Balanserad av rimliga värderingar styrs börsen nu av

Ö
AR
ING
R
E
C
PL A 2004!
TEN
TAR
00
0
2
VER
NS
A
SED
Nya Strukturerade Placeringar
TECKNA DIG SENAST 14 OKTOBER 2015
Balanserad av rimliga
värderingar styrs börsen nu
av tillväxtvindarna
VIKTIG INFORMATION
En investering i en strukturerad placering är som vid alla investeringar förknippad med vissa risker. Investerare skall försäkra sig om att de
förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen samt omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av placeringen
som en investering med anledning av sin egen situation och sina ekonomiska omständigheter.
Innehållet i denna broschyr utgör endast reklam och är ej avsett att vara rådgivande utan endast informativt. Mer om risker förknippade med
emittenten och andra riskfaktorer finns beskrivet under avsnittet Viktigt om risker.
Ytterligare information om de olika placeringarna, dess funktioner, risker, indikativa villkor etc finns i respektive placerings marknadsföringsmaterial samt i emittentens prospekt/slutliga villkor. Investerare uppmanas ta del av denna information innan ett investeringsbeslut tas. Allt
material finns tillgängligt på www.garantum.se eller via telefon 08-522 550 00.
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
1
INNEHÅLL SEPTEMBER 2015
Makroanalys3
KAPITALSKYDDADE/SKYDDAT BELOPP
4
GAP BoC FO Catella Hedge Tillväxt nr 24094
GAP+ BoC AO USA Konsumtion nr 24114
GAP+ BoC AO Europa nr 24124
GAP+ BoC AO Läkemedel nr 24134
GAP AO Sverige Trygghet nr 24145
GAP AO Sverige Tillväxt nr 24155
GAP AO Europa Trygghet nr 24165
GAP AO Europa Tillväxt nr 24175
GAP FO Global balanserad Trygghet nr 2418
5
GAP FO Global balanserad Tillväxt nr 2419
5
AO Europa TIllväxt 3 år nr 2446 5
Aktuellt erbjudande
Sista teckningsdag 14 oktober
I vårt nuvarande erbjudande kan du hitta strukturerade placeringar
med olika inriktningar vad gäller, underliggande marknad, riskprofil och löptid. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är
att sprida risker på just detta sätt. Du får inte bara en väldiversifierad
portfölj utan också andra fördelar så som till exempel kapitalskydd
eller löpande kupongutbetalningar. Ge din portfölj slagkraft med
strukturerade placeringar. Så tänker vi. Hur tänker du?
Läs mer om vårt
aktuella erbjudande
på garantum.se
AUTOCALL8
AC Sverige/Europa nr 24308
AC Utvecklade Marknader Combo nr 24318
AC Läkemedel Combo nr 24328
AC Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 24339
AC USA Konsumtion Månadsvis Kursskyddad kupong nr 2434
9
AC Svenska bolag Combo Kursskyddad kupong nr 2435
9
AC Svenska bolag Kapitalskydd nr 24369
AC Europeiska bolag Combo Månadsvis nr 2439
10
AC Amerikanska bolag Combo nr 2440
10
AC Europeiska Blue Chip Plus/Minus nr 2441
10
AC Bank & Försäkring Kapitalskydd nr 2445
10
AC VD-byte Svenska bolag kvartalsvis Plus/Minus nr 2447 11
AC VD-byte Svenska bolag 2Max nr 2455
11
SPRINTER11
SPR Sverige Platå Optimal Start nr 243711
KREDITOBLIGATION11
KO High Yield USA nr 243811
Kommande händelser
12
Tidsplan och betalningsinformation
13
Garantum
– en trygg partner
Privatägda Garantum Fondkommission AB är en av de största arrangörerna av strukturerade placeringar i Norden. Sedan starten
2004 har vi arrangerat mer än 2 300 unika placeringslösningar för
närmare 60 miljarder svenska kronor. Idag är vi cirka 75 medarbetare
som arbetar i hela koncernen.
Trots en snabb tillväxt under åren har vår ambition alltid varit att
verka som en liten organisation med stora idéer. Resultatutvecklingen har lett till att vi kunnat höja vårt egna kapital rejält vilket ger oss
en stark kapitalbas och en god soliditet. Med det vill vi egentligen
bara säga en sak; Garantum står på en stabil grund och du kan känna
dig trygg i att investera i våra placeringar.
Garantum Fondkommission 20%
Swedbank 18%
Nordea 13%
Handelsbanken 12%
SEB 9%
Strukturinvest 8%
Skandia Liv 4%
Carnegie 4%
Exceed Capital 3%
SIP Nordic
Fondkommission 3%
Other 7%
Diagrammet visar de 7 största arrangörerna i förhållande till den totala marknaden.
Siffrorna avser perioden 1/1 – 31/7 2015. Källa: Structured Retail Products
Din rådgivare – vår samarbetspartner
Det kan vara svårt att välja hur ens kapital ska investeras. Garantum
samarbetar därför med allt från stora banker till enskilda rådgivare
över hela landet – från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi sätter stor
vikt vid ett nära och professionellt samarbete med rådgivarna som
förmedlar våra placeringar. Att stödja dem och dig som investerare
med bästa tänkbara service är en naturlig del av vårt erbjudande. Din
förtjänst är att du får en fristående rådgivare som genom sitt kunnande kan vägleda dig till de val som är bäst lämpade för just dina
behov. Vill du veta mer om Garantum finns vår årsredovisning för
2013 tillgänglig på garantum.se under avsnittet Om Garantum.
2
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
MAKROANALYS SEPTEMBER 2015
Balanserad av rimliga värderingar styrs
börsen nu av tillväxtvindarna
Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet prognoserna på börsbolagens förväntade vinster, har i och med börsnedgångarna i slutet på sommaren återigen blivit mer rimligt prissatta. Givet
att konjunkturen fortsätter att stärkas kommer bolagens förväntade
vinster att öka och mot den bakgrunden är börsernas nuvarande
värderingar rimliga. Det betyder också att det är den ekonomiska
tillväxten i världen som nu kommer att styra utvecklingen på finansmarknaden. Som investerare ska man nog räkna med fortsatt
stora kurssvängningar under en period. Den inkommande ekonomiska statistiken kommer sannolikt att vara en blandad kompott,
där framförallt oron för den kinesiska utvecklingen kommer att vara
hög. Samtidigt är den underliggande tillväxttrenden i världen positiv.
Den amerikanska tillväxten växer sig successivt starkare i takt med
att den breddas och från den europeiska kontinenten kommer allt
positivare signaler. En gradvis högre global tillväxt innebär trots allt
att förutsättningarna för att bolagens vinster ska växa snabbare är
goda.
Uppdatera dig och läs hela marknadsutblicken
på garantum.se/analys.
Christer Tallbom, Chefekonom hos
Garantum samt prognosmakare
och omvärldsanalytiker sedan 20 år.
Ny riskklassindikator
NYHET!
På framsidan av våra produktbroschyrer finns sedan länge en riskklassindikator som syftar till att illustrera risk på aktuell placering. Från och med hösten 2015 kommer denna riskklassindikator
att följa principer som medlemsföretagen i SPIS (Strukturerade
Placeringar i Sverige) enats om. Riskklassindikatorn kommer att
vara densamma för placeringar vars arrangör eller emittent är
anslutna till SPIS och grunda sig på en kvantitativ metod. Metoden
baseras på simulerade utfall och tar därmed hänsyn till placeringens löptid och underliggande tillgång i större utsträckning än vad
tidigare riskindikator gjort.
Precis som tidigare så kommer en strukturerad placering att graderas
utifrån en sjugradig skala där 1 är lika med lägst risk och 7 är lika med
högst risk. Den nya riskklassindikatorn visar, utöver kreditrisk, två möjliga fall av risk i en placering. De olika typerna av risk beskrivs nedan.
• Risknivå normalutfall
• Risknivå extremutall
• Emittentrisk / Kreditrisk
Risknivå normalutfall
1
2
3
4
5
Lägre risk
6
7
Högre risk
Placeringens risknivå vid emissionstillfället
Risknivå extremutfall
Den extrema risknivån (skala 1–7) visar risken vid extrema utfall
som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittentrisk
Emittent
6
S&P: A/Moody’s: A2
UBS AG
Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt den svenska branschkoden för Strukturerade Placeringar. För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida www.strukturerade.se
Risknivå normalutfall visar den förväntade risken i placeringen om
denna hålls till förfallodagen. Måttet väger samman sannolikheten
för och storlek av en eventuell förlust i ett och samma mått. Den förväntade risken översätts sedan till en skala mellan 1 och 7 där 7 är den
högsta risken. Riskklass 1 innebär inte att placeringen är riskfri. Placeringens riskklass fastställs vid emissionstillfället och kan förändras
under placeringens löptid beroende på utvecklingen av underliggande
tillgång, t.ex. aktier, som placeringens utbetalning är baserad på. Risknivå normalutfall är det huvudsakliga riskmåttet som används i rådgivningsdokumentationen.
Vid beräkning av risknivå för normalutfall ersätts alla simulerade
positiva avkastningar med noll, därefter beräknas genomsnittsavkastningen. Måttet visar alltså nedsidesrisken i placeringen. Genom en
kvantitativ metod klassificeras sedan placeringen in i skalan 1-7.
Risknivå extremutfall visar risken vid extrema utfallen för placeringen förutsatt att denna hålls till förfallodagen. Indikatorn bygger
på en extremfallsberäkning som beskriver den högsta beräknade förlusten vid extremscenarion som ej överskrids i 99 fall av 100. Detta
mått visar hur robust placeringen är vid extrema utfall. Genom den
kvantitativa metoden klassificeras sedan placeringen in i skalan 1-7
där 1 representerar lägst risk och 7 högst risk.
Vid beräkning av risknivå för extermutfall beräknas initialt värdet vid
den 99:onde percentilen i en VaR 99% beräkning. Genom en kvantitativ metod klassificeras sedan placeringen in i skalan 1-7.
Emittentrisk / Kreditrisk visar risken för att motparten inte kan
fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses
återbetalning på återbetalningsdagen enligt placeringsvillkoren. Om
emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora
hela eller stora delar av sin investering oavsett hur den underliggande
exponeringen har utvecklats. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten
hos emittenten är att titta på kreditvärdighetsbetyget enligt Standard
& Poor’s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är
lägsta, skalan har 12 grader) och enligt Moody’s (Aaa representerar
högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta, skalan har 9 grader).
Mer information finns på www.garantum.se
Riskmåtten ”Risknivå normalutfall” och ”Risknivå extremutfall” är
framtagna och beräknade enligt principer som medlemsföretagen i SPIS
enats om. För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige
(SPIS) hemsida www.strukturerade.se
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
3
GAP BANK OF CHINA FONDOBLIGATION
RisknivåNormal: 4 / Extrem: 2
GAP+ BANK OF CHINA AKTIEOBLIGATION RisknivåNormal: 3 / Extrem: 2
Catella Hedge Ti nr 2409
USA Konsumtion nr 2411
• AKTIV ALLOKERING KAN SKAPA EXTRA SKYDD I RISKFYLLDA SCENARIOS
• 2,25 GÅNGER STRATEGIENS UTVECKLING (INDIKATIVT)
• 100% KAPITALSKYDDAD PLACERING
• KONSUMTIONSINRIKTADE BOLAG GYNNAS AV ÖKAD EFTERFRÅGAN
• 1,0 GÅNGER AKTIEKORGENS UTVECKLING (INDIK., FÖRE ARVODEN)
• SKYDDAT BELOPP KNYTS MOT BANK OF CHINA
Placeringen följer en strategi som bygger på Catella Hedgefond och passar
investerare som söker möjlighet till en jämn avkastning över tid. Avkastningsmöjligheten motsvarar den indikativa deltagandegraden ggr den underliggande strategins uppgång. Strategin har möjlighet att underexponeras
mot fonden beroende på fondens uppmätta risk i förhållande till placeringens
målrisk på 4,5%. I strategin får du endast den avkastningsdelen av strategins
utveckling som överstiger 3 mån STIBOR (justeras på daglig basis). Kapitalskyddat belopp är knutet mot Bank of China. En överkurs på 10% omfattas ej av
kapitalskyddet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning och hur kapitalskydd fungerar.
En successivt bredare och högre tillväxt i USA samt en starkare efterfrågan från
de stora tillväxtmarknaderna kommer att kunna gynna många amerikanska konsumtionsrelaterade bolag. Placeringen passar dig som långsiktigt ser potential i
stora amerikanska bolag men som också vill ha trygghet. Skyddat belopp, och
därmed kreditrisken, knyts mot Bank of China – en av världens största banker. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, valutakursrörelser, genomsnittsberäkning, skyddat belopp och hur en fondliknande
kostnadsmodell fungerar.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)110%
Löptid
ca 5 år
Indikativ deltagandegrad (lägsta möjliga nivå: 1,8) 2,25
Genomsnittsberäkning 1 år (månadsvis)
Inriktning
Catella Hedgefond
Målrisk/Maxexponering4,5%/100%
ISINXS1283501952
Ingående bank i kapitalskyddet:
Bank of China (BoC) (S&P: A / Moody’s: A1)
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
Löptid
ca 6 år
Indikativ deltagandegrad före arvoden (lägsta möjliga nivå: 0,7) 1,0
Genomsnittsberäkning 2 år (månadsvis)
Inriktning
Korg med 10 aktier
Valutakoppling avkastningsdel
USD
ISINXS1283502174
Ingående bank i skyddsdelen:
Bank of China (BoC) (S&P: A / Moody’s: A1)
Kursutveckling (USD)
Kursutveckling
Kursutveckling
2005-08-20 till 2015-08-20
225
200
175
150
125
100
75
50
Fondstrategi Catella Hedgefond
OMX 30
Aktiekorgen
• PEPSI
• AT&T
• HERSHEY
• KIMBERLY-CLARK
• GENERAL MILLS
• CAMPBELL SOUP
• KELLOG
• JOHNSON & JOHNSON
• 3M
• BAXTER INT
Kursutveckling
Kursutveckling (USD)
225
2005-08-24 till 2015-08-24*
200
175
150
125
100
75
50
Aktiekorg USA Konsumtion
Aktiekorgen
• AT&T
• JOHNSON & JOHNSON
• PROCTER & GAMBLE
• COCA COLA
• GENERAL MILLS
• KIMBERLY-CLARK
• COLGATE PALMOLIVE
• KELLOGG
• MCDONALD’S
• WALMART
Källa: Reuters Datastream
Källa: Reuters Datastream
GAP+ BANK OF CHINA AKTIEOBLIGATION RisknivåNormal: 3 / Risknivå3
Extrem: 2
Europa nr 2412
S&P 500
Fondliknande
kostnadsmodell
GAP+ BANK OF CHINA AKTIEOBLIGATION RisknivåNormal: 3 / Extrem: 2
Läkemedel nr 2413
Fondliknande
kostnadsmodell
• FÖLJ EN AKTIEKORG MED 10 EUROPEISKA AKTIER
• 1,4 GÅNGER AKTIEKORGENS UTVECKLING (INDIKATIVT, FÖRE ARVODEN)
• SKYDDAT BELOPP KNYTS MOT BANK OF CHINA
• FÖLJ EN KORG MED 10 BOLAG I LÄKEMEDELSSEKTORN
• 1,0 GÅNGER AKTIEKORGENS UTVECKLING (INDIKATIVT)
• SKYDDAT BELOPP KNYTS MOT BANK OF CHINA
Situationen i sydeuropa har stabiliserats och i och med det finns det också
förutsättningar för att Europa som helhet ska kunna lyfta sig. Placeringen
följer en korg med 10 europeiska bolag och passar dig som långsiktigt ser
potential i stora europeiska bolag men också vill ha trygghet. Skyddat belopp,
och därmed kreditrisken, knyts mot Bank of China – en av världens största
banker. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens
broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, skyddat belopp och hur en fondliknande kostnadsmodell
fungerar.
Läkemedelssektorn är förhållandevis stabil och trygg. Dessutom kan sektorn
dra nytta av en åldrande värld – inte bara i västvärlden – och en global ökning
av välfärdsrelaterade sjukdomar. I ett långsiktigt perspektiv torde efterfrågan
på hälso- och sjukvård växa i takt med ett ökat välstånd. Placeringen passar dig
som långsiktigt ser potential i stora globala läkemedelsbolag men som också
vill ha trygghet. Skyddat belopp, och därmed kreditrisken, knyts mot Bank of
China – en av världens största banker. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer
som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, skyddat belopp och hur en
fondliknande kostnadsmodell fungerar.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
Löptid
ca 6 år
Indikativ deltagandegrad före arvoden (lägsta möjliga nivå: 1,0) 1,4
Genomsnittsberäkning 2 år (månadsvis)
Inriktning
Korg med 10 aktier
ISINXS1283502257
Ingående bank i skyddsdelen:
Bank of China (BoC) (S&P: A / Moody’s: A1)
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
Löptid
ca 6 år
Indikativ deltagandegrad före arvoden (lägsta möjliga nivå: 0,7) 1,0
Genomsnittsberäkning 2 år (månadsvis)
Inriktning
Korg med 10 aktier
Valuta avkastningsdel
USD
ISINXS1283502414
Ingående bank i skyddsdelen:
Bank of China (BoC) (S&P: A / Moody’s: A1)
Kursutveckling
Kursutveckling
2005-08-21 till 2015-08-21*
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Europeisk aktiekorg
Euro Stoxx 50 Index
Källa: Reuters Datastream
Aktiekorgen
• NATIONAL GRID
• TELE 2 B
• UNIBAIL RODAMCO
• ENGIE
• MUNICH RE
• HSBC
• SEB A
• TELIA SONERA
• ALLIANZ
• SWEDBANK A
Kursutveckling
Kursutveckling
Aktiekorgen
• JOHNSON & JOHNSON
• MERCK & CO
• PFIZER
• NOVARTIS
• ROCHE
• NOVO
• GLAXOSMITHKLINE
• BAYER
• SANOFI
• TAKEDA
2005-08-24 till 2015-08-24*
350
300
250
200
150
100
50
Korg av läkemedelsaktier
MSCI world (USD)
Källa: Reuters Datastream
Fondliknande
kostnadsmodell
4
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
RisknivåNormal: 1|4 / Extrem: 1|2
GAP AKTIEOBLIGATION Sverige Tr | Ti nr 2414 | 2415
• FÖLJ EN AKTIEKORG MED 10 SVENSKA AKTIER
• 1,0 RESP. 2,0 GÅNGER AKTIEKORGENS UTVECKLING (INDIKATIVT)
• 100% KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR
GAP AKTIEOBLIGATION
RisknivåNormal: 1|3 / Extrem: 1|2
Europa Tr | Ti nr 2416 | 2417
• GYNNSAMT LÄGE FÖR EUROPEISKA BOLAG
• 1,1 RESP. 2,4 GÅNGER AKTIEKORGENS UTVECKLING (INDIKATIVT)
• 100% KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR
Placeringen följer en korg med 10 svenska aktier, vilka utgör en bra bas i
portföljen och är framtagen för placeraren som ser en långsiktig potential för
en positiv, svensk börsutveckling men som också vill ha trygghet. Kapitalskyddat belopp är fördelat mot 3 banker till skillnad mot endast 1 enskild bank
som i traditionella kapitalskyddade placeringar. En överkurs på 10% omfattas
ej av kapitalskyddet för alt. 2415. För att kunna ta ställning till placeringen behöver
du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad,
genomsnittsberäkning, överkurs och kapitalskydd.
Situationen i sydeuropa har stabiliserats och i och med det finns det också
förutsättningar för att Europa som helhet ska kunna lyfta sig. Placeringen
följer en korg med 10 europeiska bolag och passar dig som långsiktigt ser
potential i stora europeiska bolag men också vill ha trygghet. Kapitalskyddat
belopp är fördelat mot 3 banker till skillnad mot endast 1 enskild bank som i
traditionella kapitalskyddade placeringar. En överkurs på 10% omfattas ej av
kapitalskyddet för alt. 2417. För att kunna ta ställning till placeringen behöver
du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, överkurs, genomsnittsberäkning och diversifierat kapitalskydd.
TRYGGHET 2414
TILLVÄXT 2415
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)
100%110%
Kapitalskydd
100%100%
Löptid
ca 7 år
ca 7 år
Indikativ deltagandegrad (lägsta möjliga nivå: 0,8 / 1,6) 1,0
2,0
Genomsnittsberäkning 2 år (månadsvis)
Inriktning
Korg med 10 aktier
ISIN
XS1283502687 / XS1283502760
Ingående banker i kapitalskyddet (S&P/Moody´s):
Deutsche Bank (BBB+ / A3),
TRYGGHET 2416
TILLVÄXT 2417
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)
100%110%
Kapitalskydd
100%100%
Löptid
ca 7 år
ca 7 år
Indikativ deltagandegrad (lägsta möjliga nivå: 0,8 / 2,0) 1,1
2,4
Genomsnittsberäkning 2 år (månadsvis)
Inriktning
Korg med 10 aktier
ISIN
XS1283502844 / XS1283502927
Ingående banker i kapitalskyddet (S&P/Moody´s):
Deutsche Bank (BBB+ / A3),
Banco Santander (BBB+ / A3), The Goldman Sachs Group (A- / A3)
Banco Santander (BBB+ / A3), The Goldman Sachs Group (A- / A3)
Kursutveckling
Kursutveckling
Aktiekorg
2005-08-21 till 2015-08-21*
• ABB
250
• SKANSKA B
200
• TELIA SONERA
150
• SWEDBANK A
100
• SKF B
50
• HANDELSBANKEN
0
• NORDEA
Kursutveckling
Kursutveckling
Aktiekorgen
• NATIONAL GRID
• TELE 2 B
• UNIBAIL RODAMCO
• ENGIE
• MUNICH RE
• HSBC
• SEB A
• TELIA SONERA
• ALLIANZ
• SWEDBANK A
2005-08-21 till 2015-08-21*
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
• TELE2 B
Svensk Aktiekorg
• ASTRAZENECA
OMXS30 Index
Källa: Reuters Datastream
RisknivåNormal: 1|4 / Extrem: 1|2
GAP FONDOBLIGATION Europeisk aktiekorg
• HENNES & MAURITZ B
Global Balanserad
Tr | Ti nr 2418 | 2419
Euro Stoxx 50 Index
Källa: Reuters Datastream
RisknivåNormal: 4 / Extrem: 3
AKTIEOBLIGATION Europa Tillväxt 3 år nr 2446
• FÖLJER EN STRATEGI BESTÅENDE AV 3 GLOBALA FONDER
• 1,1 RESP. & 2,5 (INDIKATIVT) GÅNGER UTVECKLINGEN AV STRATEGIN
• 100% KAPITALSKYDDAD PLACERING
Att aktivt balansera mellan tillgångsslagen räntor och aktier är ett sätt att
både sänka risken genom diversifiering samt att ta rygg på det tillgångsslag
som för tillfället presterar bäst. Underliggande strategi i placeringen består
av en fondportfölj med tre globala fonder som har denna förvaltningsstil gemensam. Kapitalskyddat belopp är fördelat mot 3 banker till skillnad mot
endast 1 enskild bank som i traditionella kapitalskyddade placeringar. En
överkurs på 10% omfattas ej av kapitalskyddet för alt. 2419. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig
in i faktorer som deltagandegrad, aktiv allokering, genomsnittsberäkning,
överkurs och diversifierat kapitalskydd.
TRYGGHET 2418
TILLVÄXT 2419
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)
100%110%
Kapitalskydd
100%100%
Löptid
ca 7 år
ca 7 år
Indikativ deltagandegrad (lägsta möjliga nivå: 0,8 / 2,1) 1,1
2,5
Genomsnittsberäkning 2 år (månadsvis)
Inriktning
Fondportfölj med 3 fonder
ISIN
XS1283502331 / XS1283503149
Underliggande bank i tillväxtdelen
UBS AG (S&P: A / Moody’s: A2)
Ingående banker i kapitalskyddet (S&P/Moody´s):
Deutsche Bank (BBB+ / A3),
• GYNNSAMT LÄGE FÖR EUROPEISKA BOLAG
• 1,3 GÅNGER AKTIEKORGENS UTVECKLING (INDIKATIVT)
• 100% KAPITALSKYDDAD PLACERING
Situationen i sydeuropa har stabiliserats och i och med det finns det också
förutsättningar för att Europa som helhet ska kunna lyfta sig. Placeringen
följer en korg med 10 europeiska bolag och passar dig som långsiktigt ser
potential i stora europeiska bolag men också vill ha trygghet via ett kapitalskydd. En överkurs på 10% omfattas ej av kapitalskyddet. För att kunna ta
ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat
sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning och kapitalskydd.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)110%
Kapitalskydd100%
Löptid
3 år
Indikativ deltagandegrad (lägsta möjliga nivå: 1,1) 1,3
Genomsnittsberäkning 1 år (månadsvis)
Inriktning
Korg med 10 aktier
ValutakopplingSEK
ISINSE0007499512
Emittent
Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A / Moody’s: A1)
Banco Santander (BBB+ / A3), The Goldman Sachs Group (A- / A3)
Kursutveckling
Historisk
kursutveckling*
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
3 ingående fonder
• CARMIGNAC PATRIMOINE – (VIKT 1/3)
• ETHNA AKTIV
(VIKT 1/3)
• M&G OPTIMAL INCOME
(VIKT 1/3)
2009-07-16 till 2015-08-24
Kursutveckling
Kursutveckling
2005-08-21 till 2015-08-21*
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Europeisk aktiekorg
Carmignac Patrimoine
Ethna Aktiv
M&G Optimal Income
Euro Stoxx 50 Index
Aktiekorgen
• NATIONAL GRID
• TELE 2 B
• UNIBAIL RODAMCO
• ENIGE
• MUNICH RE
• HSBC
• SEB A
• TELIA SONERA
• ALLIANZ
• SWEDBANK A
Källa: Reuters Datastream
Källa: Bloomberg
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
5
6
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
FOKUS SEPTEMBER 2015
USA – redo att växla upp
När alla cylindrar i den amerikanska motorn kommer igång blir tillväxten både stabilare
och högre. För även om USA:s konjunktur har kommit längre än andra mogna ekonomier
befinner sig USA trots allt i en tidig fas i konjunkturen.
Av: Christer Tallbom, Chefekonom hos Garantum
Den amerikanska ekonomiska tillväxten stärks och breddas. Detta
trots att USA:s ekonomi brottas med en stark dollar och att aktiviteten i landets oljesektor effektivt har bromsats upp av det låga oljepriset. Det finns flera faktorer som trots viss motvind tydligt talar för
en ännu högre tillväxt i USA. För det första växer hushållens konsumtionsutrymme. Allt fler amerikaner finner arbete och jobbtillväxten har dessutom betydande potential att bli högre framöver. En
högt uppskruvad aktivitet i tjänstesektorn har nämligen fått antalet
lediga platser att skjuta upp. En stramare arbetsmarknad betyder
att även lönerna, som alltjämt ökar i en långsam takt, nu kommer
att börja växa snabbare. Lägre energi- och bensinpriser medför i sin
tur att hushållen kan spendera mer av sin disponibla inkomst på annan konsumtion. För det andra kommer högre disponibla hushållsinkomster till slut även att få fart på bostadsbyggandet i USA som
slumrat sedan finanskrisen slog till. För det tredje kommer bolagens
investeringsbehov att öka i takt med att efterfrågan ökar. När alla
cylindrar i den amerikanska motorn kommer igång blir tillväxten
både stabilare och högre. För även om USA:s konjunktur har kommit
längre jämfört med andra mogna ekonomier, visar det alltjämt låga
bostadsbyggandet, den svaga löneökningstakten och företagens fortsatt återhållna investeringar att USA trots allt befinner sig i en tidig
fas i konjunkturen.
I vår nuvarande emission har vi ett antal placeringar exponerade mot
USA och amerikanska bolag.
• GAP+ BoC Aktieobligation USA Konsumtion nr 2411
• Autocall USA Konsumtion Månadsvis KSK nr 2434
• Autocall Amerikanska Bolag Select Combo nr 2440
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
7
AUTOCALL
RisknivåNormal: 5 / Extrem: 6
Sverige/Europa nr 2430
• 10% / ÅR I ACKUMULERANDE KUPONG (INDIKATIVT)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD MARKNAD NED TILL -35%
Placeringen passar dig som har en relativt positiv grundsyn till aktiemarknaderna i Sverige och Europa utan förväntningar på kraftiga uppgångar. Du föredrar möjlighet till en fast årlig avkastning framför att följa aktiemarknadens eventuella uppgångar fullt ut. Placeringen är kopplad till två breda
aktieindex och ger möjlighet till en årligt ackumulerande kupong. 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till
placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i hur
dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall så länge ingen av de
2 ingående marknaderna noteras under riskbarriären vid löptidens slut.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)
100%
KapitalskyddNej
Löptid
1– 5 år
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 8%) 10% / år
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär
100%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad marknad)65%
Emittent/Garantigivare UBS AG (S&P: A/Moody´s: A2)
ISIN
SE0007490834
100% av
startkursen
65% av
startkursen
AUTOCALL
Inlösen- och kupongbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 1-5 år, vilket sker om samtliga
marknader på en observationsdag stänger på eller
över denna barriär. Då återbetalar emittenten
nominellt belopp + den ackumulerande kupongen
gånger antalet år placeringen varit aktiv.
2 ingående marknader
• EUROPA
EURO STOXX 50 INDEX
• SVERIGE
OMXS30 INDEX
Riskbarriär (5-årsdagen).
Om placeringen inte löses in i förtid och om den
sämst utvecklade marknaden på slutdagen efter
5 år har fallit under riskbarriären återbetalar
emittenten nominellt belopp minskat med nedgången i den sämst utvecklade marknaden.
AUTOCALL
RisknivåNormal: 5 / Extrem: 6
Utvecklade Marknader
Combo nr 2431
• 4% / ÅR UTBETALANDE KUPONG, 12% / ÅR ACKUMULERANDE (INDIK.)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD MARKNAD
NED TILL -40%
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt
ut. Placeringen är kopplad till 5 marknader och ger möjlighet till en lägre årlig
kupong vid nedgångar i marknaden eller en högre, ackumulerande kupong vid
ev. inlösen. 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att
kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland
annat sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall
så länge ingen av de 5 ingående marknader noteras under riskbarriären vid
löptidens slut.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
1– 5 år
Utbet. kupong / indikativ ack. kupong (lägsta möjliga nivå: 9%)
4% / 12% / år
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär60%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad marknad)60%
Emittent/Garantigivare
UBS AG (S&P: A/ Moody’s: A2)
ISIN
SE0007490842
90% av
startkursen
Inlösenbarriär (årligen).
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 1-5 år, vilket sker om samtliga
marknader på en observationsdag stänger på eller
över denna barriär. Då återbetalar emittenten
nominellt belopp + den ackumulerande kupongen
gånger antalet år placeringen varit aktiv.
60% av
startkursen
Kupongbarriär (årligen).
Om samtliga marknader på en observationsdag
stänger på eller över kupongbarriären utbetalas
det en kupong på 4%.
60% av
startkursen
Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om
den sämsta marknaden på slutdagen efter 5 år
står under denna barriär återbetalar emittenten
nominellt belopp minskat med nedgången i den
sämst utvecklade marknaden.
5 ingående marknader
• USA
Russell 2000 Index
• KANADA
SPTSX60 Index
• STORBRITANNIEN
FTSE 100 Index
• SVERIGE
OMXS30 Index
• AUSTRALIEN
iShares MSCI Australia ETF
RisknivåNormal: 6 / Extrem: 6
Läkemedel Combo nr 2432
• 4% / ÅR UTBETALANDE KUPONG, 20% / ÅR ACKUMULERANDE (INDIK.)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD AKTIE NED TILL -40%
Placeringen passar dig med en relativt positiv grundsyn på läkemedelsektorn
som sådan utan förväntningar på kraftiga uppgångar. Placeringen är kopplad
till 4 läkemedelsaktier och ger möjlighet till en lägre årlig kupong vid nedgångar i marknaden eller en högre, ackumulerande kupong vid ev. inlösen i
förtid. 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna
ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat
sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall så
länge ingen av de 4 ingående aktierna noteras under riskbarriären vid löptidens slut.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
1– 5 år
Utbet. kupong / indikativ ack. kupong (lägsta möjliga nivå: 16%)
4% / 20% / år
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär60%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)60%
Emittent/Garantigivare BNP Paribas Arbitrage Issuance BV/BNP Paribas SA (S&P: A+ / Moody’s: A1)
ISIN
SE0007439005
8
90% av
startkursen
Inlösenbarriär (årligen).
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier på
en observationsdag stänger på eller över denna
barriär. Då återbetalar emittenten nominellt
belopp + den ackumulerande kupongen gånger
antalet år placeringen varit aktiv.
60% av
startkursen
Kupongbarriär (årligen).
Om samtliga aktier på en observationsdag
stänger på eller över kupongbarriären utbetalas
det en kupong på 4%.
60% av
startkursen
Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om
den sämsta aktien på slutdagen efter 5 år står
under denna barriär återbetalar emittenten
nominellt belopp minskat med nedgången i den
sämst utvecklade aktien.
4 ingående aktier
• ABBVIE
• TEVA PHARMACEUTICAL
• GLAXOSMITHKLINE
• SANOFI
Läkemedel – stabil sektor
även i orolig marknad
Läkemedel är en en spännande inriktning i vårt aktuella erbjudande. På en oviss marknad befinner sig läkemedelsbolagen i en pålitlig bransch med en stadig efterfrågan.
Världen blir allt äldre – inte bara västvärlden. Global ökning
av välfärdsrelaterade sjukdomar. Efterfrågan på hälso- och
sjukvård växer i takt med ett ökat välstånd. Förhållandevis
stabil och trygg sektor ur investeringssynpunkt.
• GAP+ BoC Aktieobligation Läkemedel nr 2413
• Autocall Läkemedel Combo nr 2432
• Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2433
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
AUTOCALL
RisknivåNormal: 6 / Extrem: 6
AUTOCALL
RisknivåNormal: 6 / Extrem: 5
Läkemedel Månadsvis
Plus/Minus nr 2433
USA Konsumtion Månadsvis
Kursskyddad kupong nr 2434
• 1% / MÅNAD ACKUMULERANDE UTBETALANDE KUPONG (INDIK.)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD AKTIE NED TILL -40%
• 0,8% / MÅNAD UTBETALANDE KURSSKYDDAD KUPONG (INDIK.)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD AKTIE NED TILL -50%
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt
ut. Placeringen är kopplad till 4 amerikanska aktier och ger en månadsvis
kupong oberoende av kursutvecklingen för aktierna. Placeringen kan varje
månad också lösa in i förtid och förfalla till återbetalning (efter år 1). 2 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning
till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i
hur dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall så länge ingen av
de 4 ingående aktierna noteras under riskbarriären vid löptidens slut.
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt
ut. Placeringen är kopplad till 4 aktier och ger möjlighet till en månadsvis
kupong vid viss nedgång i marknaden. Placeringen kan varje månad också
lösa in i förtid och förfalla till återbetalning, även i en svagt nedåtgående
marknad (efter 9 månader). 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga
utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens
broschyr bland annat sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar. Du undviker
ett negativt utfall så länge ingen av de 4 ingående aktierna noteras under
riskbarriären vid löptidens slut.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
9 mån – 5 år
Indikativ ackumulerande utbet. kupong (lägsta möjliga nivå: 0,75%)
1% / månad
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär80%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)60%
Emittent UBS AG (S&P: A / Moody’s: A2)
ISIN SE0007490826
90% av
startkursen
Inlösenbarriär (månadsvis efter 9 mån)
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 9 mån – 5 år, vilket sker så fort samtliga aktier vid en månadsavstämning står på eller
högre än inlösenbarriären. Då erhålls nominellt
belopp plus en sista kupong samt ev. tidigare
missade kuponger.
80% av
startkursen
Kupongbarriär (månadsvis)
Om samtliga aktier på en månadsavstämningsdag
stänger på eller över kupongbarriären utbetalas
det en kupong på 1% samt ev. tidigare missade
kuponger.
Riskbarriär (5-årsdagen).
Om placeringen inte löses in i förtid och om den
sämst utvecklade aktien på slutdagen efter 5 år
har fallit under riskbarriären återbetalar emittenten nominellt belopp minskat med nedgången
i den sämst utvecklade aktien.
60% av
startkursen
AUTOCALL
4 ingående aktier
• ABBVIE
• GLAXOSMITHKLINE
• BAYER
• SANOFI
RisknivåNormal: 6 / Extrem: 6
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
1– 5 år
Indikativ kursskyddad kupong (lägsta möjliga nivå: 0,6%) 0,8% / månad
Inlösenbarriär 100%
KupongbarriärNej
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)50%
Emittent/Garantigivare
SG Issuer/Société Générale (S&P: A / Moody’s: A2)
ISIN
SE0007490743
100% av
startkursen
Inlösenbarriär (månadsvis efter år 1)
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 1 – 5 år, vilket sker så fort samtliga
aktier vid en månadsavstämning står på eller högre
än inlösenbarriären. Då erhålls nominellt belopp
plus en sista kupong.
50% av
startkursen
Riskbarriär (5-årsdagen).
Om placeringen inte löses in i förtid och om
den sämst utvecklade aktien på slutdagen efter
5 år har fallit under riskbarriären återbetalar
emittenten nominellt belopp minskat med
nedgången i den sämst utvecklade aktien samt
en sista kupong.
AUTOCALL
4 ingående aktier
• STAPLES
• AMERICAN
AIRLINES
• TESLA
• APPLE
RisknivåNormal: 1 / Extrem: 1
Svenska bolag Combo &
Kursskyddad kupong nr 2435
Svenska bolag Combo
Kapitalskydd nr 2436
• COMBO – FLEXIBEL AVKASTNINGSMÖJLIGHET FÖR OLIKA SCENARIOR
• KURSSKYDDAD KUPONG BETALAS UT OBEROENDE AV KURSNIVÅ
• COMBO – FLEXIBEL AVKASTNINGSMÖJLIGHET FÖR OLIKA SCENARIOR
• 100% KAPITALSKYDDAD PLACERING
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för tidvisa nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt ut. Placeringen är kopplad till 4 svenska aktier och ger möjlighet till en
årsvis ackumulerande kupong. Placeringen kan varje år lösa in i förtid och
förfalla till återbetalning. Då återbetalas investerat belopp plus den ackumulerade kupongen gånger antal år placeringen varit aktiv. Placeringen ger även
möjlighet till en lägre utbetalande kupong. 2 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du
i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar.
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt
ut. Placeringen är kopplad till 4 aktier och utbetalar som lägst en kursskyddad kupong som är oberoende av kursutvecklingen för aktierna. Står kursutvecklingen för samtliga aktier på eller över inlösenbarriären finns möjlighet
till att istället få en större ackumulerande kupong. 2 gränsvärden/barriärer
bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i hur dessa barriärer
fungerar.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
1-5 år
Kursskyddad kupong
4% / år
Indikativ ackumulerande kupong (min. nivå 10%)
14% / år
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär Nej
Riskbarriär (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)60%
Emittent/Garantigivare SG Issuer/Société Générale (S&P: A / Moody’s: A2)
ISINSE0007490719
90% av
startkursen
Inlösenbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen
efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier på
en observationsdag stänger på eller över denna
barriär. Vid inlösen utbetalas en ackumulerande
kupong på indikativt 14% x antal år placeringen
varit aktiv. Sker ingen inlösen utbetalas en lägre
utbetalande kupong oberoende av kursnivåer vid
varje årlig avläsning.
60% av
startkursen
Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om
sämst utvecklad aktie på slutdagen efter 5 år har
fallit under riskbarriären återbetalar emittenten
nominellt belopp minus nedgången i sämst
utvecklad aktie.
4 ingående aktier
• ASTRA ZENECA
• ELECTROLUX B
• RATOS B
• SWEDBANK A
MED
SKYDDAT
BELOPP
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
Kapitalskydd100%
Löptid
1– 8 år
Utbetalande kupong (lägsta möjliga nivå: 1,5%)
2% / år
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 5%) 7% / år
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär80%
Riskbarriär efter 8 år
Nej
Emittent
Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A / Moody’s: A1)
ISIN
SE0007490651
100% av
startkursen
80% av
startkursen
Inlösenbarriär/Kupongbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 1 – 8 år, vilket sker så fort samtliga
aktier på en observationsdag stänger på eller över
denna barriär. Då erhålls nominellt belopp plus
den ackumulerande kupongen x antalet aktiva år.
4 ingående aktier
• SWEDBANK A
• ASTRAZENECA
• TELE 2 B
• FORTUM OYJ
Kupongbarriär (årligen)
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger
på eller över kupongbarriären utbetalas en det en
kupong på 2 %.
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
9
AUTOCALL
RisknivåNormal: 7 / Extrem: 7
AUTOCALL
RisknivåNormal: 7 / Extrem: 7
Europeiska bolag månadsvis
Combo nr 2439
Amerikanska bolag
Select Combo nr 2440
• 1% / MÅNAD UTBETALANDE, 10% / ÅR ACKUMULERANDE KUP. (INDIK.)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD AKTIE NED TILL -50%
• 4% / ÅR UTBETALANDE KUPONG, 35% / ÅR ACKUMULERANDE (INDIK.)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD AKTIE
NED TILL -40%
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för nedgångar framför att följa börsens ev. uppgångar fullt ut. Placeringen är kopplad till 4 aktier och ger möjlighet till månadsvis kupong vid viss
nedgång i marknaden. Placeringen kan varje år också lösa in i förtid och förfalla till återbetalning (efter 1 år) varvid en ackumulerad högre kupong utbetalas. 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta
ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta
dig in i hur dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall så länge
ingen av de 4 ingående aktierna noteras under riskbarriären vid löptidens slut.
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt
ut. Placeringen är kopplad till 4 aktier och ger möjlighet till en lägre årlig kupong vid nedgångar i marknaden eller en högre, ackumulerande kupong vid
ev. inlösen. 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att
kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland
annat sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall
så länge ingen av de 4 ingående aktier noteras under riskbarriären vid löptidens slut.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
1– 5 år
Utbetalande kupong
1% / månad
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 7%) 10% / år
Inlösenbarriär 80%
Kupongbarriär65%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)50%
Emittent/Garantigivare
SG Issuer/Société Générale (S&P: A / Moody’s: A2)
ISIN SE0007490966
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
1– 5 år
Utbet. kupong / indikativ ack. kupong (lägsta möjliga nivå: 30%)
4% / 35% / år
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär60%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)60%
Emittent/Garantigivare
SG Issuer/Société Générale (S&P: A / Moody’s: A2)
ISIN
SE0007499561
80% av
startkursen
Inlösenbarriär (årligen).
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen
efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier på
en observationsdag stänger på eller över denna
barriär. Då återbetalar emittenten nominellt
investerat belopp + den ackumulerande kupongen
gånger antalet år placeringen varit aktiv.
65% av
startkursen
50% av
startkursen
AUTOCALL
4 ingående aktier
• AIR FRANCE KLM
• LOGITECH
• ANGLO AMERICAN
• OUTOKUMPO
90% av
startkursen
Inlösenbarriär (årligen).
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier
på en observationsdag stänger på eller över denna
barriär. Då återbetalar emittenten nominellt
belopp + den ackumulerande kupongen gånger
antalet år placeringen varit aktiv.
Kupongbarriär (månadsvis).
Om samtliga aktier på en observationsdag
stänger på eller över kupongbarriären utbetalas
det en kupong på 1%.
60% av
startkursen
Kupongbarriär (årligen).
Om samtliga aktier på en observationsdag
stänger på eller över kupongbarriären utbetalas
det en kupong på 4%.
Riskbarriär (5-årsdagen).
Om placeringen inte löses in i förtid och om
den sämsta aktien på slutdagen efter 5 år står
under denna barriär återbetalar emittenten
nominellt belopp minskat med nedgången i den
sämst utvecklade aktien.
60% av
startkursen
Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om
den sämsta aktie på slutdagen efter 5 år står
under denna barriär återbetalar emittenten
nominellt belopp minskat med nedgången i den
sämst utvecklade aktien.
RisknivåNormal: 7 / Extrem: 7
AUTOCALL
4 ingående aktier
• FREEPORT-MCMORAN
• AT&T
• NEWPORT MINING
• FORD
RisknivåNormal: 1 / Extrem: 1
Europeiska Blue Chip
Plus/Minus nr 2441
Bank & Försäkring
Kapitalskydd nr 2445
Placeringen passar dig med en relativt positiv grundsyn på den europeiska
marknaden utan förväntningar på kraftiga uppgångar. Placeringen är kopplad till 4 europeiska aktier och ger varje kvartal möjlighet till en kupong, även
vid nedgångar i marknaden. Missas en utbetalning finns chans att återfå missade kuponger vid ett senare tillfälle. 3 gränsvärden/barriärer bestämmer
det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i
placeringens broschyr bland annat sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar.
Du undviker ett negativt utfall så länge ingen av de 4 ingående aktierna noteras under riskbarriären vid löptidens slut.
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för tidvisa nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt ut. Placeringen är kopplad till 4 aktier och ger möjlighet till en årsvis
ackumulerande kupong. Placeringen kan varje år lösa in i förtid och förfalla
till återbetalning. Då återbetalas investerat belopp plus den ackumulerade
kupongen gånger antal år placeringen varit aktiv. Ett gränsvärde/barriär bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i hur dessa barriärer
fungerar.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
0,5– 5 år
Indikativ ackumulerande utbet. kupong (lägsta möjliga nivå: 3,5%)4%/kvartal
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär80%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)50%
Emittent UBS AG (S&P: A/ Moody’s: A2)
ISIN
SE0007490735
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
Kapitalskydd100%
Löptid
1 – 8 år
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 4%)
7% / år
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär100%
Riskbarriär efter 8 år Nej
Emittent
Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A / Moody’s: A1)
ISIN SE0007499504
• 4% / KVARTAL ACKUMULERANDE UTBETALANDE KUPONG (INDIK.)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD AKTIE NED TILL -50%
90% av
startkursen
Inlösenbarriär (kvartalsvis från kvartal 2)
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 0,5-5 år, vilket sker så fort samtliga
aktier vid en kvartalsavstämning står på eller över
inlösenbarriären. Då återbetalas nominellt belopp
+ innevarande kvartalskupong och eventuellt
ytterligare upparbetade kuponger.
80% av
startkursen
Kupongbarriär (kvartalsvis)
Om samtliga aktier på en kvartalsavstämningsdag stänger på eller över kupongbarriären
utbetalas det en kupong och eventuellt ytterligare
upparbetade kuponger.
50% av
startkursen
Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om
sämst utvecklad aktie på slutdagen efter 5 år har
fallit under riskbarriären återbetalar emittenten
nominellt belopp minus nedgången i sämst
utvecklad aktie.
10
4 ingående aktier
• COMMERZBANK
• LUFTHANSA
• VODAFONE
• TOTAL
MED
SKYDDAT
BELOPP
• 7% ÅRLIGT ACKUMULERANDE KUPONG (INDIK.)
• 100% KAPITALSKYDDAD PLACERING
100% av
startkursen
Inlösenbarriär/Kupongbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 1 – 8 år, vilket sker så fort samtliga
aktier på en observationsdag stänger på eller över
denna barriär. Då erhålls nominellt belopp plus
den ackumulerande kupongen x antalet aktiva år.
4 ingående aktier
• SWISS RE
• HSBC
• ZURICH INSURANCE
GROUP
• STANDARD CHARTERED
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
RisknivåNormal: 6 / Extrem: 7
AUTOCALL
AUTOCALL
RisknivåNormal: 7 / Extrem: 7
VD-byte Svenska bolag
Kvartalsvis nr 2447
VD-byte Svenska bolag
2Max nr 2455
• 5% KVARTALSVIS UTBETALANDE KUPONG (INDIKATIVT)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMST UTVECKLAD AKTIE NED TILL -40%
• DET BÄSTA AV FAST KUPONG 60% (INDIK.) ELLER KORGENS UPPGÅNG
GÅNGER 2.
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMSTA AKTIE NED TILL -40%
Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst
utrymme för nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt
ut. Placeringen är kopplad till 4 svenska aktier och ger möjlighet till en kvartalsvis kupong. 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För
att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr
bland annat sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall så länge ingen av de 4 ingående aktierna noteras under riskbarriären vid löptidens slut.
Placeringen passar dig som föredrar möjligheten till det bästa av en fast kupong eller korgens eventuella uppgång gånger 2.0, detta också med ett visst
utrymme för tidvisa nedgångar. Placeringen passar dig som har en relativt
positiv grundsyn på aktiemarknaden i Sverige på lång sikt men som är osäker
på uppgångspotentialen. Avkastningsmöjligheten består i att få det bästa av
en fast avkastning eller dubbla börsuppgången för ingående aktier. För att
kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland
annat sätta dig in i 3 gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga
utfallet. Du undviker ett negativt utfall så länge ingen av de 4 ingående aktierna noteras under riskbarriären vid löptidens slut.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
0,5–5 år
Indikativ utbetalande kupong (lägsta möjliga nivå: 4,5%)
5% kvartal
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär80%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)60%
Emittent
UBS AG (S&P: A/ Moody’s: A2)
ISIN
SE0007499546
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
1-5 år
Indikativ fast kupong (lägsta möjliga nivå: 50%) 60%
Deltagandegrad 2,0
Inlösen- och kupongbarriär 100%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)60%
Emittent/Garantigivare
SG Issuer/Société Générale (S&P: A / Moody’s: A2)
ISIN
SE0007499694
90% av
startkursen
Inlösenbarriär (kvartalsvis från kv.2)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen
efter 0,5-5 år, vilket sker om samtliga aktier
på en observationsdag stänger på eller över denna
barriär.
Kupongbarriär (kvartalsvis)
Om samtliga aktier på en observationsdag
stänger på eller över kupongbarriären utbetalas
det en kupong.
80% av
startkursen
4 ingående aktier
• VOLVO B
• SCA B
• SANDVÌK
• NORDEA
100% av
startkursen
60% av
startkursen
60% av
startkursen
Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om den
sämsta aktien på slutdagen efter 5 år står under
denna barriär återbetalar emittenten nominellt
belopp minskat med nedgången i den sämst
utvecklade aktien
RisknivåNormal: 4 / Extrem: 6
SPRINTER
Inlösenbarriär/Kupongbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk
inlösen efter 1 – 5 år, vilket sker så fort samtliga
aktier på en observationsdag stänger på eller över
denna barriär. Då erhålls nominellt belopp plus
det bästa av den fasta indikativa kupongen eller
korgens uppgång gånger 2.
4 ingående aktier
• NORDEA
• SCA B
• SANDVIK
• VOLVO B
Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om den
sämsta aktien på slutdagen efter 5 år står under
denna barriär återbetalar emittenten nominellt
belopp minskat med nedgången i den sämst
utvecklade aktien
KREDITOBLIGATION
RisknivåNormal: 7 / Extrem: 7
Sverige Platå Optimal Start nr 2437 High Yield USA nr 2438
• DET HÖGSTA AV INDEXUPPGÅNGEN ELLER PLATÅ PÅ 20% X 2,0 (INDIK.)
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK NED TILL -35%
• OPTIMAL START - BÄSTA UTGÅNGSLÄGET DE 10 FÖRSTA VECKORNA
Med funktionen Optimal Start startar placeringen på den lägst uppmätta kursen
under de 10 första veckorna. På så sätt blir det initiala utgångsläget det bästa.
Placeringen har en platå som ligger på 20% vilket innebär att om indexutvecklingen fram till slutdagen är positiv (upp till platånivån) beräknas avkastningen
som uppgången (max 20%) multiplicerat med den indikativa deltagandegraden på
2,0. En uppgång på 10% ger 20% i avkastning medan en uppgång på 20% skulle ge
hela 40%. Slutar det underliggande indexet på eller över placeringens barriärberoende skydd/risk på slutdagen återbetalas minst nominellt investerat belopp. För
att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyren bland
annat sätta dig in i hur denna barriär, deltagandegrad, optimal start och platåavkastning fungerar.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Löptid
5 år
Indikativ deltagandegrad
2,0
(Kan som lägst uppgå till 1,4 och gäller på utveckling upp till nivån för Platå)
Platå20%
Riskbarriär efter 5 år (mäts från ordinarie startdag, ej optimal start)65%
Genomsnittsberäkning (gäller ej om index slutar under riskbarriären)
12 mån
Optimal Start 10 observationer de 10 första veckorna
Inriktning
OMXS 30
Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ) (S&P: AA- / Moody’s: Aa3)
ISIN
SE0006083663
Ingående aktieindex
• SVERIGE
OMXS 30
Index
2005-08-27 till 2015-08-27*
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
OMXS 30 Index
• ÅRLIG KUPONG 6,5% (INDIKATIVT)
• SKYDD MOT DE FÖRSTA 14 EVENTUELLA KREDITHÄNDELSERNA
Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad en traditionell ränteplacering ger. Möjligen söker du efter ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. Kupongen fås genom att återbetalningsbeloppet och kupongen är knutna till ett index som reflekterar högavkastande
företagsobligationer utgivna av 99 referensbolag. Återbetalningen av investerat belopp kan påverkas negativt av kredithändelser i referensbolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. Det är därför viktigt att du sätter dig in i betydelsen och effekten av de kredithändelser
som beskrivs i placeringens broschyr.
Emissionskurs (2% courtage tillkommer)100%
KapitalskyddNej
Kreditberoende skydd/risk 0-14 kredithändelser (-5%/st för händelse 15-34)100%
Kreditberoende skydd/risk
99 referensbolag i CDX NA HY 24 Index
Löptid
ca 5 år
Indikativ kupong
6,5%
Kupongen beräknas på utestående nominellt belopp. Utbetalning sker årsvis i efterskott.
Kupongen är indikativ (fastställs 21 oktober 2015) och kan som lägst uppgå till 5,0%
SG Issuer/Société Générale (S&P: A / Moody’s: A2)
SE0007490727
Emittent/Garantigivare
ISIN
10
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Källa: Reuters Datastream
Diagrammet
18
Staplarna i grått visar
återbetalningsbeloppet
och staplarna i orange
visar de sammanlagda
kupongerna, baserat
på en fastställd kupongnivå på 6,5% år.
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kupong
100
Nominellt belopp
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
11
Priser i all ära
– kundernas avkastning
betyder allt!
I svallvågorna av ett framgångsrikt 2014 har vi tagit emot flertalet branschpriser.
Bland annat ”Best distributor” från SRP – Structured Retail Products och
”Best Performance” – en utmärkelse för bästa genomsnittliga avkastning under 2014.
SRPs sammanställning över de 10 strukturerade placeringar som förföll till högst
marknadsvärde 2014 visar också att vi tar 6 av 10 platser samt topplaceringarna
1, 2 och 3. Priser i all ära – att kunna ge våra kunder avkastning på sina investeringar
betyder allt!
Plats
Namn på placering
1
Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1346
Löptid/år
Årsavkastning*
1,3
2
Sprinter Tyskland Räntebooster nr 1028
31,28%
3
3
27,47%
Aktieobligation USA Export nr 1022 Tillväxt
3,1
26,55%
6
Autocall Svenska bolag nr 48
4,1
24,35%
7
Aktieindexobligation Tyskland nr 1018 Tillväxt
3
23,51%
9
Aktieobligation USA Export nr 1067 Tillväxt
3
22,47%
* Effektiv årlig avkastning utan hänsyn till courtage på 2%
Källa: SRP – Structured Retail Products
Kommande händelser
KOMMANDE FÖRFALL
ISIN
LÅNGSIKTIG KURS1
FÖRFALLODAG
ALTERNATIV I AKTUELL EMISSION
Sprinter Sverige nr 1770
SE0005503778
115,19%
2015-09-11
Sverige Platå Optimal Start nr 2384
Fondobligation East Capital Östeuropa nr 9
SE0003396431
100,00%
2015-09-22
GAP Fondobligation Global Balanserad Tr nr 2418
Brasilien & Kina Sprinter nr 18
SE0003396415
100,00%
2015-09-22
Sverige Platå Optimal Start nr 2384
Ryssland & Brasilien Sprinter nr 19
SE0003396423
100,00%
2015-09-22
Sverige Platå Optimal Start nr 2384
Aktieobligation Sverige Select Fixed Best nr 43 Trygghet
SE0003394907
126,86%
2015-09-22
GAP Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2414
Aktieobligation Sverige Select Fixed Best nr 43 Tillväxt
SE0003394915
153,20%
2015-09-22
GAP Aktieobligation Sverige Tillväxt nr 2415
Aktieindexobligation Brasilien nr 1308
SE0004723682
100,00%
2015-09-28
GAP Aktieobligation Läkemedel nr 2413
Aktieobligation USA Export nr 1303 Trygghet
SE0004723674
126,54%
2015-09-29
GAP Aktieobligation USA Konsumtion nr 2411
KOMMANDE OBSERVATIONER AUTOCALL
ISIN
OBSERVATIONSDATUM AUTOCALLBARRIÄR ALTERNATIV I AKTUELL EMISSION
Autocall One Touch nr 1025
SE0004050995
2015-09-09
100,00%
Autocall Läkemedel Combo nr 2382
Autocall BRIC Plus/Minus nr 1062
SE0004050920
2015-09-09
100,00%
Autocall Läkemedel Combo nr 2382
Autocall Europa nr 1969
SE0006028171
2015-09-10
100,00%
Autocall Europeiska Bolag Combo nr 2373
Autocall Svenska bolag Combo Kapitalskydd nr 1968
SE0006028205
2015-09-10
100,00%
Autocall Svenska bolag Kapitalskydd nr 2385
Autocall Svenska bolag Combo Plus/Minus nr 1973
SE0006030052
2015-09-10
90,00%
Autocall Svenska bolag Combo & KSK nr 2386
Autocall Global Combo Plus/minus nr 1970
SE0006030169
2015-09-10
100,00%
Autocall Utvecklade Marknader Combo nr 2387
Autocall Sydeuropa recovery Max nr 1971
SE0006030193
2015-09-10
100,00%
Autocall Europeiska bolag månadsvis PM nr 2374
Autocall Sydeuropeiska banker Max nr 1972
SE0006030185
2015-09-10
100,00%
Autocall Europeiska bolag månadsvis PM nr 2374
Autocall Läkemedel Combo Plus/Minus nr 1976
SE0006091872
2015-09-10
90,00%
Autocall Läkemedel Combo nr 2382
Autocall BRIC Max nr 1602
SE0005280872
2015-09-11
100,00%
Autocall Läkemedel Combo nr 2382
Autocall Global Plus/Minus nr 1608
SE0005250784
2015-09-11
90,00%
Autocall Utvecklade Marknader Combo nr 2387
Autocall Sydeuropa recovery Max nr 1605
SE0005280880
2015-09-11
100,00%
Autocall Europeiska bolag månadsvis PM nr 2374
Autocall BRIC Max nr 1309
SE0004723583
2015-09-12
100,00%
Autocall Läkemedel Combo nr 2382
Autocall Utvecklade Marknader nr 1296
SE0004722668
2015-09-14
100,00%
Autocall Utvecklade Marknader Combo nr 2387
Autocall Europa och H&M nr 1987
SE0006219606
2015-09-18
100,00%
Autocall Europeiska Bolag Combo nr 2373
Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 913
SE0003788017
2015-09-25
100,00%
Autocall Svenska bolag Combo & KSK nr 2386
Autocall Bric Plus/Minus nr 914
SE0003784412
2015-09-25
100,00%
Autocall Läkemedel Combo nr 2382
Autocall Sverige nr 1994
SE0006256749
2015-10-01
100,00%
Autocall Svenska bolag Combo & KSK nr 2386
1. Aktuellt långsiktig kurs per 2015-09-01. Långsiktig kurs är ett beräknat värde som en strukturerad slacering skulle få på återbetalningsdagen, givet den eller de underliggande tillgångarnas värde idag.
12
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
TIDSPLAN OCH BETALNINGSINFORMATION
4 september 2015 – Säljperiod startar
14 oktober 2015 – Sista teckningsdag
19 oktober 2015 – Avräkningsnotor skickas ut
21 oktober 2015 – Placeringens startdag
2 november 2015 – Sista dag då betalningen måste finnas
på anvisat bankkonto/bankgiro
10 november 2015 – Leverans av värdepapper
Vad händer sedan?...
...Besök GARANTUM.SE
och bli en mer aktiv investerare
Minsta teckningsbelopp och handelsposter
5 handelsposter om nominellt 10 000 kr per post (50 000 kr).
Därutöver i enskilda handelsposter om nominellt 10 000 kr.
TECKNING PÅGÅR
TILL 14 OKT 2015
LÄS MER PÅ
GARANTUM.SE!
Anmälan & betalning
Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda senast sista
teckningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och
ska vara Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag.
Bankgiro
5861- 4462, Garantum Fondkommission AB (endast OCR-nr kan
anges vilket erhålls på avräkningsnotan).
SEB, klientmedelskonto
5231-10 223 69, Garantum Fondkommission AB Som meddelande på
inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller
det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan.
På vår hemsida kan du själv söka bland alla våra aktiva placeringar.
Kurser och noteringar uppdateras självklart på daglig basis. Med
din personliga inloggning kan du följa dina placeringar och därmed
bli en mer aktiv investerare. Fördjupa dig i aktuellt marknadsläge
via färska marknadsanalyser, diagram och webb-TV. Och om du
väljer att öppna en depå hos oss öppnar sig nya vägar till ett modernt sparande. Din rådgivare kan berätta mer om dessa möjligheter och våra övriga placeringar i aktuellt erbjudande.
Andrahandsmarknaden
– enkel och snabb tillgång till dina pengar
Även om de flesta strukturerade placeringar i första hand är tänkta att
vara en investering fram till placeringens slutdag finns det i vissa fall
anledning att sälja sin placering innan dess. Oftast på grund av vinsthemtagning men ibland finns även tillfälle för omstrukturering om
underliggande marknad har gått ner. För att du ska kunna få snabb
tillgång till dina pengar är det viktig med en väl fungerande andrahandsmarknad som alla intressenter har förtroende för. Alla Garantums publika strukturerade placeringar i Sverige börsnoteras därför
sedan 2012 och handlas på den svenska börsen NASDAQ Stockholm.
Börsen är en mötesplats för köpare och säljare där möjlighet finns att
handla strukturerade placeringar, precis som aktier eller andra värdepapper. Det betyder att du kan sälja dina placeringar när du vill från
det värdepappersinstitut där du förvarar dina placeringar, givet att
det är anslutet till börsen. Börsmedlemmarna är således fria att ställa
priser på Garantums börsnoterade placeringar. Alla kurser som ställs
via börsen är bindande vilket innebär en skyldighet att köpa eller sälja
en placering till den kurs som ställts. Börsen har även en övervakande
funktion av prissättningen och börsmedlemmarna. Dessutom godkänns varje enskilt värdepapper innan det tas upp för handel. Allt för
att andrahandsmarknaden och börshandeln ska vara så transparent
och trygg som möjligt för de som handlar.
För att öka likviditeten i olika värdepapper anlitas ofta en likviditetsgarant. Likviditetsgaranten har en skyldighet att löpande ställa
bindande priser på de aktuella värdepappren. Likviditetsgaranten bidrar till att du som investerare alltid kan avyttra dina värdepapper i
marknaden till gällande börskurs. Garantum är likviditetsgarant för
de noterade placeringar som man arrangerat.
För mer information om börshandeln, titta gärna in på www.nasdaqomxnordiq.com. För mer detaljerad information om olika risker
förknippade med andrahandsmarknaden, se avsnitten ”Likviditetsrisk” på sidan 2.
Börshandeln av strukturerade placeringar ökar
Andrahandsmarknaden har under de senaste åren ökat kraftigt. Dels
fortsätter antalet noterade placeringar att öka men också både utestående volym och omsättning. Ett vanligt sätt att mäta likviditeten är omsättningshastigheten. Omsättningshastigheten 2014 för samtliga noterade strukturerade placeringar ligger runt 30%. Det är lägre än listorna
för Large-, Mid- och Small cap-aktier sammantaget men högre om vi
exkluderar de 100 mest omsatta aktierna. Det finns alltså en mycket bra
likviditet i strukturerade placeringar noterade på NASDAQ.
Omsättningshastighet 2014
Omsättningshastighet 2014
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Large, mid och small cap på
stockhomsbörsen
Large, mid och small cap på
stockhomsbörsen exkl. top
100 omsatta
Strukturerade placeringar
Diagrammet visar omsättningen under året dividerat med den marknadsnoterade volymen.
Exkluderar man de 100 (305 st. kvarvarande aktier) mest omsatta aktierna är handeln större i
strukturerade placeringar än i aktier på de tre största listorna.
All information om de olika placeringarna, dess funktioner, risker, indikativa villkor etc finns i placeringarnas broschyrer samt i emittentens prospekt/slutliga villkor.
Investerare uppmanas ta del av denna information innan ett investeringsbeslut tas. Allt material finns tillgängligt på www.garantum.se eller via telefon 08-522 550 00.
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
13
VIKTIGT OM RISKER
OM BROSCHYREN
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild
av erbjudandet och placeringarna. Mer information finns i respektive placerings broschyr samt i emittenternas grundprospekt och slutliga villkor som
innehåller kompletta beskrivningar av emittenter, bindande villkor för placeringarna och Garantums erbjudande. Innan beslut tas om en investering
uppmanas investerare att ta del av denna information som finns tillgänglig
på garantum.se eller kan erhållas genom att kontakta Garantum på telefon
08-522 550 00.
OM RISKER
De flesta investeringar är förenade med olika typer av risker. Så är det också
om du gör en investering i en strukturerad placering. Här sammanfattar vi de
mest framträdande riskerna.
KREDITRISK
I en strukturerad placering tar investeraren en kreditrisk på placeringens
emittent som ger ut värdepapperet. Med kreditrisk menas risken att emittenten inte längre klarar av sina åtaganden mot dig som investerare. Det kan ske
exempelvis vid en konkurs. Med åtagande menas återbetalning enligt placeringsvillkoren. Om emittenten hamnar på obestånd riskerar investeraren att
förlora hela eller delar av sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. För vissa placeringar kan en garantigivare träda
in och överta emittentens åtaganden gentemot investeraren ifall emittenten
hamnar på obestånd. Kreditrisken övergår då till garantigivaren.Kreditrisken
bedöms bl a utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger
en bild av institutets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta
banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Emittentens
kreditvärdighet kan förändras i positiv eller negativ riktning. För information
om eventuella förändringar i kreditbetyg, se vår hemsida garantum.se för
aktuell information. Den statliga insättningsgarantin omfattar inte strukturerade placeringar.
AVVIKANDE KREDITRISKER I GAP OCH GAP+
Kreditrisk innebär risken för att någon part i GAP eller GAP+ inte kan möta
sina åtaganden gentemot dig som investerare. En placering i GAP eller GAP+
innebär en exponering mot flera olika kreditrisker.
GAP och GAP+ är strukturerade placeringar som arrangeras av Garantum.
Med hjälp av en finansiell paketeringsteknik kallat SPV (Special Purpose Vehicle) står SPV:t som emittent för placeringen. Aktuellt SPV är ett bolag som
bildas i syfte att emittera olika serier av värdepapper såsom GAP och GAP+.
Istället för kreditrisk direkt mot emittenten så är investeraren exponerad
mot kredit-risken i de tillgångar som finns i SPV:t avseende aktuell GAP eller GAP+. Om SPV:t fallerar kan det dock leda till att emissionen avvecklas i
förtid, vilket i sig kan ha en negativ inverkan.
Bankobligation(er) som ingår i den kapitalskyddade delen
En investerare är exponerad mot kreditrisken i den/de underliggande bankobligationer som ingår i den kapitalskyddade delen i GAP eller GAP+. Risken
aktualiseras vid en kredithändelse för någon av dessa banker. Med kredithändelse menas en eller flera av följande händelser i förhållande till banken/bankerna som ingår i den kapitalskyddade delen: (a) Utebliven Betalning
(”Failure to pay”), (b) Omläggning av Skulder (”Restructuring”); eller (c) Insolvensförfarande (”Bankruptcy”). För vidare information se aktuellt prospekt.
För varje bank som berörs av en kredithändelse kommer en sådan del i SPV:t
att förfalla till betalning i förtid. I sådana situationer kan du erhålla ett återvinningsvärde (recovery value) som beräknas på det ursprungliga grundbeloppet.
Istället för en direktinvestering i bankobligationer bygger den kapitalskyddade delen i GAP och GAP+ på ett avtalspaket mellan SPV:t och aktuell motpartsbank. I praktiken säljer SPV:t kreditskydd genom CDS-kontrakt (Credit
Default Swap) till motpartsbanken. Kreditskyddet är knutet till den/de underliggande bankobligationerna. Motpartsbanken åtar sig samtidigt att ställa
säkerheter i form av statsobligationer från utvecklade länder avseende den
kapitalskyddade delen samt även för tillväxtdelen. För GAP Fondobligation
Global Balanserad nr Tr 2418 och GAP Fondobligation Global Balanserad nr
Ti 2419 avviker kreditrisken för tillväxtdelen. Tillväxtdelen, som består av en
warrant, är istället kreditriskexponerad mot den schweiziska banken UBS
och omfattas inte av extra säkerheter i form av statsobligationer.
De bankobligationer som ingår i den kapitalskyddade delen har valts ut av
Garantum och består av en eller flera obligationsutgivare. I det fall det är flera
banker så har dessa banker lika stor vikt av skyddet. Banken/bankerna i skyddet och deras kreditbetyg finns i respektive broschyr för placeringarna (aktuella kreditbetyg gällde vid tryckning av placeringarnas respektive broschyr).
Kreditvärdigheten hos banken eller bankerna kan förändras i såväl positiv
som negativ riktning. Eftersom bankerna ingår i samma sektor är det troligt
att deras kreditbetyg kommer att förändras i samma riktning. Även om kreditriskerna mot en eller flera banker representerar en diversifierad exponering
så kan kreditriskerna ha en hög samvariation. För information om eventuella
förändringar i kreditbetyg, se vår hemsida www.garantum.se. GAP och GAP+
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
BANKEN
Motpartsbanken är motpart till SPV:t/emittenten avseende den kapitalskyddade delen och tillväxtdelen (ej tillväxtdelen för GAP Fondobligation Global
Balanserad nr Tr 2418 resp. Ti 2419). En investerare kommer därmed att vara
exponerad mot kreditrisken för motpartsbanken i dennes egenskap av avtalsmotpart. Motpartsbanken är dock skyldig att ställa säkerheter i form av
statsobligationer från utvecklade länder. Om motpartsbanken råkar ut för en
kredithändelse är avsikten att flytta detta ansvar till en ny motpart som tar på
sig motsvarande åtagande så länge som kostnaden för detta utbytesförfarande inte är för stor. Konsekvenserna av att motpartsbanken blir insolvent eller
på annat sätt misslyckas med att fullgöra sina åtaganden i detta avseende
finns utförligare beskrivet i placeringarnas respektive broschyr.
LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)
Placeringarna har fasta löptider på upp till ca 7 år samt i vissa fall maximala
löptider upp till 8 år och ska i första hand ses som en investering under dess
hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att sälja i
förtid på NASDAQ Stockholm där Garantum ställer dagliga kurser. Garantum
kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan
andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen
på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella
kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling, placeringarnas konstruktion och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under
löptiden. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden.
Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det
ursprungliga investerade beloppet.
VALUTARISK
Om inget annat anges är placeringarna noterade i svenska kronor. Det betyder
att en försvagning eller förstärkning av kronan gentemot andra valutor inte kan
komma att påverka avkastningen från placeringarna. I de fall en valutakoppling finns påverkar det placeringens avkastningsdel, positivt eller negativt, och
det är viktigt att man tar del av placeringsvillkoren för att förstå vilken effekt
en valutakursrörelse kan få för placeringens resultat. Eventuellt kan det förekomma placeringar där både kapitalskydd och avkastningsdel är i USD. Det
nominella belopp som investeras i SEK växlas inför placeringens start automatiskt till motsvarande belopp i USD. Beloppet i USD utgör sedan det kapitalskyddade nominella beloppet. När placeringen avslutas växlas det kapitalskyddade beloppet i USD plus eventuellt avkastningsbelopp i USD till SEK för
återbetalning. Därmed har placeringen som helhet - även det kapitalskyddade
beloppet - en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen
mellan USD och SEK förändras under löptiden. Notera att kurssvängningarna i
valutakurser kan vara av stor betydelse.
EXPONERINGSRISK
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar
komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, valutakursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En
investering i placeringen kan ge en annan totalavkastning än en direktinvestering i den underliggande tillgången bland annat på grund av att eventuella
utdelningar inte inkluderas i avkastningen för placeringen samt beroende på
placeringens specifika konstruktion.
RÄNTERISK
Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringarnas ingående byggstenar vilket kan medföra att placeringarnas marknadsvärde förändras,
positivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadsvärdet avviker
från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i de underliggande tillgångarna.
MARKNADSRISK
Beroende på placeringens konstruktion kan placeringar påverkas av det generella konjunkturläget, aktuellt ränteläge, aktuella kreditspreadar, eventuella kredithändelser samt prisförändringar i aktier kopplade till placeringen.
KOMPLEXITET I PLACERINGEN
Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicerade
samband som kan vara svåra att förstå och som vidare gör det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ. Innan du köper en strukturerad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar samt noga fastställa
vilka risker som är förknippade med placeringen.
MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER
Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Emittenten får göra sådana ändringar i villkoren
som emittenten bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser
som anges i emittentens grundprospekt. Med marknadsavbrott och andra
särskilda händelser menas bland annat att:
• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs
att tillgå.
•Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller
likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.
• Det sker en lagändring eller att emittenten får ökade riskhanterings-
kostnader.
Om emittenten bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får emittenten göra en förtida
beräkning av avkastningen. Underliggande nominellt belopp kan då vara såväl högre som lägre än investeringsbeloppet.
ICKE KAPITALSKYDDAD
Vissa placeringar är inte kapitalskyddade, vilket framgår i beskrivningen
av den specifika placeringen. Återbetalning av nominellt investerat belopp
kan vara beroende av kursutveckling av underliggande tillgångar eller kreditrelaterade händelser. I vissa fall kan hela eller stora delar av utestående
investerat belopp utraderas även vid en kapitalskyddad placering då det är
emittenten som står bakom kapitalskyddet.
ALTERNATIVKOSTNADSRISK
Om marknadsutvecklingen är ogynnsam kan du förlora stora delar eller hela
ditt insatta kapital. Det innebär dessutom att du går miste om den ränta som
du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering.
ÖVRIGT
Den här broschyren presenterar förenklade versioner av marknadsföringsbroschyr för respektive placering samt fullständiga villkor (Grundprospekt
och slutgiltiga villkor). I slutet av denna broschyr finns även ytterligare information som du bör ta del av innan ett eventuellt investeringsbeslut tas.
I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterisker angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, ** simulerad historisk information samt
*** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Utförligare förklaringar om detta finns på sista sidan i detta
marknadsföringsmaterial.
14
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
ÖVRIGT
Indikativa villkor
Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som
anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och
valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen.
Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger eller
överstiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av
att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller
väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i
Sverige eller i utlandet. Garantum eller emittenten äger även rätt att förkorta
teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet
om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad
information är baserad på Garantums eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller,
data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Faktisk eller simulerad
historisk utveckling innebär ingen garanti för eller indikation om framtida
utveckling eller avkastning.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta din
förståelse av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas
baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling
eller avkastning.
Rådgivning
Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid
bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning. Du måste själv bedöma lämpligheten
i att investera i placeringen ur eget perspektiv alternativt rådgöra med en
rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för dig som har
tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna med investeringen och den är endast lämplig för dig som dessutom har investeringsmål
som stämmer med den aktuella placeringen.
Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent tar inget ansvar för
värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller
skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.
KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR
Arrangörsarvode och övriga kostnader: Vid en investering i en placering
som arrangeras av Garantum betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2% på likvidbeloppet. Därefter tillkommer inga löpande
förvaltningsavgifter i placeringen eller avgifter när placeringens löptid
upphör. Courtage kan däremot tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under löptiden.
Garantum får även ett arrangörsarvode från placeringens emittent, ibland
benämnt som en ”dold kostnad”. Arrangörsarvode är inget investeraren
betalar genom egen betalning utan i placeringens pris är arvodet inkluderat. Arrangörsarvodet erhålls av emittenten, alternativt uppstår vid transaktion mellan Garantum och emittenten, som ersättning för det arbete som
Garantum utför och som emittenten inte behövt utföra. Nivån på arvodet
bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i
placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering,
produktion och distribution. Av nominellt belopp uppgår arrangörsarvodet
till maximalt 1,2% per löptidsår, exklusive courtage (normalt ligger arrangörsarvodet mellan 0,5-1,0% per löptidsår). Beräkningen är gjord utifrån
antagandet att placeringen behålls fram till återbetalningsdagen.
Tillåtna ersättningar till och från tredje part: Garantum får endast ge eller
ta emot ersättningar till tredje part under förutsättning av att ersättningen
höjer kvaliteten för tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av
kundens intresse.
Garantum har en begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller
marknadsförs placeringarna till investerare av olika samarbetspartners
till Garantum. Av den totala ersättning som Garantum erhåller går en del
till den samarbetspartner som investeraren har vänt sig till. Ersättningen
beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp där storleken
varierar och är beroende av ett flertal faktorer. Ytterligare information om
ersättningar till och från tredje part kan erhållas från Garantum.
Exempel vid ett investerat belopp på 50 000 kr i någon aktuell placering
med 5 års löptid:
Exempel
Följande gäller för ett investerat belopp på 50 000 kr i GAP+ Aktieobligation/
Aktieindexobligation. Vinstdelningsarvodet på 10% av eventuell värdetillväxt
i marknadskursen tas endast ut i samband med försäljning på andrahandsmarknaden eller vid löptidens slut och redovisas därför endast efter löptidens slut i tabellen.
Ackumulerat, totalt
År
0
1,4
2,4
3,4
4,4
5,4
6,4
Årligt arvode
Vinstdelningsarvode
521 kr
536 kr
552 kr
570 kr
584 kr
603 kr
1 026 kr
arvode, inkl. courtage
1 000 kr
1 521 kr
2 057 kr
2 609 kr
3 179 kr
3 763 kr
5 392 kr
I exemplet antas deltagandegraden (före arvoden) vara 1,0. En redovisning av det maximala
arvodet uttryckt i kronor kan inte visas. Istället redovisas ett belopp baserat på placeringens
löptid och en fördefinierad tillväxt på 4% per år i placeringen. Avkastningen räknas upp med
ränta på ränta och beräkning gjord på det exakta antalet dagar i placeringen. I kolumnen Ackumulerat totalt arvode ingår courtage på 2% (1 000 kr).
BESKATTNING
För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare
rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de
skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering.
Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på www.garantum.se.
MARKNADSNOTERING OCH HANDEL
Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ Stockholm
kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i
förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm där Garantum
ställer dagliga köpkurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser.
ÅTERBETALNINGSDAG
Med återbetalningsdag och kupongutbetalningsdag avses tidigaste dag för
återbetalning eller utbetalning av kupong. Tidigaste dag för återbetalning eller
utbetalning av kupong framgår av emittentens Grundprospekt och Slutliga villkor. Återbetalning och utbetalning är beroende av den centrala värdepappersförvararens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket
kan leda till att återbetalning eller utbetalning sker senare än tidigaste dag.
SELLING RESTRICTIONS
The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to
certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the
United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor
any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the
United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any
dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN
OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS
DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.
STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE – BRANSCHKOD
Garantum Fondkommission AB är ansluten till Strukturerade Placeringar I
Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringar. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se.
RISKKLASSIFICERING
Riskklassindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat
belopp utifrån riskmått som är framtagna och beräknade enligt principer
som medlemsföretagen i SPIS (Strukturerade Produkter i Sverige) enats om.
Riskklassindikatorn visar två typer av risk, risknivå normalutfall och risknivå
extremutfall, som båda har en gradering mellan 1-7 där 1 är lägst risk och
7 är högst. För mer information se Garantums hemsida, www. garantum.se
Courtage: 2% på investerat belopp 1 000 kr. (Betalas utöver investerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år 3 000 kr. (Inkluderat i investerat belopp)
(Beräknas på nominellt belopp)
Totalt
4 000 kr
Garantums roll: Garantums roll är att hela tiden ta fram idéer för placeringar utifrån den grundläggande filosofi som genomsyrar verksamheten – rätt
placering vid rätt tillfälle. Garantum har en oberoende ställning och i praktiken handlar det om att Garantum försöker hitta de mest kostnadseffektiva
instrumenten som ingår i en strukturerad placering. Garantum ser därefter
till att utvald emittent använder de instrument som är mest fördelaktiga för
investeraren. Genom att vara så effektiv som möjligt i arbetet med att arrangera strukturerade placeringar är Garantum övertygad om att detta oberoende
arbetssätt i slutänden ger investerare bättre placeringsvillkor än utan en oberoende arrangör.
GAP+: GAP+ har en avvikande kostnadsmodell jämfört med övriga placeringar. Vid investeringstillfället finns inget arrangörsarvode utan hela investeringsbeloppet (exkl. courtage) knyts till de komponenter som ingår i placeringens konstruktion. 2% courtage på likvidbeloppet tillkommer. Därefter tas
ett arvode på 1% ut årsvis i efterskott. Det finns även ett vinstdelningsarvode
på 10% på en eventuell positiv värdetillväxt i marknadskursen. Courtage kan
tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under löptiden.
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.
15
Rätt placering vid rätt tillfälle
Garantum är inte som någon annan fondkommissionär. Vi är en specialiserad aktör som tror på
idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför att kunna lite om mycket. Därför
arbetar vi enbart med strukturerade placeringar, och med bara ett mål i sikte: att erbjuda våra
kunder marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Vi är dessutom helt oberoende och
har under åren byggt upp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger oss stark
förhandlingsstyrka och i slutänden våra kunder bättre placeringar till bättre villkor. Vi drivs av
en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som
utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt kapital som vi har, är du varmt välkommen som kund.
Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 STOCKHOLM
Besöksadress: Norrmalmstorg, Smålandsgatan 16, Telefon: 08-522 550 00, Fax: 08-522 550 99
E-post: [email protected], www.garantum.se
16
Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.