Ovanstående text som pdf-fil att ladda ner/skriva ut

Uppsala, 2015-11-18
Uppsagda arbetstidsmodeller – vad det innebär för dig
Arbetstidsmodellerna på Akademiska sjukhuset är uppsagda för omförhandling och
gäller i dagsläget till 2015-12-31. Läs om varför avtalet sades upp, vad som händer
nu och vad Vårdförbundet vill.
Varför vi sa upp avtalet från början
2008 träffade Vårdförbundet ett lokalt kollektivavtal med Landstinget i Uppsala län om
ett ramavtal för arbetstidsmodeller. Då gav avtalet ett mervärde till medlemmar på
arbetsplatser med arbetstidsmodell. Det här avtalet har sedan gällt i oförändrad form,
fram till nu.
Genom årens lopp har sedan andra avtal, framför allt de Allmänna Bestämmelserna
(AB) genomgått flera förändringar i bestämmelserna om arbetstider, förskjutningstillägg
ochOB-ersättningar, som lett till bättre villkor för Vårdförbundets medlemmar. 2014
såg den lokala avdelningsstyrelsen att skillnaden mellan villkoren i AB och de olika
poängmodellerna krympt avsevärt, och att det mervärde som arbetstidsmodellerna
innebar i princip hade försvunnit.
Man såg också att de höga saldon som finns i flera av modellerna innebar att
medlemmarna i perioder med lägre schematäthet riskerar mycket höga kvoter. Det
betyder i korthet att medlemmarna riskerar att förlora stora summor pengar vid till
exempel en sjukskrivning.
Det blev också tydligt för Vårdförbundet att arbetstidsmodellerna inte gav
förutsättningar för återhämtning under perioder med förtätade scheman, då medlemmar
började höra av sig och signalerade att de inte orkade med den typ av scheman som
modellerna innebar.
Med allt detta i vågskålen valde Vårdförbundet därför att säga upp ramavtalet. Syftet
var och är att omförhandla avtalet för att åter igen göra arbetstidsmodellerna lika
värdefulla som de en gång var. Därför kom Vårdförbundet och arbetsgivaren överens
om att tillfälligt förlänga avtalet till den 31 december 2015, för att tillsammans kunna se
över hur avtalet skulle kunna förändras.
Under året som gått sedan dess har arbetsgivaren inte visat något som helst intresse för
att diskutera avtalet och se vilka förbättringar som kan göras, och man har heller inte
kommit med några konstruktiva förslag till nytt avtal.
Vad som händer nu
Det avtal som finns för de rådande arbetstidsmodellerna löper ut den 31 december 2015.
Det som nu krävs för att vi ska kunna teckna ett nytt avtal är att arbetsgivaren
visar förhandlingsvilja. Vårdförbundet hoppas kunna finna en lösning och vi är öppna
för diskussion med arbetsgivaren, men kommer inte gå med på ett avtal som löser
verksamheternas behov på bekostnad av medlemmars hälsa.
VÅRDFÖRBUNDET Avdelning Uppsala Bangårdsgatan 4 A, Box 1038 751 40 Uppsala
Tel: 0771-420 420 Fax: 010-451 60 03 E-post: [email protected] www.vardforbundet.se
Vårdförbundet har ett gällande kollektivavtal som råder på alla arbetsplatser som inte
har arbetstidsmodeller. Det avtalet (AB) är det som kommer gälla från den 1 januari
2016, om inte arbetsgivaren kan möta oss vid förhandlingsbordet innan dess.
Om du vill veta mer om vad som sker i processen kan du alltid prata med den som är
förtroendevald på din arbetsplats, eller kontakta oss på Vårdförbundet Avdelning
Uppsala.
Vad Vårdförbundet vill
Vårdförbundets viljeriktning tar sin utgångspunkt i att våra medlemmar har rätt till
hälsosamma arbetstider för att kunna arbeta ett helt yrkesliv. Vi anser också att detta är
en absolut förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård, idag och i
framtiden. Våra yrkanden till arbetsgivaren har därför ett generellt fokus på
arbetstidsförkortning, snarare än ekonomisk ersättning, då de signaler vi fått från
medlemmarna har handlat om bristen på tid för återhämtning.
Grundschema för ekonomisk trygghet
Vårdförbundet har föreslagit att det ska finnas ett grundschema som tillämpas vid
sjukskrivning, för att öka tryggheten och minska den ekonomiska osäkerheten vid
sjukskrivning.
Höjda OB-nivåer och ökad tydlighet
Vi har också begärt en höjning av OB-ersättningarna, översyn av kompensationen för
förskjuten arbetstid i förhållande till det vanliga kollektivavtalet, och att det behövs en
ökad tydlighet kring vad som är ett turbyte, respektive vad som är övertid.
Ramar utifrån hälsosamma arbetstider
Vårdförbundet anser att de ramar som tillämpas i arbetstidsmodellerna ska ha sin
utgångspunkt i att medarbetarna ska ha hälsosamma arbetstider.
En timmes nattarbete ska vara 1,4
Vårdförbundet över hela Sverige driver gemensamt frågan att en timmes arbetstid på
natten ska motsvara 1,4 timmar, för att ge förutsättningar för återhämtning.
Sammantaget är Vårdförbundet positivt inställda till schemamodeller som innebär
arbetstidsförläggning utifrån verksamhetens behov, men detta får inte ske på bekostnad
av individens hälsa och ekonomiska trygghet.
Du är alltid välkommen att kontakta oss, via Vårdförbundet Direkt på 0771-420
420 eller [email protected]
/Avdelningsstyrelsen
2 (2)