Tullkammarkajen

Tullkammarkajen
sammanfattning designdialog 150831
Innehåll
Dialogprocess3
Workshopar5
Sammanfattning12
Nissan - kopplingar och stråk
14
Offentliga rum16
Grön stadsdel18
PROJ E KTB ESKR IVN I NG
D I A L O G
STYRDOKUMENT
Bebyggelse20
SKELETTPLAN
Funktioner22
DETALJPLANER
KVARTERSMARK
Etappvis utbyggnad24
Bilaga
Bildprotokoll från workshop 1 och 2
ARKITEKTTÄVLING
B
Y
G
G
S
T
A
R
T
TULLKAMMAR
Beställare: Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret, genom Martina Pihl Fritsi och Sara Jakobsson
Konsult: Nyréns Arkitektkontor genom Åsa Samuelsson och Henrik Storm
2
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
KAJEN!
Dialogprocess
Upplägg
dialog
11 maj
26 maj
8 juni
Sammanfattning, resultat
Vi söker...
... dig som är tonårsförälder, flanör, föräldraledig,
vardagsmotionär, kulturell, arbetspendlare,
student, och alla andra som är intresserade av att
vara med och utforma den nya stadsdelen
Tullkammarkajen!
Vernissage
Stadens dag
Workshop 2
Scenarier/
framtidsbilder
Workshop KS
Workshop 1
Kunskap/
idéer
Halmstads kommun vill tillsammans med bl a fastighets­
ägare, verksamhetsutövare och er Halmstadsbor utveckla
Tullkammarkajen till en levande stadsdel som vänder
ansiktet mot Nissan.
Välkommen att delta i två workshopar om hur vi till­
sammans kan utforma den nya stadsdelen:
Workshop 1, måndagen den 11 maj kl 17.30–21
Regionens hus, Södra vägen 9
september
Nyréns Arkitektkontor
Workshop 2, måndagen den 8 juni kl 17.30–21,
Regionens hus, Södra vägen 9
Vi ser helst att samma personer deltar i bägge
workshoparna.
Bakgrund
Tullkammarkajen finns utpekat som ett utbyggnadsområde för
företrädesvis bostäder både i kommunens antagna översiktsplan
Framtidsplan 2030 och i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag
att arbeta fram styrdokument för utveckling av Tullkammarkajen. Styrdokumenten kommer sedan ligga till grund för fortsatt
detaljplanearbete. Som ett led i att ta fram förslag på Tullkammarkajens framtida utformning genomfördes en tidig och bred
dialog under våren 2015.
Inbjudan dialog
Kommunens målsättning var att i ett tidigt skede föra en diskussion om framtida Tullkammarkajen och få in mer kunskap,
erfarenheter och idéer från dels verksamma i området idag, men
även från potentiella framtida verksamma, boende eller besökare
i stadsdelen.
Till dialogen gjordes därför en bred inbjudan med ambition att
nå ut till många olika grupper av människor. Inbjudan skickades
till fastighetsägare, tomträttsinnehavare, hyresgäster, båtklubbar, segelsällskap, kulturföreningar, företagare, näringslivsbolag,
köpmannaföreningen, ungdomens hus, handikapprådet, politiker,
tjänstemän m.fl. För att locka fler halmstadbor sattes en annons
in i lokaltidiningen (se bild) och utöver det spreds informationen
via hemsida och facebook.
Mer information hittar du på vår hemsida
www.halmstad.se
Anmäl dig senast den 6 maj, begränsat antal platser.
Skicka din anmälan till Martina Pihl Fritsi på:
martina.pihl­[email protected] eller
035­13 87 96, 076­10 22 875
Välkommen att delta!
Det blev en bra blandning av deltagare vid workshoparna, både
vad gäller kön och ålder. Vid den första workshopen deltog ca
65 personer och vid den andra ca 55 personer. Däremellan genomfördes även en workshop med kommunstyrelsen.
www.halmstad.se
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
3
Designdialog
Designdialog är en forskningsbaserad metod som används för
att involvera många olika intressen i ett tidigt skede av en byggeller planeringsprocess. Det är en metod med tydligt syfte, innehåll och resultat i varje steg. Arbetet genomförs som en serie
workshops där olika aktiviteter används för att bygga kunskap
och utveckla idéer. Här utbyter man erfarenheter, formulerar mål
och tar fram lösningar. Mellan varje workshop bearbetas materialet till skisser och framtidsbilder som deltagarna får utveckla
vidare. Processens resultat blir en sammanfattande målbild som
underlag för det fortsatta planarbetet.
Utbyta kunskap
Utveckla idéer
Sammanfattande slutrapport
Det här dokumentet är en sammanfattning av designdialogen för
Tullkammarkajen. Det är en övergripande stadsbyggnadsvision
som bygger på de skisser som utvecklades under dialogprocessen.
Resultatet från workshoparna kommer att ställas ut i Rådhuset
på Stadens dag, lördagen den 5 september. Det som framkom
under designdialogen kommer sedan att följa med vidare in i
kommunens arbete med att utforma den nya stadsdelen.
Utvärdera framtidsbilder
Nyréns Arkitektkontor
Ett visuellt arbetssätt
Nyréns Arkitektkontor
Nyréns Arkitektkontor
4
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Workshop 1
Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en
framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2
gjordes i grupp.
Övning 1
Syftet med den första övningen var att samla in kunskap om
nuläget. Övningen inleddes med ett bildspel om hur Tullkammarkajen ser ut idag och en kort historisk tillbakablick. I Swotanalysen fick deltagarna skriva och berätta om det som är bra
dåligt med området idag (plus och minus) och vilka drömmar
de har för framtida Tullkammarkajen. Övning 1 redovisades med
post-it-lappar på tavlor.
Redovisningen filmades och är sammanfattad i bildprotokoll,
nedan visas några av de mest återkommande synpunkterna som
framfördes.
PLUS
MINUS
DRÖM
Några exempel på vad som togs upp:
Några exempel på vad som togs upp:
Några exempel på vad som togs upp:
- Kaxig karaktär
- Området är omgärdat av barriärer
- Området ska bli något man inte vill missa!
- Historia att bygga vidare på
- Det finns risker att hantera
- Skapa annorlunda vatten- och vistelserum
- Området ligger nära resecentrum
- Det är för lite grönska
- Ett blandat område med olika samhällsgrupper - Grönskan i området är en tillgång
- Promenadstråket efter kajskjulet är tråkigt
- Vattnet
- Området är tomt och ödsligt
- Liv och rörelse
- Närhet till centrum
- Det är få målpunkter i området
- En naturlig del av staden
och olika sorters hus
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
5
Grupparbete workshop 1
Övning 2
Syftet med övning 2 var att utveckla tidiga idéer för framtida
Tullkammarkajen.
Deltagarna delades in i 8 grupper med 8-9 personer i varje
grupp. Som inledning till grupparbetet visades ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och en spelplan
i form av en flygbild över Tullkammarkajen. Materialet i lådorna;
bildbrickor, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt och klistrade fast
mot slutet.
Frågor till grupparbetet:
Framtidspaning – hur skapar vi ett levande område, hela året,
hela veckan, hela dygnet och för alla?
Vatten
(övning 1 och 2)
Läget! Sol, vatten, station. Nära/ inte nära. Tillgängligt!
Karaktär Ruff känsla. Scener, kulturliv. Konst, street art.
Året runt Levande! Tillräckligt intressant/ spännande.
Måste finnas någon dragare/ målpunkter.
Aktiv fritid Motionsslinga, vardagsrörelser, aktiviteter, lek.
Hur använder du vattnet och kajkanten längs Nissan idag? Hur
skulle du vilja använda det? Vilka nya funktioner kan behövas?
Kan vatten bli ett ännu tydligare inslag i området? Var kan det
behövas nya kopplingar över Nissan?
Vattnet Komma ner till vattnet. Bada. Maximera vattenkänslan. Kanaler. Båttrafik.
Mötesplatser
Grön stadsdel Aktivera parken. Mycket gröna inslag. Dagvatten.
Har du någon favoritplats i området idag? Vilka platser och stråk
kan behövas i framtiden? Vilken karaktär ska de ha – platser för
vardag och fest? Hur skapar man målpunkter och mötesplatser
för alla?
Bebyggelse
Vad finns i området och dess närhet att ta fasta på? Vilken
karaktär tycker du att den nya bebyggelsen ska ha? Var bor man
och var placerar man andra funktioner, arbetsplatser, service,
kultur?
Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika
grupperna gick fram och redovisade för varandra, de berättade
hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen.
Redovisningen filmades och är sammanfattad i bildprotokoll
som skickades ut till alla deltagarna i mellantiden (se bilaga).
6
Sammanfattning workshop 1
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Bebyggelse Inte sovstad. Något nytt. Spännande arkitektur.
Något högt!
Funktioner Blanda. Saluhall. Kultur. Inkubator kunskapsföretag.
En stadsdel för alla Bostäder för alla. Olika sorters utbud. Offentliga
rummet för alla.
Konflikter Båtliv – broar. Pågående verksamheter. Motorhalland?
Klimat. Markförhållanden.
Workshop KS
Mellan workshop 1 och 2 genomfördes också en kort workshop
med kommunstyrelsen. Syftet med denna workshop var att ge
en lägesrapport från designdialogen och fånga in politikernas
synpunkter, en slags mellanavstämning där deltagarna fick
testa dialogverktygen och att utveckla sina idéer kring framtida
Tullkammarkajen.
Deltagarna delades in i 3 grupper med ca 7 personer i varje.
Frågorna som var kopplade till grupparbete fokuserade på
bebyggelsens funktioner, mötesplatser och genomförande av
etapper: vad ska ske nu – snart – på sikt?
Sammanfattning workshop KS
Avslutningsvis redovisades grupparbetet, sammanfattning redovisas till höger.
Utöver bostäder på Tullkammarkajen - vilka nya funktioner
behövs ur ett Halmstads-perspektiv?
Bebyggelse/funktioner - Förskolor
- Ny skola i området, upptagning öster och
väster om Nissan
- Högt hus med en öppen lokal på toppen
- En offentlig byggnad, stadsmuseum - Centrumverksamheter, handelsplats
- Kontorshotell för distansarbete
- Kyrka, ekumenisk
Workshop KS
Mötesplatser
Hur skapar man målpunkter och mötesplatser för alla?
- Aktivera Stationsparken
- Konststråk längs kajkanten
- En levande kaj med retaurangbåtar, ”Diskokaj”
- Motionsslinga, ”Halmstadsvarvet” runt
Nissan
- Kanaler
- Trädäck, fiskebrygga
- Fyll kajen med båtar
- Bad i bassäng, soldäck
- Båttrafik
- Bro/tunnel, olika förslag
Etapper
Vad ska ske nu - snart - på sikt?
- Bygg en ny skola tidigt i området
- Utveckla kajpromenaden och aktivera parken
tidgt
- Fyll på med bostäder efterhand
Nyréns Arkitektkontor
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
7
Skiss framtidsbilder
Melllanarbete
Med bildprotokollen som utgångspunkt arbetades två alternativa
skisser/framtidsbilder fram. Framtidsbilderna fångar upp huvuddragen av de idéer och frågor som kommit upp i workshoparna
och visar hur de skulle kunna illustreras.
Att återkoppla med alternativa framtidsbilder ger deltagarna
möjlighet att ha en mer konkret diskussion i workshop 2. Det
handlar inte om att välja det ena eller andra alternativet utan att
diskutera för- och nackdelar, lägga till, ta bort och utveckla framtidsbilderna vidare.
De två alternativa framtidsbilderna visar olika sätt att gestalta:
- Bebyggelsestruktur och karaktär
- Offentliga rum - parker, kajstråk, platser, aktiviteter
- Aktivitetsplats för arrangemang/scener
- Förbindelser över Nissan
- Buffertzonen, området närmast verksamheterna
Framtidsbild 1
Framtidsbild 1 bygger vidare på kvarterstaden i norrliggande
kvarter men med en större variation i uttryck och täthet. Bebyggelsens skala och struktur kan jämföras med Bo01 i Västra
hamnen. Korta siktlinjer, smala gränder och små platser ger en
upplevelserik vandring genom kvarteren.
Västra hamnen
Ca 6 HA
ca 600 lgh/radhus
En stor del av den befintliga industribebyggeslen ersätts av nya
kvarter. Skissen visar dock en succesiv utveckling där kvarteren
i den mellersta delen inte utvecklas förrän på sikt. Buffertzonen
i söder föreslås rymma nya och gamla magasinsbyggnader med
plats för båthotell (uppställning av båtar) på vintern och konserter/arrangemang på sommaren.
Kajen utvecklas till en generös kajpromenad, ett skulpturstråk
längs hela östra Nissan. Kajskjulet är i detta fall bevarat, kanske
med ett nytt innehåll, t.ex. saluhall. Ett flytande bad sticker ut i
Nissan med soldäck och bassängbad. Kajpromenaden avslutas
med en platsbildning, en hamnplan med kajscen, gästhamn och
marina funktioner. Två nya broar förbinder Nissans östra och
västra strand, en parkbro i norr och en öppningbar gång- och
cykelbro i den mellersta delen. I söder föreslås en framtida biltunnel under Nissan.
Framtidsbild 2
I framtidsbild 2 har strukturen anpassats till de befintliga
tvärgående gränderna i området, Styrmansgatan, Båtmansgatan, Jungmansgatan och Stapelgatan. En kanal har dragits
in och innanför denna föreslås en låg och tät bebyggelse, en
kanalstad med stadsradhus. Exempel på liknande ny kanalbebyggelse finns t.ex. i Amsterdam, Borneo-Sporenburg, och
i Köpenhamn, Sluseholmen. Bostäder kan ha egen båtplats i
kanalen eller vid bryggorna längs kajen där det också finns plats
för brygghus och husbåtar.
Tullkammarkajen
2-5 vån
ca 600 lgh/radhus
och en del verksamheter
Nyréns Arkitektkontor
En jämförelse med kvartersstrukturen i stadsdelen Bo01i Västra Hamnen
i Malmö och den föreslagna skissen för Tullkammarkajen, Framtidsbild 1. Området är ungefär lika stora, har samma variation i byggnadshöjd och rymmer
ungefär samma antal lägenheter, ca 600 st.
8
Stationsparken utvecklas till en stor park med lek, aktiviteter och
scen. Parken ramas in av befintlig bebyggelsekant i norr och en
ny bebyggelsekant i söder. Befintliga hus i parken kan kompletteras med nya fristående hus. En hög signalbyggnad föreslås vid
kajstråket där Nissan knäcker, byggnaden blir då synlig på långt
håll.
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Befintlig bebyggelse längs Stationsgatan kan delvis bevaras
eller byggas på. Den kompletteras med nya kvarter som bildar
en högre ram mot järnvägen med kontor och bostäder. Ett nytt
torg föreslås i den mellersta delen, detta kan tillsammans med
torgplatsen vid lokstallarna bilda en utvecklad kultur- och handelsplats som spänner över Stationsgatan.
Stationsparken får kompletterande ny bebyggelse i den östra
kanten (markparkering utgår). Övriga delar av parken utvecklas
med stora ytor för arrangemang och spontanidrott.
Den södra delen utvecklas till en grön buffertzon med en urban
naturpark. Kanske kan en succesiv grön växtrening av marken
tillämpas, en metod som bl.a. används i stadsdelen De Cheuvel,
Amsterdam. Närmast Nissan kan en låg parkyta/våtmark med
spänger anläggas. En karaktärsbyggnad ramar in parken, kanske
med rundad form inspirerad av lokstallarna. Innehållet kan vara
grön forskning, utbildning och växthus.
Längs Nissan finns en kajpromenad med en serie låga trädäck
för att få en nära-vatten känsla. I söder föreslås en framtida biloch gång- och cykelbro med fri höjd för båtar. I den norra delen
föreslås en ny gång- och cykelbro som kopplar ihop Stationsparken med förlängningen av Patrikhillsvägen.
Framtidsbilder som användes som underlag till gruppdiskussion: framtidsbild 1 och 2.
- Kvartersstad
- Tätt och varierat
- Hög signalbyggnad
- Mycket aktiviteter i Stationsparken
- Tunnel och gc-broar
- Kaj med bad och skulptur
- Buffertzon med arrangemang
- Gästhamn vid hamnplats
- Kanalstad
- Kaj med soldäck, brygghus/husbåtar
- Högre bebyggelse mot Stationsgatan
- Kultur- och handelstorg
- Inramad Stationspark
- Bilbro och gc-bro
- Buffertzon med naturpark
- Grön karaktärsbyggnad
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
9
Workshop 2
Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. De två framtidsbilderna var utgångspunkt för
grupparbetet i workshop 2.
Deltagarna delades in i 8 grupper med 6-7 personer i varje grupp. Som
inledning till grupparbetet presenterades skisserna och ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och två spelplaner i form av
flygbilder över Tullkammarkajen med skisserna inlagda. Materialet i lådorna;
modellklossar, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt, klippte ihop och klistrade fast mot
slutet.
Frågor till grupparbetet:
Värdera framtidsbilderna
Diskutera de två framtidsbilderna. Välj det alternativ som bäst stämmer överens med hur ni vill att Tullkammarkajen ska utvecklas och utgå från det.
Klipp- och klistra från de båda alternativen. Lägg till och ta bort tills ni har en
framtidsbild som ni tycker stämmer överens med er vision.
Utveckla vidare
Är det något mer som ni vill lägga till? Använd materialet som finns i lådorna; modellklossar, glitter mm för att utveckla er framtidsbild vidare.
Diskutera gärna bebyggelsens karaktär och funktion. Och prova olika höjd
på bebyggelsen! Testa, flytta runt och klistra fast mot slutet!
Nu – snart – på sikt?
Tänk etapper och prioritera! Vad är viktigast? Var ska man börja?
Finns det något som kan göras redan nu? Hur kan Tullkammarkajen stegvis bli en levande del av Halmstad? Kanske årliga invigningsfester av årets
åtgärder?
Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna
gick fram och redovisade för varandra, de berättade hur diskussionen gått
och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen filmades och är
sammanfattad i bildprotokoll som skickades ut till alla deltagarna i mellantiden (se bilaga).
10
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Sammanfattning workshop 2
Helhetstruktur
Samtliga grupper använde sig av båda
framtidsbilderna och mixade dessa till
egna förslag. Ett par grupper gjorde större
nytolkningar medan andra gjorde mindre
justeringar. Ett förslag utmärkte sig med ett
mer fritt och nytänkande formspråk.
Grön stadsdel
Flera föreslog stråk med grönska och
vatten genom stadsdelen. En grupp byggde sitt förslag på en nordsydlig park mitt
i området, med en sekvens av park- och
torgrum. Arrangemang i Stationsparken.
Aktiviteter, lek och vatten. Grönområde i
söder, lärande odling, växthus. Skate- aktivitets och klätterpark i söder.
Kanaler
Flera grupper gillade tanken på kanaler och
kanalhus. Några grupper resonerade kring
andra sätt att dra in vatten; vattentråg, vattenskulpturer, dagvatten. En grupp menade
att det finns risk att vattenytan hamnar långt
ner i kanalerna.
turer och vatten som röd tråd. Låt rum växa fram
med tiden, skapa plats för udda möten.
Bebyggelse Flera menade att det bör vara en uppbruten,
varierad kvarterstad, en struktur där bebyggelse, park och kanaler/vatten vävs samman. Flera föreslog högt hus i söder, någon
grupp även i anslutning till resecentrum. Inslag
av ny, spännande arkitektur efterfrågades. Gärna takodlingar. Blandade bostäder, hyresrätter
och bostadsrätter. Ett par grupper föreslog en
offentlig byggnad som sticker ut i vattnet, t.ex.
en unik skola/förskola, marint tema!
Funktioner Inte sovstad. Blanda olika funktioner. Integrera
förskolor och äldreboende. Saluhall, lokal och/
eller internationell matmarknad. Kontor längs
Stationsgatan. ComTech kan flytta hit. Hotell
nära stationen. En grupp föreslog att det kombinerade båthotellet och arrangemangsplasten
kan flyttas till småbåtshamnen på västra sidan
av Nissan.
Parkering
Kajkanten
Små varierade rum utmed Nissan, både in
på kajen och ut i vattnet. Gärna trädäck.
Båtbryggor och hus på vatten. Restaurangbåtar, turbåtar. Bad på trädäck, i bassäng.
Motionsslinga längs Nissan.
Bro/tunnel De flesta förespråkade biltunnel i söder, en
karkatärsfull gc-bro i mitten och en grön
parkbro i norr.
Offentliga rummet
Knyt ihop området med ett flertal små offentliga platser , kanske med konst/skulp-
Parkering under mark och/eller p-garage för bil
och cykel med gröna fasader. Bilpooler, cykelservice.
Etapper
Lite olika förslag. Bygg skola tidigt i processen för att sätta området på kartan. Börja med
Stationsparken. Festplats, scen/arrangemang.
Temalekplats. Måla silosarna. Etablera nytt
parkstråk genom stadsdelen tidigt. Prioritera
kulturstråk och kajpromenad. Bygg ut från norr
till söder. Börja bygga ut i norr och söder och ta
delen i mitten sist. Börja bygg ut området från
flera håll så att det tidigt händer något även i
söder.
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
11
Sammanfattning
Den sammanfattande bilden av Tullkammarkajen utifrån Designdialogen
är en blandning av det bästa från de två skisserade framtidsbilderna,
kompletterad med utvecklade tankar kring gestaltning av bebyggelse
och offentliga rum.
Alla är överens om att Tullkammarkajen har fantastiska möjligheter att
utvecklas till en alldeles unik stadsdel. Vattenkänslan och solglittret från
Nissan ska leta sig in stadsdelen. Det ska vara lika spännande att gå
längs kajen som genom den myllrande bebyggelsen och parkrummen.
Och här ska finnas många roliga målpunkter och mötesplatser som
lockar människor i alla åldrar att ta stadsdelen i anspråk!
Fem teman
Resultatet av Designdialogen sammanfattas i fem olika teman som
redovisas på kommande sidor:
1. Nissan - kopplingar och stråk
2. Offentliga rum
3. Grön stadsdel
4. Bebyggelse
5. Funktioner
Till varje tema finns en principkarta, som tillsammans med text, inspirationsbilder och inzoomningar från framtidsbilderna, blir en sammanfattning av varje tema med förslag på framtida utveckling. Tillsammans
utgör de underlag som kommer följa med vidare in i kommunens arbete
med att utforma den nya stadsdelen.
Visionsbild
En sammanfattande visionsbild har tagits för att ge en bild av framtida
Tullkammarkajen. Med bilden vill vi fånga in många av de idéer som kommit upp i dialogen och ge en känsla av vad en promenad längs Tullkammarkajen kan komma att innehålla.
12
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild, kajpromenad längs Tullkammarkajen
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
13
1. Nissan - kopplingar och stråk
Förbindelser över Nissan
Under dialogen har olika förslag på förbindelser över Nissan diskuterats. Alla är överens om att det är välgörande och kanske t.o.m.
avgörande med nya broar för att stadsdelen ska integreras och bli
en naturlig del av Halmstad. Samtidigt finns det en konflikt mellan
broar och båttrafik som måste tas hänsyn till.
Principkartan redovisar det förslag på förbindelser som flest stod
bakom. I norr föreslås en parkbro som binder ihop Stationsparken
och parken vid Halmstad slott. Den utformas ett brett grönt däck
med planteringar, sittplatser och kanske ett café. Eventuellt kan
bron vara öppningsbar i den smala ändan mot västra kajen.
I den mellersta delen föreslås en gång- och cykelbro som antingen
utformas med tillräcklig höjd för båttrafik eller görs öppningsbar.
Bron ligger i blickfånget vid vattenentrén till och från Halmstad och
bör därför ha ett spännade och smäckert formspråk.
1
I den södra delen föreslås en framtida biltunnel under Nissan som
svar på det behov av förbifart som finns utpekat sedan tidigare.
Koppla ihop
Med bron i norr kopplas Tullkammarkajen och resecentrum närmare stadskärnan, ett gent stråk kan utvecklas genom Stationsparken, över Nissan, via Södra vägen till Stora torg. Med den mellersta bron får Tullkammarkajen ett gent stråk till Västra stranden
och rekreation längs Prins Bertils stig.
2
Med nya förbindelser kan bebyggelsen på den östra och västra
sidan av Nissan kopplas ihop på ett bättre sätt. Den nya stadsdelens funktioner blir mer tillgängliga och gemensam service som
t.ex. skolor och förskolor kan utvecklas.
3
Stråk längs Nissan
Broarna skapar också förutsättningar för att röra sig runt Nissans
kajer. Promenadstråk och motionsslingor kan utvecklas till vattennära aktivitetsloopar!
Legend principkarta
1. grön parkbro i norr, gång- och cykel
2. hög gång- och cykelbro på mitten
3. framtida tunnel för biltrafik i söder
Gång- och cykelkoppling
Bilkoppling
14
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Principkarta - Kopplingar och stråk
Skisser och inspirationsbilder kopplat till Nissan - kopplingar och stråk
Inspirationsbild, parkbro, High Line Parc, New York
Gröna stråk
Skiss kajkant
Små varierade rum och aktiviteter kan skapas utmed
kajpromenaden, både in på kajen och ut i vattnet.
Gärna trädäck som ger en vattennära känsla.
Inspirationsbild, kajkant, träbrygga med nära kontakt till vattnet
Skiss kajpromenad
Kajen utvecklas till en generös kajpromenad, kanske
ett skulpturstråk längs hela östra Nissan som kan
fortsätta vidare norrut och kopplas ihop med skulpturparken vid Biblioteket.
Bygg vidare på det båtliv som finns här idag, utveckla
fler båtbryggor för småbåtar och skapa plats för restaurangbåtar, husbåtar och turbåtar.
Skapa ett par nya förbindelser över Nissan så att Nissans östra och västra strand vävs ihop till en helhet.
Inspirationsbild, hög bro, Borneo -Sporenburg, Amsterdam, WEST 8
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
15
2. Offentliga rum
Genom en medveten satsning på de offentliga rummen görs
Tullkammarkajen tillgänglig för alla Halmstadsbor. Intressanta målpunkter och aktiviteter för olika åldrar ska locka många människor
att komma hit, inte bara de som kommer att bo här.
Kajpromenad
Kajkanten längs Nissan kan innehålla en mängd varierade rum
som sträcker sig både ut i vattnet och in i bebyggelsen. Generösa
sittrappor och flytande trädäck ger en nära kontakt med vattnet. I
söder finns möjlighet att skapa en större hamnplats.
Bygg vidare på marina kvaliteter som finns här idag, båtarna längs
kajkanten och gästhamnen, komplettera med fiskebryggor, hållplaster för båtbussar/turbåtar etc.
Övriga offentliga rum
Ett flertal små offentliga platser kan knyta ihop stadsdelens olika
delar, kanske med konst/skulpturer och vatten som röd tråd. Det
ska vara spännande att promenera genom bebyggelsen och
upptäcka platser med olika karaktär. Vid stationen och vid lokstallarna kan ett par lite större torgrum som spänner över Stationsgatan skapas.
Legend principkarta
Offentlig plats
Inspirationsbild, aktiviteter längs kajpromenad, Tel-Aviv, Mayslits Kassif Architects
16
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Offentliga stråk
Principkarta - Offentliga rum
Skisser och inspirationsbilder kopplat till Offentliga rum
Skiss större torgrum
Ett nytt torg i den mellersta
delen kan tillsammans med
torgplatsen vid lokstallarna
bilda en utvecklad kulturoch handelsplats som spänner över Stationsgatan.
Inspirationsbild, stadsliv vid småbåtshamn, Kalmar
Skiss bryggbad
Ett flytande bad sticker ut
i Nissan med soldäck och
poolbad. Kanske också med
bastubad på vintern. Badet
blir ett stadsnära komplement till Halmstads stränder.
Inspirationsbild, bad i hamnbassäng, Islands brygge Köpenhamn, BIG architects
Skiss hamnplats
En större platsbildning skulle
kunna utvecklas i den södra
delen där kajen knäcker.
Här kan det finnas kajscen,
gästhamn och marina funktioner.
Inspirationsbild, karaktärsfull belysning, Schouwburgplein, Rotterdam, WEST 8
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
17
3. Grön stadsdel
En sekvens av parkrum
I dialogen diskuterades olika sätt att väva ihop det gröna och det
byggda. Ett parkstråk med grönska och vatten kan ledas genom
stadsdelen med en sekvens av parkrum som flätas in i bebyggelsen. Stationsparken blir det större parkrummet i norr som kopplar
vidare via parkbron till parken vid Halmstad slott. Här ska det finnas plats för mycket lek och aktiviteter. I söder kan en urban naturpark etableras, en grön buffertzon mot industrin och hamnverksamheten.
Förutsättningarna för att dra in vatten diskuterades, byggda kanaler
eller grunda dagvattenstråk. I det fortsatta arbetet kan detta utredas vidare, vad är rimligt att genomföra och vilken karaktär vill vi
skapa?
Inspirationsbild, sittgradänger för vila och möten, Vasaparken Stockholm
Legend principkarta
Grön plats/park
Grönt stråk
Inspirationsbild, lek och aktivitet, Nälsta lekpark, Nyréns
18
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Kanaler/stråk med vatten
Principkarta - Grön stadsdel
Skisser och inspirationsbilder kopplat till Grön stadsdel
Skiss Stationsparken
Stationsparken utvecklas
med en spänannde lekplats,
plats för aktiviteter, spontanidrott och arrangemang.
Vattentema kan utvecklas
genom att dra in vattenstråk i
parken. Ytor för markparkering kan övergå till ny parkmark och delar av den befintliga bebyggelsens struktur i
den sydöstra delen (lastkajer
etc) kan integreras i parken
som t.ex. en aktivitets- och
klätteryta.
Skiss parkstråk
Ett stråk med grönska och
vatten genom stadsdelen,
en sekvens av stora och
små park- och torgrum
Inspirationsbild, stadsrum med dagvattendamm, Bo01, Malmö
Inspirationsbild, skateboardpark, Stapelbäddsparken, Västra hamnen, Malmö
Skiss park i söder
Olika förslag för den södra delen
närmast industrin har diskuterats.
Området skulle kunna utvecklas till
en grön buffertzon med en urban
naturpark. Kanske kan en succesiv
grön växtrening av marken tillämpas, en metod som bl.a. används
i stadsdelen De Cheuvel, Amsterdam. Närmast Nissan kan en
låg parkyta/våtmark med spänger
anläggas. En karaktärsbyggnad
ramar in parken, kanske med rundad form inspirerad av lokstallarna.
Innehållet kan vara grön forskning,
utbildning och växthus.
Inspirationsbild, Urban naturpark, De Cheuvel, Amsterdam
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
19
4. Bebyggelse
Karaktär och struktur
Som övergripande struktur föreslås en högre bebyggelsekant
mot Stationsgatan och en innanförliggande lägre bebyggelse i en
varierad, uppbruten kvartersstruktur. Här ska skapas utrymme för
många olika sorters hus och lägenheter, både med nytänkande uttryck och med olika boendeformer. Stadsdelens marina känsla kan
gärna förstärkas med kanalhus, flytande hus och husbåtar. Den nya
bebyggelsen vävs ihop med den gamla i en succesiv utveckling, några
befinliga hus ska bevaras, andra kan vara kvar och ersättas efterhand.
Flera föreslog en ny karaktärsbyggnad vid vattnet, en offentlig byggnad som gärna sticker ut över kajkanten. Flera menade också att
ett högt hus kan vara välgörande i stadsdelen. Ett landmärke längs
kajen i samklang med silosarna längre söderut och/eller ett högt
hus som möter resenärer vid stationen.
Inspirationsbild, karaktärbyggnad vid kajkanten, Stadsbiblioteket Halmstad,
Schmidt Hammer & Lassen. Foto: Patrik Leonardsson
Legend principkarta
“Rygg” mot Stationsgatan
Landmärke/karakatärsbyggnad
Varierande kvartersstruktur
Inspirationsbild, kanalhus, varierade uttryck inom given ram, Borneo-Sporenburg
Amsterdam
20
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Principkarta - Bebyggelse
Skisser och inspirationsbilder kopplat till Bebyggelse
Inspirationsbilder höga hus, 1, bo med utsikt, Örestad, Köpenhamn,
2, slankt tegelhus, Mullberry house, New York, SHoP Architects
Skiss kvarterstruktur
Varierad, uppbruten kvartersstruktur med korta siktlinjer, smala
gränder och små platser som ger en upplevelserik vandring
genom kvarteren. Bebyggelsen varierar i höjd och uttryck med
entréer mot gatan och privata gårdsrum inom kvarteret.
Skiss blandad bebyggelse
Bebyggelse med olika uttryck, gröna fasader och takträdgårdar, liv i bottenvåningarna i form av kultur, ataljéer och service.
Ett högt hus på en strategisk plats,
längs kajpromenaden och/eller vid
stationen. Viktigt att översta plan görs
tillgänligt för allmänheten!
Inspirationsbild, stadsradhus längs vatten, Bo01, Malmö
Skiss stadsradhus
Delar av området kan innhålla mer konsekvent genomförda stadsradhus, en
låg och tät bebyggelse där var och en
har entré mot gränden eller kanalen/
vattenstråket. Bostäder kan ha egen
båtplats i kanalen eller vid bryggorna
längs kajen där det också finns plats
för brygghus och husbåtar.
Inspirationsbild, gaturum med varierad bebyggelse, Bo01, Malmö
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
21
5. Funktioner
Blanda funktioner - inte sovstad!
Alla är överens om att Tullkammarkajen inte ska vara en sovstadsdel som bara är till för de som bor där. Genom att ha en bebyggelse med blandade funktioner skapas förutsättningar för att människor rör sig här över alla dygnets timmar.
Det ska finnas plats för handel och service i husens bottenvåningar
i strategiska lägen, t.ex. i gathörn och mot kajpromenaden. Äldreboende och förskolor bör också integreras i bebyggelsen, mot
parkrum och gröna stråk. En ny skola kan vara ett bra sätt att tidigt
skapa en natutrlig målpunkt i området. En annan målpunkt kan vara
en matmarknad med både global och lokal mat som lockar Halmstadsbor med olika bakgrund till att mötas.
Närmast järnvägen bör det skapas plats för kontor och lättare
verksamheter. Kanske också hotell i någon del, t.ex. i närheten av
resecentrum.
Stadsdelen kan få en intressant kulturprägel genom att bygga
vidare på den verksamhet som bl.a. finns i Kajskjulet idag. Plats för
stora scener och arrangemang kan tillskapas i den södra delen, i
buffertzonen mot hamnindustrin. En ny offentlig kulturbyggnad, t.ex.
ett nytt stadsmuseum, har också diskuterats.
Legend principkarta
Kultur/skola/utbildning
Kontor/lättare verksamheter
Bostäder
Inspirationsbild, butik i bottenvåningen och bostäder ovanpå, Borneo-Sporenburg,
Amsterdam.
22
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
Handel/service
(huvudsakligen i bv)
Principkarta - Funktioner
Skisser och inspirationsbilder kopplat till Funktioner
Skiss Stationsgatan
Befintlig bebyggelse längs
Stationsgatan kan delvis
bevaras eller byggas på,
samt kompletteras med
nya kvarter som bildar en
högre rygg mot järnvägen
med kontor, bostäder, och
ev. hotell. Kring torgplatser
kan kultur-, service- och
handelsfunktioner etableras
som t.ex. en ny saluhall.
Skiss skola/förskola
En ny skola kan tidigt sätta området på kartan
och bidra till ett naturligt flöde av människor
hit. Det kan vara en skola med marint tema, en
unik byggnad vid Nissan som kanske sticker ut i
vattnet!
Inspirationsbild, förskola/skola som mötesplats i stadsdelen
Skiss arrangemangsplats
Olika förslag kring en ny arrangemangsplats
diskuterades. Ett förslag är att använda bufferzonen i söder till konserter/kulturarrangemang
på sommaren och till båthotell (uppställning av
båtar) på vintern.
Inspirationsbild, global och lokal matmarknad
Inspirationsbild, saluhall, träffpunkt med lek, Markthalle neun, Berlin
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor
23
Etappvis utbyggnad
Nu - sen - på sikt
I dialogen har flera tryckt på att planen för Tullkammarkajen bör skapa
förutsättningar för en succesiv utveckling av området med utrymme för framtida tillägg av idéer och innovationer. Låt rummen växa fram med tiden och
skapa plats för udda möten!
Etappvis utbyggnad
Det framfördes lite olika förslag på etapper, några menade att utbyggnad bör
ske från norr, andra att man bör bygga ut från flera håll så att det händer något
även i söder. Sammantaget verkade många eniga om att det bör vara en succesiv utveckling av området, där befintliga kvarter i den mellersta delen inte
utvecklas förrän på sikt.
Vad kan ske redan nu?
Muralmålning Gatukonstfestival Borås, Carolina Falkholts
Det vore bra om man tidigt arbetade med olika sätt att skapa nya målpunkter i
området, kanske med hjälp av tillfälliga aktiviteter eller konstinstallationer. Här
kan man inspireras av hur man arbetar med omvandlingen av t.ex. Carlsberg i
Köpenhamn och Frihamnen i Göteborg.
Det kan gärna vara något som syns och väcker uppmärksamhet, skulpturer
längs kajpromenaden eller fasadmålning av silosarna är exempel på detta.
Möjligheter för att utveckla den verksamhet som finns i Kajskjulet idag och
tidigt skapa plats för större kulturarrangemang bör också undersökas.
Ett flytande trädäck där man kan stå och fiska eller bara doppa fötterna i
vattnet, är exempel på en enkel åtgärd som kan genomföras tidigt.
Och kanske kan en restaurangbåt tillsammans med några mobila matvagnar,
bli en kulinarisk mötesplats, en ny målpunkt för lunchpromenaden.
Helt enkelt spinna vidare på de idéer som kommit fram, göra fullskaletest och
skapa förutsättningar för att halmstadsbor ska ta Tullkammarkajen i besittning!
Inspirationsbild, Bastubad, fullskaletest av framtida park i Frihamnen Göteborg,
Arkitektkollektivet RaumblaborBerlin
Inspirationsbild, mobil foodtruck, Tempelhof Berlin
24
Rapport Designdialog Tullkammarkajen 2015-08-31, Nyréns Arkitektkontor