Umeå Energi ÅR 2014 för utskrift

ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
2
Vi kommer från en hållbar tanke
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
3
VI KOMMER FRÅN
EN HÅLLBAR TANKE
INNEHÅLL
Vi kommer från en hållbar tanke
3
Vår resa mot hållbar utveckling 5
Det här är Umeå Energi 6
Umeå Energi i siffror
Innehåll
8
Vd har ordet 10
Omvärld & marknad
15
Umeå Energis syn på hållbarhet 17
Väsentlighetsanalys 18
Vår intressentdialog 19
Vårt ansvar och vår roll i regionen 23
Tjänstefokusering 26
Leveranssäkerhet 28
Miljö och utsläpp 30
Medarbetare 32
Koncernledning 34
Styrelse 35
GRI-index och
redovisningsprinciper 36
Förvaltningsberättelse 38
Resultaträkning 44
Balansräkning 45
Kassaflödesanalys 47
Tilläggsupplysningar 48
Revisionsberättelse 64
Granskningsrapport 65
Koncernöversikt 5 år 66
Den 25 juni 1888 brinner Umeå ner. Branden
startar under eftermiddagen på bryggeriets vind
nere vid älven och elden sprider sig snabbt längs
de trånga gatorna mellan trähusen. På kvällen
ligger en stor del av staden i aska, däribland
länsresidens, rådhus, post och apotek. Lyckligtvis
omkommer ingen, men 2 500 av stadens 3 000
invånare har förlorat sina hem.
Umeås innevånare kraftsamlar och genom
donationer börjar återuppbyggnaden. Byggiver
råder och utvecklingens vindar blåser när staden
långsamt reser sig ur askan. Elden har tänt den
gnista av entreprenörskap, innovation och fram­
åtanda som utmärker Umeå än idag. Staden ska
inte bara byggas upp, utan återfödas till något
bättre och ta plats som Norrlands nya centralort.
Stadens borgmästare, Johan Gustaf Rothoff, är
fast besluten att ta Umeå in i framtiden. I hans
ögon är elektricitet förutsättningen för tillväxt
och modernisering. Ett kraftverk som likt ett hjär­
ta genom ett nät av ledningar pumpar kraft, ljus
och energi ut till den växande staden.
I sitt testamente donerar Rothoff den för
tiden mycket frikostiga summan på 67 000 kr
till stadsfullmäktige. Pengar som i sin helhet
ska användas för att förse Umeå med elek­
triskt ljus. Umeås första ångkraftverk byggs i
hörnet av Strandgatan och Östra Rådhusgatan
och tegelbyggnaden med sitt karaktäristiska
torn står kvar än idag. Tack vare borgmästare
Rothoffs starka övertygelse tänds elektriskt ljus
på allmän plats i Umeå för första gången den
18 november 1892.
År 1899 beslutar stadsfullmäktige att tillsät­
ta styrelse för Umeå stads Elektricitetsverk och
grunden till Umeå Energi AB ser dagens ljus.
Omslagsbild: Medlemmar från föreningen
You Skate Girl Umeå i skateparken Sparken
utanför Umeå Energis huvudkontor. You Skate
Girl arbetar för att öka antalet aktiva tjejer
inom skatekulturen och utjämna den ojämna
könsfördelning som finns idag. Foto: Andreas
Nilsson
Box 224, 901 05 Umeå
www.umeaenergi.se
Umeå efter den stora branden 25 juni 1888. Foto: Västerbottens museum.
4
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Vår resa mot hållbar utveckling
Vår resa mot hållbar utveckling
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
5
VÅR RESA MOT HÅLLBAR UTVECKLING
Umeå Energi har sedan bolaget grundades varit en viktig del i Umeås
utveckling. Vi arbetar dagligen med att uppfylla vårt snart 130-åriga
samhällskontrakt och har därmed såväl ett stort ansvar som stora möjligheter att aktivt påverka lokalsamhällets positiva utveckling och driva den
viktiga omställningen till förnybara energikällor i regionen.
För oss är hållbarhet inget nytt. I våra olika verksamheter och affärs­
områden har vi arbetat med hållbarhet i decennier. De senaste åren har
behovet av att redovisa alla tre dimensioner av hållbarhet och en övergripande strategisk samordning och styrning blivit allt tydligare. Under 2014
påbörjades arbetet med att göra hållbarhet till en fullt integrerad del i
koncernens övergripande strategi, där samtliga av verksamhetens strategiska målområden ska innehålla mätetal för hållbarhet.
Som ett ytterligare steg i hållbarhetsarbetet beslutades också att Umeå
Energi för första gången skulle redovisa enligt det globala ramverket för
hållbarhetsrapportering, GRI G4. Vår ambition är att redovisa hållbarhet
samanhållet med vår ekonomiska årsredovisning för att öka transparensen
gentemot våra intressenter och tydligare visa hur hållbarhet påverkar och
driver vår affär.
Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en utvecklingsresa. Vi har kommit
en bra bit på vägen och är stolta över det vi har åstadkommit, men också
medvetna om att vi fortfarande har mycket kvar att göra inom vissa områden. I din hand håller du Umeå Energis första rapportering enligt GRI G4
och vi hoppas att den ska intressera och tilltala dig.
Kungsgatan i centrala Umeå 1913, 25 år efter den stora branden.
Foto: Västerbottens museum.
Det här är Umeå Energi
Det här är Umeå Energi
”
Vi kommer
från en hållbar
tanke. Vårt
ursprung är
samhällsansvar
och norrländsk
gör-det-självanda
Umeå Energi AB är en energi- och kommunika­
tionskoncern med fyra affärsområden: Energilös­
ningar, Elnät, El och Bredband (stadsnätet ume.
net) samt det delägda dotterbolaget BioEndev
AB. Vår vision är en enklare vardag för våra
kunder och en hållbar framtid för alla. Vi erbjud­
er helt förnybar el samt fjärrvärme och fjärrkyla.
Vårt elnät sträcker sig över 5 211 km och ligger
i framkant vad gäller leveranssäkerhet och
tillgänglighet. Stadsnätet ume.net är ett av väst­
världens snabbaste och har gjort Umeå till en av
världens mest uppkopplade städer. Vår primära
marknad finns i Umeå med omnejd men vi har
också ett stort antal kunder och samarbetspart­
ners i övriga landet.
Umeå Energi har ca 350 tillsvidare anställda
och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade
enligt ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi är en
ambitiös organisation med högt ställda visioner
och mål i en bransch i förändring. Umeå Energi
har verksamhet endast i Sverige.
Vårt huvudkontor samt våra anläggningar och öv­
riga kontor finns i och runt omkring Umeå stad.
VERKSAMHET, ANLÄGGNINGAR
OCH KUNDERBJUDANDE
VD
VD-Stab
Miljö, Kommunikation, Affärsutveckling,
VÅRT UPPDRAG
Umeå Energi är en kommunalt ägd energi- och
kommunikationskoncern. Vårt ägardirektiv anger
att vi ska främja kommunens utveckling och med
stor hänsyn till miljön på kort och lång sikt trygga
en uthållig energiförsörjning för i första hand
Umeå kommuns invånare. Bolaget skall också
ansvara för att de öppna näten för eldistribution
och bredband sköts kostnadseffektivt och att de
har en hög leveranssäkerhet.
VÅR AFFÄRSIDÉ
Umeå Energi är energi- och kommunikationsföre­
taget som utgår från varje kunds unika behov av
säkra, prisvärda och miljöanpassade produkter
och tjänster.
Verksamhetsutveckling, VD-assistent
AFFÄRSOMRÅDEN
RESULTATOMRÅDEN
Energilösningar
Värme
Fjärrkyla
Avfall
Elnät
Nät
Tjänster
El
Elförsäljning
Krafthandel
Sol, vind & vatten
Bredband
Fiber
Kapacitet
HR
Administration
Marknad
Kunder
DET HÄR ÄR UMEÅ ENERGI
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Produkter och tjänster
6
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Organisation och styrning. Koncernens verksamhet är indelad i fyra affärsområden Energilösningar, Elnät, El och Bredband
samt det delägda dotterbolaget BioEndev AB. Under koncernvarumärket Umeå Energi ryms samtliga verksamheter förutom
stadsnätet som under 2014 lanserades under det egna varumärket ume.net.
ELNÄT bygger och underhåller elnätet i Umeå­
regionen. Affärsområdet levererar el till hushåll
och företag samt mäter hur mycket el som an­
vänds. Vi investerar kontinuerligt i elnätet för att
göra det mer leveranssäkert och för att anpassa
det till en utbyggd vindkraft, allt fler laddstatio­
ner för elbilar och fler solceller på villataken.
Affärsområdet erbjuder också hjälp vid nyan­
slutningar eller tillfälliga anslutningar till elnätet,
samt tar uppdrag på entreprenad, exempelvis
vägbelysningen i Umeå.
ENERGILÖSNINGAR producerar el, fjärrvärme
och fjärrkyla. I dag finns fjärrvärme i alla Umeås
stadsdelar, liksom Holmsund.
Energilösningar erbjuder privat- och före­
tagskunder fjärrvärme, fjärrkyla, serviceavtal på
kundernas anläggningar samt markvärme. Affärs­
området erbjuder också avfallsbehandlingstjäns­
ter för industrier, insamlingsbolag, kommuner
och andra offentliga verksamheter i våra anlägg­
ningar på Dåvaområdet.
Umeå Energis huvudkontor på storgatan 34 i umeå.
ELs verksamhet omfattar försäljning och inköp av
el. Affärsområdet säljer el till privat- och före­
tagskunder i hela Sverige och ger råd i frågor
som gäller elhandel, kraftmarknad, elavtal,
bindningstider och elpriser. Den el vi köper in är
helt förnybar och ursprungsmärkt. Vi producerar
egen el i två kraftvärmeverk på Dåva, genom
solcellerna på huvudkontorets tak, i koncernens
vindkraftsparker samt vid Umeå kommuns del av
vattenkraftverket Stornorrfors.
SOL VIND OCH VATTEN är vårt resultatområde
som producerar och säljer elkraft baserad på för­
nybara energikällor. Verksamheten inom affärs­
området startade under 2009 och omfattar egen
vindkraftproduktion i tio vindkraftverk, projekt
och försäljning inom solenergi samt förvaltning
och service av vindkraftanläggningar.
BREDBAND erbjuder byggande, drift, underhåll
och service samt uthyrning av kanalisation, fiber
och kapacitet.
Bredbandsnätet ume.net är ett öppet stads­
nät, vilket innebär att kunden själv väljer vilken
tjänsteleverantör som ska leverera till exempel
internet, tv och telefoni. I dag har 95 procent av
invånarna i Umeå tillgång till bredband.
7
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
8
UMEÅ ENERGI I SIFFROR
UMEÅ ENERGI I SIFFROR
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
9
UMEÅ ENERGI I SIFFROR
BREDBAND
15 % ökade
webbtrafiken
i vårt nät
PERSONAL
EL
VÄRME
Antal rekryteringar:
INTERNA
1,4 miljoner varv runt jorden kommer ett
X2000-tåg på de 656 480 GWh elenergi
vi levererade åt våra företagskunder.
14 avsnitt
av Game of Thrones i
HD-kvalitet klarar vårt nät
genomsnitt att streama
parallellt till varje kund.
100 %
förnybar el från
Umeå Energi
EXTERNA
283 962 GWh elleveranser till våra
privatkunder räcker till att brygga de
11,4 miljarder koppar kaffe som konsumeras
i världen under en dryg arbetsvecka.
Temperaturvariation på
utgående fjärrvärme
95°
80°
+
Total rekrytering:
Nedgrävd bredbandsfiber
motsvarar 5 553 varv runt en
vanlig fotbollsplan eller 1666 km.
16 kvinnor 25 män
Total fjärrvärmeproduktion: 369 983 MWh.
Total elproduktion 82 145 MWh.
ELNÄT
5211 km är den totala längden
på vårt elnät, motsvarande
avståndet Umeå – Ulaanbataar
i Mongoliet fågelvägen.
UMEÅ
5
32 032 st är antalet
ljuspunkter i regionen
som vi ansvarar för.
kmt
1
1
2 elnä
ar/
le
ng
dni
18 574 st villor
kunde värmas av
vår fjärrvärme
151 846 ton
avfall
Dåva 1 kraftvärmeverk
U L A A N B A ATA R
MONGOLIET
41 072 500 mil
med elbil gav vår
elproduktion
10
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
VD har ordet
“
Framtiden för energibolagen
ligger inte i att enbart producera
EN AV DE STÖRSTA
OMSTÄLLNINGARNA I
UMEÅ ENERGIS HISTORIA
En snabb genomläsning av årsbokslutet avslöjar
ingenting revolutionerande. Vi fortsätter att få fler
kunder inom såväl el-, bredbands- och fjärrvärme­
nätet. Ett ovanligt varmt 2014, med minskade leve­
ranser av fjärrvärme och el i kombination med låga
elpriser, resulterade i en något lägre nettoomsätt­
ning än föregående år. Resultatet landade på 140
miljoner kronor. Istället är det vårt eget håll­barhets­
arbete och ökat fokus på kunddriven affärsutveck­
ling som står ut bland årets händelser.
Historiskt har de flesta energibolag jobbat
med miljöfrågor ur ett utsläppsperspektiv
och för att uppfylla myndighetskrav. Umeå
Energi är inget undantag. Vi har varit
duktiga på att snabbt anpassa oss och följa
de signaler och styrmedel för miljöansvar
som kommit från politiskt håll, exempelvis
beskattning av koldioxidutsläpp. Under
många år har vi också systematiskt och
strukturerat arbetat med miljö- och arbets­
miljöfrågor. Över tid har det växt fram ett
behov av att ta ett helhetsgrepp gällande
hållbarhet och under 2014 påbörjade
vi arbetet med att fullt ut integrera hela
spektrat av ekonomisk, social och miljömäs­
sig hållbarhet i vår verksamhet. Samtidigt
satte vi ökat fokus på miljödriven affärs­
utveckling där vi mer och mer går från ett
produktionsperspektiv till ett kundperspek­
tiv och möjliggör omställningen till förnybar
energi tillsammans med våra kunder.
KUNDER BLIR PRODUCENTER
Interaktion och symbios med kunderna blir
allt viktigare. Vi ser behovet av att justera
vår egen affärsmodell så att kunderna inte
enbart är köpare av våra produkter och
tjänster utan även fungerar som medprodu­
center i våra energi- och bredbandsnät. Vår
viktigaste roll är att möjliggöra den sam­
verkan, där kunderna själva kan producera
men också lagra energi, storskaligt hos oss
eller hos sig själva, och sälja ett eventuellt
överskott tillbaka till oss. Vi ser redan nu
samma utveckling när det gäller datalag­
ring, där användarna i högre grad kommer
att kunna involveras och bli delaktiga. I
framtiden kommer lagring både ske i de
stora datacenter som växer fram, men ock­
så lokalt hos kunderna. Distribuerad lagring
där kunderna är medaktiva är också en del i
en hållbar utveckling.
Vi har som mål att utveckla produkter
och tjänster samt erbjuda helhetslöningar
som hjälper våra kunder att minska sin
miljöpåverkan och som de kan känna sig
trygga med. Vi ska också skapa en med­
vetenhet om, och tydligt visa, hur man kan
använda energi på ett hållbart sätt.
Umeå Energi är en av de aktörer i Sve­
rige som satsar kraftfullt på kundanpassade
lösningar inom solenergi. Det är min fulla
övertygelse att klimatneutral energiförsörj­
ning inte enbart uppnås genom mångmil­
jardinvesteringar från enstaka stora aktörer,
utan genom småskalig elproduktion där alla
människors vilja att förändra och förbättra
bidrar till utvecklingen. Vi ger våra kun­
der konkreta möjligheter till detta genom
våra solcellserbjudanden där varje kund
både sänker sitt eget behov av köpt el och
samtidigt tillför förnybar el i det nordiska
elsystemet.
Tryggheten med en långsiktig och stabil
partner som Umeå Energi gör också att
kunderna snabbare tar till sig nya, hållbara
alternativ och därmed snabbas utveck­
lingen mot en hållbar elmarknad upp
betydligt.
och sälja. Utmaningen för
hela branschen är att närma
sig kunderna och se dem
som samarbetspartners
snarare än renodlade
konsumenter.
Göran Ernstson
12
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
VD har ordet
EN ENGAGERAD SAMHÄLLSBYGGARE
Vi är och har historiskt varit en viktig drivkraft för
hållbar utveckling på vår huvudmarknad såväl
miljömässigt, ekonomiskt och socialt. För oss
är det en självklarhet att agera samhällsbygga­
re även ur ett affärsmässigt perspektiv, då ett
samhälle där människor vill leva och bo också
ger oss fler och långsiktiga kundrelationer. Vi är
lokalt sett en relativt stor arbetsgivare som i vår
hållbarhetsambition både genererar arbetstillfäl­
len direkt i vår egen organisation, men framfö­
rallt är en katalysator för andra privata näringar
som kan utvecklas och anställa. Utbyggnaden av
exempelvis fjärrvärme och bredband samt sats­
ningen på solenergi ger privata installations- och
tjänsteföretag nya affärsmöjligheter när vi som
energibolag driver utvecklingen.
Emellanåt lyfts frågan om kommunala bolags
konkurrens med privata företag upp på bordet.
Det finns inget som säger att privata aktörer inte
skulle kunna göra samma saker som vi – och
kanske också bitvis göra det bättre. Däremot
är det lättare för Umeå Energi som kommunägt
bolag att ta ett långsiktigt, uthålligt helhetsgrepp
på energi, kommunikation samt infrastruktur och
se bortom kortsiktiga affärsmässiga mål. Fjärr­
värmesatsningen på 70-talet och bredbands­
satsningen på 90-talet är två bra exempel. Här
har Umeå Energi varit en föregångare som drivit
utvecklingen mot ett modernt, hållbart samhälle
innan det fanns klara affärsmässiga förutsättning­
ar för det.
UNDVIKNA UTSLÄPP
I vårt klimatbokslut för 2014 går att utläsa att
bruttoutsläppet från vår egen verksamhet var
närmare 111 000 ton koldioxid, merparten från
avfallsförbränning i vårt kraftvärmeverk Dåva 1.
Att utvinna kraftvärme från avfall är omdiskuterat
och anses av en del som en ohållbar energikälla.
Det måste ändå sägas att över 80 procent av
fjärrvärmen i Sverige idag skapas av tillgängliga
resurser som annars skulle gått till spillo. Att göra
kraftvärme av avfall innebär oundvikligen utsläpp
av koldioxid, men om avfallet istället depo­
nerades skulle avsevärt mycket större mängd
växthusgaser genereras under nedbrytningspro­
cessen.
Idag har vi i Sverige kommit långt när det
gäller återvinning, men det finns fortfarande
mer att göra. På kontinenten hamnar fortfaran­
de mycket av avfallet på deponi, och här kan
VD har ordet
svenska kraftvärmeproducenter faktiskt göra
skillnad. Utsläpp av växthusgaser och global
uppvärmning är, precis som namnet anger, ett
globalt problem och en global angelägenhet.
Genom att exempelvis ta hand om och i en noga
kontrollerad process förbränna avfall från andra
EU-länder minskar vi det totala utsläppen av
växthusgaser i världen. Något som brukar be­
nämnas undvikna utsläpp. Det finns ännu ingen
internationell standard för hur undvikna utsläpp
ska redovisas, men ett arbete för att kartlägga
behovet av ett sådant regelverk har påbörjats
inom ramen för den internationella standarden
Greenhouse Gas Protocol.
HELHETSSYN PÅ HÅLLBARHET
I den bästa av världar skulle allt avfall i världen
sorteras, återanvändas och återvinnas. Då är det
inte längre miljömässigt försvarbart att använda
avfall till kraftvärme. Och det är ur ett hållbar­
hetsperspektiv utan tvekan dit vi måste nå. Vår
primära målsättning är att se till att det avfall
som kommer till Dåva 1 inte kan återvinnas eller
återanvändas på ett bättre sätt. Men så länge
det finns avfall som ger avsevärt större klimat­
påverkan på deponi än i vårt kraftvärmeverk så
är det både miljömässigt och ekonomiskt bättre
att vi tar hand om avfallet och därmed bidrar till
minskade utsläpp av växthusgaser. Det handlar
i grund och botten om resurseffektivitet och en
global helhetssyn på hållbarhet.
Vi har satt upp ett övergripande och kraftfullt
miljömål, där vi säger att Umeå Energi ska vara
klimatneutralt till 2018. Prioriterat är därför att
bidra till ökad avfallssortering, att i producentle­
det aktivt försöka få bort produkter som inte går
att återvinna och att fasa ut den sista procenten
spetsenergi i form av olja som idag används i
vår kraftvärmeproduktion. Självkritiskt kan jag
ändå slå fast att vårt arbete mot oljeoberoende
har gått trögare än vi önskat och väntat oss, men
att vi under kommande år förväntas uppnå det
målet i samverkan med våra kunder.
EN FÖRÄNDRAD MARKNAD
En omställning av energisystemet, ökad konkur­
rens, en avreglerad elmarknad och sjunkande
energipriser sätter press på marknaden. Bran­
schen har präglats av låga energipriser under
en längre tid och prognosen är att prisbilden
stabiliserats på en låg nivå, även om det är
osäker bedömning. Låga priser är inte odelat
positivt. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man se
att incitamentet för att spara energi minskar med
fallande priser. Samtidigt är intresset för våra
framtidssatsningar på hållbara energilösningar
enormt och våra kunder står bokstavligen i kö för
att få vara en del av en hållbar framtid.
Även på bredbands- och elnätsidan kan vi se
snabb förändring i nyttjande och krav på funktio­
nalitet. Leveranssäkerhet är också en starkt prio­
riterad hållbarhetsfråga. Vårt elnät uppgraderas
ständigt för att vara leveranssäkert och fram­
tidssäkert. Fokus ligger på att möta framtidens
behov av smarta nät som både kan leverera el
och ta emot el, men också klara av nya produk­
ter och tjänster för exempelvis styrning, kontroll
och energibesparing. På bredbandsidan har vi
sett en fortsatt ökad kundtillväxt under 2014.
Intresset kan delvis härledas till att vi målmedve­
tet har arbetat med att bygga och marknadsföra
varumärket ume.net, men också att vi träffat våra
intressenter och diskuterat hur vi kan bidra för att
tillgängliggöra bredbandsnätet även i inlandet
och i byarna utanför centralorten. Leveranssäker­
heten för våra produktions- och distributionsan­
läggningar för fjärrvärme var fortsatt hög med
fokus på underhåll och optimering under året.
ÖKAT FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING
Vi har byggt upp en projektorganisation som
ger oss en tydligare styrning och struktur i våra
interna processer än tidigare. Vi har en metodik
som gör att vi hela tiden har kontroll över våra
utvecklingsprojekt och kan sätta in resurser där
de behövs och gör mest nytta. Vi stämmer hela
tiden av mot våra långsiktiga och kortsiktiga
affärs- och hållbarhetsmål så vi kan säkerställa
att vi gör rätt saker. I arbetet med att samla och
fokusera våra resurser mot hållbarhet i alla tre
dimensioner, har vi under året också antagit en
ny hållbarhets­policy.
Vi har delat upp vår interna affärsprocess i en
leveranssida och en affärssida. På leveranssidan
arbetar vi med våra processer och arbetssätt för
att öka vår servicegrad ut mot kund så kost­
nadseffektivt som möjligt. På affärssidan arbetar
vi med affärsutveckling så vi ska komma ut på
marknaden med nya produkter och tjänster
snabbare än tidigare. Vi arbetar i partnerskap i
större utsträckning än tidigare, exempelvis när
det gäller solceller, laddinfrastruktur och data­
center. Det gör att det som tog fyra år tidigare
nu kan ske på bara ett år.
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
EN TYDLIG VISION
Nu samlar vi våra strategiska affärs- och hållbar­
hetsmål i en koncerngemensam och långsiktig
strategi. I det arbetet ligger bland annat att vi
ser över våra affärsmodeller med fokus på tjäns­
ter som involverar kunderna. Jag är övertygad
om att det storskaliga och småskaliga i samver­
kan är vägen till ett effektivt nyttjande av resurser
och hållbar utveckling. Framtiden för energibo­
lagen ligger inte i att enbart producera och sälja.
Utmaningen för hela branschen är att närma sig
kunderna och se dem som samar­
betspartners snarare än renodlade
konsumenter.
Det är en utveckling som kräver
Framför allt
att energibolagen har kundernas
förtroende när det gäller såväl kun­
klimatfrågan med
danpassade produkter och tjänster
sina många utsom miljöambitioner och bidrag till
samhällsutvecklingen. Det innebär
maningar gör att
också en ökad digitalisering, där vi
energibranschen
förenklar, underlättar och snabbar
upp interaktionen med kunder­
globalt står inför
na på kundernas villkor. Det kan
sin mest omvälv­
exempelvis handla om information
ande förändring
och kommunikation, beställningar
och avtalsteckning, men också om
någonsin.
att tillhandahålla exempelvis appar
och andra digitala hjälpmedel som
skapar kundmervärde.
Umeå Energi har en tydlig och ambitiös håll­
barhetsvision. Det finns ett starkt engagemang
för detta i vår organisation. Men att omvärde­
ra, utveckla och förändra kostar också på. Vår
största utmaning är därför att känna trygghet
i förändringen. Framför allt klimatfrågan med
sina många utmaningar gör att energibranschen
globalt står inför sin mest omvälvande förändring
någonsin. Umeå Energi ska inte bara vara en del
av den förändringen – vi ska vara ett nationellt
och internationellt föredöme. Jag vågar nog på­
stå att Umeå Energi är väl rustade för den resan.
“
Göran Ernstson, vd
13
14
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
OMVÄRLD & MARKNAD
OMVÄRLD & MARKNAD
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
15
OMVÄRLD & MARKNAD
Energibranschen har under flera år präglats av
låga energipriser, så även under 2014. Progno­
sen är att prisbilden stabiliserats på en låg nivå
som inte förväntas peka uppåt förrän runt 2020,
även om det är en ytterst osäker bedömning.
Prisbilden styrs av att efterfrågan på elenergi
i Europa är fortsatt låg. Orsakerna till detta är
flera, bland annat flera år av varmare klimat, låga
priser på fossila bränslen, sjunkande investe­
ringskostnader för förnybar energi samt att
europeisk industri ännu inte återhämtat sig från
finanskrisen 2008/2009.
Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man se att
låga elpriser och politisk osäkerhet inneburit att
de stora investeringarna i förnybara energialter­
nativ delvis har bromsats upp, och incitamen­
tet för att spara energi minskat. Samtidigt har
fallande priser inneburit en lättnad för privatkon­
sumenter och energiintensiv industri.
Trots rådande situation efterfrågar allt fler
kunder, både privata och företagskunder, håll­
bara energilösningar, vilket gjort att branschen
befinner sig i en omvandlingsfas. Energibola­
gen behöver därför omvärdera sin roll: ska man
fortsätta att ensidigt vara producent som säljer
till konsumenter, eller ska man tillhandahålla
infrastrukturen och fungera som en katalysator
för olika typer av samverkan med såväl stora som
små kunder?
Umeå Energi ser stora fördelar med att bryta
upp från den traditionella relationen producent
och konsument och istället hitta nya och inn­
ovativa former för olika typer av samarbeten
och affärsrelationer för hållbar utveckling. Det
speglas också i det strategiska vägval som Umeå
Energi gjort när vi väljer att helt integrera hållbar­
het i vår värdekedja och för de kommande åren
utökade satsningar på att utveckla produkter och
tjänster med stort kund- och hållbarhetsfokus.
Den 18 november
1892 tänds den
första gatlyktan
i Umeå. Idag
ansvarar Umeå
Energi för 32 032
ljus­punk­ter i
regionen.
Kungsgatan i centrala Umeå 2014.
EXTERNA LAGAR OCH REGELVERK
Vår verksamhet styrs och regleras externt av olika
lagar, förordningar och riktlinjer från EU, Sveriges
regering, bransch och kommun. Stor påverkan
för oss och våra kunder har ellagen som reglerar
våra åtaganden, skyldigheter och ansvar som
elnätsägare avseende anslutningar, tillförlitlighet
och säkerhet. Ellagen reglerar också prissättning­
en av elnätsavgifter samt avbrottsersättning till
anslutna elkunder.
Offentlighetprincipen (medborgarnas rätt till
demokratisk insyn) gäller för kommunala företag
där kommunen har ett rättsligt bestämman­
de och inflytande. Umeå Energi ska verka för
öppenhet och insyn samt allas rätt att ta del av
allmänna handlingar, vilket innebär att vi har krav
på oss att hålla god ordning på vår information
enligt regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlig­
hets- och sekretesslagen, Arkivlagen m fl.
Säkerhet och integritet vid behandling av
kunduppgifter är viktigt för oss. Inom Umeå
Energi-koncernen är våra kunders förtroende vår
största tillgång. Ett förtroende som bland annat
bygger på respekt och skydd för kundernas
personliga integritet. Vi behandlar den informa­
tion som våra kunder anförtror oss på ett varsamt
och ansvarsfullt sätt enligt Personuppgiftslagen.
Detta gäller även för hantering av våra anställdas
personuppgifter.
Våra upphandlingar följer regelverken LOU
och LUF.
Att vi följer gällande lagar och regelverk
granskas i förekommande fall av berörda
myndigheter som till exempel Energimarknads­
inspektionen och Elsäkerhetsverket, Post- och
telestyrelsen, Arbetsmiljöverket, Konsument- och
Konkurrensverket, Länsstyrelsen, Umeå kommun,
Datainspektionen och Allmänna reklamations­
nämnden.
Vår verksamhet styrs också efter interna­
tionellt erkända standarder och certifieringar
för miljö och arbetsmiljö som exempelvis ISO
14001, OHSAS 18001 samt Greenhouse Gas
Protocol. Vi följer även riktlinjerna för Global
Reporting Initiatives (GRI) G4 samt tillämpar FN:s
Global Compacts 10 grundläggande principer.
Under 2014 inledde Konkurrensverket (KKV)
en granskning av en offentlig upphandling som
Umeå Energi deltog i som anbudslämnare. Upp­
handlingen vanns av en annan aktör. Händelsen
uppmärksammades av media eftersom KKV
genomförde en gryningsräd mot Umeå Energi
och en annan av upphandlingens anbudsläm­
nare. Granskningen pågår fortfarande.
Trots rådande situation
efterfrågar allt fler
kunder, både privata
och företagskunder,
hållbara energilös­
ningar, vilket gjort att
energibranschen be­
finner sig i en omvand­
lingsfas.
16
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
UMEÅ ENERGIS SYN PÅ HÅLLBARHET
UMEÅ ENERGIS SYN PÅ HÅLLBARHET
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
17
UMEÅ ENERGIS
SYN PÅ HÅLLBARHET
Vi utgår från den vedertagna definitionen av
hållbar utveckling som innebär att tillgodose
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina
behov. Detta innebär för oss respekt för och
skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbets­
tagares rättigheter, och god affärsetik. Vi ska
inom alla områden överträffa lagar och rele­
vanta krav. Vi arbetar för att ständigt förbättra
verksamheten inom alla områden. Hållbarhet
ska genomsyra hela verksamheten och vi
utgår från kundens behov för att bistå med
lösningar som leder mot en hållbar framtid.
Sedan 2014 har vi påbörjat en utvecklings­
resa mot fördjupat och samordnat hållbar­
hetsarbete. Målet är att hållbarhet fullt ut ska
integreras med koncernens affärsstrategi och
därmed bli ett viktigt strategiskt styrmedel
för Umeå Energis fortsatta utveckling som
ett proaktivt, konkurrenskraftigt och hållbart
energi- och kommunikationsbolag.
2014
påbörjades
utvecklingsresan mot
fördjupat och
samordnat
hållbarhets­
arbete.
MILJÖ
Vi arbetar för att minska vår egen påverkan på
miljön lokalt och globalt. Vi ska använda energi
och naturresurser på ett effektivt sätt och
konti­nuerligt minska användningen av fossila
energikällor. Umeå Energi ska ligga i framkant
vad gäller utveckling av långsiktigt hållbar en­
ergiproduktion. Vi deltar aktivt i forskning och
utveckling för ett hållbart samhälle.
ARBETSMILJÖ & FRISKVÅRD
Umeå Energi ska erbjuda en inspirerande
och säker arbetsmiljö som bidrar till att skapa
arbetsglädje, trivsel, lönsamhet och samtidigt
motverkar ohälsa, skador och utslagning från
arbetslivet. Medarbetarna ska ges möjlighet att
leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskvali­
teten och öka välbefinnandet. Våra arbetsplat­
ser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol
och droger.
MÅNGFALD
Vi respekterar varje människas lika värde och våra relationer ska
präglas av ömsesidig, öppen och rak kommunikation. Vi ser
olik­heter som en tillgång - att arbeta med mångfald stärker vår
kompetens och därmed vår konkurrenskraft.
AFFÄRSETIK
Affärer ska bedrivas på ett affärsetiskt sätt och vi tar avstånd från
mutor och bestickning. Vi ställer krav på att alla som levererar
tjänster och varor till oss delar vår syn på affärsetik och hållbar
utveckling.
HÅLLBARA INKÖP
Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt sociala och miljömässiga
arbete genom hela värdekedjan. Våra upphandlingar följer Umeå
Kommuns upphandlingspolicy. Våra leverantörer förväntas följa
gällande lagar i de länder där de är verksamma samt FN:s Global
Compacts grundläggande principer.
Dessa krav ska, inom ramen för våra leverantörers inflytande,
även tillämpas på underleverantörer och underentreprenörer.
SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Vårt agerande ska bidra till att Umeåregionen utvecklas till en att­
raktiv plats att verka och bo i. Vi stöttar initiativ och verksamheter
som verkar för en hållbar framtid.
Rådhusparken i Umeå sommaren 2014.
Våra värdeord
Enkelhet, Närhet och
Ansvar samt våra
medarbetare
är avgörande för
arbetet med att
ständigt förbättra
verksamheten.
18
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
VÄSENTLIGHETSANALYS
VÅR INTRESSENTDIALOG
VÄSENTLIGHETSANALYS
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
VÅR INTRESSENTDIALOG
VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN
Umeå Energi har definierat intressenter som
enskilda personer eller grupper vilka direkt eller
indirekt påverkas av vår verksamhet. Utifrån
ägardirektiv och koncernövergripande strategier
identifierades sex intressentgrupper. Urvalet av
privatkunder baserades på aktivitetsnivå. För
företagskunder och leverantörer gjordes urval
baserat på affärens storlek. I grupperna styrelse,
koncernledning och medarbetare tillfrågades
samtliga. Under december 2014 genomfördes
en undersökning för att identifiera vilka hållbar­
hetsområden våra intressentgrupper anser vara
mest väsentliga. Undersökningen genomfördes
som en webbenkät vilken distribuerades via
e-post till samtliga intressentgrupper. Totalt
tillfrågades 4 228 intressenter och den totala
svarsfrekvensen för samtliga intressentgrupper
uppgick till 11%.
Utifrån intressentdialog, väsentlighetsanalys och
Umeå Energis koncernövergripande strate­
gier för de kommande åren har fem väsentliga
områden för hållbar utveckling kopplade till vår
affärsverksamhet identifierats:
• Miljö och utsläpp
• Leveranssäkerhet
• Tjänstefokusering
• Ansvar i regionen
• Medarbetare
Samtliga väsentliga hållbarhetsaspekter förutom
medarbetare har identifierats som avgörande
av alla intressentgrupper. Medarbetare är ett
väsentligt område för Umeå Energi som helhet,
men enligt väsentlighetsanalysen avgränsad till
interna intressenter.
Umeå Energis ambition är att vara ett bransch­
föredöme i relationen till kunder och omvärld. En
öppen intressentdialog är en förutsättning för att
vi ska kunna identifiera de väsentliga frågor som
påverkar vår affär och vårt arbete för hållbar
utveckling.
Tillgänglighet är avgörande för alla intressent­
dialoger. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår
dialog via kundservice, e-post, på vår webbplats
och i sociala medier samt andra kanaler och forum
där våra intressenter finns.
INTRESSENTER
STYRELSE
(ÄGARE)
PRIVATKUNDER
MEDARBETARE
UMEÅ
ENERGI
SÅ HÄR TYCKER VÅRA INTRESSENTER
KONCERNLEDNING
FÖRETAGSKUNDER
STOR
LEVERANTÖRER
Miljö och utsläpp
Leveranssäkerhet
VIKT FÖR
UMEÅ ENERGI
ENLIGT
INTERNA INTRESSENTER
Hälsa och säkerhet
Kompetensutveckling
Finansiell stabilitet
PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER
Tjänstefokusering
Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder,
främst genom personliga möten och kundträffar.
Våra kunder har möjlighet att boka ett personligt
möte genom kundservice eller genom kundansvarig
säljare för företagskunder.
Inspirationsdag för kunder med specifikt tema
genomförs en gång om året. Syftet är att informera
och inspirera samt ge oss en möjlighet att föra dia­
log med kunderna på plats. Arrangemanget brukar
besökas av strax under tusentalet kunder.
Ansvar i regionen
FoU
Affärsetik
Energipåverkan
Leveransuppföljning
Avfall
Mångfald
MEDARBETARE
MINDRE
MINDRE
VIKT FÖR UMEÅ ENERGI ENLIGT EXTERNA INTRESSENTER
= Ekonomisk apekt
= Miljömässig aspekt
= Social aspekt
STOR
Utöver de dagliga mötena med medarbetare så
genomförs arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal,
gemensam personaldag, skyddsombudsmöten,
fackliga möten samt medarbetarundersökningen
”Energiläget” som genomförs varje år. Information
sker också via vårt intranät och personaltidningen
Spektrum.
Nyckeltal service
Servicenivå Snitt hanteringstid
Snitt kö Antal samtal
Antal e-post
Antal besök
20142013
87,74% 81,97%
4,47 min 4,31 min
42 sek 46 sek
38 600 46 972
9891 8459
789 1158
19
VÅR INTRESSENTDIALOG
VÅR INTRESSENTDIALOG
FÖRETAGSLEDNING OCH CHEFER
Umeå Energi är ett kommunägt bolag. Dialog
med ägaren sker främst via ägarrepresentanterna
i styrelsen under styrelsemöten, styrelseresor
samt våra årligen återkommande strategidagar.
Inom moderbolaget Umeå Kommunföretag
(UKF) sker samverkan och dialog genom vd-träf­
far och samarbetsprojekt.
MYNDIGHETER OCH POLITIKER
Energibranschen är till stor del styrd av politis­
ka beslut samt lagar, förordningar och riktlinjer
nationellt och inom EU. Umeå Energi deltar
aktivt, framför allt lokalt men också nationellt, i
branschens omställning mot hållbar utveckling.
Dialog förs främst med kommun och länsstyrelse
men också med beslutsfattare på nationell poli­
tisk nivå genom ägare och styrelse. Hösten 2014
besökte energiminister Ibrahim Baylan Umeå En­
ergi och diskuterade omställningen till förnybara
energikällor samt sammansättning och inriktning
för den energikommission som sen tillsattes.
BOENDE I UMEÅREGIONEN
Ungefär 95 % av Umeåborna har tillgång till vårt
bredbandsnät. Genom koncession har Umeå
Energi 100 % av alla elnätskunder i regionen, 74 %
av dessa har valt att också köpa el från oss. Inom
distributionsområdet får mer än 80 % av ume­
åborna sin uppvärmning från fjärrvärme. Det
innebär att i stort sett alla innevånare direkt eller
indirekt är våra kunder. Vi möter upp och för di­
alog med alla boende i regionen på samma sätt
och genom samma kanaler som för våra faktiska
kunder; exempelvis genom inspirationsdagen,
besök i och samarbeten med skolor, studiebesök
på våra anläggningar, guidade turer i Umeå En­
ergicentrum och tillgänglighet i sociala media.
Servicenivå
%
21
Umeå Energi ställer lika höga krav på hållbarhet
hos våra underleverantörer och entreprenörer
som vi ställer på oss själva. Vi har regelbundna
möten och för en löpande dialog med dessa
utifrån vår leverantörsuppförandekod. Dialog
förs exempelvis vid nyanslutningar, vid projekt
i samband med detaljplaner via konsulter och
byggherrar samt med bostadsrättsföreningar. Vi
utför konsultation och service mot vindkraftsex­
ploatör för att korta ned ledtider för byggnation
samt genomför miljö och konsekvensbeskriv­
ningar.
ÄGARE
100
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER
Företagsledningen genomför fyra större chefs­
träffar varje år som fördjupning och komplement
till den löpande informationen till cheferna i
organisationen. Mötena skapar också ett forum
för dialog chefer emellan. Umeå Energi genom­
för dessutom olika workshops och strategidagar
för personal i ledande befattning. Information
sker också via intranätet och personaltidningen
Spektrum.
BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄTVERK
Umeå Energi deltar regelbundet i möten och
träffar, samt har representanter från företags­
ledningen på förtroendeposter i flera nätverk
och branschorganisationer inom energi- och
hållbarhetsområdet. Exempel på dessa är Svensk
Energi, Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige och
Stadsnätsföreningen.
Antal besök
Kundkontakt
1 500
Antal
50 000
0
2014
2013
0
2014
8 459
46 972
20 000
9 891
1158
500
30 000
789
81,97
50
38 600
40 000
1 000
87,74
20
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
10 000
2013
0
Samtal
E-post
2014
2013
Vi har definierat servicenivå som andelen besvarade samtal inom en minut. Med anledning av uppgradering av vårt telefonsystem
under 2014, saknas en dryg månads statistik då uppgifter om besvarade samtal inte kunde sparas under den perioden.
Klätterställningen “Timmerbrötet” i äventyrslekparken
på Umeå Energicentrum augusti 2014.
22
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
VÅRT ANSVAR OCH VÅR ROLL I REGIONEN
VÅRT ANSVAR OCH VÅR ROLL I REGIONEN
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
VÅRT ANSVAR OCH VÅR ROLL I REGIONEN
Som kommunalägt regionalt energibolag har
Umeå Energi ett stort ansvar för lokalsamhället
när det gäller så väl boendemiljö som innevånar­
nas livskvalitet. Som betydande infrastrukturbyg­
gare bidrar vi till utveckling av Umeås stadskärna
och kringområden.
ELNÄT
Umeå Energis elnät är ett av landets mest leve­
ranssäkra och sträcker sig över 5 211 km. Enligt
den årliga och oberoende Nils Holgersson-un­
dersökningen har vi den 6:e lägsta nätavgiften i
landet.
Vi investerar långsiktigt och löpande för
att framtidssäkra vårt elnät. Att möta kraven
från en växande region, bibehålla den höga
leveranssäkerheten samt säkerställa att våra
kunder ges möjlighet att producera hållbar
energi är prioriterat. Vi ska även fortsätt­
ningsvis kunna möta de krav som småskalig
elproduktion (mikroproduktion) och smarta
elnät i allt större utsträckning kommer att
ställa på elnätsföretag. Målet är att alla
kunder som vill i stor utsträckning ska kunna
vara självförsörjande på el under perioder av
året. Stort fokus finns också på att säkerställa
kvaliteten för de kunder som bor i mindre
bebodda och ibland mer svårtillgängliga
delar av vårt nätområde. Alla kunder ska ha
lika hög leveranssäkerhet oavsett var i näten
de finns.
FJÄRRVÄRME
Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig
uppvärmningsform med en viktig roll i omställ­
ningen till förnybar energi som komplement till
väderberoende sol- och vindenergi. En anlägg­
ning som kraftvärmeverket Dåva, med avancerad
rening och kvalificerad personal, ersätter många
små pannor och den miljöpåverkan de medför.
Nästan all fjärrvärme som produceras i Sverige
kommer från resurser som annars inte skulle ha
kommit till nytta, till exempel spillvärme från
industrin, energi ur avfall och rester från skogs­
avverkning.
BREDBANDSNÄT
Genom stadsnätet ume.net har Umeå blivit
en av världens mest uppkopplade städer.
Enligt The Akamai State of The Internet Re­
port är ume.net också västvärldens snabbaste
bredbandsnät. Umeå Energi har sen starten
1994 investerat 464 miljoner i ume.net, vilket har
resulterat i att 84 % av alla hushåll och företag
i Umeåregionen har tillgång till internetaccess
med högprestanda. Sen ett par år tillbaka ansva­
rar ume.net även för byanäten runt om Umeå.
Som öppet stadsnät ger ume.net kunderna
ett fritt val av bredbandsleverantör. I samarbete
med andra aktörer erbjuder vi fritt wifi på flera
platser i centrala Umeå. Ett snabbt och stabilt
bredbandsnät ger invånarna likvärdiga möjlighe­
ter till informationstillgång och högre livskvalitet
samt är en förutsättning för ett starkt näringsliv
och därigenom tillväxt i regionen.
Föreningslivet engagerar en stor del av umeborna och är en
viktig del av regionens utveckling. 2014 lanserade Umeå Energi
sponsorplattformen Hållbar sponsring med ett tydligt fokus på en
hållbar vardag för alla utövare oavsett föreningsinriktning.
Varje år förbränns ca 160 000 ton avfall på Dåva.
Avfall som är till övervägande del uppkommit
genom konsumtion och förbrukning i regionen.
Med kvalitets- och miljösäkrad förbränning åter­
används och omvandlas restprodukter till värme
istället för att hanteras på alternativa sätt med
större miljöpåverkan som följd.
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
Sen 2012 säljer vi enbart el från förnybara en­
ergikällor till våra kunder. Vi arbetar aktivt med
att utveckla vårt erbjudande och vår infratruktur
för att underlätta omställningen till förnybar
energiproduktion. Vi anser att det ligger i vårt
uppdrag samt att om vi inte prioriterat lägger
kraft och resurser blir omställning i regionen svår.
Mer om vårt arbete med att utveckla och erbjuda
förnyelsebar energi kan du läsa under avsnittet
Tjänstefokusering på sidor 26-27.
23
24
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
VÅRT ANSVAR OCH VÅR ROLL I REGIONEN
VÅRT ANSVAR OCH VÅR ROLL I REGIONEN
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
25
LADDINFRASTRUKTUR
I samarbete med OKQ8 satte vi under förra året
upp Umeås första snabbladdningsstation på
Kronoparkens handelsområde. Vi arbetar aktivt
för att utveckla laddinfrastrukturen för elfordon
inom Umeåregionen och kommer att fortsatta
våra satsningar under kommande år.
ARBETSTILLFÄLLEN OCH
SATSNINGAR PÅ UTBILDNING
Med ca 350 anställda är vi en stor arbetsgivare
på orten. Genom våra skol- och utbildnings­
samarbeten arbetar vi för underlätta ungdomars
väg in i arbetslivet, bidra till att säkra framtida
kompetensförsörjning samt uppnå en jämnare
könsfördelning inom tekniska yrken.
Våra utbildningssatsningar är skolsamarbeten,
teknikkursen ”Energi för tjejer” för tjejer i årskurs
åtta, praktikanter, examensarbeten samt stipen­
dier och utbildningsstöd till tekniska utbildningar.
Vi är med och finansierar högskoleutbildning till
elkraftsingenjör tillsammans med andra aktörer i
branschen och delar varje år ut ett stipendium till
bästa uppsats på temat hållbarhet och ekonomi
i samarbete med Handelshögskolan i Umeå.
Vi erbjuder också ungdomar en möjlighet till
sommarjobb. Många av våra anställda har börjat
sin karriär som praktikant eller sommarjobbare
hos oss.
SPONSRING
Föreningslivet engagerar en stor del av Ume­
åborna och är en viktig del av regionens ut­
veckling. Därför sponsrar vi sedan långt tillbaka
föreningslivet inom ett stort antal områden.
Under förra året infördes ett tydligare fokus på
hållbarhet i sponsorfrågor, där vi ställer krav på
föreningar och organisationer att aktivt arbeta
med hållbarhet i sin dagliga verksamhet. Vi kallar
det ”Hållbar Sponsring”. Det innebär att vi ger
stöd till föreningar som tänker och agerar mer
hållbart och gör något bra för vår gemensamma
framtid.
SKOLSAMARBETEN I SIFFROR
Examensarbeten
Praktikanter
Deltagare i Teknik för tjejer
Umeå Energicentrum augusti 2014.
Paraplyer målade av skolbarn från Umeå på temat
sol, vind och vatten i samarbete med konstnären
Ludwig Franzen inom projektet FairCity.
20132014
911
2936
8
12
RIKTLINJER FÖR HÅLLBAR SPONSRING
Alla ansökningar bedöms utifrån ett hållbar­
hetsperspektiv och skattas lika utifrån Umeå
Energis sponsringspolicy. Här följer några av våra
bedömningskriterier:
• Att föreningen är verksam i Umeå med krans­
kommuner.
• Att föreningen är ideell samt religiöst och poli­
tiskt obunden.
• Att föreningen bedriver en seriös verksamhet
inom sitt område (kultur, idrott, samhälle, miljö
etcetera).
• Att föreningen vill genomföra en insats inom
hållbarhet med syfte att utveckla den egna
verksamheten.
• Att det upprättas ett skriftligt samarbetsavtal
mellan parterna.
Inom idrottssponsring är det viktigt för oss att
vårt stöd bidrar till bredd inom idrotten. Även
om elitnivån självklart är viktig för klubbarna och
Umeå, så ligger vårt fokus på en hållbar vardag
för alla utövare och intresserade. Miljö, jämställd­
het och mångfald är viktiga frågor för förenings­
livet – precis som för oss. Umeå Energi vill vara
med och inspirera och stötta föreningarna till att
ta ytterligare kliv framåt inom dessa områden.
UMEÅ ENERGICENTRUM
I Klabböle, cirka åtta kilometer väster om
stadskärnan, ligger Umeå Energicentrum som
vi äger och förvaltar. Platsen är ett uppskattat
och naturskönt utflyktsmål som även har ett
kraftverksmuseum, experimentverkstad, återvin­
ningsverkstad för barn, äventyrslekpark, utställ­
ningar, café, stora grönytor för picknick samt
en utomhusscen. Varje år kommer ca 25 000
besökare till Umeå Energicentrum. Guidade turer
i Kraftverksmuseet, det traditionella midsommar­
firandet och Kraftskivan i augusti, där vi bjuder
på framträdanden av aktuelle artister, är särskilt
populära arrangemang. Området är öppet och
alla aktiviteter är kostnadsfria.
+
– 25 000
personer besöker Umeå
Energicentrum
varje år.
26
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
TJÄNSTEFOKUSERING
TJÄNSTEFOKUSERING
TJÄNSTEFOKUSERING
Som helhets­leverantör av energioch kommunika­tions­
lösningar är Umeå
Energi en nödvändig
möjliggörare för håll­
bar utveckling och
fortsatt tillväxt
i regionen.
Med tjänstefokusering menar vi hur vi
hjälper våra kunder att välja hållbara
energi- och kommunikationslösningar
för att tillsammans bidra till att ska­
pa en hållbar framtid. Vi har med vår
verksamhet så väl ett stort ansvar för
miljön som möjlighet att vara med och
aktivt driva den viktiga omställningen
till förnybara energikällor i Sverige och
på så vis verkligen göra skillnad. Som
kommunägd infrastrukturbyggare har vi
ett uppdrag och ansvar att investera och
driva utvecklingen framåt.
PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING
Tjänstefokusering är Umeå Energis svar på en om­
ställning av energimarknaden med ökad efterfrågan
av kundanpassade, hållbara energi- och kommunika­
tionstjänster. Utvecklingen av nya hållbara produkter
och tjänster skapar inte bara värde för Umeå Energi,
kunder och miljö, utan genererar även positiva sam­
hällseffekter i Umeåregionen genom att generera
värde för samarbetspartners och underleverantörer.
I SAMRÅD MED INTRESSENTER
De tjänster och produkter som identifierats som
efterfrågade och angelägna har dels utvärderats
inom Umeå Energis egen organisation utifrån vår antagna hållbarhetspolicy
samt i dialog med våra intressenter. Urvals- och utvecklingsprocessen av
nya produkter och tjänster har skett i koncernledning och i den projektor­
ganisation som Umeå Energi byggt upp under 2014 för att säkerställa rätt
styrning, kontroll samt resursfördelning. Vi stämmer hela tiden av utveck­
lingsprojekt mot våra långsiktiga och kortsiktiga affärs- och hållbarhetsmål.
MOT HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING
Under 2014 påbörjade vi arbetet med att ta fram solcellserbjudande till
privatpersoner och företag, vilket resulterade i att vi i början av 2015 i sam­
arbete med partners lanserade solcellspaket till dessa kundgrupper. Under
året installerade vi också egna solceller på vårt huvudkontor samt på Umeå
Energicentrum.
Umeå Energi medverkar också i forskningsprojekt där vi undersöker
nya hållbara energikällor. Sedan 2007 pågår forskning om alger vid Dåva
kraftvärmeverk.
Algerna skapar en energirik biomassa som kan om­
vandlas till biodiesel. Forskningen är unik i sitt slag
och har fått mycket uppmärksamhet internationellt.
Vi är också delägare i BioEndev som tagit fram en ny
teknik för att på ett kostnadseffektivt vis omvandla
restprodukter från skogsindustrin till biogas. Meto­
den kallas ”torrefiering” och går i korthet ut på att
omvandla biologiskt material till ett torrt pulver, som
i nästa steg kan förädlas till biosyntesgas.
ÖKAT KUNDFOKUS
Umeå Energi administrerar vindandelar åt en ekono­
misk förening vilket underlättar för kunder att själva
äga vindkraft och påverka den svenska energimixen
i en mer hållbar riktning. Vi erbjuder oss även att
köpa överskottsproducerad el från kunder som
är mikroproducenter, för att göra det enklare och
billigare att bli självförsörjande. All el till försäljning
är sedan december 2012 förnybar, oavsett avtal och
utan extra kostnad.
Vi erbjuder också våra kunder elavtal med rörligt
pris kombinerat med timavräkning. Det gör det möj­
ligt att planera förbrukning av el till tider på dygnet
när elen är som billigast. I kombination med smarta
elnät och apparater kan kundernas förbrukning för­
skjutas till tider då den generella lasten är lägre och
därmed ge mindre miljöpåverkan. Inom ramen för
tjänstefokusering lanserades även ett nytt effektba­
serat prisavtal för fjärrvärme under 2014.
Mina Sidor på webben erbjuder våra kunder
att få statistik på sin el- och fjärrvärmeanvändning,
hantera fakturor och få översikt på sina avtal. Vi har
ambitionen att öka interaktionen samt förbättra upp­
levelsen för våra kunder för att öka engagemanget
kring energifrågor.
Genom kundportalen på www.ume.net kan våra
kunder teckna nya bredbandstjänster och ändra i
sina befintliga. Målet har varit att göra det enklare
att hantera sina tjänster i stadsnätet och skapa en
översikt över utbudet.
FRAMTIDSSÄKER KOMMUNIKATION
EN VÄRLD AV
FÖRNYBAR
ENERGI
Umeå öppna stadsnät ume.net är en viktig sam­
hällsnyttig hållbarhetsaspekt. Bredbandsaccess är
en demokratifråga och därför spelar Umeå Energis
satsning på byanäten en viktig roll för den samhälls­
utvecklingen utanför tätorten. Vi stöttar också närlig­
gande kommuner i frågor som drift och service där
de själva inte har ekonomiska muskler att hantera
detta. Med ume.net som började byggas 1995 har
de flesta Umeåborna möjlighet att få en bredbands­
uppkoppling som även klarar den närmaste fram­
tidens krav på hastighet, stabilitet och nya tjänster.
Med enbart fiber i stadsnätet som klarar dubbelrik­
tad hastighet på upp till 1000 Mbit/s är ume.net en
hållbar infrastruktursatsning med lång livslängd.
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
27
28
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
LEVERANSSÄKERHET
LEVERANSSÄKERHET
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
29
LEVERANSSÄKERHET
Tillförlitliga leveranser till kunderna av el, fjärr­
värme och bredband är av yttersta vikt. Även
korta avbrott kan få stora konsekvenser för
privatpersoner och företag. Att upprätthålla en
hög leveranssäkerhet är en förtroendefråga och
ligger i vår uppdragsbeskrivning från ägaren. Vi
utför kontinuerliga förbättringsarbeten för att
alla våra tjänster ska bli mer leveranssäkra. I våra
driftcentraler har vi bemanning och beredskap
dygnet runt, året om för att snabbast möjligt
kunna åtgärda fel och avbrott.
ELNÄT
Planerade investeringar samt under­
håll för fortsatt säkerhet har ge­
nomförts enligt plan under året och
elnätet är ett av landets mest leve­
ranssäkra. Vi ser en fortsatt hög och
även ökande förändringstakt inom
energibranschen, bland annat gällan­
de smarta nät och tjänsteutveckling. Genom fortsatt kompetens- och
medarbetarutveckling, bra omvärldsbevakning och ökad kunddialog är
vi redo för dessa utmaningar. Genom att förtydliga och utveckla våra
processer skapar vi förutsättningar för ett standardiserat, effektivit och
kvalitetssäkrat arbetssätt.
BREDBAND
För att öka leveranssäkerheten i vårt bredbandsnät påbörjades om­
byggnation av vår största nod i Umeå under 2014. I arbetet ingick
bland annat översyn och uppgradering av brandskydd, avbrottsfri kraft
samt reservkraft. Då bredbandsnätet har en mycket viktig samhälls­
funktion ligger framtidens stora utmaning i att säkerställa nätets redun­
dans samt en tillgänglighet som närmar sig fullständig (99,999%). Även
ett system för att hantera de processer som stadsnätet använder för att
automatiskt aktivera kunder efter beställning infördes under året. Det
innebär att vi kan styra om resurser som tidigare använts för manuell
hantering.
FJÄRRVÄRME
Grunden för leveranssäkerhet är god tillgänglighet i våra produktionsoch distributionsanläggningar. Därutöver jobbar vi kontinuerligt med
att bygga bort risker och underhålla vårt distributionsnät samt opti­
mera drift av densamma. Flera reinvesteringar gjordes under 2014,
bland annat på Nygatan, Trattgränd och Glassgränd samt vid Ålid­
hemsanläggningen. Införandet av Network Information System, NIS,
tillgängliggör informationen om fjärrvärmenätet och minskar risken för
avgrävningar. Prioriterade aktiviteter är fortsatt produkt och tjänsteut­
veckling, förbättrad information, statistik och möjlighet till styrning för
kunderna samt fortsatt optimering och effektivisering i alla led.
LEVERANSSÄKERHET EL
2013
2014
Planerade avbrott, genomsnitt antal/kund
0,014
0,035
Planerade avbrott, genomsnitt minuter/kund
2,33
2,48
Oplanerde avbrott, genomsnitt antal/kund
0,46
0,63
41,50
38,66
757 000
96 000
Oplanerade avbrott, genomsnitt minuter/kund
Avbrottsersättning, SEK
Inspektion och trädröjning längs luftlinjer görs löpande under året.
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
30
1%
91%
Scope 1
Scope 2
Scope 3
Scope 1: Utsläpp från vår
egen verksamhet, bl a
förbränning av bränslen och
utsläpp från egna fordon
Scope 2: Utsläpp som sker
genom vår egen användning
av el
Scope 3: Utsläpp från bl a
transport och produktion av
bränslen, tjänsteresor samt
postförsändelser
Utsläpp
olika verksamheter
0% 1%
MILJÖ OCH UTSLÄPP
MILJÖ OCH UTSLÄPP
Utsläpp
scope 1, 2 och 3
8%
MILJÖ OCH UTSLÄPP
37%
62%
Elproduktion
Värmeproduktion
Elnät
Tjänsteresor och
kontorsarbete
Redan för decennier sedan identifierade
Umeå Energi, både i organisationen och på
koncernledningsnivå, bolagets väsentliga
miljöpåverkan. Främst identifierades klimat­
påverkande utsläpp till luft som betydande
miljöaspekt och största miljörisk. Vår utvär­
dering av klimatpåverkande utsläpp innehöll
analys av både risker och möjligheter gällan­
de hur utsläppen påverkade såväl miljö som
vår egen affärsverksamhet. Redan 2001 blev
vi som ett led i att ta kontroll över, och ta
ansvar, för vår miljöpåverkan miljöcertifierade
enligt ISO 14001.
REDOVISAR ENLIGT GHG PROTOCOL
Umeå Energi var också bland de första svens­
ka energibolag som årligen redovisar sina
klimatpåverkande utsläpp enligt den inter­
nationellt erkända standarden Greenhouse
Gas Protocol. Att miljö och utsläppsfrågorna
fått extra fokus beror på att vi använder avfall
som bränsle i våra förbränningsanläggningar.
Miljöpåverkan från avfallsförbränningen ska
dock ställas i relation till de betydligt större
utsläpp av växthusgaser som skulle ske om
avfallet inte brändes utan deponerades på
en avfallsanläggning. Kunskapsutbyte och
diskussioner runt avfallsförbränning har skett
genom ett gott och fruktbart samarbete med
branschorganisationen Avfall Sverige.
Att sluta med avfallsförbränning och helt
övergå till förnybara bränsleslag innebär
stora kostnader. Därför har avfallsförbränning
en direkt och stor affärsmässig påverkan på
Umeå Energi, men också på Umeå Energis
drygt 7000 fjärrvärmekunder.
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
31
Netto växthusgasutsläpp
UPPMÄRKSAMMAT KLIMATBOKSLUT
Under 2014 har vi börjat införa ett ännu mer
strukturerat och genomgripande arbetssätt
med målstyrning, uppföljning och utvärde­
ring. Koncernledningen har huvudansvaret
för att driva miljö och utsläppsfrågorna och
stämmer av med organisationen mot koncer­
nens långsiktiga och kortsiktiga affärs- och
hållbarhetsmål.
Miljöåret 2014 har inte präglats av någon
större dramatik. I stort löper det hela väl och
detta kunde också konstateras vid den årliga
externa revisionen utförd av SP Certifiering,
hur vi uppfyller kraven i den internationella
miljöledningsstandarden ISO 14001. Tre
avvikelser noterades vilket är ett bra resultat.
Umeå Energi är en branschföregångare när
det gäller att redovisa utsläpp och klimat­
påverkan. Vårt arbete med klimatbokslut
har uppmärksammats inom landet och flera
energibolag har följt efter.
UNDVIKNA UTSLÄPP EN VIKTIG
HÅLLBARHETSFRÅGA
Mycket av årets miljödiskussioner har handlat
om huruvida det vi kallar för ”undvikna
utsläpp” ska användas i beräkningarna.
Undvikna utsläpp är resultaten från att vi
använder avfall som bränsle. Sverige har en
överkapacitet på avfallsförbränning vilket
resulterar i att avfall importeras på margi­
nalen. Avfall från Europa, som annars skulle
deponeras, ger då klart större klimatpåverkan
jämfört med energiåtervinning. Detta undvik­
na utsläpp från den europeiska avfallssektorn
skulle Umeå Energi kunna tillgodoräkna sig.
Våra bruttoutsläpp av växthusgaser har
inte minskat under 2014 utan ligger i samma
nivå som tidigare år. Inga större åtgärder för
att minska utsläppen har heller vidtagits. En
viss effekt borde kunna ses då effekttaxa har
införts, men sannolikt har 2014 varit för varmt
för att detta ska få genomslag.
Växthusgasutsläppen i scope 1-3 med de undvikna utsläppen.
Tusen ton CO2
150
100
111
50
14
0
-95
-50
-1
-100
Scope 1, 2 och 3
Undvikta utsläpp från avfall och torv
Klimatkompensation
Nettoutsläpp
Växthusgasutsläpp 2010-2014
Bruttoutsläpp från scope 1-3 under åren 2010-2014.
Tusen ton CO2-ekv
140
120
100
80
116
102
121
102
111
2010
2011
2012
2013
2014
60
40
20
0
År 2014 var varmare än ett normalår vilket bidrog till att mindre fossil
olja behövdes för fjärrvärmeproduktionen. Skillnaden mellan 2013
och 2014 beror främst på att avfallsförbränning stod för en större
andel av värmeproduktionen.
Utsläppskälla undvikna utsläpp
ton CO2e
Undvikna utsläpp genom torvbrytning
från dikad torvmosse -1 958
Undvikna utsläpp genom ökad
elproduktion vid torvförbränning -2 741
Undvikna deponiutsläpp genom
avfallsbehandling Totalt -90 793
-95 492
Klimatkompensation
För år 2014 har vi kompenserat för växthusgasutsläpp från egna
fordon, tjänsteresor, el och fjärrvärme till kontorsfastigheter, samt
postförsändelser. Denna klimatkompensation uppgick till 875 ton
CO2ekv (875).
Vi har även klimatkompenserat för produkten klimatneutral fjärrvärme för våra kunders räkning. Total klimatkompensation uppgick
till 104 ton CO2ekv (104).
All klimatkompensation har gjorts genom inköp av CER från projekt certifierade enligt Gold Standard. Certifieringen Gold Standard
är framtagen av bl a WWF och Greenpeace och ställer ännu högre
krav på projekten, framförallt inom hållbar utveckling.
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
32
500
400
339
348
2013
2014
200
100
0
Tillsv anst kvinnor/män
Umeå Energi arbetar aktivt för att vara en
attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda
spännande och utmanande arbetsuppgifter, god
arbetsmiljö och inspirerande arbetskamrater
i kombination med förutsättningar för en rik
fritid. Målsättningen är motiverade, friska och
kompetenta medarbetare samt att bidra till en
hållbar arbetsplats genom att underlätta en
balans i livet för våra medarbetare.
KOMPETENSUTVECKLING
FRISKVÅRD – MÅBRA SATSNINGEN
Umeå Energis arbetsplatser ska erbjuda en inspi­
rerande och säker arbetsmiljö, som bidrar till att
skapa arbetsglädje, trivsel, lönsamhet och samti­
digt motverka ohälsa, skador och utslagning från
arbetet. Vägen till ett öppet klimat och en kreativ
miljö tror vi är en jämn ålders- och könsfördel­
ning för medarbetare och chefer, naturliga träff­
punkter för medarbetare inom koncernen samt
en arbetsmiljö med kreativa mötesplatser.
Våra arbetsplatser ska vara fria från droger
och slumpmässiga drogtester genomförs konti­
nuerligt. Vi är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO
14001 och OHSAS 18001 sen 2014.
40 000
Umeå Energis medarbetare ska ges möjlighet
att leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskva­
liteten och öka välbefinnandet.
Vi har byggt fullt utrustade gym i två av
våra kontorsfastigheter och erbjuder träning på
arbetstid. Gymmen får nyttjas fritt av anställda
även på fritiden. Utöver detta erbjuder vi olika
MåBra-aktiviteter så som gruppträning av olika
slag, innebandy, löpning, körsång, kultur­klubb
och mycket annat. Tanken med MåBra-satsning­
en är förutom friskvård också att skapa naturliga
träffpunkter för våra medarbetare. Utöver arbetet
med förebyggande friskvård så satsar vi också
mycket på tidiga rehabinsatster och erbjuder
företagshälsovård. Vi är hälsodi­plomerade
genom Korpen sen 2004.
30 000
PERSONALSTÖD
300
250
200
150
0
2013
Kvinnor
259
89
250
89
100
50
2014
Män
Medellön kvinnor/män
0
2013
Kvinnor
31 896
SEK
30 697
30 964
10 000
29 610
(exkl koncernledning) 20 000
MEDARBETARE
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
33
MEDARBETARE
Tillsvidareanställda
300
MEDARBETARE
2014
Män
Umeå Energi har en personalstödstjänst genom
extern part för att kunna erbjuda medarbetare
möjlighet till samtal med professionella psyko­
loger dygnet runt, året om. I tjänsten ingår också
stöd inom icke arbetsrelaterade frågor som t ex
ekonomi eller juridik. Erbjudandet gäller även
medarbetares partner.
ARBETSTID
14,7%
av antalet tillsvidareanställda
kvinnor är
chefer
I största möjliga mån erbjuder vi flexibel arbets­
tid för att möjliggöra en tillvaro med balans
mellan arbetsliv och privatliv. Genom att försöka
underlätta för t ex småbarnsföräldrar tror vi att
vi uppnår mer lika villkor för våra medarbetare
oavsett kön och livssituation vilket på sikt skapar
en kreativ arbetsmiljö med god stämning.
Långsiktig kompetensförsörjning är en strategisk
fråga inom Umeå Energi. Genom kompetensut­
veckling ska medarbetaren ges goda förutsätt­
ningar för utveckling på ett yrkesmässigt och
personligt plan. Målet är kompetenta, engagera­
de och motiverade medarbetare som är trygga i
sin yrkesroll och trivs med att arbeta i företaget.
I SIFFROR
KREATIV OCH ÖPPEN ARBETSMILJÖ
MÅNGFALD
Vårt mål är att sammansättningen av medarbe­
tarna ska spegla samhället runt omkring oss.
Fokus har länge legat på jämställdhet och där
har arbetet gett goda resultat. Målet är att
karriärsmöjligheter och lönesättning ska vara lika
oavsett kön. Vi har en hög andel kvinnliga chefer
och 4 av 9 i koncernledning är kvinnor. Mång­
fald är ett område där vi under de kommande
åren måste bli bättre för att på sikt kunna spegla
samhället i stort.
LEDARSKAP
Under 2014 genomfördes en större satsning på
ledarskapsutveckling för chefer inom koncer­
nen – Ett Umeå Energi – med fokus på målstyrt
ledarskap och förändringsledning. Detta för ett
framtidssäkrat ledarskap i en omvärld som ställer
allt högre krav på förändringstakt.
ENERGILÄGET – VÅR ÅRLIGA
MEDARBETARUNDERSÖKNING
Medarbetarundersökningen Energiläget genom­
förs en gång per år för att få medarbetarnas syn
på verksamheten.
Umeå Energi tilldelades år 2014 en utmärkelse
av Nyckeltalsinstitutet för vårt hållbara HRarbete. Nyckelinstitutet erbjuder företag
systematiska mätningar av personalekonomiska
nyckeltal för kartläggning och analys samt
framgångsrik styrning av HR-frågor.
20132014
ANSTÄLLDA
Tillsvidareanställda, antal
Tillsvidareanställda, kvinnor 339
348
89
89
Tillsvidareanställda, män
250
259
Årsarbetare, antal
314
341
Årsarbetare, kvinnor
Årsarbetare, män
FÖRÄLDRALEDIGHET
Uttag VAB totalt, antal dagar
80
84
234
257
10,7
13,45
Uttag VAB i arbetsdagar, kvinnor
5,4
8
Uttag VAB i arbetsdagar, män
5,3
5,5
2 145
3 682
Uttag föräldraledighet i arbetsdagar, kvinnor
32,7
73,5
Uttag föräldraledighet i arbetsdagar, män
24,3
24
Uttag föräldraledighet totalt, arbetsdagar
SJUKFRÅNVARO*
Sjukfrånvaro korttids
1,50%
1,05%
Sjukfrånvaro långtids
0,80%
2,19%
Olycksfall, antal
7
7
Olycksfall med sjukfrånvaro, antal
0
2
52
41
OLYCKSFALL
Tillbud, antal
UTBILDNING
Utbildningsdagar per anställd
4,9 4,3
Utbildningsdagar per anställd, kvinnor
4,5
3,3
Utbildningsdagar per anställd, män
5,1
4,6
* Långtidssjuka fr o m dag 60
34
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
KONCERNLEDNING
STYRELSE
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
KONCERNLEDNING
STYRELSE
I Umeå Energis koncernledning sitter vd samt chefer för våra affärsområden och enheter.
Nuvarande koncernledning består av fyra kvinnor och fem män.
Som kommunalt ägt bolag har Umeå Energi AB en politiskt sammansatt styrelse där representation
motsvarar politiska mandat i kommunen. Nuvarande styrelse består av fyra kvinnor och sju män.
Stående från vänster: Eva Lendic Edlund, Anders Hjalmarsson, Mari-Louise Johansson, Mats Berggren, Karin Hedlund, Jan Ridfeldt.
Sittande från vänster: Agneta Filén, Göran Ernstson, Jan Eriksson.
Bordets vänstra sida från framkant:
Lena Karlsson Engman (s), styrelseordförande
Gunilla Berglund (m), vice styrelseordförande
Javad Erfanian Mehr, facklig representant Vision
Christer Vredin (kd), styrelsemedlem
Torbjörn Wennebro (c), styrelsemedlem
Conny Svensson (fp), styrelsemedlem
Ingemar Odeblad, fackliga representant SACO
HÅLLBAR UTVECKLING I FOKUS FÖR KONCERNLEDNINGEN
”Solceller är framtiden. De
är tysta, kostnadseffektiva
och solen som energikälla
är tillgänglig för alla - det
är det som är så finurligt.”
Eva Lendic Edlund,
El & Sol vind och vatten
”Producenter och
konsumenter måste
lära sig att tillsammans
använda resurser så att
lägsta produktionskostnad
och minsta möjliga
miljöpåverkan uppnås.”
Jan Ridfeldt,
Energilösningar
”Fortsatt utveckling och
ökad användning av
förnybara energikällor.
Vi är på god väg men
här behövs en strukturell
förändring i samhället.”
”Barn och ungdomar
är framtiden, deras
engagemang och
delaktighet är otroligt
viktig för en hållbar
utveckling i samhället”
Anders Hjalmarsson,
Affärsutveckling
Mari-Louise Johansson,
Human Resources
”Vår historia började 1889.
Den innerlighet och vilja
som då fanns att bidra till
närsamhällets utveckling
lever än idag i vår drivkraft
att skapa en grön och
hållbar framtid. Vi har ett
stort ansvar i att förvalta
och kommunicera detta.”
Agneta Filén,
Marknad
”Fortsatt utbyggnad
av fiberinfrastruktur
är en viktig fråga. Alla
ska ha samma tillgång
till information och
samhällservice oavsett var
man bor”.
”Hållbart företagande
är en central fråga.
Näringslivet måste bli
bättre på att använda sina
resurser effektivt - och
alltid med stor hänsyn till
miljö och människa.”
Mats Berggren,
Bredband
Karin Hedlund,
Ekonomi & Administration
”Vi behöver utveckla fler
nya tjänster och lösningar
de närmaste åren än vad
som gjorts de senaste
decennierna. Med
omställningen till förnybart
som drivkraft kommer vi
att klara det.”
”Elnätet har en central
roll i omställningen till det
hållbara energisamhället.
Utvecklingen av det
flexibla elsystemet som
informationsbärare och
möjliggörare är därför en
viktig fråga.”
Göran Ernstson,
Vd & koncernchef
Jan Eriksson,
Elnät
STYRELSEORDFÖRANDE OM UMEÅ ENERGIS ANSVAR
”Umeåregionen är, och ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo
och arbeta i! Som infrastrukturbyggare och regionalt energi- och
bredbandsbolag har Umeå Energi stor inverkan i regionen. Samtidigt
har företaget också stora möjligheter att påverka och driva så väl
omställning till förnybart som utveckling. I detta ligger ett stort
ansvar som vi ska fortsätta att förvalta väl.”
Lena Karlsson Engman (s),
Styrelseordförande Umeå Energi AB
35
Bordets högra sida från framkant:
Per-Olov Ljung, facklig representant Ledarna
Jan-Olov Carlsson (v), styrelsemedlem
Roger Bertilsson, facklig representant SEKO
Torbjörn Hornliden (mp), styrelsemedlem
Lars Hammarstedt (s), styrelsemedlem
Malin Nygren (s), styrelsemedlem
Frånvarande:
Jörgen Boström (s), styrelsemedlem
36
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
GRI-index och redovisningsprinciper
GRI-index och redovisningsprinciper
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
37
GRI – INDEX OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med verksamhetsåret 2014 upprättar Umeå Energi årlig hållbarhetsredovisning i enlighet med riktlinjerna för GRI, Global Reporting Initiative. Umeå Energi har valt att rapportera sammanhållet och sammanfoga
information om koncernens hållbarhetsarbete med den finansiella rapporteringen. Detta för att tydligare redovisa hur hållbarhet är en väsentlig del av,
och starkt påverkar, koncernens kärnverksamhet och affärsstrategi.
Den sammanhållna rapporten är framtagen enligt GRI:s senaste riktlinjer,
G4, på nivån ”Core”. Redovisningen är inte granskad av tredje part, men har
upprättats i samarbete med hållbarhetskonsulter och uppfyller enligt deras
GRI indikator
Utestående information
Uttalande från vd
Omfattning och avgränsningar
Redovisningen fokuserar främst på de områden där Umeå Energi har
10-13
G4-19
Redogörelse för samtliga väsentli­
ga aspekter som identifierats
18
G4-EC3
Förmånsbestämda åtaganden
54
G4-20
Redogörelse för varje väsentlig
aspekts avgränsning inom organi­
sationen
18;
36-37
G4-DMA
Indirekt ekonomisk påverkan
5-6;
18,
23-25
G4-21
Redogörelse för varje väsentlig
aspekts avgränsning utanför orga­
nisationen
18;
36-37
G4-EC7
Utveckling och betydelse av
infrastrukturinvesteringar samt
stödtjänster
18 ;
23-28;
40
G4-22
Förklaring till effekten av föränd­
ringar av information som lämnats
i tidigare redovisningar och skälen
för sådana förändringar redovis­
ningen
Ej relevant. Denna redovis­
ning är Umeå Energis första
hållbarhetsredovisning.
EU12
Nätförluster
40
Ej relevant. Denna redovis­
ning är Umeå Energis första
hållbarhetsredovisning.
ORGANISATIONSPROFIL
G4-3
Organisationens namn
6, 38
G4-4
Varumärken, produkter och tjänster
7, 38
G4-5
Huvudkontorets lokalisering
6
G4-6
Antal länder som organisationen är
verksam i
6
G4-7
Ägarstruktur och bolagsform
38
G4-8
Marknader
6-7
Väsentliga förändringar som gjorts
sedan föregående redovisnings­
perion
G4-9
Bolagets storlek
6-7; 38
KOMMUNIKATION OCH INTRESSENTER
G4-10
Total personalstyrka, uppdelad på
Samtliga medarbetare har
anställningsform, anställningsvillkor, placeringsort i Umeåregi­
region och kön
onen.
32-33
G4-11
Andel av personalstyrkan som
omfattas av kollektivavtal
-
G4-12
Beskriv organisationens leveran­
törskedja
G4-13
Förändring i bolagets storlek,
struktur, ägarskap, värdekedja
Samtliga av Umeå Energi
anställda omfattas av kollek­
tiv avtal.
38
Inga förändringar i bolagets
storlek, struktur och/eller
ägarskap under 2014.
G4-23
Hantering av försiktighetsprincipen
3,15,
17
G4-15
Externa ekonomiska, miljömässiga
och sociala deklarationer, principer
eller andra initiativ som organisa­
tionen anslutit sig till eller stödjer
3, 6,
15
G4-16
Medlemskap i föreningar och
branschsammanslutningar
20
EU1
Installerad effekt
EU2
-
MILJÖ
-
G4-24
Intressentgrupper som organisatio­
nen har kontakt med
18-20
G4-25
Princip för identifiering och urval av
intressenter
18
G4-26
Tillvägagångssätt vid kommunika­
tion med intressenter
18-20
G4-27
Viktiga områden och frågor som
har lyfts via kommunikation med
intressenter
19-20;
23-33
-
G4-14
REDOVISNINGSPROFIL
G4-28
Redovisningsperiod
G4-29
Datum för tidigare rapport
36
Ej relevant. Denna redovis­
ning är Umeå Energis första
hållbarhetsredovisning.
-
G4-30
Redovisningscykel
36
G4-31
Kontaktuppgifter
37
9, 39,
66
G4-32
GRI-index och tillämpad GRIs "in
accordance" nivå
36-37
Energiproduktion
9, 39,
66
G4-33
Policy och tillvägagångssätt för ex­
ternt bestyrkande av redovisningen
36
EU3
Antal kunder
66
EU4
Längd på transmissions- och distri­
butionsledningar
8, 66
EU5
Utsläppsrätter för koldioxidutsläpp
162 023 st för 2014
-
VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17
G4-18
betydande ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Koncernens fyra
affärsområden; Energilösningar, Elnät, El och Bredband viktas lika. Samtliga
delar av koncernens affärsverksamhet har stor påverkan på miljö, ekonomiska frågor och närsamhälle. Utifrån intressentdialog, väsentlighetsanalys
och koncernövergripande strategier har fyra västentliga hållbarhetsområden
identifierats och redovisats; Miljö och utsläpp, Leveranssäkerhet, Tjänstefokusering och Ansvar i regionen. Utifrån energibranschens stora utmaningar
med omställning till förnybart och ökad förändringstakt har vi också identiferat Medarbetare som ett relevant hållbarhetsområde inom organisationen.
Umeå Energis rapportering avgränsar sig till de områden och verksamheter
där bolaget har fullständig kontroll över hela värdekedjan, inklusive rapporteringsdata och informationskvalitet. Vårt mindre engagemang (2,6 procent
av aktierna) i Norrlands Etanolkraft är inte inkluderat i vår hållbarhetsredovisning.
Kontakt
Kontaktperson för års- och hållbarhetsredovisningen
är vd Göran Ernstson, [email protected]
Sida/
hänvisning
STRATEGI OCH ANALYS
G4-1
och Umeå Energis bedömning GRI:s grundläggande krav för nivå ”Core”.
Ambitionen är att utveckla arbetet med hållbarhetsrapporteringen med
mål att få kommande års redovisningar externt granskade och godkända.
Publicering av första och också senaste hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2014, skedde i juli 2015.
Enheter som inkluderas i organi­
sationens finansiella rapportering
samt uppgift om någon av dessa
enheter inte ingår i hållbarhetsre­
dovisningen
37-38
Beskrivning av processen för att
definiera redovisningens innehåll
och aspektavgränsningar
18;
36-37
G4-DMA
Energi
8, 15,
18, 39
G4-EN3
Energianvändning inom organi­
sationen
G4-EN7
Initiativ för energieffektiva produk­
ter och tjänster, inklusive baserade
på förnyelsebar energi, samt
resultat för energibehovet.
kom­
mer
G4-DMA
Utsläpp till luft
8, 12,
15, 18,
30, 39
G4EN15
Direkta utsläpp av växthusgaser
(Scope 1)
G4EN16
Energi indirekta utsläpp av växthus­ 676 ton CO2e
gaser (Scope 2)
-
G4EN17
Övriga indirekta utsläpp av växt­
husgaser (Scope 3)
9 257 ton CO2e
-
G4EN18
Utsläppsintensitet växthusgaser
Utsläpp per levererad energi:
103 g CO2e/kWh
-
G4EN19
Minskning av utsläpp av växthusgas Minskning netto jämfört med
2013 2 000 ton CO2e
-
G4EN21
NO, SO samt andra väsentliga
luftföroreningar, i vikt per typ.
-
G4-DMA
Avfall och utsläpp till vatten
Fjärrvärme 16 453 GWh och
el 56 074 GWh
100 738 ton CO2e
Total emission 2014: NOX
12,4 ton, SO2 12,3 ton, Stoft
8,5 ton
Styrningsstruktur
7; 3435
G4-51
Ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare
54
G4-56
Beskriv värderingar, riktlinjer och
principer för etiskt uppförande
15, 17
EKONOMISK PÅVERKAN
G4-DMA
Ekonomiskt resultat
18;
38-44
G4-EC1
Skapat och levererat ekonomiskt
värde
18,
44-47
G4EN23
Total avfallsvikt, per typ och hante­
ringsmetod.
G4EN24
Oförutsedda utsläpp
G4EN29
Böter för brott mot gällande miljö­
lagstiftning
G4-DMA
Anställning
15, 17,
18, 32
G4-LA2
Förmåner
32, 49
G4-LA4
Underrättelse vid förändringar i
verksamheten
54
G4-LA6
Arbetsrelaterade skador och
sjukdomar
33
G4-DMA
Utbildning
32
G4-LA9
Genomsnittligt antal tränings- och
utbildningstimmar per anställd och
år, fördelat på personalkategorier.
33
G4-DMA
Mångfald
17, 32
G4-LA12
Sammansättning av styrelse och
ledning nedbruten på kön, ålders­
grupp, minoritetsgrupptillhörighet
och andra mångfaldsindikatorer.
34-35,
54
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
G4-DMA
Icke-diskriminering
G4-HR8
Totalt antal fall av kränkningar av
ursprungsbefolkningars rättigheter
och vidtagna åtgärder
-
12, 18,
23, 30
STYRNING
G4-34
-
ARBETSFÖRHÅLLANDEN & ARBETSVILLKOR
Från förbränning: askor till
deponi 37 216 ton varav
farligt avfall (flygaska): 7 411
ton, Skrot till återvinning: 2
796 ton. Övrigt verksamhets­
avfall: återvinning 323 ton,
energiåtervinning: 111 ton,
deponi 8 ton samt farligt
avfall 45 ton
-
Inga oförutsedda utsläpp har
rapporterats under året
-
Inga viten har utdelats under
året
-
15, 17,
18
Inga kränkningar har
rapporterats under året
-
SAMHÄLLSPÅVERKAN
G4-DMA
Påverkan på lokalsamhället
8, 15,
17, 18,
20, 23
G4-SO1
Program och praxis som bedömer
och styr verksamhetens effekt på
samhället/kommuner
23-25,
42
PRODUKTANSVAR
G4-DMA
Produkt- och tjänsteinformation
8-9,
15, 18,
26-27
G4-PR4
Fall då regler och koder för
produktinformation inte efterlevts
under perioden
Inga fall har rapporterats
under året
-
G4-PR5
Kundnöjdhet och kundundersök­
ning
Ingen NKI (Nöjd Kundin­
dex)-mätning genomfördes
under 2014. Mätning kom­
mer att göras under 2015.
-
G4-PR7
Fall då regler och koder för mark­
nadskommunikation inte efterlevts
under perioden
Inga anmälningar kring mark­
nadskommunikation
-
G4-DMA
Tillgång till elnätet och tillgäng­
lighet
8-9,15,
18, 23,
28
EU28
Strömavbrott
28, 40
EU29
Strömavbrott, längd
28, 40
EU30
Genomsnittlig tillgänglighet och
driftavbrott
28,40
38
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse
Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för
2014, bolagets 50:e verksamhetsår.
(Föregående års siffror anges inom parentes.)
Ägarförhållande och koncernstruktur
Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag
till Umeå Kommunföretag AB (UKF).
Umeå Energi AB äger i sin tur samtliga aktier i Umeå
Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi
UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB, 58,8 %
av aktierna i BioEndev AB och 2,6 % av aktierna i Norrlands
Etanolkraft AB.
Verksamhet
Koncernens verksamhet är indelad i fyra affärsområden
(Ao), ett resultatområde (Ro) och ett dotterbolag:
Energilösningar (tidigare Värme), Elnät, El (tidigare
Elhandel), Bredband (tidigare UmeNet), Sol Vind och
Vatten och dotterbolaget Bio Endev AB. Under året ökades
ägandet i bolaget Bio Endev AB med 9,8 %.
Ao Energilösningar innefattar produktion, försäljning och
distribution av fjärrvärme och fjärrkyla inom Umeå kommun
och Bjurholms kommun, samt produktion och försäljning av
el. Vidare erbjuds Umeå kommun och andra kunder avfallsbehandling i form av förbränning. Affärsområdet ansvarar
också för energirelaterade tjänster som serviceavtal och
energiutredningar. Torvbrytning i egen regi sker vid Basarmyran utanför Fredrika inom Åsele kommun. Verksamheten
bedrivs i moderbolaget.
Ao Elnät innefattar eldistribution inom Umeå kommuns
gränser förutom Botsmarksområdet, entreprenadtjänster
samt byggande och underhåll av vägbelysning. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi Elnät AB.
Ao Els (tidigare Elhandel) verksamhet, som bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi Elhandel AB, omfattar försäljning
och inköp av el.
Resultatområdet Sol Vind och Vatten producerar och säljer elkraft baserad på förnybara energikällor såsom sol och
vind. Verksamheten inom affärsområdet startade under 2009
och omfattar vindkraftproduktion, projekt inom solenergi
och service av vindkraftanläggningar. Verksamheten bedrivs i
dotterbolaget Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB.
Ao Bredband (tidigare UmeNet) erbjuder byggande,
drift, underhåll och service samt uthyrning av kanalisation,
fiber och kapacitet. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget
Umeå Energi UmeNet AB.
I dotterbolaget BioEndev AB bedrivs forskning med nära
koppling till Umeå Universitet. Bolaget skall utveckla och
kommersialisera ny teknologi för förädling av biomassa, till
exempel s.k. grönt kol.
Års- och koncernredovisningen är skriven i Tkr/Mkr om
inte annat anges.
Affärsområde Elnät
Omsättning och resultat
Koncernen
20142013
Koncernens intäkter, Mkr
1 459,6
Resultat efter finansnetto, Mkr
140,2
Resultat efter skatt, Mkr
104,9
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
6,5
Räntabilitet på totalt kapital, %
5,8 Räntabilitet på justerat eget kapital %
15,6
Soliditet, %
24 1 468,4
111,1
85,3
4,6
4,5
10,9
21
Moderbolaget
20142013
Intäkter, Mkr
varav försäljning till
dotterföretag, Mkr
Av rörelsekostnader utgjorde
inköp från dotterföretag, Mkr
Resultat efter finansnetto, Mkr*
Nettoresultat efter bokslutsdispositioner och skatt, Mkr
876,7 862,0
147,8 146,6
43,6
43,6
57,5
13,8
-12,7
- 0,8
*70,6 Mkr härrör från Ao Energilösningar och -27,0 Mkr
är övriga omkostnader samt nedskrivning av aktier och andelar.
Bokslutsdispositioner
Moderbolaget har lämnat
koncernbidrag till
Umeå Kommunföretag AB, Mkr
Umeå Energi Sol Vind och Vatten, Mkr
Moderbolaget har erhållit
koncernbidrag från
Umeå Energi Elnät AB, Mkr
Umeå Energi Elhandel AB, Mkr
Maskiner och inventarier har avskrivits
utöver plan
i Moderbolaget, Mkr
i Umeå Energi Elnät AB, Mkr
i Umeå Energi UmeNet AB, Mkr
Personal
20142013
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Affärsområde El
Försäljning och resultat
2014
2013
Försäljning och resultat
2014
2013
Intäkter, Mkr
varav vägbelysnings- och
entreprenadverksamhet, Mkr
Försäljning till moder- och
systerföretag, Mkr Försäljning, GWh
varav lågspänningskunder, GWh
Resultat efter finansnetto, Mkr
varav vägbelysnings- och
entreprenadverksamhet, Mkr
Nätkunder årets slut, Antal
330,1 327,7
360,1 438,7
18,3 25,0
20,8 1 398
793
98,5
22,4
1 422
794
78,8
Intäkter, Mkr
varav försäljning till moder- och
systerföretag, Mkr
Elförsäljning, GWh
Kunder årets slut, Antal Resultat efter finansnetto, Mkr
33,5
940 50 102 10,6 41,9
1 014
51 175
19,2
4,5
58 532 5,9
57 865
Affärsområde Energilösningar
Försäljning och resultat
2014
2013
Intäkter, Mkr
Försäljning värme, GWh
Försäljning El,GWh
Resultat efter finansnetto, Mkr
Fjärrvärmekunder årets slut, Antal
Fjärrkylakunder årets slut, Antal
755,0
815
203
70,6
7 312
53
743,8
845
188
14,7
7 267
50
Produktion*
20142013
Värme, GWh
El, GWh
Fjärrkyla, GWh
39
975
222
13,4
1 059
208
13,1
Prisnivån för slutkunder har sammantaget varit lägre jämfört
med föregående år.
Inköp Den totala elanskaffningen uppgick till 940 GWh (1 014).
All kraft köps på elmarknaden. Marknadspriset på inköpt el har varit stabilt och har
sammantaget varit något lägre än föregående år. Affärsområde Bredband
Försäljning och resultat
Intäkter, Mkr
varav försäljning till moder- och
systerföretag, Mkr
Resultat efter finansnetto, Mkr
Kunder årets slut, Antal
2014
2013
59,1
54,3
1,8
4,1
9 774
1,1
5,2
8 464
*Produktionsmixen har bestått av avfall, biobränsle, olja,
värmepumpar, el samt inköp av färdig värme.
16,4
14,7
7,0
9,5
74,4 10,6 47,0
19,2
108,7 24,0
4,1 65,4
32,2
5,1
Koncernens pensionsåtagande tryggas genom pensionsstiftelse och försäkringslösning.
MILJÖPÅVERKAN
Koncernen bedriver tio tillståndspliktiga och åtta anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.
DE TILLSTÅNDSPLIKTIGA VERKSAMHETERNA ÄR:
• Dåva kraftvärmeverk, fjärrvärme- och elproduktion samt bränsleplaner
• Ålidhemsanläggningen, fjärrvärmeproduktion
• Backens panncentral, fjärrvärmeproduktion
• Ryttarens panncentral, fjärrvärmeproduktion
• Landstingets panncentral
• Röbäcks panncentral
• Panncentral Volvo
• Hörnefors vindkraftspark, elproduktion
• Basarmyran Åsele, torvbrytning
• Granbergets vindkraftspark Robertsfors, elproduktion
DE ANMÄLNINGSPLIKTIGA VERKSAMHETERNA ÄR:
• Ålö panncentral, värmeproduktion för Ålöfabriken.
• Brännlands panncentral, värmeproduktion för industrifastighet
• Bjurholms panncentral, fjärrvärmeproduktion
• Hörnefors panncentral, fjärrvärmeproduktion
• Vindkraftverk Holmsund, elproduktion
• Granitens värmepumpsanläggning, fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion
• Sävar 61:264 och 61:275, mellanlagring av biobränsle
• Graniten 3, mellanlagring av biobränsle
Samtliga verksamheter påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten, buller och avfall i form av aska och slagg.
Den tillståndspliktiga produktionen i dessa verksamheter sysselsätter ca 140 av företagets anställda.
Umeå Energi har ett certifierat ledningssystem enligt ISO 14 001 sedan år 2001 och har som koncernövergripande mål att vara klimatneutrala år 2018.
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
40
Förvaltningsberättelse
Resultatområde Sol Vind och Vatten
Verksamheten
Försäljning, resultat och produktion
2014
2013
Intäkter, Mkr
varav försäljning till koncernföretag
Rörelseresultat efter finansnetto, Mkr *
Produktion el, GWh
24,5
16,7
-14,7
45,7
27,0
12,2
-9,5
30,8
*Totalt ingår 10 vindkraftverk (7) med en totaleffekt på 22,2 MW.
Investeringar
Koncernens investeringar i
Fastigheter, maskiner och inventarier
Elnät, Mkr
Energilösningar, Mkr
Bredband, Mkr
Sol vind och vatten, Mkr
BioEndev, Mkr
Koncernnivå, Mkr
Immateriella tillgångar *
Moderbolaget, Mkr
Bredband, Mkr
Elnät, Mkr
2014
2013
53 64
30
53
20
19
10
104
5
–
14
6
132247
2014
2013
5
11
4
5
8
5
1720
*Avser systemutveckling i verksamhetssystem, provisioneringssystem och för för ärende- och mätvärdeshantering.
Finansiering och likviditet
Koncernens betalningsberedskap har varit god. Finansiering sker via checkräkningskredit genom koncernkonto.
Årets investeringar har finansierats med egna medel.
Självfinansieringsgraden uppgick till 266 % (126).
För leasebar maskinutrustning inom Dåva 2 har moderbolaget tecknat ett finansiellt leasingavtal som lyftes
kommersiellt den 1 juni 2010. Moderbolagets lånestock har
på balansdagen minskat med 216 Mkr (191).
Genomsnittliga skuldräntan på bolagets totala skulder
inklusive avsättningar och kortfristiga skulder var 2,9 % (2,9).
Risk
Förvaltningsberättelse
Risk ingår som en aktiv del i all affärsverksamhet. Dess två
huvudområden är rörelserisker och finansiella risker. Dessa hanteras av ledningen och affärsområdena med
målsättningen att skapa en fungerande kontroll över resultat och kassaflöden i nutid och i framtiden.
För de finansiella riskerna har styrelsen fastställt ett finansieringsreglemente och en riskpolicy för handel med el.
Koncernens marknadsandel är fortsatt mycket hög på den
prioriterade hemmamarknaden. Leveranserna av värme, el och bredband har tryggt och
säkert nått våra kunder.
2014 var 13,9 % varmare än ett normalår jämfört med
2013 som var 9,7 % varmare än ett normalår.
Producerad och såld värmevolym är lägre än föregående
år liksom elleveranserna i vårt elnät till följd av det milda
vädret. Producerad och såld el i kraftanläggningarna är
högre än föregående år, som en följd av god tillgänglighet.
Tillsammans med lägre elpriser innebär det också lägre
nettoomsättning jämfört med föregående år. Antalet kunder i vårt värme-, el- och bredbandsnät
fortsätter att öka.
Affärsområde Elnät
Ao Elnät är en säker och kvalitetsmedveten leverantör av
nättjänst och nyanslutningar.
Investeringar samt underhåll för säkerställande av fortsatt hög leveranssäkerhet har genomförts enligt plan under
året och elnätet är ett av landets mest leveranssäkra.
En årlig oberoende mätning visar att Umeå Energis
elnätsavgifter är de 6:e lägsta i landet.
Energiförlusterna i nätet är på en fortsatt låg nivå och
uppgår till 2,8 % (2,9 %) vilket motsvarar 40 GWh.
Det milda vädret har självklart en påverkan på nätförlusterna, positivt är att de aktiviteter som har drivits under de
senaste åren börjar ge utfall.
Den 6:e november orsakade en kortslutning i en strömtransformator vid Ersboda fördelningsstation att 33 079 av
Umeå Energi Elnäts kunder blev strömlösa. Ca 31 000 kunder hade tillbaka strömmen efter ca 10 minuter de övriga
efter ca 50 minuter. Efter avbrottet har det genomförts flera
förebyggande aktiviteter för att minimera risken att denna
typ av avbrott drabbar.
Planerade avbrott har varit 2,48 minuter (2,33) i genomsnitt
per kund och år.
Oplanerade avbrott 38,66 minuter (41,50) i genomsnitt
per kund och år.
Under 2014 utbetalades 96 kkr (757) i avbrottsersättning
till kund.
Affärsområde Energilösningar
Efter årets första månader som totalt sett var nära ett
normalår, var resterande månader varmare eller mycket
varmare än ett normalår. Detta innebar att produktionen av
värme och el blev mindre än planerat.
Detta har också medfört att försäljningsvolymerna av
värme, el- och elcertifikat blev lägre än förväntat under året
för Ao Energilösningar. Prisnivåerna för el- och elcertifikaten är på alltjämt låga nivåer, vilket påverkat resultatet
negativt.
Tillgängligheten i huvudproduktionsanläggningarna Dåva
1 och Dåva 2 har under året varit god vilket medfört att produktionen av värme och el varit mycket kostnadseffektiv.
Lönsamheten inom Ao Energilösningar har förbättrats under de senaste åren och verksamheten går nu stabilt med
vinst.
Affärsområde Bredband
Ao Bredband, som profileras under ett nytt varumärke,
ume.net, har fortsatt att arbeta utifrån den långsiktigt
fastlagda strategin med ett fortsatt mycket gott resultat.
Vidare har ao Bredband arbetat med både förtätning i befintliga strukturer samt med nybyggnation. Utöver detta har
arbetet fortsatt med att erbjuda drift, underhåll och service
till fibernät som ägs av andra. Samarbeten med externa
tjänsteleverantörer utvecklas ständigt med nya tjänster.
Under 2014 fortsatte utrullningen av den nya automatiserade tjänsten som innebär avsevärd förenkling för kunderna
att hantera avtal och tjänster för kunderna. Ett samarbete
pågår med Umeå Kommun och Umeå Universitet, Wireless
City of Umea, i syfte att utöka antalet accesspunkter för att
kunna surfa trådlöst.
Antalet kunder ökar och lönsamheten är fortsatt god.
Under 2014 lanserades det nya varumärket, ume.net och
som en del i detta arbete genomfördes kampanjen ”Leva
med lagg”.
Kampanjen har under året belönats med en mängd
prestigefyllda priser i PR-tävlingen Spinn, reklamtävlingen
Clio, europeiska Lovie Award och Sveriges Annonsörers
reklamtävling 100-wattaren.
Utöver dessa utmärkelser så vann ume.net även priset
för Årets marknadskampanj på telekomgalan i Stockholm.
Affärsområde El
Konkurrensen på den svenska elmarknaden är alltjämt
hård. Det ekonomiska resultatet för Ao El för år 2014 fortsatte de senaste årens trend av god vinstnivå. Översynen
av risker och avtal ger utdelning samtidigt som det fortsatt
är en gynnsam underliggande råkraftmarknad med låga
och stabila priser, vilket minskar risker vid inköp och håller
vinstmarginalen på tillfredställande nivå, utan oförutsedda
prisspikar. Bolaget fortsätter sin resa mot en mer strukturerad affär,
där balansansvaret ligger på en samarbetspartner och en
indexerad förvaltning av de interna elportföljerna skapar
transparens och insyn för alla inblandade.
Fortsatt fokus på att uppskatta försäljningsvolymer för
att bäst matcha inköp på terminsmarknaden och minska
kostnader och risk. De låga elpriserna är gynnsamma för
våra kunder.
Den allmänna trenden och även bland våra kunder har
under året varit att allt fler väljer rörligt avtal, s k Börsavtal.
Det ökar kundnyttan eftersom det i rörliga avtal inte
förekommer risktillägg men även för kraftaffären är det
gynnsamt då det minskar risken. Antalet kunder inom Ao
El minskar något, medan antalet kunder i Umeå ökar, om än
blygsamt. Andelen kunder i det lokala nätet är närapå 80 %.
Affärsområdet har förstärkts med produkt- och affärsutvecklare samt en ny VD.
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Resultatområde Sol Vind och Vatten
Resultatområdet är en del av Affärsområdet El. Här samlas
Umeå Energis vindkraftverk, sol- och andra projekt som
främjar koncernens arbete med förnyelsebar elproduktion.
Projektet Hållbara Ålidhem där bolaget tillsammans med
AB Bostaden och Umeå Kommun utvecklar den hållbara
stadsdelen har genomfört installation av solceller på 2 600
kvadratmeter och 320 kW. Projektet är avslutat men vi fortsätter att samla mätdata och följa upp solproduktionen.
Solcellerna, som är i olika material, är placerade i olika
riktningar och lutningar.
Datainsamlingen har pågått i tre år och ger underlag till
unik information för hela branschen. Umeå Energi investerade 2014 också solceller på de egna kontorsfastigheterna i
centrum, total effekt 25 kW.
Vindkraftsinvesteringarna har under 2014 genererat 46
GWh el. Vindnivåerna under 2014 var lägre än normalt och
uppmättes till 89 % (100). Under 2014 har tre vindkraftverk
om vardera 3,2 MW börjat producera i Robertsfors. Prisnivån på el och elcertifikat har väsentlig betydelse för
lönsamheten inom affärsområdet. Då dessa under 2014,
liksom året dessförinnan, inte varit gynnsamma resulterar det
i ett negativt resultat för Sol Vind och Vatten.
Bolaget har förstärkts då man samlat bolagen för elhandel och förnybar elproduktion under samma hatt, d.v.s.
under Ao El. Koncernen och moderbolaget
Umeå Energi, har genom ägarbolaget Nekab ett direkt och
indirekt engagemang i SEKAB tillsammans med energibolagen i Övik och Skellefteå. Delägarlån har fram till och med
2012 lämnats till Nekab om totalt 52,9 Mkr.
Av försiktighetsskäl har 20,0 Mkr av totalt lämnade delägarlån nedskrivits. Detta gjordes 2010.
Räntefordringar på Nekab för 2010 och 2011 har konverterats till aktier uppgående totalt till 5,4 Mkr. Dessa har av samma skäl nedskrivits med sitt värde det
år de uppstod.
Inget ytterligare behov av nedskrivning bedöms aktuellt
för 2014.
En ansvarsförbindelse som Umeå Energi har haft till
SEKAB har övertagits av Umeå Kommun.
En koncernövergripande väsentlig förändring är
genomförd under året för att förbättra konkurrenskraften,
bibehålla leveranskvalitén och förbättra servicenivån - med
långsiktig lönsamhet.
En ny organisation är under året sjösatt för större affärsfokus och effektivisering av leveransprocessen.
Ett nytt koncernöverbryggande arbetssätt för att arbeta
med utvecklings- och förändringsfrågor är infört.
För att säkra framtida affärer är en affärsledning och en
leveransledning tillsatt för att prioritera utvecklingsfrågor
på koncernnivå.
41
42
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Framtida utveckling
Förvaltningsberättelse
Umeå Energi har stor betydelse för utvecklingen i Umeå
Kommun både på kort och på lång sikt.
Arbetet inom bolaget bedrivs med stor hänsyn till miljön
och med fokus på trygg och uthållig energiförsörjning i
kommunen. Som Umeåbornas eget energibolag är det
viktigt för oss att staden utvecklas och att vi vilket också
uttrycks i våra ägardirektiv, bidrar till att göra Umeå till en
attraktiv kommun att bo och utvecklas i.
Vi vill ge kunderna en enklare vardag och regionen en
hållbar utveckling.
Umeå Energi har idag en stark ställning och för att behålla den måste vi uppnå våra strategiska mål, bland annat
vad gäller leverans av produkter och tjänster av högsta
kvalitet till våra kunder. Det innebär att vi måste ständigt röra oss uppåt i värdekedjan och skapa mervärde för kunderna.
För att nå dit måste vi under de närmaste åren fokusera
på att integrera våra produkter och tjänster i kompletta
lösningar för våra kunder och skapa en bättre och närmare
relation med våra kunder, genom olika kanaler.
En bra relation med våra kunder ska ha sin utgångspunkt
i kundernas behov av lösningar, inte våra produkter och
tjänster. Vi vill förflytta Umeå Energi till att bli en lösningsleverantör. Det är en nödvändig omställning som krävs för att
möta förändringarna i vår omvärld. Det arbetet kommer att
fortgå inom koncernen de kommande åren.
Vi fokuserar på att arbeta processinriktat med tydligt
definierade processer som vi mäter, följer upp och ständigt
förbättrar i syfte att vara effektiva i allt vi gör.
Våra värderingar är Enkelhet, Närhet och Ansvar och våra
medarbetare har en huvudroll där arbetet med ständiga
förbättringar ses som en naturlig del i såväl medarbetarens
som företagets utveckling.
Våra ledare utvecklar förmågan att leda och verka i
förändring.
Det långsiktiga verksamhetsmålet att vi ska vara Klimatneutrala 2018 har en påtaglig inverkan på alla beslut.
Flera år med stora investeringar för bättre miljö, där vår
biobränsleeldade kraftvärmeanläggning Dåva 2 är det tydligaste beviset. Dåva 2 ger produktion av värme och el med
förnybart bränsle. Investeringar i vindkraft samt investeringar i solcellsanläggningar stödjer också verksamhetsmålet
Klimatneutral 2018. Med egen produktion av el och värme
med förnybara bränslen, bio och vind och med 100 % förnybar el till alla våra elhandelskunder tar vi betydelsefulla
kliv för vårt ansvar för ett hållbart samhälle. Som umeåbornas eget energibolag ger vi tillbaka till vår region i form av
en bra miljö, stadsutveckling och genom stöd till idrott och
kultur samt vårt sociala ansvarstagande.
Ett positivt ekonomiskt resultat har gett och ger oss möjlighet att fortsätta våra investeringar i nya produkter och
tjänster, nära kunderna och kopplade till våra basaffärer,
såväl som investeringar i anläggningar och personal, något
som är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha hög
kvalitet, service och leveranssäkerhet.
Förvaltningsberättelse
För 2015 planeras investeringar i nivån 187 Mkr och
kommer kunna självfinansieras till 100 %.
Affärsområde Elnät
De senaste åren har utvecklingen och förändringarna inom
energibranschen varit stora och när ao Elnät blickar framåt
tyder allt på att förändringstakten bara kommer att öka.
Detta måste Umeå Energi Elnät som nätbolag ta i beaktande och anpassa verksamheten därefter.
Några av de utmaningar som vi ställs inför är hur vi som
nätbolag påverkas av införandet av en Nordisk slutkundsmarknad där elkunden främst skall ha kontakt med elhandlaren och endast i vissa särskilda fall med nätägaren.
Förhandsregleringen för nästa reglerperiod 2016-2019
innebär nu okända förändringar för nätbolagen.
Smarta nät som bland annat innebär en utveckling mot
ett energisystem med ökade möjligheter för kunderna
att leverera sin el till nätet betyder att vi som nätbolag vill
vara i framkant och utveckla elnätet. Snabb utveckling sker
inom förnybar elproduktion (vind och sol) och elektrifiering
av fordonsflottan m.m. I dagsläget vet man inte i detalj
hur och i vilken omfattning. Ao Elnät skall dock vara redo
för dessa utmaningar genom fortsatt kompetens- och
medarbetarutveckling, bra omvärldsbevakning och ökad
kunddialog. Genom att förtydliga och utveckla bolagets
processer skapas förutsättningar för ett standardiserat,
effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt.
Med det stora engagemang och intresse för utveckling
som finns inom organisationen kommer ao Elnät att nå
detta mål och ligga ”steget före”.
Affärsområde Energilösningar
Hög tillgänglighet och god prestanda hos våra kraftvärmeverk Dåva 1 och 2 är även fortsättningsvis av yttersta vikt för
ao Energilösningars ekonomiska resultat.
Optimering av drift och underhåll av produktions- och
distributionsanläggningar är därmed ett högprioriterat
område.
Att fortsätta stödja våra kunder i deras arbete för en
hållbar utveckling och erbjuda tjänster i form av service av
kundernas anläggningar, statistik och rådgivning är idag
viktigt och kommer att bli allt viktigare.
Vi erbjuder bland annat möjlighet att teckna serviceavtal
för fjärrvärme och efterfrågan är mycket stor.
Vid årsskiftet har i storleksordningen 1000 (600) privatkunder valt att teckna serviceavtal med Umeå Energi.
Oberoende undersökningar visar att fjärrvärmen i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ, t ex bergvärme
och värmepumpar ger mindre klimatpåverkan och är ett ur
prisperspektiv konkurrenskraftigt alternativ.
Ao Energilösningar kommer för att ge kunderna ett större värde utveckla sina erbjudanden mot mer lösningsorienterade tjänster. För att synliggöra denna utveckling har
affärsområdet genomfört ett namnbyte och heter numera
Affärsområde Energilösningar.
Affärsområde El
Det strategiska beslutet att all el som säljs ska vara hundra
procent förnybar var ett viktigt beslut för bolaget då allt fler
bolag väljer att göra likadant och det håller på att utvecklas
till en hygienfaktor. Ao El har fortsatt fokus på de förändringar som sker inom elbranschen för att fortsätta skapa
värde för befintliga kunder och utvecklas till ett attraktivt
elhandelsbolag för nya kunder. Bolaget har under 2014
förstärkts med en ny VD samt produkt-och affärsutvecklare med fokus på kundorientering och utveckling av nya
produkter och affärer.
Användningen av el i Sverige fortsätter att minska och
slutade 2014 på samma nivå som för 30 år sedan, 1986.
Marknaden förändras och elaffären behöver anpassas till
ett nytt energilandskap där kunden fortsätter att på olika
sätt minska sin energiförbrukning och där allt fler väljer att
bli microproducenter och göra sin egen el.
Konkurrensen på slutkundsmarknaden väntas dessutom
vara fortsatt stenhård med extremt låga marginaler.
Förberedelser sker kontinuerligt inför de utmaningar
som en elhandlarcentrisk slutkundsmarknad innebär.
Det är bland annat därför viktigt för bolaget att förflytta
fokus från pris till värde. Detta ses tydligt i den kommunikation som Ao Elhandel drivit under de senare åren där
mervärden och känsla tar plats framför priserbjudanden
och rabatter.
Fokus är kundgränssnittet och kommunikation av tydliga
och enkla budskap där Umeå Energi är det givna valet när
det kommer till hållbara energilösningar. Det är också viktigt
att fortsätta bekräfta kundens val av energileverantör. Bolaget har därför tagit fram solcellspaket för villakunder och
erbjuder sig att köpa överskottsel av solelsproducenter.
Det ska dessutom tas fram nya former av vind- och
solerbjudanden för att göra det enkelt för våra kunder att
både köpa och producera förnybar energi, både för privatoch företagskunder.
Resultatområde Sol vind och Vatten
Nya tjänster är ständigt under utveckling. Solen kommer
starkt och under 2015 kommer bl.a. solcellspaket till privatkunder att lanseras. Tjänsteutveckling kommer också att
generera fler tjänster för service av sol- och vindkraftsanläggningar och förväntas öka i omfattning. Vindkraftsverken i parkerna Hörnefors, samt Robertsfors
har god tillgänglighet och vindförhållandena är goda.
Vindförhållanden och elprisutvecklingen är avgörande
för Sol Vind och Vattens lönsamhet.
Vid full produktion förväntas de 10 vindkraftverken producera 56 GWh el.
Affärsområde Bredband
Ao Bredband kommer att fortsätta arbetet med att erbjuda
tjänster till fler kunder samt att utveckla det öppna stadsnätets erbjudande. Kundundersökningar visar att kunderna
värderar valfriheten i ett öppet stadsnät.
Ett steg i den riktningen är införandet av kundportalen
där nya och befintliga kunder får information om vilka pro-
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
dukter och tjänster som erbjuds via stadsnätet. I portalen
kan kunderna köpa de tjänster som erbjuds via ume.net
och ume.nets tjänsteleverantörer helt elektroniskt. Med
tidiga, framsynta och innovativa satsningar på stadsnät och
bredbandsutbyggnad och samarbete med tjänsteleverantörer och operatörer har man satt Sverige och Umeå på
kartan.
De nationella operatörerna har börjat bygga nästa generation av mobilt bredband, 4G. ume.net arbetar vidare med
att erbjuda svartfiber till denna utbyggnad.
Under 2015 kommer Ao Bredband att arbeta vidare med
den konsolidering som sker i branschen samt att titta på
möjligheterna att arbeta över kommungränserna.
Resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står från föregående år i
kronor:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
13 276 094,21
-12 679 781,52
596 312,69
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten
balanseras i ny räkning.
43
44
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Resultaträkning
Resultaträkning
Balansräkning
KONCERNEN
MODERBOLAGET
Balansräkning
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
KONCERNEN
45
MODERBOLAGET
KkrNot
2014201320142013
KkrNot
2014-12-312013-12-312014-12-312013-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
TILLGÅNGAR
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Anläggningstillgångar
3
1 336 649
1 376 680
733 082
728 202
Aktiverat arbete för egen räkning
32 107
30 952
3 696
6 804
Övriga rörelseintäkter
4
90 822
60 773
139 960
127 059
Balanserade utvecklingsarbeten och liknande arbeten
1 459 578
1 468 405
876 738
862 065
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
5,6-740 097-809 579-462 861-503 075
7-217 027-211 248-147 733-144 423
Immateriella anläggningstillgångar
liknande rättigheter
13
58 369
47 399
25 906
25 261
14
725–––
59 094
47 399
25 906
25 261
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av materiella och immateriella
Byggnader och mark
15
587 776
609 710
585 708
607 392
anläggningstillgångar-235 337-227 810-129 964-126 413
Maskiner och andra tekniska anläggningar
16
3 158 707
3 064 616
1 354 217
1 377 182
-1 192 461
-1 248 637
-740 558
-773 911
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
Rörelseresultat
267 117
219 768
136 180
88 154
materiella anläggningstillgångar
17
110 159
279 494
34 469
70 989
3 856 642
3 953 820
1 974 394
2 055 563
Finansiella anläggningstillgångar
Resultat från finansiella poster
Andelar i koncernföretag
18
–
–
20 692
24 249
Resultat från värdepapper och fordringar som är
Fordringar hos koncernföretag
19
32 700
32 710
203 388
202 710
anläggningstillgångar
8-23 536-622-23 527-613
Andelar i intresseföretag
20
–
49
–
49
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
9
Andra långfristiga värdepappersinnehav
21
2 624
2 682
799
847
Andra långfristiga fordringar
22
47 456
48 006
47 456
48 006
Räntekostnader och liknande resultatposter
1 617
1 414
7 205
7 243
10-105 033-109 491-76 241-80 965
-126 952
-108 699
-92 563
-74 335
Resultat efter finansiella poster
140 165
111 069
43 617
13 819
11
–
140 165
82 780
83 447
272 335
275 861
Bokslutsdispositioner
–-54 737-13 071
Summa anläggningstillgångar
3 998 516
4 084 666
2 272 635
2 356 685
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Resultat före skatt
111 069
-11 120
748
Råvaror och förnödenheter
98 961
92 172
98 961
92 172
98 961
92 172
98 961
92 172
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
12-35 277-25 802-1 560-1 530
104 888
85 267
-12 680
-781
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
134 590
154 967
133 208
154 667
Fordringar hos koncernföretag
13 700
16 535
103 273
111 625
Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc
10 986
19 631
34
–
Aktuell skattefordran
4 950
2 295
2 455
1 509
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
23
35 069
37 874
29 798
31 603
176 157
153 705
100 328
89 571
375 452
385 007
369 096
388 975
Kassa och bank
148 993
121 502
1 394
1 997
Summa omsättningstillgångar
623 406
598 681
469 451
483 144
SUMMA TILLGÅNGAR
4 621 922
4 683 347
2 742 086
2 839 829
46
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Balansräkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
KONCERNEN
Kassaflödesanalys
MODERBOLAGET
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
KONCERNEN
47
MODERBOLAGET
KkrNot
2014-12-312013-12-312014-12-312013-12-31
KkrNot
2014201320142013
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Den löpande verksamheten
Eget kapital
24
Bundet eget kapital
Aktiekapital (692 aktier)
69 200
Rörelseresultat 267 117
219 768
136 180
88 154
- Avskrivningar
235 337
227 811
129 964
126 413
69 200
69 200
69 200
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Reservfond
13 840
13 840
83 040
83 040
Fritt eget kapital
32
-2 810
-1 843
-1 870
6 733
499 644
445 736
264 274
221 300
Erhållen ränta 1 617
1 414
7 205
7 243
Erlagd ränta-105 033-109 491-76 241-80 965
Balanserat resultat
13 276
14 057
Årets resultat-12 680-781
596
Annat eget kapital inkl. årets resultat
1 031 083
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
1 100 283
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 396 195
337 657
0
–
195 238
147 578
13 276
Förändringar i rörelsekapital
933 471
1 002 671
Betald inkomstskatt-33-2
Ökning(-)/minskning(+) av varulager
-6 789
20 262
-6 789
20 262
Minoritetsintresse51 –
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
9 555
47 860
19 879
-39 021
1 100 334
1 002 671
83 636
96 316
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Obeskattade reserver25
Investeringsverksamheten
479 612
370 935
Kassaflöde från den löpande verksamheten
6 794
-8 800
17 949
7 830
405 755
396 979
226 277
136 649
Lämnade kapitaltillskott––-19 980–
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Förvärv av aktier i dotterföretag
–-21
–
308 787
258 552
3 090
1 530
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-17 130-20 465-4 634-10 833
308 787
258 552
3 090
1 530
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-131 890-247 131-43 624-59 287
Långfristiga skulder
27
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Checkräkningskredit
28
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Övriga skulder till kreditinstitut
2 352 125
2 549 427
2 040 938
2 253 787
599 597
618 412
267
667
2 951 722
3 167 839
2 041 205
2 254 454
Övriga skulder till kreditinstitut
23 351
23 351
–
–
–
26
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
106
37
106
37
Leverantörsskulder
85 611
55 701
61 005
41 978
Skulder till koncernföretag
16 401
7 077
16 402
7 077
3 274
127 202
685
202
-145 746
-140 394
-67 574
-69 918
Erhållna koncernbidrag
–
–
85 026
66 203
Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag-16 401
–-31 083-16 989
Amortering av skuld-18 815-23 282-400
209
Förändring av checkräkningskredit-197 302-167 357-212 849-115 151
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-232 518
-190 639
-159 306
-65 728
1 003
Aktuell skatteskuld5335 – –
Övriga skulder
55 028
69 530
12 038
12 367
Årets kassaflöde
27 491
65 946
-603
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
29
80 529
98 554
44 992
55 136
Likvida medel vid årets början
121 502
55 556
1 997
994
261 079
254 285
134 543
116 594
Likvida medel vid årets slut
148 993
121 502
1 394
1 997
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
4 621 922
4 683 347
2 742 086
2 839 829
Ställda säkerheter
30
5 080808080
Ansvarsförbindelser
30
572
45 572
572
45 572
48
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar
Belopp i tkr om inte annat anges
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Byte
av redovisningsprincip har inneburit att jämförelseåret 2013 räknats om i
enlighet med de nya redovisningsprinciperna.
Följande redovisningsprinciper har ändrats:
Enligt K3 ska komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter med väsentligt olika nyttjandeperioder. Tidigare har prestandahöjande ansatsen tillämpats vilket
inneburit att om ett byte av komponent inte höjt ursprungliga prestanda
har denna kostnadsförts. Enligt K3 ska ett sådant komponentbyte läggas
till tillgångens värde och skrivas av över sin nyttjandeperiod vilket innebär
att de komponentbyten som kostnadsförts i de fastställda resultat- och
balansräkningarna för 2013 istället redovisas som en ökning av tillgångens
värde i de omräknade resultat- och balansräkningarna för 2013. Nettoeffekten redovisas mot balanserat resultat.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid
upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa
under redovisningsprinciper i Moderföretaget nedan.
Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och
samtliga dotterföretag fram till och med 31 december 2014. Dotterföretag
är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50%
av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den
driftsmässiga och finansiella styrningen.
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt
intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt
värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter
som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag,
vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt
värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill
eller negativ goodwill.
Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill.
Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom att
koncernen äger mellan 20% och 50% av röstetalen.
Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den
tidpunkt då det betydande inflytandet erhålls till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat
efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar Koncernens redovisade värde på andelarna i intresseföretaget.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster
som uppkommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i
sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.
Resultaträkning
Intäktsredovisning
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta,
d.v.s. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter,
och redovisas i posten Nettoomsättning.
Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv
vinstavräkning, d.v.s. att intäkter och kostnader redovisas i förhållande till
projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs genom en
jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på balansdagen.
Befarade förluster redovisas omedelbart.
Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den månad som produktion sker. Elcertifikat värderas
till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten
Nettoomsättning.
Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs.
Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten då
kontrakt finns annars anskaffningsvärde.
Tilläggsupplysningar
är förknippande med ägande i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av
leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående.
Finansiell leasing
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där koncernen
är leasetagare redovisas i koncernredovisningen som tillgång och skuld
i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas vid första redovisningstillfället till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av
minileaseavgifterna.
Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. Betalningar av minimileaseavgifter redovisas som ränta
och amortering av skulderna.
Minimileaseavgifter enligt finansiella leasingavtal fördelas mellan
leasingkostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje räkenskapsår belastas
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive
räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs under det
räkenskapsår som de uppkommer.
Operationell leasing
Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är
leasetagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad
anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter
finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för
att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda
pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda
pensionsplaner.
Koncernen har bildat en pensionsstiftelse för att hantera Koncernens
förmånsbestämda pensionsplaner. Den avsättning som redovisas avser den
del av pensionsförpliktelsen som inte täcks av pensionsstiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde.
Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över
tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta
fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett
beräknat restvärde.
Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.
Portföljförvaltning
Koncernen bedriver handel med elderivat mot försåld volym för riskminimering. Elderivaten redovisas i resultaträkningen i takt med att affärer
avslutas.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Leasing
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Kontors- och lagerbyggnader 20-80 år
Markanläggningar 20 år
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing.
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som
Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror 5-7 år
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
49
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vattenkraftanläggningar 25 år
Värmeproduktionsanläggningar 7-30 år
Kraftvärmeanläggningar 15-40 år
Vindkraftanläggningar 10-20 år
Kylproduktionsanläggningar 10-20 år
Nätanläggningar/Anläggningar för eldistribution 10-40 år
Inventarier, verktyg och installationer
Kontorsutrustning 5 år
Datautrustning 3-5 år
Nyttjandeperioden för de större IT systemen bedöms vara längre än 5 år
då systemen stödjer omfattande affärs- och arbetsprocesser och är implementerade för att stödja verksamheten under längre tid. Vår bedömning är
att vi med rimlig grad av säkerhet kan fastställa en avskrivningstid om 7 år.
Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en
tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet
understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.
Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas
ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i
allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.
Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande
enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen
belastar resultaträkningen.
Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar inkluderar IT-system, patent och
liknande rättigheter. Dessa redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade av- och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade
med tillgången sannolikt kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och
nedskrivningar.
Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde.
Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.
50
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Tilläggsupplysningar
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat värderas till verkligt värde vid produktionstillfället. Utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde i de fall försäljningskontrakt finns annars till anskaffningsvärde. Dessa tillgångar utgör
immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom
de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller försäljning.
Elcerfikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta
värdets princip i de fall inte försäljningskontrakt finns. Långfristiga innehav
redovisas under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och värderas
till anskaffningsvärde eller verkligt värde om försäljningskontrakt finns med
avdrag för ackumulerade nedskrivningar.
Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när
koncernen blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar
redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har
utfört sin prestation och koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet
att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas
när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna
i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över
rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller
på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.
Derivatinstrument
Koncernen använder swappar som derivatinstrument för att säkra ränterisker. Här ingår inte energiderivat och valutaderivat som förväntas regleras
med leverans av el och annan energi.
Swappar värderas till verkligt värde.
Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs
av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet.
Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av lagervärderingsmetoden vägt genomsnitt.
Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontaktet
går i leverans och påverkar därmed enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.
Biologiska tillgångar
Energibolaget har biologiska tillgångar i form av torvtäckt. Torven används
som bränsle i de egna anläggningarna. Dessa redovisas därför som varulager och värderas enligt lägsta värdets princip.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs med undantag för leverantörsskulder i utländsk valuta som
värderas till månadens medelkurs för fakturans ankomstdatum.
Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller
kraven för säkringsredovisning värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.
Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt
redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen
redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget
kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt
som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen
och nuvärdesberäknas inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, d.v.s.
skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och
deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar
i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i
eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga
resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla
aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader
som hänför sig till investeringar i dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag eftersom koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det är uppenbart att de temporära
skillnaderna inte kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om
effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen
till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar
aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och
Tilläggsupplysningar
de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna
inte betaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida
betalningarna.
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen
ursprungligen var avsedd för.
Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen
redovisas i resultaträkningen.
Förändringar i avsättningen för återställande, nedmontering och
bortforsling som beror på förändringar av den uppskattade utgiften
avseende utflöde av resurser eller diskonteringsräntan förändrar tillgångens anskaffningsvärde. Periodisk förändring av nuvärdet redovisas som en
räntekostnad.
Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet
skett under förutsättning att avbrottet ger upphov till en förpliktelse och
avsättningens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse från
försäkringsföretag redovisas som tillgång.
Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp
(utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som tilldelade och
anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans
av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning
av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas
som en övrig kortfristig skuld.
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
51
Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:
* När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp
och försäljning.
* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i famtida inköp och
försäljning i utländsk valuta.
* När ränteswappar används för att ersätta upplåning till rörlig ränta med
fast ränta.
Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av
derivatinstrumentet. Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma
period som det prognosticerade flödet uppstår. Ineffektiv del redovisas
löpande i den mån det utgör ett förlustkontrakt.
Säkringar av verkligt värde
Säkringar av verkligt värde tillämpas genom ränteswappar för säkring av
ränterisk från rörlig till fast ränta.
Den säkrade posten värderas till terminskursen.
Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så länge som kraven för
säkringsredovisning är uppfyllda.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Låneutgifter
Övrigt
Samtliga låneutgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de hänför
sig till.
Ansvarsförbindelser
Aktieägartillskott
Som ansvarsförbindelse redovisas:
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst
endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som
inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett
dokumenterat säkringssamband. För att säkringsredovisning ska kunna
tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt
skyddar den risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan
visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning
av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. Förluster
hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består.
Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs,
avvecklas eller löses in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för
säkringsredovisning.
Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalda aktieägartillskott till
och från dotterföretag som en ökning respektive minskning av värdet på
andelarna i dotterföretaget.
Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt
till utdelning bedöms som säker och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt
minskat med nedskrivningar.
Varulager
Olja, biobränsle och pellets värderas genom tillämpning av först-in,
först-ut-metoden (FIFU). Övrigt lager värderas genom tillämpning av lagervärderingsmetoden vägt genomsnitt.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.
52
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Not 5 Operationell leasing
Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och
Koncernen leasar bilar, kopiatorer, hyra av lokaler och annan utrustning enligt avtal om operationell leasing. I moderbolaget redo-
andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de
visas all leasing som operationell leasing. I koncernen redovisas enbart leasing av kraftvärmeverket Dåva 2 som finansiell leasing.
redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisa-
Övriga leasingavtal redovisas som operationell även om de är av finansiell karaktär eftersom de inte utgör ett väsentligt belopp i
de beloppen i denna års- och koncernredovisning.
koncernen.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara
Kostnadsförda operationella leasingavgifter under året uppgår till -5 638 (-3 697) i koncernen och i moderföretaget till -29 452
rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och
(-32 114) inklusive leasingavgift för Dåva 2.
skulder som inte framgår tydligt från andra källor.
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
KONCERNEN
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida
räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
Inom 1 år
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
1-5 år
Senare än 5 år
Effekter av elnätsregleringen
I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. Det föreligger dock en osäkerhet
kring gränsen för tillåtna avgifter som elnätverksamheten får ta ut av sina kunder. Under kommande år kan det därför uppkomma
en återbetalningsskyldighet/reducerade intäkter.
-5 638
-25 361
-29 452
-14 142
-14 787
-96 503
-116 939
–
–
-492 871
-547 611
-19 320
-20 425
-614 735
-694 002
I moderföretagets framtida minimileasavgifter ingår leasingavgifter för kraftvärmeverket Dåva 2.
KONCERNEN
Nettoomsättning per verksamhetsgren
KONCERNEN
Summa
2014201320142013
-5 178
Not 6 Ersättning till revisorer Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter
M O D E R F Ö R E TA G E T
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
KPMG
Revisionsuppdraget
-251-157-120 -60
Skatterådgivning
-3-3-3-3
Energi
669 398
649 105
733 082
728 202
Elnät
290 960
286 027
–
–
Andra uppdrag
Elhandel
325 771
395 921
–
–
Summa
Bredband
50 520
45 627
–
–
1 336 649
1 376 680
733 082
728 202
147 716
167 421
–
–
1 484 365
1 544 101
733 082
728 202
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Punktskatter
Nettoomsättning
Lekmannarevision
Totala ersättningar till revisorer
-6-12 -6-12
-260
-172
-129
-75
-22–
-22–
-282
-172
-151
-75
Pågående entreprenaduppdrag
KONCERNEN
Upparbetade intäkter per balansdagen
Fakturerade belopp per balansdagen
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
3 307
2 854
–
–
14 768
20 867
–
–
Not 4 Övriga rörelseintäkter
KONCERNEN
Administrativ avgift dotterbolag
Övrigt
Summa
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
–
–
112 558
90 822
60 773
27 402
107 863
19 196
90 822
60 773
139 960
127 059
53
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
54
Tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar
Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Not 7 Löner och ersättningar
Löner och ersättningar till anställda
KONCERNEN
KONCERNEN
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
Ränteintäkter från koncernföretag
Löner och andra ersättningar
Ränteintäkter från övriga företag
Styrelse och verkställande direktör
Summa
Övriga anställda
Summa löner och andra ersättningar
-3 729
-3 267
-1 768
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
-1 654
-144 251
-132 890
-97 240
-89 800
-147 980
-136 157
-99 008
-91 454
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
–
–
6 064
1 617
1 414
1 141
6 183
1 060
1 617
1 414
7 205
7 243
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader
-13 967
-19 313
-9 972
-14 068
(-920)
(-849)
(-415)
(-542)
-45 319
-46 174
-31 083
-31 127
-59 286
-65 487
-41 055
-45 195
Umeå Energi har inga andra pensionsförpliktelser än sådana som är tryggade genom försäkringslösning eller i pensionsstiftelse.
Enligt anställningsavtalet gäller 3 månaders uppsägningstid från den verkställande direktörens sida och 24 månaders uppsägningstid från moderföretagets sida.
Kvinnor
KONCERNEN
Räntekostnader till övriga företag
Summa
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
-105 033
-109 491
-76 241
-80 965
-105 033
-109 491
-76 241
-80 965
Medelantalet anställda
KONCERNEN
Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
84807067
Not 11 Bokslutsdispositioner
KONCERNEN
M O D E R F Ö R E TA G E T
Män
257234157144
Totalt 341
Aktieägartillskott
–––
-379
Överavskrivningar
–
–
-108 679
Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
Erhållna koncernbidrag
–
–
85 026
66 203
Lämnade koncernbidrag
–
–
-31 084
-16 610
Summa
0
0
-54 737
-13 071
314
KONCERNEN
227
211
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
Styrelse
Kvinnor
4343
Män
7878
Totalt
11111111
Övriga ledande befattningshavare
Not 12 Skatt på årets resultat
4343
Män
5555
Totalt
9
Aktuell skatt
8
9
8
Uppskjuten skatt
Summa
Not 8 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
KONCERNEN
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
Redovisat resultat före skatt
Summa
M O D E R F Ö R E TA G E T
-33-2––
-35 244
-25 800
-1 560
-1 530
-35 277
-25 802
-1 560
-1 530
140 165
111 069
-11 120
748
Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag
-30 836
-24 436
2 446
-165
1 212
-1 040
1 212
-1 193
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Nedskrivningar
KONCERNEN
2014201320142013
-62 285
Kvinnor
2014201320142013
-23 536
-622
-23 527
-613
Korrigering från föregående år
-23 536
-622
-23 527
-613
Redovisad skattekostnad
-5 701
-498
-5 258
-305
48
1 537
39
1 499
–
-1 366
–
-1 366
-35 277
-25 802
-1 560
-1 530
55
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
56
Tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar
Not 13 Balanserade utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar
KONCERNEN
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
KONCERNEN
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
117 347
96 882
68 922
58 089
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
17 130
20 465
4 634
10 833
Inköp
134 477
117 347
73 556
68 922
-69 948
-61 633
-43 661
-39 968
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
-6 160
-8 315
-3 989
-3 693
-76 108
-69 948
-47 650
-43 661
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Redovisat värde
Årets avskrivningar
47 399
25 906
25 261
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
5 801 661
5 917 507
2 861 632
29 349
20 320
14 019
2 839 667
7 471
-37 552
-156 226
-582
-1 091
270 712
20 060
64 732
15 585
6 064 170
5 801 661
2 939 801
2 861 632
58 369
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
-2 737 045
-2 571 279
-1 484 450
37 515
30 856
1 940
-1 385 688
1 085
-205 933
-196 622
-103 074
-99 847
-2 905 463
-2 737 045
-1 585 584
-1 484 450
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde
Not 14 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
KONCERNEN
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
1 829
–
–
–
1 829
0
0
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
-761–––
Årets avskrivningar
-343–––
Utgående ackumulerade avskrivningar
-1 104
0
0
0
Redovisat värde
725
0
0
0
Not 15 Byggnader och mark
KONCERNEN
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
852 171
M O D E R F Ö R E TA G E T
850 899
3 064 616
849 766
933999923999
-435–
-175–
469
134
469
134
854 271
853 304
852 116
850 899
1 354 217
1 377 182
Leasade tillgångar
Koncernen innehar finansiella leasingavtal avseende kraftvärmeverk. I ovanstående redovisade värden ingår redovisade värden för
dessa tillgångar med
617 681
641 096
–
–
Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 54 789 tkr.
Under övriga kort- och långfristiga skulder i koncernen redovisas framtida betalningar avseende skuldförda finansiella leasingförpliktelser.
Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
KONCERNEN
2014201320142013
853 304
3 158 707
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
279 494
81 420
70 989
43 434
Inköp
101 949
225 811
28 682
50 817
-102
-7 543
–
-7 543
Omklassificeringar
-271 182
-20 194
-65 202
-15 719
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
110 159
279 494
34 469
70 989
Försäljningar/utrangeringar
Redovisat värde
110 159
279 494
34 469
70 989
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
-243 594
-220 722
-243 507
-220 636
-22 901
-22 872
-22 901
-22 871
-266 495
-243 594
-266 408
-243 507
Redovisat värde
587 776
609 710
585 708
607 392
Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 1 855 tkr.
57
58
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar
Not 18 Andelar i koncernföretag
KONCERNEN
M O D E R F Ö R E TA G E T
Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav
KONCERNEN
20142013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
24 249
24 249
Förvärv21 –
Aktieägartillskott
19 291
–
Omklassificeringar
49
–
43 610
24 249
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
-22 918
–
-22 918
0
Redovisat värde
Dotterföretag
20 692
Andel, %
Antal
24 249
8 543
8 543
6 579
6 579
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
8 543
8 543
6 579
6 579
Ingående ackumulerade nedskrivningar
-5 861
-5 803
-5 732
-5 683
Årets nedskrivningar
-58-58-49-49
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde
Redovisat värde
Org nr
Säte
kapital (röster)
andelar
2014
2013
Umeå
100,0 (100,0)
30 000 –
3 622
3 622
Umeå Energi Elnät AB
556086-8225​
Umeå
100,0 (100,0)
100 000 –
12 000
12 000
Umeå Energi UmeNet AB
556619-3057​
Umeå
100,0 (100,0)
10 000 –
1 000
1 000
Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB
556649-3127​
Umeå
100,0 (100,0)
7 627
Bioendev AB
556740-5674
Umeå
1 000 –
2 000
71 252
2 070
–
20 692
24 249
2014201320142013
-5 919
-5 861
-5 780
-5 732
2 624
2 682
799
847
556432-4324​
(49,0)
M O D E R F Ö R E TA G E T
Umeå Energi Elhandel AB
58,8
Moderföretaget förvärvade den 22/12 2014 ytterligare 21 249 aktier i BioEndev AB och har efter förvärvet en ägarandel på 59 % (49 %).
Företag
Antal
Koncernen
Moderföretaget
Org nr
andelar2014201320142013
Norrsken AB
556576-3066
Kvarkenvinden 1
769602-8096200632690586634
Andra aktier och andelar
670
1 757
–
1 757
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utlåning
Amortering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
32 710
32 720
202 710
202 720
––
688–
235
213
213
2 682
799
847
Not 22 Andra långfristiga fordringar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Amortering
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
48 006
48 556
48 006
48 556
-550-550-550-550
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
47 456
48 006
47 456
48 006
Redovisat värde
47 456
48 006
47 456
48 006
-10-10-10-10
32 700
32 710
203 388
202 710
Redovisat värde
–
235
KONCERNEN
Not 19 Fordringar hos koncernföretag
–
2 624
KONCERNEN
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
32 700
32 710
203 388
202 710
Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN
Not 20 Andelar i intresseföretag
2014201320142013
Förutbetald hyra
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
4 049
KONCERNEN
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
M O D E R F Ö R E TA G E T
4 049
4 049
4 049
-4 049
–
-4 049
–
0
4 049
0
4 049
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
-4 000
–
-4 000
–
–
-4 000
–
-4 000
4 000
–
4 000
–
0
-4 000
0
-4 000
Redovisat värde
049 049
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Övriga poster
Redovisat värde
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
162 904
144 626
89 854
82 754
108––
50
2 723
–
2 540
–
10 422
9 079
7 934
6 767
176 157
153 705
100 328
89 571
59
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
60
Tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar
Not 24 Eget kapital
Koncernen
Not 25 Obeskattade reserver
KONCERNEN
Hänförbart till ägare till moderföretaget
Aktie-
Övr tillskju-
kapital
tet kapital
Belopp vid årets ingång
69 200
–
Annat eget
Summa
Minoritets-
Summa
kapital
intresse
eget kapital
–
1 002 671
933 471
1 002 671
Övrigt
–
–710710 –710
K3 effekt maskiner och inventarier
–
–
4 807
4 807
–
4 807
Lämnat koncernbidrag
–
-12 794
-12 794
–
-12 794
Årets resultat
Redovisat värde
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
69 200
0
104 888
104 888
51
104 939
1 031 083
1 100 283
51
1 100 334
M O D E R F Ö R E TA G E T
20142013
Ackumulerade överavskrivningar
Redovisat värde
479 612
370 935
479 612
370 935
I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.
Moderföretaget
Aktie- Uppskriv-
Reserv- Överkurs-Balanserat
Summa
kapital
ningsfondfondfond
resultat
eget kapital
Belopp vid årets ingång
69 200
–
13 276
96 316
Årets resultat
-12 680
-12 680
596
83 636
Redovisat värde
69 200
–
0
13 840
13 840
0
Eget kapital i ingångsbalansräkningen
Bundet eget
Balanserat
kapital
resultat inkl
årets resultat
Koncernen
Enligt fastställd balansräkning
13-01-01
913 972
8 952
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital
75 719
-75 719
Lämnat koncernbidrag, netto
–
-5 520
Årets resultat
–
81 243
Not 26 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen
2014
2013
skillnad fordran
skuld skillnadfordran
skuld
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
–
287 106
–
257 022
Övriga obeskattade reserver
–
18 591
–
–
Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark
Redovisat värde
14 045
–
3 090
6 955
–
1 530
308 787
258 552
Moderföretaget
2014
2013
Effekter av byte av redovisningsprincip
TemporärUppskjutenUppskjuten TemporärUppskjutenUppskjuten
Byggnader och mark
Redovisat värde
TemporärUppskjutenUppskjuten TemporärUppskjutenUppskjuten
skillnad fordran
skuld skillnadfordran
skuld
14 045
–
3 090
6 955
–
1 530
3 090
1 530
Ändrad avskrivning p.g.a. komponentindelning
–
6 911
Förändring uppskjuten skatteskuld
–
-2 886
989 691
12 981
Ingående eget kapital efter korrigeringar
14-01-01
Moderföretaget
Enligt fastställd balansräkning
Not 27 Långfristiga skulder
13-01-01
83 040
14 056
Årets resultat
–
1
KONCERNEN
Effekter av byte av redovisningsprincip
Ändrad avskrivning p.g.a. komponentindelning
–
3 313
Ändrad överavskrivning p.g.a. komponentindelning
-2 565
Förändring uppskjuten skatteskuld
-1 530
Ingående eget kapital efter korrigeringar
13 275
14-01-01
83 040
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
Mellan 1 och 5 år
–
94 071
–
Senare än 5 år
–
524 341
–
667
–
Redovisat värde
0
618 412
0
667
Not 28 Checkräkningskredit
KONCERNEN
Beviljad limit uppgår till M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
2 500 000
2 900 000
2 300 000
2 600 000
61
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
62
Tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar
Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
Upplupna personalkostnader
6 907
16 705
11 767
10 978
36 701
39 691
13 158
14 407
1 385
8 566
–
–
Förutbetalda intäkter
Upplupna kraftkostnader
Övriga poster
Redovisat värde
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Not 34 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 34 % (29 %) omsättning mot andra koncernföretag. Av inköpen avsåg 9 % (11 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.
35 536
33 592
20 067
29 751
Not 35 Koncernuppgifter
80 529
98 554
44 992
55 136
Moderföretaget är ett helägt dotterföretag till Umeå Kommunföretag AB, org. nr. 556051-9562 med säte i Umeå.
Not 30 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
KONCERNEN
Not 36 Definiton av nyckeltal
M O D E R F Ö R E TA G E T
2014201320142013
Ställda säkerheter
Räntabilitet på sysselsatt kapital: rörelseresultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning efter avdrag
för icke räntebärande krediter.
Räntabilitet på totalt kapital: rörelseresultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Räntabilitet på justerat eget kapital: resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Fastighetsinteckningar
80808080
Självfinansieringsgrad: kassaflöde från löpande verksamhet före rörelsekapitalförändring i procent av investeringar.
Företagsinteckningar
5 000–––
Genomsnittlig skuldränta: räntekostnader i procent av genomsnittliga totala skulder och skattedel av obeskattade reserver.
Redovisat värde
5 080
80
80
80
KONCERNEN
M O D E R F Ö R E TA G E T
Soliditet: justerat eget kapital i procent av genomsnittlig balansomslutning.
2014201320142013
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser, övriga
572
45 572
572
45 572
Redovisat värde
572
45 572
572
45 572
Not 32 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet
KONCERNEN
Nedskrivningar av immateriella och materiella anl.tillgångar
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar
Summa
M O D E R F Ö R E TA G E T
Umeå den 18 mars 2015
Lena Karlsson Engman
Ordförande
Gunilla Berglund
Torbjörn Hornliden
Vice ordförande
2014201320142013
–
–
–
6 928
-2 810
-1 843
-1 870
-195
-2 810
-1 843
-1 870
6 733
Jörgen Boström
Malin Nygren
Lars Hammarstedt
Jan Olov Carlsson
Elisabeth Zackrisson
Torbjörn Wennebro
Conny Svensson
Christer Vredin
Not 33 Derivatinstrument
2014
0
2013
Göran Ernstson
Verkställande direktör
RedovisatVerkligt
RedovisatVerkligt
värdevärdevärdevärde
Koncernen
Valutaterminer
448
5 092
-4 389
-1 734
Ränteswappar
-1 601
-80 260
-1 286
-24 653
Valutaterminer
-528
-1 482
1 063
-776
Ränteswappar
-1 601
-80 260
-1 286
-24 653
Min revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2015
Moderföretaget
Med redovisat värde avses upplupen intäkt eller kostnad innevarande år.
Med verkligt värde redovisas framtida intäkter och kostnader marknadsvärderade av våra motparter.
Hans Öystilä
Auktoriserad revisor
63
64
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Umeå Energi Aktiebolag, org. nr 556097-8602
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Umeå Energi Aktiebolag för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat­räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Granskningsrapport
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Granskningsrapport
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Umeå Energi Aktiebolag för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Lekmannarevisorerna i
Umeå Energi AB för Umeå kommun
Till fullmäktige i Umeå kommun
Till årsstämman i Umeå Energi AB
org.nr. 556097-8602
Granskningsrapport för år 2014
Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Umeå Energi AB’s verksamhet. Vi har biträtts av
Ernst & Young AB i vår granskning.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed
i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och prövning.
Under året har vi träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är
tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument samt årsredovisningen för
2014. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och
resultatet av dessa.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi har även genomfört fördjupade granskningar inom området
• Granskning av de kommunala bolagens investeringsprocesser
Luleå den 20 mars 2015
KPMG AB
Umeå den 3 mars 2015
Hans Öystilä
Auktoriserad revisor
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Per-Erik Evaldsson
Lekmannarevisor
Marie Sandström Öhberg
Lekmannarevisor
65
66
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Koncernöversikt 5 år
UMEÅ ENERGI
ÅRS- OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
2014
Koncernöversikt 5 år
Koncernen20142013201220112010
Intäkter totalt (exkl aktiverat arbete)
Mkr
1 427
1 437
1 499
1 598
1 839
Intäkter per anställd
Mkr4,24,64,95,56,5
Investeringar
Mkr149267208154240
Avskrivningar enligt plan
Mkr235235249254244
Resultat efter finansnetto
Mkr
140
104
126
89
65
Soliditet
%2421191613
Räntabilitet på justerat eget kapital
%
15,6
10,9
15,3
12,1
9,7
Räntabilitet på sysselsatt kapital
%6,54,65,55,24,3
Räntabilitet på totalt kapital
%5,84,55,24,73,8
Genomsnittlig skuldränta
%2,92,93,13,42,9
Självfinansieringsgrad
%
266
126
176
235
130
Energileverans
Elnät
GWh
1 398
1 422
1 464
1 413
1 472
Elhandel
GWh
940
1 014
1 174
1 225
1 395
Fjärrvärme
GWh839870910847
1 002
Energileverans/anställd
GWh
7
7
8
8
9
Kunders anläggningar
Elnät
antal
58 532
57 865
57 454
57 177
56 985
Elhandel
antal
50 102
51 175
52 651
54 462
56 198
Fjärrvärme
antal
7 312
7 267
7 214
7 159
6 931
Bredband
antal
9 774
8 464
6 906
6 326
9 631
Fjärrkyla
antal5350484847
Personal
Medeltal anställda
antal341314303292283
Utbetalda löner och ersättningar
Mkr148136129119112
El
Mottagn stn 130/40 kV
antal
3
3
3
3
3
Fördeln stn 130-40/10 kV
antal
19
19
19
19
19
Nätstationer 10/0,4 kV
antal
1 609
1 661
1 658
1 643
1 634
Högspänning friledning 10 kV
km449477612614634
Högspänning jordkabel 10 kV
km
1 056
1 072
1 029
1 005
965
Fjärrvärme
Produktionsanläggningar i huvudnätet antal1010101010
Total effekt
MW565565565565565
Produktionsanläggningar i övrigt
antal66655
Total effekt
MW2121211818
Huvudledningar 300-700mm
km4848484848
Fördelnings- och servisledningar 20-250mm
km400398395391388
Fjärrkyla
Absorptionskylmaskiner och kompressorkylmaskiner
antal66666
Total effekt
MW1111111111
Bredband
Optofiberkabel, anlagd i mark
km
1 666
1 556
1 482
1 398
1 330
Accessnoder
antal5756565555
Vindkraft
Vindkraftverk
antal10 7121217
Total effekt
MW2213222232
Umeå Energis års- och hållbarhetsredovisning 2014. Tryck juli 2015.
67