindkraftsparken består förutom av vindkraftverken även av förbindande
vägar för byggande och underhåll samt elcentral till vilken elenergi överförs med markkabel och varifrån elenergi överförs med 110 kV luftkabel till elnätverket.
Delgeneralplanen målsättning är att byggandet av vindkraftsparken genomförs med
beaktande av naturmiljön karaktär och bosättningsområdenas trivsel.
Vindkraftsparkens mål är för sin del att främja de klimatpolitiska mål som Finland har
förbundit sig till. Målet är att höja vindkraftens totala installerade kapacitet i Finland till
2 500 MW senast år 2020.
Dessutom är det delgeneralplanen målsättning att beakta andra markanvändningsbehov som berör området samt sådana mål som framkommer under planeringsprocessen.
Delgeneralplanen upprättas så att den är möjlig att använda som grund för beviljandet
av bygglov för vindkraftverken enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL 77a §).
Delgeneralplanen upprättas med rättsverkan och den godkänns av Nykarleby stadsfullmäktige till den del som befinner sig på eget område.
I MBL 77a § konstateras:
Trots vad som föreskrivs i 137 § 1 mom. kan bygglov beviljas för uppförande av vindkraftverk, om det i en generalplan med rättsverkningar särskilt bestäms att planen eller en del av den får användas som grund för beviljande av bygglov.
I MBL 77b § konstateras följande särskilda krav på innehållet i en generalplan som gäller utbyggnad av vindkraft:
När en i 77 a § avsedd generalplan som styr utbyggnad av vindkraft utarbetas ska
det, utöver vad som annars föreskrivs om generalplaner, ses till att
1) generalplanen styr byggandet och annan områdesanvändning på området tillräckligt,
2) den planerade utbyggnaden av vindkraft och annan planerad markanvändning
lämpar sig för landskapet och omgivningen,
3) det är möjligt att ordna vindkraftverkets tekniska service och elöverföring.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
5 (17)
23.9.2015
5
Utgångspunkter för planeringen och planer som berör området
Planeringsområdets nuvarande tillstånd
Området används i huvudsak som normalt jord- och skogsbruksområde.
Fig 3. Corinedata över planeringsområdets markanvändning.
Det finns inga fasta bostäder eller fritidsbostäder på planeringsområdet. Enligt lantmäteriets databas finns det 4 fasta bostäder och en fritidsbostad inom en radie av två
kilometer. Närmaste bostad finns i norr i Pensala-området. Alla byggnader är belägna
på ett avstånd över 2 km från kraftverken på Nykarleby stads område.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
6 (17)
23.9.2015
Fig 4. Placering av planeringsområdet i förhållande till byggnadsbeståndet.
Riksomfattande mål för områdesanvändning
Statsrådets beslut om en revidering av de riksomfattande målen för områdesanvändningen trädde i kraft 1.3.2009. De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- och bygglagens system för planering av områdesanvändningen. Målen för områdesanvändning skall beaktas och främjas även i kommunernas planering.
De riksomfattande målen för områdesanvändning är uppdelade i allmänna och särskilda
mål och de är grupperade i helheter enligt sakinnehåll. Inom arbetet med vindkraftparkens delgeneralplan skall särskilt beaktas de generella och särskilda mål för områdesanvändningen som berör fungerande förbindelsenät och energiförsörjning. Enligt dessa:
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
7 (17)
23.9.2015

Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå och
möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.

I samband med områdesanvändningen bör man trygga möjligheterna att bygga ut de nuvarande reservlandningsplatserna för flygtrafiken och utveckla trafiktjänstsystemen samt
tillgodose den militära luftfartens behov.

Vindkraftverken skall i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk.

I samband med områdesanvändningen och planeringen av områdesanvändningen som
gäller ovan nämnda förbindelse och energinät skall riskerna i anslutning till extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i den närmaste omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön beaktas; i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.
Österbottens landskapsplan
Österbottens landskapsplan har utarbetats i form av en helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess samhällsfunktioner. Österbottens förbunds fullmäktige
godkände den 29.9.2008 Österbottens landskapsplan. Miljöministeriet fastställde
planen 21.12.2010. I Österbottens landskapsplan finns inga särskilda bestämmelser
gällande planeringsområdet.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
8 (17)
23.9.2015
Fig 5. Del av Österbottens landskapsplan. Ungefärlig placering av planeringsområdet, den del
som befinner sig på Nykarleby stads område i rött.
I landskapsplanen finns inga markanvändningsreservationer på planeringsområdet.
Sydväst om planeringsområdet finns ett Natura-område där bygginskränkning enligt
MBL 33 § är i kraft. Planeringsbestämmelse: När områdesanvändningen planeras skall
det tillses att sådana naturvärden inte i betydande grad försämras för vilkas skydd området har införlivats i nätverket Natura 2000. Det här Natura området har märkts ut
som Naturskyddsområde med beteckningen SL2. Dessutom finns viktiga grundvattenområden (pv) utmärkta i sydväst och väster om planeringsområdet samt en vattentäckt
(et-v) i västra området.
Etapplandskapsplan 1 ”Lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbotten"
godkändes av landskapsfullmäktige 14.5.2012 och fastställdes av miljöministeriet
4.10.2013. I etapplandskapsplan 1 finns inga verksamheter placerade på Storbötet
vindkraftsparkens planeringsområde.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
9 (17)
23.9.2015
Etapplandskapsplan 2 ”Förnybara energikällor och deras placering i Österbotten”
Etapplandskapsplan 2 godkändes av landskapsfullmäktige 12.5.2014 och skickades
till miljöministeriet för fastställelse 26.5.2014.
I etapplandskapsplan 2 granskas energiförsörjningen i hela landskapet. En utredning av
förnybara energikällor och deras placering i Österbotten färdigställdes år 2012. Tyngdpunkten i utredningen ligger på vindkraftsproduktion. Utredningen, vars målår är 2030,
ligger till grund för etapplandskapsplan 2. Natura-bedömning blev klar 27.7.2013.
Energiproduktionen i Österbotten år 2030 beräknas vara 9 TWh. Visionen är att Österbotten är självförsörjande vad gäller energi och att all energi produceras med förnyelsebara energikällor. Etapplandskapsplanens målsättning är att skapa förutsättningar för
att uppnå visionen.
Över hälften av all energi kan produceras med vindkraft och därför ligger tyngdpunkten
i etapplandskapsplanen på att identifiera markområden som lämpar sig för vindkraftsparker av regional betydelse. Den undre gränsen för en vindkraftspark av regional
betydelse är 10 kraftverk.
Fig 6. Del av Österbottens landskapsplan, etapplandskapsplan 2. (skickad till miljöministeriet för
fastställelse 5/2014).
I förslaget till etapplandskapsplan 2 är planområdet betecknat som område för vindkraftverk (tv-1). Med beteckningen anvisas markområden som lämpar sig för byggande av vindkraftsparker av regional betydelse.
Planeringsbestämmelse: Vid planering och byggande samt vid användning av områdena
ska uppmärksamhet fästas vid boende och rekreation, kulturlandskap, fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, flygplatsernas flyghinderbegränsningar, elöverföring, tryg-
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
10 (17)
23.9.2015
gandet av förekomsten av arter tillhörande habitatdirektiv IV a samt vid tryggandet av
förutsättningarna för primärproduktion och marktäkt.
I de allmänna bestämmelserna konstateras att Den undre gränsen för en vindkraftspark
av regional betydelse är 10 kraftverk. Övriga synliga tecken och linjer hör till grundkartan.
General- och detaljplaner
Det finns inga general- eller detaljplaner på området.
Närmaste delgeneralplan, Delgeneralplan för havsnära byar, befinner på sig ca sju
kilometers avstånd från planeringsområdet. Nykarlebys stadsfullmäktige har godkänt
planen 19.6.2008 och Vörå kommunfullmäktige 18.6.2008.
Sydöst om planeringsområdet befinner sig Kuukanmäki delgeneralplan i Alahärmä
kommun (godkänd 28.6.2004).
Fig 7. Placering av planeringsområdet i förhållande till delgeneralplanerade områden.
Skyddsområden och andra värdefulla områden
Enligt Museiverkets fornlämningsregister från år 2013 finns en känd fornlämning på
planområdet. Detta objekt granskades vid inventeringen.
Munsala Lillbötet 2 (496010002) är två gravrösen från bronsåldern. Rösena är belägna på en klippa som omges av sumpig skog.
Vid terränginventeringen av projektområdet lokaliserade man även tre nya fornlämningsobjekt.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
11 (17)
23.9.2015
Suckholmshällans fasta fornlämning kunde inte tidsbestämmas. Stenkonstruktionen
är rektangulär och bildar ett så kallat tomt rum på grund av sin vallaktiga karaktär. På
basen av yttre drag härstammar objektet troligen från den historiska tiden.
Suckholmshällan 2 motsvarar till sin karaktär Suckholmshällan. Objektet kan vara
förhistoriskt, men dess goda skick kan även indikera en yngre ålder.
Sandgrävarna är en fast fornlämning som inte har tidbestämts. Röset har byggts i de
nordvästra delarna av ett kalt berg och har en avlång formation med ett rektangulärt
hål i de sydostliga delarna av objektet. (Storbötet MKB-beskrivning, FCG 2014)
Fig 8. Fornlämningar på planeringsområdet.
Sydväst on planeringsområdet finns Paljakanneva-Åkantmossens Natura-område (1218
ha) samt område som hör till myrskyddsprogrammet.
Största delen av Natura-området hör till myrskyddets grundprogram. Sandvågorna har
varit utmärkta på regionplanen som skyddsområde.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
12 (17)
23.9.2015
Fig 9. Placering av planeringsområdet i förhållande till skyddsområden.
6
Gjorda utredningar och utredningar som skall göras
Den planerade vindkraftsparkens miljökonsekvenser skall utredas inom ett från delgeneralprocessen separat MKB-förfarande. se punkt 8.
Utredningarna kommer att ligga till grund för delgeneralplanens konsekvensbedömningar.
De viktigaste delarna av resultaten redovisas som en del av planbeskrivningen.
Utredningarnas tillräcklighet bedöms i samarbetet med myndigheterna.
Prokon Wind Energy Finland Oy har fått försvarsmaktens operativa avdelnings utlåtande (29.1.2013) i vilket man konstaterar att det inte är nödvändigt att göra en mer
detaljerad utredning gällande effekterna på radar i projektet.
7
Bedömning av konsekvenser
I samband med framtagandet av delgeneralplanen bedöms delgeneralplanens konsekvenser av betydelse i enlighet med markanvändnings- och bygglag och -förordning.
Delgeneralplanens förhållande till de särskilda krav på innehållet i en generalplan gällande utbyggnad av vindkraft som finns i markanvändnings- och bygglagen bedöms
(MarkByggL kapitel 10 a, Särskilda bestämmelser för utbyggnad av vindkraft, § 77 ac).
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
13 (17)
23.9.2015
Vindkraftverk påverkar omgivningen genom att förändra landskapsbilden samt genom
att producera ljud och blinkningar. Byggande av vindkraft kan ha konsekvenser för naturvärden och människors levnadsförhållanden. I delgeneralplanens konsekvensbedömningar granskas särskilt projektets natur-, landskaps-, buller- och skuggbildningskonsekvenser. Bedömningen av konsekvenser baseras på befintliga utredningar och
sådana som skall göras.
Varje typ av konsekvenser har sitt eget konsekvensområde. En del begränsas till vindkraftverkens omedelbara närhet, en del sträcker sig över ett större område som t ex
konsekvenser för landskapet. I bedömningarna följs de riktlinjer för vindkraftsbyggande
och dess konsekvensbedömningar som utarbetats av Miljöministeriet.
Konsekvenser som bedöms:















Konsekvenser för människans hälsa, livsmiljö och trivsel
Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
Bullerkonsekvenser
Skuggnings- och blinkningskonsekvenser
Konsekvenser för trafiken och kommunikationsförbindelser
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Konsekvenser för fornlämningar
Konsekvenser för yt- och grundvatten
Konsekvenser för luftkvalitet och klimat
Konsekvenser för floran
Konsekvenser för fågelbeståndet
Konsekvenser för övrig fauna
Konsekvenser för Natura 2000-områden och andra skyddsområden
Konsekvenser efter nedläggningen
Sammantagna konsekvenser
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
14 (17)
23.9.2015
8
Samordning av planläggning och MKB-förfarande
Enligt § 5 i MKB-lagen ”Kontaktmyndigheten, den kommun eller det förbund på landskapsnivå som utarbetar planen och den projektansvarige skall ha ett tillräckligt samarbete för att kunna samordna bedömningsförfarandet med planläggningen.”
Miljökonsekvensbedömningsförfarandet är en viktig del av delgeneralplaneprocessen. I
de utredningar som görs som underlag för miljökosekvensbedömningar beaktas delgeneralplanens utredningsbehov så att delgeneralplanen kan tas fram på basis av utredningsmaterialet från MKB-förfarandet.
Vidkraftsparkens möjliga miljökonsekvenser och hur dessa kommer att bedömas beskrivs i det MKB-program som gjorts (FCG 14.6.2013). Projektets MKB-program finns
för påseende på miljöförvaltningens Internetsidor www.ymparisto.fi
Miljökonsekvensbedömningen redovisas i den MKB-beskrivning som färdigställdes
hösten 2014.
Fig. 10. MKB-förfarandets förhållande till planläggningsprocess enlig markanvändnings- och bygglagen
9
Deltagande och växelverkan
9.1 Information
Allmänheten informeras om att frågan om planläggning väckts för delgeneralplan för
Storbötet vindkraftspark i delgeneralplaneprojektets olika skeden genom kungörelser i
lokaltidning och på Nykarleby stads anslagstavla och stadens internetsidor.
I planeringens olika skeden begärs utlåtanden från olika myndigheter och samfund
samt hålls vid behov arbetsmöten. Informations- och diskussionstillfällen för intressenter ordnas vid behov.
9.2 Intressenter
Intressenter har möjlighet att framföra sina åsikter och anmärkningar under tiden som
planen ställs ut offentligt, dels i utkastskedet dels i förslagsskedet. Enligt MBL 62 § är
intressenter markägare på områdets och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars
verksamhetsområde behandlas vid planeringen.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
15 (17)
23.9.2015
Intressenter är de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt
av den plan som tas fram.




boende i planens konsekvensområde
företag och näringsutövare
användare av fritidsområdena
markägare och -arrenderare i planens konsekvensområde
Sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen:

sammanslutningar som representerar boende såsom bostadsföreningar och byaföreningar
sammanslutningar som representerar särskilda intressen eller befolkningsgrupper såsom naturskyddsföreningar
sammanslutningar som representerar näringsutövare och företag
sammanslutningar och företag med särskilda verksamhetsområden såsom
energi- och vattenförsörjning; Fingrid Oyj, Oy Herrfors Ab



Myndigheter vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen:














Nykarleby stads förvaltningsenheter, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
Grannkommuner
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (NTM-centralen)
Regionförvaltningsverket AVI
Österbottens förbund
Österbottens räddningsverk
Trafiksäkerhetsverket Trafi
Museiverket
Österbottens museum
Försvarsmakten
Kommunikationsverket
Finavia
Trafikverket
Listan på intressenter kan kompletteras vid behov.
9.3 Planläggningsskeden och preliminär tidtabell
Planläggningen anhängig (oktober 2013 – maj 2015)
Nykarleby stadsstyrelse har godkänt programmet för deltagande och bedömning (PDB)
för Storbötet vindkraftpark 7.10.2013. PDB:n har varit framlagd under tiden 7.10. 7.11.2013.
Inledningsskedets myndighetssamråd ordnades 1.9.2014.
Delgeneralplanens utkastskede (juni 2015– augusti 2015)
Ett arbetsmöte med berörda myndigheter har ordnats 16.4.2015.
Delgeneralplanutkastet var till påseende i Nykarleby stad under perioden 22.6.2015 17.8.2015. Ett infotillfälle ordnades på ämbetshuset i Nykarleby 25.6.2015. Över planutkastet inkom 8 utlåtanden och tre åsikter.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
16 (17)
23.9.2015
Delgeneraplanens förslagsskede (september – oktober 2015)
Delgeneralplanförslaget färdigställs under september 2015. Nykarleby stad lägger planen till påseende under 30 dagar.
Planens påseendetid kungörs offentligt och kommunens invånare och intressenter har
rätt att lämna in en anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna skall levereras i
skriftlig form till Nykarleby stadsstyrelse innan påseenedetidens utgång. Myndigheternas utlåtande om planförslaget begärs och inkommen respons sammanställs.
Delgeneralplanen godkänns (hösten 2015)
Till de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats angående planförslaget ges motiverade svaromål. Nykarleby stadsstyrelse och stadsfullmäktige godkänner delgeneralplanen och godkännandebeslutet kungörs officiellt.
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Plan för deltagande och
bedömning
23.9.2015
10 Kontaktuppgifter
Nykarleby stad
Tom Johansson
stadsgeodet
Telefon +358 44 721 9017
[email protected]
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kristina Salomaa
Planerare FM
Telefon +358 44 298 2006
[email protected]
Projektansvarig:
Prokon Wind Energy Finland Oy
Företagarvägen 13
65320 Vasa
Michael Sandberg
projektchef
Telefon +358 400 469 049
[email protected]
2015-9-22_StoB_oas_Nykby_sve.docx
17 (17)