Granskningsinformation

Byggnadsnämnden
UNDERRÄTTELSE
OM GRANSKNING ENLIGT PBL 5:19
Ändring av detaljplan för Högfjällsområdet
Diarienr:PLAN.2015.4
Ett förslag till ändring av detaljplan för
Högfjällsområdet hålls tillgängligt för
granskning.
Vad innebär detta för er?
Som berörd fastighetsägare, känd
organisation eller närboende har ni
möjlighet att ta del av
granskningshandlingarna och lämna
synpunkter.
Den som inte senast på utsatt datum har
framfört skriftliga synpunkter kan förlora
rätten att överklaga beslut att anta
detaljplanen.
Vad är en detaljplan?
Detaljplaner reglerar hur marken får
bebyggas och vad den ska användas till.
Detaljplanen är en juridiskt bindande
handling och styrs av Plan- och bygglagen.
Planen ligger sedan som grund för beslut
om till exempel bygglov.
GRANSKNING
25 november 2015 - 9 december 2015
Granskningsförslaget består av följande
handlingar:
1. Plankarta med bestämmelser
2. Tillägg till planbeskrivning
3. Fastighetsförteckning
4. Behovsbedömning
Vad innebär förslaget?
Planområdet är beläget i Sälenfjällen och
ligger norr om fjällvägen nära
Högfjällshotellet.
Syftet med planförslaget är att öka
byggrätten marginellt för att möjliggöra
byggandet av en viss hustyp med större
balkonger.
Förslaget har sedan samrådet modifierats
så att vissa av de skyddsvärda tallarna i
området får en formell
skyddsbestämmelse. Dessutom har ett Eområde för vattenverk lagts ut.
Planområde
Högfjällshotellet
Planområdets
lokalisering
Malung-Sälens kommun | Byggnadsnämnden| Box 14, 782 21 Malung | Tfn 0280-181 00
Byggnadsnämnden
Utdrag ur
plankartan
Vad händer nu?
Har ni synpunkter?
Detaljplanen handläggs med standard
planförfarande, vilket innebär tre skeden
(samråd, granskning och antagande). Det
finns möjlighet att lämna synpunkter i
samrådsskedet eller i granskningsskedet.
Har ni synpunkter på förslaget som ni vill
ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska
dessa ha kommit in till
Stadsbyggnadskontoret senast:
Alla inkomna synpunkter sammanställs i ett
utlåtande efter granskningen. I utlåtande
tar kommunen ställning till inkomna
synpunkter och gör eventuella
modifieringar av förslaget utifrån dessa.
Den som inte senast detta datum har
framfört skriftliga synpunkter kan förlora
rätten att överklaga beslut att anta
detaljplanen.
Förfarandet är reglerat i plan- och
bygglagen och har som syfte att förbättra
beslutsunderlaget. Alla som är berörda av
planen ska ges möjlighet till insyn och
påverkan av utformningen av detaljplanen.
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung
Synpunkterna skickas till:
Eller till e-post:
[email protected]
Granskning
Laga
kraft
Uppdrag
Samråd
9 december 2015
Antagande
Hur kan ni få mer information?
Besök Malung-Sälens kommuns hemsida:
www.malung-salen.se
Besök Stadsbyggnadskontoret i Malung,
Lisagatan 34 B, eller Turistbyrån,
centrumhuset i Sälen, där kompletta
handlingar finns tillgängliga.
GRANSKNING
25 november 2015 - 9 december 2015
Kontakta planarkitekten:
Nadja Lind
e-post: [email protected]
Tfn: 0280-181 48
Malung-Sälens kommun | Byggnadsnämnden| Box 14, 782 21 Malung | Tfn 0280-181 00