Samrådsbrev - Vadstena kommun

1(2)
Handläggare
Rigmor Myrén, plantekniker
Telefon: 0143-150 81
E-post: [email protected]
Utskriftsdatum
2015-07-10
SBK 2014-91,
Projektnr 9322
Berörda myndigheter,
Fastighetsägare och sakägare
SAMRÅD
DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5
OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 17 radhus/kedjehus på
fastigheten. Gällande detaljplan medger endast byggande av friliggande
enbostadshus. Planarbetet bedrivs som standardförfarande i enlighet med PBL
2010:900.
Ändringen bedöms inte motverka syftet i underliggande detaljplan och är av så
begränsad omfattning att den inte utgör någon betydande miljöpåverkan.
Samråd pågår 13 juli – 20 augusti 2015.
Samrådshandlingar
Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset
(vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35, på biblioteket, Slottsgatan 10,
under dess öppettider samt på kommunens hemsida www.vadstena.se
Planhandläggare finns tillgänglig för frågor fr o m 3 augusti.
Samrådsmöte
Ett samrådsmöte för information och synpunkter hålls i kommunhuset,
Klosterledsgatan 35,sammanträdesrum Vävaren den 11 augusti 2015 kl.18.30
Synpunkter på förslaget ska lämnas in skriftligt till:
Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA
senast 20 augusti 2015.
Den som inte inkommer med skriftligt yttrande senast detta datum kan förlora
rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.
PLAN- OCH BYGGLOVAVDELNINGEN
Vadstena kommun
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35
E-POST [email protected]
TEL
0143-150 00 FAX 0143-151 90
www.vadstena.se
WEBB
2(2)
Handlingar
Förslag till ändring av detaljplan.
Plan- och bygglovavdelningen
Rigmor Myrén
Sändlista:
Stångå Bostad AB
Vadstena kommun, Tekniska avdelningen
Region Östergötland
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Östergötlands museum
Räddningstjänsten
Vattenfall Eldistribution AB
Skanova AB
Telia Sonera AB
Vatten- och avfallsnämnden
Kommunstyrelsen
Miljöavdelningen
Kultur & Utbildning
Wetterhus i Vadstena AB
Rindi Vadstena AB/Rindi Energi AB
Magnus Johansson
Nicklas Johansson
Lisa Wall Johansson
Helena Wallrin
Henrik Wallrin
Mats Berglund
Charlotta Dufmats
Gunilla Ross Edholm
Per-Inge Edholm
BMN’s ledamöter
PLAN- OCH BYGGLOVAVDELNINGEN
Vadstena kommun
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35
E-POST [email protected]
TEL
0143-150 00 FAX 0143-151 90
www.vadstena.se
WEBB