Ärla skola

Ärla skola
Ä
rla skola – en naturskola! Vi tar tillvara läget
med närhet till skog och mark – omgivningar
som skapar många möjligheter till uteaktiviteter både på raster och som inspiration och miljö
för lektioner. Vintertid åker eleverna mycket skidor
och pulka. För de äldre eleverna ordnar vi långvandringar i naturen. Förskoleklassen utgör länken mellan förskolan och skolan. Där sker lärandet
genom lek, och vi tar över barnens kontinuerliga
lärande från förskolan med fokus på bland annat
språkutveckling och matematik.
Vår skola är en enhet där alla känner varandra
och blir sedda. På Ärla skola får eleverna växa och
utvecklas till trygga och harmoniska människor.
Lärande, trygghet, empati och demokrati är
ledord som genomsyrar vår verksamhet. Vi har
engagerade pedagoger som värnar om individen
och som lockar fram det bästa hos varje enskild
elev. Vi har tydliga mål och använder våra kompetenser effektivt.
Vi arbetar för att eleven ska få kännedom om sitt
lärande och tränas i att ta ansvar för sitt kunskapsinhämtande. Elevens inflytande över sitt lärande
ökas med stigande ålder.
På Ärla skola fortsätter naturtänket även efter
skoldagens slut. Våra fritidshemsbarn har möjlighet att bland annat ägna sig åt bär- och svampplockning, korvgrillning, skridskoåkning och friskvård utomhus.
Vi ingår i ett rektorsområde med Hällberga skola,
med god sammanhållning och pedagogiskt utbyte
mellan skolorna.
Grundskola med förskoleklass till årskurs 6
Adress: Bohnstedts väg 2, 640 43 Ärla
tfn: 016-710 29 00
e-post: [email protected]
webbplats: eskilstuna.se/arlaskola
Rektor: Jessica Eriksson Nåsmark
tfn: 070-086 20 26
e-post: [email protected]
Antal elever: 183 Antal anställda: 21
32
E S K ILS TU N A S KO MMU N A LA GR U N D S KO LO R 2 0 1 6