Kungörelse - Kristianstad kommun

Kungörelse
Ändring av detaljplanen för Södra och Östra delarna av Äspet i Åhus
(område A), Kristianstads kommun
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplanen för Södra
och Östra delarna av Äspet. Planområdet omfattar den sydöstra delen av Äspet och gränsar i nordost mot Äspets naturreservat, i sydost mot Östersjön och i sydväst mot bebyggelsen på Havsvägens östra sida. Syftet med planen är att pröva möjligheten att ändra
gällande plans byggnadsreglerande bestämmelser och att utöka befintliga byggrätter
inom området i enlighet med de ställningstagande som gjorts i ”Programmet för kustens
utveckling från Åhus till Juleboda” och i kommunens översiktsplan.
Mellan den 5 oktober 2015 och 13 november 2015 finns detaljplanen tillgänglig för granskning på
följande platser:
•www.kristianstad.se/planer
•Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
För öppettider, se kommunens hemsida.
Senast den 13 november 2015 har du möjlighet att komma med synpunkter. Dessa skickas till Kristianstads kommun, Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad eller [email protected]
Frågor besvaras av:
Kerstin Mossberg, 044-13 53 46
[email protected]
Den som inte skriftligen framför synpunkter före granskningstidens utgång kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.
BYGGNADSNÄMNDEN
Postadress
291 80 Kristianstad
Besöksadress
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon
044 -13 50 00 vx
E-post
[email protected]