Kungörelse - Kalmar kommun

Handläggare
Datum
Eva-Lena Larsdotter
0480-450262
2015-06-05
Ärendebeteckning
2011-3019
Enligt utsändningslista
KUNGÖRELSE
Detaljplan för Södra Fredriksskans
Malmen 2:3 (del av) m fl,
Kalmar kommun
Ett förslag till detaljplan har tagits fram och finns utställt för samråd under tiden
2015-06-11 – 2015-08-31 på
•
•
•
Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A, Kalmar. Öppettider: måndag torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.00, fredag 08.00-12.00, 13.00-15.30
Kalmar stadsbibliotek, Tullslätten 4, Kalmar. Öppettider: Måndag-onsdag 9.0019.00, Torsdag 10.00-19.00, Fredag 9.00-18.00, Lördag 11.00-15.00
Kommunens websida www.kalmar.se/fredriksskans
Ett informationsmöte kommer att hållas i Stagneliusskolans matsal den 16 juni kl 17:30.
Planområde
Planområdet ligger på Malmen, alldeles norr om Kvarnholmen, och omfattar den
södra delen av Fredriksskans samt del av Fredriksskansgatan.
Planenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: [email protected]
1(5)
Samhällsbyggnadskontoret
2(5)
Kungörelse
Datum
2015-06-05
Ärendebeteckning
2011-3019
Planens syfte
Planens syfte är att Fredriksskans ska bli mer tillgängligt och inbjudande för
allmänheten samtidigt som ny bebyggelse kan uppföras i området. Planen ska därför
möjliggöra:
•
ett parkstråk längs Malmfjärdens strand. Parken ska bidra till rekreativ och
aktiverande miljö i stadskärnan och utgöra en viktig del i ett övergripande
sammanhängande rekreationsstråk kring hela Malmfjärdens vattenrum. Längs
vattnet skapas gångstråk och brygganläggningar. Parkområdet ska även
innehålla ytor för skolidrott och spontanidrott.
•
ny bebyggelse, huvudsakligen bostäder med möjlighet till centrumverksamhet
i bottenvåningar. I angränsning till läktaren möjliggörs idrott och förskola
utöver bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska ha hög kvalitet i
gestaltning och arkitektur och utformas utifrån respekt för befästningsstaden
Kvarnholmen och förstärka upplevelsen av den.
•
att Fredriksskansgatan ska behålla sin karaktär av paradgata med allé och
tydliga entréer till Fredriksskans bebyggelseområden och park.
Strandskyddet upphävs inom all kvartersmark i planområdet.
Samråd och fortsatt planprocess
Alla inkomna yttranden kommer att redovisas och kommenteras i en
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen skickas till de som lämnat synpunkter
under samrådet, övriga har möjlighet att läsa den och övriga planhandlingar på
samhällsbyggnadskontoret (se adress och öppettider på första sidan).
Förslaget kommer att ställas ut på nytt för granskning där det också ges möjlighet att
lämna synpunkter. Den som inte lämnat synpunkter senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Detaljplaneprocessen
Detaljplanen handläggs med så kallat utökat planförfarande.
Här är vi nu!
Skriftliga synpunkter
Har du synpunkter på förslaget?
Senast den 31 augusti 2015 måste vi få dina skriftliga synpunkter.
Samhällsbyggnadskontoret
3(5)
Kungörelse
Datum
Ärendebeteckning
2015-06-05
2011-3019
Synpunkter på förslaget kan skickas med e-post till:
[email protected]
eller med vanlig post till:
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 611, 391 26 KALMAR
Frågor
Om du har frågor angående planförslaget är du välkommen att ringa
Eva-Lena Larsdotter, tfn 0480-45 02 62 eller Björn Strimfors tfn 0480-45 00 53
Samhällsbyggnadsnämnden
_____________________________________________________________
Jag godkänner förslaget
Synpunkter:
Datum och underskrift:
Diarienr 2011-3019
.........................…..............................................................................................................
Namnförtydligandegande...............................................................................................
Ev företag/fastighet.…..................................................................................................
Adress.......................…....................................................................................................
Postadress..................…...................................................................................................
Samhällsbyggnadskontoret
4(5)
Utsändningslista
Datum
2015-06-05
För yttrande
Länsstyrelsen i Kalmar län
Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun
Tillfälle till yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen
Brandkåren
Kalmar Energi Värme AB
Kalmar Energi Elnät AB
Eon Elnät Sverige AB
Kalmar Handikappsamverkan
Kalmar Vatten AB
Kalmarsundsregionens Renhållare
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lokala Råd för ett tryggare Kalmar
Omsorgsförvaltningen
Socialförvaltningen
Serviceförvaltningen
Ungdomsrådet
Kalmar läns museum
Kalmar läns trafik KLT
Polismyndigheten
Postens regionkontor
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Telia Sonera AB
Trafikverket Region Syd
Försvarsmakten
Naturskyddsföreningen i Kalmar
Linnéuniversitetet
Stagneliusskolan
Jenny Nyströms skola
Lars Kagg skolan
Lindöskolan
John Bauergymnasiet
Kalmar Waldorfskola
Calmare Internationella skola
Centrum för Idrott och hälsa
Kalmar församling
Kalmar stads Hembygdsförening
Studentkåren Universitetet
Idrottsföreningar
Kalmar AIK
Ängö BK
Kalmar SK
Kalmar GF
Kalmar RK
FI Kalmarsund
Högby IF
Ärendebeteckning
2011-3019
Samhällsbyggnadskontoret
5(5)
Utsändningslista
Datum
2015-06-05
Ärendebeteckning
2011-3019
Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Kalmar
Kalmar/Öland Fältbiologer
Kalmar miljögrupp
Kalmar kyrkliga samfällighet
Kvarnholmens centrumförening
Brukarråd vid resp skola
PRO Kalmar Samorganisation
SPF – Sveriges pensionärsförbund
SPRF – Sveriges Pensionärers Riksförbund
RPG – Riksförbundet Pensionärers Gemenskap
Svenska turistföreningen
Hyresgästföreningen
KIFAB i Kalmar AB
Politiska partier
Markägare enligt fastighetsförteckning
För kännedom
Inom samhällsbyggnadskontoret: Miljöenheten, Bygglovenheten, Park- och infrastrukturenheten
Kontaktcenter